46
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Master Bănci şi Pieţe Financiare Fundamentarea deciziei de creditare a activităţii curente a IMM-ului S.C. Mecanica Ceahlău S.A.

proiect-bun-FCIMM (1)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: proiect-bun-FCIMM (1)

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Master Bănci şi Pieţe Financiare

Fundamentarea deciziei de creditare a activităţii

curente a IMM-ului S.C. Mecanica Ceahlău S.A.

Îndrumător: Masterand:

Conf. Univ. Dr. Roman Angela Tînăru Ioana Alexandra

Grupa 2

Iaşi 2015

Page 2: proiect-bun-FCIMM (1)

Cuprins

Capitolul 1. Repere despre IMM-ul Mecanica Ceahlău………………………..3

Capitolul 2. Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activităţii curente a

IMM-ului Mecanica Ceahlău.………………………………………………….13

Capitolul 3. Rezultatele deciziei de creditare………………………………….23

Concluzii………………………………………………………………………27

Bibliografie……………………………………………………………………28

2

Page 3: proiect-bun-FCIMM (1)

Capitolul 1. Repere despre IMM-ul Mecanica Ceahlău

IMM-urile reprezintă o categorie aparte de întreprinderi, ale căror număr de salariaţi

dar şi cifra de afaceri sunt situate sub anumite limite. Acestea, joacă un rol foarte important în

cadrul oricărei economii, ajutând la dezvoltarea atât economică cât şi socială a zonei

respective.

Potrivit Recomandării Comisiei Europene nr. 361 din anul 2003, categoria IMM-

urilor este formată din întreprinderi, a căror personal nu depăşeşte 250 de persoane, având o

cifră de afaceri anuală netă de aproximativ 50 de milioane de EUR şi care pot deţine active

totale de până la 43 de milioane de EUR. IMM-urile prezintă un important rol în cadrul

oricărei economii, acestea reprezentând o sursă de abilităţi antreprenoriale, inovare,

contribuind la crearea a noi locuri de muncă1.

În România, în ultimii ani, IMM-urile au cunoscut o creştere şi o dezvoltare

semnificativă. Putem menţiona faptul că principalul declanşator al creşterii economice îl

reprezintă micile afaceri. Micile afaceri au ca obiectiv principal implementarea unor obiective

fundamentale în cadrul economiilor naţionale.

Motivele pentru care IMM-urile ocupă o importantă poziţie în cadrul economiei

le constituie:

structurile IMM-urilor caracterizate de o anumită supleţe, conferindu-le

acestora capacitatea ridicată de adaptare atunci când au loc manifestări ale fluctuaţiilor

mediului economic;

IMM-urile prezintă avantajul că se pot integra foarte rapid în cadrul unei

regiuni industriale, acest aspect contribuind şi la dezvoltarea economică a regiunii în care se

poziţionează IMM-ul dar contribuie şi la diminuarea şomajului, acest lucru având implicaţii

pozitive precum creşterea nivelului de trai precum şi apariţia unor noi locuri de muncă

destinate populaţiei;

datorită dimensiunii mici a IMM-urilor, poate avea loc într-o anumită măsură

înlăturarea birocraţiei excesive dar şi a dezumanizării;

1 ***, „Definiţia IMM-urilor”, disponibil la: http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente_Suport/Studii/1_Studii_POR/8_Ce_este_un_imm._definitia_europeana.pdf

3

Page 4: proiect-bun-FCIMM (1)

se menţionează faptul că IMM-urile reprezintă un ansamblu ce poate fi cu

uşurinţă controlat dar şi condus.

Cadrul legal de funcţionare a afacerilor de pe teritoriul României cuprinde:

Legea 31/1990, lege a societăţilor comerciale;

Legea 26/1990, legea registrului comerţului;

Legea 133/1999, lege privind modul de derulare a IMM-urilor precum şi a

stimulării întreprinzătorilor privaţi în ceea ce priveşte paşii înfiinţării şi dezvoltării IMM-

urilor2.

Date de identificare a IMM-ului Mecanica Ceahlău

a) Denumirea societăţii

Societatea poartă denumirea de „Mecanica Ceahlău”. În cadrul actului său

constitutiv, IMM-ul „Mecanica Ceahlău” reprezintă o „societate”. În documentele, facturile,

anunţurile, publicaţiile precum şi în alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii

este precedată de forma acesteia, mai exact „societate pe acţiuni” sau „S.A.”.

Obiectul de activitate:

Scopul societăţii comerciale Mecanica Ceahlău îl constituie realizarea obiectului de activitate

constituit în obţinerea de profit.

Principalul domeniu de activitate al societăţii Mecanica Ceahlău îl constituie:

fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere conform COD CAEN

283;

activitatea principală concretizându-se în fabricarea maşinilor precum şi a utilajelor pentru

agricultură şi exploatări forestiere - COD CAEN 28303.

2 Centrul Român de Iniţiative, „Posibilităţi de înfiinţare a unei afaceri în România”, disponibil la: http://www.ascri.ro/dezvoltarea-competentelor/wp-content/uploads/studii/posibilitati.pdf3 Mecanica Ceahlău, „Regulament de organizare şi funcţionare”, disponibil la: http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/regulament_de_organizare_si_functionare.docSSIF Broker, „Analiza IMM-ului Mecanica Ceahlău”, disponibil la: http://www.tranzactiibursiere.ro/static/comunicate_analiza/Analiza%20MECF%2020.01.2012.pdf

4

Page 5: proiect-bun-FCIMM (1)

b) Forma juridică a societăţii

Societatea comercială Mecanica Ceahlău S.A. reprezintă o societate juridică, privată,

românească. Activitatea acesteia este desfăşurată în conformitate cu legile din România dar şi

cu actul constitutiv.

c) Sediul societăţii

Societatea este amplasată pe teritoriul României, în oraşul Piatra Neamţ, pe str.

Dumbravei nr. 6, jud. Neamţ. Acesta poate fi totuşi schimbat în altă localitate din România,

pe baza hotărârii AGA, potrivit legii. Totodată, societatea poate avea sucursale,

reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru situate în aceeaşi localitate, în alte localităţi din ţară

sau străinătate. Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele şi punctele de lucru sunt înscrise în

Anexa nr. 1 a Actului Constitutiv.

d) Durata societăţii

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul

Registrului Comerţului4.

Cifra de afaceri şi numărul salariaţilor IMM-ului Mecanica Ceahlău

Cifra de afaceri

În anul 2013, CA a societăţii a înregistrat valoarea de 24.017.394 lei, iar în data de

31 decembrie 2012 CA a înregistrat valoarea de 29.496.698 lei, din care în anul 2013,

22.926.120 lei la intern iar în data de 31 decemrbie 2012 s-au înregistrat 28.336.121 lei. Cifra

de afaceri a fost realizată prin activitatea desfăşurată şi anume, cea de vânzare a producţiei

proprii în proporţie de 95,52%5.

În anul 2014, CA a societăţii Mecanica Ceahlău a fost de 23.997.285 lei, din care

22.189.023 lei la intern. În structură cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea

producţiei proprii în proporţie de 93%6.

4 Mecanica Ceahlău, „Regulament de organizare şi funcţionare”, disponibil la: http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/regulament_de_organizare_si_functionare.doc5 Mecanica Ceahlău, „Raport anual pentru exerciţiul financiar 2013”, disponibil la: http://mecanicaceahlau.ro/en/data/docs/raport_ca_2013.doc.6 Mecanica Ceahlău, „Raport anual pentru exerciţiul financiar 2014”, disponibil la: http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/2.-Raport-CA-2014.pdf

5

Page 6: proiect-bun-FCIMM (1)

Aspecte legate de angajaţii respectiv personalul societăţii

a) numărul şi nivelul de pregătire a angajaţilor societăţii precum şi a gradului

de sindicalizare a forţei de muncă

În anul 2013, numărul mediu al personalului înregistrat s-a prezentat astfel:

Tabelul nr 1:Numărul mediu de personal înregistrat în perioada anilor 2011-2014

Categorii de personalNumărul mediu

2014 2013 2012 2011

Muncitori direct productivi

114 133 132 125

Muncitori indirect productivi

29 13 13 12

Personalul TESA 62 63 61 58

Totalul salariaţilor 205 209 206 1957

Cei 209 de salariaţi pot fi clasificaţi astfel:

52 deţin studii superioare de specialitate;

34 deţin studii medii;

123 reprezintă absolvenţi care îşi desfăşoară activitatea ca lăcătuşi, sudori,

strungari, vopsitori etc.

În anul 2014, numărul mediu de angajaţi a fost format din:

-50 salariaţi cu studii superioare de specialitate;

-30 salariaţi cu studii medii;

-125 salariaţi ce au absolvit şcoli profesionale sau calificaţi în meseriile specifice

societăţii.

7 Mecanica Ceahlău, „Raport anual pentru exerciţiul financiar 2013”, disponibil la: http://mecanicaceahlau.ro/en/data/docs/raport_ca_2013.doc.Găgeanu, Paul, „Studiu de fezabilitate tehnică”, disponibil la: Ihttp://www.inma.ro/pagina_web_parteneriate/Gageanu%20Paul/rom/RST%206.pdfMecanica Ceahlău, „Raport anual pentru exerciţiul financiar 2012”, disponibil la:mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2012_29_04_2013.docMecanica Ceahlău, „Raport anual pentru exerciţiul financiar 2014”, disponibil la:http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/2.-Raport-CA-2014.pdf

6

Page 7: proiect-bun-FCIMM (1)

În cadrul organizaţiei sindicale „TESA”, salariaţii sindicalişti sunt în număr de 166

de membri, aceştia făcând parte din secţiile de producţie respectiv compartimentele

funcţionale8.

Organizaţiile sindicale în care activează salariaţii sindicalişti sunt:

sindicatul Liber „Ceahlău” care deţine 76 de membri, salariaţi din producţie;

sindicatul Liber „TESA” care deţine 110 de membri, salariaţi din secţia de

producţie şi compartimentele funcţionale.

În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă salariaţii

beneficiază de următoarele:

echipament de lucru şi protecţie;

antidot;

ajutoare sociale pentru boli grave;

alte ajutoare;

tichete de masă.

Salariaţii au beneficiat de ajutoare financiare şi tratamente medicale acordate direct

de „Fundaţia Umanitara Mecanica Ceahlău”, independentă financiar şi organizatoric.

8Mecanica Ceahlău, „Raport anual pentru exerciţiul financiar 2014”, disponibil la: http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/2.-Raport-CA-2014.pdf

7

Page 8: proiect-bun-FCIMM (1)

Caracterizarea indicatorilor economico-financiari

la data de 31 decembrie 2014

Tabelul nr. 2: Indicatorii economico-financiari prezentaţi la data de 31 decembrie 2014

Denumire indicator 31 decembrie 2014Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidit ăţ ii curente= activecurentedatorii curente

activecurentedatorii curente

=33.293 .1994.468 .205

=7,451

Indicatorul lichidit ăţ ii imediate=activecurente−stocuridatorii curente

activecurente−stocuridatoriicurente

=33293199−100768484468205

=232163514468205

=5,195

Indicatori de activitate

Viteza derota ţ ie aactivelor imobilizate= cifrade afaceriactive imobilizate

cifrade afaceriactive imobilizate

=23.997 .28523.865 .470

=1,005

Viteza derota ţ ie aactivelor totale= cifra de afaceritotalactive cifrade afaceri

total active=23.997 .285

57.158 .669=¿0,419

Sursa: Mecanica Ceahlău, „Situaţii financiare individuale, 31.12.2014, preliminat”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/Situatii-financiare-individuale-pentru-anul-

incheiat-la-31-decembrie-201....pdf

Mecanica Ceahlău, „Situaţii financiare individuale, 31.12.2014”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/3.-Situatii-financiare-31.12.-2014.pdf

8

Page 9: proiect-bun-FCIMM (1)

Tabelul nr. 3: Elementele de identificare ale firmei

Mecanica Ceahlău (MECF)ELEMENTE DE IDENTIFICARE ŞI DE CONTACT

NUME Mecanica CeahlăuADRESA Piatra Neamţ, Jud. Neamţ, str. Dumbravei, nr.6TELEFON 0233/215.820 sau 0233/211.104FAX 0233/216.069E-MAIL [email protected] WEB www.mecanicaceahlau.roRegistru Depozitarul CentralCod Unic 2045262ISIN ROMECFACNOR0PREŞEDINTE Dumitru BontaşACTIVITATEA SOCIETĂŢIISECTOR Bunuri de capitalRAMURA Masini şi utilajeCAPITAL SOCIALCS 23.990.846 leiVN 0,10 lei/acţiuneNr. acţiuni 239.908.460Forma de proprietate Integral privatACŢIONARI SEMNIFICATIVISIF MOLDOVA loc. Bacău jud. Bacău 55,11%Romanian Investment Fund loc. Camana Bay/Grant Cayman Cym

27,35%

Alţi acţionari 17,55%Sursa: ***, „Mecanica Ceahlău, acţiuni listate la bursă”, disponibil la: http://www.kmarket.ro/actiuni/afisare_actiune.php?simbol=MECF

Principalii furnizori care influenţează starea firmei

Furnizorii principali ai IMM-ului Mecanica Ceahlău sunt Mittal Steel respectiv

Mechel Trading. Preţurile materiilor prime ce vor fi procurate de către aceşti furnizori, în

viitor, va influenţa semnificativ activitatea societăţii, dat fiind faptul că aceşti furnizori

prezintă o poziţie de monopol pe teritoriul României.

În categoria punctelor tari ale IMM-ului Mecanica Ceahlău se regăsesc înregistrarea

unei cote de piaţă ridicată pe unele produse ca semănători, grape şi freze, precum şi

înregistrarea unui preţ destul de scăzut al produselor.

9

Page 10: proiect-bun-FCIMM (1)

În ceea ce priveşte punctele slabe ale Mecanica Ceahlău, acestea sunt dependenţa

activităţii societăţii de cei doi furnizori care se află în poziţie de monopol dar şi ponderea

mare de aproximativ 90% a utilajelor de producţie ce sunt mai vechi de 10 ani dar care în

viitor nu vor putea susţine ritmul de creştere a producţie precum şi calitatea produselor

realizate.

Ca oportunităţi ale IMM-ului Mecanica Ceahlău, am putea menţiona potenţialul de

creştere al sectorului care se află încă la început, raportat la capacităţile României, rezultatul

din agricultură înregistrând creşteri însemnate, fondurile europene alocate României pentru

dezvoltarea agriculturii şi nevoia de retehnologizare în agricultură.

Ca ameninţări, putem specifica pierderea unei cote de piaţă importanţă prin intrarea

din ce în ce mai agresivă a producătorilor externi, producători care oferă clienţilor produse de

o calitate superioară9.

În continuare sunt prezentate indicatorii ROA (rentabilitatea activelor), ROE

(rentabilitatea capitalurilor proprii) şi graficele aferente acestora

Formula de calcul a rentabilităţii activelor o constituie:

ROA=Profit net

Active totale

Active totale=total active imobilizate+total active circulante

Formula de calcul pentru rentabilitatea capitalurilor proprii o constituie:

ROE=Rezultat net

Capitaluri proprii

Tabelul nr. 4: Valorile indicatorilor ROE, ROA aferente intervalului 2011-2014

ROE

20117.246.82842913158

=0,168

2012

9Intercapital, „Raport de companie, Mecanica Ceahlău”, disponibil la: http://www.intercapital.ro/ro/intercapital_start_info_dir/exemple_rapoarte/MecanicaCeahlauPiatraNeamt.pdf

10

Page 11: proiect-bun-FCIMM (1)

7.406 .93845.989 .698

=0,161

2013727.130

45.397 .867=0,016

20144411863

49,836,227=0,088

ROA

20117246828

24849635+25357639= 7246828

50207274=0,144

20127.406 .938

24586509+27742536= 7406938

52329045=0,141

2013727.130

23.334 .740+26.810 .151= 727130

50144891=¿0,014

20144411863

23,865,470+33,293,199= 4411863

57158669=0,077

Sursa: Adunarea Generală a Forumiştilor, „Date financiare Mecanica Ceahlău”, disponibil la:

http://www.agf.ro/actiuni/rezultat.php?ticker=MECF

Mecanica Ceahlău, „Raportul consiliului de administraţie pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014”,

disponibil la: http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/2.-Raport-CA-2014.pdf

***, „Situaţii financiare Mecanica Ceahlău”, disponibil la: http://www.date-financiare.ro/2045262-mecanica-

ceahlau-sa

Mecanica Ceahlău, „Situaţii financiare individuale, 31.12.2014”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/3.-Situatii-financiare-31.12.-2014.pdf

Tabelul nr. 5: Analiza SWOT a IMM-ului Mecanica Ceahlău

ANALIZA SWOTPuncte tari Puncte slabe Oportunităţi AmeninţăriCota de piaţă ridicată la unele produse cum ar fi semănători, dar şi grape sau freze.

Dependenţa activităţii societăţii de cei doi furnizori (monopolişti).

Potenţialul de creştere al sectorului aflat încă la început, raportat la

Pierderea unei cote de piaţă importantă prin intrarea din ce în ce mai agresivă a

11

Page 12: proiect-bun-FCIMM (1)

capacităţile ţării noastre, rezultatul din agricultură putând fi mult mai mare.

producătorilor externi, care oferă clienţilor produse de o calitate superioară.

Preţ scăzut al produselor.

Ponderea mare de aproximativ 90% a utilajelor de producţie mai vechi de 10 ani care în viitor nu vor putea susţine ritmul de creştere a producţie precum şi calitatea produselor realizate.

Fondurile europene alocate României pentru dezvoltarea agriculturii şi nevoia de retehnologizare în agricultură.

Sursa: Intercapital, „Raport de companie, Mecanica Ceahlău”, disponibil la: http://www.intercapital.ro/ro/intercapital_start_info_dir/exemple_rapoarte/MecanicaCeahlauPiatraNeamt.pdf DoingBusiness, „Rezultate financiare Mecanica Ceahlău”, disponibil la: http://doingbusiness.ro/financiar/raport/1829651/

12

Page 13: proiect-bun-FCIMM (1)

Capitolul 2. Fundamentarea deciziei de creditare a IMM-ului Mecanica Ceahlău

Banca Transilvania reprezintă banca oamenilor întreprinzători din România,

ocupând locul al treilea în topul băncilor în funcţie de active. Aceasta contribuie la sprijinirea

dezvoltării mediului de afaceri contribuind la plasarea pe piaţă a unor produse şi servicii

inovatoare.

BT a început să-şi desfăşoare activitatea în Cluj-Napoca, iniţial concentrându-se

doar pe dezvoltarea sectorului IMM-urilor în scurt timp ajungând să ocupe şi domeniul de

retail. Banca Transilvania oferă o gamă variată de produse şi servicii bancare destinate atât

persoanelor fizice cât şi celor juridice (IMM-urilor)10.

Banca Transilvania oferă IMM-urilor următoarele tipuri de credite:

linia de credit rapidă fără garanţii;

linia de credit rapidă parţial garantată;

linia de credit integral garantată.

Valoarea liniei de credit rapidă fără garanţii este de 100.000 lei, perioada de

acordare fiind de 12 luni, iar destinaţia contractării acestui tip de credit trebuie să o constituie

acoperirea nevoilor de capital de lucru.

Această linie de creditare vine în sprijinul finanţării capitalului de lucru, nefiind

necesare garanţii materiale. Aceste sume pot fi utilizate cu scopul achiziţionării materiilor

prime precum şi a mărfurilor dar şi în cazul plăţii furnizorilor sau achitarea salariilor.

Acceptarea acestei linii de credit are ca avantaj oferirea posibilităţii clientului să îşi

refinanţeze şi alte linii de credit care iniţial au fost luate de la aceste instituţii bancare.

Această finanţare mai oferă şi un alt avantaj şi anume că achitarea dobânzii are loc doar

pentru partea consumată din credit.

10 Banca Transilvania, „IMM”, disponibil la: https://www.bancatransilvania.ro/pentru-companii/imm/

13

Page 14: proiect-bun-FCIMM (1)

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească clientul în cazul obţinerii liniei de

credit rapidă fără garanţii sunt:

firma clientului solicitant trebuie să aibă o durată de funcţionare de cel puţin 18 luni

sau 12 luni dacă îşi derulează activitatea majoritar prin conturile deschise la BT; 

înregistreză profit din exploatare, conform ultimului bilanţ contabil şi ultimei balanţe

de verificare încheiate;

firma clientului nu figurează cu înregistrări active în Centrala Incidentelor de Plată şi

nu este în interdicţie de a emite cecuri bancare;

la creditele pe care le are deja clientul, acesta trebuie să figureze în Centrala

Riscurilor de Credit cu serviciul datoriei A sau B;

firma clientului trebuie să nu înregistreze popriri active sau suspendate pe cont;

firma clientului trebuie să fie stabilă financiar.

Documente necesare în cazul obţinerii liniei de credit rapidă fără garanţii sunt:

copie după ultimele două bilanţuri contabile (semestrial, anual) şi ultima balanţă

încheiată;

aprobarea legal-constitutivă privind contractarea creditului şi persoanele împuternicite

să angajeze societatea.

Linia de credit rapidă parţial garantată

Valoarea acestei linii de credit atinge suma de 200.000 lei, perioada acordării

acestei linii de credit ajungând până la 12 luni, iar destinaţia contractării acesteia trebuie să o

reprezinte acoperirea nevoii de capital de lucru.

Banca oferă capital de lucru destinat activităţii curente a firmei contractante sub

forma liniei de credit. Pentru a putea fi contractat un astfel de credit, firma în cauză trebuie să

deţină garanţii materiale pentru 50% din valoarea finanţării.

În cazul în care firma nu deţine toate garanţiile reale ce sunt necesare, aceasta poate

totuşi să acceseze finanţarea bancară din cadrul BT. Contractarea unei astfel de linii de credit

pune la dispoziţia IMM-ului lichidităţi necesare plăţii salariilor personalului, a furnizorilor,

plata achiziţiilor de materii prime dar se poate realiza şi o altă refinanţare a unei linii de credit

contractată în cadrul unei alte bănci.

Obţinerea liniei de credit rapidă fără garanţii de către un IMM implică îndeplinirea

unor condiţii, printre care menţionăm:

14

Page 15: proiect-bun-FCIMM (1)

funcţionarea IMM-ului trebuie să aibă loc de cel puţin 12 sau 18 luni, iar activitatea

acestuia trebuie să se deruleze prin conturile Băncii Transilvania;

este necesară înregistrarea profitului din exploatare, acest aspect reieşind din

verificarea ultimului bilanţ contabil şi a ultimei balanţe de verificare întocmite;

IMM-ul trebuie să nu deţină înregistrări în cadrul CIP (centrala incidentelor de plăţi)

şi să nu aibă interdicţie de emitere a cecurilor bancare;

pentru a putea obţine finanţare, IMM-ul trebuie sa figureze cu creditele contractate în

centrala riscurilor de credit la serviciul datoriei A sau B;

IMM-ul nu înregistrează impedimente sau suspendări de conturi;

IMM-ul trebuie să fie caracterizat de o stabilitate financiară.

În cazul contractării unei astfel de linii de credit IMM-ul în cauză trebuie să prezinte

băncii următoarele documente:

copie după ultimele două bilanţuri contabile ale IMM-ului precum şi după ultima

balanţă de verificare;

aprobarea legal-constitutivă privind contractarea creditului şi persoanele împuternicite

să angajeze societatea;

în cazul garantăriii creditului cu garanţii reale trebuiesc depuse documentele cu privire

la aceste tipuri de garanţii, aici incluzându-se acte de proprietate, acte ce au în vedere

situaţia juridică a bunurilor de natură imobiliară (garanţie pentru creditul solicitat), precum

şi raporturile de evaluare şi cele de reevaluare, anumite contracte etc.

Linia de credit integral garantată

Valoarea acestei linii de credit ajunge la 300.000 lei, moneda de referinţă este în lei

sau în euro, perioada de acordare este de 12 luni iar destinaţia contractării acestui tip de linie

de credit trebuie să o constituie finanţarea nevoii de capital de lucru. Valoarea acestei linii de

credit este destinată capitalului de lucru al IMM-ului, astfel asigurându-se banii ce vor fi

destinaţi achitării salariilor, plăţii facturilor către furnizori dar şi achiziţionării de materii

prime. Cu ajutorul acestui tip de linie de credit se pot efectua şi operaţiuni de refinanţare a

altor linii de credit deja contractate în cadrul altor bănci. Acest tip de linie de credit poate fi

accesat în lei dar şi în euro.

Obţinerea liniei de credit garantată integral implică îndeplinirii unor serii de condiţii:

IMM-ul trebuie să aibă o durată de funcţionare cuprinsă între cel puţin 12-18 luni, iar

activitatea IMM-ului trebuie să se desfăşoare prin conturile BT;

IMM-ul trebuie să înregistreze profit din exploatare iar acest lucru reiese odată cu

verificarea bilanţului contabil şi a balanţei de verificare;

15

Page 16: proiect-bun-FCIMM (1)

IMM-ul nu înregistrează impedimente sau suspendări de conturi;

Pentru a putea obţine finanţare, IMM-ul trebuie să figureze cu creditele contractate în

centrala riscurilor de credit la serviciul datoriei A sau B;

IMM-ul trebuie să nu deţină înregistrări în cadrul CIP (centrala incidentelor de plăţi)

şi să nu aibă interdicţie de emitere a cecurilor bancare;

IMM-ul trebuie să fie caracterizat de o stabilitate financiară;

garantarea liniei de credit poate avea loc şi cu ajutorul bunurilor imobiliare.

Documentele necesare contractării liniei de credit garantată integral sunt

următoarele:

copii după ultimele bilanţuri precum şi balanţa de verificare;

aprobarea legal-constitutivă privind contractarea creditului şi persoanele împuternicite

să angajeze societatea;

în cazul garantării creditului cu garanţii reale trebuiesc depuse documentele cu privire

la aceste tipuri de garanţii, aici incluzându-se acte de proprietate, acte ce au în vedere

situaţia juridică a bunurilor de natură imobiliară (garanţie pentru creditul solicitat), precum

şi raporturile de evaluare şi cele de reevaluare, anumite contracte etc.

Ratingul Băncii Transilvania

Banca Transilvania prezintă un rating „BB-”, având o perspectivă stabilă în ceea ce

priveşte finanţările în valută pe termen lung şi rating-ul „B”, destinat finanţărilor pe termen

scurt. Banca Transilvania deţine o capitalizare adecvată precum şi un nivel confortabil al

lichidităţilor.

Rating-urile Băncii Transilvania se încadrează în următoarele:

rating confirmat la „BB-”, cu  perspectivă stabilă pentru creditele în valută, pe

termen lung;

rating confirmat la „B” pentru împrumuturile în valută pe termen scurt;

ratingul de sprijin este confirmat la „3”;

ratingul de viabilitate este confirmat la „BB-”;

plafonul  ratingului de sprijin este confirmat la „BB-”.

 Reconfirmarea rating-ului Băncii Transilvania prezintă următorii factori

determinanţi:

baza stabilă de depozite;

profitabilitatea sustenabilă a băncii;

capacitatea internă de generare de capital;

16

Page 17: proiect-bun-FCIMM (1)

concentrarea scăzută a portofoliului de credite;

cota redusă de credite în valută şi acoperirea adecvată cu provizioane a

creditelor neperformante.

Rating-ul stabilit are în vedere evidenţierea rolului pe care îl joacă Banca

Transilvania în cadrul sistemului bancar românesc. Banca Transilvania reprezintă cea mai

mare instituţie bancară ce deţine capital privat majoritar românesc.

În anul 2013, profitul brut înregistrat de Banca Transilvania, ajunsese la valoarea de

443,1 mil. lei, mai mare cu 30% faţă de anul 2012. În anul 2013, profitul net înregistra

valoarea de 374,9 mil. lei. În anul 2013, soldul creditelor a crescut cu 9%. Totalul resurselor

atrase de bancă a crescut cu 11% în 2013, comparativ cu 2012, creşterile înregistrându-se

peste nivelul bugetat. Soldul creditelor BT la sfârşitul anului 2013, înregistra valoarea de

19.160 mil. lei, iar resursele atrase de la clienţi înregistrau valoarea de 25.804 mil. lei,

raportul credite – depozite înregistrând procentajul de 74,25%.

La finalul anului 2013, creditele neperformante care înregistrau restanţe mai mari de

90 de zile, reprezentau 12,57% din portofoliul total al creditelor Băncii Transilvania11.

În ceea ce priveşte fundamentarea deciziei de creditare a activităţii curente a

IMM-ului Mecanica Ceahlău, s-a avut în vedere atât analiza cât şi evaluarea IMM-ului,

urmărindu-se:

-realizarea unei analize economico-financiare a activităţii;

-realizarea unei analize nefinanciară.

Analiza economico-financiară a activitării IMM-ului Mecanica Ceahlău, urmăreşte

să stabilească diagnosticul situaţiei economice, mai exact dacă acest IMM întâmpină

dificultăţi în ceea ce priveşte planul financiar dar şi identificarea situaţiei financiare mai bune,

în cazul în care aceasta există.

Realizarea analizei economico-financiară are la bază două tipuri de documente de

sinteză aparţinând domeniului contabilitate şi anume:

-fluxul de fonduri;

-fluxul de lichidităţi.

Analiza economico-financiarã a activitãții IMM-ului Mecanica Ceahlău conţine

următoarele etape:

11***, „Fitch a reconfirmat ratingul Băncii Transilvania”, disponibil la: https://www.bancatransilvania.ro/bt-

social-media-newsroom/stiri/fitch-a-reconfirmat-ratingul-bncii-transilvania-/

17

Page 18: proiect-bun-FCIMM (1)

a) analiza bilanțului. Acest aspect presupune examinarea bilanțurilor financiare şi a

situațiilor financiare pe trei perioade anterioare, respectiv ultimii doi ani consecutivi încheiați

(bilanțuri) şi ultima situație contabilã periodicã (balanța de verificare). Bilanțurile societăților

comerciale sunt supuse auditării şi certificării de către societăți comerciale de expertiză

contabilă. Totodată, analiza bilanţului mai include şi realizarea unei analize a imobilizărilor

corporale/necorporale, a surselor de acoperire a acestora, a decontărilor, datoriilor,

obligaţiilor faţă de terţi. Totodată se impune şi relizarea unei analize a costurilor în vederea

dimensionării corecte a volumului de credite pentru activele circulante care fac obiectul

creditării.

b) analiza veniturilor, cheltuielilor şi contului de profit şi pierdere. Se are în vedere analiza

rezultatelor activității şi a profitului obținut, analiza repartizării profitului net dar şi analiza

pierderilor înregistrate şi recuperarea lor.

c) analiza fluxului de fonduri ale anului trecut oferă posibilitatea unei mai bune cunoaşteri la

nivelul fiecărei activităţi a împrumutatului, a modului în care au fost generate fondurile şi

utilizarea acestora, precum şi impactul asupra disponibilităților băneşti ale acestuia.

d) analiza fluxului de lichidități pe perioada următoare presupune evaluarea posibilităților

clientului de a genera în viitor lichidități şi capacitatea acestuia de a-şi onora obligațiile de

plată viitoare.

Tabelul nr.6: Indicatorii de bilanţ

Indicatori din Bilanţ

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total active imobilizate

25.831.836 25.313.909 24.849.635 24.586.509 23.334.740 23.865.470

Total active circulante

28.472.425 22.621.751 25.357.639 27.742.536 26.810.151 33.304.107

Stocuri 12.270.371 9.253.546 7.747.394 7.969.226 9.338.801 10.076.848Casa şi conturi

6.600.282 3.522.721 10.358.837 12.224.571 13.188.711 4.372.604

Creanţe 9.601.772 9.845.484 6.722.576 7.548.739 4.282.639 13.333.030Capitaluri totale

33.812.344 35.666.330 42.913.158 45.989.698 45.397.867 49.847.135

Capital social

23.990.846 23.990.846 23.990.846 23.990.846 23.990.846 23.990.846

Provizioane 70.639 10.000 345.147 641.070 247.856 1256852Datorii totale

20.415.646 12.225.957 6.877.370 5.594.487 4747024 7322442

Sursa:

18

Page 19: proiect-bun-FCIMM (1)

Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2010”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2010.doc

Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2011”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2011.pdf

Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2012”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2012_29_04_2013.doc

Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013”, disponibil la:

http: // mecanicaceahlau .ro/data/docs/ raport _ca_ 2013 .doc

Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2014”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/2.-Raport-CA-2014.pdf

Tabelul nr. 7: Indicatori din contul de profit şi pierdere

Indicatori din Contul de Profit şi Pierdere

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cifra de afaceri

17.394.570 22.201.451 31.578.535 29.496.698 24.017.394 23.997.285

Total venituri

18.852.624 22.114.935 31.348.985 31.772.480 24.292.021 24.138.411

Total cheltuieli

26.697.938 19.884.145 23.424.940 23.197.596 24.076.329 19.056.874

Profit brut 7.845.314 2.230.790 7.924.045 8.574.884 443.848 5,161,727Număr salariaţi

210 186 195 206 209 205

Sursa:Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2010”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2010.doc

Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2011”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2011.pdf

Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2012”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2012_29_04_2013.doc

Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013”, disponibil la:

http: // mecanicaceahlau .ro/data/docs/ raport _ca_ 2013 .doc

Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2014”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/2.-Raport-CA-2014.pdf

Tabelul nr. 8: Indicatori derivaţi din bilanţ

19

Page 20: proiect-bun-FCIMM (1)

Indicatori Derivaţi din Bilanţ

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total datorii / capitaluri proprii

0,6038 0,3428 0,1603 0,1216 0,0883 0,1469

Total datorii / total active

0,7903 0,4830 0,2768 0,2275 0,1717 0,1281

Capitaluri proprii / total active

1,3089 1,4090 1,7269 1,8705 1,9455 0,8718

Sursa: ***, „Mecanica Ceahlău, date economice”, disponibil la: http://www.firme.info/mecanica-ceahlau-sa-

cui2045262/

Tabelul nr. 9: Indicatori de profitabilitate

Indicatori de Profitabilitate

2009 2010 2011 2012 2013

Marja de profit brut (%)

-45,1021 10,0479 25,0931 29,0707 1,848

Marja de profit net (%)

-45,1864 10,0108 22,9486 251111 3.0275

Rentabilitatea capitalului propriu înainte de impozitare

-23,2025 6,2546 18,4653 18,6452 0,9777

Rentabilitatea capitalului propriu după impozitare

-23,2459 6,2315 16,8872 161056 16017

Sursa: ***, „Mecanica Ceahlău, date economice”, disponibil la: http://www.firme.info/mecanica-ceahlau-sa-

cui2045262/

Tabelul nr. 10: Indicatori de eficienţă a activităţii operaţionale

Indicatori de Eficienţă a Activităţii

2009 2010 2011 2012 2013

20

Page 21: proiect-bun-FCIMM (1)

OperaţionaleViteza de rotaţie a stocurilor (zile)

257,4761 152,1317 89,5481 98,6133 -

Viteza de încasare a creanţelor (zile, corectat cu TVA - 19%)

169,3104 136,0196 65,2965 78,4959 -

Viteza de rotaţie a totalului activelor (nr. de ori)

0,7903 0,4830 0,2768 0,2275 0,1717

Sursa: ***, „Raport financiar, Mecanica Ceahlău”, disponibil la:

http://doingbusiness.ro/financiar/raport/1829651/mecanica-ceahlau-sa/

Graficul nr. 1:Evoluţia profitului brut aferentă perioadei anilor 2009-2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000

7,845,314

2,230,790

7,924,045

8,574,884

443,848

5,161,727

profit brut

Sursa: prelucrare proprie după datele din Tabelul nr. 7: Indicatori din contul de profit şi pierdere

21

Page 22: proiect-bun-FCIMM (1)

Graficul nr. 2: Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor aferente perioadei anilor 2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 20140

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

26,6

97,9

38

19,8

84,1

45

23,4

24,9

40

23,1

97,5

96

24,0

76,3

29

19,0

56,8

74

18,8

52,6

24

22,1

14,9

35

31,3

48,9

85

31,7

72,4

80

24,2

92,0

21

24,1

38,4

11

total cheltuielitotal venituri

Sursa: prelucrare proprie după datele din Tabelul nr. 7: Indicatori din contul de profit şi pierdere

Graficul nr. 3: Evoluţia datoriilor totale aferente perioadei anilor 2009-2014

22

Page 23: proiect-bun-FCIMM (1)

2009 2010 2011 2012 2013 20140

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

20,415,646

12,225,957

6,877,3705,594,487

4,747,024

7,322,442

Datorii totale

Sursa: prelucrare proprie după datele din Tabelul nr.6: Indicatorii de bilanţ

Capitolul 3. Rezultatele deciziei de creditare a IMM-ului Mecanica Ceahlău

IMM-ul Mecanica Ceahlău solicită contractarea unui credit bancar pentru exerciţiul

financiar al anului 2014, Băncii Transilvania, credit destinat completării capitalului de lucru

în valoare de 5.000.000 lei.

Această sumă a fost asigurată de Banca Transilvania, pe o perioadă de 12 luni

cuprinse între 18.04.2014 şi 18.04.2015.

Dobânda negociabilă reprezintă 8,5% pe an.

Garanţiile pentru împrumutul bancar contractat de la Banca Transilvania de către

societatea Mecanica Ceahlău S.A., în anul 2014 constau în:

imobilizări corporale a căror valoare contabilă ajunge la 2.104.100,64 lei;

terenuri în valoare de 1.140.500,94 lei;

cădiri în valoare de 963.599,71 lei;

11,35% din activele imobilizate (amplasament Dumbravei nr.6);

9,02% din totalul activelor imobilizate ale societăţii.

Societatea solicită Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor următoarele:

23

Page 24: proiect-bun-FCIMM (1)

aprobarea nivelului de creditare pentu exerciţiul financiar 2014 în sumă de 5.000.000

lei şi contractarea (prelungirea) creditului cu Banca Transilvania Sucursala Piatra

Neamţ;

aprobarea nivelului garanţiilor menţionate în anexă la valoarea contabilă de

2.104.100,64 lei care reprezintă 9,02 % din total active imobilizate;

împuternicirea persoanelor care să semneze contractul de credit şi ipoteca.

Analiza documentației depuse de Mecanica Ceahlau în cadrul BTPentru fundamentarea deciziei de creditare IMM-ul trebuie sã prezinte bãncii următoarele:

Cererea de credit semnată de persoanele autorizate;

Bilanţul contabil, raportul de gestiune contul de profit şi pierdere încheiate în ultimul

an;

Situaţia patrimoniului;

Balanţa de verificare încheiată pentru ultima lunã, bugetul de venituri şi cheltuieli;

Situaţia prognozată a plăţilor şi încasărilor aferente perioadei de creditare;

Situaţia stocurilor şi cheltuielilor pentru care este acordat creditul;

Situaţia contractelor pentru produsele livrate, care constituie obiectul creditului;

Situaţia creditelor la alte bănci şi copii după contractele de credit, dacă este cazul;

Studiul de fezabilitate;

Planul de afaceri;

Documente privind spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea;

Garanţiile aduse;

Alte documente necesare.

Din cererea de credit depusă, rezultă următoarele:

Data înfiinţãrii: 18 iulie 1921;

Reprezentanții legali: preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de administrație,

ceea ce denotă seriozitate şi interes în abordarea relației cu banca;

Firma are în prezent un numãr de 204 de angajați permanenți;

Capitalul social subscris şi vãrsat: 23.990.846 lei;

Profit net în 2014, 4.411.863 lei;

Durata creditului, 12 luni.

24

Page 25: proiect-bun-FCIMM (1)

Garanţiile pentru împrumutul bancar contractat de la Banca Transilvania de către IMM-

ul Mecanica Ceahlău, în anul 2014 constau în:

imobilizari corporale în valoare contabilă de 2.104.100,64 lei;

terenuri în valoare de 1.140.500,94 lei;

clădiri în valoare de 963.599,71 lei;

11,35% din activele imobilizate (amplasament Dumbravei nr.6);

9,02% din totalul activelor imobilizate ale societatii.

Date puse la dispoziția băncii: situația patrimoniului şi rezultatele financiare, fluxul

de disponibilități, bugetul de venituri şi cheltuieli.

În continuare este prezentată analiza economică de risc a IMM-ului Mecanica

Ceahlău, în urma căruia se va constata dacă Banca Transilvania acordă creditul solicitat de

către IMM-ul Mecanica Ceahlău în funcţie de punctajele obţinute de acesta precum şi în

funcţie de încadrarea IMM în categoria de bonitate.

INDICATOR REZULTAT 2014 PUNCTE 2014LICHIDITATE RAPIDĂ(Lr)(stocuri + creanţe + disponibilităţi băneşti)/datorii pe termen scurt

10.076.848+13.333.030+4.372.6044.468 .205

=277824824468205

=6,217∗100=621,7 %>170 %6

SOLVABILITATE (S)total active/total datorii

23.865.470+33.304 .1077322442

=571695777322442

=¿

7,807*100=780,7%>180%

6

GRADUL DE ÎNDATORARE GENERALĂ (Gi)capitalul împrumutat pe termen lung/capitalul propriu

244.94149.836 .227

=0,004∗100=0,4 %<40 % 6

RANDAMENTUL ACTIVELOR (Ra)profit net/activele societăţii

4.411.86323.865.470+33.304 .107

= 441186357169577

=¿

0,077*100=7,7%5%<Ra<10%

2

25

Page 26: proiect-bun-FCIMM (1)

RENTABILITATE FINANCIARĂ (ROE)profit brut/total pasiv (capital investit)

516172757,169,577

=¿0,090*100=9%

0<Rcp<10%

1

ACOPERIREA DOBÂNZII (Ad)AD = EBIT / CHDEBIT = PB + CHD EBIT = profitul înainte de dobânzi şi impozit PB = profit brut CHD = cheltuiala cu dobânda

AD=5.161.727

10.849=475.779

100=4757,79 %>

80%

EBIT =5161727+10.849=5.172 .576100

=51725,76 %

7

DEPENDENŢA DE PIEŢELE DE APROVIZIONARE ŞI DESFACERE

At > 50,1% şi De > 50%Ai > 50,1% şi De >50,1%At >50,1% şi Dt > 50,1%Ai > 50,1% şi Dt > 50,1%

4+3+2+1=10

GARANŢII Garanţii primite de la Guvernul României sau de la bănci de prim rang -5Depozit bancar- 4Ipotecă-3Gaj cu sau fără deposedare-2Cesiune de creanţă-1Fidejusiunea-1Gajul general-0

5+4+3+2+1=15

TOTAL PUNCTAJ 53Sursa: Prelucrare proprie dupa datele furnizate de bilanţ

În urma analzei indicatorilor mai sus menţionaţi, rezultă faptul că IMM-ul Mecanica

Ceahlău se încadreaza în categoria A de bonitate, performanţele IMM-ului clasându-se ca

fiind foarte bune, permiţând achitarea la scadenţă a datoriei, cu menţinerea acestor

performanţe. În urma calculării punctajului aferent societăţii Mecanica Ceahlău de către

Banca Transilvania, rezultă ca IMM-ul Mecanica Ceahlău a putut contracta creditul

solicitat aferent anului 201412.

12***, „Metode de finanţare pentru IMM-uri”, disponibil la: http://www.start-imm.ro/Resources/Prezentari301/Metode%20de%20finantare%20pentru%20IMM-uri.pdf

26

Page 27: proiect-bun-FCIMM (1)

Concluzii

27

Page 28: proiect-bun-FCIMM (1)

Bibliografie:

1.Adunarea Generală a Forumiştilor, „Date financiare Mecanica Ceahlău”, disponibil la:

http://www.agf.ro/actiuni/rezultat.php?ticker=MECF

2.ASE, „Riscul de credit”, disponibil la: http://www.ase.ro/upcpr/profesori/979/GB

%202.%20Riscul%20de%20credit%20I.pdf

3.BT, „Cofinanţări programe europene”, disponibil la:

https://www.bancatransilvania.ro/pentru-companii/imm/credite-imm/cofinantari-programe-

europene/

4.BT, „IMM”, disponibil la: https://www.bancatransilvania.ro/pentru-companii/imm/

5.BT, „Credite IMM”, disponibil la:

https://www.bancatransilvania.ro/pentru-companii/imm/credite-imm/

6.Centrul Român de Iniţiative, „Posibilităţi de înfiinţare a unei afaceri în România”,

disponibil la: http://www.ascri.ro/dezvoltarea-competentelor/wp-content/uploads/studii/

posibilitati.pdf

7.DoingBusiness, „Rezultate financiare Mecanica Ceahlău”, disponibil la:

http://doingbusiness.ro/financiar/raport/1829651/

8.Găgeanu, Paul, „Studiu de fezabilitate tehnică”, disponibil la:

Ihttp://www.inma.ro/pagina_web_parteneriate/Gageanu%20Paul/rom/RST%206.pdf

28

Page 29: proiect-bun-FCIMM (1)

9.Iancu, Cătălin, „Raport curent Mecanica Ceahlău”, disponibil la:

http://www.bvb.ro/infocont/infocont14/MECF150414.pdf

10.Intercapital, „Raport de companie, Mecanica Ceahlău”, disponibil la:

http://www.intercapital.ro/ro/intercapital_start_info_dir/exemple_rapoarte/

MecanicaCeahlauPiatraNeamt.pdf

11.Mecanica Ceahlău, „Regulament de organizare şi funcţionare”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/regulament_de_organizare_si_functionare.doc

12.Mecanica Ceahlău, „Raport anual pentru exerciţiul financiar 2013”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/en/data/docs/raport_ca_2013.doc.

13.Mecanica Ceahlău, „Raport anual pentru exerciţiul financiar 2014”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/2.-Raport-CA-2014.pdf

14.Mecanica Ceahlău, „Raport anual pentru exerciţiul financiar 2012”, disponibil la:

mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2012_29_04_2013.doc

15.Mecanica Ceahlău, „Situaţii financiare individuale, 31.12.2014, preliminat”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/Situatii-financiare-individuale-

pentru-anul-incheiat-la-31-decembrie-201....pdf

16.Mecanica Ceahlău, „Situaţii financiare individuale, 31.12.2014”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/3.-Situatii-financiare-31.12.-

2014.pdf

17.Mecanica Ceahlău, „Raportul consiliului de administraţie pentru anul încheiat la 31

decembrie 2014”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/2.-Raport-CA-2014.pdf

18.Mecanica Ceahlău, „Situaţii financiare individuale, 31.12.2014”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/3.-Situatii-financiare-31.12.-

2014.pdf

19.Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2010”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2010.doc

20.Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2011”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2011.pdf

21.Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2012”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2012_29_04_2013.doc

22.Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2013.doc

23.Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2014”, disponibil la:

29

Page 30: proiect-bun-FCIMM (1)

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/2.-Raport-CA-2014.pdf

24.Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2010”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2010.doc

25.Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2011”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2011.pdf

26.Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2012”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2012_29_04_2013.doc

27.Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2013”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/raport_ca_2013.doc

28.Mecanica Ceahlău, „Raport anual aferent exerciţiului financiar 2014”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/2.-Raport-CA-2014.pdf

29.Mecanica Ceahlău, „Raport trimestrial aferent trimestrului III 2014”, disponibil la:

http://www.mecanicaceahlau.ro/wp-content/uploads/2014/08/Raport-CA-trim.-III-2014.pdf

30.Mecanica Ceahlău, „Fundamentarea necesarului de creditare aferent perioadei anului

2014”, disponibil la: mecanicaceahlau.ro/data/docs/fundamentare_necesar_credite_2014.docx

31.Mecanica Ceahlău, „Analiza necesarului de finanţare”, disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/data/docs/analiza_necesarului_de_finantare_19_02_2013.doc

32.Mecanica Ceahlău, „Fundamentarea contractării creditelor la băncile finanţatoare”,

disponibil la:

http://mecanicaceahlau.ro/en/data/docs/fundamentarea_contractarii_creditelor_2010.doc

33.SSIF Broker, „Analiza IMM-ului Mecanica Ceahlău”, disponibil la:

http://www.tranzactiibursiere.ro/static/comunicate_analiza/Analiza%20MECF

%2020.01.2012.pdf

34.***, „Definiţia IMM-urilor”, disponibil la:

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente_Suport/Studii/

1_Studii_POR/8_Ce_este_un_imm._definitia_europeana.pdf

35.***, „Fitch a reconfirmat ratingul Băncii Transilvania”, disponibil la:

https://www.bancatransilvania.ro/bt-social-media-newsroom/stiri/fitch-a-reconfirmat-

ratingul-bncii-transilvania-/

36.***, „Metode de finanţare pentru IMM-uri”, disponibil la:

http://www.start-imm.ro/Resources/Prezentari301/Metode%20de%20finantare%20pentru

%20IMM-uri.pdf

37.***, „Mecanica Ceahlău, acţiuni listate la bursă”, disponibil la:

http://www.kmarket.ro/actiuni/afisare_actiune.php?simbol=MECF

30

Page 31: proiect-bun-FCIMM (1)

38.***, „Situaţii financiare Mecanica Ceahlău”, disponibil la: http://www.date-

financiare.ro/2045262-mecanica-ceahlau-sa

39.***, „Mecanica Ceahlău, date economice”, disponibil la:

http://www.firme.info/mecanica-ceahlau-sa-cui2045262/

40.***, „Studiu de fezabilitate tehnică”, disponibil la:

http://www.inma.ro/pagina_web_parteneriate/Gageanu%20Paul/rom/RST%206.pdf

41.***, „Formule de calcul pentru indicatori”, disponibil la: http://www.ktd.ro/ktd/faq.php

42.***, „Tabel indicatori financiari, Mecanica Ceahlău”, disponibil la:

http://www.firme.info/mecanica-ceahlau-sa-cui2045262/indicatori-financiari.html

31