Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  1/45

  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINAVETERINARÄ ,, ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI

  FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

   PROIECT  DE SPECIALIZARE 

   LA DISCIPLINA

  CREŞTEREA BOVINELOR

  Coordonator: Studenţi:Conf.dr.Vasile MACIUC Gheorghe PLOP

   Ilian Andrei PLOP

   

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  2/45

    TEMA PROIECTULUI 

    Fer! de "a#i #u #ir#uit $n#%i& de ti' (ai)ia) 

  Ca!a"i#a#ea$ 25 ef. e!i" %asa$ #$"%a Zona$ Va&'"i

  &is#e' de (n#re)inere$ Ia$%a i% &(a)"'a(ie *)i&%"i(a+ a$a i% (a)a$a !ea$a

  r"#ra efe"#i*li la +, de"e'-rie /,$  -Vai/ 52

    -"%ii e&(a%(e/ 12  -Vi3e'e 4e%($" *%(617821 '"%i9::::::::::::::::.  -Vi3e'e 12817 '"%i::::::::::::::::::::::.  -Vi3e'e ;812 '"%i::::::::::::::::::::::...  -Vi3e'e 08; '"%i:::::::::::::::::::::::.  -Vi3ei 08< &a4(a=%i:::::::::::::::::::::.

  &i#a)ia re!rod")iei la finele anli$  -Vai >% 'a(a3ie/ ??  -Vai e&(a%(e/ 5;

    -V=$&(a 'a i%($*!"e$e 'a @.A./ 17 '"%i, $e"(a(ea !e

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  3/45

    -"%ii e&(a%(e:::::::::::::::::::::::

  Ne"esarl de fra0e$S"4$afa(a (*(a' !i% a$e/  -A$a)i'/ ?7  -ş"%i F =%e3e/ 22

  &i#a)ia 'e"ani12rii$  -M"'& ea%i/ !a  -Ea"a$e "%*i ea%i/ !a  -Ge&(i*%a$ea !a(e'*$:::::::::::::::::::::.  -A'(e !*($i/ Se4a$a(*$ 4e%($" &=%(=%

  For)a de 'n"a ne"esar2::::::::::::::::::::

  Prod")ii #o#ale$  -La4(e::.a$%e:::"%*i::..a'(e'e::::::::::::..  -Ce'("ie'i (*(a'e şi *&("$i 4e "%i(a(ea !e 4$*!"&::::::::::  -$e3"$i !e 'i$a$e::::::::::::::::::::::.  -$*fi("' $e'iHa(:::::::::::::::::::::::.

  Men)ini s!e"iale$  -25 !i% 4$*!"3ia !e 'a4(e a$f &e a'*$ifi &") f*$ !e &=%(=%

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  4/45

  CUP%IN&

  CAPITOLUL ,  NOT3 DE FUNDAMENTA%E,., O!or#ni#a#ea 4i ne"esi#a#ea (nfiin)2rii nei fer'e

  fa'iliale de *a"i de la!#e.  ,. A'!lasarea fer'ei. Cadr na#ral  ,.+ Me'ori 0s#ifi"a#i*CAPITOLUL  P%OG%AMA%EA %EP%ODUC5IEI

  EFECTIVULUI DE ANIMALE 6IFUNDAMENTA%EA TEHNICO7ECONOMIC3 AACE&TUIA  ., a-ilirea s#r"#rii efe"#i*li de #arine  . Organi1area 4i !rogra'area 'on#elor 4i f8#8rilor  .+ Progra'area e*ol)iei lnare a efe"#i*elor de #arineCAPITOLUL +  P%OG%AMA%EA P%ODUC5IEIDE LAPTE  +., Da#e #eore#i"e  +. Mi4"area efe"#i*eli de *a"i !e lni de la"#a)ieCAPITOLUL 9  CALCULUL %A5IILO%FU%A:E%E LA TAU%INE  9., As!e"#e generale  9. Nor'e de hran8 !en#r #arine  9.+ Valoarea n#ri#i*2 a n#re)rilor folosi#e (n "al"llra)iilor la #arine  9.9 %a)ii folosi#e (n ali'en#a)ia *a"ilor de la!#e  9.; Ali'en#a)ia #inere#li #arinCAPITOLUL ; A&IGU%A%EA

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  5/45

    ;.+ &!rafa)a ne"esara !en#r asigrarea -a1ei fra0ere  ;.9 Tehnologia de "l#i*are !en#r fra0eCAPITOLUL = P%OIECTA%EA ACTIVITA5II

  ZOOTEHNICE  =., As!e"#e organi1a#ori"e ale 'i"rofer'ei  =. Planl general al fer'ei  =.+ Al"a#irea "ons#r"#i*2 a gra0dli  =.9 Cons#r")ii ane>e (n fer'8  =.; U#ila0e fi>e 4i 'o-ile din "adrl fer'eiCAPITOLUL ? &I&TEMUL DE @NT%E5INE%E  ?., @n#re)inerea *a"ilor !e #i'! de iarn8

  ?. @n#re)inerea *a"ilor !e #i'! de *ar8?.+ @n#re)inerea *i)eilor

    ?.9 Progra'l de l"r (n fer'8CAPITOLUL   EFICIEN5A ECONOMIC3CAPITOLUL B  CONCLUZIICAPITOLUL ,/  DOCUMENTA%E DINLITE%ATU%A DE &PECIALITATE

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  6/45

  CAPITOLUL * 

  NOT3 DE FUNDAMENTA%E

  ,., O!or#ni#a#ea 4i ne"esi#a#ea (nfiin)8rii nei fer'e fa'iliale de*a"i de la!#e.

    C$eş(e$ea a%ia'e'*$ 4e (e$i(*$i"' R*=%iei a f*&(, e&(e şi a fi>%(*(!ea"%a * a(ii(a(e 4$*!"(i !e 4$i >%&e%(a(e >% a&i"$a$ea

   )"%"$i'*$ a$*a'ie%(a$e %ee&a$e 4e%($" $a%a 4*4"'a3iei, 4e%($" i%!"&($ia 4$e'"$(*a$e a şi 4e%($" 4a$(ii4a$ea 3$ii %*a&($e 'a &i)"$i'ei%(e$%a3i*%a'e.  C*%!i3ii'e %a("$a'e, &*'"' şi 'ia !e*&e)i( !e fa*$a)i'e, ($a!i3ia >%a$i"'("$ a şi a'i(a(ea $ea$a)i' a e$e($ii ş(ii%3ifie şi >%3=%("'"i$*=%e&, $e4$eHi%( (*( a(=3ia fa(*$i a$e a" *%&($"i( (ee'ia 4$a(i$ii"%ei H**(e%ii 4e$a%e%(e şi *4e(i(ie.  T$a%&f*$$i'e f"%!ae%(a'e a$e a" a"( '* !"4a a%"' 1B7B, " (*a(&!e$ea !$a&(i a efe(ie'*$ !e a%ia'e a şi a 4$*!"3iei *)3i%"(e !e 'aae&(ea, a" a"( (*("şi 4$eiHe'e "%*$ %*i *$ie%($i >% 4$*ie(a$ea $eş(e$iia%ia'e'*$.  N" 4e&(e "'( $ee " "% &4$ii% &")&(a%3ia' şi &"&3i%"( !i% 4a$(ea

  &*ie(a3ii >% e%e$a' şi a &(a("'"i >% &4eia', H**(e%ia $*=%ea& 4*a(e$e!ee%i, $ea'e%(e * ie%& a"3ie %a3i*%a'.  C$eş(e$ea )*i%e'*$ $e4$eHi%( * i4*$(a%( &"$& f"$%iH*a$e !e

   4$*!"&e a'ie%(a$e " a'*a$e )i*'*i $i!ia(, *%&(i("i%! 4e%($" *e%i$e* 4e$a%e%( şi *%(i%" 4$e*"4a$e.  I4*$(a%3a ae&(ei $a"$i $eH"'( şi !i% fa4("' )*i%e'e a&i"$a4$*a4e B0 !i% 4$*!"3ia !e 'a4(e, ai "'( !e "% &fe$( !i% 4$*!"3ia !ea$%e şi i$a B0 !i% (*(a'"' 4iei'*$ e &e f*'*&e& >% i%!"&($ia 4ie'$iei, 'aa$e &e a!a" şi %"e$*a&e a'(e &")4$*!"&e !e 'a$ "(i'iHa$e.  La4(e'e !e a e&(e "%"' !i%($e 4$*!"&e'e H**(e%ie " !e*&e)i(i4*$(a%3 4e%($" *, a'i(3i'e &a'e, *4*Hi3ia )i*ii *4'eJ,a'*a$ea %"($i(i $i!ia(, $a!"' a$e !e !ie&(i)i'i(a(e, $e*a%!=%!"8' aa'ie%( !e )aH 4e%($" (*a(e a(e*$ii'e !e *%&"a(*$i, !a$ >% &4eia' 4e%($"*4ii, *%a'e&e%3i, feei $ai!e, )($=%i &a" 4e$&*%ae a$e '"$eaH >%e!ii (*Jie.

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  7/45

    @% R*=%ia, 'a4(e'e 4a$(ii4 >% &($"("$a *%&""'"i a'ie%(a$ "i$a ? 6eJ4$ia( >% a'*$ii9 şi " i$a 1K, >% *%&""' !e 4$*(ei%e.  @% eea e 4$ieş(e a$%ea !e )*i%, 4e 4'a% *%!ia' &e a%ife&((e%!i%3a !e $eş(e$e *%(i%i a *%&""'"i, fa4( e &e eJ4'i şi 4$i%

   4*%!e$ea !e&("' !e a$e a $a&e'*$ 4e%($" a$%e >% efe(i"' (*(a' !e ai şi "%ii.  De 'a )*i%e &e *)3i% şi %"e$*a&e 4$*!"3ii &e"%!a$e 6"%*i"' !e$a!, 4iei, *a&e, &=%e, 4$, e(.9, a$e 4*( *%&(i("i fie "% a'*$*&>%$ş=%( %a("$a', fie a(e$ii 4$ie 4e%($" a'(e i%!"&($ii a )"%"$i'*$ !e'a$ *%&".  #*i%e'e %" *%"$eaH *"' >% a'ie%(a3ie, e'e *%&" şi *%e$(e&

   4$*!"&e'e ee(a'e >% e%e$ie şi 4$*(ei%, $ea'iH=%! ea ai a$e a%(i(a(e !e 4$*(ei% 4e e(a$"' !e (e$e% a$a)i'.  R*'"' !e*&e)i( a' )*i%e'*$ >% e*%*ie $eH"'( !i% >%&şi efe("'

  &(i"'a(*$ a&"4$a ie3ii a(e$ia'e a *e%i$ii.  @%fii%3a$ea "%*$ i$*fe$e !e ai 610850 a4e(e9 e&(e * %ee&i(a(e*)ie(i >% &4eia' >% "$"' a$i'*$ *$aşe >% &*4"' a&i"$$ii $a%ei 4e%($"

   4*4"'a3ie. 

  1.2 A'!lasarea fer'ei. Cadr na#ral

    e$a e&(e a4'a&a( >% H*%a !e 4*!i& a M*'!*ei, '*a'i(a(ea M*a$a

  D*%ea&a, 'a %"ai 5 !e M"%ii4i"' Va&'"i. @% aea&( H*%a a'(i("!i%eae!ie e&(e !e K508500  4$e!*i%=%! a&e'e !e ae$ *%(i%e%(a' şi efe(e'e!e f*%!, 'ea(e !e i$"'a3ia !i%&4$e e&( a a&e'*$ !e ae$, 4$e" şif$*%(*'iHa. Te4e$a("$a e!ie !e4aşeş(e a%"a' 7.5C, ia$ >% i"'ie 2C. @%"$&"' e$ii 4$e!*i% (i4"' &e%i% şi &ee(*&. Ia$%a, &"!"' *!iş"'"iM*'!*ei e&(e a*4e$i( f$ee%( !e ae$ $ee !i% e&( şi %*$!,fii%! a!e&ea eJ4"&i&*'"'"i. A4'i("!i%ea e!ie a%"a' a (e4e$a("$ii ae$"'"i e&(e !e i$a25C. A%"a', %"$"' Hi'e'*$ !e ia$% e&(e ai a$e !e K0, ia$ e'*$ !e>%e3 ($ee !e 125. i'e'e a'!e ($*4ia'e a"% 'a 158

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  8/45

    ,.+ Me'ori 0s#ifi"a#i*

    e%($" i%(*i$ea ae&("i 4$*ie( (e%*'*i, a a"( i% e!e$e afe$e'e !e ii !ie%&i"%i &"%( 4$i%($e e'e ai 4$*fi(a)i'e.De aeea a

   4'ea( !e 'a i!ea eJ4'*a(a$ii "%ei fe$e !e ai " i$"i( i%i& !e (i4fai'ia'," "% efe(i $e!"& !a ai !e 'a4(e, "&*$ !e **$!*%a( " f*$(a !e"%a $e!"&a 6e)$ii fai'iei9, e a'*$ifia i%($eaa &"4$afa(a a$i*'a

   4$*4$ie.  e$a e&(e 4*4"'a(a " (a"$i%e !i% $a&a #$"%a, * $a&a a$e &e 4$e(eaHa

   4e%($" $e&(e$ea &i eJ4'*a(a$ea &eii%(e%&ia i% aea&(a H*%a.  EJ4'*a(a(ia H**(e%ia !i&4"%e !e * &"4$afa(a !e ;7.17 a, i%

   4$*4$i(a(e, !i% a$e 5%ea$ *4(iiHa$ea a'ie%(a3iei 'a ai'e !e 'a4(e 4$i% f*'*&i$ea ai "'(*$ $a3ii ia$ ea ai efiie%( a *%&(i("i $a3ia !e )aH.

    Da(*$i( !i&(a%3ei ii >%($e a!4*&( şi (e$e%"' !e3i%"(, &8a *4(a( 4e(i4"' e$ii 4e%($" &i&(e"' !e i%($e(i%e$e i% (a)a$a !e a$a,a&i"$a%!"8'eae&(*$a *%!i(ii *4(ie !e i$*'ia(,iie%a *$4*$a'a &ii&a$e,i%e$a%! &a &e a&i"$e %*$e'e C*"%i(a(ii E"$*4ee%e.e (i4 !eia$%a &8a *4(a( 4e%($" &(a)"'a(ia 'ea(a *)i&%"i(a, aea&(a faa%!"8&e 4e !*"a$a%!"$i. Ea"a$ea !ee(ii'*$ &e fae ea%i, >%($eaa a%(i(a(e !e "%*i!e $a! e&(e f*'*&i( a >%$ş=%( %a("$a' 4e 4$*4$ia &"4$afa3 !e (e$e%a$i*'.@% fe$ &e 4$a(i %"ai >%&=%3$i a$(ifiia'e " a(e$ia' &ei%a'aiHi3i*%a( !e 'a e%($e'e !e (e&(a$e a a&"'i'*$ $e4$*!"(*$i. V=$&(a !ei%($*!"e$e 'a >%&=%3a$e a$(ifiia' e&(e !e 17 '"%i, 'a $e"(a(ea !e % a'"' (*a(e ae&(e a&4e(e, *%&i!e$ a fii%! %ee&a$>%fii%3a$ea !e a&ee%ea fe$e >% (*a(e H*%e'e 3$ii, a=%! a &*4 i%i3ia'&a(i&fae$ea %e*i'*$ '*a'e, ia$ a4*i $i$ea efe(i"'"i !e a%ia'e şii4'ii( $i$ea fe$ei, 4$*"$a$ea 'a4(e'"i >% fe$ şi ia$ "e$i$ea !e %*i

   4ie3i.

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  9/45

  CAPITOLUL +

  P%OG%AMA%EA %EP%ODUC5IEI EFECTIVULUI DE ANIMALE

    6I FUNDAMENTA%EA TEHNICO7ECONOMIC3A ACE&TUIA

  ., a-ilirea s#r"#rii efe"#i*li de #arine

    S($"("$a efe(i"'"i !e a%ia'e $e4$eHi%( $a4*$("' 4$*e%("a' !i%($e$"4e'e &a" a(e*$ii'e !e =$&( &a" &eJ, fa3 !e efe(i"' (*(a' a' "%ei &4eii!e a%ia'e. Ea 4*a(e fi %a("$a', a("%i =%! *"' %" i%(e$i%e >%

   4$*4*$3i*%a$ea $a4*$("'"i !i%($e !ife$i(e a(e*$ii !e a%ia'e şi *$a%iHa(a("%i =%! e&(e !i$ia( !e * >% f"%3ie !e !i$e3ia !e &4eia'iHa$e a

   4$*!"3iei.  Di% 4"%( !e e!e$e e(*!*'*i, &(a)i'i$ea &($"("$ii efe(i"'"i !ea%ia'e 'a * &4eie, &e )aHeaH 4e %ee&i(a(ea a&i"$$ii efe(ie'*$ !i%a(e*$ii'e i%fe$i*a$e !e =$&( 4e%($" >%'*"i$ea a%ia'e'*$ a$e ie& !i%a(e*$ii'e ie!ia( &"4e$i*a$e. Ae&(e efe(ie &e !ie%&i*%eaH '"=%!"8&e>% *%&i!e$a$e şi "% a%"i( 4$*e%( !e $eHe$ 4e%($" >%'*"i$ea $ef*$e'*$ 

  !i% 4$*4$ia $"4, *%*i(e%( " a(ii(a(ea !e &e'e3ie.

    . Organi1area 4i !rogra'area 'on#elor 4i f8#8rilor

    $*$aa$ea *%(e'*$ şi f($i'*$ *%&(i("ie )aHa !e a'"' 4e%($">%(*i$ea efe(ie'"i !e a%ia'e, a'"'"' 4$*!"3iei !e 'a4(e,!ie%&i*%a$ea *4(i a &e(*$"'"i !e a(e$%i(a(e.  $*$a"' !e *%( şi f($i "4$i%!e !a(e $e4a$(iHa(e 4e '"%i,($ie&(e$ şi 4e a%i 4$ii%!/  - *%(e'e %*$a'e şi $e4$*$a$i'e 'a *%( a ai'*$ şi i3ei'*$+  - f($i'e 'a ai şi "%ii+  - 4$*!"şii *)3i%"3i+  - &i("a3ia $eH"'(a( >% "$a *%($*'"'"i e&(a3iei+  - efe(ie'e !e ai, "%ii şi i3e'e e &e *$ $ef*$a+  - 4ie$!e$i'e 'a i3ei+

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  10/45

   

  e%($" "ş"$i%3a a'"'e'*$, 'a 4$*$a"' !e *%( şi f($i e&(e aşeHa(&i("a3ia =$&(ei (i%e$e("'"i 'a >%e4"( !e a%.

  &i#a)ia *rs#ei ani'alelor #inereCa(e*$ia !ea%ia'e

    Efe(i  6a49

  V=$&(a >%'"%a ia%"a$ie

  L"%a =%!*$ ($e >%a(e*$ia !e=$&(&"4e$i*a$

  L"%a >% a$e&e

   4$*$aeaH'a *%(

  Ti%e$e( fee'08; '"%i

    1 ; '"%i ia%"a$ie     1 5 '"%i fe)$"a$ie

  Ti%e$e( fee';812 '"%i

    1 12 '"%i ia%"a$ie I"'ie  1 11 '"%i fe)$"a$ie a""&(  1 10 '"%i a$(ie &e4(e)$ie

  Ti%e$e( fee'12817 '"%i

    1 17 '"%i ia%"a$ie ia%"a$ie  1 1? '"%i fe)$"a$ie fe)$"e$ie  1 1; '"%i a$(ie a$(ie

  Ti%e$e( fee' 4e%($" *%(17821 '"%i

    K 17 '"%i ia%"a$ie ia%"a$ie

  Ti%e$e(a&"'08<&a4(=%i

    2  8   8 8

  Ta-ell ,

   

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  11/45

  . Progra'l de 'on#e 4i f8#8riTa-ell

    S4eifia$e L"%i'e a%"'"i T*(a'I II III IV V VI VII VIII I I II

  Vai Ge&(a%(e K 2 2 1 1 1 11M*%(a(e 8 8 8 2 1 8 <(a(e 8 8 8 1 2 8 <

  $*4"&e 4(.$ef*$ 8 8 8 8 1 8 1 Nee&(a%(e 8 8 8 8 1 1 2

  "%ii 8 8 2 1 1 1 5Vi3e'e M*%(a(e 8 8 8 2 1 1 K

   Ne*%(a(e 8 8 8 8 8 8 8Vai M*%(a I 1 2 < 2 < 2 2 2 2 1 1 K 25

  M*%(a II 8 1 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 2T*(a' 1 < < 2 < 2 2 2 < 1 1 K 2?

   Nee&(a%(e 'a *%($*' 1 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 2Ref*$a !i% %ee&(a%(e 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  Vi3e'e M*%(a I 5 1 1 8 8 8 1 1 1 8 8 8 10M*%(a II 8 1 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 2T*(a' 5 2 1 8 1 8 1 1 1 8 8 8 12

   Nee&(a%(e 'a *%($*' 1 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 2Ref*$a !i% %ee&(a%(e 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  ($i Vai K 2 2 1 1 1 1 1 8 1 2 8 1;"%ii 8 8 2 1 1 1 1 1 1 K 2 1 15T*(a' K 2 K 2 2 2 2 2 1 5 K 1

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  12/45

    .+ Progra'area e*ol)iei lnare a efe"#i*li de #arinre

    E*'"3ia efe(ie'*$ !e a%ia'e $e4$eHi%( * '"$a$e (e%i şi*$a%iHa(*$i a$e ei!e%3iaH (*(a'i(a(ea *!ifi$i'*$ e i%(e$i% >%&($i("$a efe(ie'*$ 4e =$&(, &eJ şi !e&(i%a3ie !e 4$*!"3ie, >%($8* a%"i(

   4e$i*a! 6'"%, ($ie&($", a%9.  Aea&( '"$a$e &e$eş(e, a'("$i !e 4$*$a"' !e *%(e şi f($i, 'a/

   4$*$aa$ea 4$*!"3ii'*$, a =%H$i'*$ &a" "4$$i'*$ !e a%ia'e, a%ee&a$"'"i !e f*$3 !e "%, a f*%!"'"i !e &a'a$iHa$e, %ee&a$"'"i !ef"$ae, 'a &(a)i'i$ea &"$i'*$ &a%i(a$8e(e$i%a$e.

    @% f*$"'a$"' >% a$e &e *4e$eaH e*'"3ia efe(i"'"i !e (a"$i%e &e>%&$i" 4e a(e*$ii !e =$&( şi &eJ !e&(i%a3ia !e 4$*!"3ie, efe(ie'eeJi&(e%(e 'a >%e4"("' a%"'"i şi e'e 4$*$aa(e 4e%($" &f=$şi("' a%"'"i.  @% a!$"' fie$ei a(e*$ii &e "$$eş(e *$e'a3ia efe(i"'"i 'a>%e4"("' 4e$i*a!ei F efe(i"' i%($a( efe(i"' ieşi( P efe(i"' 'a &f=$şi("'

   4e$i*a!ei 64e$i*a!e'e &"%(/ '"%a, ($ie&($"', a%"'9.

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  13/45

  .+ Mi4"area lnar8 a efe"#i*elorTa-ell +

  Nr"ri#

  Ca#egorii Efe"#i*la ,./,

    Lnile anli Efe"#i*La +,.,

  I II III IV V VI VII VIII

  I I II

  , Va"i   / /  ,B7,

  /  ,B7/

    /7,

  ,  ,7/

  ,  7/

  ,  +7/

  ,  97/

  ,  97,

  ,  ;7/

  9  7,

    B7,

  ,  +/7/

    +/

  :ni"i

    ;,  =7/

  ,  ?7/

  ,  =7

  9  B7,

    ,/7,

  ,  ,/7,

  /  B7,

  ,  B7,

  /  7,

  ,  ;79

  ,  97

  ,  97,

    9

  +Vi)eleMon#a#e 9

  ;  7,

    B7,

  ,  B7,

  /  ;79

  ,  97

  /  +7,

  ,  97/

  ,  97,

  ,  ;7/

  /  97,

  /  +7,

  /  7,

   

  9Tinere# fe'el,7, lni +

  ,  +7,

  ,  +7,

  ,  +7,

  /  +7/

  /  +7/

  /  +7/

  ,  +7,

  ,  +7,

  /  7,

  /  7/

  /  7/

  /  7/

   

  ;Tinere# fe'el=7, lni +

  ,  +7,

  ,  +7,

  /  7,

  /  7/

  /  7/

  /  7/

    +7,

  ,  +7,

  ,  97/

  ,  ;7/

  ,  =7/

  ,  ?7/

    ?

  =Tinere# fe'el/7= lni

    +7,

  ,  +7,

    ;7/

  ,  =7/

  ,  ?7/

  ,  7/

  ,  ?7

  ,  ?7,

  /  ;7

    =7,

    ?7,

  ,  ?7,

    ?

  ?Tinere# 'as"l/7+ lni

    7

  ,  +7/

    ;7/

  ,  97

  ,  97,

  ,  +7

  ,  +7,

  ,  +7,

  ,  +7,

    97,

    ;7,

  /  97,

    9

  Tarine la@ngr84a# ,

  ,  ,7,

  /  ,7/

  ,  ,7,

  /  ,7/

  /  /7,

  /  /7/

  /  /7/

  ,  ,7/

  /  ,7/

  ,  ,7,

  ,  7/

  /  ,7,

    ,

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  14/45

  B To#al 9/ 9; 9 ;, ;, ; ; ;+ ;9 ;+ ;; ; ;? ;?

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  15/45

    CAPITOLUL ,

   P%OG%AMA%EA P%ODUC5IEI DE LAPTE

    +., Da#e #eore#i"e

    $*!"3ia !e 'a4(e e&(e i%f'"ie%3a( !e * &e$ie !e fa(*$i a&(fe' >%=( e&(e%e"%if*$ >% !e"$&"' 4e$i*a!ei !e 'a(a3ie. $*$aa$ea ae&(eia 4e '"%i şi($ie&(e$ &e 4*a(e fae "(i'iH=%! !ife$i(e e(*!e 6e(*!a "$)ei !e 'a(a3ie,

  e(*!a 4$*!"3iei Hi'%ie !e 'a4(e 4e '"%i !e 'a(a3ie şi e(*!a )aHa( 4ef*'*&i$ea "%i(3ii *%e%3i*%a'e ,,a i4*(e(ia”9, a$e &e )aHeaH 4e '"%i !e'a(a3ie şi 4e '"%i a'e%!a$i&(ie.  - Me(*!a ,,"$)ei !e 'a(a3ie” a$e a e'ee%( &4eifi !e a'"'a3ie

   4$*!"3ia e!ie 4e "% a%ia', $e4a$(iHa( 4e '"%i !e 'a(a3ie !e(e$i%a( "a"(*$"' "$)ei !e 'a(a3ie, 4*%!e$ea 4$*e%("a' a 4$*!"3iei !e 'a4(e 4e '"%i!e 'a(a3ie şi 4e '"%i a'e%!a$i&(ie+  - Me(*!a ,,4$*!"3iei e!ii Hi'%ie 4e '"%i !e 'a(a3ie” &e )aHeaH 4e"(i'iHa$ea 4$*!"3ii'*$ e!ii Hi'%ie 4e '"%i !e 'a(a3ie, !e(e$i%a(e >% *!!ife$e%3ia(, >% $a4*$( " 4$*!"3ia e!ie a%"a' 4e a%ia' f"$aa(+  - Cea !e8a ($eia e(*! 4$e&"4"%e ($a%&f*$a$ea 4$ea'a)i' aefe(i"'"i !e ai fiHie, 4e '"%i !e 'a(a3ie >% ,,ai "%i(3i i4*(e(ie”. A&(fe'

   4$*!"3ia Hi'%i !e 'a4(e e&(e *%&(a%( şi *$e&4"%!e '"%ii a ;8a !e 'a(a3ie,!ife$e%3ii%!"8&e >% $a4*$( " %ie'"' 4$*$aa( a' 4$*!"3iei e!ii !e 'a4(e

   4e a%ia' f"$aa(.  e%($" 4$*$ae$ea 4$*!"(iei !e 'a4(e i% fe$a !e 'a M*a$aD*%ea&a, "!e("' Va&'"i, &8a f*'*&i( a e(*!a, e(*!a "$)ei !e 'a(a(ie.

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  16/45

  +. Mi4"area efe"#i*elor de *a"i !e lni de la"#a)ie

  Ta-ell 9Lnile

  anli

    Lnile de la"#a)ie To#al

  *a"i (nla"#

  Ef.la

   (n"e!anli

  Va"ilor (n la"#. I II II

  IIV

  V VI

  VII

  VIII

  I

  Ianarie 9 7 , 7,  ,

   8 , ,; ,B ?B9

  Fe-rarie 9 7 , 7/ , , 7 ,; ,B ?B9

  Mar#ie 9 9 7 ,

  7,

  , , ,B / B;

  A!rilie 9 9 7 7/, , , ,B , B/9?

  Mai 9 9 77/ , , / B/B/

  Inie 9 97/7 , , / + =B;

  Ilie 9 7/9 7 , , 9 ?=.B

  Ags# 97, 9 7 9 B,==

  &e!#e'-rie

  , 7/9 , 9 7 / ; /

  O"#o'-rie ; ,

  7,

  9 , 9 ; B

  Noie'-rie 9 ; , 7, , 9 , 9 B ?;

  De"e'-rie , 9 ; , 7/ , , 9 + +/ ?===

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  17/45

  +.+ Progra'area !rod")iei de la!#e d!8 'e#oda "r-ei de la"#a)ie  Ta-ell ;Lnileanli

  Lnile de la"#a)ie I II III IV V VI VII VIII I TOTAL  hldin !rod 'edie , ,9.; ,+.; ,.; ,/.; ,/ B = 9

  Prod.de la!#e !eLnaJ*a"8 l

    =/; ?+/ =/ =+/ ;B ;/9 9;+ 9/+ +/ /, ;/.+B

    ianarie Efe"#i* "a!. 9 7 , , 7 , ,;

  Prod")ia hl 9. 7 ,+.= =.+ ,,.; ,/ B 9 7 ?B.=  fe-rarie Efe"#i* "a!. 9 7 , , , 7 ,;

  Prod")ia hl ,., B. 7 ,.= ;. ,/ B 9 + 7 ;.,  'ar#ie Efe"#i* "a!. 9 9 7 , , , ,B

  Prod")ia hl 9. ,9.= ?. 7 ,/; ; B + ,/+;  a!rilie Efe"#i* "a!. 9 9 7 , , , ,B

  Prod")ia hl ,, B, ,+= ; 7 ,/ 9; 9 = ,/==  'ai Efe"#i* "a!. 9 9 7 , , /

  Prod")ia hl ,, ,9= ? ,= ,, 7 B 9 + 9 ,/?=  inie Efe"#i* "a!. 9 9 7 , , /

  Prod")ia hl ,, ,9= ,+= ; ,/; /, 7 + ,,,  ilie Efe"#i* "a!. 9 9 7 , ,

  Prod")ia hl ,., ,9= ,+= ,= ,, ,/ ,, 7 = ,,/,  ags# Efe"#i* "a!. 9 9 7

  Prod")ia hl ,., ,9= ,+= ,= ,/; /, B ,=, 7 9 ,,=

    se!#e'-rie Efe"#i* "a!. , 9 , 9 7 /Prod")ia hl = ,9= ,+= ,= ,/; ,/ ,, 9 , 7 ,/,9

    o"#o'-rie Efe"#i* "a!. ; , 9 , 9 ;Prod")ia hl  

  +/;  ?+ ,+= ,= ,/; ,/ B  

  ,=,  + ,/+

    noie'-rie Efe"#i* "a!. 9 ; , , 9 , 9Prod")ia hl 9 +=; = ,= ,/; ,/ B 9 , ,?=

    de"e'-rie Efe"#i* "a!. , 9 ; , , , 9 +Prod")ia hl = B +9 =+ ,/; ,/ B 9 + ,/

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  18/45

    Prod")ia #o#al8 ,B; hl

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  19/45

  CAPITOLUL -

   

  CALCULUL %A5IILO% FU%A:E%E LA TAU%UINE 

  9., As!e"#e generale 

  Q$%i$ea $a3i*%a' a ai'*$ 'a(a%(e a$e a *)ie(ie 4$i%i4a'e eJ4$ia$ea 4*(e%3ia'"'"i 4$*!"(i !a( !e )aHa e$e!i(a$, *)3i%e$ea "%"i 4$*!"& &%(*& şi )i%e!eH*'(a(, e%3i%e$ea &($ii !e &%(a(e, $ea'iHa$ea 4$*!"3iei !e 'a4(e >% *%!i3ii =(ai e*%*ie,4$e" şi 4$e(i$ea >% *%(i%"a$e a aii 4e%($" 'a(a3ia "$(*a$e.O $%i$e )i%e *%!"& 4*a(e i%f'"ie%3a >% *! !e(e$i%a%( 4$*!"3ia !e 'a4(e

  $ea'iHa( !e fiea$e a >% 4a$(e şi !e fe$ >% e%e$a', a$e $e4e$"&i"%i a*$ea&"4$a *&("'"i 4$*!"3iei şi $e%(a)i'i(3ii fe$ei. O$a%iHa$ea $%i$ii ai'*$ ($e)"ie & 3i% &eaa !e 4a$(i"'a$i(3i'e fiHi*'*ie a'e ae&(*$a, =( şi !e&i)$i'e a$e a" '* !e8a '"%"' "$)ei !e 'a(a3ie >% eea e 4$ieş(e a4ai(a(ea!ie&(i şi a4e(i("', 4$e" şi !e %ee&a$"' !e &")&(a%3e %"($i(ie şi &i)a$i'e >%$e"(a(ea *$4*$a'.  O4(iiHa$ea $a3ii'*$ f"$ae$e &( 'a )aHa *4(iiH$ii a$iii şi &($"("$ii )aHeif"$ae$e. @%(*i$ea *!e'"'"i e*%*i*8a(ea(i 4e%($" *4(iiHa$ea $a3ii'*$ %ee&i( "%*aş(e$ea "$(*a$e'*$ !a(e/ %*$e'e !e f"$aa$e *$e&4"%H(*a$e

  a(e*$iei !e a%ia'e &(a$e fiHi*'*i, %ie'"' 4$*!"3iei !e 'a4(e şi 4e$i*a!a !e(i4 =%! &e a "(i'iHe $a3ia, &*$(ie%("' !e f"$ae 4$*!"& >% fe$ &a" 4*&i)i' !e"4$a(, *%3i%"("' $ea' >% 4$i%i4ii %"($i(ie ai f"$ae'*$, *&("' f"$ae'*$,a%(i(3i'e aJie &a" i%ie !e f"$ae *$e&4"%H(*a$e "%ei a'ie%(a3ii $a3i*%a'e.  Ca%(i(3i'e %ee&a$e >% a$* şi i$*e'ee%(e, i(ai%e şi )i*&(i"'a(*$i &e*4'e(eaH !e *)iei " 4$eae&(e"$i *)3i%"(e 4e a'e i%!"&($ia'.

   

  K.2 Nor'e de hran8 !en#r #arine

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  20/45

  Nor'e de hran8 !en#r #inere# #arin

  Ta-ell =Ca(e*$ia

  G$e"(.e!ie69

   SM  69

    UL DI  69

    Ca  69

      69

    SUI

  08< '"%i B5 0.; 1.B 2

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  21/45

  9.+ Valoarea n#ri#i*8 a n#r)rilor folosi#e (n "al"ll ra)iilor la#arine

  Ta-ell e'%"($e3

    SU 

    %"($e3Lei

    UL DIN  69

   DIE  69

    Ca  69

      69

   UIDL

  aiş(e!e şe&

    202 0.?B ;7 ?; ; < 1.11 0.1

  L"e$%a& .

  17B 0.?< 112 75 1;.5 < 1 0.2

  *$")&i'*H

   

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  22/45

  9.9 %a)ii folosi#e (n ali'en#a)ia *a"ilor de la!#e

   Ra3ie !e $a% 4e%($" ai 'a4(e, ia$%a, 510 , 1? 'a4(e, K $&ie

  Ta-ell Be'"'%"($e3"'"i

  Hi 15.2 11.?K 1151 1151 100.75

  70 1; Lei

    SU 69

  UL DIN  69

  DIE  69

    Ca  69

      69

  UIDL

  Por'-silo1

  1;.52 K.B5 K.K; 25?.?5

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  23/45

  Fosfa#di"al"i"

  0.1< 0.12 8 8 8 27.7 22.2 8 0.177

  To#al ?0.

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  24/45

   

  Ra3ie !e $a% 4e%($" ai e&(a%(e '"%a a B a, ia$%a, 510

  Ta-ell ,+e'"'%"($e3"'"i

  Hi 1

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  25/45

  0 B

   

  Ra3ie !e $a%a 4e%($" i3e'e

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  26/45

  T8r)egr

   0.; 0.52 0.K< 55.

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  27/45

  Pa0i4#ede 4es

  22.7? K.;2

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  28/45

  CAPITOLUL .

    A&IGU%A%EA

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  29/45

    ;. Cal"ll ne"esarli de fra0e

   

  NECE&A%UL DE FU%A:E PENT%U VACI DE LAPTE

  Ta-ell /e'%"($e3

  Efe(ie!i"

   N$. Hi'e >% 4e$i*a!

   N$. Hi'ef"$aa(e

    Ca%(i(a(e  6(9

  C*&( f"$ae  'ei

  Peioada de*ar8Pa0i4#ede 4esL"ern8'as8 *.T8r)eg

    2

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  30/45

  NECE&A%UL DE FU%A:E PENT%U TINE%ET TAU%IN

    Ca(e*$ia % 4e$i*a!

   N$ Hi'ef"$aa(e

  Ca%(i(a(e  6(9

  C*&( f"$ae  'ei

  Peioada de*ar8Pa0i4#ede 4esT8r)e

  gr6ro# soia 9Cre#afra0era

    2.7   155 K

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  31/45

  Fnl"ern8T8r)egr6ro# soia 9

    1.

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  32/45

   ;.+ &!rafa)a ne"esara !en#r asigrarea -a1ei fra0ere

  CALCULUL &UP%AFE5EI DE TE%EN

  Ta-ell 9e'%"($e3

    Nee&a$ 6(9   T*(a' $*!"3ia  e!ie  6(a9

   S"4$afa3a  6a9  Vai   Ti%e$e(

  aiş(e!e şe&

    201.71 21 222.71   20   11.1K

  L"e$%a&

    KB.?7 8 KB.?7

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  33/45

   

  ;.9 Tehnologia de "l#i*are !en#r fra0e

   L"ern8 'as8 *erde 4i fnl de l"ern8

    L"e$%a a')a&($, *$ii%a$ !i% &"!"' Ca"aH"'"i şi A&ia !e &"!8e&(, e&(e ea

  ai ee 4'a%( !e %"($e3. E&(e * 4'a%( !e 'ia( (e4e$a(, " * 4'a&(ii(a(ee*'*i f*a$(e 'a$, fii%! a!a4(a( 'a !ife$i(e *%!i3ii !e 'i şi &*'.  La$a $&4=%!i$e >% "'("$ a '"e$%ei &e eJ4'i 4$i% 4$*!"(ii(a(ea ei$i!ia(, >%&"şi$i'e )i*'*ie !e*&e)i(e şi a'i(a(ea &"4e$i*a$ a f"$a"'"i.  L"e$%a 4*a(e fi "(i'iHa( " $eH"'(a(e f*a$(e )"%e &") f*$ !e %"($e3 e$!e,f=%, %"($e3 >%&i'*Ha(, $a%"'e &a" )$ie(e, *%&(i("i%! * *4*%e%( i4*$(a%( >%$a3ii'e f"$ae$e 'a "'(e &4eii şi a(e*$ii !e a%ia'e.E&(e *%&i!e$a( 4'a%(af"$ae$ e 4$*!"e ea ai a$e a%(i(a(e !e 4$*(ei% !ie&(i)i' 'a "%i(a(ea !e&"4$afa3.  L"e$%a a$e "% $a! !e !ie&(i)i'i(a(e a(=( >% &(a$e e$!e =( şi &") f*$ !e

  f=% &a" %"($e3 >%&i'*Ha(. A&(fe', a'*$i'e *efiie%3i'*$ !e !ie&(i)i'i(a(e &"%( >%e!ie !e 75.5 'a .#. !i% a&a e$!e, ??.% a4a$i3ia ("'4i%i'*$ 4$ia$e>% !i% *e%("' >%e4e$ii ee(a3iei ia$ ai (=$Hi" !i% aea&( ("'4i% %" $=%e!e=( ,,*'e("'” 4e a$e >% fiea$e 4$ia$ &a" !"4 fiea$e *a& &e f*$eaH%"e$*şi '&(a$i $aifia3i, !=%! 4'a%(ei a&4e( !e ("f.

    La '"e$% 4$*4*$3ia !e f$"%He $eş(e " %"a$"' *a&e'*$, fii%! ai a$e >%(*a% !e=( 'a >%e4"("' ee(a3iei+ f'*$i'e a" * 4*%!e$e ai $e!"& >% 4'a%(a>%($ea *4a$a(i " &4i"' 'a $ai%ee.  $*4*$3ia ea ai a$e !e 4$*(ei% şi ea ai $e!"& !e e'"'*H &e a&eş(e >%f$"%He'e '"e$%ei, >% (i4 e >% ("'4i%i e'"'*Ha e&(e >% 4$*4*$3ii a$i şi $eş(e*%(i%"" 4e &"$a >%ai%($ii >% ee(a3ie, >% $"%He e'"'*Ha a$iaH >% 'ii(e$e'a(ie $e!"&e.

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  34/45

    =%"' !e '"e$% e&(e "% %"($e3 eJe'e%( 4e%($" (a"$i%e, >% &4eia' 4e%($"ai'e !e 'a4(e 'a a$e &e a&*iaH f*a$(e )i%e " %"($e3"$i )*a(e >% e%e$ie64*$") &i'*H, *%e%($a(e, >% &4eia' e$ea'e'e9. N" &e $e*a%! f*'*&i$ea '"i a&i%"$ %"($e3 >% $a%a a%ia'e'*$, !e*a$ee e&(e !eHei'i)$a( e%e$*84$*(ei.

  Por'-l 'as8 *erde

    *$")"' e&(e "%a !i% e'e ai i4*$(a%(e 4'a%(e, !a(*$i( "'(i4'e'*$ &a'e>%($e)"i%3a$i/ >% a'ie%(a3ia *"'"i,a %"($e3 4e%($" a%ia'e şi a a(e$ie 4$i >%i%!"&($ia a'ie%(a$.  @% f"$aa$ea a%ia'e'*$, 4*$")"' 4*a(e fi f*'*&i( &") f*$ !e *%e%($a(e,

  %"($e3 e$!e, %"($e3 "$a(, f=%, *e%i.  *$")"' 4e%($" a& e$!e &e%a( " * !e&ie 508;0 4'a%(e2, &ef*'*&eş(e >% f"$aa$ea a%ia'e'*$ >% 4e$i*a!e'e &ee(*a&e !i% a$6i"'ie şi a""&(9, >%aH"' "'("$i'*$ >% **$ 4$*4$i" şi >% '"%i'e &e4(e)$ie8*(*)$ie, >% aH"'"'("$i'*$ &"e&&ie.  *$")"' &") f*$ !e %"($e3 e$!e, 4*a(e fi f*'*&i( 4$i% 4ş"%a( !i$e( &a" &e$e*'(eaH şi &e a!i%i&($eaH 'a ie&'e. I4*$(a%3a 4*$")"'"i a a& e$!e*%&( >% fa4("' a&i"$ 4$*!"3ii a$i 'a "%i(a(ea !e &"4$afa3, %"($e3"' *)3i%"(e&(e a'*$*&!i% 4"%( !e e!e$e a'i(a(i, )*a( >% 4$i%i4ii %"($i(ie şi " "% $a!

  $i!ia( !e *%&"a)i'i(a(e şi !ie&(i)i'i(a(e. $eHi%( şi aa%(a"' &e 4*a(e "'(iaeşa'*%a( 4e * 4e$i*a! '"% !e (i4, &e 4*a(e &e%a >% i$iş(ea "'("$i'*$ e 4$&e& (e$e%"' !e$ee şi a&i"$ $%i$ea a%ia'e'*$ " f"$ae e$Hi >% 4e$i*a!ai"'ie8&e4(e)$ie, =%! 'i4&e& a'(e f"$ae e$Hi &a" &e 4$*!" >% a%(i(3ii%&"fiie%(e. $eHi%( %ea"%&"' a$e "% *%3i%"( &H"( >% &")&(a%3e 4$*(eie.

    Por'-l !en#r silo1 

  M"$a$ea *%&(i("ie "%a !i% e'e ai ei e(*!e !e *%&e$a$e a%"($e3"$i'*$ "e!e, ia$ *$ii%ea ei &e 4ie$!e >% a%(ii(a(e+ "$a$ea a$e a &*4

  *%&e$a$ea 4'a%(e'*$ " "i!i(a(e a$e, " i%i" !e 4ie$!e$i.  M"$a$ea &e $ea'iHeaH >% a)&e%3a *Jie%"'"i, 4e%($" a >4ie!ia !eH*'(a$eaf'*$ei ae$*)e 6f'*$ !e 4"($efa3ie9 şi 'a * ai!i(a(e a$e 4e%($" a i%i)a &a" $e!"e!eH*'(a$ea f'*$ei )"(i$ie, a$e !e$a!eaH 4$*(ei%e'e 6$eH"'(=%! ai%e, NQ

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  35/45

    Ca'i(a(ea şi a'*a$ea %"($i(i a %"($e3"'"i "$a( !e4e%!, 4e !e * 4a$(e, !e*!ifi$i'e a$e a" '* >% %"($e3"$i'e &"4"&e "$$ii, ia$ 4e !e a'( 4a$(e, !e

   4ie$!e$i'e !e &")&(a%3e %"($i(ie a$e &e 4*( >%$ei&($a 4$i% şi >% (i4"' "$$ii.  *$")"' *"4 "% '* i4*$(a%( >% a&i"$a$ea %"($e3"'"i >%&i'*Ha(, !e*a$eea$e "% 4*(e%3ia' !e 4$*!"3ie $i!ia(, &e "'(i " $eH"'(a(e )"%e >% !ife$i(e *%!i3ii

   4e!*'ia(ie şi &e >%&i'*HeaH "ş*$, a=%! "% *%3i%"( $i!ia( !e '"i!e &*'")i'e.  e%($" >%&i'*Ha$ea 4*$")"'"i 4'a%( >%($ea *e%("' *4(i !e $e*'(a$ee&(e >% faHa !e 'a4(e8ea$ 'a 4*$")"' %ei$ia( şi >% faHa !e ea$ 'a e' i$ia(. La

   4*$")"' &i'*H !i% "'("$ &"e&i, faHa *4(i !e $e*'(a$e *$e&4"%!e " 4e$i*a!a 10825 *(*)$ie, f"%3ie !e H*%a şi e*'"3ia $eii. Re*'(a$ea &e fae "*)i%e &4eia'e, 4'a%(e'e &e $"%3e& 4$i% (*a$e 'a !ie%&i"%i !e 28< , ia$ (a&a$ea şi a*4e$i$ea &e fa >% *! *)iş%"i(. Da(*$i( *%3i%"("'"i $i!ia( >% '"i!e&*'")i'e, 4*$")"' &e >%&i'*HeaH &i%"$ &a" >% ae&(e " 4'a%(e $e" >%&i'*Ha)i'e,

   4e%($" a 'e a&i"$a i%i"' !e '"i!e %ee&a$ "%ei )"%e >%&i'*H$i. Va'*a$ea

  %"($i(i e&(e !e 0.2180.2K UN 'a 1 &i'*H. 

  &fe"la fra0er8

    E&(e * a'*$*a& 4'a%( !e %"($e3 !a(*$i( 4$*!"(ii(3ii a$i şi a'i(3ii!e*&e)i(e a f"$a"'"i. @% $a%a a%ia'e'*$ &e f*'*&e& $!i%i'e (")e$iHa(e şif$"%He'e, >% &(a$e 4$*a&4( &a" >%&i'*Ha(, &") f*$ (*a( şi ae&(e " a'(e

   4'a%(e f"$ae$e. C*$4"' (")e$iHa( a' &fe'ei f"$ae$e $e4$eHi%( "% a'*$*& f"$a&""'e%(, " 781K &")&(a%3 "&a(, )*a( >% i!$a3i !e a$)*%, *%3i%"( $i!ia( !ei(ai%a C şi ai &H"( >% i(ai%e !i% *4'eJ"' #.  A$e "% )"% effe( !ie(e(i fii%! "ş*$ !ie&(i)i'. Ae&( f"$a e&(e i%!ia( >%$a%a ("("$*$ &4eii'*$ şi a(e*$ii'*$ !e a%ia'e. Se 4*a(e a!i%i&($a (*a($"%(, >% $a%a a%ia'e'*$ (i%e$e, >% ae&(e " %"($e3"$i'e *%e%($a(e 6'a i3ei9.  @% *%(i%"a$e &e $e!a" a%(i(3i'e !e &fe' f"$ae$ a$e &e 4*( a!i%i&($aHi'%i !ife$i(e'*$ a(e*$ii !e a%ia'e/  8i3ei 'a >%3$a( K85   8(i%e$e( (a"$i% 10815   8ai >% 'a(a3ie 15825

    8)*i%e 'a >%$şa(

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  36/45

    a. & &e a&i"$e * (e4e$a("$ !e i$a F%*'3i$ea 4'a%(e'*$+  . *)'ia(*$i" ($e)"ie a&i"$a( ae$i&i$ea 4'a%(e'*$ 4e%($" $e'a$ea(e4e$a("$ii şi a "i!i(3ii ae&(*$a.  Si'*H"$i'e *%&(a" >% şa%3"$i &4a(e >% 4=%( 4("şi(e " "% &($a( !e 4aie !e58; , " "% a(e$ia' "&a( 64aie, &("f9 4e&(e a$e &e 4"%e 4=%(. e (*a('"%iea şa%3"'"i &e 4$e! *ş"$i !e ae$i&i$e 'a 28< !i&(a%3 "%"' !e a'("'.Ae&(e "$i !e ae$i&i$e 4*( fi f"(e şi !i% &%*4i !e *e%i, )e3e !e f'*a$ea8&*a$e'"i,e(.,a$e ($e)"ie & ia& !ea&"4$a %ie'"'"i a*4e$i( !e 4=%( " 508;0 .  Sfe'a ai 4*(e fi !e4*Hi(a( >% )ei"$i, "%!e $!i%i'e &e aşeaH 4e "% 4a(

  !e 4aie >% &($a("$i !e 0.580.7 $*&ie.  Va'*a$ea %"($i(i a &fe'ei f"$ae$e e&(e 0.072 UN f"$a, " 75 4$*(ei%

   )$"( !ie&(i)i' şi 11 SU.  Ae&( f"$a a$e * a$e a'*a$e !ie(e(i fii%! f*a$(e i%!ia( >% $%i$eaa%ia'e'*$ 'a(a%(e. Ae&( f"$a &""'e%( !e*&e)i( !e a'*$*& &e 4*a(e a&*ia "%"($e3"$i "&a(e.

    T8r)a de gr

    Re4$eHi%( 4=% 'a 25 !i% $e"(a(ea $"%3e'*$ i%a(e. @% *4*%e%3a '*$ i%($/ 4e$ia$4"' &ei%3e'*$, &($a("' !e a'e"$*%, e)$i*%"' şi a%(i(3i !ife$i(e !eai!*% 6!"4 ,,fi%e3ea” fi%"$i'*$9.  C*4*Hi3ia ii a ($=3e'*$ !e $=" ei!e%3iaH fa4("' a" "% *%3i%"(ai $i!ia( >% 4$*(ei%e !e=( $"%3e'e, !a$ şi "% *%3i%"( "'( ai a$e !ee'"'*H )$"(+ !e a'(fe', &e $ea$ fa4("' ai "'( !e "(a(e !i% &")&(a%3a"&a( a ($=3e'*$ * $e4$eHi%( 4e$e3ii e'"'a$i, *(i 4e%($" a$e !ie&(i)i'i(a(eae%e$iei e&(e $e!"&. $i% i%a$e fi% !ie&(i)i'i(a(ea ($=3e'*$ $eş(e.  $*(ei%a !i% ($=3e'e !e $=" e&(e !efii(a$ >% 'iHi% şi e(i*%i%, 4$e" şi

  >% a'3i ai%*aiHi e&e%3ia'i.  T$=3e'e !e $=" &"%( &"$&e )"%e 4e%($" a*$i(a(ea i(ai%e'*$ i!$*&*'")i'e," eJe43ia %iai%ei 6#59 a$e a$e * )i*!i&4*%i)i'i(a(e $e!"&.  Ca$a(e$i&(i ($=3e'*$ e&(e *%3i%"("' $e!"& >% Ca, !a$ $i!ia( >% şi M+!i&4*%i)i'i(a(ea f*&f*$"'"i !i% ($=3e'e !e $=" e&(e $e'a(ie $i!ia( 6a 509.

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  37/45

    T$=3e'e !e $=" &e "(i'iHeaH " f*a$(e )"%e $eH"'(a(e >% $a%a ai'*$ !e'a4(e, 'a a$e *%&(i("ie * i4*$(a%( &"$& !e 4$*(ei%e şi !e e%e$ie+ !e a'(fe', 'a(a"$i%e 4a'a(a)i'i(a(ea ($=3e'*$ e&(e $i!ia(.

   

  CAPITOLUL / 

    P%OIECTA%EA ACTIVIT35II ZOOTEHNICE  =., As!e"#e organi1a#ori"e ale 'i"rofer'ei

    Efe(i"' !e ai e&(e $e4$eHe%(a( !e 25 !e ai !i% $a&a #$"%a. Si&(e"' !e>%($e3i%e$e a' ai'*$, !a(*$i( *%!i3ii'*$ &4eifie !i% i$*fe$, e&(e 4e (i4"'e$ii i% (a)e$e !e a$a, ia$ 4e (i4"' ie$%ii i% &(a)"'a(ie 'ea(a/ a(ii(a(ea !e$e4$*!"3ie &e !e&fş*a$ >% i$"i( !e&i& şi e&(e '$i(, "$$i%!"8&e a&i"$a$ea$ef*$ei, 4'"& $a(a $eş(e$ii efe(i"'"i.  Ti%e$e("' a&"' *)3i%"( &e 'i$eaH ($e fe$e'e !e >%$şa$e 'a =$&(a !e % a!$"' i$*fe$ei &"%( ai " $e"(3i !e 510 ,a&i"$=%! 4$*!"3ii e!ii Hi'%ie !e 1? 'a4(e " K $&ie.  A!4*&("$i'e a" f*&( *%e4"(e !e aşa %a("$ >%=( & 4e$i( *$a%iHa$ea("("$*$ '"$$i'*$. e%($" (*( efe(i"' !e a%ia'e eJi&( !*" $a!"$i8"%"' 4e%($"a%ia'e'e !e 4$*!"3ie, ia$ e' !e8a' !*i'ea 4e%($" (i%e$e("' !e 4$&i', a(e$%i(a(eşi $eş.  @% fe$ &e *$ '"a &"$i !e 4$ee%i$e şi &(i%e$e a i%e%!ii'*$/ eJ(i%(*a$e,

   4a%*"$i SI " "%e'(e &4eifie 6'*4e3i, (=$%*a4e, 'e3i9, 'Hi " %i&i4, e(.

    Re&4e(a$ea ("("$*$ e$i%3e'*$ !e a4'a&a$e afe$ei, 3i%=%! *%( !e *%!i3ii'ei!$*$afie şi i!$*'*ie 4$e" şi e'e &a%i(a$e, *%($i)"ie 'a $ea$ea "%"ie!i" &%(*& >% i%i%(a !e 4$*!"3ie şi >% ei%(a(ea (a.  e%($" ei(a$ea 4*'"$ii !i% fe$ şi a $&4=%!i$ii e4iH**(ii'*$, fe$a a f*&(a4'a&a( >% aa' !e ea ai a4$*4ia( '*a'i(a(e. S8a a"( >% e!e$e şi !i&(a%3ai%i !e 4$*(e3ie &a%i(a$ >%($e fe$ şi H*%e'e '*"i(e 62009, ia$ a4'a&ae%("' &8a a'e& >% *%*$!a%3 " !i$e3ia =%("'"i !*i%a%( a&(fe' >%=(,

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  38/45

  aea&(a & fie !i%&4$e '*a'i(a(a ea ai a4$*4ia( &4$e fe$. $i% 4'a%(a$ea "%ei 4e$!e'e f*$e&(ie$e &e ia" &"$i !e 4$*(e3ie a e!i"'"i, ai a'e& 4e%($" 'ia("'i%(e$i*$, =( şi a a&4e( i&"a'.  @% eea e 4$ieş(e a'ie%(a3ia a%ia'e'*$, &e a&i"$ * $%i$e a!ea($ea'iH$ii "%ei 4$*!"3ii =( ai a$i !e 'a4(e şi &4*$"$i =( ai a$i !e $eş(e$e.Ra3ia !e )aH e&(e *4"& !i% %"($e3"$i !e *'" şi &""'e%(e *4(iiH=%!"8&e >%aşa fe' >%=( & &e a&i"$e %ee&a$"' !e >%($e3i%e$e şi 4$*!"3ii'e "$$i(e.  "$ae'e &"%( ($a%&4*$(a(e !i% )aHa f"$ae$ ea%iHa(, fii%! >%$a(e şi!i&($i)"i(e a%"a'.

  - Variants adapost maternitate, cu intretinere in hose tip "aca cu ite!u!" 

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  39/45

   I - o#$ tip,, aca cu i%e!u!" &',()* # +,(( m, cu a$teraut din pate. / - taste din aton armat. +

  -adap!rtoare cu nie! constant. 0- a!ee de senciu,%!ancar .)

   

  =.+ Al"8#irea "ons#r"#i*8 a gra0dli

    - "%!a3ia8)e(*%+

    - Si&(e"' *%&($"(i8&e'e( !i% )e(*% a$a(+  - e$e3ii eJ(e$i*$i8Hi!$ie !i% #CA+  - A*4e$iş8şa$4a%( !i% 'e% !e )$a! >% !*" a4e " >%e'i(*a$e !eaH)*ie%( 64a%(a !e K59+  - L"$$i !e fi%i&a8(e%"i("' şi $"i("' " 'a4(e !e a$ &(i%&+  - T=4'$ia eJ(e$i*a$8a(e$ia' !i% 'e% !e )$a!+  - Da(*$i( a)"%!e%3ei 4'*i'*$ şi H4eHi'*$ !i% H*% &e 4$*4"%e a$ia%(a "şa$4a%(a >% !*" a4e+  - ii%! * H*% " a$e i%(e%&i(a(e a(*&fe$i a%ife&(a( &") (*a(e f*$e'e&e a i%&(a'a şi "% 4a$a($&%e(+

    - A4a 4e%($" a%ia'e a fi a!"& 4$i% a!"3i"%e !i% a*%(e 4$i% (")"$i, 4$i%($8* i%&(a'a3ie &4eifi.

    =.9 Cons#r")ii ane>e (n fer'8

    e '=% a!4*&("$i'e 4e%($" ai'e >% 'a(a3ie, >% 4$*e&"' (e%*'*i !e 4$*!"3ie !i% fe$e'e !e ai &"%( %ee&a$e şi *%&($"3ii a%eJe. Ae&(ea 4*( fi$"4a(e a&(fe'/  - C*%&($"3ii'e &*ia'8a!i%i&($a(ie8"4$i%! )i$*"' şef"'"i !e fe$, a'

  e*%*i&("'"i şi fi'($"' &a%i(a$+  - C*%&($"3ii'e 4e%($" $e4$*!"3ie84"%( !e >%&=%3$i a$(ifiia'e, a!4*&( 4e%($" ai'e >% e&(a3ie aa%&a(, a(e$%i(a(e, 4$*fi'a(*$i", $eş, a!4*&( 4e%($"(i%e$e("' fee' !e $e4$*!"3ie+  - C*%&($"3ii'e 4e%($" *%&e$a$ea, !e4*Hi(a$ea şi 4$e4a$a$ea f"$ae'*$8&i'*H"$i 4e%($" %"($e3"$i *%&e$a(e 4$i% "$a$e, f=%a$e, aaHii 4e%($"*%e%($a(e+

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  40/45

    - C*%&($"3ii &a%i(a$8e(e$i%a$e8*4a$(ie%(" )*Je !e iH*'a$e a a%ia'e'*$  )*'%ae şi a!4*&( a$a%(i%+  - A'(e *%&($"3ii a%eJe/ &a'a !e "'&, '4($ia, a&(e'"' !e a4, a(e'ie$"'ea%i, e%($a'a (e$i, e(.  MaaHia a$e &($"("$a !i% 'e%, f"%!a3ia !i% )e(*% " iH*'a3ie, 4'a%şe"' şişa$4a%(a !i% 'e%, i%e'i(*$i !i% 4'i *%!"'a(e !e aH)*ie%(, >%i!e$ee !i%'e%. Qa)a$"' a$e şi e' &($"("$a !i% 'e%, f"%!a3ia !i% 4ia($, 4'a%şe"' şişa$4a%(a !i% 'e%, >%i!e$e !i% 4'a& !e &=$ 6&a" şi4i9, >%e'i(i(*$i !i% 4'i*%!"'a(e !e aH)*ie%(. 'a(f*$a 4e%($" "(i'ae'e a$i*'e şi )aHi%"' 4e%($"*'e(a$ea !ee3ii'*$ &"%( $ea'iHa(e !i% )e(*% a$a(. "3"' a)&*$)e%( e&(e a'("i(!i% (")"$i !e )e(*%.  Ca4ai(a(ea *%&($"3ii'*$ 4$i%i4a'e şi a%eJe'*$ 4$i%i4a'e/  8$a!"'850 a4e(e+  8f=%a$"'870875 (*%e+

    8&i'*H"'8200 (*%e+  8aaHia870 (*%e+  8a)a$"'8;0 (*%e+  8)aHi%"' 4e%($" *'e(a$ea !ee3ii'*$8100 (*%e+  8!$""$i8100J5P500 2.

    =.; U#ila0e fi>e 4i 'o-ile din "adrl fer'ei

    A"es#e #ila0e sn#$1. i%&(a'a3ie !e "'& 'a *%!"(+2. )*i'e$ &a" i%&(a'a3ie e'i*e($i+

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  41/45

  8f$eH+8*&i(*a$e+8)a'*(ie$ i'i%!$i+8MIC8MET8$e)' ea%i+8$e*$ *%*aJ+$e*$a )iaJia'a+

  CAPITOLUL 0 

  &I&TEMUL DE @T%E5INE%E

    ?., In#re#inerea *a"ilor !e #i'! de iarna A!*4(a$ea ae&(ei (e%*'*ii !e $e&(e$e &i eJ4'*a(a$e, &(a)"'a(ia 'ea(a a

  ai'*$ !e 'a4(e,&e i4"%e a &*'"(ie !e i%($e(i%e$e, !e*a$ee i%($"%e&(e e$i%(e'e'ee(e !e &a%a(a(ea a%ia'e'*$ i4"&e !e 'ei&'a(ie &a%i(a$8e(e$i%a$a $*a%ea&aa( &i ea !i% &4a(i"' UE. U% aa%(a a' &(a)"'a(iei 'ea(e ia$%a e&(e ae'a aa%ia'e'e &"%( 4$*(ea(e !e *%!i(ii'e e(e*$*'*ie %efa*$a)i'e a'e ie$%ii."$aa$ea &e fae i% ie&'e," a"(*$"' $e*$ii (e%*'*ie, f$*%("' !e f"$aa$e

   4e$i(a%!"8'e a%ia'e'*$ "% &4a(i" 'a$ !e i&a$e. I% ie&'e &e 4"% 'a !i&$e(ie

  a'"4"$i !e &a$e.  A!a4a$ea &e fae i% a!a4a(*$i " &"4a4a, i%!ii!"a'e " a"(*$"' *%!"(e'*$ !e a!a4a$e.A!a4*&("$i'e 4e (i4 !e ia$%a &"%( 4$eaH"(e " 4a!*"$ieJ(e$i*a$e,"%!e a%ia'e'e &e 4*( i&a,fe$i%!"8'e !a a%"i(e )*'i.

  ?. In#re#inerea *a"ilor !e #i'! de *ara

    e (i4 !e a$a ai'e &"%( i%($e(i%"(e i% (a)e$e !e a$a. I% aH"' 4a&"%a$ii

  ai'*$ 'i &e a&i"$a ")$a$e " a!a4a(*$i 4e%($" a &e 4"(ea *!i%i.Di% ae&( 4"%( !e e!e$e 4a&"%a("' 4e (i4 !e a$a e&(e e*%*i.I%

  (a)e$e'e !e a$a &e a aea i% e!e$e eJi&(e%(a "%ei &"$&e 4e$a%e%(e !e a4a,ia$ ")$a$e'e &a fie )i%e *%&($"i(e 4e%($" a 4"(ea 4$*(ea a%ia'e'e !e a'!"$a (*$i!a ae$ii &i 4e%($" a 'e *$*(i !e 4'*i'e (*$e%(ia'e.

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  42/45

   

  CAPITOLUL 1

   EFICIEN5A ECONOMIC3

   Da#e #ehni"o7e"ono'i"e ne"esare Ta-ell ; NR.CRIT

    SECIICARE U.M. MRIMEINDICATOR 

    1 Efe(i e!i" a%%"a'  8ai !e 'a4(e  8"%ii  8(i%e$e( fee' 12817 '"%i  8(i%e$e( fee' ;812 '"%i  8(i%e$e( fee' 08; '"%i

    a4

    2

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  43/45

  8a*$(iHa$e8e%e$ia8a4a8a4$*iHi*%a$e şi ($a%&4*$(8a'(e e'("ie'i a(e$ia'e !i$e(e

    'ei 17000

    15 I4*Hi( 4e 4$*fi( 1;  1; Ce'("ie'i " !e&fae$ea 4$*!"3iei 10

    Efi"ien)a e"ono'i"a !ro!ri1is8

   NR CRIT

    SECIICARE U.M. MRIMEINDICATOR 

    1 T*(a' e%i("$i/8'a4(eF&=%(=%8ai $ef*$a(e8i3ei

    'ei  ,;=;=  1K1?51  7B25  5750

    2 T*(a' e'("ie'i/

  8f"$ae8f*$3a !e "%8*%&""$i i%(e$e!ia$e

    'ei

    ,+/9+,

    ?B571.5 

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  44/45

  CAPITOLUL 2

   

  CONCLUZII

    O)ie("' 4$eHe%("'"i &("!i" '8a *%&(i("i( e'a)*$a$ea "%"i 4$*ie( 4e%($" *fe$ !e ai " i$"i( i%i& !e (i4 fai'ia, a4'a&a(a >% *!iş"' M*'!*ei,i%C*"%a M*a$a D*%ea&a, "!e("' Va&'"i.  *%a >% a$e &e &eş(e i$*fe$a &e a$a(e$iHeaH 4$i% *%!i3ii fa*$a)i'e!i% 4"%( !e e!e$e 'ia(i şi e*%*i 4e%($" *)3i%e$ea "%ei 4$*!"3iiH**(e%ie efiie%(e. @% aea&( H*% $eş(e$ea a%ia'e'*$ >% e%e$a', şi a (a"$i%e'*$ >% &4eia', a $aa& * *"4a3ie !e )aH a '*"i(*$i'*$, eJi&(=%! $e&"$&e fi%a%ia$e

   4e%($" *)3i%e$ea f"$ae'*$ !e *'".e$a !i&4"%e !e * )"%a a&eHa$e e*$afia i%e!e$ea a'*$ifia$ii &")4$*!"&e'*$ *)(i%"(e, a($e e'e !*"a *$a&e, Va&'"i $e&4e(iIa&i.  L"$a$ea şi8a 4$*4"& 4$*ie(a$ea fe$ei a&(fe' >%=( & a&i"$e * 4$*!"3ieefiie%( a$e & 4e$i( $e"4e$a$ea i%e&(i3ii'*$. L"$a$ea "4$i%!e 4$*ie(a$eaa(ii(3i'*$ !e 4$*!"3ie >%($8"% a% a'e%!a$i&(i.  @%($eaa a%(i(a(e !e 'a4(e *)3i%"( e&(e 'i$a( ($e !ie$şi "4$(*$i &")

  f*$ !e 'a4(e a$f, &=%(=% &i 'a4(e &=%(=%i(.  @% fe$ &e 4$a(i >%&=%3$i a$(ifiia'e " a(e$ia' &ei%a' *%e'a$  4$*e%i( !i% e%($e'e !e (e&(a$e a (a"$i'*$ 4e$f*$a%3i.  Efiie%3a e*%*i a f*&( f"(a 4e%($" (*a(e a(e*$ii'e !e =$&( şi &eJ,%e3i%=%! *%( a "%i(a(ea !i&4"%e !e )aH f"$ae$ 4$*4$ie.  I% ii(*$"' a4$*4ia( fe$a i&i 4$*4"%e &a8&i 'a$ea&a !ie%&i"%i'e aea&(ai%&e%a! aiHi(i*%a$ea !e "(i'ae &i a&i%i i% e!e$ea a)a'a$ii 'a4(e'"i, a

  Iaşi 2012

 • 8/16/2019 Proiect Bovine(Dutu Si Tata)

  45/45

  ia"$("'"i &i i%e$a$ea !e a *)(i%e )$a%He("$i !e i%a'(a a'i(a(e,(*a(e ae&(e !"a%! 'a$&(e$ea efe(i"'"i !e )*i%e i% fe$a.

   BIBLIO3RAFIE 

  ,. A*ar*arei Teona82002

  ,,A$i"'("$a e%e$a'a ”8 *' II8 E!. I*% I*%e&" !e 'a #$a!, Ia&i. Chiran A.Cirea I. Gand E.Ungrean G.7,BB;7  U%e'e *%&i!e$a(ii 4$ii%! $e%(a)i'i(a(ea 4$*!"(iei !e 'a4(e !e aa i% fe$e !e

  !ife$i(e a$ii”8 L"$a$e &(. U.S.A.M.V. Ia&i, *'