Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  1/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Amenajari teritoriale

  TEMA PROIECT :Organizarea si amenajarea turistica a spatiului geografic din

  localitateaCalimanesti-Caciulata , judetul alcea

  PE!"I#!EA IA"MI!A

  Profesor coordonator : "tudenti :$ruga Andreea Madalina

  %untus Adelaida $odan !icoleta

  &rupa '()(

  1

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  2/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  C#PRI!"CAPITOLUL I : Analiza potentialului turisticA. POTENTIALUL TURISTIC NATURAL

  A*)*)* RE+IEA*)*( * C+IMAA*)** %I$RO&RAIA

  B. POTENTIALUL TURISTIC ANTROPIC

  .*)*)* $EMO&RAIA.*)*(* A"E/ARI OME!E"TI

  C. POTENTIALUL TURISTIC CULTURAL ISTORIC

  . POTENTIALUL TURISTIC TE!NICO"ECONO#IC

  CAPITOLUL II . STAIUL ACTUAL E A#ENA$ARE TURISTICA A SPATIULUI INLOCALITATE SI $UET

  CAPITOLUL III . ANALI%A CIRCULATIEI TURISTICE LA NI&EL $UETEAN SI LANI&EL E PENSIUNE

  CAPITOLUL I& . STRATE'II SI PROPUNERI E OR'ANI%ARE SI A#ENA$ARETURISTICA AL $UETULUI &ALCEA SI A LOCALITATII CALI#ANESTI"CACIULATA

  CAPITOLUL & . PROTE$AREA #EIULUI INCON$URATOR SI A RESURSELORTURISTICE

  CONCLU%II

  BIBLIO'RA(IE

  ANE)E

  2

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  3/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  CAPITO+#+ I

  A * A!A+I/A POTE!TIA+#+#I T#RI"TIC !AT#RA+

  A*)*)* RE+IE#+

  Teritoriul jude0ului 1lcea este acoperit de culmi muntoase 2i dealuri, altitudinile sc3z1nd dela nord la sud, spre depresiunea intramontan3 a +o4i2tei* 5n partea sudic3 a jude0ului, dealurile cualtitudini cuprinse 6ntre 788-988 m 6ncid depresiunile su;carpatice isten0a culmilor 6nalte direc0ionate est-4est 2i ad1ncul culoaral Oltului fac ca unele elemente climatice s3 oscileze 6ntre limite largi* 5n plus, f3c1nd parte dinlan0ul carpatic, ace2ti mun0i se situeaz3 6n calea principalilor cicloni care determin3 modific3riletemporale ale 4remii*

  3

  http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olthttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Lotruhttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olthttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Lotru
 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  4/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  4

  TE#PERATURA

  #EIE ANUAL* +,C-OBR/IA LOTRULUI (,9

  CO%IA (,=TITE/TI ',

  &OINEASA 9,)R#NICU"&LCEA )8,

  OL*NE/TI =,9R*'*/ANI )8,7B*LCE/TI )8,)

  NE'O&ANU ),9

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  5/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Temperatura medie anual3 a aerului oscileaz3 6ntre ),98C la !ego4anu, (,98C la O;1r2ia+otrului, (,=8C la Cozia, 9,)8C la oineasa 2i ',)8C la Tite2ti* Amplitudinile termice, de2iremarca;ile, nu sunt printre cele mai mari din 0ar3* Cele mai sc3zute temperaturi s-au 6nregistrat

  astfel: !ego4anu, -(,(8

  C la ) ian )==)? O;1r2ia +otrului, -(,(8

  C la ) ian )='9? Cozia, -(,78C la @ martie )='9? oineasa, -(,'8C la ) ian )='? Tite2ti? -)','8C la ) ian )='* 5ntimpul 4erii,cele mai ridicate temperaturi Bma>ime a;solute s-au 6nregistrat dup3 cum urmeaz3:!ego4anu:(8,'8C - la (' aug* )==(? O;1r2ia +otrului: 8,(8C - la 7 iulie )=''? Cozia: (9,88C - la7 iulie )='9? oineasa: ,78C - la 7 iulie )=''? Tite2ti: ,78C - la () iulie )='9*

  Temperaturile me0ii lunare +,C-

  LUNA

  Localitatea

  II II

  IIII

  II&

  &&

  &&I

  &&II

  &&III

  II)

  ))

  ))I

  ))II

  CO%IA 9,

  ',8

  7,8

  '',8

  )))8,8

  ))9,8

  ))',8

  ''8,8

  997,8

  ',8

  7,8

  ''(,8

  OBR/IALOTRULUI

  (,8

  @@(,8

  @@7,8

  997,8

  )))@,8

  ))=,8

  ==,8

  ==,8

  779,8

  @@,8

  ),8

  (,8

  R#NICU"&LCEA

  ',8

  7,8

  (,8

  9,8

  ==7,8

  ''',8

  ''7,8

  777,8

  @@7,8

  8,8

  ,8

  @@,8

  B*LCE/TI =,8

  77(,8

  @@,8

  @@',8

  ',8

  779,8

  @@8,8

  @@(,8

  ))9,8

  ((7,8

  8,8

  ,8

  Nebulozitateaeste destul de accentuat3,dep32ind peste )'8 zile pe an, fiind mai sc3zut3 lamarginea sudic3 a teritoriului muntos*

  Precipitaiilese situeaz3, 6n func0ie de altitudine, 6ntre 988 2i )*@88 mm anual* $up3 )==8,au urmat ani mai seceto2i, 6n care s-au 6nregistrat cantit30i mici de precipita0ii, sc3z1nd sumaanual3 astfel: !ego4anu - 98,7 mm, O;1r2ia +otrului - '7,= mm, Cozia - =7),= mm, oineasa- 99(,@ mm, Tite2ti - 7'),( mm

  Pe culmile cele mai 6nalte, stratul de z3pad3 se 6nregistreaz3 6nc3 din lunile oct* - no;*,st3ruind 6n 3g3ra2 2i Par1ng p1n3 6n iunie - iulie* !um3rul zilelor cu ninsoare oscileaz3 6ntre '8-=8 6n etajul alpin BPar1ng, 3g3ra2 2i 8-@8 6n $epresiunea +o4i2tea*

  Precipita1ii lunare +mm2m3-

  5

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  6/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  PRECIPITA4II

  CANTITATE ANUAL* +mm2m3-

  OBR/IALOTRULUI '7,=CO%IA =7),=TITE/TI 7'),(&OINEASA 99(,@R#NICU"&LCEA 7'7,9OL*NE/TI 998,)R*'*/ANI 78(,9B*LCE/TI ),9NE'O&ANU 98,7

  B"ursa: Anuarul statistic al jud* 6lcea

  Vntuleste un element climatic dominant pe culmile 6nalte* $irec0ia principal3 este nord-4est - sud-est, iar intensitatea cunoa2te 4alori ridicate mai cu seam3 6n Mun0ii C3p301nii, sectorul!ego4anu* alorificarea energiei eoliene, o surs3 ieftin3 2i nepoluant3, a r3mas 6n stadiul deproiect, de2i s-au f3cut cercet3ri fructuoase 6n fostul poligon e>perimental de la !ego4anu, unde6ntre anii )=9= D )='9 a func0ionat prima central3 eolian3 din Rom1nia*

  A.5.6. !IRO'RA(IA

  6

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  7/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  SISTEMUL DE GOSPODRIRE A APELOR VLCEA - su;unitate 6n cadrulADMINISTRA IEI BAZINALE DE AP OLT - numit3 6n continuare "*&*A* 1lcea este operatorunic al resurselor de ap3 din jude ul 1lcea, al ;azinului idrografic al pr*Topolog din jude ul

  Arge i al ;azinului idrografic al pr*Olte din jude ul &orj* Principalele o;iecti4e ale acti4it3 ii "*&*A*1lcea sunt utilizarea, 4alorificarea i dez4oltarea dura;il3 a resurselor de ap3, i totodat3 6m;un3t3 irea progresi43 a rela iilor cu ;eneficiarii i utilizatorii resurselor de ap3 i a poten ialelor acestora *

  Re1eaua 7i0ro8ra9ic interioar a jude0ului alcea m3soar3 ()7= m cursuri de ap3codificate, la care se adaug3 )(( m re ea codificat3 6n jud Arge , respecti4 ;** superior al pr Topolog i afluen i i m re ea codificat3 6n jud &orj, respecti4 ;** superior pr* Olte i pr*

  Taraia *$in punct de 4edere al curgerii pe ansam;lu re0eaua idrografic3 din .% Olt-"&A 1lcea secaracterizeaz3 printr-un regim de curgere permanent la r1urile principale B Olt, +otru, Cerna,Olane ti, .istri a, Olte i +unca43 2i printr-un regim nepermanent 6n regiunile deluroase 2i de c6mpie*

  Principalele cursuri de ap3 din jude0 sunt:

  7

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  8/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  FGr1ul Olt- cu o lungime de )(@ m, ce tra4erseaza jude0ul alcea de la nord la sud, fiindprincipalul curs de ap3 6n care se 4ars3 r1urile interioare ale jude0uluiFGr1ul Oltet D afluent de dreapta al r1ului Olt, cu o lungime de ))) m pe raza judetului alcea

  FGpar1ul Topolog are o lungime de ))) m ,din care m pe raza jud ArgesFGp1r1ul +otru - cu o lungime de ' m,pe raza judetului alcea*FGp1r1ul Olanesti - cu o lungime de @) m*FGpar1ul Taraia cu o lungime de 9= m*FGparaul .istrita cu o lungime de 8 mFGparaul +unca4at cu o lungime de 78 m*

  Principalele construc1ii 7i0rote7nice)* C.!.E Ro;esti +S.C.!i0roelectrica S.A.-pe r1ul Olt Bcare are o putere instalat3 de (',MH- folosin03 de ap3: producerea de energie electric3(* C.!.E. Cornetu +S.C.!i0roelectrica S.A.- pe r1ul Olt Bputere instalata de 8, MH, -

  folosin03 de ap3: producerea de energie electric3 ** C!E.'.Lotrului +S.C.!i0roelectrica S.A.- pe r1ul Olt - folosin03 de ap3: producerea deenergie electric3 Bputere instalata de (9 MH*@*C!E Turnu +S.C.!i0roelectrica S.A.- pe raul Olt Bputere instalata de 98 MH, produceenergie electrica ** C!E Calimanesti +S.C.!i0roelectrica S.A.- pe raul Olt folosin03 de ap3: producerea deenergie electrica Bputere instalata de ' MH7* C!E aesti BS.C.!i0roelectrica S.A.- pe raul Olt folosin03 de ap3: producerea de energieelectric3 Bputere instalata de 9 MH9* C!E Rm.&alcea BS.C.!i0roelectrica S.A.- pe raul Olt folosin03 de ap3: producerea deenergie electric3 B putere instalata de @7 MH

  '* C!E Raureni +S.C.!i0roelectrica S.A.-pe raul Olt folosin03 de ap3: producerea de energieelectric3 B putere instalata de @' MH=* C!E 'o

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  9/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  B. POTENTIALUL TURISTIC ANTROPIC

  .*)*)* $EMO&RAIA

  Conform rezultatelor preliminare ale recensam1ntului populatiei si al locuintelor din )'martie (88(, judetul 1lcea are o populatie de @)*98 locuitori, reprezent1nd ),=) dinpopulatia Rom1niei, densitatea populatiei fiind de 9),9 locuitoriJm(*Potri4it acestor date, numarul locuitorilor din judetul 1lcea este mai mic fata de recensam1ntuldin anul )==( cu (@*')' locuitori, respecti4 cu ,77*"caderea numarului populatiei se datoreaza at1t sporului natural negati4 Bdiferenta dintre nascuti-4ii si decedati, c1t si soldului negati4 al migratiei Bdiferenta dintre persoanele plecate din judetul1lcea 6n tara sau 6n strainatate, cu sau fara documente, si persoanele 4enite in judet:

  Anii 3,,= 3,,> 3,5, 3,55 3,53

  Populatia ju0etului

  4147

  68

  4148

  76

  4149

  99

  4157

  89

  4159

  89

  9

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  10/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  B.5.3ASE%ARI O#ENESTI

  5n sudul jude0ului, la .ugiule2ti, s-au g3sit cele mai 4eci urme de ominizi din Europa,apreciate a fi cu circa (888888 ani 6*%r* Aceasta, cunoscut3 su; numele de KAustralantropusolteniensK, reprezint3 prima leg3tur3 a antropogenezei europene

  $e asemeni s3p3turile areologice de la .1rse2ti 2i &o4ora-sat, din comuna, Mi3e2ti,C3z3ne2ti,alea R3ii din municipiul R1mnicu 1lcea, Orle2tiau scos la i4eal3 m3rturii ale locuirii arealuluijude0ului 6nc3 dinperioada neolitic3*#rmeaz3 apoi atestarea epocii de ;ronz prin s3p3turile de la.oi2oara, .uleta, .1rse2ti 2i &o4ora-sat din comuna Mi3e2ti, ora2ul Ocnele Mari, &oranu 2iR1ureni din municipiul R1mnicu 1lcea, "cundu, Ltef3ne2ti* Iar epoca de fier este semnalat3prin acelea2i s3p3turi la C3z3ne2ti,Coste2ti,Ocnele Mari,.1rse2ti,alea lui "tan*

  ort3re0ele dacicede la Ocni0a, &r3di2tea 2i Tetoiuau format un sistem defensi4 ingenios 6npartea sud-estic3 a re2edin0ei regilor daci, "armizegetusa Regia, dinmun0ii Or32tiei*

  +a Ocnele Mari, s3p3turile areologice efectuate 6n locul unde a e>istat cetateadacic3.urida4a,cetate men0ionat3 de istoricul grec Ptolemeu 6n scrisurile sale, au scos la i4eal3 ;uc30i deceramic3 cu inscrip0iile RE. 2i .#R 2i o 4az3 pe care scrie .asileo Tiamarcos EpoieiN* Acesta

  din urm3 este numele unui rege local contemporan cu 6mp3ratul roman Octa4ian Augustus*

  Anul '9 6*%r*este anul c1nd armatele romane trimise s3 cucereasc3 $aciasufer3 o 6nfr1ngereamar3, conduc3torul lor Cornelius uscus fiind ucis 6n lupt3* Aceast3 lupt3 se d3 pe teritoriuljude0ului unde4a 6n +o4i2tea*

  Istoricul rom1n asile P1r4an confirm3 e>isten0a, pe meleagurile 41lcene, a unui num3r defortifica0ii per1ul Olt, cunoscute su; denumirea de +imens Alutanus, construite 6n perioada )87-

  10

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Tetoiu,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Europahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mih%C4%83e%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Orle%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Neolitichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Boi%C8%99oara,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mih%C4%83e%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ocnele_Marihttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Scundu,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tef%C4%83ne%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ocnele_Marihttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mih%C4%83ie%C8%99ti,_V%C3%A2lcea&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Brezoihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Daciahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ocnele_Marihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83di%C8%99tea,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Tetoiu,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sudhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Esthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sarmizegetusa_Regiahttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mun%C8%9Bii_Or%C4%83%C8%99tiei&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Ocnele_Marihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Daciahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Buridavahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ptolemeuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cezar_Augusthttp://ro.wikipedia.org/wiki/87_%C3%AE.Hr.http://ro.wikipedia.org/wiki/Daciahttp://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Lovi%C8%99teihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_P%C3%A2rvanhttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olthttp://ro.wikipedia.org/wiki/106http://ro.wikipedia.org/wiki/Tetoiu,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Europahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mih%C4%83e%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Orle%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Neolitichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Boi%C8%99oara,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mih%C4%83e%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ocnele_Marihttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Scundu,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tef%C4%83ne%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ocnele_Marihttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mih%C4%83ie%C8%99ti,_V%C3%A2lcea&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Brezoihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Daciahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ocnele_Marihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83di%C8%99tea,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Tetoiu,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sudhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Esthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sarmizegetusa_Regiahttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mun%C8%9Bii_Or%C4%83%C8%99tiei&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Ocnele_Marihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Daciahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Buridavahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ptolemeuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cezar_Augusthttp://ro.wikipedia.org/wiki/87_%C3%AE.Hr.http://ro.wikipedia.org/wiki/Daciahttp://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Lovi%C8%99teihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_P%C3%A2rvanhttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olthttp://ro.wikipedia.org/wiki/106
 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  11/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  (9)d*%r* a domina0iei romane a $aciei* Acestea, de la nordla sud sunt: Pons etus BC1ineni,Proaetorius BRaco4i0a, Arutela BC3lim3ne2ti.i4olari, Castra Romana B"1m;otin, .urida4aroman3B"tolniceni, Pons Aluti BIone2tii &o4orii 2i Rusida4a B$r3g32ani*

  $up3 retragerea roman3 din (9),cu toat3 influien0a nefast3 a n343lirilor popoarelor migratoare,pe teritoriul acestui jude0 s-a semnalat comunit30i puternice daco-romane la Coste2ti, &oranu,In3te2ti,Ione2tii &o4orii2i +3custeni*

  Pe teritoriul jude0ului 1lcea, 6n Qara +o4i2teila Peri2ani, este unul din locurile unde este posi;ils3 se fi dat ;3t3lia de la Posada, 6ntre =-)( noiem;rie )8, 6n care .asara; I a o;0inut oimportant3 4ictorie 6mpotri4a lui Carol Ro;ert de Anjou, regele #ngariei, 4ictorie ce condus laindependen0a Q3rii Rom1ne2ti*

  1lcea este atestat documentar ca jude0 la ' ianuarie )=( printr-un act emis de Mircea cel

  .3tr1n, fiind primul jude0 atestat documentar din Rom1nia*

  Radu cel Mare, la )8@ a 6nfiin0at la R1mnicu 1lcea ora2 domnesc, Episcopia R1mnicului -!oul "e4erin, fapt remarcat 2i de Paul de Alep care noteaz3 c3 6n peregrin3rile sale a g3sit aici ore2edin03 episcopal3N*

  eci documente istorice, aflate 6n custodia ari4ei Academiei Rom1ne2i specifica0iilor dinCondica Episcopiei R1mnicului, Miai iteazul, domnul primei uniri a rom1nilor din toatepro4inciile, s-a n3scut la $r3goe2ti*+aProienipe malul drept al Oltului,el 2i-a ser;at nunta cu$oamna "tanca6ntr-o 4ece ;iseric3 ortodo>3*

  O serie de m3n3stiri 2i a2ez3ri monaale amintesc de Mircea cel .3tr1n BM3n3stirea Cozia,Constantin .r1nco4eanu, domnul erudit care 6mpreun3 cu Antim I4ireanulau 6nfiin0at la )98prima tipografie 6n lim;3 rom1n3 BM3n3stirea %urezu, Radu cel Mare 2i Matei.asara;BM3n3stirea &o4ora* $e asemeni ;iserica .una estireN din municipiul R1mnicu1lcea,din fosta cetate a lui Mircea cel .3tr1n, este ctitorit3 de domnitorul Mircea Cio;anulB)@-)(, )- )@, )'-)=*

  #nice 6n 6ntregul pesaj al aritecturii medi4ale rom1ne2ti sunt cele dou3 cule Bcase ;oiere2ti,prima construit3 la ))7 de !an Paarnicul 2i a doua la )')(de &eorge M3ld3rescu, 6ncomuna M3ld3re2ti*Ast3zi fac parte din Muzeul de art3 medie4al3 M3ld3re2ti*

  Pe alea Topologului la )'(' Iancu .3lcescu, fratele re4olu0ionarului pa2optist !icolae.3lcescu,ridic3 conacul care d3inuie peste 4eacuri, azi fiind KMuzeul !icolae .3lcescuK, cu oaritectonic3 deose;it3*

  5ntre anii )9)9- )9((se construie2te sectorul de drum pe alea Oltului dintreCozia2i C1ineni,cunoscut ca Kia CarolinaK su; conducerea inginerului austriac rantz "cantz, drum care aa4ut ca suport 4eciul drum roman cu aceea2i denumire*

  11

  http://ro.wikipedia.org/wiki/271http://ro.wikipedia.org/wiki/Daciahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nordhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sudhttp://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ineni,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Racovi%C8%9Ba,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83e%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Romanhttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ione%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Dr%C4%83g%C4%83%C8%99anihttp://ro.wikipedia.org/wiki/271http://ro.wikipedia.org/wiki/Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ione%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83custeni,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Lovi%C8%99teihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Peri%C8%99ani,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_Posadahttp://ro.wikipedia.org/wiki/9_noiembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/12_noiembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1330http://ro.wikipedia.org/wiki/Basarab_Ihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Roberthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Ungarieihttp://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/8_ianuariehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1392http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_cel_Marehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1504http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Dr%C4%83goe%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Brezoihttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Doamna_Stancahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Coziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncoveanuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Antim_Ivireanulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/1705http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Horezuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_cel_Marehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarabhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarabhttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Govorahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Ciobanulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/1545http://ro.wikipedia.org/wiki/1552http://ro.wikipedia.org/wiki/1553http://ro.wikipedia.org/wiki/1554http://ro.wikipedia.org/wiki/1558http://ro.wikipedia.org/wiki/1559http://ro.wikipedia.org/wiki/1516http://ro.wikipedia.org/wiki/1812http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83ld%C4%83re%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/1828http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_B%C4%83lcescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_B%C4%83lcescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/1717http://ro.wikipedia.org/wiki/1722http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lim%C4%83ne%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ineni,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/271http://ro.wikipedia.org/wiki/Daciahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nordhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sudhttp://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ineni,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Racovi%C8%9Ba,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83e%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Romanhttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ione%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Dr%C4%83g%C4%83%C8%99anihttp://ro.wikipedia.org/wiki/271http://ro.wikipedia.org/wiki/Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ione%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83custeni,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Lovi%C8%99teihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Peri%C8%99ani,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_Posadahttp://ro.wikipedia.org/wiki/9_noiembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/12_noiembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1330http://ro.wikipedia.org/wiki/Basarab_Ihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Roberthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Ungarieihttp://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/8_ianuariehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1392http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_cel_Marehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1504http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Dr%C4%83goe%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Brezoihttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Doamna_Stancahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Coziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncoveanuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Antim_Ivireanulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/1705http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Horezuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_cel_Marehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarabhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarabhttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Govorahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Ciobanulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/1545http://ro.wikipedia.org/wiki/1552http://ro.wikipedia.org/wiki/1553http://ro.wikipedia.org/wiki/1554http://ro.wikipedia.org/wiki/1558http://ro.wikipedia.org/wiki/1559http://ro.wikipedia.org/wiki/1516http://ro.wikipedia.org/wiki/1812http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83ld%C4%83re%C8%99ti,_V%C3%A2lceahttp://ro.wikipedia.org/wiki/1828http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_B%C4%83lcescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_B%C4%83lcescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/1717http://ro.wikipedia.org/wiki/1722http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lim%C4%83ne%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ineni,_V%C3%A2lcea
 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  12/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Pe meleagurile 41lcene 4atr3 cu ;ogate tradi0ii istorice 2i culturale, documentele atest3 e>isten0a2colilor 6nc3 din secolele SI-S*

  +a M3n3stirea Cozia func0iona 6nc3 din anul )@)o 2coal3 m3n3stireasc3, atestat3 documentar la(' martie )@)* Atestarea ei se face 2i prin ristoa4ele domne2ti din )' martie )@)=, )7 iulie)@7, )9 aprilie )@@'* Primul dasc3l a fost p3rintele "ofronie, stare0ul m3n3stirii* +ogof3tulilos, logof3t al lui Mircea cel .3tr1n, compune 4ersuri 2i imnuri religioase, desf32ur1nd laCozia o acti4itate prodigioas3* +ogof3tul ilos este considerat primul poet rom1n* +a )7@=Mardarie Cozianul pentru interesul 2colii alc3tuie2te K+e>iconul sla4o-rom1nescK* $esprefunc0ionarea 2colii pomene2te la )( mai)99(Arimandritul &enadie care a 4enit la Cozia dinmic3 copil3rie, unde am 6n430at 2i carteN !u departe de m3n3stirea Cozia, la isten0a 2colii de la M3n3stirea &o4ora, m3rturii documentare sunt din timpul lui Radu celMare, datate mai )8(* +a = august )77,Teofan al Ierusalimului men0iona ca la &o4orafunc0ioneaz3 o 2coal3 pentru deprinderea me2te2ugului tipografic* C3rturarul MelinteMacedoneanul, cu ;ogate cuno2tin0e Kde eline2te 2i sla4one2teK a pus, 6n timpul lui Matei.asara;, ;azele unei tipografii*

  O 6nsemnare pe un manuscris din secolul al SII-leade c3tre Constantin &r3matic Bdin satulCor;easa, spune "3 se 2tie c3 am 2ezut la M3n3stirea .istri0a ca s3-n4303m carteN, atesteaz3 c3la acest a2ez3m1nt monaal func0iona o 2coal3* Aici c3rturari 4esti0i, ca Miail Mo>a, Teofil,4iitor episcop de 1lcea, LtefanU4iitor mitropolit al Q3rii Rom1ne2tiUIoacim .3r;3tescu, autranscris sau au redactat numeroase ristoa4e 2i c3r0i* +a .istri0a, istoricul !icolae Iorga

  men0ioneaz3 c3!eagoe .asara;, domn al Q3rii Rom1ne2ti, 6n tinere0ea lui cap3t3 cuno2tin0e delim;3 2i literatur3N*

  Prin jude0ul 1lcea, la ( martie )'(), a trecut, 6n drumul s3u c3tre .ucure2ti, cu armata sa depanduri, Tudor ladimirescu* A poposit pe prid4orul 2colii s3te2ti din .ene2ti, pe Olte0, 2coal36nfiin0at3 la )98de dasc3lul grec %ristodor* Aceast3 2coal3, la )''s-a transformat 6n 2coal3preparand3, adic3 2coal3 care preg3tea 6n4303tori rurali pentru satele plasei Olte0u*

  Tot din .ene2tii pe Olte0 fiind c3rturarul Petrace Poenaruo;0ine la Paris6n anul )'(9;re4etulde in4entator a ceace se nume2te condei port3re0 f3r3 sf1r2itN Bstiloul de azi* $ar, el c3rturarul,omul de tain3 al marelui re4olu0ionar Tudor ladimirescu, se remarc3 prin faptul c3 este

  creatorul steagului na0ional rom1nesc,

  necesit3 citare

  steag purtat pentru prima oar3 de panduriiacestuia* Este deasemeni cel care editeaz3 primul ziar rom1nesc oaie de propagand3N, ziarularmatei de panduri a lui Tudor ladimirescu, organizatorul 6n4303m1ntului na0ional rom1nesc,fondatorul colegiilor na0ionale din.ucure2ti2i Craio4a, este mem;ru al Academiei Rom1nedinanul )'98*

  12

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIV-leahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XV-leahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Coziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/1415http://ro.wikipedia.org/wiki/28_martiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1415http://ro.wikipedia.org/wiki/18_martiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1419http://ro.wikipedia.org/wiki/16_iuliehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1436http://ro.wikipedia.org/wiki/17_apriliehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1448http://ro.wikipedia.org/wiki/1649http://ro.wikipedia.org/wiki/12_maihttp://ro.wikipedia.org/wiki/1772http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea#cite_note-2http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lim%C4%83ne%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVIII-leahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Govorahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_cel_Marehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_cel_Marehttp://ro.wikipedia.org/wiki/3_maihttp://ro.wikipedia.org/wiki/1502http://ro.wikipedia.org/wiki/9_augusthttp://ro.wikipedia.org/wiki/1636http://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarabhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarabhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVII-leahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bistri%C8%9Ba_(jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea)http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Moxahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorgahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Neagoe_Basarabhttp://ro.wikipedia.org/wiki/2_martiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1821http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Vladimirescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83lce%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Olte%C8%9B_(r%C3%A2u)&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/1750http://ro.wikipedia.org/wiki/1838http://ro.wikipedia.org/wiki/Petrache_Poenaruhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Parishttp://ro.wikipedia.org/wiki/1827http://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Vladimirescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citarea_surselorhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Craiovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/1870http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIV-leahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XV-leahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Coziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/1415http://ro.wikipedia.org/wiki/28_martiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1415http://ro.wikipedia.org/wiki/18_martiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1419http://ro.wikipedia.org/wiki/16_iuliehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1436http://ro.wikipedia.org/wiki/17_apriliehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1448http://ro.wikipedia.org/wiki/1649http://ro.wikipedia.org/wiki/12_maihttp://ro.wikipedia.org/wiki/1772http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea#cite_note-2http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lim%C4%83ne%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVIII-leahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Govorahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_cel_Marehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_cel_Marehttp://ro.wikipedia.org/wiki/3_maihttp://ro.wikipedia.org/wiki/1502http://ro.wikipedia.org/wiki/9_augusthttp://ro.wikipedia.org/wiki/1636http://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarabhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarabhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVII-leahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bistri%C8%9Ba_(jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea)http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Moxahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorgahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Neagoe_Basarabhttp://ro.wikipedia.org/wiki/2_martiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1821http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Vladimirescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83lce%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Olte%C8%9B_(r%C3%A2u)&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/1750http://ro.wikipedia.org/wiki/1838http://ro.wikipedia.org/wiki/Petrache_Poenaruhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Parishttp://ro.wikipedia.org/wiki/1827http://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Vladimirescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citarea_surselorhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Craiovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/1870
 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  13/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Trecerea primului domnitor al Q3rii Rom1ne2ti2i al Moldo4ei unite la (@ ianuarie)'=, IoanCuza od3,este marcat3 de o f1nt1n3 6n st1nca masi4ului C3p301nii, l1ng3 P1r1ul Po2tei, la circa( m nord de M3n3stirea Cozia*

  Pe la m3n3stirea Cozia trece 6n drumul s3u spre .ucure2ti dinspre Ardeal poetul MiaiEminescu*Re4oltat de faptul c3 autorit30ile transformaser3 ctitoria marelui 4oie4od, Mircea cel.3tr1n, 6n 6ncisoare, scrie 6n ziarul Timpul din )( septem;rie)''(: Cozia, unde e 6nmorm1ntatMircea I, cel mai mare domn al Q3rii Rom1ne2ti, acela su; care 0ara cuprindea am1ndou3malurile $un3riip1n3-n mare, Cozia, unde e 6morm1ntat3 familia lui Miai od3 iteazul, unmonument istoric aproape egal 6n 4ecime cu 0ara, ce-a de4enitV Pu2c3rieVN

  ***cu un cal cu aproape patru picioare, cari de2i a4ea 6n aparen03 patru picioare 6ntregi ;ietul cal,6n realitate cu unul se ser4ea de mare ne4oieN * a str3;3tut, 6n ca;rioleta proprie, dramaturgul Ion+uca Caragiale, re4izor 2colar pe la)''(*

  Ale>andru lau03, la 6nceputul de secolului al SS-lea, trec1nd prin jude0ul 1lcea, spunea:1lcea e o li4ad3 6nc1nt3toare, cu 43i str3;3tute de ape limpezi, cu paji2ti 6nflorite pe su;poalele codrilor, cu sate 4esele, pe marginea r1urilor, cu drumuri al;e 2i netede***N

  13

  http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/24_ianuariehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1859http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuzahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuzahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Coziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvaniahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/12_septembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1882http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83reahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Coziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca_Caragialehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca_Caragialehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1882http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Vlahu%C8%9B%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XX-leahttp://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldovahttp://ro.wikipedia.org/wiki/24_ianuariehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1859http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuzahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuzahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Coziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99tihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvaniahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/12_septembriehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1882http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2nhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83reahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Coziahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca_Caragialehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca_Caragialehttp://ro.wikipedia.org/wiki/1882http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Vlahu%C8%9B%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XX-lea
 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  14/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  C. POTENTIALUL TURISTIC CULTURAL ISTORIC

  Rom1nia este o tara ;inecu41ntata de $umnezeu cu cele mai 4ariate si pitoresti forme de relief:mare, flu4iu, delta, munti, dealuri si podisuri, c1mpii si lunci, o tara cu ;ogatii si frumuseti, o taracu o ci4ilizatie multimilenara, cu un patrimoniu istoric si cultural considera;il, o tara unica prinfarmecul si ospitalitatea locuitorilor sai, denumita de marele scriitor rom1n Ale>andru lautaKRom1nia pitoreascaK 6n una din operele sale, care poarta ciar acest nume* iind asezatageografic 6n zona sud-estica a Europei, frumoasa si ;ogata, Rom1nia a fost deopotri4a admiratasi r14nita* aptul ca, de-a lungul e>istentei sale milenare, poporul rom1n a rezistat numeroaselor4itregii ale istoriei, pune 6n e4identa eroismul, forta si capacitatea sa de regenerare* Asa cum scria Ale>andru lauta 6n KRomnia itorea!"aK, referindu-se la plaiurile 41lcene,generoasa, natura a dat acestui tinut K"# amn$o#a mini%e $in toate &r#m#!eti%e !i $in toate"omori%e "# "are'i (n)e!trata Tara Romnea!"aK* Toata alea Oltului, aceasta mare cetate

  ocrotitoare a Rom1nilor 6n zile de primejdie, este plina de amintiri istorice* !u e zidire 4ece,ruina, mo4ila de pam1nt, de care sa nu fie legat un c1ntec, o legenda, un nume de 4iteaz* Aici 6sidoarme somnul de 4eci la Manastirea Cozia Mircea oie4od? aici Miai iteazul 6si con4oacapentru ultima data cola;oratorii, otar1nd asupra modalitatii de a continua lupta? la &o4oraaseaza Matei .asara; tipografia care a4ea sa aduca prin cartile tiparite 6n lim;a rom1na oade4arata renastere culturala a Tarii Rom1nesti? aici s-au acoperit de glorie pandurii lui Tudorladimirescu 6mpotri4a armatelor otomane? aici a 4i;rat pentru prima data, su; ;ageta luiAnton Pann, imnul K$esteapta-te rom1neK* &eografia acestor locuri este armonios integrata 6n geografia 03rii*

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  15/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Armonia teritoriului, pri4eli2tile de o rar3 frumuse0e din defileele Oltului, +otrului, +otri2orului2i .istri0ei, sal;a de lacuri de acumulare, dintre care nu putem s3 nu amintim .r3di2orul 2i idra,p1rtiile de sci 2i traseele turistice, toate la un loc fac ca turistul s3 se simt3 ;ine 2i s3 re4in3 6n

  aceste locuri* /ona montan3 a jude0ului 1lcea cuprinde de fapt patru perimetre oarecum distincte :

  Sta1iunile 0e pe &alea Lotrului? respecti< &oineasa? &i0ra? O;@ria Lotrului 4ara Lo

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  16/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Incercand sa definim forma de turism am putea spune ca reprezinta modalitateacompleta de furnizare a ser4iciilor turistice sau prestatiile ce alcatuiesc un produs turistic+cazare? restaurante, transport, agrement*

  Ca urmare a modificarilor ce au loc in preferintele turistilor, in prezent e>ista un numarmare de forme de turism, acestea clasificandu-se dupa:

  )* locul de origine al turistului Bturism intern si international?(* moti4ul calatoriei Bturism de odina, recreati4, sporti4, cultural, stiintific, de afaceri?

  * in functie de mo;ilitatea turistului Bturism itinerant si de sejur?

  @* modalitatea de angajare a prestatiilor turistice Bturism organizat, semiorganizat, pe contpropriu?

  * mijlocul de transport folosit Bturism na4al, aerian, auto, drumetie, cicloturism, ecitatie*

  olumul, di4ersitatea si 4aloarea resurselor turistice ale judetului alcea fa4orizeazadez4oltarea si promo4area unor 4ariate forme de turism, care sa 4alorifice cat mai ;ine acesteresurse*

  Turism ;alnear

  alcea se inscrie printre judetele cu fond ;alnear remarca;il, ceea ce a facut caacti4itatea ;alneara sa ai;a o 4ece traditie si sa cunoasca o ampla dez4olatare aici*

  $incolo de e4olutia circulatiei turistice din ultimii ani determinata de factoriconjuncturali, neconcludenti pentru tendintele pe termen lung ale turismului ;alnear, cercetarilesi studiile efectuate asupra cererilor turistice rele4a e>istenta unei importante cereri potentiale apopulatiei romanesti pentru turismul de sanatate*

  16

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  17/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Prin urmare, turismul ;alnear 4alcean are sarcina de a-si mentine traditia si renumele inconditiile unei concurente tot mai aprige de a se dez4olta si adapta tendintelor internationale,pastrand insa produsul turistic ;alnerar local nealterat*

  Turismul ;alnear este principala forma de turism practica;ila in judetul alcea, datorita4alorii resurselor ;aleneo-turistice, respecti4, a factorilor de cura localizati in arealele culoaruluiOltului si $epresiunea &o4ora D Olanesti* Apele minerale de mare 4arietate fizico-cimica si;ioclimatul ;enefic terapiei creaza conditiile cele mai fa4ora;ile tratamentului afectiuniloraparatului digesti4, renale, reumatice, respiratorii si de meta;olism*

  Turism mona7al

  Aici in WOltenia de su; munteN se afla cate4a din perlele Romaniei, constructiiaritectonice unicat, de o inestima;ila 4aloare, sim;oluri ale trecutului si prezentului ortodo>iei

  pe aceste meleaguri* "a amintim "fanta Manastire Cozia, ctitorie a lui Mircea cel .atran,manastirile &o4ora, .istrita, Arnota, "urpatele, Manastitea $intr-un +emn si nu mai putincele;ra Manastire %urez, cel mai frumos si eloc4ent e>emplu de aritectura ;ranco4eneasca*

  Multimea manastirilor si sciturilor de pe actualul teritoriu al Episcopiei Ramnicului seconstituie in tot atatea marturii ale credintei si e4la4iei noastre stra;une, asupra istoriei nationale,ca si asupra puterilor creatoare ale poporului roman* iecare in parte reprezinta un act deidentitate nationala, do4ada preemptorie ca, daca natiunea romana s-a plamadit odata cucrestinismul ei, acesta s-a plantat organic intr-un mediu a carui spiritualitate, mergand impreunasi contopindu-se, putea nazui spre una din cele mai fericite sinteze etnice ale Europei Wpoporortodo> de lim;a latinaN*

  Turismul la WmanastiriN se dez4olta constant si merita apreciate aici, in mod deose;it,eforturile depuse de Episcopia Ramnicului pentru reconstructia unor manastiri B.istrita si pentrureamenajarea altora unde s-au creat conditii deose;ite, atat pentru 4iata monaala, cat si pentru4izitatori B%urez, Manastirea $intr-un +emn, Turnu, etc**

  17

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  18/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Turism cultural

  Turismul cultural este forma de turism care poate asigura 4alorificarea integrala aresurselor turistice antropice si in primul rand a patrimoniului cultural* Patrimoniul culturalistoric judetean care inglo;eaza ;unuri mo;ile si imo;ile cu 4aloare deose;ita, este o marturie apotentialului creator al oamenilor de pe aceste locuri ;inecu4antate de $umnezeu, ale WOltenieide su; munteN*

  aloarea deose;ita a zestrei patrimoniale este conferita atat de componenteleareologice Bsituri si in4entarul acestora, intre care tre;uie sa amintim cetatea dacica de la.urida4a si castrul roman de la Arutela situat pe cele;ra WCale a lui TraianN, cat si etnografice,

  respecti4 monumentele, muzeele cu in4entarul lor, muzeele in aer li;er BMuzeul "atului de la.ujoreni, Culele de la Maldaresti precum si splendida aritectura de cult reprezentati4a pentrue4ul mediu romanesc*

  Acesta forma de turism se poate practica in arealele: $epresiunea su;carpatica %orezuBManastirea %urezi, Centrul de ceramica Populara %orezu, $epresiunea su;carpatica &o4ora -Olanesti Bcu numeroase monumente istorice si aritecturale, $ealurile su;carpatice, culoarulOltului, Muntii Coziei*

  18

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  19/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Turism montan

  Turismul montan ;eneficiaza de conditii deose;ite de cazare si petrecere a 4acantelor instatiunile de acum cele;re, oineasa si idra* /ona montana, reprezentand o treime din suprafata

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  20/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Turism 0e a8rement

  Cand 4or;im despre sport a4em tendinta sa ne gandim imediat la fot;al, tenis sau

  gimnastica, ca sa enumeram doar cate4a dintre disciplinile sporti4e in care romanii e>celeaza*Totusi, mai e>ista si alte forme de a atrage turistii, in afara organizarii marilor competitii sau dinsalile de sport* Padurile si lacurile din alcea ofera un cadru natural deose;it de acti4 pentruimpatimitii de 4anatoare si pescuit*

  &anatoarea? sportul regilor, a fost practicata pana la re4olutie de o minoritate, care si-oputea permite* Acum lucrurile se scim;a? tot mai multe persoane, cu posi;ilitati materiale,doresc sa intre in tagma 4anatorilor sporti4i* In plus, in codrii Romaniei intalnim din ce in ce maimulti 4anatori italieni, germani sau francezi* alcea are de la natura o ;ogatie mare, aurul 4erde,padurea ce se intinde pe multe ectare*

  Pescuitul sportiploatat in ;eneficiul comunitatii locale* $aca astazi se practica, dinpacate, un pescuit aotic si de multe ori in afara legii, e>istand intotdeauna scuza WsaracieiN;raconierilor de ocazie, in anul 4iitor acest sport poate e4olua catre forme ci4ilizate*

  20

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  21/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  CAPITOLUL II . Sta0iul actual 0e amenajare turistica a arealului 0in comunaCalimanesti"Caciulata.

  Segmentarea pietelor turistice

  In maretingul turistic segmentarea pietelor turistice se poate realiza dupa segmentarea ;azata pedescrierea calatoriei si dupa segmentarea ;azata pe descrierea turistului*

  "egmentarea ;azata pe descrierea calatoriei imparte piata turistica, in functie de tipul calatoriei incalatorii de agrement, calatorii de afaceri si alte tipuri de calatorii*

  "egmentarea ;azata pe descrierea turistului cuprinde: segmentarea geografica, segmentareasocio-demografica, segmentarea dupa se>, dupa 4enit, segmentarea psiografica, comportament,gradul de loialitate*

  "egmentarea geografica presupune di4izarea pietei in grupuri geografice, a caror pro4enienta se

  afla in alte tari, in cazul agentiei noastre*

  "egmentarea socio-demografica presupune impartirea pietei in grupuri care au caracteristicicomune socio-demografice cum sunt 4arsta, se>, ciclul de 4iata al familiei, ni4el educational,religie, nationalitate, etc* In functie de criteriul 4arstei, se disting urmatoarele segmente de piata:segmentul Wsu; (8 de aniN, segmentul W(8-@ani N, segmentul W@-9 aniN

  "egmentarea dupa se> are in 4edere ser4icii speciale atat pentru femei, cat si pentru ;ar;ati*

  21

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  22/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  "egmentarea dupa 4enit* "e identifica urmatoarele segmente: segmentul celor cu 4enituri mari,segmentul celor cu 4enituri medii si segmentul celor cu 4enituri mici*

  "egmentarea psiografica se ;azeaza pe tratarea personalitatii, atitudinilor, moti4atiilor siacti4itatilor consumatorilor* Conform clasificarii lui "tanleX Plog, turistii sunt alocentrici sipsiocentrici* Turistii alocentrici sunt cei care prefera descoperirea si trairea de noi e>periente?prefera ariile neamenajate din punct de 4edere turistic? prefera noutatea si cat mai multedestinatii, acti4itatea cat mai intensa, prefera a4ionul sau alte mijloace de transport rapide?

  Programe turistice oferite in zona

  WO saptamana de refacere in statiunile ;alneareN si W$ecada ;alnearaN, dedicate mentinerii sirefacerii starii de sanatate intr-un cadru natural adec4at, cu factori naturali de cura, cu programespeciale pentru destindere si cunoastere* Tarifele pentru am;ele programe, au fost mentinute la4alorile din campaniile anterioare, dupa cum urmeaza: W$ecada ;alnearaN include noua nopti decazare cu pensiune completa, la pretul de 78 de lei de persoana, cu cazare la otel de doua stelesi 98 de lei pentru unitati de trei stele, pecetul cuprinzind si doua proceduri pe zi si oconsultatie medicala? WO saptamina de refacere in statiunile ;alneareN include un pacet deser4icii de sase nopti cazare, cu mic dejun inclus, doua sedinte de tratament pe zi si o consultatiemedicala, tarifele fiind sta;ilite in functie de categoria oteliera, respecti4 (98 de lei pentruunitatile de doua stele si 8 de lei pentru cele de trei stele* Pina in prezent, in cadrul acestorprograme si-au anuntat participarea statiunile, , Pucioasa, , Calimanesti-Caciulata, "lanicPrao4a si .uzias*

  Propunerile de 4alorificare sunt cu ade43rat di4erse 2i orice 6m;un3t30ire major3 4a a4ea unefect considera;il asupra turismului 41lcean* Tendin0a actual3, a2a cum o demonstreaz3 2i analizacircula0iei turistice efectuat3 anterior, indic3 o sc3dere considera;il3 a num3rului de 6nnopt3riefectuate de turi2ti, respecti4 a duratei medii de 2edere pe teritoriul jude0ului* Acest lucru sedatoreaz3 6n special infrastructurii de turism ne6ntre0inut3, dez4olt3rii dezecili;rate a zonelorturistice sau competiti4it30ii sc3zute a ofertei turistice*Conform celor mai recente date statistice disponi;ile, jude0ul 1lcea dispune de )7' de unit30i decazare, o component3 foarte important3 fiind reprezentat3 de num3rul de oteluri 2i moteluri*Majoritatea otelurilor, dar 2i a 4ilelor turistice, se 6ncadreaz3 6n categoria de confort de )Y, (Ysau Y* Astfel c3, infrastructura de turism poate fi considerat3 una sla; dez4oltat3, ne6ntre0inut3*A;sen0a unor ser4icii de categorie superioar3 Bde @Y sau Y reprezint3 un mare deza4antaj lani4elul turismului jude0ean* 5n prezent, in4esti0iile ar tre;ui 6ndreptate c3tre reno4area 4ecilorunit30i de cazare Bscim;area 4eciului mo;iler din camere, aparatur3 modern3, modificariesen0iale la ni4elul grupurilor sanitare, amenajarea spa0iului din apropierea otelului, care s3 fieaduse la standarde interna0ionale, pentru a se putea facepromo4area turismului 41lcean 2i la ni4el interna0ional*

  Turismul balnear este cea mai important3 form3 de turism practicat3 6n jude0ul 1lcea, de aceeain4esti0ii consistente tre;uie efectuate 6n 4ecile ;aze de tratament cu scopul de a moderniza 2idi4ersifica gama de ser4icii oferit3 de acestea*

  22

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  23/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  O alt3 solu0ie 4ia;il3 este reprezentat3 de di4ersificarea componentei de agrement*E>isten0a unor parcuri de distrac0ie, a unor s3li moderne de spectacol, teatru sau film 2idi4ersificarea mijloacelor de agrement deja e>istente reprezint3 un alt pas important pentru a

  atrage c1t mai mul0i turi2ti*+ipsa strategiilor de promo4are a turismului la ni4el jude0eanJ teritorial, lipsaparteneriatelor 2i a structurilor de sprijin poate fi com;3tut3 prin e>isten0a unui personal calificat2i ;ine-preg3tit, prin ino4are 2i cercetare, dar 2i prin o mentalitate cu totul diferit3*

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  24/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  $e asemenea, pensiunea are un li4ing spatios cu semineu* $otarile cu panouri solare ofera apacalda in permanenta*

  Amplasarea pensiunii ofera posi;ilitati multiple de petrecere a timpului li;er si de practicare adrumetiilor de catre turistii cazati, aria Parcului !ational Cozia Bcu numeroasele sale o;iecti4eturistice fiind situata in 4ecinatatea locatiei*

  Pensiunea Iasmina este situata intr-o zona linistita, la (88 m distanta de drumul European $E ')Rm* alcea-"i;iu, fiind ideala pentru organizarea oricarui tip de e4enimente: mese festi4e,petreceri, intruniri, dar si pentru odina, fiind inconjurata de padure si in4ecinata cu paraul

  Caciulata*

  Pensiunea se afla practic in mijlocul zonei cu iz4oare minerale si termale, intre stranduriletermale, Caciulata si Terasa Camelot, ce sunt localizate la apro>imati4 (88-88 m, celelaltestranduri ale statiunii fiind situate la )-( m ,

  Calimanesti D Caciulata este considerata perla statiunilor ;alneoclimaterice de pe 4alea Oltului,

  24

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  25/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  fiind renumita pentru efectele terapeutice ale apelor sale minerale, pentru ;ioclimatul sau sipentru multitudinea punctelor de interes turistic din zona*

  25

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  26/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  I!$ICATORI (88' (88= (8)8 (8)) (8)(!r* innoptaritotale

  >3 >5= 5.D,6 5.553 >3

  !r* innoptariromani =, =33 5.6F 5.,6 =>

  !r* innoptaristraini

  563 >F F > >6

  !r* turisti straini FF = 6 , !r* ruristiromani

  3D= 3D= F 66 3

  !r* total turisti 63 6,F D,5 6 63!r* total locuricazareJjudet

  3.D>3 3.= .,,= 3.>>3 3.D>3

  Coe9icientul concentratiei lunare

  Ianuarie )8 : (@ Z 8,88 e;ruarie 5 : 63 G ,?,6 HMartie 53 : 63 G ,?,6 HAprilie 33 : 63 G ,?,F HMai 6, : 63 G ,?,>3 HIunie = : 63 G ,?5= HIulie F= : 63 G ,?3,> HAugust D3 : 63 G ,?5F, H

  "eptem;rie 3 : 63 G ,?,F HOctom;rie 53 : 63 G ,?,6 H!oiem;rie 5, : 63 G ,?,6, H$ecem;rie 33 : 63 G ,?,F H

  Concentratia turistica lunara minima s"a inre8istrat in lunile ianuarie si noiem;rie .Concentratia turistica lunara maima s"a inre8istrat in luna iulie .

  LUNILE 3,,= 3,,> 3,5, 3,55 3,53IANUARIE 5F 53 5= 5F 5,(EBRUARIE = 5, 33 53 5#ARTIE 5, 5F 6F 5= 53APRILIE 63 3, 3 3 33#AI 3, 5= 6 63 6,

  26

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  27/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  IUNIE F => DF =IULIE F F3 F6 F=AU'UST D3 D D> F3 D3

  SEPTE#BRIE 6F 63 3 3OCTO#BRIE 5, = 5F 5F 53NOIE#BRIE 5 53 36 5 5,ECE#BRIE 5= 5F > 3F 33

  Pensiunea Iasmina este una din cele mai cautate unitati de cazare din Caciulata, alcea, olocatie ideala pentru cei care doresc sa 4iziteze zona turistica alea Oltului* #nitatea esteclasificata la stele si dispune de (( locuri de cazare in )) camere*

  Pensiunea Iasmina isi asteapta oaspetii cu drag si ii rasfata cu facilitati precum: gradina J curte,parcare, li4ing, frigider in unitate, foisor, semineu, sala de mese, internet ireless, t4 in li4ing,

  acces la ;ucatarie si altele*

  +ocatie: Caciulata, alcea Categorie: stele

  Ma>im persoane: ((

  !umar camere: ))

  Indicatorul duratei de se!ur"#

  "unt grupa0i aici to0i indicatorii ce se refer3 la num3rul de zile de prezen03 turistic3, at1tla ni4elul cererii turistice glo;ale, c1t 2i al cererii e>terne 2i interne* $e asemenea, sunt posi;ile

  structur3ri la ni4el geografic, corelate cu structuri ale cererii stratificate pe mijloace de cazare

  sau a altor criterii de structurare ca, de e>emplu, socio-economice*

  +a ni4el glo;al, durata medie de sejur este rezultatul raportului 6ntre num3rul de zile de

  prezen03 turistic3 la o anumit3 destina0ie 2i num3rul total de turi2ti prezen0i pe teritoriu*

  T

  ZT

  t#ri!ti$enr

  t#ri!ti"e)i%e$enrS ==

  *

  *

  Z

  Indicatorul duratei de se!ur"#

  27

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  28/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  (88' (88= (8)8 (8)) (8)(

  ),)(7@ ),)=(') 8,9('@ 8,=9=7 ),)(7@

  Indicii sezonalit$ii cererii turistice

  Cererea turistic3, eminamente sezonier3, imprim3 flu>urilor turistice o e4olu0ie inegal3 6n timp,cu efecte deose;it de importante asupra economiei, mediului 2i societ30ii* "ezonalitatea poatea4ea determinan0i care apar0in specificului ofertei atunci c1nd aceasta este dependent3 de factorii

  naturali, dar poate fi generat3 e>clusi4 de cerere, respecti4 de determinan0ii mediului 6n care seformeaz3 cererea de turism* "ezonalitatea circula0iei turistice poate a4ea amplitudini diferite dela un an la altul, ceea ce o face dificil de anticipat 2i necesit3 cu at1t mai mult cuantificarea ei*

  %oeficientul lunar de traficse calculeaz3 ca un raport 6ntre num3rul de turi2ti din luna cu

  trafic ma>im BLM 2i num3rul de turi2ti din luna cu trafic minim B %m

  %m

  LMC

  %#nar = , unde C%#nar [ )

  3,,= 3,,> 3,5, 3,55 3,53

  ' 9,9 ,=9 7,)77779 7,'

  %oeficientul concentraiei lunarese calculeaz3 prin raportarea num3rului de turi2ti din

  luna cu cele mai multe sosiri la num3rul total de turi2ti dintr-un an At

  28

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  29/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  t

  "

  A

  LMC =

  aloarea C"este cuprins3 6ntre 8,8' 2i )*

  Coeficientul concentratiei lunare

  3,,= 3,,> 3,5, 3,55 3,53

  8,)=9) 8,(8(7)@ 8,)(9@= 8,)=9'7) 8,(8='99

  INICATORII O(ERTEI TURISTICE

  "e calculeaz3 pentru oferta 6ntreprinderilor 2i reflect3 reparti0ia 2i 4aria0ia 6n

  timp 2i 6n structur3 a ofertei acestora 2i 6n mod indi4idual, pentru fiecare 6ntre

  prindere ofertant3* ?

  5.Indicatori ai ofertei totale de cazare

  Oferta glo;al3 de cazare cuprinde unit30ile oteliere, unit30ile neoteliere, ca;anele,

  campingurile etc* #nitatea de m3sur3 este num3rul de locuri sau num3rul de camere rareori

  num3rul de unit30i de cazare*

  Indicatori ai structurii capacit$ii de cazare pe categorii de unit$i&

  L72lc

  +%J+C(88' (88= (8)8 (8)) (8)(

  8,87 8,(7@987 8,8'=' 8,='=7 8,87

  +EJ+C(88' (88= (8)8 (8)) (8)(

  8,7=@@@@ 8,9(=@ 8,@@=)8( 8,78)78@ 8,7=@@@@

  29

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  30/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  -ponderea capacit30ii oteliere 6n total capacitate de cazare

  unde:L*- num3rul de locuri 6n oteluri?

  LC- capacitatea de cazare total3?

  LE- num3rul de locuri 6tt unit30i e>traoteliere*

  Indicatorul e'oluiei capacit$ii totale de cazare (n perioada )**+ 3,53

  In anul 3,,= capacitatea totala 0e cazare in ju0et a 9ost 0e 3D>3 0e locuri 0e cazare iar inanul 3,53 s"a pastrat acelasi numar 0e locuri 0e cazare ? calculan0u"se acest in0icator ? amajuns la rezultatul 9inal 0e 5,,H. Acest lucru insemnan0 ca in anii analizati capacitateatotala 0e cazare a ramas aceeasi .

  Indicele e'oluiei clientelei ,oteliere (n perioada * - iJ:

  unde: T*i- turi2ti 6n oteluri 6n anul iN?

  T*o- turi2ti 6n oteluri 6n anul 8N*

  Indicatorul se poate calcula pentru fiecare categorie otelier3 6n parte*

  Calculan0 acest in0icator pentru pensiunea analizata in perioa0a 3,,="3,53 am ajuns larezultatul urmator :

  30

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  31/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  E4olutia clientelei

  8,=@@@@@ ),@7(=7 ),)@() )

  In anii 3,,>?3,5,?3,55?3,53 raportat la anul 0e re9erinta 3,,= putem o;ser si 3,53 un0e cresterea respectiecu0ie, conform graficului6nscris 6n i2a de proiect* Pentru sprijinirea Consiliului +ocal oineasa 6n implementarea acestuiproiect, a fost apro;at3 prin ot3r1re a Consiliului

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  40/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Va%ea Bi!tri2a,M%a-tina Mo!oroa!a- toate din Ol3ne2ti, precum 2iPe-tera Li%ie"i%ordin comunaCoste2ti*

  CAPITOLUL & . PROTE$AREA #EIULUI INCON$URATOR SI A RESURSELORTURISTICE IN $UETUL &ALCEA

  $egradarea mediului natural din cauza turismului a fost su;liniat3 de numero2iautori, dar analiz1nd influen0a acestuia 6n raport cu alte forme de ocupare 2i utilizare a mediului,nu pare a fi principalul responsa;il* Totu2i al3turi de alte acti4it30i umane contri;uie din plin ladegradarea am;ian0ei at1t prin transformarea acesteia 2i scopurile proprii, c1t 2i prin efortul de6nl3turare a unor fenomene climatice B4iituri, c3deri masi4e de z3pad3, alunec3ri de teren etc*

  ale c3ror consecin0e pot fi ast3zi deturnate* Paradigma dez4olt3rii dura;ileN at1t de des clamat36n ultimul deceniu al sec* SS-lea pare mai degra;3 o 6ncercare de a mai sal4a ce se poate sal4a,de a prezer4a dec1t o solu0ie 6ntrade43r eficient3* Ciar dac3 este a2a cum spune +amare B)===ecologic corect3N, aceast3 solu0ie nu poate modifica tendin0a actual3 de suprae>ploatare aresurselor? cercul 4icios al progresului material 6n 4arianta societ30ii de consum e>cluz1nd altemodalit30i de con4ie0uire cu am;ian0a, mai simple, dar mai adec4ate spiritului ecogeografic* )

  Adesea se adopt3 o 4iziune fatalist3 asupra dez4olt3rii turismului, dar 6n esen03 a2a cum remarcaR* \nafon Bcitat de Cazes, )==( nu e>ist3 turism ;enefic 2i turism malefic, 6ntruc1t ciar 2iformele de turism cele mai atente la protejarea am;ian0ei, produc acesteia disconfort*

  Cercet3rile efectuate 6n acest ungi s-au 6nscris 6ntr-o analiz3 progresi43 a riscurilorposi;ile:

  consumul Bapropierea spa0iului? presiunea Baglomerare, supra6nc3rcare, satura0ie, tensiune, conflicte?

  degradare Bnoci4itate, poluare, jefuire? distrugere Bde4astare, destructurare, su;4ersiune*

  Consumul turistic de;u2eaz3 6ntotdeauna 6n presiune care presupune, de regul3, o suprasolicitarea amenaj3rilor, de e>emplu construc0ia unor comple>e turistice gigantice pe spa0ii restr1nse, sauo tendin03 de control 2i su;ordonare a celorlalte acti4it30i locale* Presiunea continu3 conducelogic la degradare, de o;icei cu efect al acumul3rii efectelor polu3rii 2i modific3rii peisajelor,ajung1ndu-se 6n cele din urm3 6n cazul limit3 al distrugerii iremedia;ile a poten0ialului initial*

  Toate acestea nu e>clud 6ns3 2i 4alen0ele turismului ca factor de 4alorizare 2iprezer4are a am;ian0ei* 5n ultimele decenii, toate planurile de amenajare turistic3 au a4ut cao;iecti4 principal aceste 4alen0e, inclusi4 6n cazul unor planuri de rea;ilitare* Criticile aduseacestor planuri care 4r1nd ne4r1nd artificializeaz3 mediul sunt 6ndrept30ite, dar se pare c3 nue>ist3 drum de 6ntoarcere*

  1D. Lamarr. !. !a"#$% Climats et societes. A C&'(# !ar()% 1999% *a". 43+48.

  40

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  41/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Protec0ia patrimoniului natural se 6nscrie ca 2i planurile de amenajare turistic3 6nnecesitatea actual3 a gestiunii spa0iului terestru* 5n acest conte>t, pot fi desprinse c1te4apro;leme principale care stau la ;aza factorilor de decizie 2i ac0iune*

  !umeroase situri 2i peisaje naturale atrag turi2ti prin ineditul sau grandoarea lor Bcascada!iagara, Mont "t* Micel, Ceile .icazului, +acul Ro2u etc** 5n acest caz pro;lema ecili;ruluiecologic se pune cu necesitate*#na din cele mai 4eci practici turistice, contemplarea peisajului a fost treptat amenin0at3 cusporirea frec4en0ei turi2tilor 2i multiplicarea ecipamentelor destinate satisfacerii necesit30iiacestora*

  Turismul prezint3 acest curios parado> de a degrada sau ciar distruge tocmai resursacare l-a creat peisajul* Aceast3 pro;lem3 se pune cu necesitate mai ales 6n zonele montane undeefectul de perspecti43 accentueaz3 impactul 4izual* $e e>emplu, doar din spa0iul din spa0iulalpin este efecti4 amenajat 6n scopuri turistice, iar 4izi;ilitatea acestora creeaz3 un impactnegati4 asupra imaginii de ansam;lu*

  "ensi;ile la ac0iunea uman3 sunt plajele nisipoase* $igurile sau ;arajele pot crea unefect desta;ilizator asupra lor*#n mediu deose;it de fragil este 2i cel montan* A41ntul turistic al spa0iilor montane a ;ul4ersatsociet30ile 2i mediul natural local, efectele fiind parado>ale* $ac3 prin crearea de locuri demunc3 s-a reu2it stoparea procesului de depoluare sau s-au stimulat acti4it30ile artizanale 2iagropastorale, prin inser0ia unor infrastructuri turistice de multe ori foarte comple>e s-au adusgra4e prejudicii mediului natural* Considerat de multe ori ca o gr3din3 colecti43, spa0iul montaneste supus prele43rii e>cesi4e a unor produse naturale care asigur3 e>isten0a altor speciiBciuperci, flori, fructe de p3dure p1n3 la reducerea poten0ialului lor antural sau ciar dispari0ie*Aceea2i prele4are neci;zuit3 a f3cut de altfel ca din majoritatea p3durilor europene Bmai pu0in6n estul continentului fauna s3l;atic3 s3 de4in3 o realitate, cu toate eforturile de repopulare*

  Alunec3rile de teren pot fi o alt3 consecin03 a utiliz3rii najudicioase a terenurilor 6n scopurituristice* Acestea mai ales 6n zona montan3, acolo unde regimul plu4ial are un caracter toren0ialpronun0at*

  Amenaj3rile industriale, constituie un pericol major la adresa calit30ii turistice a unor situri* Este4or;a 6n acest caz de concuren0a a dou3 ramuri ecologice, 6n medii e>trem de fragile, fenomene>trem de sensi;il 6n regiunile litorale* Cazul cel mai cunoscut este cel al ene0iei, undenumeroase implant3ri industriale din lagun3, sau de pe litoral au determinat, 6n parte, cre2tereani4elului m3rii, care coro;orat cu sporirea aportului de suspensii ale r1urilor ce de;u2eaz3 aici

  amenin03 cu dispari0ia prin scufundare sau colmatare, a acestui pilon al turismului mondial* "epoate o;ser4a din acest caz c3 atunci c1nd factorii de degradare se multiplic3, apar consecin0ee>treme, dar de cele mai multe ori turismul este un factor secundar 6n lan0ul cauzal*

  Turismul nu este o acti4itate cu un risc ridicat de poluare precum industria sauagricultura* #neori unele catastrofe ecologice pot fi 6mprumutate e>clusi4 amejan3rilor saufrec4en0ei turistice* 3r3 a acuza complet turismul, se poate spune c3 al3turi de alte acti4it30iantropice 2i aceasta contri;uie la dezecili;rarea unor ecosisteme fragile Bzone umede, mun0i

  41

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  42/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  6nal0i e>* &rupa Mun0ilor Par1ng, 6nc1t aten0ia acordat3 p3str3rii unei func0ionalit30icorespunz3toare a am;ian0ei, f3r3 a se dep32i pragurile de toleran03 ale acesteia, se impune de lasine*

  Pro;lema p3str3rii ecili;rului ecologic este prioritar3 6n toate spa0iile cu 4oca0ieturistic3 cu deose;ire 6n cazu special al rezer4a0iilor 2i parcurilor naturale* Multe dintreamenaj3rile turistice recente 6ncearc3 s3 e4ite orice efect negati4*

  Cu toate m3surile luate, e>ist3 6ns3 2i cazuri de efecte nedorite* $ez4oltareasta0iunilor alpine a implicat desp3durirea 2i dispari0ia pe suprafe0e mari a p32unilor alpine, pentruconstruc0iile 2i amenaj3rile necesare efectele resim0indu-se 6n ultimii ani Balunec3ri de teren,a4alan2e frec4ente*

  $ez4oltarea spectaculoas3 a re2edin0elor secundare 2i a campingurilor Bde multe ori neautorizatefa4orizeaz3 eroziunea dunelor nisipoase de pe litoral, acolo se adaug3 densitatea ridicat3 apopula0iei 2i intensitatea utiliz3rii antropice Bpoluarea gra43* Protec0ia landelor de pe nisipuri

  Bforma0iuni 4egetale specifice este una din politicile de ;az3 6n protec0ia mediilor naturale dinaceast3 zon3* Pro;leme gra4e apari 2i pe coastele a;rupte Bri4iere atunci c1nd se ajunge lasuprae>ploatare antropic3*

  a- Protec1ia patrimoniului artistic prin opera1iuni 0e restructurare i Mntre1inere

  Este foarte costisitoare, de cele mai multe ori a de4enit o alt3 prioritate a politicilor de dez4oltare

  turistic3* Au fost ini0iate o serie de opera0iuni de sal4are: sal4area ene0iei, g3sirea solu0iei pentrusal4area turnului din Pisa* Multiplicarea muzeelor care adesea sunt foarte 4izitate B+ou4re laParis, Piti la loren0a, .ritis Museum la +ondra cer4e2te acelora2i scopuri* Ciar 2i 03rile 6ncurs de dez4oltare manifest3 o grij3 deose;it3 pentru prezer4area mo2tenirilor istorice BMe>ic,Egipt, &recia* Au ap3rut 6n ultimul timp 2i 2i a2a zisele eco-muzee care 6ncearc3 s3 sal4gardezemediul natural 2i antropic B6n zonele cu interes etnografic deose;it*

  ;- Salenofo;ie e>primat3 de cu4inte precum Turists go omeN, frec4ente 6n Corsica, sau prinatentate asupra re2edin0elor secundare, a ;ungalourilor* Turismul este ;enefic pentru crearea delocuri de munc3, introducerea modernit30ii*

  c- Impactul economico"social

  eniturile din turism sunt estimate cca* @- din comer0ul mondial, cea mai mare parte re4enind03rilor dez4oltate* 5n Rom1nia 2i nu numai, turismul ca orice domeniu de acti4itate este

  42

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  43/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  dependent de mediul 6nconjur3tor, acesta reprezent1nd materia sa prim3N, o;iectul 2i domeniulde acti4itate 2i de desf32urare a turismului fiind suportul-cadru, purt3torul resurselor sale*Turismul se desf32oar3 6n mediu 2i prin mediu, calitateaN acestuia put1nd fa4oriza sau nega

  acti4it30ile turistice*

  Pentru realiz3ri economice marcante 6n domeniul turismului este ne4oie de o ;az3 legislati43adec4at3 2i care s3 se aplice, de personal calificat 2i specializat pentru turism 2i de un poten0ialnatural, e>ploatat corespunz3tor 2i dura;il*

  Concluzii:

  Calimanesti-Caciulata este unde dintre cele mai 4izitate zone turistice din Romania, astarezultand din toate sondajele facute*

  Este o zona in plina dez4oltare deoarece aici sunt multe locuri de 4izitat*

  Aici 4eniturile sunt apro>imati4 din turism dearece muncile agricole nu acopera necesarul uneifamilii pentru celtuielile zilnice*

  +a ni4elul C3lim3ne2tiului popula0ia salariat3 reprezint3 ( din popula0ia localit30ii* Cea maimare parte a popula0iei salariale o reg3sim 6n turism B8,8, comer0 B)=,8, industrie B)7,'*Acti4itatea turistic3, prin efectul s3u multiplicator, genereaz3 locuri de munc3 2i 6n alte domenii,

  precum comer0 Bcomercializarea de produse 2i ser4icii c3tre turi2ti, construc0ii Brea;ilitarea 2iconstruirea de unit30i de cazare, alimenta0ie etc*, s3n3tate B6n cadrul ;azelor de tratament etc*+ipsa locurilor de munc3 a generat 2omaj, dar 2i migrarea for0ei de munc3 tinere *

  43

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  44/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  Bi;lio8ra9ie:

  44

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  45/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  5. 7ttp:22.primariacalimanesti.ro2statistici.7tm

  3. 7ttp:22.insse.ro2cms29iles2R'A3,5,2in0e.7tml6. 7ttp:22.mures.insse.ro2main.p7pi0G,

  . Institutul National 0e Statistica

  D. 7ttp:22.onestiul.ro2in0e.p7p2stiri"locale2social2item23"pro8rame"turistice"cu"o9erte"speciale"la"aceleasi"preturi"ca"si"in"3,5,.7tmltmplGcomponentprintG5

  F. 7ttp:22.cj

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  46/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  46

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  47/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4

  47

 • 7/24/2019 Proiect Amenajari Pensiunea Iasmina 2014

  48/48

  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SIMEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  201

  4