86
1 PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 AXA PRIORITARĂ PI 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor GHIDUL SOLICITANTULUI ACȚIUNEA 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Tip proiect: „Intreprinderi nou-înființate inovatoare” Competiția POC-A1-A1.2.1-2014-XX-

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE ... - fonduri-ue.roold.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · contribuie la strategia Uniunii Europene pentru

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

  

AXA PRIORITARĂ PI 1-

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

GHIDUL SOLICITANTULUI

ACȚIUNEA 1.2.1

Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Tip proiect: „Intreprinderi nou-înființate inovatoare”

Competiția POC-A1-A1.2.1-2014-XX-

 

Cuprins CAPITOLUL 1 :INFORMAȚII GENERALE .................................................................................................4 

1.1. Scopul ghidului.......................................................................................................................................... 4 1.2. Programul Operațional Competitivitate – Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor ............................................................ 4 1.3. Sistemul de implementare a POC Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor – structuri și atribuții .................................... 7 

CAPITOLUL 2 : REGULILE COMPETITȚIEI DE PROIECTE...................................................................7 2.1. Prezentarea generală a acțiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere ........................ 8 2.1.1 Prezentarea tipului de proiect: întreprindere nou-înființată inovatoare ................................................... 8 2.2. Eligibilitatea solictanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor ........................................................... 9 2.2.1 Eligibilitatea solicitantului ................................................................................................................... 9 Solicitanţi eligibili: ...................................................................................................................................... 9 

2.3. Eligibilitatea proiectelor și activităților ................................................................................................... 14 2.3.1 Eligibilitatea proiectului ..................................................................................................................... 14 2.2.3 Activități eligibile ............................................................................................................................... 15 1.  Activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală ........................................................ 15 2.  Activități pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială ................................. 15 3.  Activități care constau în servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării ..................................................................................................................................................... 15 4.  Activități de introducere în producţie a rezultatelor cercetării (maxim 50%) din cheltuielile eligibile ale proiectului ............................................................................................................................................. 15 

2.4. Eligibilitatea cheltuielilor ........................................................................................................................ 17 2.2.5 Modalități de finanțare ..................................................................................................................... 20 

CAPITOLUL 3 : COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE ..................................... 21 3.1. Instrucțiuni privind depunerea cererii de finanțare .................................................................................. 21 

din clădirea CIA (Compania de Informatică Aplicată –(fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj) ........... 23 Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, Cluj-Napoca .................................................................... 23 CAPITOLUL 4 : VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE ...................................................................... 27 

4.1. Verificarea conformității și eligibilității .................................................................................................. 27 Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilităţii doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale. ....................................................................................................................................................... 28 

4.2. Evaluarea propunerilor ............................................................................................................................ 28 Criteriu eliminatoriu: ................................................................................................................................. 29 Evaluarea se face exclusiv pe baza datelor oferite de aplicant in Cererea de Finanțare. ...................... 29 Daca răspunsul este NU, proiectul se respinge și nu se evaluează. ......................................................... 29 Criteriul 1. Relevanţa ................................................................................................................................. 29 Descrierea Proiectului ................................................................................................................................ 29 Indicatori ..................................................................................................................................................... 29 Criteriul 1.1 Caracterul inovator al proiectului ........................................................................................ 29 Criteriul 1.3 Creşterea nivelului tehnologic al solicitantului ................................................................... 30 Criteriul 2. Calitate si maturitate ............................................................................................................... 30 

4.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor .................................................................................................. 35 4.4. Reguli specifice de selecție ..................................................................................................................... 36 ANEXE ......................................................................................................................................................... 36 

 

1.  INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL .......................................................................................... 41 2.  INFORMAȚII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI ȘI A DIRECTORULUI DE PROIECT .................................................................................................................................................... 42 3.  INFORMATII PRIVIND FINANTARI PUBLICE PRIMITE IN ULTIMII 3 ANI ................................ 42 4.  INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL ................................................................................................ 44 

1.  Activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală ........................................................ 46 2.  Activități pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială ................................. 46 3.  Activități de realizarea a studiilor  tehnice de fezabilitate ................................................................. 46 4.  Activități care constau în servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării ..................................................................................................................................................... 46 5.  Activități de introducere în producţie a rezultatelor cercetării ......................................................... 46 6.  Activități în sprijinul proiectului prin achiziționarea de servicii de realizare de analize economice, studii de piaţă, planuri de afacer ................................................................................................................ 46 Activități de introducere în producţie a rezultatelor cercetării ................................................................. 47 

4  INDICATORI ....................................................................................................................................... 49 6. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI................................................................................................... 50 

7. CONCORDANȚA CU POLITICILE UE ȘI LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ............................................. 50 7.1 Principiul „poluatorul plăteşte” ................................................................................................................ 50 7.2 Dezvoltarea durabilă ................................................................................................................................. 50 7.3 Egalitatea de şanse .................................................................................................................................... 50 7.4 ACHIZIŢII ............................................................................................................................................... 50 

8. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI .................................................................................. 51 8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ .... 51 

ANEXA 2.7 LA GHIDUL SOLICITANTULUI............................................................................................. 64 Declaraţia privind încadrarea solicitantului în categoria întreprindere nou-înființată inovatoare .......... 64 MODEL DE PLAN DE AFACERI ............................................................................................................... 74 

 

CAPITOLUL 1 :INFORMAȚII GENERALE

1.1. Scopul ghidului

Prezentul ghid reunește instrucțiunile, procedurile și criteriile care trebuie respectate de solicitanții de finanțare în cadrul competiției de proiecte POC-A1-A1.2.1-2014-XX- Prezentul ghid este un îndrumar pentru completarea corectă și completă a unei cereri de finanțare. Aplicanții sunt încurajați să citească cu atenție prevederile cuprinse în prezentul document, Cererea (apelul) de propuneri de proiecte pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată din FEDR şi de la bugetul de stat, cu anexele sale și Ghidul beneficiarului diponibil pe pagina de internet a organismului intermediar www.poscce.research.ro

1.2. Programul Operațional Competitivitate – Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Programul Operațional Competitivitate (POC) (disponibil la adresele www.poscce.research.ro și

www.fonduri-ue.ro ), aprobat prin Decizia CE nr.XXXXX, reprezintă un document strategic care contribuie la strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale fiind unul dintre cele 8 programe operaționale prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020 (disponibil la adresa www.fonduri-ue.ro). POC include două axe prioritare, și anume: - Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii

economice și dezvoltării afacerilor - Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală

competitivă

Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Cercetare-Dezvoltare Inovare 2014-2020 (disponibilă la adresa www.research.ro) şi ale Acordului de Parteneriat 2014-2020, contribuind la realizarea obiectivului tematic 1 - Dezvoltarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării. Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor are o alocare financiară de 798 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor are 2 priorități de investiții, fiecare prioritate cu un număr specific de acțiuni: Prioritatea de investiții Acțiuni Beneficiari 1a) Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților

Acțiune 1.1.1 : Mari infrastructuri de CD

-Organizaţii de cercetare de drept public sau privat (instituţii CD sau

 

pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într-un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă

de învăţământ superior) -Intreprinderi cu activitate CD menţionată în statut -Entități care administrează structuri de tip cluster inovativ

Acțiune 1.1.2 : Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

-Organizaţii de cercetare de drept public sau privat (instituții CD și de învățământ superior) -Asociații ale acestora - Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare

Acțiune 1.1.3 : Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

-Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat -Intreprinderi mari, mijlocii sau mici, care doresc să aplice şi/sau au o participare constantă la programele-cadru de cercetare ale UE sau alte programe internaţionale de CDI

Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

-Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat -Intreprinderile mari, mijlocii sau mici, cu activitate CD menţionată în statut

1b) Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, 5 ransferal de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de

-Întreprinderile mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de CD poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii; -Parteneriatele formate, la iniţiativa sectorului antreprenorial, din întreprinderi și instituţii de CD şi/sau învăţământ superior (e.g. clustere

 

servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

inovative;) -Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de cercetare de drept public Start-up-uri inovatoare: microîntreprinderi sau întreprinderi mici, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi au un plan de afaceri; -Intreprinderea nou creata aplicanta -uri inovatoare: microîntreprinderi sau întreprinderi mici, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi au un plan de afaceri bazat pe un rezultat CD sau un drept de proprietate industrial;

Acțiune 1.2.2 : Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață

Instituțiile care implementează schemele de finanțare sau fondul de participare (depinde de modul de implementare)

Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

-Organizaţiile de cercetare (instituţii de CD şi de învăţământ superior) a căror activitate are potenţial de comercializare - Alte entități care pot oferi servicii de transfer de cunoștințe -Intreprinderile care accesează oferta

 

1.3. Sistemul de implementare a POC Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor – structuri și atribuții

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) funcționează în cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi are responsabilitatea gestiunii și controlului POC, în conformitate cu HG nr. și cu normele aferente fondurilor. Organisme intermediare (OI) Pentru implementarea eficientă a programului, au fost desemnate Organisme Intermediare pentru POC pentru fiecare axă prioritară în conformitate cu HG nr. . Pentru Axa Prioritară 1 – CDI în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor a fost desemnat Ministerul Educaţiei Naţionale. Responsabilităţile Organismelor Intermediare sunt stabilite în acordurile de delegare dintre Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar în cauză. Unitatea de Plată este structura din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de avans, prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţă financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul POC, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz. Autoritatea de Certificare şi Plată - este structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de avans, prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat. Autoritatea de Audit desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi. Comitet de Monitorizare - este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficienţei şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POC, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în materie.

CAPITOLUL 2 : REGULILE COMPETITȚIEI DE PROIECTE

 

2.1. Prezentarea generală a acțiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Acțiunea se adresează obiectivului specific ”Creșterea investiţiilor private în CDI “. Această acțiune urmărește încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care, prin oferta de CDI (furnizare de cunoaștere, aptitudini și facilități) realizează activități de CDI sau colaborează cu instituțiile de CD şi de învăţământ superior care răspund nevoilor întreprinderilor pentru rezolvarea unor provocări ale pieței și stimularea inovării. Vor fi sprijinite întreprinderile să dezvolte activități inovatoare și să comercializeze produse noi bazate pe cercetare și inovare. Aplicațiile întreprinderile în vederea obținerii finanțării vor fi susținute de un plan de afaceri /studiu de piață /alte documente care vor demonstra impactul economic direct în piață al rezultatului obținut în urma finanțării unui astfel de proiect. Atingerea rezultatelor În susținerea obiectivului specific prin această acțiune se vor dezvolta trei tipuri de proiecte:

1. proiecte tehnologice inovative, prin care se va realiza o inovare de produs (atât pentru bunuri cât şi pentru servicii), o inovare de produs şi de proces sau numai inovare de proces, bazată pe exploatarea şi utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate industrială, iar rezultatele proiectului vor aparţine în totalitate întreprinderii care propune proiectul;

2. întreprindere nou-înființată inovatoare; 3. start-up-uri și spin-off-uri inovatoare;

2.1.1 Prezentarea tipului de proiect: întreprindere nou-înființată inovatoare Competitivitate – Axa prioritară 1 - Cercetare,

Obiectivul urmărit prin acest tip de proiecte este de a stimula inovarea în întreprinderi nou-înființate inovatoare, definite conform art.22, alin.(2) din Regulamentul(UE) NR. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, care dezvoltă produse şi/sau procese noi sau substanţial îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării. Specificul acestui tip de proiect constă în valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, ca bază de pornire pentru dezvoltarea acelor procese, bunuri sau servicii propuse pe care beneficiarul le-a identificat ca fiind cerute de piață pe bază de pre-comandă sau pre-contracte.

Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: 2 640.000lei regiunea București-Ilfov şi max. 3.520.000 lei pentru celelalte regiuni ale României.

Ajutorul pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare se acordă o singură dată și numai pe perioada în care beneficiarul îndeplinește condițiile de întreprindere nou-înființată inovatoare.

Valoarea grantului Activitățile din cadrul proiectelor realizate de întreprinderile nou-înființate inovatoare se finanţează cu 100% din costurile eligibile pe perioada în care beneficiarul îndeplineşte condiţiile de întreprindere nou-creată inovatoare,

 

Domeniul de aplicare: domeniile de specializare inteligentă și sanatate definite prin strategia CDI- conform Anexei 5

Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni.

2.2. Eligibilitatea solictanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor

2.2.1 Eligibilitatea solicitantului

Solicitanţi eligibili:

Întreprindere nou-înființată inovatoare” definită conform art.22, alin.(2) din Regulamentul(UE) NR. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat preluată în schema de ajutor de stat CDI nr….ca o întreprindere mică conform definiţiei din art. 8 litera (b) al prezentei scheme, necotată în lista oficială a unei burse de valori pe o perioadă de până la 5 ani de la înregistrare, care nu a distribuit încă profituri, care nu s-a format printr-o fuziune și ale cărei costuri aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10 % din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern. În cazul întreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligații de înregistrare se poate considera că perioada de eligibilitate de cinci ani începe din momentul în care întreprinderea respectivă fie își începe activitatea economică, fie devine plătitoare de impozite pentru activitatea sa economică.

Solicitantul este eligibil dacă îndeplineşte următoare condiţiile, justificate prin documente specifice, care se depun la data menţionată în cererea/apelul de propuneri de proiecte: a) Solicitantul este întreprindere nou-înființata inovatoare conform definiției de la pct.1. și la momentul depunerii cererii de finanțare, întreprinderile sunt înregistrate în România sau într-un stat membru al UE. La momentul contractării toate întreprinderile pentru care a fost aprobată finanțarea sunt înregistrate în România în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Intreprinderea trebuie sa respecte toate conditiile pentru întreprindere nou-înființată inovatoare, respectiv:

o necotată în lista oficială a unei burse de valori pe o perioadă de până la 5 ani de la

înregistrare, o care nu a distribuit încă profituri, o care nu s-a format printr-o fuziune și o ale cărei costuri aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10

% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern.

o În cazul întreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligații de înregistrare se poate considera că perioada de eligibilitate de cinci ani începe din momentul în care întreprinderea respectivă fie își începe activitatea economică, fie devine plătitoare de

10 

 

impozite pentru activitatea sa economică. o Solicitantul este o întreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie

obiectul principal de activitate dar este menționată în statut. o Criteriile pe care o întreprindere trebuie să le respecte pentru a fi considerată

întreprindere mică sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare, care este armonizată cu legislaţia comunitară în vigoare. Orice întreprindere care nu respectă aceste criteriinu sunt eligibile. Microîntreprinderile se încadrează în categoria întreprinderilor-mici.

o Nu a primit ajutor pentru întreprindere nou-înființată inovatoare. Ajutorul pentru întreprindere nou-înființată se acordă o singură dată şi numai pe perioada în care beneficiarul îndeplineşte condiţiile de întreprindere nou-înființată inovatoare

Se justifică prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului sau alt document echivalent eliberat într-un stat membru UE, valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare.

b) Întreprinderea solicitantă nu are obligaţii de plată scadente către instituţiile publice, şi-a îndeplinit la timp obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

c) Întreprinderea solicitantă nu este o întreprindere aflată în dificultate în sensul definiției din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare). „Intreprindere aflată în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris; (ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate; (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi; (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

d) Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.

e) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă.

f) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

11 

 

Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de la punctele b) – f) se depune o declaraţie de eligibilitate pe proprie răspundere.

g) Datele referitoare la solicitant să fie înregistrate şi actualizate în RPC (Registrul Potenţialilor Contractori), şi anume: - Statut şi documente de infiinţare a întreprinderii / Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social / Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului; - Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit şi Pierdere. h) Solicitantul deţine:

Un brevet Cerere de brevet Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al intreprinderea nou

creata aplicanta Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obtinut dintr-un contract de

cercetare finantat din surse publice Documentele justificative şi condiţiile de eligibilitate:

a) pentru cazul „brevet” a1) daca brevetul este înregistrat pe numele aplicantulu)

Documente justificative Copie brevet , conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele firmei

aplicante (titularul brevetului este firma aplicantă) si are maxim 5 ani vechime, față de data depunerii cererii de finanţare

rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

Dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in vigoare a brevetului

a2) dacă titularul brevetului nu este aplicantul

Documente justificative :

copia brevetului care face obiectul contractului;brevetul are maxim 5 ani vechime, față de data depunerii cererii de finanţare

contract de cesiune sau licenţă între titularul brevetului şi firmă prin care se cedează firmei drepturile de utilizare a brevetului, dacă titularul brevetului nu este firma intreprinderea nou creata aplicanta aplicantă; în contract se poate prevede clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul este selectat pentru finanţare, se cedeză firmei drepturile de utilizare a brevetului; beneficiarii vor insera o clauză suspensivă cu următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID........ este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;

rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

Dovada ca au fost platite, in anul depunerii proiectului, taxele de mentinere in

12 

 

vigoare a brevetului care face obiectul contractului

b) Pentru cazul „cerere de brevet”

b1)daca cererea de brevet este înregistrată pe numele aplicantului Documente justificative :

Copie dupa cererea de brevet înregistrată pe numele firmei aplicante; documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută

pana la data depunerii cererii de finanţare; rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se

evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al intreprinderea nou creata aplicanta –ului conform căreia, dacă în termen de 5 ani de la data încheierii contractului de finanţare (până la ultimul raport de la sfârşitul perioadei de durabilitate) nu se obţine brevetul înregistrat, firmă va avea obligaţia de a returna asistența financiară nerambursabilă primită;

b2) dacă titularul cererii de brevet, nu este pe numele aplicantului: Documente justificative :

copia cererii de brevet care face obiectul contractului. documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută

pana la data depunerii cererii de finanţare; contract de cesiune sau licenţă între titularul cererii de brevet şi firmă prin care se

cedează firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet, și brevetului după obţinerea lui, dacă titularul cererii de brevet, nu este firmă intreprinderea nou creata aplicanta aplicantă; în contract se poate prevede clauza suspensivă prin care se precizează că, doar, dacă proiectul cu titlul și ID........ este selectat pentru finanţare, se cedeză firmei drepturile de utilizare a cererii de brevet ; Beneficiarii vor insera o clauză suspensivă cu următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID...... este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”.

declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al intreprinderea nou creata aplicanta –ului conform căreia, dacă în termen de 5 ani de la data încheierii contractului de finanţare (până la ultimul raport de la sfârşitul perioadei de durabilitate) nu se obţine brevetul înregistrat, firmă va avea obligaţia de a returna asistența financiară nerambursabilă primită.

rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

c) Pentru cazul “cercetări efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect” (angajat al aplicantului) - teza a fost susținută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanţare:

diploma de doctor în ştiinţe (copie, conform cu originalul; teza a fost susținută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanţare:

rezumatul tezei de doctorat, care să evidenţieze rezultatele obţinute care vor fi utilizate în

13 

 

noul proiect, și modul în care vor fi aplicate în proiect, semnat de conducătorul tezei; contract între titularul tezei de doctorat şi firmă prin care se cedează firmei drepturile

de utilizare a rezultatelor obţinute prin lucrarea de doctorat; se poate prevede clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul cu titlul și ID....... este selectat pentru finanţare, se cedează firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obţinute prin lucrarea de doctorat; beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul de cesiune sau licenţă este valid din momentul semnării şi intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID.......... este selectat pentru finanţare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă” .

d) Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obtinut dintr-un contract de cercetare Documente justificative :

copie dupa contractul de cercetare in care intreprinderea a participat;contractual a fost finalizat in ultimii 5 ani fata anul depunerii proiectului;

contractual a fost finantat din surse publice’ acodul partenerilor din proiect pentru cedarea dreptului de proprietate asupra

rezultatului/rezultatelor de cercetare din proiect si utilizarea in cadrul proiectului; rezumatul dreptului de utilizare rezultate de cercetare si descrierea modului in care aceste

rezultate sunt dezvoltate in proiect. i) Întreprinderea solicitantă trebuie să dispună de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea pentru implementarea proiectului (locaţia proiectului)

Documente justificative: contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate; contract de închiriere de minim 7 ani de la data depunerii proiectului; se poate prevede

clauza suspensivă prin care se precizează că, doar dacă proiectul cu titlul și ID........ este selectat pentru finanţare, contractul este aplicabil şi că nu există clauze în contract care să afecteze bunurile achiziţionate din valoarea grantului.

– beneficiarii vor insera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă:”Contractul de închiriere este valid din momentul semnării şi intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID...........este selectat pentru finanţare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”

– cu privire la bunurile achiziţionate beneficiarii vor însera în contractele de închiriere ale imobilelor, clauze conform cărora „proprietarii imobilelor închiriate nu vor avea niciun drept cu privire la bunurile achiziţionate din finanţare, renunţând astfel la orice drept de retenţie, gaj, preemţiune şi se vor abţine de la orice acţiune sau inacţiune care ar putea face improprie utilizarea bunurilor pentru activităţile din proiect sau prin care să împiedice bună desfăşurare a activităţilor proiectului”.

j) Solicitantul demonstrează îndeplinirea condiţiei că "Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin că "10 % din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului "

Documente justificative: Bilanț/balanță din care săse evidențieze cheltuielile pentru cercetare-dezvoltre însoțite

de rezumat succint al activităților și rezultatelor de cercetare-dezvoltare

14 

 

k) Solicitantul depune o declaraţie pe proprie răspundere privind faptul că nu a mai primit niciodată ajutor de stat pentru „întreprindere nou-creata inovatoare” (model în Anexa 2.6 a acestui Ghid).

l) Solicitantul face dovada existenței unor cereri de piață a rezultatelor pe care le va obține prin finanțarea proiectului, prin depunerea unor pre-comanzi sau pre-contracte.

2.2.2 Participanți ITI (Investiții Teritoriale Integrate), conform art.36 din Regulamentul CE 1303/2013 România va folosi instrumentul ITI cu prioritate în cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării (un teritoriu unic, cu caracteristici speciale: populație rară și izolată, specializare economică și vulnerabilitate, accesul limitat la servicii, etc) în corelare cu obiectivele strategiei integrate pentru aceasta zonă. In cazul acestei acțiuni, solicitanții care participă cu proiecte pentru finanțare prin acest instrument, trebuie să respecte pe lângă criteriile de eligibilitate enunțate la punctul 2.2.1, și condiția de a fi situați în cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, în conformitate cu prevederile Legii 82/1993 cu modificările și completările ulterioare și ale anexei 1 la HG 230/2003 cu modificările și completările ulterioare.

2.3. Eligibilitatea proiectelor și activităților

2.3.1 Eligibilitatea proiectului

Scopul şi obiectivele propunerii trebuie să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare și ale acţiunii, aşa cum sunt descrise în cererea de propuneri de proiecte.

Durata proiectelor este de maximum 24 luni. Criterii de eligibilitate a proiectelor

Scopul si obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele competiţiei, aşa cum sunt descrise în cererea de proiecte;

Proiectul să fie derulat în România; Durata proiectului să se incadreze în limitele menţionate în cererea de propuneri de proiecte. Dimensiunea finanţării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menţionate în

cererea de propuneri de proiecte. Activităţile proiectului să înceapă după data depunerii aplicației la MEN-OI-Cercetare Proiectul să conţină activităţi de cercetare și obligatoriu dezvoltare experimentală executate

de solicitant sau achiziţionate ca servicii. Să conţină activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării; Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării sa reprezinte

maxim. 50% din valoarea eligibila a proiectului. Proiectul nu solicită finanţare pentru susţinerea activităţilor de export către terţe ţări sau către

State Membre. Proiectul nu va utiliza cu precădere produsele naţionale în detrimentul produselor importate.

15 

 

Proiectul nu favorizează activităţile de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, în cazurile în care i) valoarea finanţării este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; ii) acordarea finanţării este condiţionată de obligaţia de a fi direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari.

Propunerea de proiect trebuie să fie însoţită de un plan de afaceri, conform anexei 6 a Ghidului.

Propunerea trebuie să fie însoţită de o declaraţie de certificare a aplicaţiei (prin care se confirmă că informaţiile incluse în cererea de finanţare, precum şi detaliile prezentate în documentele însoţitoare sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care s-a aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii). Modelul declaraţiei este prezentat în anexa 2.4 a acestui Ghid.

Propunerea trebuie să fie însoţită de Hotărârea AGA/CA de aprobare a proiectului propus pentru competiţie şi a contribuţiei financiare a solicitantului pentru proiect.

Activităţile proiectului să nu fi fost sau să nu fie finanţate din alte surse publice.

Alte criterii privind proiectele ITI In cazul acestei acțiuni, solicitanții care participă cu proiecte pentru finanțare prin acest instrument, trebuie să respecte pe lângă criteriile de eligibilitate enunțate mai sus la acest punct din Ghid și condițiile ca: - obiectivele propunerii să se coreleze cu obiectivele specifice ale strategiei integrate pentru aceasta zonă - rezultatele proiectului să fie de interes pentru zona Biosferei Delta Dunării.

2.2.3 Activități eligibile

1. Activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală 2. Activități pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială 3. Activități care constau în servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de

sprijinire a inovării 4. Activități de introducere în producţie a rezultatelor cercetării (maxim 50%) din cheltuielile

eligibile ale proiectului

Cercetare industrială înseamnă cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice.

Dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite. Aceasta poate include, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care

16 

 

obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări.

Efectul stimulativ al finanţării si impactul acesteia

Efectul stimulativ este demonstrat numai în cazul în care activităţile din cadrul proiectului nu au început înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare pentru obţinerea ajutorului.

Pentru proiectele/activitățile de CDI începerea lucrărilor înseamnă fie începerea activităților de CDI, fie primul acord dintre beneficiar și contractanți privind desfășurarea proiectului, în funcție de evenimentul care survine mai întâi. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate începerea lucrărilor. Nu se poate solicita ajutor de stat pentru studii de fezabiliate pregătitoare pentru activități de CD în cazul în care aceste studii au fost realizate înainte de depunerea/ înregistrarea cererii de finanţare la MEN OI Cercetare.

17 

 

2.4. Eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuieli eligibile pentru proiectele dedicate întreprinderilor nou-create inovatoare

A. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală 1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare) 1.1 Cheltuieli salariale

1.2 Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului 2. Cheltuieli cu echipamente şi instrumente (active corporale şi obiecte de inventar), în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile) 2.1 Echipamente IT şi pentru comunicaţii

2.2 Echipamente şi instrumente pentru cercetare 3. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale 3.1 Cunoştinţe tehnice

3.2 Brevete 3.3 Drepturi de utilizare

4. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii 4.1 Servicii de cercetare

4.2 Servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii, în măsura şi pe durata utilizării acestor clădiri şi spaţii pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală 6. Cheltuieli pentru închirierea de teren în măsura în care serveşte realizării activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală 7. Cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală 7.1 Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat)

7.2 Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale) 7.3 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

8. Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare necesare desfăşurării activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală B. Cheltuieli pentru obţinerea validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială C.Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării 9. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării 9.1 Consultanţă managerială

9.2 Asistenţă tehnologică 9.3 Servicii de transfer de tehnologie 9.4 Consultanţă în materie de achiziţia, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru acordurile de acordare a licenţelor 9.5 Servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor

18 

 

10. Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării 10.1 Închiriere spaţii de lucru

10.2 Acces la bănci de date şi biblioteci tehnice 10.3 Studii de piaţă 10.4 Utilizarea de laboratoare 10.5 Etichetarea, testarea şi certificarea calităţii

D. Cheltuieli pentru personalul cu înaltă calificare detaşat/angajat 11. Cheltuieli de personal aferente personalului cu înaltă calificare detaşat/angajat pe o perioadă determinată de maximum 3 ani 11.1 Cheltuieli salariale

11.2 Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului 11.3 Indemnizaţie de deplasare pentru personalul detaşat/angajat (conform precizărilor din Codul Muncii) 11.4 Cheltuieli aferente folosirii unei agenţii de recrutare

E. Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării (maxim. 50% din valoarea eligibila a proiectului) 12. Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv 12.1 Cunoştinţe tehnice

12.2 Brevete 12.3 Drepturi de utilizare

13. Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv 14. Cheltuieli de personal pentru activităţi de introducere în producţie a rezultatelor cercetării F. cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor este eligibilă. In vederea intocmirii bugetului proiectului, beneficiarul va semna o Declaraţie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile

Definiţii privind activele fixe necorporale:

Cunoştinţele tehnice sunt informaţii tehnice necesare la elaborarea, fabricarea, funcţionarea, perfecţionarea unor produse sau procese sau a anumitor elemente ale acestora şi care nu sunt protejate printr-un titlu legal de protecţie, nu sunt înregistrate şi nici publicate. Aplicaţiile informatice nu sunt eligibile în cadrul acestei categorii de cheltuieli. Brevetul de invenţie este un drept de proprietate industrială prin care se eliberează un titlu de protecţie unei invenţii. Drepturile de utilizare se referă la:

drepturi de proprietate industrială o brevet, o model de utilitate, o desen, o model, o topografii de produse semiconductoare,

cunoştinţe tehnice neprotejate (vezi definiţia de mai sus). . 2.4.2. Categorii de cheltuieli neeligibile

19 

 

Vor fi stabilite în conformitate cu prevederile HG nr...................

În conformitate cu prevederile HG 759/2007 cu modificările şi completările ulterioare, următoarele categorii de cheltuieli sunt neeligibile:

a) dobânda şi alte comisioane aferente creditelor b) cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing c) dezafectarea centralelor nucleare d) achiziţia de echipamente second-hand e) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată f) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii g) taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii

2.4.3. Condiţii generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor Condiţii generale de eligibilitate a cheltuielilor

Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele condiţii generale de eligibilitate: a) să fie însoţite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte

documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare

c) să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

În plus cheltuielile trebuie:

a) să fie în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi sunt necesare pentru realizarea proiectului.

b) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-rezultate;

c) să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice, în condiţiile legii.

Condiţii specifice de eligibilitate a cheltuielilor (OM xxxxxxxxxx, pentru aprobarea cheltuielilor eligibile pentru întreprinderea nou-înființată inovatoare)

Pentru a fi eligibile pentru finanţare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în Ordin, fie coerente cu obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare.

Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data depunerii aplicației. Cheltuielile salariale pe proiect se cumulează per persoană cu toate veniturile salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile Axei Prioritare 1 POC şi nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II pentru perioada 2007 – 2013 cu completările și modificărileulterioare. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă şi/sau proporţional cu procentul din fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice implementării proiectului.

Cheltuielile generale de administraţie (de regie) sunt eligibile până la 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare de pe proiect.

Condiţii specifice pentru achiziţiile efectuate pe proiect:

20 

 

a) Investiţia trebuie să fie menţinută în regiunea beneficiară cel puțin 3 ani în cazul întreprinderilor noi-înființate inovatoare, după finalizarea implementării proiectului. Această prevedere nu interzice înlocuirea utilajelor sau echipamentelor devenite învechite ca urmare a unor schimbări tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă specificată. b) Ca să fie eligibile, activele necorporale trebuie să:

să fie utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional; să fie considerate active amortizabile; să fie incluse în activele firmei şi să rămană în locaţia care primeşte ajutorul de stat puțin 3

ani în cazul întreprinderilor noi-înființate inovatoare c) Nu sunt permise achiziţii în regim de leasing.

d) ) Toate activele achiziţionate trebuie sa fie noi. e) Achiziţiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile. f) Cheltuielile efectuate pentru investiţii în active necorporale sunt eligibile doar în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. g) Achiziţia activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:

contract pentru obţinerea dreptului de proprietate (în cazul cunoştintelor tehnice sau al brevetului),

contract de licenţă sau de cesiune pentru obţinerea unui drept de utilizare; h) In cazul cheltuielilor pentru achiziţia de active fixe necorporale, nu sunt eligibile cheltuielile de achiziţionare a unui drept de proprietate industrială sau de utilizare a unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare, care constituie baza proiectului.

2.2.5 Modalități de finanțare

Ajutorul se acordă sub formă de granturi (asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe). Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023. Contractele de finanţare vor fi încheiate cel târziu până pe 31 decembrie 2020.

Ajutorul de stat se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finanţare, fără a depăşi intensitatea ajutorului de stat aplicabilă. Cererea de rambursare a cheltuielilor eligibile va fi însoţită de documente justificative clare şi detaliate. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăşi suma prevăzută în contractul de finanţare. Finanţarea proiectelor depuse de intreprinderi constituie ajutor de stat de CDI şi se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului nr.......... pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Finanţarea activităților cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a investițiilor CDI prin Programul Operaţional Competitivitate”, elaborată pe baza Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea art. 107 si 108 din tratat, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014. Bugetul total al proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile necesare realizării proiectului. In cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, intensităţile maxime de finanţare ale ajutorului de stat se aplică cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.

21 

 

CAPITOLUL 3 : COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

3.1. Instrucțiuni privind depunerea cererii de finanțare

Solicitantul trebuie să depună propunerea astfel: “Cererea de finanţare”, înregistrare electronică conform instrucţiunilor Documentele şi datele în RPC, înregistrare/actualizare conform instrucţiunilor “Documentele însoţitoare”, transmise la Birourile regionale ale DG-OI corespunzătoare regiunii

în care îşi desfăşoară activitatea instituţia solicitantă conform instrucţiunilor Data limită până la care se primesc cereri de finanţare pentru această competiție se anunţă în

cererea/ apelul de proiecte pe site–ul www.poscce.research.ro/

3.1.1. Transmiterea electronică a “Cererii de finanţare” Pagina web de înregistrare a propunerii este următoarea: https://structurale.ancs.ro/. Pentru a transmite o propunere trebuie parcurşi următorii paşi: Pasul 1: Se completează “off-line” cererea de finanţare de către solicitanţi, în limba română, inclusiv CV-urile persoanelor care vor face managementul proiectului şi a persoanelor care vor opera şi utiliza infrastructura. Pasul 2: Directorul de proiect crează un cont nou de la butonul 'creare cont' din bara stânga a paginii. Pasul 3: Directorul de proiect se autentifică introducând în partea din stânga paginii adresa de e-mail şi parola trimisă automat de aplicaţie la această adresă, la scurt timp după crearea contului. (Vă recomandăm să verificaţi şi în directoarele “Bulk” sau “Junk” din căsuţa poştală.) Pasul 4: Se face click pe butonul 'înregistrare proiect' şi se completează câmpurile solicitate. Se încarcă cererea de finanţare, precum şi CV-urile personalului, într-un singur fişier tip .pdf. Numărul de întregistrare a cererii de finanţare apare pe ecran şi este transmis şi pe e-mail. Pasul 5: Se poate vizualiza proiectul depus, făcând click pe butonul 'proiecte depuse'. Pasul 6: Se iese din cont cu 'logout'. Nu se scanează documentele scrise reprezentând cererile de finanţare. Acestea se încarcă în documente de tip PDF sau Word. Orice cerere de finanţare înregistrată electronic după termenul limită va fi automat respinsă. 3.1.2 Înregistrarea/actualizarea documentelor şi datelor în RPC Pentru accesarea Registrului Potenţialilor Contractori (RPC) se utilizează urmatoarea adresă: http://rpc.ancs.ro/.

Pentru înscrierea corectă şi completă a informaţiilor privind organizaţia dumneavoastră este necesar, ca înainte de a începe înscrierea, să parcurgeţi urmatoarele etape: - după obţinerea contului şi a parolei pentru organizaţia dumneavoastră (prin accesarea adresei date mai sus), să vizualizaţi conţinutul RPC pentru a vedea care sunt informaţiile pe care trebuie să le înscrieţi; - să aveţi la dispoziţie, atunci când începeţi înscrierea, toate informaţiile care vă sunt necesare, actualizate; - să scanaţi cu rezoluţia de 100 dpi documentele:

22 

 

1. Statutul; 2. Act juridic de înfiinţare a instituţiei; 3. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului; 4. Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social; 5. Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit şi Pierdere.

Înscrierea în RPC se face o singură dată şi se actualizează de ori cate ori survin modificari ale datelor privind organizaţia dumneavoastră sau atunci când MEN solicită acest lucru. Pentru facilitarea modului de lucru cu RPC, la adresa menţionată mai sus sunt disponibile pentru a fi consultate următoarele documente:

- Manualul de utilizare, - Regulamentul de utilizare, - Decizia de aprobare.

IMPORTANT: înregistrarea/actualizarea datelor în RPC se face până la termenul limită de depunere a propunerilor specificat in cererea de propuneri de proiecte.

3.1.3 Documentele însoţitoare Documentele însoţitoare anexă la cererea de finanţare trebuie să ajungă în plic sigilat, transmis prin poştă, în mod recomandat, sau prin curier privat sau înmânate direct (o confirmare de primire semnată şi datată îi va fi înmânată celui care predă plicul/solicitantului) la adresele de mai jos: Birourile Regionale Nr. Crt

Regiunea Judeţe componente Adresele Birourilor Regionale ale OI Cercetare

Nord Est Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

Birou regional Iaşi În sediul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Aleea Sadoveanu nr. 3 (clădirea editurii,et 1), Iaşi, judeţul Iaşi Tel. 0232/219.006 Implementare : Gabriela Doboş, e-mail: [email protected] Monitorizare : Iuliu Jica, e-mail : [email protected] Management financiar şi control: Adina Vădanei, e-mail : [email protected]

Sud Est Brăila, Buzău, Constanţa. Galaţi, Vrancea, Tulcea

Se transmit la Biroul regional Târgovişte str. Aleea Sinaia, nr. 13, Universitatea Valahia - campus, Institut de Cercetare, et. 2, sala A21, jud. Dambovita, cod postal 130004, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Tel: 0245/210.314 Implementare : Clara Constantinescu, e-mail: [email protected] Birou regional Constanţa

23 

 

În sediul Universităţii Ovidius Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, cod poştal 900527, judeţul Constanţa (cămin II, et. 4, camera 2) Tel: 0341/446579 Monitorizare și management financiar: Lăstuna Alina Rolea, e-mail: [email protected]

Sud Muntenia

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman

Birou regional Târgovişte str. Aleea Sinaia, nr. 13, Universitatea Valahia - campus, Institut de Cercetare, et. 2, sala A21, jud. Dambovita, cod postal 130004, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Tel: 0245/210.314 Implementare : Clara Constantinescu, e-mail: [email protected] Monitorizare : Viviana Filip, e-mail : [email protected] Management financiar şi control: Cristian Păsărică, e-mail : [email protected], tel: 021.319.23.20

Sud Vest Oltenia

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea

Birou regional Craiova În sediul Institutului de Proiectări şi Automatizări SA – IPA SA Sucursala CIFATT, Str. Ştefan cel Mare nr.12, judeţul Dolj, tel: 0351/439440 Implementare : Augustin Corneanu, e-mail: [email protected] Management financiar şi control: Mihaela Brînzan, e-mail: [email protected], Lucian Tudoran: e-mail [email protected] Monitorizare :Mihaela Dancau: e-mail [email protected]

Vest Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş

Birou regional Timişoara În sediul Intitutului de Studii și Proiectări Energetice - ISPE Timișoara, str.Gheorghe Lazăr nr.18-20 Implementare : Gabriel Cristescu, e-mail : [email protected] Monitorizare : Gheorghe Crişan, e-mail: [email protected] Management financiar şi control: Alina Mucichescu, e-mail : [email protected]

Nord Vest Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureş

Birou regional Cluj În sediul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, din clădirea CIA (Compania de Informatică Aplicată –(fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj) Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, Cluj-Napoca Tel/Fax: 0264 590 445 Implementare: Cristina Chiorean, e-mail: [email protected]

24 

 

Monitorizare : Rodica Meza, e-mail : [email protected] Management financiar şi control: Katona Reka, e-mail : [email protected]

Centru Sibiu, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş

Birou regional Alba-Iulia În sediul Universităţii „1 Decembrie 1918”, str. Nicolae Iorga nr.11-13, corp D, et.3, camera 18, cod poştal 510009, judeţul Alba Tel/fax: 0258/831.030 Implementare : Nicoleta Buda, e-mail : [email protected] Monitorizare : Ana Maria Roman Negoi, e-mail: [email protected] Management financiar şi control: Florentina Sas, e-mail : [email protected]

Bucureşti-Ilfov

Bucureşti, Ilfov Birou regional Bucureşti În sediul MEN - Cercetare Str.I.D.Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poştal 010362 Implementare : Daniela Ghiculescu, tel: 021.310.03.73, e-mail: [email protected] Monitorizare : Mircea Chiş; tel.021.317.76.33, e-mail: [email protected] Management Financiar: Monica Turcan, tel.: 021.319.23.20; e-mail:[email protected] Comunicare: Daniela Gheorghian; tel: 021.316.00.86; e-mail:[email protected]

Documentele însoţitoare ale cererii de finanţare expediate prin orice alt mijloc (de ex. prin fax sau prin e-mail) vor fi respinse. Plicul trebuie să aibă înscris:

codul competiţiei: POC-A1-A1.2.1-2014-xx denumirea instituţiei solicitante, adresa ei (inclusiv codul poştal) şi Codul Unic de Înregistrare

/ Codul de Înregistrare Fiscală denumirea Organismului Intermediar: Direcţia Generală Organism Intermediar pentru

Cercetare – Birou Regional, Regiunea .......... numărul de înregistrare electronică a cererii de finanţare tipul proiectului valoarea totală a proiectului, respectiv valoarea finanţării nerambursabile solicitate numele complet al directorului de proiect şi datele de contact ale acestuia

Important: Plicul va fi însoţit de adresa de înaintare (2 exempare) a propunerii de proiect, semnată de reprezentantul legal al instituţiei solicitante, care va preciza elementele de identificare prezentate mai sus. Documentele însoţitoare se vor depune în două dosare care să conţină fiecare câte un exemplar din fiecare document însoţitor solicitat.

25 

 

Fiecare dosar trebuie să conţină lista documentelor însoţitoare* (formatul de mai jos). Ordinea de îndosariere trebuie sa fie cea din tabelul cu documentele însoţitoare.

Lista Documentelor însoţitoare

ID ........................................... Aplicant.................................. Titlu proiect............................ Tip proiect..............................

Întreprindere nou-înființată inovatoare Nr. anexa Da N/A PAG

Titlul de proprietate pentru teren/imobil şi încheiere de intabulare (unde este cazul)

Declaraţie pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu

(unde este cazul) Anexa 2.1

Contract de închiriere pentru spaţii/imobile în care să nu existe clauze care să afecteze

activitățile proiectului

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea

Anexa 2.2

Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări din fonduri publice

Anexa 2.3

Declaraţia de certificare a aplicaţiei Anexa 2.4

Declaratie in vederea certificarii efectului stimulativ

Anexa 2.5

Declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de ajutoare de stat pentru

întreprinderi nou-înființate inovatoare.

Anexa 2.6

Declaraţia privind încadrarea solicitantului în categoria întreprindere noi-înființată

inovatoare Anexa2.7

Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus

spre finanţare din instrumente structurale (unde este cazul)

Anexa 2.8

26 

 

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria

întreprinderilor mici şi mijlocii, dacă este cazul Anexa 2.9

Notă justificativă prin care se demonstrează îndeplinirea condiţiei că "Valoarea cheltuielilor

pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 10% din costurile totale de operare în cel

puţin unul din ultimii 3 ani" ….

Certificatul constatator de la Registrul Comerţului

Drept de proprietate asupra unui rezultat de cercetare conform conditiilor din ghid

Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal conform careia, daca în

termen de 5 ani de la data încheierii contractului de finanțare in conditiile in care

proiectul este selectat pentru finantare ( pana la ultimul raport de la sfarsitul perioade de

durabilitate), nu se obtine brevetul inregistrat, firma va avea obligatia de a returna asistenta

financiaa nerambursbila primita

Anexa 2.10

Nota de fundamentare Anexa 4

Planul de afaceri si nota de fundamentare ( pe CD-ROM)

Anexa 3

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului

*) - pe copie se specifică „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al instituţiei (unde este cazul) şi se ştampilează pe fiecare pagină.

- documentele justificative vor respecta conditiile precizate la capitolul 2.2.

IMPORTANT: Transmiterea documentelor însoţitoare trebuie să se facă până la termenul limită de depunere a propunerilor, specificat in cererea de propuneri de proiecte.

Informaţii suplimentare Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail, înainte de termenul limită de depunere a propunerilor, la adresa de mai jos, indicând în mod clar numărul de sesiune (cod competiţie): Adresa e-mail pentru informaţii : www.poscce.research.ro

În vederea aplicării unui tratament egal tuturor solicitanţilor, DG-OI nu poate exprima o opinie anterioară privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect.

27 

 

CAPITOLUL 4 : VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE

Procesul de evaluare şi selecţie se desfăşoară după următoarele etape: I. Verificarea formală și a eligibilităţii, II. Evaluarea propunerilor, III. Selecţia.

Prima etapă se va realiza de personalul OI Cercetare cu responsabilităţi de implementare din birourile regionale. Evaluarea şi selecţia propunerilor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central (MEN).

Se vor organiza Grupe de Evaluare, în funcţie de domeniul propunerilor. Fiecare Grupă va fi compusă din 2 evaluatori științifici cu expertiză științifică în domeniul proiectului și 1 specialist cu expertiză în domeniul economico-financiar. Un reprezentant al MEN DG-OI va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare.

După publicarea rezultatelor preliminare pe pagina www.poscce.research.ro, se transmite fiecărui solicitant fişa de evaluare a proiectului şi modul de depunere a eventualelor contestaţii. Acestea vor fi analizate de o Comisie pentru rezolvarea contestaţiilor.

Pentru propunerile selectate pentru finanţare se trimit solicitanţilor scrisorile de acceptare.

4.1. Verificarea conformității și eligibilității

Propunerea de proiect este considerata inscrisa in competitie daca se indeplinesc următoarelor condiţii, până la data limită de închidere a competiției:

cererea de finanţare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii/ Apelului de propuneri de proiecte pentru „întreprindere nou-înființată inovatoare”;

solicitantul este înregistrat în RPC, iar documentele şi datele sunt actualizate pentru data depunerii proiectului;

care beneficiarul se află înregistrat documentele însoţitoare au ajuns şi au fost înregistrate la Biroul Regional OI Cercetare în conform Certificatului Constatator .

Regulile de verificare formală:

Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI. Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexa la Cererea de

propunere de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”.

Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoţitoare sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înştiinţare din partea Biroul Regional OI Cercetare pentru a-şi completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerinţelor, propunerea este respinsă.

Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă

Reguli de verificare a eligilibilităţii:

28 

 

Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilităţii doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale. Reguli de verificare a eligilibilităţii:

Verificarea eligilibilităţii este organizată de Birourile Regionale OI. Verificarea eligibilităţii presupune verificarea eligibilităţii atât a solicitantului, cât şi a

propunerii de proiect conform fişei de eligibilitate (anexă la Cererea/ apelul de propuneri de proiecte).

Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilităţii pot fi „Da”, sau „Nu”. Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz

contrar, propunerea este declarată neeligibilă şi nu se evaluează.

La încheierea etapei de verificare formală şi a eligibilităţii, solicitanţilor li se trimit, prin fax sau email , cu confirmare de primire, scrisori de acceptare sau de respingere, după caz. Lista proiectelor inscrise cu rezultatele verificării formale și eligibilității este publicată pe site-ul www.research...........

4.2. Evaluarea propunerilor

Evaluarea propunerilor de proiecte se desfăşoară în două faze: - Faza evaluării individuale. Fiecare evaluator completează câte o Fișă de evaluare individuală în care acordă un punctaj pentru fiecare criteriu și subcriteriu examinat şi consemnează un comentariu ataşat punctajului. - Faza evaluării în panel. Panelul este format din 3 evaluatori, 2 cu expertiza științifică in

domeniu proiectului si 1 evaluator cu expertiza in analiza economica. Evaluatorii din panel completează Fişa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile şi recomandările privind propunerea. În cazul în care nu se ajunge la consens în privinţa punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe şi, dacă nici în această grupă nu se obţine consens în privinţa punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare. Organismul Intermediar transmite aplicanților, prin fax sau email, cu confirmare de primire, fișele de evaluare panel. Ele vor fi ștampilate de DG-OI. Rezultatele evaluării și informații legate de modul de depunere a eventualelor contestații se publică pe site-ul OI: www.poscce.research.ro. Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de Finanțare și al Planului de Afaceri și se vor acorda, pentru fiecare dintre criteriile din grila de evaluare, note după următorul punctaj: 0 puncte - propunerea nu răspunde subcriteriului sau se adresează într-o manieră vagă, fără să răspundă concret cerințelor. 1 punct – propunerea răspunde subcriteriului, deși unele aspecte mai pot fi îmbunătățite 2 puncte - propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale subcriteriului analizat. Nu se acordă punctaj cu zecimale. Fiecare subcriteriu trebuie analizat si punctat corespunzător. Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante pentru Solicitantul finanțării nerambursabile.

29 

 

Criteriu eliminatoriu: Criteriu ELIMINATORIU DA NU Propunerea de proiect se încadrează in unul dintre domeniile de specializare inteligenta definite in anexa X a ghidului solicitantului

Evaluarea se face exclusiv pe baza datelor oferite de aplicant in Cererea de Finanțare. Daca răspunsul este NU, proiectul se respinge și nu se evaluează. Criteriul 1. Relevanţa Se va urmări modul în care propunerea răspunde obiectivelor competiţiei operaţiunii, prezentate în cererea de propuneri de proiecte.

Criteriu Scor maxim

Pondere (x5) scor max

Scor ponderat obţinut

Relevanță pentru inovare 10 50 1.1 Caracterul inovator al proiectului și contribuția acestuia la dezvoltarea sectorului economic în cauză prin utilizarea de rezultate de cercetare/cunoștințe tehnice/brevete

2 10

1.2 Contribuția proiectului la creșterea competitivității întreprinderii: 2 10 1.3 Creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii 2 10 1.4 Dezvoltarea aptitudinilor întreprinderii pentru a utiliza rezultate CD și capacitatea de a coopera cu alte organizații de cercetare, alte întreprinderi/instituții din același sector/domeniu sau sectoare auxiliare în domeniul CDI

2 10

1.5 Posibilitatea creării de noi locuri de muncă în cadrul întreprinderii. Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse

2 10

Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de Finanţare, în special capitolele : Descrierea Proiectului Indicatori precum şi Planul de afaceri/ capitolele I, III, IV, V şi VI. Criteriul 1.1 Caracterul inovator al proiectului Se va evalua gradul de noutate al produsului/procesului în comparaţie cu produsele/procesele existente pe piaţă la momentul propunerii, precum şi stimularea activităţilor de CDI din cadrul întreprinderii. Se va evalua capacitatea întreprinderii de a introduce modificări organizaţionale, tehnologice, financiare, strategice, economice. Se poate analiza caracterul inovativ al întreprinderii solicitante analizînd activităţile de inovare anterioare proiectului propus, realizate în cadrul altor proiecte cu caracter inovativ, pe care solicitantul le prezintă în cererea de finanţare. Alte aspecte care vor fi luate în considerare privind caracterul inovator al proiectului:

- produsele/procesele se adresează unui sector economic/domeniu social care reprezintă o prioritate pentru o strategie naţională/sectorială sau regională (de ex. Strategia de dezvoltare durabilă, Strategia energetică 2007-2013, Strategia regională de inovare – RIS3 pentru regiunea unde este localizată întreprinderea etc) răspunde unor probleme/nevoi sau oportunităţi de piață dovedite prin pre-comenzi,

pre-contracte

30 

 

Criteriul 1.2 Contribuţia proiectului la creşterea competitivităţii pe piaţă a întreprinderii Se va evalua impactul implementării rezultatelor de cercetare-dezvoltare, cunoştinţelor tehnice, brevetelor pentru obţinerea de produse/tehnologii/servicii substanţial îmbunătăţite sau noi în raport cu produsele/tehnologiile/serviciile existente în întreprindere înaintea implementării proiectului. De asemenea se va evalua măsura în care rezultatele preconizate a se obţine prin implementarea proiectului vor avea piaţă de desfacere şi sunt prezentate beneficiile şi avantajele acestora comparativ cu concurenţa. Criteriul 1.3 Creşterea nivelului tehnologic al solicitantului Se va evalua îmbunătăţire/creşterea nivelului tehnologic al întreprinderii solicitante prin introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi achiziţionarea de active corporale/necorporale care să sprijine procesul tehnologic comparativ cu tehnologiile existente înaintea demarării proiectului. Se vor analiza avantajele şi beneficiile fluxului tehnologic inovativ comparativ cu cel existent în întreprindere la momentul solicitării finanţării nerambursabile. Criteriul 1.4 Dezvoltarea aptitudinilor întreprinderii pentru a utiliza rezultate de CD şi pentru a dezvolta activităţi de CDI Pentru proiectele care includ şi activităţi de dezvoltare experimentală se va evalua calitatea echipei de cercetare şi efectul contribuţiei acesteia la domeniul tematic la care se adresează activităţile de cercetare din proiect, cât şi anvergura departamentului de cercetare al întreprinderii (buget, brevete, strategia de CD, etc.), numărul de persoane noi angajate/menţinute ca urmare a implementării proiectului. De asemenea, dacă se achiziţionează servicii de CDI sau se utilizează cercetători din cadrul unor instituţii de cercetare, se va evalua capacitatea solicitantului de a coopera cu organizaţiile de cercetare publice sau private, prin participări în cadrul altor proiecte de cercetare la nivel naţional sau european, cât şi prin coloborarea cu alte întreprinderi/instituţii din acelaşi sector/domeniu sau sectoare auxiliare pentru rezolvarea unor probleme comune de CDI. Criteriul 1.5. Crearea de noi locuri de muncă; dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse Se va evalua măsura în care proiectul contribuie la crearea/menţinerea locurilor de muncă. Vor fi corelate informaţiile din Cererea de finanţare cap. Indicatori şi capitolul V din Planul de Afaceri. De asemenea se va analiza modul în care proiectul contribuie la introducerea şi/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigură protecţia mediului şi/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Se va analiza modul în care proiectul încurajează participarea tinerilor şi femeilor în activităţi de cercetare-dezvoltare prin echipele de management. Se va evalua pozitiv gradul de participare a femeilor şi/ sau tinerilor în proiect cît şi a persoanelor cu dizabilităţi. Vor fi corelate informaţiile din Cererea de finanţare şi capitolul IV si V din Planul de Afaceri. Criteriul 2. Calitate si maturitate

Criteriu Scor maxim

Pondere (x3) scor max

Scor obţinut

2. Calitatea, coerenţa şi maturitatea proiectului 10 30

31 

 

Pentru această categorie de criterii se vor examina Cererea de finanţare, în special punctele Descrierea proiectului, Managementul proiectului Calendarul activităţilor, Pachetul de finanţare al proiectului, precum şi capitolele III, IV, V, VII şi VIII din Planul de afaceri . Criteriul 2.1 Impactul finanţării nerambursabile asupra competitivităţii întreprinderii; Se va aprecia justificarea necesităţii finanţării publice a proiectului ţinînd cont de date şi indicatori din care să rezulte viabilitatea proiectului. Se vor evalua:

impactul finanţării asupra creşterii nivelului tehnologic al întreprinderii impactul asupra sectorului/domeniului în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea impactul asupra beneficiarilor direcţi/indirecţi creşterea cotei de piaţă a întreprinderii efectul stimulator al activităţilor de CD pentru întreprindere

- valoarea adăugată de proiect în comparaţie cu cheltuielile rezultate din datele prezentate în cererea de finanţare sau din indicatori din Planul de Afaceri: V.N.A., R.I.RF, P.R

- VNA (valoarea netă actualizată) apreciază viabilitatea financiară a proiectului, care trebuie să fie pozitivă (> 0); - R.I.RF (rata internă a rentabilităţii financiare) reprezintă rata rentabilităţii necesară pentru recuperarea simplă a capitalului investit; un proiect este acceptat dacă R.I.RF este mai mare sau egal cu costul de substituţie al capitalului.

Se vor aprecia efectele create prin implementarea proiectului asupra menţinerii sau îmbunătăţirii stabilităţii financiare a întreprinderii comparativ cu varianta fără realizare/ finanţare a proiectului din analiza rentabilităţii:

- În cazul Ratei rentabilităţii comerciale, scăderea acesteia reflectă ineficienţa proceselor de operare

- În cazul Ratei rentabilităţii financiare este de dorit ca valoarea indicatorului să fie > 2%. - În cazul Ratei rentabilităţii economice ROA, o valoare cât mai mare arată rentabilitatea

întreprinderii. - În cazul Rentabilităţii cifrei de afaceri RCA > 10% - În cazul Rentabilităţii generale RG să fie mai mare de 9%

Evaluatorii vor aprecia dacă proiectul : - este viabil şi contribuie direct la susţinerea stabilităţii financiare a întreprinderii, pentru care va acorda max. 2 puncte; - proiectul este viabil dar nu rezultă un efect economic dovedit asupra stabilităţii financiare a întreprinderii: max. 1 punct; - nu se justifică suficient viabilitatea finanţării şi nu se justifică avantajele economice pentru întreprindere ca urmare a implementării proiectului: 0 puncte. Criteriul 2.2 Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi scopul proiectului

2.1. Impactul finanţării nerambursabile asupra competitivităţii întreprinderii

2 6

2.2. Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi scopul proiectului

2 6

2.3. Metodologia de implementare a proiectului si riscurile asumate 2 6 2.4. Coerenţa şi maturitatea proiectului 2 6 2.5. Capacitatea de implementare a proiectului 2 6

32 

 

Măsura în care solicitantul a identificat corect activităţile în funcţie de tipul de proiect propus şi de scopul acestuia. Derularea activităţilor trebuie să urmeze o secvenţă logică şi să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane şi financiare să fie estimate şi repartizate adecvat pe activităţi. Descrierea clară a obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului. Descrierea activităţilor şi planificarea acestora să fie realiste si să asigure realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul contine indicatori măsurabili si cuantificabili ce pot fi verificaţi în mod obiectiv. Se va evalua pct. 2.3 din Cererea de finanţare cu paragrafele:

obiectivul proiectului descrierea componentelor proiectului resursele materiale implicate în realizarea proiectului descrierea activităţilor proiectului descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului

Criteriul 2.3. Metodologia de implementare a proiectului şi riscurile asumate Se va analiza modul în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate şi durata de realizare a acestora corelate cu pct. 2.6 Calendarul activităţilor. De asemenea se va evalua metodología de monitorizare, evaluare şi control a proiectului. Se va evalua dacă activităţile proiectului sunt clar identificate, detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. De asemenea se vor aprecia riscurile implicate de implementarea proiectului şi se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum şi modalităţile de reducere/diminuare cu soluţii fezabile. Se va ţine cont şi de diagrama Gantt cu alocarea resurselor financiare pe activităţile şi subactivităţile proiectului pentru perioada de implementare. Se va analiza pct. din Cererea de finantare şi cap. III şi VII din Planul de afaceri. Criteriul 2.4. Coerenţa şi maturitatea proiectului Corelarea între Cererea de Finanţare şi datele din Planul de afaceri capitolul VII si calitatea propunerii tehnice şi financiare: obiective şi activităţi clare, planificarea adecvată a implementării, coerenţa obiectivelor planificate cu activităţile propuse, graficul de implementare şi bugetul proiectului. Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse şi respectarea condiţiilor de finanţare şi dacă bugetul este corelat cu activităţile proiectului. Se va aprecia pozitiv dacă solicitantul va propune indicatori adecvaţi şi măsurabili care se vor corela cu rezultatele proiectului şi care vor putea fi verificaţi pe parcursul implementării proiectului şi/sau la sfârşitul proiectului la valorile prezentate în proiect. Se vor analiza riscurile de realizare a proiectului, riscurile pe piaţa ţintă actuală şi potenţială a rezultatelor proiectului şi măsurile propuse pentru reducerea/contracararea acestora. Se va evalua calitatea planului de afaceri şi a altor documente suport de natură economică şi conformarea acestora cu cerinţele specificate în cererea de propuneri de proiecte. Gradul de maturitate a proiectului se va aprecia pozitiv dacă propunerea actuală de proiect continuă un proiect anterior, cu acelaşi obiectiv final şi/sau dacă procesul de achiziţie a fost demarat anterior înregistrării cererii de finanţare . Se va puncta astfel:

proiectul este bine structurat, susţinut cu date relevante, concis, prezintă o propunere corelată cu documentele însoţitoare şi este relevant pentru obiectivele competiţiei: max 2 puncte

proiectul nu prezintă o corelare clară între obiective, activităţi, alocări, indicatori. Studiile din documentele însoţitoare nu susţin suficient datele din cererea de finanţare corespunzătoare: max. 1 punct

33 

 

proiectul nu dovedeşte o fundamentare serioasă a obiectivului propus, datele nu sunt coerente, documentele însoţitoare nu sunt corect întocmite şi nu susţin datele prezentate în cererea de finanţare: 0 puncte.

Criteriul 2.5. Capacitatea de implementare a proiectului Se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului, sarcinile şi responsabilităţile în cadrul proiectului corelate cu activităţile previzionate a se realiza. Se va evalua experienţa şi calitatea colectivului care va lucra (echipa de implementare) pe proiect. Se va evalua propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv, ţinând cont de corelarea activităţilor propuse în proiect cu atribuţiile membrilor echipei şi cu calificarea şi aptitudinile acestora. De asemenea se va evalua capacitatea solicitantului de a demara fără riscuri activităţile proiectului după semnarea contractului de finanţare. Solicitanţii de tip IMM care împrumută personal cu înaltă calificare din organizaţii de cercetare sau întreprinderi mari pentru activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, vor prezenta numele persoanelor împrumutate, perioada de angajare, expertiza acestor persoane, experienţa în CDI, implicarea în proiect şi orice alte informaţii relevante care susţin şi demonstrează capacitatea acestuia de implementare a proiectului. Vor fi corelate informaţiile din Cererea de finanţare pct. şi capitolul V din Planul de Afaceri.

Criteriul 3. Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare

Criteriu Scor maxim

Pondere (x5) scor max X2

Scor obţinut

3. Sustenabilitate şi capacitate de operare a proiectului 10 20

3.1 Sustenabilitate financiară: 4 8 3.1.1. Indicatorii de rentabilitate ai investiţiei (în varianta cu finanţare nerambursabilă): VAN >0; 7% < RIR < 12%, VAN > 0; RIR > 12% 3.1.2. Analiza Ratelor de rentabilitate financiară (în varianta cu finanţare nerambursabilă): 10% < Media ratelor < 20% faţă de anul de referinţă Media ratelor > 20% faţă de anul de referinţă

1 2 1 2

2 4

2 4

3.2 Calitatea planului de afaceri 2 4 3.3 Analiza pieţei susţine cererea pentru produsele, tehnologiile, serviciile rezultate prin implementarea proiectului şi estimarea financiară a veniturilor şi cheltuielilor a fost realizată în concordanţă cu aceasta

2 4

3.4 Capacitatea întreprinderii de a opera rezultatele proiectului 2 4

34 

 

Pentru aceasta categorie de criterii se vor examina Cererea de finanţare, în special pct. 2.12, precum şi capitolele III, V, VI, VII şi VIII din Planul de afaceri . Criteriul 3.1 Sustenabilitate financiară Se va evalua capacitatea întreprinderii de a aplica rezultatele proiectului în activităţile sale şi a genera venituri, precum si capacitatea de a acoperi costurile de operare şi întreţinere după încetarea finanţării nerambursabile, prin valorificarea implementării rezultatelor de cercetare - dezvoltare. Se vor evalua rezultatele analizei financiare prezentate în capitolul VIII din Planul de Afaceri privind fezabilitatea financiară a perioadei de durabilitate. În analiza sustenabilităţii financiare a investiţiei se va aprecia:

Profitabilitatea financiară a investiţiei determinată prin Valoarea Actualizată Netă (VAN) şi Rata Interna de Rentabilitate Financiară (RIRF) calculate la valoarea totală a investiţiei. Valoarea totală a investiţiei include totalul costurilor eligibile şi neeligibile (inclusiv TVA)

Fezabilitatea/durabilitatea financiară a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile şi neeligibile), sursele de finanţare atât pentru realizarea investiţiei, cât şi veniturile previzionate pentru operarea şi funcţionarea acesteia.

Rentabilitatea investiţiei pe baza ratelor de rentabilitate

Pentru ca proiectul să fie sustenabil trebuie ca Fluxul net de numerar cumulat (cu finanţare nerambursabilă) pe întreaga periodă analizată să fie pozitiv.

Se va ţine cont de indicatorii de rentabilitate financiară analizaţi în capitolul VIII - Planul financiar din Planul de Afaceri, precum şi de riscurile asociate analizei financiare.

Criteriul 3.2 Calitatea planului de afaceri Se va evalua dacă datele prezentate sunt suficiente, corecte şi susţin implementarea proiectului. De asemenea se va evalua calitatea Planului de afaceri prin respectarea structurii date ca model în anexa Ghidului, prin informaţiile care susţin implementarea proiectului şi prin rezultatele care pot fi obţinute. Analiza calităţii Planului de afaceri rezultă şi din corelarea acestuia cu obiectivele liniei de finanţare.

Criteriul 3.3 Analiza pieţei susţine cererea pentru produsele, tehnologiile, serviciile rezultate prin implementarea proiectului

Se va analiza dacă analiza pieţei susţine cererea pentru rezultatele implementării cercetării, competitorii sunt corect identificaţi şi analizaţi, este prezentat avantajul competitiv al produselor/serviciilor/tehnologiilor rezultate ca urmare a implementării proiectului. De asemenea strategia de marketing identifică instrumente adecvate şi eficiente de susţinere a rezultatelor cercetării şi mai ales a dezvoltării pe termen mediu şi lung a întreprinderii. Se analizează dacă proiecţiile financiare sunt corelate cu strategia de marketing şi cu analiza pieţei, dacă sunt realiste şi realizabile. De asemenea se va analiza posibilitatea întreprinderii de a rezista pe piaţa ţintă, pe bază de tehnici/ practici de management comercial utilizate şi în cadrul proiectului (design, calitate, management social, resurse umane, planificare strategică, protocoale informale, etc). Se va evalua nivelul de cooperare cu clienţii, furnizorii şi cu întreprinderile din sectorul respectiv (acord de colaborare, cooperare într-o formă stabilită de tip cluster, incubator de afaceri, parc industrial etc). Viziunea privind piaţa ţintă actuală şi potenţială rezultată din evaluarea creşterii volumului de vânzări şi

35 

 

îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii şi fidelizarea acestora sau atragerea de noi clienţi inclusiv din străinătate. Se va analiza dacă estimarea costurilor şi a veniturilor sunt corelate cu întreg planul de afaceri şi susţin bugetul de venituri şi cheltuieli. Se vor evalua pct. din Cererea de finanţare şi cap. III, VII şi VIII din Planul de afaceri. Punctare:

fundamentarea clară a tuturor acestor aspecte : max. 2 puncte nu prezintă o situaţie concretă privind continuarea activităţilor după finalizarea proiectului, nu

are o viziune clară asupre pieţei ţintă: max. 1 punct nu sunt elemente care să demonstreze continuarea activităţilor după finalizarea proiectului,

sau nu sunt coerente; nu prezintă o viziune privind dezvoltarea sau menţinerea pieţei ţintă; nu identifică piaţa ţintă: 0 puncte.

Criteriul 3.4 Capacitatea întreprinderii de a opera rezultatele proiectului

Se va analiza sustenabilitatea instituţională şi capacitatea administrativă de operare a proiectului. De asemenea se va evalua capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, funcţionarea investiţiei/întreprinderii după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile. Se vor corela informaţiile din Cererea de Finanţare pct. 2.12 şi capitolul V, VI şi VIII – Estimarea elementelor de cost din Planul de Afaceri. Se va ţine cont de CV-urile echipei care va asigura operarea activităţilor de CDI din cadrul întreprinderii şi efectul stimulator al acestora pentru a deveni o entitate inovativa. Pentru proiectele tehnologice inovative: se va acorda punctaj maxim la acest criteriu numai dacă întreprinderea a realizat profit din exploatare în ultimii doi ani. Punctare :

solicitantul răspunde tuturor acestor cerinţe: max. 2 puncte dacă colectivul propus pentru operarea proiectului nu este complet sau specializările

membrilor echipei nu sunt corelate cu rezultatele proiectului; dacă managementul nu se implică în dezvoltarea aptitudinilor/competenţelor întreprinderii pentru a utiliza activităţi de CD: max. 1 punct

dacă proiectul prezintă un colectiv fără experienţă, care nu este orientat pe tipul de activităţi propuse de proiect; dacă nu sunt propuse activităţi de management care să dezvolte competenţele şi aptitudinile întreprinderii pentru a utiliza activităţi de CDI: 0 puncte.

4.3 Comunicarea rezultatelor peliminare Organismul Intermediar transmite, prin fax sau email, cu confirmare de primire, solicitanţilor fişele de evaluare panel. Ele vor fi stapilate de DG-OI. Rezultatele evaluării si informaţii legate de modul de depunere a eventualelor contestaţii se publică pe site-ul OI:www.poscce.research.ro. Contestaţiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor. Contestaţiile vor fi semnate de către directorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei.

4.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Contestaţiile vor fi semnate de către directorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei.

36 

 

Contestaţiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare. Contestatiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor. Comisia de rezolvare a contestaţiilor va analiza şi va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestaţie.

4.4. Reguli specifice de selecție

După parcurgerea etapelor de evaluare şi soluţionare a contestaţiilor, propunerile de proiecte se grupează în următoarele categorii de proiecte:

- admise la finanţare: proiecte cu punctajul ≥ 60 puncte - respinse la finanţare: sub 60 puncte

1. Propunerile de proiecte „admise la finanţare” vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Propunerile care au obţinut acelaşi punctaj se departajează după următoarele criterii: - scorul obţinut pentru 1. Relevanță pentru inovare 2. Sustenabilitate şi capacitate de operare a proiectului

2. Vor fi selectate pentru finanţare propunerile de proiecte „admise la finanţare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiţiei anunţat în „Cererea/ apelul de propuneri de proiecte”. Bugetul propus pentru finanţare este stabilit in urma verificării eligilibilităţii cheltuielilor din propunerea de proiect in conformitate cu Ordinul xxxxx si in condiţiilor de finanţare din schema „Ajutor de stat XXXXX ……………“. Vor fi accepate pentru finanţare doar cheltuielile eligibile, care nu au beneficiat de alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile care fac obiectul prezentei propuneri, şi respectă prevederile privind cumulul de ajutor de minimis.

4.5 Comunicarea rezultatelor finale Rezultatele procesului de evaluare şi selecţie sunt avizate de AM şi aprobate de Secretarul de Stat pentru activitatea de cercetare. Propunerile de proiecte admise pentru finanţate se publica pe site-ul :www.poscce.research.ro.

ANEXE

LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Cererea de finanțare Anexa 1

Declaraţie pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu (unde este cazul)

Anexa 2.1

37 

 

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea Anexa 2.2

Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări din fonduri publice

Anexa 2.3

Declaraţia de certificare a aplicaţiei Anexa 2.4

Declaratie in vederea certificarii efectului stimulativ Anexa 2.5

Declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de ajutoare de stat pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare.

Anexa 2.6

Declaraţia privind încadrarea solicitantului în categoria întreprindere noi-înființată inovatoare

Anexa2.7

Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (unde este cazul)

Anexa 2.8

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, dacă este cazul

Anexa 2.9

Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal conform careia, daca în termen de 5 ani de la data încheierii contractului de finanțare in conditiile in care proiectul este selectat pentru finantare ( pana la ultimul raport de la sfarsitul perioade de durabilitate), nu se obtine brevetul inregistrat, firma va avea obligatia de a returna asistenta financiaa nerambursbila primita

Anexa 2.10

Nota de fundamentare Anexa 4

Planul de afaceri si nota de fundamentare ( pe CD-ROM) Anexa 3

Lista domeniilor/subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate

Anexa 5

  

38 

 

Lista Documentelor însoţitoare

Întreprindere nou-înființată inovatoare Nr. anexa Cerinte

Titlul de proprietate pentru teren/imobil şi încheiere de intabulare (unde este cazul)

copie*- 2 exemplare

Declaraţie pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu

(unde este cazul) Anexa 2.1 original şi 1 copie

Contract de închiriere pentru spaţii/imobile în care să nu existe clauze care să afecteze

activitățile proiectului copie*- 2 exemplare

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea

Anexa 2.2 stampilată şi semnată de

reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare in original

Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări din fonduri publice

Anexa 2.3

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2

exemplare in original

Declaraţia de certificare a aplicaţiei Anexa 2.4 stampilată şi semnată de

reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare in original

Declaratie in vederea certificarii efectului stimulativ

Anexa 2.5

Declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de ajutoare de stat pentru

întreprinderi nou-înființate inovatoare.

Anexa 2.6

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2

exemplare in original

Declaraţia privind încadrarea solicitantului în categoria întreprindere noi-înființată

inovatoare Anexa2.7

stampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei 2

exemplare in original

Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus

spre finanţare din instrumente structurale (unde este cazul)

Anexa 2.8

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria

întreprinderilor mici şi mijlocii, dacă este cazul Anexa 2.9

39 

 

Notă justificativă prin care se demonstrează îndeplinirea condiţiei că "Valoarea cheltuielilor

pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 10% din costurile totale de operare în cel

puţin unul din ultimii 3 ani" ….

stampilată şi semnată de

reprezentantul legal al instituţiei 2 exemplare in original

Certificatul constatator de la Registrul Comerţului

original şi 1 copie*

Drept de proprietate asupra unui rezultat de cercetare conform conditiilor din ghid

original şi 1 copie* sau

2 copii, dupa caz

Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal conform careia, daca în

termen de 5 ani de la data încheierii contractului de finanțare in conditiile in care

proiectul este selectat pentru finantare ( pana la ultimul raport de la sfarsitul perioade de

durabilitate), nu se obtine brevetul inregistrat, firma va avea obligatia de a returna asistenta

financiaa nerambursbila primita

Anexa 2.10

Nota de fundamentare Anexa 4 2 exemplare in original

Planul de afaceri si nota de fundamentare ( pe CD-ROM)

Anexa 3 3 CD-ROM

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului RPC

Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social

RPC

Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei RPC

Bilanţurile oficiale pe ultimii 2 ani (sau pe perioada de funcţionare), inclusiv Contul de

Profit şi Pierdere; se admite şi întreprindere nou înfiinţată care nu are bilanţ

RPC

*) - pe copie se specifică „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al instituţiei (unde este cazul) şi se ştampilează pe fiecare pagină.

- documentele justificative vor respecta conditiile precizate la capitolul 2.2.

40 

 

Anexa 1 – Cererea de finanţare

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII

AFACERILOR

ACŢIUNEA 1.2.1

Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de

produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Tip proiect: Întreprindere nou-înființată inovatoare

<TITLUL PROIECTULUI max. 200 caractere>

<ACRONIM max 20 de caractere>

FEDR

<Precizările marcate intre parantezele unghiulare vor fi șterse atunci când completați cererea de finanțare; rolul textului din cadrul parantezelor este de o oferi indicații asupra modului in care se va completa secțiunea respectiva Cererea de finanțare se va completa cu font Times New Roman , la un singur rând, dimensiunea 11 ATENȚIE! Cererea de finanțată completată nu va depăși 50 de pagini (fără a lua în calcul Anexa cu CV-urile persoanelor implicate în proiect)>

41 

 

1. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL 1.1 Denumirea solicitantului (întreprindera nou-înființată inovatoare)

< denumire completă in conformitate cu actul de constituire, scrisă cu majuscule >

1.2 Forma juridica de organizare

< se vor trece formele de organizare specifice acțiunii, din care aplicantul va selecta forma corespunzătoare >

1.3 Anul înființării 1.4 Date de contact Adresa oficială/adresa sediului

social Adresa de corespondență < se va completa doar dacă adresa de corespondență diferă de adresa oficială >

Regiune: Judet/Sector Localitate Adresa: < se menționeză adresa poștală completă pentru sediul principal>

1.5 Date de înregistrare juridică

< e.g CUI >

1.6 Cod fiscal TVA < se va trece sub forma RO XXXX se va completa doar de organizațiile

plătitare de TVA > 1.7 Cod CAEN (1) < din care să rezulte activități de cercetare-dezvoltare/ activități

relevante pentru domeniile acțiunii>pentru spin-off –uri acest cod se va regasi in certificatul constatator al firmei infiintate

1.8 Cod CAEN (2) < din care să rezulte activități de cercetare-dezvoltare/ activități

relevante pentru domeniile acțiunii> pentru spin-off –uri acest cod se va regasi in certificatul constatator al firmei infiintate

1.9 BANCA

Banca/ Sucursală

Adresa

Nr. de cont în format IBAN

42 

 

1.10 Date privind activitatea de cercetare -dezvoltare Anul Venituri realizate din activitatea

de cercetare dezvoltare (lei) Cheltuieli pentru activitatea de cercetare dezvoltare (lei)

<se va trece antepenultimul an fiscal înaintea depunerii cererii de finanțare >

<se va trece penultimul an fiscal înaintea depunerii cererii de finanțare >

<se va trece ultimul an fiscal înaintea depunerii cererii de finanțare>

2. INFORMAȚII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI ȘI A DIRECTORULUI DE PROIECT

Nume și

prenume Funcția Tel Fax E-mail

2.1 Reprezentant legal

2.2 Director de proiect

<dacă este angajat al beneficiarului>

3. INFORMATII PRIVIND FINANTARI PUBLICE PRIMITE IN ULTIMII 3 ANI

3.1 Solicitantul a mai beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice (fonduri europene, fonduri in cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale, împrumuturi din partea instituțiilor finanțatoare internaționale precum BERD/BEI/Banca Mondiala) în ultimii 3 ani?

DA NU

< În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maximum 5 proiecte, prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare>:

43 

 

Nr.

crt

Titlul proiectului și Nr de referință

Instituția cu care s-a semnat contractul de finanțare și denumirea programului

Bugetul contractului de finanțare

(mii lei)

Cota solicitantului din contractul de finanțare

(mii lei)

Anul semnării contractului de finanțare

Anul finalizării contractului de finanțare

Observații

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

...

< Coloana 2 va fi completată cu denumirea completă a proiectului și numărul de referință/cod SMIS/nr contract de finanțare Coloana 3 va fi completată cu denumirea instituției cu care s-a semnat contractul de finanțare și denumirea în clar a programului Coloana 4 va fi completată cu bugetul total al contractului inclusiv TVA, respectiv valoarea certificată dacă proiectul a fost finalizat sau valoarea precizată în contract /ultimul act adițional dacă contractul este în execuție Coloana 5 se va completa cu valoarea cotei solicitantului la contract dacă a proiectul a fost derulat de acesta în parteneriat, având în vedere și precizările de completare a coloanei 4; valoarea se va trece in lei inclusiv TVA>

44  

3.2 Prezentul proiect sau activitati prevazute in prezentul proiect a mai fost finantat/au mai fost finantate din fonduri publice (fonduri europene, fonduri in cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale, imprumuturi din partea institutiilor finantatoare internationale precum BERD/BEI/Banca Mondiala)in ultimii 3 ani?

DA NU

< În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi în cadrul căror proiectele din cele menționate la pct 3.1 >

3.3 Pentru prezentul proiect sau pentru activitati prevazute in prezentul proiect exista alte solicitari pentru finantare in cadrul altor programe la momentul depunerii prezentei cereri de finantare?

DA NU

In caz de raspuns afirmativ la intrebarea de mai sus precizati: Programul de finantare la care s-a depus proiectul

Data depunerii proiectului <conform numarului de inregistrare> Stadiul evaluarii <se va preciza stadiul functie de informarile

primite de la institutia unde s-a depus proiectul> Activitati similare prezentului proiect pentru care s-a mai solicitat finantare

4. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL

4.1 Date generale

Programul Operaţional POC

Axa Prioritară AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Acţiunea

Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Tipul proiectului Întreprindere nou-înființată inovatoare

Domeniu si subdomeniu de specializare inteligenta

Se va preciza domeniul conform Anexei X

4.2 Locația / locațiile proiectului

45  

Regiunea (una din cele 8

regiuni de dezvoltare

ale României)

Județ Localitate Adresa completă Activitățile care se vor

desfășura la adresa menționată

4.3 Durata proiectului <in luni, calculate de la data semnării contractului de finanțare până la finalizarea activităților proiectului> 4.4 Obiectivul proiectului

<se vor descrie obiectivele proiectului; sectiunea va avea maximum 1 pagină >

4.5 Justificarea si contextul proiectului < Se va prezenta contextul național și internațional în domeniul proiectului; Gradul de noutate în context naţional comparativ cu nivelul internaţional;Care sunt serviciile (de cercetare) noi/ îmbunătăţite care se pot oferi în urma implementării proiectului; necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activităţilor de CDI propriu-zise: prin extinderea activităţilor existente, prin abordarea de tematici noi în aria tematică prioritară, prin contribuţia la creşterea competitivităţii economiei româneşti etc) ; se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect; se va justifica modul în care proiectul promovează excelența și specializarea inteligentă. Sectiunea va avea maximum 3 pagini>.

4.5.1 Relaţia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante

Nr crt

Tip (program/strategie/proiect/altele)

Denumire Mod de relaţionare

1. 2. 3. ....

4.6 Beneficiarii directi ai proiectului <Solicitantul trebuie să precizeze cine sunt beneficiarii directi ai proiectului si să descrie cum vor beneficia de rezultatele proiectului întreprinderile, precum şi numele utilizatorilor potenţiali de servicii de cercetare ulterior finalizarii activitatilor proiectului. Sectiunea va fi corelata cu punctul 4.5 de mai sus si studiul de piata> 4.7 Descrierea proiectului

46  

4.7.1 Justificarea domeniului de specializare inteligenta in care este incadrat proiectul. Se justifica inadrarea domeniului proiectului in unul dintre domeniile de specializare inteligenta , asa cum sunt enumerate in Anexa 5 a Ghidului Solicutantului.

4.7.1.1 Personal cu înaltă calificare

Solicitanţii care împrumută personal cu înaltă calificare din organizaţii de cercetare sau întreprinderi mari pentru activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare vor prezenta -un tabel care sa conțină numele și prenumele persoanelor împrumutate, perioada de angajare, expertiza acestor persoane, experienţa în CDI, implicarea în proiect şi orice alte informaţii relevante. 4.7.2 Descrierea rezultatului/ rezultatelor de cercetare pe care se bazează noul proiect (conditie de eligibilitate) si a modului in care in care sunt utilizate/dezvoltate aceste rezultate in proiect pentru atingerea obiectivului si realizarea indicatorilor. Se vor descrie si produsele/procesele sau /si serviciile inovatoare rezultate din proiect ca urmare a dezvoltarii rezultatelor de cercetare de la care s-a pornit. 4.7.3 Prezentarea activităților si sub-activitatilor, a rezultatelor estimate, perioada de derulare a activitatilor si subactivitatilor, rezultate prevazute, resurse care vor fi utilizat 4.7.3.1 Lista activităților și subactivităților

<Tabelul de mai jos este o sinteza a activităților și subactivităților care vor detaliate la punctual 4.7.2.2 de mai jos;informatiile solicitate se vor completa doar pentru tipurile de activitati desfasurate in proiect ; nu se modifica denumirea sau ordinea activitatilor ( denumire activitate) din tabel; daca in proiect exista activitati care nu se desfasoare sa va complete N/A; coloanele referitoare la durata vor mentiona Luna 1, Luna 2…. Luna x, de la inceperea proiectului, in corelare cu durata proiectului;>:

1. Activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală 2. Activități pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială 3. Activități de realizarea a studiilor tehnice de fezabilitate 4. Activități care constau în servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile

de sprijinire a inovării 5. Activități de introducere în producţie a rezultatelor cercetării 6. Activități în sprijinul proiectului prin achiziționarea de servicii de realizare de analize

economice, studii de piaţă, planuri de afacer

Denumire activitate Denumire subactivitate

Tip activitate

Durata Rezultate cunatifica

te

47  

Nrcrt

Eli

gibi

Nee

ligi

bilă

Dur

ata

tota

Dat

a în

cepe

re

Dat

a fi

nali

zare

1 Activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)

2

Activități pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială

3 Activități de realizarea a studiilor tehnice de fezabilitate

4 Activități care constau în servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării

5 Activități de introducere în producţie a rezultatelor cercetării

6 Activități în sprijinul proiectului prin achiziționarea de servicii de realizare de analize economice, studii de piaţă, planuri de afaceri

B. Calendarul activitatilor (in acest tabel se vor trece, in ordine cronologica a inceperii activitatii, doar activitatile care se vor desfasura in proiect, asa cum se regasesc in tabelul A, respectiv:

48  

Nr.crt Activitatea Subactivitatile Data incepere / luna

Data finalizare / luna

Luna 1

Luna 1+n

INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu proiectul:

4.7.3.2. Descrierea activităților si subactivitatilor

Activitatea 1- <denumire activitate corelată cu tabelul 4.7.2 de mai sus> <se va prezenta pe scurt activitatea>

Sub-activitatea 1.1 <denumire activitate corelată cu tabelul 4.7.2 de mai sus> <se va descrie in dealiu subactivitatea>

Activitatea N- <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.2 de mai sus>

Sub activitatea N.1 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.2 de mai sus> <se va descrie in dealiu subactivitatea>

4.7.4 Riscuri

<se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile de reducere a acestora >

4.8 Managementul proiectului și resursele umane alocate proiectului

4.8.1 Metodologia de implementare a proiectului <se va descrie modul în care va fi gestionată implementarea activităților proiectului şi mecanismul de monitorizare, evaluare şi control necesar implementării proiectului > 4.8.2 Resurse umane

Echipa de management a proiectului Nr crt

Nume și prenume Poziția în proiect

Angajat al solicitantului

Zile/om alocate

Responsabilitati

49  

DA NU Echipa de implementare a proiectului Nr crt

Nume și prenume Poziția în proiect

Angajat al solicitantului

Zile/om alocate

Responsabilitati

DA NU 4 INDICATORI Indicatori de realizare Valoare la începutul

perioadei de implementare a

activităților proiectului

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a activităților

proiectului

Cheltuieli eligibile efectuate din fonduri nerambursabile pentru proiect (lei)

… …

Cheltuieli anuale pentru CD (lei)

Cifra de afaceri (lei Indicatori de rezultat Valoare la începutul

perioadei de implementare a

activităților proiectului

Valoare la sfârșitul perioadei de durabilitate

Locuri de muncă nou create în întreprindere datorită proiectului (număr)

Locuri de muncă nou create în activitatea CD datorită proiectului (număr)

... …

Locuri de muncă menţinute în întreprindere datorită proiectului (număr)

Număr cereri de brevete rezultate din proiect

Contribuţia financiară privată totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile, fără TVA) a solicitantului la proiect (lei)

Cheltuielile eligibile

50  

6. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

< se va prezenta modul în care implementarea rezultatelor proiectului va fi susținută administrativ, tehnic și financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare. Informaţiile vor fi corelate cu planul de afaceri prin care se va demonstra fezabilitatea instituțională și financiară a investitiei>

7. CONCORDANȚA CU POLITICILE UE ȘI LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

7.1 Principiul „poluatorul plăteşte”

<se va prezenta modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul plăteşte”, dacă este cazul>

7.2 Dezvoltarea durabilă

<se va prezenta modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă>

7.3 Egalitatea de şanse

<se va prezenta modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţile, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru>

7.4 ACHIZIŢII

ACHIZIŢII

Nr. Crt.

Obiectul contractului/Acordului-cadru pentru realizarea

proiectului

Valoarea estimată

(Lei)

Procedura

aplicată

Data estimată pentru

începerea procedurii*

Data estimată pentru

finalizarea procedurii*

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea acordului de finanţare

Vă rugăm luaţi în calcul întreaga perioadă necesară derulării achiziţiilor, inclusiv întocmirea documentaţiilor de atribuire şi soluţionarea eventualelor contestaţii.

efectuate de către întreprindere pentru proiect (lei)

51  

8. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

- lei –

Cod Denumire cheltuială Valoare

cheltuială Valoare

eligibilă**Valoare

neeligibilă

Intensitatea intervenţiei

publice*

Valoarea asistenţei financiare

nerambursabile

1 2 3=4+5 4 5 6 7=4x6

CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuieli pentru activităţile de cercetare

Cheltuieli de personal

Cheltuieli cu echipamente şi instrumente (active corporale şi obiecte de inventar)

Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale

Cheltuieli pentru achiziţia de servicii

Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii

Cheltuieli pentru închirierea de teren

Cheltuieli generale de administraţie (de regie)

Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare

Cheltuieli pentru realizarea de studii tehnice de fezabilitate pregătitoare pt dezvoltarea experimentală

Cheltuieli pentru activităţile de dezvoltare experimentală

52  

Cheltuieli de personal

Cheltuieli echipamente şi instrumente (active corporale şi obiecte de inventar)

Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale

Cheltuieli pentru achiziţia de servicii

Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii

Cheltuieli pentru închirierea de teren

Cheltuieli generale de administraţie (de regie)

Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare

Cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială

Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării

Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării

Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării

Cheltuieli pentru detaşarea/ angajarea de personal cu înaltă calificare

Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării

Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale

Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente

Alte cheltuieli

53  

Achiziţia de servicii pentru realizarea de analize economice, studii de piaţă, planuri de afaceri

Cheltuieli de personal pentru activităţi de introducere în producţie a rezultatelor cercetării

TOTAL PARŢIAL

CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE

1 Taxa pe valoarea adăugată

2

Cheltuieli pentru informare şi publicitate (publicitate pentru proiect)

3 Cheltuieli aferente managementului de proiect

4 …………….. … ...................... TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

TOTAL GENERAL (Total buget proiect)

(Valoare eligibilă totală)

(Valoare neeligibilă

totală)

(Valoare asistenţă

nerambursabilă)

În conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat

In cazul în care solicitantul depune o declaraţie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului, atunci, calculul cheltuielilor eligibile (col.4) se face cu TVA. In acest caz, în cadrul rubricii „Cheltuieli integral neeligibile”, valoarea TVA este zero.

8.2 PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT.

COMPONENTE ALE BUGETULUI PROIECTULUI

VALOARE

(lei)

I

(I=II+III) VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

54  

II VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI

III VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI

III.1 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

III.2 CONTRIBUŢIA ELIGIBILA A

SOLICITANTULUI

III.2.1 Contribuţia in numerar

III.2.2 Contribuţia in natura Nu este cazul

III.2.3 Împrumut

9. LISTA ACTIVELOR FIXE CORPORALE DE ACHIZIŢIONAT PRIN PROIECT

(Denumire, numar, principale caracteristici tehnice)

ANEXA 1 LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE MANAGEMENT A PROIECTULUI (max. 10) Se va completa pentru membrii echipei de management a proiectului câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor: Acronimul Proiectului: Funcţia în cadrul Proiectului: 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data şi locul naşterii: 4. Cetăţenie: 5. Stare civilă: 6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

7. Experienţa profesională: Instituţia Perioada Funcţia Descriere

55  

8. Limbi străine cunoscute: 9. Competenţe în domeniul investiţiilor: 10. Alte specializări şi calificări: 11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

12. Alte menţiuni: Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. Data completării:

56  

ANEXA 1 LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (max. 10) Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor: Acronimul Proiectului: Funcţia în cadrul Proiectului: 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data şi locul naşterii: 4. Cetăţenie: 5. Stare civilă: 6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

7. Titlul ştiinţific: 8. Experienţa profesională:

Instituţia Perioada Funcţia Descriere

9. Limbi străine cunoscute: 10. Brevete de invenţii (maxim cinci): 11. Lucrări publicate (maxim cinci lucrări, cele mai relevante pentru activităţile ce urmează a fi desfaşurate in cadrul proiectului): 12. Membru al asociaţiilor profesionale: 13. Specializări şi calificări: 14. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

15. Alte menţiuni: Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. Data completării:

57  

ANEXA 2.1 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

- Model pentru declaraţia privind imobilul -

Subsemnatul/subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele

reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ………………………………

(funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….

………………………………….. (denumirea instituţiei solicitante), declar pe proprie răspundere

imobilul din ............................................................................................................

pe care se va face investiţia propusă în proiectul cu titlul „........................................................”

nu face obiectul vreunui litigiu de natură patrimonială sau nepatrimonială, aflat pe rolul

instanţelor judecătoreşti.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data (Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură şi ştampilă

58  

ANEXA 2.2 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea

Certificăm prin prezenta că ........................ (denumirea instituţiei solicitante) nu se află în

nici una din situaţiile enumerate în continuare:

i) în stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judecător-sindic sau

activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu

creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

ii) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget

de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în

vigoare;

iii) reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei

instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau

pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

iv) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile cerute mai sus.

Certificăm pe proprie răspundere că ........................................ (denumirea instituţiei

solicitante) nu se află în dificultate, şi anume:

a) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, pentru care se constată pierderea a mai

mult de jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în

ultimele 12 luni;

b) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi răspund nelimitat de

datoriile întreprinderii şi se constată că s-a pierdut mai mult de jumătate din

capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi mai

mult de un sfert din acest capital în decursul ultimelor 12 luni;

c) pentru întreprinderile de orice formă juridică, se constată că respectiva

întreprindere întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia naţională privind

procedura insolvenţei*;

*) în cazul IMM cu o vechime de mai puţin de trei ani se aplică numai prevederile punctului c).

59  

Certificăm pe proprie răspundere că .................................. (denumirea instituţiei

solicitante) nu a fost obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a

Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu

piaţa comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost

deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare

aferentă.

Certificăm pe proprie răspundere că proiectul ..................... (titlul proiectului) nu solicită

finanţare pentru:

o susţinerea activităţilor de export ale .......................... (denumirea instituţiei

solicitante);

o utilizarea cu precădere a produselor naţionale în detrimentul produselor importate;

o activităţile de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, în cazurile în

care i) valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel

de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către

întreprinderile în cauză; ii) acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia de a

fi direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari.

Certificăm pe proprie răspundere că vom utiliza finanţarea nerambursabilă strict pentru

activităţile şi costurile precizate în proiectul ................................. (titlul proiectului).

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data: (ZI/LUNĂ/AN)

Reprezentantul legal Funcţie

Nume şi prenume (litere mari de tipar)

Semnătura

Ştampila

Directorul de proiect Nume şi prenume (litere mari de tipar)

Semnătura

60  

ANEXA 2.3 LA GHIDUL

SOLICITANTULUI

Declaraţie privind evitarea dublei finanţări din fonduri publice

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele

reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ………………………………

(funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….

………………………………….. (denumirea instituţiei solicitante), declar pe proprie răspundere

că activităţile şi cheltuielile propuse spre finanţare în cadrul proiectului cu titlul:

“............................................................................................. ”, depus la Competiţia POC A1.2.1-

2014-xx , nu sunt şi nu au fost finanţate din alte fonduri publice, inclusiv ajutoare de stat şi

ajutor de minimis.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data (Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură Ştampilă

61  

ANEXA 2.4 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraţie de certificare a aplicaţiei

Confirm că informaţiile incluse în cererea de finanţare cu titlul ...............................................,

acronimul .................. şi numărul de înregistrare electronică ........................, precum şi detaliile

prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este

necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu cunosc nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se

deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele

solicitate, inclusiv această declaraţie , propunerea ar putea fi respinsă.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data (Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură

Ştampilă

62  

ANEXA 2.5 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele

reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ………………………………

(funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….

………………………………….. (denumirea instituţiei solicitante), declar pe proprie răspundere

că activităţile şi cheltuielile propuse spre finanţare în cadrul proiectului cu titlul:

“............................................................................................. ”, depus la Competiţia POC A1.2.1-

2014-xx , nu au demarat înainte de depunerea cererii de finanţare la MEN OI Cercetare.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data (Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură Ştampilă

63  

ANEXA 2.6 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraţie privind faptul că nu s-a mai primit ajutor de stat pentru „întreprinderi nou-

înființată inovatoare”

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele

reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ………………………………

(funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….

………………………………….. (denumirea instituţiei solicitante), declar pe proprie

răspundere că ………………………………….. (denumirea instituţiei solicitante) nu a mai

primit ajutor de stat pentru „întreprinderi nou-înființată inovatoare”.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data (Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură Ştampilă

64  

ANEXA 2.7 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraţia privind încadrarea solicitantului în categoria întreprindere nou-înființată inovatoare

65  

                                                                             ANEXA 2.8 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferent cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale

Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale A. Datele de identificare a persoanei juridice ______________________________________________________________________________ | _________________________ | | Codul de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | __________________________________________________________ | | Denumirea |__________________________________________________________| | | | | Domiciliul fiscal | | ______________ __________________ __________ | | Judeţul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________|| | __ ________ __ _________________ | | Ap. |__| Codul poştal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________| | | ___________________ _______________________ | | Fax |___________________| E-mail |_______________________| | |______________________________________________________________________________| B. Datele de identificare a proiectului ______________________________________________________________________________ | _______________________________________________________ | | Titlul proiectului |_______________________________________________________| | | ___________________________________________ | | Numele programului operaţional |___________________________________________| | | _______________________________________________ | | Axa prioritară |_______________________________________________| | | ____________________________________________ | | Domeniul major de intervenţie |____________________________________________| | | _______________________________________________ | | Data depunerii proiectului |_______________________________________________| | |______________________________________________________________________________| C. ......................................................................, (numele şi statutul juridic ale beneficiarului)

66  

solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ............................................................................., (numele autorităţii de management/organismului intermediar) în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil: a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal; b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal. D. ......................................................................, (numele şi statutul juridic ale beneficiarului) solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ............................................................................., (numele autorităţii de management/organismului intermediar) în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Achiziţia | Scopul achiziţiei/Activitatea prevăzută în | |crt.| | cadrul proiectului*1) | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________|

67  

| | | | |____|_______________|_________________________________________________________| *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare. ___________________ Numele şi prenumele*): |___________________| _______ ___________________ Semnătura şi ştampila |_______| Funcţia: |___________________| *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

68  

                                                                             ANEXA 2.9 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii  

  

 I. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii _______________________________________________________________________________ Adresa sediului social _______________________________________________________________________________ Cod unic de înregistrare _______________________________________________________________________________ Numele şi funcţia _______________________________________________________________________________ (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) II. Tipul întreprinderii Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără formularul B

Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Nu Da (în acest caz se va completa şi se va

ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Semnătura _______________________________________________ (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Data întocmirii ........................... Semnătura .................................

                                                            1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004. 2 Datele  cu privire  la numărul mediu  anual de  salariaţi,  cifra de  afaceri  anuală netă    şi  activele  totale  sunt  cele  realizate  în ultimul exerciţiu  financiar  raportate  în situaţiile  financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.  În cazul  întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  

69  

Formularul B CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz: - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Total active (mii lei/mii €)

1. Datele1

întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 )

2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)

TOTAL Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A 1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

70  

Secţiunea A Întreprinderi partenere Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1 Întreprinderea parteneră – Date de identificare Numărul

mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale(mii lei/mii €)

Numele sau denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

71  

FIŞA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ________________________________________________________________________________ Adresa sediului social ________________________________________________________________________________ Codul unic de înregistrare ________________________________________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia ________________________________________________________________________________ preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent

2.Date referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă Numărul mediu anual

de salariaţi3 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

Total NOTA: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere . Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută 4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1. Tabelul de parteneriat –A.2 Procent Numărul mediu anual

de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale 5 (mii lei/mii €)

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai

                                                            3 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 4 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră 3 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.  

72  

mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1. Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

73  

                                                                                  ANEXA 2.10 LA GHIDUL SOLICITANTULUI Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal privind inregistrarea brevetului

74  

 

Anexa 3 a Ghidului Solicitantului

MODEL DE PLAN DE AFACERI Planul de afaceri trebuie sa demonstreze ca initiatorii proiectului au o idee clara a ceea ce isi propun sa realizeze cu identificarea corecta a problemei/nevoii/oportunitaţii. Capitolul I. Scopul şi obiectivele Planului de Afaceri(maxim o pagina) In acest capitol se vor prezenta: Scopul pentru care se realizeaza planul de afaceri. Identificarea obiectivelor ce trebuie atinse pe termen mediu corelate cu investiţia propusă

prin proiect. Obiectivele sa fie „SMART”(specifice domeniului, masurabile, adecvate proiectului de cercetare propus, realizabile si corect definite in timp) corelate cu pct. 2.3.1 „Obiectivul proiectului” din formularul cererii de finantare

Descrierea echipei care va asigura managementul întreprinderii Descrierea ideii de proiect si cum va fi gestionat de managementul întreprinderii Surse de cofinantare pentru contribuţia întreprinderii, perioada si modalitate de

amortizare a investitiei Capitolul II. Descrierea întreprinderii şi evoluţia activităţii acesteia In acest capitol se vor prezenta urmatoarele informaţii Prezentati tipul de proprietate al întreprinderii, conducerea întreprinderii, natura

capitalului Activitatea curenta si/sau experienta in domeniul in care se doreste implementarea unui

rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a aplicarii unei alte forme de proprietate industriala

O scurta descriere a evolutiei întreprinderii care să cuprindă descrierea produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor obtinuţe ca urmare a activitaţii de CDI

Experienţa anterioara in operarea unor proiecte similare Sinteza situaţiei financiare (unde este cazul)

Capitolul III. Descrierea pieţei de desfacere - Cercetarea de marketing(tinand cont si de rezultatele implementarii proiectului) In acest capitol se vor prezenta informaţii despre: Clienţii şi piaţa ţintă a întreprinderii care va cuprinde:

o Descrierea pieţei corelata cu pct. 2.3.2 „Contextul proiectului” din Cererea de Finantare

o Marimea actuală a sectorului/industriei in care va desfasurati/va veţi desfasura activitatea(folosiţi date statistice relevante si concise care sa susţina necesitatea implementarii proiectului)

o Tendinţele de evoluţie la nivel national/international in sectorul identificat o Caracteristicile specifice ale pietei o Aplicatiile in economie a produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor oferite o Se va prezenta contributia rezultatelor investitiei la dezvoltarea sectorului

privind nivelul cercetării-dezvoltării-inovării; Preţurile practicate pe piaţă la produsele/tehnologiile/procesele/serviciile realizate

75  

o Identificarea segmentului de piaţăţ ţintă o Trendul pieţei – dimensiunea pieţei si tendinţele de evoluţie

Principalii clienţi existenţi/potenţiali Analiza mediului concurenţial care va cuprinde:

o Gradul de concurenţă ‐ Care sunt principalii competitori direcţi? ‐ Ccare este modul de patrundere al acestora pe piata? Care este cota lor

de piata? ‐ Care sunt competitorii indirecti? ‐ Care este marimea competitorilor? ‐ Care sunt produsele/tehnologiile/procesele/serviciile lor fata de cele ale

întreprinderii d-voastra? ‐ Cum işi desfaşoară activitatea?

Produsele/tehnologiile/procesele/serviciile lor sunt rezultatul activităţii de CDI? Cum isi fac promovarea?

‐ Cum se evidentiaza calitatile, beneficiile si avantajele noilor produse/tehnologii/procese/servicii realizate faţă de cel al competitorilor.

o Bariere de intrare (brevete, marci private, tehnologii etc.) Obiectivele de marketing - o scurta descriere a obiectivelor de marketing corelate cu

obiectivele pe termen mediu ale întreprinderii Strategia de marketing

o Strategia de vanzare/distribuţie a produselor o Politica/strategia de preţ pentru rezultatele obtinute prin implementarea

proiectului a produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor. Se vor analiza urmatorii factori:

‐ factori interni: costul realizarii produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor, marja de profit urmarita

‐ factori externi: cererea manifestata pe piata, acţiunile si nivelul concurenţei, preţul pe care clientul/beneficiarul direct este dispus sa-l accepte

o Promovarea produselor/proceselor/serviciilor si relatiile publice ‐ Ce cai specifice de promovare se vor folosi pentru a ajunge la

beneficiarul final. ‐ De ce materiale va fi nevoie (pliante, brosuri, pagina web). ‐ Costurile pe care le implica promovarea (cat va puteţi permite, procentul

din vanzări, etc) ‐ Mesajul ce va genera efectul dorit ‐ Mass-media ce va fi utilizată ‐ Analiza rezultatelor promovării

Identificarea riscurilor asociate si a factorilor de limitare a acestora corelate cu pct. 2.4.3 “Riscurile implementarii proiectului” din formularul cererii de finantare

Analiza capacitatii de raspuns a întreprinderii la riscurile identificate si masurile de reducere/contracarare

Analiza SWOT care va evidentia avantajele si beneficiile produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor rezultate ca urmare a implementarii proiectului si care cuprinde:

o Identificarea punctelor tari cu propuneri de dezvoltare/consolidare o Identificarea punctelor slabe cu masuri de eliminare o Identificarea oportunitatilor cu masuri de dezvoltare/fructificare o Anticiparea amenintarilor cu masuri de diminuare/reducere/contracarare

76  

Capitolul IV. Prezentarea proiectului si a rezultatelor pe care acesta le va genera prin realizarea de produse/tehnologii/procese/servicii în cadrul intreprinderii In acest capitol prezentati in detaliu etapele de realizare a proiectului de cercetare ce fac obiectul investitiei propuse prin proiect si impactul implementarii acestora asupra dezvoltarii de noi produse, tehnologii/procese/servicii. Se vor prezenta urmatoarele: Se va prezenta rezultatul obtinut: dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a

aplicarii unei alte forme de proprietate industriala corelat cu „Justificarea necesitatii implementarii proiectului” din formularul cererii de finantare

Descrierea produsului/tehnologiei/procesului/serviciului obtinut prin implementarea rezultatelor dintr-un proiect de cercetare, brevet sau a aplicarii unei alte forme de proprietate industriala

Datele tehnice ale investitiei – se va tine cont de: o Avizele si acordurile necesare pentru implementare o Utilitatile existente si/sau necesare implementarii proiectului o Descrierea capacitatii întreprinderii nou-înființate inovatoare de a implementa

proiectul de investitii corelata cu „Sustenabilitatea institutionala a intreprinderii” din cererea de finantare

o Echipamentele/utilajele necesare si capacitatile tehnice de productie. Se vor corela cu activitatile de cercetare/rezultatele estimate si „Resursele materiale implicate in realizarea proiectului” din formularul cererii de finantare

o Materiile prime si materiale necesare implementarii si operationalizarii rezultatelor implementarii proiectului de cercetare

o Ponderea materiilor prime şi a materialelor, in funcţie de provenienţă (e.g. local, indigen, import)

o Sursele de materii prime – se vor prezenta furnizorii principali, procedeele de achizitie, cerinte speciale daca sunt necesare

o Cum va fi masurată, controlată, îmbunătaţită calitatea/rezultatele implementării proiectului(se vor prezenta masurile de imbunatatire continua a calitatii)

o Tipuri de asigurari a afacerii necesare

Capitolul V. Planificarea resurselor umane Acest capitol va cuprinde o descriere detaliata despre: Politica de resurse umane a intreprinderii si obiectivele declarate Strategia de dezvoltare a resurselor umane Analiza cerintelor atat pentru implementarea proiectului cat si pentru perioada de

exploatare cu descrierea responsabilitatilor, competentelor si abilitatilor necesare Identificarea necesarului de personal Se va prezenta organigrama întreprinderii Prezentaţi nivelul salarial pentru cei implicati atat in activitatea de implementare cât si

exploatare a rezultatelor cercetarii Recrutarea, selecţia si integrarea(pentru posturile nou create; prezentati profilul pentru

fiecare post nou creat)

Capitolul VI. Managementul întreprinderii Descrieîi proprietarii întreprinderii si a echipei manageriale. De asemenea descrieţi: Cum este organizata afacerea Prezentaţi modalitatea de dezvoltare a aptitudinilor/competentelor întreprinderii pentru a

fi o entitate inovativă; Evidenţiaţi efectul stimulator al activităţilor de CD pentru întreprindere.

77  

Evidenţiaţi modalitatea prin care întreprinderea va dezvolta activităţi de cooperare cu alte IMM-uri din ţară/strainătate, cu instituţii de cercetare pentru a menţine activitatea inovativă

Capitolul VII. Necesarul de finantare Destinatia fondurilor cu prezentarea capitolelor de cheltuieli necesare implementarii

proiectului Modul de finantare al proiectului de cercetare Modalitatea finantarii prin prezentarea unei diagrame Gantt cu alocarea resurselor

financiare pe activitatile si subactivitatile proiectului de cercetare pentru perioada de implementare a proiectului. Informatiile se vor corela cu Activitatile proiectului si Calendarul Activitatilor din Cererea de finantare.

Capitolul VIII. Planul financiar La acest capitol detaliati si explicati ipotezele care au stat la baza realizarii previzionarilor pentru perioada de exploatare a proiectului de cercetare. Corelati informatiile din proiectiile financiare cu cele prezentate in celelalte capitole ale planului de afaceri. Detaliati si explicati fiecare categorie de venituri si cheltuieli. In elaborarea proiectiilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar actualizat. In aceasta metoda valoarea fluxurillor non-monetare (cum ar fi amortizarea şi provizioanele) nu sunt luate in considerare. In analiza sustenabilitatii financiare a investiţiei se va aprecia: Profitabilitatea financiară a investiţiei determinată prin Valoarea Neta Actualizata

(VAN) şi Rata Interna de Rentabilitate (RIR) calculate la valoarea totală a investiţiei. Valoarea totală a investiţiei include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile (inclusiv TVA)

Fezabilitatea/durabilitatea financiară a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).

Previziunile financiare vor avea urmatoarea structura: Proiectia veniturilor/vanzarilor cu prezentarea rationamentul prin care a-ti realizat aceste

previzionari Estimarea elementelor de cost prezentate detaliat (cum s-a ajuns la valorile prezentate pe

capitole de cheltuieli) Intocmirea situatiilor financiare previzionate

o Bugetul de venituri si cheltuieli o Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente - operational, investiţional,

financiar Se vor analiza următorii indicatori de rentabilitate financiară:

‐ Determinarea valorii actualizate nete a fluxului de numerar VAN - rata de actualizare folosită pentru actualizarea fluxului net de numerar este de 9%.

‐ Rata internă de rentabilitate RIR ‐ Durata de recuperare a investiţiei

Identificarea riscurilor asociate planului financiar – analiza de sensibilitate(analiza a minim 3 variabile critice)

Instructiuni de calcul pentru indicatorii de rentabilitate financiară

78  

Calculul valorii actualizate nete

Valoarea actualizată netă (VAN) reprezintă diferenţa pozitivă sau negativă de valoare între fluxurile de lichidităţi disponibile actualizate, generate de exploatarea unei investiţii pe durata vieţii sale economice, şi valoarea actualizată a investiţiei.

Valoarea Coeficientilor de actualizare pentru o rata de actualizare de 9%

Anul N0* N** N+1 N+2 N+3 N+4 Coeficient actualizare 1 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6499

* reprezinta perioada de implementare a proiectului de investitii ** primul an de exploatare a investitiei

Valoarea actualizată netă poate fi calculată folosind tabele şi foi de calcul tabelar precum Microsoft Excel. Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezinta rata de actualizare la care VAN =0. De asemenea se poate folosi Microsoft Excel pentru a calcula RIR.

Durata de recuperarea investiţiei reprezinta numărul de ani necesar fluxurilor viitoare actualizate să acopere integral efortul investiţional. Toate proiecţiile vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani dupa finalizarea implementării proiectului. Proiectul va fi considerat fezabil daca:

Valoarea actualizată netă este pozitivă Rata Internă de rentabilitate este > 9% Fluxul net de numerar cumulat (cu finantare nerambursabila) pe

întreaga perioada analizată să fie pozitiv.

79  

Anexa 4

Nota de fundamentare

Nota de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de

finanţare

ale propunerii de proiect xxxxxxxxxxxxx ID … POC-YYYYYYY

Nota de fundamentare trebuie să conţină: - Justificări/fundamentări pentru valorile solicitate (pentru lucrări şi bunuri din cererea de finanţare depusă); - Preţurile orientative care au stat la baza fundamentărilor; - Oferte de preţ (ataşate ca documente însoţitoare) care au stat la baza stabilirii bugetelor orientative (minim 3 oferte)

Cod Denumire cheltuială

Numar

Preţurile orientative

Fundamentare 3 oferte- se vor trece doar numarul lor de inregistrare

Justificări- se justifica necesitatea acestor cheltuieli Din cererea de finantare, respectiv activitatile desfasurate

1 2

CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuieli pentru activităţile de cercetare

Cheltuieli de personal

Cheltuieli cu echipamente şi instrumente (active corporale şi obiecte de inventar)

Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale

80  

Cheltuieli pentru achiziţia de servicii

Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii

Cheltuieli pentru închirierea de teren

Cheltuieli generale de administraţie (de regie)

Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare

Cheltuieli pentru realizarea de studii tehnice de fezabilitate pregătitoare pt dezvoltarea experimentală

Cheltuieli pentru activităţile de dezvoltare experimentală

Cheltuieli de personal

Cheltuieli echipamente şi instrumente (active corporale şi obiecte de inventar)

Cheltuieli pentru achiziţia de

81  

active fixe necorporale

Cheltuieli pentru achiziţia de servicii

Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii

Cheltuieli pentru închirierea de teren

Cheltuieli generale de administraţie (de regie)

Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare

Cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială

Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării

Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării

Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării

Cheltuieli pentru

82  

detaşarea/ angajarea de personal cu înaltă calificare Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării

Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale

Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente

Alte cheltuieli

Achiziţia de servicii pentru realizarea de analize economice, studii de piaţă, planuri de afaceri

Cheltuieli de personal pentru activităţi de introducere în producţie a rezultatelor cercetării

TOTAL

Pentru punctele 2-9 se va completa tabelul pentru fiecare achizitie in parte.

Data (Reprezentant Legal)

83  

Funcţia ocupată

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătura

Se va completa pentru fiecare întreprindere care intră în componenţa „ întreprinderii unice” 1 Se va selecta situaţia incidentă 1 Se va completa pentru fiecare întreprindere care intră în componenţa „ întreprinderii unice”

84  

Anexa 5

Domenii și subdomenii de specializare inteligentă și sănătate 1. BIOECONOMIE

1.1. Agro-alimentare ‐ Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional ‐ Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol ‐ Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit şi acvacultură, la

provocările secolului XXI ‐ Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi a

calităţii vieții ‐ Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului

schimbărilor climatice globale 1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil 1.3. Biotehnologii

‐ Bionanotehnologii ‐ Biotehnologii de mediu ‐ Biotehnologii agro-alimentare ‐ Biotehnologii industriale ‐ Biotehnologii medicale şi farmaceutice ‐ Bioanaliza

1.4. Știința medicamentului ‐ Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice ‐ Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în

vederea dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo ‐ Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi

tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi farmacocinetic

‐ Design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă ‐ Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu

mediul, animalele și omul. ‐ Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene

cu potențial de răspândire în masă.

2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE 2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații

- Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni - Internetul viitorului - Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software - Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale

2.2. Spațiu - Aplicaţii spaţiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom) - Aplicații spațiale integrate

2.3. Securitate

85  

- Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane

o Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de securitate

- Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre - MEDIU ? (modelarea şi simularea dinamicii sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi cartare interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare şi luare a deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie în vederea integrării in reţelele europene; dezvoltarea unor soluţii inovative de protecție antiseismică, eficiente, funcționale şi economice pentru zonele seismice din România)

- Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii sistemelor „Smart-Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea informatică a infrastructurilor şi serviciilor critice; sistemele de intelligence)

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

3.1. Energie ‐ Creşterea eficientei energetice la generare, transport şi distributie şi la

consumator ‐ Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile ‐ Tehnologii inovative de stocare a energiei ‐ Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili ‐ Energie nucleară

3.2. Mediu și schimbări climatice ‐ Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă ‐ Gestionarea riscului indus de schimbările globale asupra resurselor din sol

3.3. Sisteme inteligente ‐ Oraşul inteligent

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE

4.1. Echipamente de transport ‐ Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic

4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse ‐ Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse

4.3. Tehnologii de depoluare ‐ Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor

4.4. Materiale ‐ Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor

prin acoperiri funcționale ‐ Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii ‐ Materiale și tehnologii pentru sănătate ‐ Materiale pentru energie ‐ Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de

transport

86  

‐ Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei

5. SĂNĂTATE

‐ Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie

‐ Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor markeri moleculari de monitorizare a răspândirii paneuropene

‐ Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică ‐ Medicină reproductivă, medicină materno-fetala şi perinatală ‐ Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii ‐ Studiul celor mai răspândite cauze de mortalitate şi morbiditate din Romania ‐ Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică ‐ Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice,

farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistenței la chimioterapie

‐ Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a medicamentelor şi suplimentelor alimentare

‐ Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție ‐ Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design,

formulare și control