of 90 /90
1 PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 GHIDUL SOLICITANTULUI Axa prioritară PI 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Prioritate de investiții 1.a Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDIși promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD Tip proiect Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor COMPETIȚIA DE PROIECTE < POC-A1-A1.1.1-2014-x> Prezentul Ghid al solicitantului se adresează întreprinderilor cu activitate de C-D menţionată în statut ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.1.1: Mari infrastructuri de CD din cadrul Axei prioritare 1 a POC Prezentul ghid nu se substituie legislației naționale și comunitare și nu exonerează solicitanții de finanțare de obligația cunoașterii și respectării acesteia

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020...

Page 1: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

 

GHIDUL SOLICITANTULUI

Axa prioritară PI 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Prioritate de investiții 1.a

Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDIși promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european

Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Tip proiect Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor

COMPETIȚIA DE PROIECTE < POC-A1-A1.1.1-2014-x> Prezentul Ghid al solicitantului se adresează întreprinderilor cu activitate de C-D menţionată în statut ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.1.1: Mari infrastructuri de CD din cadrul Axei prioritare 1 a POC Prezentul ghid nu se substituie legislației naționale și comunitare și nu exonerează solicitanții de finanțare de obligația cunoașterii și respectării acesteia

Page 2: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

 

Continut CAPITOLUL 1 :INFORMAȚII GENERALE .................................................................................................3 

1.1. Scopul ghidului.......................................................................................................................................... 3 1.2. Programul Operațional Competitivitate – Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor ............................................................ 3 1.3. Sistemul de implementare a POC Axa prioritară 1 – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării – instituții implicate și atribuții ........................................................................................................... 6 

CAPITOLUL 2 : REGULILE COMPETIȚIEI DE PROIECTE .....................................................................7 2.1. Prezentarea generală a acțiunii .................................................................................................................. 7 2.2. Eligibilitatea solicitanților ......................................................................................................................... 8 2. 3. Eligibilitatea proiectelor și activităților .................................................................................................. 10 2.4. Cheltuieli eligibile ................................................................................................................................... 14 

CAPITOLUL 3 : DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE ..................................................................... 18 3.1. Instrucțiuni privind depunerea cererii de finanțare .................................................................................. 20 

CAPITOLUL 4 : VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE ...................................................................... 23 4.1. Verificarea conformității și eligibilității .................................................................................................. 24 4.2. Evaluarea propunerilor ............................................................................................................................ 25 4.3. Reguli specifice de selecție ..................................................................................................................... 29 4.4. Depunerea și soluționarea contestațiilor .................................................................................................. 29 

ANEXA 1- MODEL CERERE DE FINANȚARE ........................................................................................ 33 ANEXA 2- LISTA DOCUMENTELOR ÎNSOŢITOARE ............................................................................. 48 ANEXA 3 - DOMENII ȘI SUBDOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ ȘI SĂNĂTATE ................ 76 ANEXA 4 - GLOSAR DE TERMENI .......................................................................................................... 79 ANEXA A: FIȘA PENTRU VERIFICAREA FORMALĂ ............................................................................. 83 ANEXA B: FIŞA PENTRU VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII ..................................................................... 86 ANEXA C : FIȘA DE EVALUARE .............................................................................................................. 89 

Page 3: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

 

CAPITOLUL 1 :INFORMAȚII GENERALE

1.1. Scopul ghidului

Prezentul ghid reunește instrucțiunile, procedurile și criteriile care trebuie respectate de solicitanții de finanțare în cadrul cererii de propuneri de proiecte POC-A1-A1.1.1-2014-x pentru acțiunea ”Mari Infrastructuri de CD”, tip de proiect: Dezvoltarea departamentelor CD ale întreprinderilor. Ghidul este unul dintre documentele care alcătuiesc pachetul cererii (apelului) de propuneri de proiecte. Solicitanților de finanțare li se recomandă să citească cu atenție informațiile cuprinse în prezentul document, informațiile cuprinse în Cererea (apelul) de propuneri de proiecte pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată din FEDR şi de la bugetul de stat, cu anexele sale, instrucțiunile de completare a cererii de finanțare diponibile pe pagina de internet a organismului intermediar www.poscce.research.ro.  

ATENȚIE!

Pachetul cererii de finanțare (propunerea de proiect) pe care trebuie să îl pregătească solicitantul este alcătuit din :

Cererea de finanțare si anexele la acestea, care se vor încărca electronic conform secțiunii 3.1.1 din prezentul ghid

Documentele însoțitoare, care se vor depune în format fizic conform secțiunii 3.1.3 din prezentul ghid

1.2. Programul Operațional Competitivitate – Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Programul Operațional Competitivitate (POC) (disponibil la adresa www.poscce.research.ro și www.fonduri-ue.ro ) aprobat prin Decizia CE nr.XXXXX reprezintă un document strategic care contribuie la strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale fiind unul dintre cele 8 programe operaționale prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020 (disponibil la adresa www.fonduri-ue.ro). Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Cercetare-Dezvoltare Inovare 2014-2020 (disponibilă la adresa www.research.ro ) şi ale Acordului de Parteneriat 2014-2020, contribuind la realizarea obiectivului tematic 1 - Dezvoltarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării prevăzut în Anexa II la cadrul Strategic Comun 2014-20201. Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor are o alocare financiară de 798 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

                                                            1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_en.pdf  

Page 4: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

 

Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor are 2 priorități de investiții, fiecare prioritate cu un număr specific de acțiuni: Prioritatea de investiții Acțiuni Beneficiari 1a) Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într-un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă

Acțiune 1.1.1 : Mari infrastructuri de CD

-Organizaţii de cercetare de drept public sau privat (instituţii CD sau de învăţământ superior) -Intreprinderi cu activitate CD menţionată în statut -Entități care administrează structuri de tip cluster inovativ

Acțiune 1.1.2 : Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

-Organizaţii de cercetare de drept public sau privat (instituții CD și de învățământ superior) -Asociații ale acestora - Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare

Acțiune 1.1.3 : Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

-Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat -Intreprinderi mari, mijlocii sau mici, care doresc să aplice şi/sau au o participare constantă la programele-cadru de cercetare ale UE sau alte programe internaţionale de CDI

Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

-Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat -Intreprinderile mari, mijlocii sau mici, cu activitate CD menţionată în statut

1b) Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea

Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele

-Întreprinderile mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de CD poate să nu existe în obiectul

Page 5: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

 

investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, a liniilor pilot, a acțiunilor de validare precoce a produselor, a capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și al difuzării tehnologiilor de uz general

economice care prezintă potențial de creștere

de activitate al întreprinderii; -Parteneriatele formate, la iniţiativa sectorului antreprenorial, din întreprinderi și instituţii de CD şi/sau învăţământ superior (e.g. clustere inovative;) -Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de cercetare de drept public -Start-up-uri inovatoare: microîntreprinderi sau întreprinderi mici, care înregistrează o vechime de maximum …. ani în anul depunerii proiectului şi au un plan de afaceri bazat pe un rezultat CD sau un drept de proprietate industrială;

Acțiune 1.2.2 : Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață

Instituțiile care implementează schemele de finanțare sau fondul de participare (depinde de modul de implementare)

Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

-Organizaţiile de cercetare (instituţii de CD şi de învăţământ superior) a căror activitate are potenţial de comercializare - Alte entități care pot oferi servicii de transfer de cunoștințe -Intreprinderile care accesează oferta

Page 6: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

 

1.3. Sistemul de implementare a POC Axa prioritară 1 – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării – instituții implicate și atribuții

Autoritatea de management (AM) pentru Programul Operațioanal Competitivitate (POC) – funcționează în cadrul Ministerului Fondurilor Europene și are responsabilitatea managementului și controlului implementării POC în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cu respectarea prevederilor art. 125 din Regulamentul nr 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, ale HG nr…… și ale normelor aferente fondurilor.

Organisme intermediare (OI) – entități juridice care efectuează anumite sarcini ale autorității de management, în conformitate cu prevederile art. 123 din Regulamentul nr 1303/2013. Pentru implementarea eficientă a POCi au fost desemnate 2 organisme intermediare, respectiv câte un organism intermediar pentru fiecare axă prioritară. Pentru Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, organismul intermediar desemnat este Ministerul Educației Naționale - Direcția Generală OI Cercetare. Responsabilitățile Organismelor Intermediare sunt prevăzute prin acordul de delagare încheiat între Autoritatea de Management și Organismul Intermediar în cauză. Unitatea de Plată - este structura din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de avans, prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţă financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul POC, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz. Autoritatea de Certificare și Plată – este structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de avans, prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat..  Autoritatea de Audit - desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.  Comitet de Monitorizare - este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficienţei şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POC, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în materie.

     

Page 7: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

 

CAPITOLUL 2 : REGULILE COMPETIȚIEI DE PROIECTE

2.1. Prezentarea generală a acțiunii 2.1.1. Acțiunea 1.1.1 Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD sprijină creșterea capacității de cercetare dezvoltare și inovare în domenii identificate de Strategia Națională de CDI 2014-2020 ca domenii de cercetare de specializare inteligentă, precum și în sănătate, identificat ca domeniu prioritar de interes național. 2.1.2. Elemente specifice prezentului apel de proiecte Prezentul apel de proiecte se adresează întreprinderilor cu activitate CD, fiind finanțate investiții inițiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale acestora. Finanțarea publică se acordă ca ajutor de stat regional pentru investiții așa cum este prevăzut prin Schema de ajutor de stat pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC) aprobată prin Ordinul ministrului nr.XXXX. Încurajarea creșterii capacității de cercetare dezvoltare și inovare se va realiza prin dezvoltarea departamentelor CD ale întreprinderilor în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă a acestora. Când intreprinderea face parte dintr-un cluster investiția în cercetare dezvoltare și inovare va contribui deasemenea la creșterea potenţialului de cluster în special în acele sectoare economice competitive sau cu potențial de creștere la nivelul comunităților unde activează aceste întreprinderi. Proiectele se concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare, a căror prezentare eate în Anexa 3 a Ghidului Solicitantului: Specializare inteligentă

Bioeconomia Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate Energie, mediu și schimbări climatice Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Sănătate, domeniu prioritar de interes național. În cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini investiții inițiale pentru:

Construcția de noi clădiri destinate departamentelor CD ale întreprinderilor Extinderea (și/sau supraetajarea), consolidarea, reabilitarea clădirilor destinate

departamentelor CD ale întreprinderilor Dotarea deparamentelor CD ale întreprinderilor cu instalații, utilaje și echipamente pentru

cercetare și active necorporale pentru CD. Solicitantul trebuie să justifice modalitatea în care investițiile folosesc la dezvoltarea de noi activităţi şi/sau direcţii de cercetare, precum şi contribuţia lor la crearea de valoare adăugată din punct de vedere ştiinţific şi economic. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate a instrumentelor sau a echipamentelor propuse a fi achiziţionate în cadrul proiectului, în context naţional, comparativ cu nivelul internaţional.

Page 8: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

 

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei şi 90.000.000 lei. Valoarea finanțării publice nerambursabile nu va depăși echivalentul în lei a 5.000.000 euro în Municipiul București, 15.000.000 milioane euro în regiunea Vest și județul Ilfov și 20.000.000 euro în celelalte regiuni ale României. Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro2.

2.2. Eligibilitatea solicitanților Solicitantul întreprindere este eligibil dacă îndeplineşte condiţiile de mai jos, justificate prin documente specifice, care se depun la data menţionată în cererea/apelul de propuneri de proiecte.

Toate documentele care însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în anexa 2 a Ghidului solicitantului.

a) Solicitantul de finanțare este societate comercială cu personalitate juridică constituită conform

legislației relevante în vigoare

La momentul depunerii cererii de finanțare întreprinderile sunt înregistrate în România sau într-un stat membru al UE. La momentul contractării toate întreprinderile pentru care a fost aprobată finanțarea sunt înregistrate în România în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Se justifică prin Certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerţului / document

echivalent eliberat într-un stat membru UE, valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare

b) Activitatea de cercetare-dezvoltare este menționată în obiectul de activitate al solicitantului

Se justifică prin Certificatul constatator dela Oficiul Registrului Comerţului / document echivalent eliberat într-un stat membru UE, valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare

c) Solicitantul este înregistrat în RPC (Registrul Potențialilor Contractori) și are documentele de înregistrare actualizate la data depunerii documentelor însoțitoare Se va verifica în RPC în corelare cu datele înscrise în scrisoarea de înaintare a documentelor

însoțitoare ale cererii de finanțare

d) Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

e) Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac

                                                            2 La cursul valutar mediu lunar publicat de BNR pentru luna depunerii cererii de finanțare http://www.curs-valutar-bnr.ro/curs-valutar-mediu-lunar

Page 9: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

 

obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.

f) Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

g) Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

h) În urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, solicitantul nu a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale. Solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanţate din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale va putea să depună cereri de finanţare pentru a fi finanţate prin POC- Axa prioritară 1, cu condiţia achitării acestui debit precum şi a penalităţilor aferente şi să facă dovada achitării acestora, precum şi a îndeplinirii, la momentul depunerii cererii de finanţare, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanţa judecătorească.

i) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

j) Solicitantul nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv „Intreprindere aflată în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

k) Solicitantul de finanțare nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii de finanțare și la momentul depunerii

Page 10: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

10 

 

cererii de finanțare nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită finanțare, în zona în cauză.

l) În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiţii privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate sau de primire în concesiune a terenului şi, după caz, proprietatea, concesiunea sau închirierea imobilului unde se face investiţia.

Concesiunea trebuie să acopere o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare. În cazul concesiunii, trebuie sã se facã dovada dreptului de a face investiţii asupra terenului şi clãdirilor aflate în concesiune, pe o perioadã de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare. În cazul unui contract de închiriere imobile, acesta să aibă o durată de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare şi să prevadă dreptul de a face investiţii asupra clădirii închiriate.

Pentru solicitanţii care intenţionează să achiziţioneze un teren pentru construirea unui imobil este acceptată depunerea la competiţie a unui ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul în cauză. Semnarea contractului de finanţare va fi însă condiţionată de prezentarea titlului de proprietate asupra terenului.

În cazul în care propunerea de proiect implică numai achiziţionarea de echipamente, fără lucrări de construcţie, se solicită numai un act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare al spaţiului în care se vor instala şi utiliza acele echipamente (titlu de proprietate sau contract de închiriere/concesiune).

In cazul în care solicitantul deţine cu titlu de proprietate imobilul şi/sau terenul pe care se face investiţia, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini şi servituţi şi să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecãtoreşti şi nici al unor revendicãri potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun. Solicitantul va prezenta şi semna o Declaraţie pe propria răspundere conform modelului din Anexa 2.1 a acestui Ghid. Extrasul de carte funciara se va solicita in cazul aprobării finanţării, la contractare.

Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de la punctele d) –l) se depune o declaraţie de eligibilitate pe proprie răspundere (conform Anexei 2.1 a Ghidului Solicitantului)

m) Investiția realizată prin proiect nu a fost finanțată și nu este finanțată în prezent din alte fonduri publice, cu excepția studiilor preliminare (studiu de prefezabilitate, analiză geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic/ detalii de execuție și altele asemenea, după caz)

În acest sens se depune o declaraţie privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice pe proprie răspundere (conform Anexei 2.1 a Ghidului Solicitantului)

n) Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică/ întreprindere mijlocie/întreprindere mare

Solicitantul de tip întreprindere mică sau mijlocie depune o declaraţie cuprinzând informaţii cu privire la încadrarea întreprinderii în categoria IMM (model în Anexa 2.5 a acestui Ghid).

NOTĂ Pentru proiectele care sunt admise la finanţare, la contractare vor fi prezentate documente ce se vor constitui în documente însoţitoare ale contractelor de finanţare, cu rol de a certifica eligibilitatea solicitanţilor (vezi Secţiunea III – Contractarea şi finanţarea proiectelor din POC)

2. 3. Eligibilitatea proiectelor și activităților 2.3.1. Categorii de proiecte

Prezentul ghid de proiecte se adreseazăunui singur tip de proiect care urmărește dezvoltarea departamentelor CD ale întreprinderilor prin:

Construcția de noi clădiri destinate departamentelor CD ale întreprinderilor Extinderea (și/sau supraetajarea), consolidarea, reabilitarea clădirilor destinate

departamentelor CD ale întreprinderilor

Page 11: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

11 

 

Dotarea departamentelor CD ale întreprinderilor cu instalații, utilaje și echipamente pentru cercetare și active necorporale pentru CD.

ATENȚIE! Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd exclusiv activități de construcție de

noiclădiri și/sau extindere (și/sau supraetajare), consolidare, reabilitare clădiri existente

Dotarea cu echipamente și instrumente de cercetare a departamentelor CD și a activelor necorporale de CD este activitate OBLIGATORIE pe proiect și trebuie să îi fie alocat cel puțin 60% din valoarea totală a proiectului.

Proiectul nu va propune realizarea de investiții în domeniile:

(a) sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (1), cu excepția ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanțare (ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate), ajutoarelor în materie de cercetare și dezvoltare și ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;

(b) sectorul producției agricole primare, cu excepția ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare și ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;

(c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

(d) facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.

(e) activități în sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, din sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta;  În cazul în care un solicitant își desfășoară activitatea (principală sau secundară) și în sectoarele excluse menționate, sprijinul financiar se acordă pentru sectoarele sau activitățile care nu sunt excluse, cu condiția separării clare a activităților sau a asigurării unei distincții între costuri, care să asigure că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanțare în cadrul acestui cereri de propuneri de proiecte. Valoarea asistenței publice nerambursabile este cuprinsă între 4.500.000 lei (1.000.000 euro) şi 90.000.000 lei (20.000.000 euro). Valoarea finanțării publice nerambursabile nu va depăși echivalentul în lei a 5.000.000 euro în Municipiul București, 15.000.000 milioane euro în regiunea Vest și județul Ilfov și 20.000.000 euro în celelalte regiuni ale României. Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile și cheltuilei neeligibile) nu depășește echivalentul în lei a 50 milioane de euro. Asistența publică nerambursabilă se acordă beneficiarilor ca ajutor regional pentru investiții în baza Schemei de ajutor de stat pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC) aprobată prin Ordinul ministrului nr.XXXX.

Page 12: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

12 

 

Scopul şi obiectivele propunerii trebuie sa fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare precum şi cu obiectivele acțiunii 1.1.1, asa cum sunt descrise în cererea de propuneri de proiecte. Solicitantul trebuie să demonstreze că investiția propusă sprijină dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderii, în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă; de asemenea prin această nouă investiţie se vor crea noi locuri de muncă de înaltă calificare, pentru activităţile de C-D. Durata proiectelor Maximum 24 de luni 2.3.2. Criterii de eligibilitate a proiectului a) Scopul şi obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, precum

şi cu obiectivele acţiunii, aşa cum sunt descrise în cererea de propuneri de proiecte b) Domeniul de cercetare al proiectului să se încadreze în unul din domeniile prioritare (vezi punctul

2.3.1. din Ghidul solicitantului c) Proiectul este implementat pe teritoriul României d) Activităţile proiectului să înceapă după ce OI Cercetare a confirmat în scris solicitantului că

propunerea îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute, sub rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor.

ATENȚIE!

Pentru proiectele/activitățile de investiții începerea lucrărilor sau începerea proiectului înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept începere a lucrărilor

e) Dimensiunea finanţării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menţionate în cererea de

propuneri de proiecte (vezi punctul 2.3.1 din Ghidul solicitantului). f) Proiectul conține cel puțin o activitate eligibilă, din cele definite la punctul 2.3.3 din Ghidul solicitantului. g) Durata proiectului să se incadreze în limitele menţionate în cererea de propuneri de proiecte (vezi punctul

2.3.1 din Ghidul solicitantului). h) Investiţia iniţială propusă în proiect trebuie să se adreseze numai activităţilor de cercetare-dezvoltare

orientate spre sectoare economice eligibile (vezi punctul 2.3.1 din Ghidul solicitantului).

Pentru justificare se depune o declaraţie de eligibilitate pe proprie răspundere (conform Anexei 2.2. - Declarație pe proprie răspundere prvind respectarea regulilor în domeniul ajutorului de stat a Ghidului Solicitantului)

2.3.3. Activități eligibile Următoarele categorii de activități sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentei acțiuni:

achiziţie de teren;

construcţie/extindere clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare C-D;

achiziţionarea de active corporale pentru C-D: clădiri şi/sau spaţii, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare;

achiziționarea de active necorporale pentru CD

Page 13: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

13 

 

Activitățile finanțate în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte trebuie să constituie investiții inițiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare din cadrul întreprinderilor.

Întreprinderile mari din regiunea București-Ilfov trebuie să demonstreze că investițiile inițiale sunt în favoarea unei noi activități economice.

Investiția inițială desemnează, în sensul prezentului tip de proiect, o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente. Investiție inițială pentru o nouă activitate economică, în sensul prezentului tip de proiect, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă. „Aceeași activitate sau o activitate similară” înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire așa cum e prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice.

Un proiect include achiziţionarea de echipamente pentru C-D însoţită sau nu de una sau mai multe activităţi privind lucrări de modernizare şi/sau construcţii. Nu este obligatoriu ca un proiect să includă toate activităţile enumerate mai sus. Nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi de construcţie şi/sau modernizare clădiri. Se urmăreşte dotarea departamentelor CD ale întreprinderilor cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să funcţioneze într-un mediu adecvat.

Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modalitatea prin care noua investiție sprijină dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderii în vederea creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă, precum şi a creării de noi locuri de munca în activitatea de C-D). Următoarele categorii de activități NU sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentei acțiuni dar sunt obligatorii pentru implementarea proiectului (și urmează a fi finațate din fondurile solicitantului fără a se lua în considerație la calculul asistenței publice nerambursabile ):

activități de informare și publicitate pentru proiect;

managementul proiectului

Efectul stimulativ al finanţării și impactul acesteia

Efectul stimulativ este demonstrat numai în cazul în care activităţile din cadrul proiectului nu au început înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare pentru obţinerea ajutorului. Pentru proiectele/activitățile de investiții începerea lucrărilor sau începerea proiectului înseamnă fie demararea  lucrărilor de  construcții  în  cadrul  investiției,  fie primul  angajament  cu  caracter  juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept începere a lucrărilor. 

Investiția  inițială  trebuie  să  aibă  ca  rezultat  intensificarea  activităţilor  de  cercetare‐dezvoltare  şi inovare  la  nivelul  întreprinderii.  Solicitantul  trebuie  să  demonstreze  că  efectul  investiției  asupra activităţilor sale de CDI se va materializa în  creşterea acestora în mărime, raza de acţiune, volum de cheltuieli şi/sau viteză.

Page 14: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

14 

 

2.4. Cheltuieli eligibile

2.4.1. Cheltuieli eligibile

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:

1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren 3 (sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).

Regula de eligibilitate se aplică şi în cazul în care se achiziţionează o clădire în scopul demolării acesteia şi utilizării terenului, în conformitate cu art. 6 al HG 759/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

2. Cheltuieli cu lucrări de modernizare/extindere/construcţie clădiri şi spaţii4

Sunt eligibile în limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

3. Cheltuieli pentru achiziţie de active corporale

3.1. Echipamente IT şi pentru comunicaţii;

3.2. Instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare

4. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale

4.1 Aplicaţii informatice

4.2 Licenţe

Costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de max. 10% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

5. Cheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii5

Cheltuielile pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii sunt eligibile în limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. In cazul în care se efectuează şi lucrări de modernizare/extindere clădiri şi spaţii, atunci, acestea împreună cu cheltuielile pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii sunt eligibile în aceeaşi limită de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări corporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu Ordinul nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru imobilizările necorporale.                                                             3 Numai dacă costul de achiziţie al terenului a fost certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă. 4 Tipurile de cheltuieli incluse în această categorie trebuie să respecte prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 5 Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile următoare:  a) imobilul nu a beneficiat de finanţări comunitare nerambursabile în ultimii 10 ani pentru construcţie sau reabilitare; b) costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă şi că imobilul respectă condiţiile tehnice prevăzute în legislaţia naţională. 

Page 15: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

15 

 

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor este eligibilă. In vederea intocmirii bugetului proiectului beneficiarul va semna o Declaraţie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile.

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenţei financiare nerambursabile.

2.4.2. Cheltuieli neeligibile

În conformitate cu prevederile HG nr..................., următoarele categorii de cheltuieli sunt neeligibile:

2.4.3. Condiţii generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor

Condiţii generale de eligibilitate a cheltuielilor

Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele condiţii generale de eligibilitate: a) să fie însoţite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte

documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului,;

c) să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

În plus cheltuielile trebuie:

a) să fie în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi să fie necesare pentru realizarea proiectului.

b) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-rezultate;

c) să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice, în condiţiile legii.

 Condiţii specifice de eligibilitate a cheltuielilor (conform OM ..................):

Pentru a fi eligibile pentru finanţare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în anexa 1 a OM nr......., să corespundă obiectivelor Axei Prioritare 1 “CDI în sprijinul competitivității economice și al afacerilor” şi să fie coerente cu obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare.

Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile după data confirmării în scris a eligibilităţii proiectului de către Organismul Intermediar pentru Cercetare.

Achiziţia activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de: contract pentru obţinerea dreptului de proprietate (în cazul cunoştintelor tehnice sau al

brevetului), contract de licenţă sau de cesiune pentru obţinerea unui drept de utilizare

Procedurile de achiziţie derulate de întreprinderi se deruleazã în conformitate cu instrucţiunile de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai POC, aprobate de către Autoritatea de Management a POC (anexă la contractul de finanțare și/sau prezentate în Manualul Beneficiarului).

Condiţii specifice privind investiţiile inițiale:

Page 16: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

16 

 

a) Investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin trei ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășiut sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

b) Activele achiziționate trebuie să fie noi, c) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc

următoarele condiții: Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul; Trebuie să fie amortizabile; Trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu

cumpărătorul; și Trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să

rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor.

Costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de max. 10% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

Beneficiarii de ajutor în cadrul schemei nu au nicio obligație privind aria geografică de exploatare a rezultatelor obținute din cercetare, dezvoltare și inovare.

Modalități de finanțare - prevederi privind acordarea asistenței financiare nerambursabile

Finanţarea proiectelor în cadrul acestei acțiuni este de tip nerambursabil şi constă în rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare (CF). Finanţarea proiectului este formată din cofinanţarea publică (FEDR şi alocări din bugetul de stat) şi cofinanţarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare, etc.). Finanțarea publică din fonduri nerambursabile pentru proiect nu ve depăși următoarele limite ca procent din cheltuielile eligibile: Regiunea Întreprindere mare Întreprindere

mijlocie Întreprindere mică

Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50% 60% 70%

Vest și județul Ilfov 35% 45% 55% Municipiul București până la 31 decembrie 2017

15% 25% 35%

Municipiul București în perioada 2018-2020

10% 20% 30%

În regiunea București-Ilfov, beneficiarii de tip întreprindere mare primesc ajutoare regionale pentru investiții numai pentru investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice.

Page 17: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

17 

 

Bugetul proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile necesare realizării proiectului. In cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci intensităţile maxime de finanţare ale ajutorului de stat se aplică cheltuielilor eligibile calculate cu TVA. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile va rezulta după aplicarea cotelor de finanţare precizate de regulile ajutoarelor de stat pentru activităţile şi costurile eligibile acceptate. Notă: În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor este mai mare decât cea iniţială, prevăzută în CRF, ca urmare a actualizării devizului general, atunci Beneficiarul va trebui să suporte diferenţa apărută. Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau în considerare la rambursare nu pot depăşi sumele stabilite iniţial prin contractul de finanţare.

Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în același județ, este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții are costuri eligibile care depășesc 50 de milioane EUR, calculate la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu va depăși valoarea ajutorului ajustat calculată conform formulei: valoarea maximă a ajutoarelor = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), unde R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză la data acordării ajutorului, excluzând bonusurile aplicabile intensității ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane EUR, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane EUR și 100 de milioane EUR, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane EUR.

Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat  Finanțarea publică este acordată pe acest tip de proiect doar pentru activitățile și proiectele care nu sunt şi nu  au  fost  finanţate  înainte  din  alte  fonduri  publice  pentru  aceleaşi  costuri  eligibile  (în  concordanţă  cu declaraţiile pe proprie răspundere ale beneficiarilor).  Pentru  a  stabili  dacă  pragul  valoric  și  intensitățile  maxime  ale  ajutorului  prevăzute  la  secțiunea  sunt respectate, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor.  În cazul în care finanțarea din partea Uniunii Europene gestionată la nivel central de către instituții, agenții, întreprinderi comune sau alte organisme ale Uniunii, care nu este direct sau  indirect sub controlul statului membru,  este  combinată  cu  ajutor de  stat, numai  acesta din urmă  este  analizat pentru  a  se  stabili dacă pragurile  de  notificare  și  intensitățile  maxime  ale  ajutorului  sau  valorile  maxime  ale  ajutorului  sunt respectate, cu condiția ca valoarea totală a finanțării publice acordate în legătură cu aceleași costuri eligibile să nu depășească rata de finanțare cea mai favorabilă prevăzută în normele aplicabile ale dreptului Uniunii. 

Finanțarea publică acordată pe acest tip de proiect poate fi cumulată cu: a) orice alt ajutor de stat sau de minimis, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite; b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului UE nr. 651/2014.

Page 18: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

18 

 

Pentru a stabili dacă pragul valoric maxim pe proiect de investiție și intensitățile maxime ale ajutoarelor prevăzute în Schema de ajutor de stat și menționate la acest punct sunt respectate, va fi luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor.

CAPITOLUL 3 : DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

Pachetul cererii de finanțare (propunerea de proiect) pe care trebuie să îl pregătească solicitantul este alcătuit din :

Cererea de finanțare si anexele la acestea, care se vor încărca electronic conform secțiunii 3.1.1 din prezentul ghid

Documentele însoțitoare ale cererii de finanțare, care se vor depune în format fizic conform secțiunii 3.1.3 din prezentul ghid

Cererea de finanțare (anexată prezentului ghid și disponibilă și în format electronic la adresa www.poscce.research.ro ) se va completa conform instrucțiunilor marcate între parantezele unghiulare şi va urmări întocmai modelul standard.

Cererea de finanțare se va completa în limba română, editat la calculator, cu font Times New Roman (dimensiunea de 12) spatiat la un rând.

Cererea de finanțare va avea maximum 50 de pagini (fără a lua în considerare în acest calcul anexele obligatorii la cerere respectiv CVurile membrilor echipei de proiect și lista activelor corporale achiziţionate prin proiect).  După completare, cererea de finanţare şi anexele obligatorii la aceasta : se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului şi se ştampilează, pe fiecare pagină, în colțul

din dreapta din josul paginii; se numerotează toate paginile, în ordine de la 0 la „n”, unde pagina 0 este prima pagina a cererii de

finanțare (coperta) iar „n” ultima pagină a ultimului document anexat la cerere  

ATENȚIE!

Cererile de finanțare completate de mână vor fi respinse

Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor din cererea de finanțare) conduce la respingerea automată a cererii de finanțare

Documentele însoțitoare ale cererii de finanțare se completează conform modelelor atașate la prezentul ghid (acolo unde este prevăzut un astfel de model). Opisul documentelor însoțitoare este:

Denumire document Model în anexa

Nr.exemplare

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea 2.1 semnată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 ex. în original

Page 19: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

19 

 

Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări

2.2 semnată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 ex. în original

Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat

2.3 semnată de reprezentantul legal al instituţiei – 2 ex. în original

Declarație de angajament 2.4 semnată de reprezentantul legal al instituţiei – 2 ex. în original

Declaraţia de certificare a aplicaţiei 2.5 2 ex. în original

Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (unde este cazul)

2.6 semnată de reprezentantul legal al instituţiei – 2 exemplare în original

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, dacă este cazul

2.7 semnată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 ex. în original

Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la competiţia POC-A1-A1.1.4-2014-x, precum şi a contribuţiei financiare a solicitantului pentru proiect

semnată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 ex. în original

Ante-contract de vânzare/cumpărare* pentru terenul unde se va efectua investitia (unde este cazul)

2 copii

Notă de certificare a costului de achiziție al terenului de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață (unde este cazul

2 copii

Studiu de fezabilitate/ DALI, elaborate conform HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde proiectul presupune construcție/extindere/modernizare/efectuare de lucrări

2.8 5 CD-uri

Plan de afaceri 2.9 5 CD-uri

Certificatul constatator de la Registrul Comerţului original şi 1 copie

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului RPC

Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social

RPC

Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei RPC

Bilanţurile oficiale pe ultimii 2 ani şi Contul de Profit şi RPC

Page 20: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

20 

 

Pierderi

* pe copie se specifică „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al instituţiei şi se ştampilează.

IMPORTANT: Transmiterea documentelor însoţitoare trebuie să se facă până la termenul limită de depunere a propunerilor specificat in cererea de propuneri de proiecte.

Informaţii suplimentare Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail, înainte de termenul limită de primire a propunerilor, la adresa de mai jos, indicând în mod clar numărul de sesiune (cod competiţie): Adresa e-mail pentru informaţii : <[email protected] > În vederea aplicării unui tratament egal tuturor solicitanţilor, DG-OI nu poate exprima o opinie anterioară privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect.

3.1. Instrucțiuni privind depunerea cererii de finanțare Solicitantul trebuie să depună pachetul cererii de finanțare (propunerea de proiect) astfel: “Cererea de finanţare” - înregistrare electronică conform instrucţiunilor de la 3.3.1; “Documentele însoţitoare”- transmise la Birourile regionale ale DG-OI corespunzătoare regiunii

în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul conform instrucţiunilor de la 3.3.3

ATENȚIE!

Până la data limită de depunere a pachetului cererii de finanțare, solicitantul trebuie să se înregistreze/actualizeze datele și documentele în Registrul Potențialilor Contractori (RPC) conform instrucţiunilor de la 3.3.2 Data limită până la care se primesc cereri de finanţare pentru această competiție se anunţă în cererea/ apelul de proiecte pe site–ul www.poscce.research.ro/

3.1.1. Transmiterea electronică a “Cererii de finanţare” Pagina web de înregistrare a propunerii este următoarea: https://structurale.ancs.ro/. Pașii care trebuie parcurși pentru înregistrarea electronică a cererii de finanțare sunt: Pasul 1 Se completează “off-line” cererea de finanţare de către solicitanţi, în limba

română, inclusiv CV-urile persoanelor care vor face managementul proiectului şi a persoanelor care vor activa în departamentul CD vizat

Pasul 2 Directorul de proiect crează un cont nou de la butonul 'creare cont' din bara stânga a paginii.

Pasul 3 Directorul de proiect se autentifică introducând în partea din stânga paginii adresa de e-mail şi parola trimisă automat de aplicaţie la această adresă, la scurt timp după crearea contului. (Vă recomandăm să verificaţi şi în directoarele “Bulk” sau “Junk” din căsuţa poştală.)

Pasul 4 Se face click pe butonul 'înregistrare proiect' şi se completează câmpurile

Page 21: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

21 

 

solicitate. Se încarcă cererea de finanţare, precum şi CV-urile personalului, într-un singur fişier tip .pdf. Numărul de întregistrare a cererii de finanţare apare pe ecran şi este transmis şi pe e-mail.

Pasul 5 Se poate vizualiza proiectul depus, făcând click pe butonul 'proiecte depuse' Pasul 6 Se iese din cont cu 'logout'.

ATENȚIE!

Nu se scanează documentele scrise reprezentând cererile de finanţare. Acestea se încarcă în documente de tip PDF sau Word Orice cerere de finanţare înregistrată electronic după termenul limită va fi automat respinsă.

3.1.2 Înregistrarea/actualizarea documentelor şi datelor în RPC Pentru accesarea Registrului Potenţialilor Contractori (RPC) se utilizează urmatoarea adresă: http://rpc.ancs.ro/

Pentru înscrierea corectă şi completă a informaţiilor privind organizaţia dumneavoastră este necesar, ca înainte de a începe înscrierea, să parcurgeţi urmatoarele etape: - după obţinerea contului şi a parolei pentru organizaţia dumneavoastră (prin accesarea adresei date mai sus), să vizualizaţi conţinutul RPC pentru a vedea care sunt informaţiile pe care trebuie să le înscrieţi; - să aveţi la dispoziţie, atunci când începeţi înscrierea, toate informaţiile care vă sunt necesare, actualizate; - să scanaţi cu rezoluţia de 100 dpi documentele:

1. Statutul; 2. Act juridic de înfiinţare a instituţiei; 3. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului; 4. Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social; 5. Bilanţurile oficiale pe ultimii trei ani, inclusiv Contul de Profit şi Pierdere.

3.1.3 Transmiterea documentelor însoţitoare

Documentele însoţitoare anexă la cererea de finanţare, în ordinea opisului prezentat mai sus, se vor multiplica în 2 exemplare, fiecare exemplar complet fiind indosariat separat. Documentele însoţitoare anexă la cererea de finanţare trebuie să ajungă în plic/colet sigilat, transmis prin poştă, în mod recomandat, sau prin curier privat sau înmânate direct (o confirmare de primire semnată şi datată îi va fi înmânată celui care predă plicul/solicitantului) la adresele de mai jos:

Birourile Regionale

Nr. Crt

Regiunea Judeţe componente Adresele Birourilor Regionale ale OI Cercetare

Nord Est Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

Birou regional Iaşi În sediul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Aleea Sadoveanu nr. 3 (clădirea editurii,et 1), Iaşi, judeţul Iaşi Tel. 0232/219.006 Implementare : Gabriela Doboş, e-mail: [email protected] Monitorizare : Iuliu Jica, e-mail : [email protected] Management financiar şi control: Adina Vădanei, e-mail : [email protected]

Sud Est Brăila, Buzău, Constanţa. Se transmit la Biroul regional Târgovişte

Page 22: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

22 

 

Galaţi, Vrancea, Tulcea În sediul Universităţii Valahia Târgovişte (FIMMR), Bd-ul Unirii, nr. 18, corp A, et. 2, sălile A202, A215, cod 130082, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Tel: 0245/210.314 Implementare : Clara Constantinescu, e-mail: [email protected] Birou regional Constanţa În sediul Universităţii Ovidius Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, cod poştal 900527, judeţul Constanţa (cămin II, et. 4, camera 2) Tel: 0341/446579 Monitorizare și management financiar: Lăstuna Alina Rolea, e-mail: [email protected]

Sud Muntenia Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman

Birou regional Târgovişte În sediul Universităţii Valahia Târgovişte (FIMMR), Bd-ul Unirii, nr. 18, corp A, et. 2, sălile A202, A215, cod 130082, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Tel: 0245/210.314 Implementare : Clara Constantinescu, e-mail: [email protected] Monitorizare : Viviana Filip, e-mail : [email protected] Management financiar şi control: Cristian Păsărică, e-mail : [email protected], tel: 021.319.23.20

Sud Vest Oltenia

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea

Birou regional Craiova În sediul Institutului de Proiectări şi Automatizări SA – IPA SA Sucursala CIFATT, Str. Ştefan cel Mare nr.12, judeţul Dolj, tel: 0351/439440 Implementare : Augustin Corneanu, e-mail: [email protected] Management financiar şi control: Mihaela Brînzan, e-mail: [email protected]

Vest Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş

Birou regional Timişoara În sediul Intitutului de Studii și Proiectări Energetice - ISPE Timișoara, str.Gheorghe Lazăr nr.18-20 Implementare : Gabriel Cristescu, e-mail : [email protected] Monitorizare : Gheorghe Crişan, e-mail: [email protected] Management financiar şi control: Alina Mucichescu, e-mail : [email protected]

Nord Vest Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureş

Birou regional Cluj În sediul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, din clădirea CIA (Compania de Informatică Aplicată –(fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj) Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, Cluj-Napoca Tel/Fax: 0264 590 445 Implementare: Cristina Chiorean, e-mail: [email protected] Monitorizare : Rodica Meza, e-mail : [email protected] Management financiar şi control: Katona Reka, e-mail : [email protected]

Centru Sibiu, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş

Birou regional Alba-Iulia În sediul Universităţii „1 Decembrie 1918”, str. Nicolae Iorga nr.11-13, corp D, et.3, camera 18, cod poştal 510009, judeţul Alba Tel/fax: 0258/831.030 Implementare : Nicoleta Buda, e-mail : [email protected] Monitorizare : Ana Maria Roman Negoi, e-mail: [email protected] Management financiar şi control: Florentina Sas, e-mail :

Page 23: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

23 

 

[email protected] Bucureşti-Ilfov Bucureşti, Ilfov Birou regional Bucureşti

În sediul MEN - Cercetare Str.I.D.Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poştal 010362 Implementare : Daniela Ghiculescu, tel: 021.310.03.73, e-mail: [email protected] Monitorizare : Mircea Chiş; tel.021.317.76.33, e-mail: [email protected] Management Financiar: Monica Turcan, tel.: 021.319.23.20; e-mail:[email protected] Comunicare: Daniela Gheorghian; tel: 021.316.00.86; e-mail:[email protected]

Plicul/coletul trebuie să aibă înscris: codul competiţiei: (după cum este menţionat acesta în apelul de proiecte) denumirea instituţiei solicitante, adresa ei (inclusiv codul poştal) şi Codul Unic de Înregistrare / Codul

de Înregistrare Fiscală denumirea Organismului Intermediar: Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare –

Birou Regional, Regiunea .......... numărul de înregistrare electronică a cererii de finanţare titlul proiectului tipul proiectului valoarea totală a proiectului, respectiv valoarea finanţării nerambursabile solicitate numele complet al directorului de proiect şi datele de contact ale acestuia

ATENȚIE!

Plicul/coletul va fi însoţit de adresa de înaintare (2 exempare) a propunerii de proiect, semnată de reprezentantul legal al instituţiei solicitante, care va preciza elementele de identificare prezentate mai sus şi dacă solicitantul este sau nu înscris în Registul Potenţialilor Contractori. Documentele însoţitoare ale cererii de finanţare expediate prin orice alt mijloc (de ex. prin fax sau prin e-mail) vor fi respinse. Transmiterea documentelelor însoţitoare trebuie să respecte aceeaşi dată limită cu data de închidere a competiţiei, comunicată prin cererea/ apelul de propuneri de proiecte

CAPITOLUL 4 : VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE  Cererile de finanțare depuse vor parcurge un proces de evaluare şi selecţie, în vederea stabilirii proiectelor aprobate pentru cofinanţare. Procesul de evaluare şi selecţie constă în parcurgerea următoarelor etape:

etapa de verificare a conformităţii administrative a dosarului cererii de finanțare şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;

etapa de evaluare tehnică şi financiară a propunerii de proiect şi selecţia proiectelor.

Page 24: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

24 

 

Rezultatele parcurgerii celor două etape ale procesului de evaluare şi selecţie vor fi comunicate solicitantului, în scris. Etapa de verificare a conformităţii administrative a dosarului cererii de finanțare şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului se va realiza de personalul OI Cercetare cu responsabilităţi de implementare din birourile regionale. Etapa de evaluare tehnică şi financiară a propunerii de proiect şi selecţia proiectelor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central (MEN- DG OI CD). În acest scop, se vor organiza Grupe de Evaluare, în funcţie de domeniul propunerilor. Fiecare Grupă va fi compusă din 3 specialişti (2 cu expertiză științifică îb domeniul proiectului și un evaluator cu expertiză în domeniul economic-financiar) Un reprezentant al MEN DG-OI va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare.   

4.1. Verificarea conformității și eligibilității Pentru verificarea formală a propunerii de proiecte este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:

cererea de finanţare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii de propuneri de proiecte, până la termenul limită de depunere precizat în cererea (apelul ) de proiecte;

ATENȚIE! Dacă cererea de finanţare nu a fost înregistrată electronic, propunerea de proiect nu va fi primită şi nici înregistrată de personalul OI Cercetare la momentul depunerii documentelor însoţitoare

solicitanţii sunt înregistraţi in RPC, iar documentele şi datele sunt actualizate; documentele însoţitoare au ajuns şi au fost înregistrate la Biroul Regional OI .

Regulile de verificare formală:

Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI. Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexa la Cererea de propunere

de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”. Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoţitoare sau unul sau mai

multe dintre aceste documente nu sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înştiinţare din partea OI Cercetare pentru a-şi completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerinţelor, propunerea este respinsă.

Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă

Verificarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilităţii doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale. Reguli de verificare a eligilibilităţii:

Verificarea eligilibilităţii este organizată de Birourile Regionale OI. Verificarea eligibilităţii presupune verificarea eligibilităţii atât a solicitantului, cât şi a propunerii

conform fişei de eligibilitate (anexă la Cererea/ apelul de propuneri de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilităţii pot fi „Da”, sau „Nu”. Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar,

propunerea este declarată neeligibilă şi nu se evaluează. La încheierea etapei de verificare formală şi a eligibilităţii, solicitanţilor li se trimit scrisori de acceptare sau de respingere, după caz.

Page 25: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

25 

 

4.2. Evaluarea propunerilor

Vor fi evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale şi a eligilibilităţii.

Evaluarea propunerilor de proiecte se desfăşoară în două faze:

- Faza evaluării individuale Fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat şi consemnează un comentariu ataşat punctajului.

- Faza evaluării în panel

Evaluatorii din panel completează Fişa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile şi recomandările privind propunerea. Fişa de evaluare panel se întocmeşte de către unul dintre evaluatori şi este semnată de către membrii panelului.

În cazul în care nu se ajunge la consens în privinţa punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe şi dacă nici în această grupă nu se obţine consens în privinţa punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

Pentru evaluare se va analiza conţinutul Cererii de finanţare, Studiului de fezabilitate, al Planului de Afaceri, Studiului de piata, pentru fiecare criteriu, calificative după următorul punctaj: 0 – 2 pct – Propunere slabă sau foarte slabă : propunerea se adresează criteriului într-o manieră vagă şi total nesatisfăcătoare, există lipsuri substanţiale în raport cu criteriul în cauză. 3 pct – Satisfacător: propunerea se adresează la modul general criteriului, există lipsuri ce ar trebui completate. 4 pct – Bun: propunerea se adresează în mod corect criteriului, deşi unele aspecte mai pot fi îmbunătăţite. 5 pct – Foarte bun: propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale criteriului. Sub-criteriile indică elementele ce trebuie urmărite în mod special la evaluare. Nu se notează separat pe sub-criterii ci integrat pentru tot criteriul. Nu se punctează cu zecimale. Categoria de criterii: Relevanţa 1. Relevanţa proiectului 10 1.1 Relevanţa ştiinţifică şi economică Contribuţia investiției CD la cresterea competitivitatii domeniului caruia i se

adresează proiectul; Măsura în care investiția propusă va contribui la obţinerea de rezultate

direct aplicabile pe piaţă si va dezvolta noi activitati sau directii de cercetare; Gradu de noutate/unicitate a i aparaturii si/sau a echpamentelor propuse prin

proiect in context national comparativ cu contextul international

Page 26: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

26 

 

Relevanţa pentru creşterea cooperării internaţionale şi a performanţei în cercetare.

Impactul socio-economic 5 Relevanţa sectorului economic în care se înscrie proiectul pentru strategii

sectoriale sau/şi strategii regionale de inovare Apartenenţa întreprinderii la un cluster de inovare sau amplasarea într-un

parc ştiinţific sau tehnologic sau într-o zonă tehnologică de interes precizate în astfel de strategii;

Număr de locuri de muncă create sau menţinute ; Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse

Criteriul 1.1 Relevanţa ştiinţifică şi economică Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele: 3 Informatii privind alte finantari publice primite, 4 Informatii privind proiectul , 5 Indicatori, precum şi lista echipamentelor propuse prin priect, Studiul de fezabilitate capitolul 2, Planul de afaceri capitolul 3 si 4, Studiul de piata.

Se va evalua impactul investiției asupra dezvoltării competitivtatii domeniului caruia i se adreseaza proiectul. Evaluatorul trebuie să facă o analiză şi o comparaţie a celor propuse cu situaţia existentă pe plan regional/naţional . Se va urmări ca laboratoarele/centrele de cercetare să fie dotate cu echipamente moderne, avansate, competitive la nivel internaţional, dar în acelaţi timp să servescă direct domeniul caruia i se adreseaza proiectul. Se va urmări corelarea cu indicatorii de rezultat ai proiectului. Se va puncta pozitiv relevanţa ştiinţifică a investiției propuse dacă beneficiarul face dovada că prin intermediul acesteia poate să continue sau să dezvolte proiecte cu parteneri internaţionali, atât pentru activităţi de cercetare cât şi pentru dezvoltarea de produse, dacă aceste dezvoltări sunt susţinute şi de această investiție.

Criteriul 1.2 Impactul socio-economic Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele: 4 Informatii privind proiectul , 5 Indicatori, 7 Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională, 8 Pachetul de finanţare a proiectului CV-urile echipei de management şi ale personalului care va activa în departamentul CD vizat, precum şi Studiul de fezabilitate anexat, capitolele 5 şi 6. Se va evalua impactul sectorului economic la care se adresează proiectul în cadrul altor strategii sectoriale (competitivitate, mediu, agro-alimentară, sănătate, spaţiu, etc), sau în cadrul unor strategii şi politici industriale (energie, materiale, produse şi procese inovative), cît şi în cadrul strategiilor regionale de inovare (RIS). Se va evalua pozitiv dacă solicitantul, cu ajutorul investiției, îşi întăreşte poziţia într-un cluster inovativ (poate oferi servicii de cercetare membrilor clusterului) sau într-o altă structură inovativă. Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind menţinerea/creşterea numărului de locuri de muncă de înaltă calificare. Nu se va acorda punctaj maxim la acest criteriu dacă raportul între valoarea totală a proiectului şi numărul de posturi ce vor fi create în activităţi de C-D ca urmare a realizării proiectului este mai mare de 4.000.000 lei per angajat. Se va evalua contribuţia proiectului (contribuţia activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare previzionate să se realizeze în departament ca urmare a investiței realizare prin proiect) la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse.

Page 27: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

27 

 

Categoria de criterii: Calitate si maturitate

Scor maxim

Scor

obţinut

2. Calitatea şi maturitatea proiectului 10 2.1.Coerenţa şi fezabilitatea proiectului 5

Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi scopul proiectului;

Gradul de pregătire/maturitate a proiectului; Fezabilitatea proiectului:

- coerenţa documentaţiei (S.F)/ justificarea echipamentelor propuse prin proiect Structura bugetului proiectului.

2.2. Capacitatea de implementare a proiectului 5 Metodologia de implementare a proiectului; Capacitatea echipei de management a proiectului.

Criteriul 2.1 Coerenţa şi fezabilitatea proiectului Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele: 4.7 Descrierea proiectului , 4.8 Managementul proiectului, 7.4 Achizitii, 8. Pachetul de finanţare a proiectului, CV-urile echipei de management, precum şi Studiul de fezabilitate. Se va evalua: măsura în care solicitantul a identificat corect activităţile în funcţie de tipul de proiect propus şi de scopul

acestuia. Derularea activităţilor trebuie să urmeze o secvenţă logică şi să conducă la rezultatele propuse, iar resursele umane şi financiare să fie estimate şi repartizate adecvat pe activităţi.

descrierea clara a obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului. Activităţile, planificarea acestora sunt realiste şi asigură realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul conţine indicatori măsurabili şi cuantificabili ce pot fi verificaţi în mod obiectiv.

corelarea între Cererea de finanţare şi datele din Studiul de fezabilitate şi calitatea propunerii tehnice şi financiare: obiective şi activităţi clare, planificarea adecvată a implementării, coerenţa obiectivelor planificate cu activităţile propuse, graficul de implementare şi buget.

Se va aprecia pozitiv dacă proiectul poate să înceapă lucrările de construcţie sau achiziţia de echipamente în 6 luni de la data semnării contractului de finanţare aşa cum rezultă din calendarul achiziţiilor, cît şi realismul acestor date. Gradul de pregătire/maturitate a proiectului este dat şi de existenţa avizelor, autorizaţiilor, acordurilor necesare pentru demararea lucrărilor sau achiziţiilor. Se va urmări coerenţa realizării documentaţiei (Studiul de fezabilitate) în sensul că:

- datele sunt suficiente, corecte şi justificate, - estimarea costurillor de operare şi a veniturilor generate de investiţie este realistă şi corelată cu ipotezele asumate, - devizele (general şi pe obiective) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns corelate cu părţile desenate, - părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise, soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/obiectivelor acestuia.

Page 28: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

28 

 

Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse şi respectarea condiţiilor de finanţare şi dacă bugetul este corelat cu activităţile proiectului. Referitor la structura bugetului se va evalua: - dacă articolele de buget sunt adecvate proiectului şi corect încadrate în categoriile de cheltuieli, - dacă dimensionarea bugetului şi echilibrul dintre componentele acestuia sunt în conformitate cu obiectivele propuse, - dacă costurile corespund preţurilor de pe piaţă.

Criteriul 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele: 4.7 Descrierea proiectului , 4.8 Managementul proiectului, 8. Pachetul de finanţare a proiectului, CV-urile echipei de management, precum şi Studiul de fezabilitate si Plan de afaceri.

Se va evalua metodologia de implementare şi capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul. Se vor aprecia riscurile implicate de proiect şi se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum şi modul în care sunt combătute cu soluţii fezabile. Se verifică dacă: - obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului, - activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor, - rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile. Categoria de criterii: Sustenabilitate 3. Sustenabilitate proiectului 10 3.1 Sustenabilitate 5

Capacitatea întreprinderii de a continua activităţile propuse cu infrastructura investiția realizată, după încetarea finanţării nerambursabile.

Existenţa unui colectiv cu experienţă pentru a opera şi a utiliza infrastructuraîn cadrul departamentului CD sprijinit;

Asigurarea suportului tehnic şi administrativ pentru infrastructurădepartamentul CD sprijinit.

3.2 Capacitatea de operare a solicitantului 5 Existenţa unui colectiv cu experienţă în cadrul departamentului CD

sprijinit; Asigurarea suportului tehnic şi administrativ pentru departamentul CD

sprijinit.

Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:

4.7 Descrierea proiectului , 4.8 Managementul proiectului, 6 Sustenabilitatea proiectului 8. Pachetul de finanţare a proiectului, CV-urile echipei de management, precum şi Studiul de fezabilitate si Plan de afaceri. Criteriul 3.1.Sustenabilitate

Page 29: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

29 

 

Se va evalua capacitatea solicitantului pentru asigurarea, menţinerea, întreţinerea, funcţionarea investiţiei, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile. Se vor evalua rezultatele analizei financiare: analiza fluxului de numerar, valoarea netă actualizată şi rata internă de rentabilitate, rata asistenţei financiare nerambursabile prezentate în capitolul 5 din studiul de fezabilitate. Rezultatele analizei financiare trebuie să demonstreze capacitatea întreprinderii de a susţine financiar investiţia cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului pentru întreprinderi mari, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, prin acoperirea costurilor de operare şi întreţinere.

4.3. Reguli specifice de selecție

Fiecărui criteriu i se atribuie o pondere care se înmulțește cu punctajul rezultat pentru criteriul respectiv în urma evalării fiecărui proiect (după obținerea consensului la evaluarea în panel) și anume: Pondere “Relevanță” = 4 Pondere „Calitate și maturitate” = 3 Pondere „Sustenabilitate” = 3 Se face suma punctajelor tuturor criteriilor per proiect. După care, la punctajul obținut se adaugă valoarea stimulentelor acordate.

Nu vor fi finanţate propunerile de proiecte care nu obţin cel puţin 60 de puncte (pragul de calitate) şi nici cele care obţin un scor ≤ cu 2 puncte la unul dintre criteriile 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 sau 3.

Vor fi finanțate propunerile de proiecte care obțin minim 85 de puncte în limita bugetului disponibil.

Rezultatele procesului de evaluare şi selecţie sunt avizate de AM şi aprobate de conducerea MEN. Propunerile de proiecte admise pentru finanţate se publica pe site-ul MEN www.poscce.research.ro (pe pagina destinată POC şi acţiunii 1.1.1).

4.4. Depunerea și soluționarea contestațiilor Contestaţiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare. Contestatiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor. Comisia de rezolvare a contestaţiilor va analiza şi va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestaţie. Contestaţiile vor fi semnate de către directorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei

SOLICITANT

INREGISTRARE ELECTRONICĂ A CERERII DE FINANŢARE

Page 30: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

30 

 

ÎNREGISTRARE PROPUNERI DE PROIECT DE BIROUL REGIONAL (creare dosar proiect de către OI)

VERIFICAREA FORMALĂ DE BIROUL REGIONAL AL OI

VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII DE BIROUL REGIONAL AL OI

DA

TRANSMITERE DOSARE PROIECTE LA CENTRU (împreună cu rapoartele de verificare formală şi a eligibilităţii)

DA

DA

EVALUARE PROIECTE INDIVIDUAL, PANEL

DA

NU

NU

RESPINS

RESPINS

NU

PUBLICARE REZULTATE PRIMIRE CONTESTAŢII

TRANSMITERE DOCUMENTE INSOŢITOARE A CERERII DE FINANŢARE LA

BIROUL REGIONAL AL OI

REZOLVARE CONTESTAŢII APROBARE ŞI PUBLICARE LISTĂ PROIECTE

OI CONFIRMA ÎN SCRIS BENEFICIARULUI CĂ PROPUNEREA ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE PREVĂZUTE ÎN SCHEMA DE AJUTOR REGIONAL

DA

Page 31: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

31 

 

ANEXE

LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Page 32: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

32 

 

LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI

   

Modelul cererii de finanțare însoțit de: Anexa 1.1 Lista și descrierea activelor corporale ce se vor achiziționa prin

proiect Anexa 1.2 Model CV

Anexa 2

Lista documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare: Anexa 2.1- Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea Anexa 2.2 – Declarație pe proprie răspundere prvind respectarea regulilor

în domeniul ajutorului de stat Anexa 2.3 – Declarație de angajament Anexa 2.4 – Certificarea aplicației Anexa 2.5 – Declarație pe proprie răspundere privind deductibilitatea TVA Anexa 2.6. - Declarația pe propria răspundere privind încadrarea

întreprinderii în categoria IMM Anexa 2.7. - Model Studiu de fezabilitate/ DALI Anexa 2.8.1 - Model Plan de afaceri Anexa 2.8.2 – Model Studiu de piață

Anexa 3 Lista domeniilor prioritare (de specializare inteligentă și sănătatea) Anexa 4 Glosar de termeni

 

Page 33: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

33 

 

ANEXA 1- MODEL CERERE DE FINANȚARE

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII

AFACERILOR

ACŢIUNEA 1.1.1

Tip proiect

DEZVOLTAREA DEPARTAMENTELOR DE CD ALE ÎNTREPRINDERILOR

<TITLUL PROIECTULUI max. 200 caractere>

<ACRONIM max 20 de caractere>

FEDR

<Precizările marcate intre parantezele unghiulare vor fi șterse atunci când completați cererea de finanțare; rolul textului din cadrul parantezelor este de o oferi instrucţiuni asupra modului in care se va completa secțiunea respectiva Cererea de finanțare se va completa cu font Times New Roman , la un singur rând, dimensiunea 12 ATENȚIE! Cererea de finanțată completată nu va depăși 50 de pagini (fără a lua în calcul Anexa cu CV-urile persoanelor implicate în proiect şi Anexa cu lista echipamentelor propuse)>

Page 34: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

34 

 

Cuprins 1.INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL 2.INFORMAȚII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI ȘI A DIRECTORULUI DE PROIECT 3.INFORMATII PRIVIND FINANTARI PUBLICE PRIMITE IN ULTIMII 3 ANI 4.INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL 5INDICATORI 6.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 7. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 7.1 PRINCIPIUL „POLUATORUL PLĂTEŞTE” 7.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ 7.3 EGALITATEA DE ŞANSE 7.4 ACHIZIŢII 8. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI 8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ 8.2 PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Page 35: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

35 

 

1. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 Denumirea solicitantului  < denumire completă in conformitate cu actul de constituire, scrisă cu

majuscule > 1.2 Forma juridica de organizare< se va bifa cu X forma juridică corespunzătoare > Microîntreprindere □ Întreprindere mică □ Întreprindere mijlocie □ Întreprindere mare □ 1.3 Anul înființării 1.4 Date de contact Adresa oficială/adresa sediului

social Adresa de corespondență < se va completa doar dacă adresa de corespondență diferă de adresa oficială >

Regiune: Judet/Sector Localitate Adresa: < se menționeză adresa poștală completă >

1.5 Date de înregistrare juridică < CUI > 1.6 Cod fiscal TVA < se va trece sub forma RO XXXX se va completa doar de organizațiile

plătitare de TVA > 1.7 Cod CAEN (1) < din care să rezulte că solicitantul este autorizat să desfășoare

activități de cercetare-dezvoltare, dacă codul CAEN corespondent este codul principal de activitate>

1.8 Cod CAEN (2) < din care să rezulte că solicitantul este autorizat să desfășoare

activități de cercetare-dezvoltare dacă codul CAEN corespondent este codul secundar de activitate >

1.9 BANCA

Banca/ Sucursală  

Adresa  

Nr. de cont în format IBAN  

1.10 Date privind activitatea de Venituri realizate din activitatea de Cheltuieli pentru activitatea de

Page 36: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

36 

 

cercetare -dezvoltare cercetare dezvoltare (lei) cercetare dezvoltare (lei) <se va trece antepenultimul an fiscal înaintea depunerii cererii de finanțare >

<se va trece penultimul an fiscal înaintea depunerii cererii de finanțare >

<se va trece ultimul an fiscal înaintea depunerii cererii de finanțare>

1. INFORMAȚII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI ȘI A DIRECTORULUI DE PROIECT

Nume și

prenume Funcția Tel Fax E-mail

2.1 Reprezentant legal

2.2 Director de proiect

<dacă este angajat al beneficiarului>

 

3. INFORMATII PRIVIND ALTE FINANTARI PUBLICE PRIMITE 3.1 Solicitantul a mai beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice (fonduri europene, fonduri in cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale, imprumuturi din partea institutiilor finantatoare internationale precum BERD/BEI/Banca Mondiala) în ultimii 3 ani?

DA NU

< În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maximum 5 proiecte, prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare>:

Page 37: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

37 

 

Nr.

crt

Titlul proiectului și Nr de referință

Instituția cu care s-a semnat contractul de finanțare și denumirea programului

Bugetul contractului de finanțare

(mii lei)

Cota solicitantului din contractul de finanțare

(mii lei)

Anul semnării contractului de finanțare

Anul finalizării contractului de finanțare

Observații

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

...

< Coloana 2 va fi completată cu denumirea completă a proiectului și numărul de referință/cod SMIS/nr contract de finanțare Coloana 3 va fi completată cu denumirea instituției cu care s-a semnat contractul de finanțare și denumirea în clar a programului Coloana 4 va fi completată cu bugetul total al contractului inclusiv TVA, respectiv valoarea certificată dacă proiectul a fost finalizat sau valoarea precizată în contract /ultimul act adițional dacă contractul este în execuție Coloana 5 se va completa cu valoarea cotei solicitantului la contract dacă a proiectul a fost derulat de acesta în parteneriat, având în vedere și precizările de completare a coloanei 4; valoarea se va trece in lei inclusiv TVA>

Page 38: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

38 

 

3.2 Prezentul proiect sau activitati prevazute in prezentul proiect a mai fost finantat/au mai fost finantate din fonduri publice (fonduri europene, fonduri in cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale, imprumuturi din partea institutiilor finantatoare internationale precum BERD/BEI/Banca Mondiala)in ultimii 3 ani?  

DA NU

< În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi în cadrul căror proiectele din cele menționate la pct 3.1 >

3.3 Pentru prezentul proiect sau pentru activitati prevazute in prezentul proiect exista alte solicitari pentru finantare in cadrul altor programe la momentul depunerii prezentei cereri de finantare?  

DA NU

In caz de raspuns afirmativ la intrebarea de mai sus precizati: Programul de finantare la care s-a depus proiectul Data depunerii proiectului <conform numarului de inregistrare> Stadiul evaluarii <se va preciza stadiul functie de informarile primite de

la institutia unde s-a depus proiectul> Activitati similare prezentului proiect pentru care s-a mai solicitat finantare

2. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL

4.1 Date generale

Programul Operaţional POC

Axa Prioritară AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Acţiunea 1.1.1

Schema de ajutor de stat xxxx

Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul

< se va preciza unul dintre domeniile/subdomerniile din Anexa 3 la ghidul solicitantului >

4.2 Locația / locațiile proiectului  Regiunea Județ Localitate Adresa completă Activitățile care se vor

desfășura la adresa menționată

4.3 Durata proiectului <in luni, calculate de la data semnării contractului de finanțare până la finalizarea activităților proiectului>

Page 39: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

39 

 

4.4 Obiectivul proiectului

<se vor descrie obiectivele proiectului; sectiunea va avea maximum 1 pagină >

4.5 Justificarea si contextul proiectului < Se va prezenta contextul național și internațional în domeniul proiectului; Gradul de noutate în context naţional comparativ cu nivelul internaţional;Care sunt serviciile (de cercetare) noi/ îmbunătăţite care se pot oferi în urma implementării proiectului; necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activităţilor de CDI propriu-zise: prin extinderea activităţilor existente, prin abordarea de tematici noi în aria tematică prioritară, prin contribuţia la creşterea competitivităţii domeniului caruia i zse adreseaza proiectul etc) ; se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect; se va justifica modul în care proiectul promovează excelența și specializarea inteligentă Sectiunea va avea maximum 3 pagini>. 4.5.1 Justificarea încadrării rezultatelor obținute în urma implementării proiectului într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă < Se va prezenta modul în care rezultatele proiectului se încadrează in domeniile /subdomeniile de specializare inteligentă prezentata in anexa la ghidul solicitantului>.

4.5.2 Relaţia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante

Nr crt

Tip (program/strategie/proiect/altele)

Denumire Mod de relaţionare

1. 2. 3. ....

< Se va prezenta modul în care investiția propusa se adreseaza si altor strategii sectoriale sau/şi strategiilor regionale de inovare (RIS), modul in care rezultatele proiectului controbuie la atingerea obiectivelor acestor strategii identificate >.

4.6 Beneficiarii directi ai proiectului <Solicitantul trebuie să precizeze cine sunt beneficiarii directi ai proiectului si să descrie cum vor beneficia de rezultatele proiectului întreprinderile, precum şi numărul utilizatorilor potenţiali de servicii /produse ulterior finalizarii activitatilor proiectului. Sectiunea va fi corelata cu punctul 4.5 de mai sus, planul de afaceri si studiul de piata> 4.7 Descrierea proiectului <Prezentarea activităților si sub-activitatilor, a rezultatelor estimate, perioada de derulare a activitatilor si subactivitatilor, rezultate prevazute, resurse care vor fi utilizate>

Page 40: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

40 

 

4.7.1 Lista activităților și subactivităților

<Tabelul de mai jos este o sinteza a activităților și subactivităților care vor detaliate la punctual 4.7.2 de mai jos>:

Denumire activitate

Denumire subactivitate Tip activitate Durata Rezultate cunatificate

Eligibilă Neeligibilă Durata totală

(nr. luni)

Data începere

(Luna)

Data finalizare

(Luna)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Constructia de noi clădiri

1.1 Subactivitatea ….

1.2 Subactivitatea….

1.x Subactivitatea….

Extindere (și/sau supraetajare)/ consolidare/ reabilitare de clădiri

Achizitia de teren 1.1 Subactivitatea

1.2 Subactiviatea

1.x Subactivitatea

Achizitia de active corporale pentru C-D: clădiri și/sau spații

1.1 Subactivitatea

1.2 Subactiviatea

1.x Subactivitatea

Page 41: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

41 

 

Achizitia de active corporale pentru C-D: aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare

1.1 Subactivitatea

1.2 Subactiviatea

1.x Subactivitatea

Achizitia de active necorporale pentru C-D

Informare şi publicitate privind proiectul –(activitate neeligibilă)

1.1 Subactivitatea

1.2 Subactiviatea

1.x Subactivitatea

Management de proiect

(activitate neeligibilă) 

1.1 Subactivitatea

1.2 Subactiviatea

1.x Subactivitatea

<coloana 2 se va complete cu denumirea subactivitatilor avute in vedere ; coloanele 3 si 4 se vor bifa cu X in functie de situatia corespunzatoare a eligibilitatii activitatii; coloanele 5,6,7 referitoare la durata vor mentiona Luna 1, Luna 2…. Luna x in corelare cu durata durata totala a proiectului, cu graficul de realizare a investiţiei din studiul de fezabilitate unde este cazul, cu termenele prevazute la punctul 7.4 din cererea de finantare >

Page 42: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

4.7.2 Descrierea activităților si subactivitatilor

Activitatea 1- <denumire activitate corelată cu tabelul 4.7.1 de mai sus> <se va prezenta pe scurt activitatea>

Sub-activitatea 1.1 <denumire activitate corelată cu tabelul 4.7.1 de mai sus> <se va descrie in dealiu subactivitatea> Sub-activitatea 1.2 <denumire activitate corelată cu tabelul 4.7.1 de mai sus> …………

Activitatea X- <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>

Sub activitatea X.1 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus> <se va descrie in dealiu subactivitatea>

4.7.3 Riscuri

<se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile de reducere a acestora >

4.8 Managementul proiectului și resursele umane alocate proiectului

4.8.1 Metodologia de implementare a proiectului <se va descrie modul în care va fi gestionată implementarea activităților proiectului şi mecanismul de monitorizare, evaluare şi control necesar implementării proiectului > 4.8.2 Resurse umane

Echipa de management a proiectului Nr crt

Nume și prenume Poziția în proiect Angajat al solicitantului

Zile/om alocate

Responsabilitati

DA* NU* *Se va bifa cu X situatia corespunzatoare Echipa de implementare a proiectului Nr crt

Nume și prenume Poziția în proiect Angajat al solicitantului

Zile/om alocate

Responsabilitati

DA* NU* *Se va bifa cu X situatia corespunzatoare

3. INDICATORI

Page 43: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

43 

 

6. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  <  se va prezenta modul în care implementarea rezultatelor proiectului va fi susținută administrativ, tehnic și financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare. Informaţiile vor fi corelate cu planul de afaceri prin care se va demonstra fezabilitatea instituțională și financiară a investitiei>

7. CONCORDANȚA CU POLITICILE UE ȘI LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

7.1 Principiul „poluatorul plăteşte” <se va prezenta modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul plăteşte”, dacă este cazul>

7.2 Dezvoltarea durabilă <se va prezenta modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă>

7.3 Egalitatea de şanse <se va prezenta modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţile, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru>

7.4 ACHIZIŢII

Nr. crt.

Tipul achizitiei (servicii/ bunuri/

lucrari)

Scopul achizitiei Valoarea estimată

(Lei)

Data estimată de începere a procedurii*

Data estimată de finalizare a

procedurii*

1

Indicatori de realizare

Valoare la începutul perioadei de implementare a activităților

proiectului

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a activităților

proiectului …. … … Indicatori de rezultat

Valoare la începutul perioadei de implementare a activităților

proiectului

Valoare la sfârșitul perioadei de durabilitate

...

... ... …

Page 44: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

44 

 

2 3 .... < *Se va completa cu nr. lunii (ex. Luna 3) in corelare cu punctul 4.7.1 din cererea de finantare> 8. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI 8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

- lei –

Cod Denumire cheltuială Valoare

cheltuială (lei)

Valoare eligibilă

(lei)6

Valoare neeligibilă

(lei)

Intensitatea intervenţiei

publice (%)

Valoarea asistenţei financiare

nerambursabile (lei)

1 2 3 4 5 6 7

CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE

Cheltuieli pentru achiziţia de teren ( eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile)

(se completează cu cota maximă de finanţare aferentă tipului de întreprindere şi regiunii)

Cheltuieli cu lucrări de modernizare/extindere/construcţie clădiri şi spaţii (detaliere în devizul general din SF)

Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe corporale (echipamente IT şi pentru comunicaţii; instalaţii, echipamente pt cercetare)

Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice; licenţe)

TOTAL PARŢIAL

CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE

1 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă

2 Cheltuieli pentru informare şi publicitate privind proiectul

3 Cheltuieli pentru managementul proiectului

... ....................

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE TOTAL GENERAL (Total (Valoare (Valoare (Valoare asistenţă

                                                            

6 )  In cazul în care solicitantul depune o declaraţie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului, atunci, calculul cheltuielilor eligibile (col.4) se face cu TVA. Atunci, valoarea TVA deductibile corespunzătoare “cheltuielilor integral neeligibile” este zero. 

 

Page 45: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

45 

 

buget proiect)

eligibilă totală)

neeligibilă totală)

nerambursabilă)

*) conform prevederilor schemelor de ajutor de stat/ de minimis 

8.2 PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului: - lei -

NR. CRT.

COMPONENTE ALE BUGETULUI PROIECTULUI

VALOARE

I (I=II+III)

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

II VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI

III

VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI

III.1 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

SOLICITATĂ

III.2 CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI

III.2.1 Contribuţia în numerar III.2.2 Contribuţia în natură Nu este cazul III.2.3 Împrumut

Page 46: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

46 

 

ANEXA 1.1 LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE ECHIPEI DE MANAGEMENT A PROIECTULUI (max. 10) Se va completa pentru membrii echipei de management a proiectului câte un CV de max. 1 pagină pe modelul următor: Acronimul Proiectului: Funcţia în cadrul Proiectului: 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data şi locul naşterii: 4. Cetăţenie: 5. Stare civilă: 6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute

7. Experienţa profesională: Instituţia Perioada Funcţia Descriere

8. Limbi străine cunoscute: 9. Competenţe în domeniul investiţiilor: 10. Alte specializări şi calificări: 11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

12. Alte menţiuni: Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. Data completării:

Page 47: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

47 

 

ANEXA 1.2 LA CEREREA DE FINANŢARE

Lista activelor coroporale de achizitionat prin proiect

Denumire

Caracteristici tehnice

Pret de piata (pe baza a cel putin 3 oferte)

Page 48: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

48 

 

ANEXA 2- LISTA DOCUMENTELOR ÎNSOŢITOARE  

Denumire document Model în anexa

Nr.exemplare

Cererea de finanţare

Şi anexele :

CV uri

Lista activelor corporale

( inregistrate electronic)

1 2 ex ştampilate

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea intreprinderii

2.1 semnată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 ex. în original

Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat

2.2 semnată de reprezentantul legal al instituţiei – 2 ex. în original

Declarație de angajament 2.3 semnată de reprezentantul legal al instituţiei – 2 ex. în original

Declaraţia de certificare a aplicaţiei 2.4 2 ex. în original

Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (unde este cazul)

2.5 semnată de reprezentantul legal al instituţiei – 2 exemplare în original

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, dacă este cazul

2.6 semnată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 ex. în original

Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la competiţia POC-A1-A1.1.4-2014-x, precum şi a contribuţiei financiare a solicitantului pentru proiect

semnată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 ex. în original

Ante-contract de vânzare/cumpărare* pentru terenul unde se va efectua investitia (unde este cazul)

2 copii

Notă de certificare a costului de achiziție al terenului de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață (unde este cazul

2 copii

Studiu de fezabilitate/ DALI, elaborate conform HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări

2.8 5 CD-uri

Page 49: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

49 

 

de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul

Plan de afaceri 2.9 5 CD-uri

Certificatul constatator de la Registrul Comerţului original şi 1 copie

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului RPC

Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social

RPC

Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei RPC

Bilanţurile oficiale pe ultimii 2 ani şi Contul de Profit şi Pierderi

RPC

    

Page 50: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

50 

 

 

ANEXA 2.1

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

[Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare] Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <...> / paşaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie/reprezentant legal> al <denumirea completă a organizaţiei solicitante>, cunoscând că declararea necorespunzatoare a adevarului, inclusiv prin omisiune, constituie infractiune si este pedepsita de legea penală, declar pe propria răspundere că: <denumirea organizaţiei solicitante> depune Cererea de finanţare din care această

declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului Operational Competitrivitate 2014-2020,

Investiția realizată prin proiect nu a fost finanțată și nu este finanțată în prezent din alte fonduri publice, cu excepția studiilor preliminare (studiu de prefezabilitate, analiză geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic/ detalii de execuție și altele asemenea, după caz)

În cadrul proiectului nu s-au efectuat activități care să semnifice ”demararea lucrărilor” în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, art. 2 punctul 23.

<denumirea organizaţiei solicitante> NU se află în nici una din situaţiile de mai jos:

faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale;

<după caz> în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale;

face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

este întreprindere în dificultate în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv ale Schemei de ajutor de stat, în cadrul căreia este lansat prezentul apel de proiecte.

a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii de finanțare;

Page 51: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

51 

 

la momentul depunerii cererii de finanțare are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită finanțare, în zona în cauză;

a început demararea lucrărilor înainte de depunerea prezentei cereri de finanţare.

Nu am fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

Nu am fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.

<după caz>Întreprinderea a fost găsită vinovată printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanţate din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale. Anexăm la prezenta dovada achitării acestui debit precum şi a penalităţilor aferente şi a îndeplinirii, la momentul depunerii cererii de finanţare, a oricăror măsuri stabilite în sarcina noastră de către instanţa judecătorească.

(în cazul în care proiectul include lucrări de investiții privind imobile) Întreprinderea......deține proprietatea/ are în concesiune terenul și imobilul unde se face investiția. Concesiunea acoperă o perioadă de minim 10 ani de la data de..........(data depunerii cererii de finanțare). Conform contractului de concesiune întreprinderea............are dreptul de a face investiții asupra terenului și clădirilor aflate în concesiune, pe o perioadã de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare. Sau Întreprinderea are în chirie imobilul unde se face investiția. Chiria acoperă o perioadă de minim 10 ani de la data de..........(data depunerii cererii de finanțare). Conform contractului de închiriere întreprinderea............are dreptul de a face investiții asupra clădirilor închiriate. Clădirile/spațiile şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, cu privire la situaţia juridică;

nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;

în cazul aprobării proiectului pentru finanţare, voi face toate demersurile astfel încât, la semnarea contractului, infrastructura (teren/clădire/reţele) necesară implementării proiectului să fie liberă de orice sarcini.

Data: Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:

ȘTAMPILA

Page 52: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

52 

 

ANEXA 2.2.

Declaraţie privind evitarea dublei finanţări din fonduri publice

Subsemnatul/subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….

………………………………….. (denumirea instituţiei solicitante),

declar pe proprie răspundere că activităţile şi cheltuielile propuse spre finanţare în cadrul proiectului cu titlul: “............................................................................................. ”, depus la Competiţia POC-A1-A1.1.1-2014-x, nu sunt şi nu au fost finanţate din alte surse publice.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Solicitant (Denumire)

(Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură

Ştampilă

Data (zi/ luna / an)

Page 53: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

53 

 

ANEXA 2.3.

Declarație pe proprie răspundere privind respectarea regulilor în domeniul ajutorului de stat

Declarația se completează de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de < reprezentant legal > al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevǎrului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:

Compania <denumirea solicitant>

□ NU a beneficiat de nici un alt ajutor de stat pentru activități care să fi vizat aceleași costuri eligibile sau costuri eligibile diferite; □ A beneficiat de ajutor de stat pentru activități care vizează costuri eligibile diferite, după cum urmează: Denumirea proiectului care a beneficiat de ajutor de stat………………………………………………………………………… Actul normativ/ Schema de ajutor de stat în baza căruia a fost acordat ajutorul de stat anterior ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Valoarea ajutorului de stat primit anterior ……………………………………………………………………………………………… Dacă întreprinderea a beneficiat de mai multe ajutoare de stat, se vor furniza informațiile solicitate pentru fiecare dintre ajutoare de stat primite □ A beneficiat de ajutor de stat pentru activități care vizează aceleași costuri eligibile cu cele avute în vedere prin prezentul proiect, după cum urmează: Denumirea proiectului care a beneficiat de ajutor de stat………………………………………………………………………… Actul normativ/ Schema de ajutor de stat în baza căruia a fost acordat ajutorul de stat anterior ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Valoarea ajutorului de stat primit anterior……………………………………………………………………………………………… Dacă întreprinderea a beneficiat de mai multe ajutoare de stat, se vor furniza informațiile solicitate pentru fiecare dintre ajutoare de stat primite Justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat, deoarece investiţia nu s-ar

putea realiza fără sprijin din surse publice întrucât ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 54: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

54 

 

Prezenta propunere de proiect nu se adresează niciunuia dintre următoarele domenii: - sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE)

nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (1);

- sectorul producției agricole primare; - sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci

când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

- facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.

- activități în sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, din sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.

În cazul întreprinderilor mari se completează și: Justific și prezint următoarele documente…………pentru a dovedi faptul că investiția va

avea ca rezultat un proiect care nu ar fi fost realizat în zona…....... sau nu ar fi fost suficient de profitabil pentru întreprindere în absența ajutorului.

Data: Nume, prenume reprezentant legal

Semnăturǎ reprezentant legal al solicitantului Stampila

Page 55: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

55 

 

ANEXA 2.4

DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT [Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului] Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <...> / paşaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie/reprezentant legal/imputernicit> al <denumirea completă a organizaţiei solicitante>, Solicitant de finanţare pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare în cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, angajez (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)

Să asigure contribuţia proprie respectiv … (introduceţi suma în lei), reprezentând …% din valoarea eligibilă a proiectului (introduceţi procentul contribuţiei la valoarea eligibilă a proiectului, conform Bugetului proiectului)

Să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului,

Să asigure operarea și întreținerea investițiilor CD după implementarea proiectului, prin asigurarea resurselor umane și financiare necesare;

Să asigure resursele materiale, financiare și umane necesare implementării, operării și menținerii investiției timp de 5 ani după punerea în funcțiune (în cazul întreprinderilor mari)/ 3 ani (în cazul IMM).

Cu privire la faptul că proiectul de investiții nu va suferi, timp de cinci ani (în cazul întreprinderilor mari)/ 3 ani (în cazul IMM), o modificare importantă cauzată de o schimbare în natura proprietății unui element de infrastructură sau de încetarea unei activități de producție și care afectează natura sau condițiile de punere în aplicare a investiției sau oferă unei firme sau unui organism public un avantaj necuvenit.

Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.

Nu furnizez informaţii false.

Data: Semnătura reprezentantului legal al solicitantului: ȘTAMPILA

Page 56: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

56 

 

ANEXA 2.5

Declaraţie de certificare a aplicaţiei

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..……………………………. ………………………………….. (denumirea instituţiei solicitante),

confirm că informaţiile incluse în cererea de finanţare cu titlul ..............................................., acronimul .................. şi numărul de înregistrare electronică ........................, precum şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu cunosc nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această declaratie, propunerea ar putea fi respinsă.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Solicitant (Denumire)

(Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură Ştampilă Data (zi/ luna / an)

Page 57: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

57 

 

ANEXA 2.6

Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale

  A. Datele de identificare a persoanei juridice ______________________________________________________________________________ | _________________________ | | Codul de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | __________________________________________________________ | | Denumirea |__________________________________________________________| | | | | Domiciliul fiscal | | ______________ __________________ __________ | | Judeţul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________|| | __ ________ __ _________________ | | Ap. |__| Codul poştal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________| | | ___________________ _______________________ | | Fax |___________________| E-mail |_______________________| | |______________________________________________________________________________| B. Datele de identificare a proiectului ______________________________________________________________________________ | _______________________________________________________ | | Titlul proiectului |_______________________________________________________| | | ___________________________________________ | | Numele programului operaţional |___________________________________________| | | _______________________________________________ | | Axa prioritară |_______________________________________________| | | ____________________________________________ | | Domeniul major de intervenţie |____________________________________________| | | _______________________________________________ | | Data depunerii proiectului |_______________________________________________| | |______________________________________________________________________________|

Page 58: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

58 

 

C. ......................................................................, (numele şi statutul juridic ale beneficiarului) solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ............................................................................., (numele autorităţii de management/organismului intermediar) în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil: a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal; b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal. D. ......................................................................, (numele şi statutul juridic ale beneficiarului) solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la ............................................................................., (numele autorităţii de management/organismului intermediar) în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.

Page 59: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

59 

 

 ______________________________________________________________________________ |Nr. | Achiziţia | Scopul achiziţiei/Activitatea prevăzută în | |crt.| | cadrul proiectului*1) | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________|

Page 60: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

60 

 

| | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare. ___________________ Numele şi prenumele*): |___________________| _______ ___________________ Semnătura şi ştampila |_______| Funcţia: |___________________| *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul. 

Page 61: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

61 

 

ANEXA NR. 2.7

DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii _______________________________________________________________________________ Adresa sediului social _______________________________________________________________________________ Cod unic de înregistrare _______________________________________________________________________________ Numele şi funcţia _______________________________________________________________________________ (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) II. Tipul întreprinderii Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără formularul B

Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii7 Exerciţiul financiar de referinţă8 Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Nu Da (în acest caz se va completa şi se va

ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Semnătura _______________________________________________ (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Data întocmirii ........................... Semnătura .................................

                                                            7 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004. 8 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă  şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu  financiar  raportate  în  situaţiile  financiare  anuale  aprobate  de  acţionari  sau  asociaţi.  În  cazul  întreprinderilor  nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  

Page 62: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

62 

 

Formularul B CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse, după caz: - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Total active (mii lei/mii €)

1. Datele1

întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 )

2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)

TOTAL Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A 1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale

Page 63: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

63 

 

consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

Secţiunea A Întreprinderi partenere Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1 Întreprinderea parteneră – Date de identificare Numărul

mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale(mii lei/mii €)

Numele sau denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Page 64: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

64 

 

FIŞA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ________________________________________________________________________________ Adresa sediului social ________________________________________________________________________________ Codul unic de înregistrare ________________________________________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia ________________________________________________________________________________ preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent

2.Date referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă Numărul mediu anual

de salariaţi9 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

Total NOTA: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere . Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută 10 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1. Tabelul de parteneriat –A.2 Procent Numărul mediu anual

de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale 11 (mii lei/mii €)

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai

                                                            9 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 10 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră 3 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.  

Page 65: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

65 

 

mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1. Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

Page 66: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

66 

 

Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE 1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare1. 2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1 Numărul mediu anual

de salariaţi2 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

Total Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”. Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare Întreprinderea legată (denumire/date de identificare)

Adresa sediului social Cod unic de inregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent

A. B. C. D. E. NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. 1 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004.

Page 67: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

67 

 

2 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2 Întreprinderea numărul:

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

1. *) 2. *) 3. *) 4. *) 5. *) Total NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate) *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

Page 68: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

68 

 

FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr. .............. din tabelul B2, secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ________________________________________________________________________________ Adresa sediului social ________________________________________________________________________________ Codul unic de înregistrare ________________________________________________________________________________ Numele, prenumele şi funcţia ________________________________________________________________________________ preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent

Date referitoare la întreprindere Perioada de referinţă Numărul mediu anual

de salariaţi1 Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

Total Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Page 69: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

69 

 

ANEXA 2.8

STUDIUL DE FEZABILITATE Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de intervenţii, publicată în MO nr. 48/22.01.2008 A. PIESE SCRISE Date generale

Denumirea obiectivului de investiţii

Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

Titularul investiţiei

Beneficiarul investiţiei

Elaboratorul studiului Informaţii generale privind proiectul

Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului Descrierea investiţiei

Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

Scenarii propuse (minim două) Scenariul recomandat de către elaborator Avantajele scenariului recomandat Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz

Date tehnice ale investiţiei Zona şi amplasamentul Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţă totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan; Studii de teren:

studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

alte studii de specialitate necesare, după caz. Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate şi variantele constructive de realizare a investiţiei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Page 70: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

70 

 

Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi

Concluziile evaluării impactului asupra mediului Durata de realizare şi etapele principale; Graficul de realizare a investiţiei

Costurile estimative ale investiţiei

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei Analiza cost-beneficiu (vezi şi recomandările pentru elaborarea ACB de mai jos)

Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă Analiza opţiunilor Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul

cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea

actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu Analiza de senzitivitate Analiza de risc

Sursele de finanţare a investiţiei Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri – luna, anul, 1Euro = …lei)

din care:

Construcţii montaj (C+M)

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

Anul I

Anul II

………

Durata de realizare (luni)

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz

Page 71: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

71 

 

Avize şi acorduri de principiu Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei

Certificatul de urbanism

Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.)

Acordul de mediu

Alte avize şi acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE

Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000)

Plan general (1:2000 – 1:500)

Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului.

Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz

Page 72: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

72 

 

CONŢINUTUL CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENŢII Acest model este obligatoriu conform HG nr. 28/09.01.2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de intervenţii, publicată în MO nr. 48/22.01.2008 A. PIESE SCRISE Date generale

Denumirea obiectivului de investiţii

Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

Titularul investiţiei

Beneficiarul investiţiei

Elaboratorul studiului Descrierea investiţiei

Situaţia existentă a obiectivului de investiţii Starea tehnică, din punct de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii Valoarea de inventar a construcţiei Actul doveditor al forţei majore, după caz

Concluziile raportului de expertiză tehnică/ audit energetic Prezentarea a cel puţin 2 opţiuni Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

Date tehnice ale investiţiei

Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma finalizării lucrărilor de bază

Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/ reabilitate/ reparate

Consumuri de utilităţi Necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi

Durata de realizare şi etapele principale

Graficul de realizare a investiţiei Costurile estimative ale investiţiei

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Page 73: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

73 

 

Indicatori de apreciere a eficienţei economice Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar

a construcţiei Sursele de finanţare a investiţiei Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri – luna, anul, 1 Euro = …lei)

din care:

Construcţii montaj (C+M)

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

Anul I

Anul II

………

Durata de realizare (luni)

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz Avize şi acorduri de principiu

Certificatul de urbanism

Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.)

Acordul de mediu

Alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie

B. PIESE DESENATE

Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000)

Plan general (1:2000 – 1:500)

Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului.

Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz

Page 74: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

74 

 

ANEXA 2.9

MODEL DE PLAN DE AFACERI

model orientativ

1. Descrierea firmei

În acest capitol descrieţi în detaliu firma, menţionând următoarele: Denumirea firmei Forma de organizare Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor, cote de participare deţinute. Scurtă descriere a activităților firmei Descrierea activitatilor de CD, evoluţia venituri si cheltuieli din activitatea de CD pe ultimii 2

ani. Experienţa sau competente în domeniul 12în care se doreşte realizarea investiţiei. Experienta anterioara in gestionarea unor proiecte similare (daca este cazul)

2. Situația curentă a departamentului de CD

În acest capitol descrieţi: Prezentarea departamentului de CD așa cum este în prezent (laboratoare, centre de cercetări,

echipamente deținute, personal, brevete, patente) Personal propriu 13alocat activitatii de CD (numar, specialitati, calificari,competente, experienta)

3. Justificarea investiției propuse

În acest capitol descrieţi: Care este problema pe care doriți să o rezolvați Care sunt noutățile în domeniul pe care îl abordați ia comparativ cu situatia in domeniu pe plan

intern /plan internațional Segmentul de piață/grupul țintă căruia se adresează serviciul/produsul rezultat in urma investiției Justificați nevoile grupului țintă și interesul pentru rezultatele de cercetare obtinute prin

activitatea departamentului CD sprijinit pentru xare se doreste finantarea

4. Descrierea pieţei de desfacere - Cercetarea de marketing (ţinând cont şi de rezultatele implementării proiectului)

În acest capitol descrieţi: Clienţii şi piaţa ţintă

o Mărimea actuală a sectorului/industriei în care va desfasuraţi activitatea (folosiţi date statistice relevante şi concise care să susţină necesitatea implementării proiectului)

o Tendinţele de evoluţie la nivel naţional/internaţional în acest sector privind nivelul CDI o Caracteristicile specifice ale pieţei o Se va prezenta contribuţia rezultatelor investiţiei la dezvoltarea sectorului privind nivelul

cercetării-dezvoltării-inovării; Preţurile practicate pe piaţă la produsele/procesele/serviciile realizate

o Identificarea segmentului de piaţă ţintă a beneficiarilor direcţi/indirecţi o Tendinta pieţei – dimensiunea pieţei si tendinţele de evoluţie

Principalii clienţi existenţi/potenţiali

                                                            12 Unul dintre domeniile de specializare inteligenta sau sanatate in conformitate cu anexa 3 13 Angajat cu contract de munca 

Page 75: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

75 

 

Analiza mediului concurenţial care va cuprinde: o Gradul de concurenţă: care sunt principalii competitori direcţi şi care este modul de

pătrundere al acestora pe piaţă? Care este cota lor de piaţă?care sunt competitorii indirecţi?care este mărimea competitorilor?cum sunt produsele/procesele/serviciile lor faţă de cele ale întreprinderii dv ; desfăşoară activităţi de CD? Produsele lor sunt rezultatul unor inovari de produs/proces?cum îşi fac promovarea produselor/proceselor/serviciilor?cum se evidenţiază calităţile, beneficiile şi avantajele noilor produse/procese/servicii, ca urmare a implementării rezultatelor de cercetare/dezvoltare experimentală/cunoştinţe tehnice/brevete, faţă de cel al competitorilor.

o Bariere de intrare (brevete, mărci private, tehnologii etc.)

5. Strategia de marketing

Descrieţi strategia de abordare/introducere a produsului/serviciilor rezultat in urma exploatarii infrastructurii pentru care se solicita finantarea pe piaţă Descrieti strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi modalităţile de punere în practică a acesteia ( avantaje oferite faţă de competitori, poziţionarea pe piaţă a produsului/ serviciului, caracteristici care îl diferenţiază de competitori, politica de preţ, legătura dintre politica de preţ, caracteristicile produsului/ serviciului şi tendinţele pieţei, promovarea si distributia produsului/serviciului, strategia de vânzări: descrieţi modalitatea în care firma va aborda clienţii (e.g. modalităţi de comunicare), previzionarea vânzărilor, Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor în cazul materializării acestor riscuri.

6. Planificarea resurselor umane

În acest capitol descrieţi: Analiza cerinţelor atât pentru implementarea proiectului cât şi pentru perioada de operare cu

descrierea responsabilităţilor şi abilităţilor necesare; Identificarea necesarului de personal ; prezentaţi profilul pentru fiecare post nou creat Descrierea echipei de management al proiectului (structura în organigrama întreprinderii, rolurile

în echipa de implementare, funcţiile, responsabilităţile şi expertiza acestora) Prezentaţi nivelul salarial pentru cei implicaţi în activitatea de implementare/operare a rezultatelor

proiectului de investiţii Recrutarea, selecţia şi integrarea (pentru posturile nou create)

7. Proiecţii financiare

În acest capitol descrieţi si explicaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionărilor pentru perioada de operare a proiectului de investiţii. Corelaţi informaţiile din proiecţiile financiare cu cele prezentate în celelalte capitole ale planului de afaceri. Detaliaţi şi explicaţi fiecare categorie de venituri şi cheltuieli. În elaborarea proiecţiilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar actualizat. În această metodă valoarea fluxurilor non-monetare (cum ar fi amortizarea şi provizioanele) nu sunt luate în considerare. În analiza sustenabilităţii financiare a investiţiei se va aprecia:

o Profitabilitatea financiară a investiţiei determinată prin Valoarea Netă Actualizată (VAN) şi Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) calculate la valoarea totală a investiţiei. Valoarea totală a investiţiei include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile (inclusiv TVA)

o Fezabilitatea/durabilitatea financiară a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile şi ne-eligibile), sursele de finanţare atât pentru realizarea investiţiei cât şi veniturile previzionate pentru operarea şi funcţionarea acesteia.

o Rentabilitatea investiţiei pe baza ratelor de rentabilitate\Pentru ca proiectul să fie sustenabil trebuie ca Fluxul net de numerar cumulat (cu finantare nerambursabilă) pe întreaga periodă analizată să fie pozitiv

Page 76: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

76 

 

 

ANEXA 3 - DOMENII ȘI SUBDOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ ȘI SĂNĂTATE

1. BIOECONOMIE

1.1. Agro-alimentare ‐ Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional ‐ Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol ‐ Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit şi acvacultură, la

provocările secolului XXI ‐ Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi a

calităţii vieții ‐ Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului

schimbărilor climatice globale 1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil 1.3. Biotehnologii

‐ Bionanotehnologii ‐ Biotehnologii de mediu ‐ Biotehnologii agro-alimentare ‐ Biotehnologii industriale ‐ Biotehnologii medicale şi farmaceutice ‐ Bioanaliza

1.4. Știința medicamentului ‐ Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice ‐ Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în

vederea dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo ‐ Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi

tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi farmacocinetic

‐ Design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă ‐ Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu

mediul, animalele și omul. ‐ Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu

potențial de răspândire în masă.

2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE

Page 77: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

77 

 

2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații - Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni - Internetul viitorului - Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software - Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale

2.2. Spațiu - Aplicaţii spaţiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom) - Aplicații spațiale integrate

2.3. Securitate

- Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane

o Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de securitate

- Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre - MEDIU ? (modelarea şi simularea dinamicii sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi cartare interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare şi luare a deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie în vederea integrării in reţelele europene; dezvoltarea unor soluţii inovative de protecție antiseismică, eficiente, funcționale şi economice pentru zonele seismice din România)

- Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii sistemelor „Smart-Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea informatică a infrastructurilor şi serviciilor critice; sistemele de intelligence)

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

3.1. Energie ‐ Creşterea eficientei energetice la generare, transport şi distributie şi la

consumator ‐ Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile ‐ Tehnologii inovative de stocare a energiei ‐ Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili ‐ Energie nucleară

3.2. Mediu și schimbări climatice ‐ Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă ‐ Gestionarea riscului indus de schimbările globale asupra resurselor din sol

3.3. Sisteme inteligente ‐ Oraşul inteligent

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE

4.1. Echipamente de transport ‐ Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic

4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse ‐ Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse

4.3. Tehnologii de depoluare ‐ Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor

Page 78: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

78 

 

4.4. Materiale ‐ Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor

prin acoperiri funcționale ‐ Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii ‐ Materiale și tehnologii pentru sănătate ‐ Materiale pentru energie ‐ Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de

transport ‐ Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei

5. SĂNĂTATE

‐ Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie

‐ Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor markeri moleculari de monitorizare a răspândirii paneuropene

‐ Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică ‐ Medicină reproductivă, medicină materno-fetala şi perinatală ‐ Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii ‐ Studiul celor mai răspândite cauze de mortalitate şi morbiditate din Romania ‐ Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică ‐ Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice,

farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistenței la chimioterapie

‐ Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a medicamentelor şi suplimentelor alimentare

‐ Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție ‐ Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design,

formulare și control

Page 79: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

79 

 

ANEXA 4 - GLOSAR DE TERMENI Acord de mediu - actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect (HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului). Ajutor de stat - Orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) dinTratatul privind funcționarea Uniunii Europene respectiv orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice formă care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea unor întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, în măsura în care afectează comerţul între statele membre. Analiza de risc - operaţiunea de identificare şi de evaluare a riscului şi a probabilităţilor asociate riscului. Analiza de risc folosită în sensul cel mai larg este : Evaluarea riscului + managementul riscului + comunicarea riscului. ( Evaluarea riscului - identificarea răului potenţial, evaluând probabilitatea ca răul să se producă şi consecinţele răului să fie real; managementul riscului - stabileşte ce riscuri identificate în evaluarea cantitativă a riscului cer management şi selectează şi implementează planuri sau acţiuni care asigură controlul asupra acelor riscuri; comunicarea riscului - dialog interactiv între beneficiari, evaluatorii de risc şi managementul de risc, care se informează reciproc despre procesele în desfăşurare; Factor de risc - o variabilă asociată creşterii riscului; factorii de risc sunt corelaţionali şi nu cauzali, deoarece corelaţionalitatea nu implică cauzalitatea; factorii de risc sunt evaluaţi prin compararea riscului celor expuşi la factorul potenţial de risc cu cei neexpuşi riscului.) Autorizaţie de construire - act de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de prefecturi sau primării, avizate şi aprobate potrivit legii (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executǎrii lucrǎrilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică Natura 2000(OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare). Cazierul fiscal – mijloc de evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor (OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal cu modificările şi completările ulterioare). Cererea de finanţare (CRF) – (în sensul prezentului ghid) formularul completat de solicitant referitor la propunerea sa de proiect şi înaintată OI Cercetare în urma lansării cererii (apelurilor) de propuneri de proiecte, pentru obţinerea cofinanţării nerambursabile prin PO Competitivitate 2014-2020. Cereri de plată – (în sensul prezentului ghid) cereri formulate de către beneficiarii proiectelor finanțate din instrumente structurale prin care aceștia solicită autorității de management virarea sumelor necesare

Page 80: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

80 

 

pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentând cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale și cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat, precum și pentru plata contravalorii TVA considerată neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile. Cererile de plată sunt formulate în cadrul contractelor, în baza facturilor, facturilor de avans, stabilite conform contractului de finanțare, acceptate la plată de către beneficiari. Cererea de prefinanţare (CP) – (în sensul prezentului ghid) formularul prin care beneficiarul solicită acordarea unui procent din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului finanţat în conformitate cu Contractul de finanţare. Cerere (apelul) de propuneri de proiecte - (în sensul prezentului ghid) invitaţia publică adresată de către OI Cercetare unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii de către aceştia a cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unei acțiuni aferente unei priorități de investiții din axa prioritară 1 a PO Competitivitate 2014-2020. Cererea de rambursare (CR) - (în sensul prezentului ghid) formularul prin care beneficiarul solicită rambursarea contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanţate în conformitate cu Contractul de finanţare. Certificat de atestare fiscală – document care atestǎ modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri (Ordinul MFP nr. 752/ 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscalǎ pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare). Certificatul de urbanism – actul emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executǎrii lucrǎrilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul axei prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau cofinanţarea privată, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul programului. Cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul axei prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020 necesare realizării proiectelor finanţate în cadrul Programului, care nu pot fi finanţate din instrumente structurale sau din cofinanţarea publică conform reglementărilor comunitare şi naţionale privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul programului. Cofinanţare privată - orice contribuţie a beneficiarului la finanţarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, alta decât cofinanţarea publică, aferentă proiectelor finanţate în cadrul axei prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020. Cofinanţare publică - orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, alocată în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Contract de finanţare (CF) - reprezintă actul juridic încheiat între Organismul Intermediar şi beneficiar şi avizat de către Autoritatea de Management prin care se aprobă spre finanţare un proiect, în scopul atingerii obiectivelor unei operaţiuni, axe prioritare, program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor. Demararea lucrărilor - Pentru  proiectele/activitățile  de  investiții  începerea  lucrărilor  sau începerea proiectului  înseamnă  fie demararea  lucrărilor de construcții  în cadrul  investiției,  fie 

Page 81: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

81 

 

primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt  angajament  prin  care  investiția  devine  ireversibilă,  în  funcție  de  care  are  loc  primul. Cumpărarea de  terenuri  și  lucrările pregătitoare,  cum ar  fi obținerea permiselor  și  realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept începere a lucrărilor.  Evaluarea impactului asupra mediului - proces menit sǎ identifice, sǎ descrie şi sǎ stabileascǎ, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sǎnǎtǎţii oamenilor şi a mediului (OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare); Intensitatea ajutorului – valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Investiție  inițială  ‐  investiție  în  active  corporale  și necorporale  legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente. Investiție  inițială  pentru  o  nouă  activitate  economică  ‐  investiție  în  active  corporale  și  necorporale legată de demararea unei noi unități  sau de diversificarea activității unei unități,  cu  condiția  ca noua activitate  să  nu  fie  identică  sau  similară  cu  activitatea  desfășurată  anterior  în  unitatea  respectivă. „Aceeași activitate sau o activitate similară” înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire așa cum e prevăzut  în Regulamentul  (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European  și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice. Întreprinderi mici şi mijlocii – (IMM-uri), înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I a Regulamentului nr. 651/2014. În prezenta schemă microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici; Întreprindere mare - orice întreprindere care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor. Întreprindere în dificultate - întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

1. În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, ”societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar ”capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.

2. În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui

Page 82: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

82 

 

proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, ”o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.

3. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

4. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

5. În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 1. Raportul datorii/ capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 2. Capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea

1,0. Întensitatea ajutorului- înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susțin prin documente justificative clare, specifice și contemporane cu faptele. Ajutorul plătit în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar. Data acordării ajutorului- înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil Neregularitate - înseamnă orice încălcare a unei dispoziţii a dreptului comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea unei cheltuieli necorespunzătoare bugetului general (Conform Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999). Neregulă – orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultǎ dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autoritǎţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumǎ plǎtitǎ necuvenit (OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apǎrute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora). Organism intermediar – orice organism sau serviciu public sau privat care acţionează sub supravegherea unei autorităţi de gestionare sau de certificare şi care îndeplineşte atribuţii pentru acestea faţă de beneficiarii care aplică operaţiunile Pista de audit - Reprezintă stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiile şi responsabilităţile referitoare la acestea, precum şi arhivarea documentaţiei justificative complete pentru toate stadiile desfăşurării unei acţiuni, care să permită reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers. Proiect major –un proiect care cuprinde un ansamblu de lucrări, activităţi sau servicii destinate să îndeplinească prin ele însele o funcţie indivizibilă cu caracter economic sau tehnic precis, care urmăreşte obiective clar identificate şi al cărei cost total depăşeşte 50 de milioane EUR.

Page 83: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

83 

 

Program Operaţional – înseamnă un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de coeziune şi la FEDER Rata internă de rentabilitate (RIR)– rata de actualizare la care un flux de costuri şi beneficii are o valoare actuală netă egală cu zero. Scrisoare de garanţie bancară – Înscris prin care o bancă denumită garantă se angajează irevocabil, în cazul în care o persoană fizică sau juridică denumită debitor principal nu va plăti la un anumit termen o sumă determinată şi indicată în mod expres în scrisoare, să plătească ea însăşi suma neachitată, în favoarea unei alte persoane fizice sau juridice denumită beneficiar, la prima cerere a acestuia. Studiu de fezabilitate (SF) - documentaţia tehnico-economică care stabileşte principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza fundamentărilor făcute în studiul de prefezabilitate asupra necesităţii şi oportunităţi realizării acestuia şi cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării (H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrǎri de intervenţii). Solicitant – entitatea juridică legal constitutită care depune o cerere de finanţare în cadrul Programului.

ANEXA A: FIȘA PENTRU VERIFICAREA FORMALĂ

Competiţia POC-A1-A1.1.1-2014-x

FIŞA PENTRU VERIFICAREA FORMALĂ

Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________ DATE DE IDENTIFICARE

Număr de înregistrare (ANCS):

Instituţia solicitantă:

Page 84: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

84 

 

Titlul proiectului:

Acronim:

Tipul proiectului:

Sectorul economic: CRITERII DA NU Observaţii1. Propunerea a fost depusă în termenul stabilit prin anunţul competiţiei 2. Solicitantul a depus un singur proiect la această competiţie 3. Cererea de finanţare și toate documentele însoțitoare respectă modelele standard furnizate și au toate câmpurile completate

4. Solicitantul este înscris în RPC şi are datele actualizate: Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital

social Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit şi

Pierdere

5. Solicitantul a depus toate documentele însoţitoare solicitate conform cerinţelor şi modelelor precizate în Ghidul solicitantului, semnate şi ştampilate conform cerinţelor, în termenul de valabilitate şi în numărul solicitat:

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea

Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat Declarație de angajament Declaraţia de certificare a aplicaţiei Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (unde este cazul)

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, dacă este cazul

Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la competiţia POC-A1-A1.1.4-2014-x, precum şi a contribuţiei financiare a solicitantului pentru proiect

Ante-contract de vânzare/cumpărare pentru teren (unde este cazul) Notă de certificare a costului de achiziție al terenului de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață (unde este cazul

Studiu de fezabilitate/ DALI, elaborate conform HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde proiectul presupune construcție/extindere/modernizare/efectuare de lucrări

Strategie de dezvoltare Notă de certificare a costului de achiziţie al imobilului de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă şi că imobilul respectă condiţiile tehnice prevăzute în legislaţia naţională (unde este cazul)

Scrisoare de confort pt. solicitanţii care apelează la împrumuturi bancare pentru asigurarea contribuţiei proprii la proiect referitoare la cheltuielile eligibile

Page 85: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

85 

 

sau, în caz contrar, declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal că solicitantul nu va apela la împrumuturi bancare pentru asigurarea contribuţiei proprii la proiect Certificat constatator de la Registrul Comerţului, un original și o copie Certificatul de urbanism (în cazul cînd se solicită lucrări de construcţie/extindere/modernizare)

În cazul în care solicitantul a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanţate din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale, dovada achitării debitului şi a penalităţilor aferente

Nume şi semnătură

Page 86: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

86 

 

ANEXA B: FIŞA PENTRU VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII

Competiţia POC-A1-A1.1.1-2014-x

FIŞA PENTRU VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII

Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________ DATE DE IDENTIFICARE

Număr de înregistrare (ANCS):

Instituţia solicitantă:

Titlul proiectului:

Acronim:

Tipul proiectului:

Sectorul economic:

CRITERII DA NU Observaţii ELIGILIBILITATEA PROPUNERII DE PROIECT Scopul şi obiectivele propunerii sunt în conformitate cu obiectivele axei prioritare

Scopul şi obiectivele propunerii sunt în conformitate cu obiectivele acțiunii Proiectul va fi implementat pe teritoriul României Durata proiectului se încadrează în durata maximă permisă. Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele permise. Proiectul presupune realizarea unei investiții inițiale Investiţia iniţială propusă în proiect se adresează numai activităţilor de cercetare-dezvoltare orientate spre sectoare economice eligibile

Investiția realizată prin proiect nu a fost finanțată și nu este finanțată în prezent din alte fonduri publice, cu excepția studiilor preliminare (studiu de prefezabilitate, analiză geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic/ detalii de execuție și altele asemenea, după caz)

Propunerea de proiect conţine una sau mai multe activităţi eligibile definite pentru competiţie. Propunerea prevede cel puţin următoarea activitate eligibilă: achiziţionarea de active corporale pentru cercetare-dezvoltare (aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare)

Activităţile eligibile ale proiectului nu au început înainte ca ANCS - OI Cercetare să fi confirmat în scris solicitantului că propunerea îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru competiţie.

Sectorul economic la care se adresează propunerea se corelează cu sectorul de activitate al întreprinderii (codul CAEN) declarat ca relevant pentru proiect.

Activitățile proiectului nu au demarat înainte de depunerea cererii de finanțare Propunerea nu se adresează niciunuia dintre următoarele domenii:

sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (1);

Page 87: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

87 

 

sectorul producției agricole primare; sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele

cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.

activități în sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, din sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.

Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice (teme orizontale) şi al achiziţiilor

ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI Solicitantul de finanțare este societate comercială cu personalitate juridică constituită conform legislației relevante în vigoare

Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică/ întreprindere mijlocie/întreprindere mare

Solicitantul, întreprindere înregistrată în România, are personalitate juridică conform Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Solicitantul are prevăzută activitatea de cercetare-dezvoltare în obiectul de activitate

Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.

Solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, în niciuna din situațiile de mai jos:

a) obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale.

Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională

Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene

Solicitantul, în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, nu a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale. În cazul în care solicitantul a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanţate din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale, a achitat debitul și penalitățile aferente la momentul depunerii cererii de finanțare.

Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor

Page 88: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

88 

 

de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă Întreprinderea solicitantă nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

Solicitantul de finanțare nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii de finanțare și la momentul depunerii cererii de finanțare nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită finanțare, în zona în cauză

Dacă proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul demonstrează dreptul de proprietate sau de primire în concesiune a terenului şi, după caz, proprietatea, concesiunea sau închirierea imobilului unde se face investiţia.

Nume şi semnătură

Page 89: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

89 

 

ANEXA C : FIȘA DE EVALUARE

Competiţia POC-A1-A1.1.1-2014-x

FIŞA DE EVALUARE

- INDIVIDUALĂ/PANEL -

Nume Evaluator/i ____________________________________ Data ___________ DATE DE IDENTIFICARE Număr de înregistrare (ANCS):

Instituţia solicitantă:

Titlul proiectului:

Acronim:

Tipul proiectului:

Sectorul economic:

Scor

maxim Scor

obţinut 1. Relevanţa proiectului 9 1.1 Relevanţa ştiinţifică şi economică 5 Incadrearea proiectului intr-unul dintre domeniile de specializare

inteligenta sau sanatate si contribuţia infrastructurii de C-D la cresterea competitivitatii domeniului caruia i se adresează proiectul;

Măsura în care investiția propusă va contribui la obţinerea de rezultate direct aplicabile pe piaţă si va dezvolta noi activitati sau directii de cercetare;

Gradu de noutate/unicitate a aparaturii si/sau a echpamentelor propuse prin proiect in context national comparativ cu contextul international

Relevanţa pentru creşterea cooperării internaţionale şi a performanţei în cercetare.

1.2 Impactul socio-economic 4 Relevanţa sectorului economic în care se înscrie proiectul pentru

strategii sectoriale sau/şi strategii regionale de inovare Apartenenţa întreprinderii la un cluster de inovare sau amplasarea

într-un parc ştiinţific sau tehnologic sau într-o zonă tehnologică de interes precizate în strategiile sectoriale/strategii regionale de inovare;

Număr de locuri de muncă create sau menţinute ; Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse.

Comentarii:

Page 90: PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 …old.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/ConsultarePDF/... · 4 Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica

90 

 

Scor

maxim Scor

obţinut 2. Calitatea şi maturitatea proiectului 8 2.1.Coerenţa şi fezabilitatea proiectului 4

Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi scopul proiectului;

Gradul de pregătire/maturitate a proiectului; Fezabilitatea proiectului:

- coerenţa documentaţiei (S.F)/ justificarea echipamentelor propuse prin proiect Structura bugetului proiectului.

2.2. Capacitatea de implementare a proiectului 4 Metodologia de implementare a proiectului; Capacitatea echipei de management a proiectului.

Comentarii:

Scor maxim

Scor obţinut

3. Sustenabilitate şi capacitatea solicitantului de operare 8 3.1 Sustenabilitate 3

Capacitatea întreprinderii de a continua activităţile propuse cu investiția realizată realizată, după încetarea finanţării nerambursabile.

3.2 Capacitatea de operare a solicitantului 5 Existenţa unui colectiv cu experienţă în cadrul departamentului CD

sprijinit; Asigurarea suportului tehnic şi administrativ pentru departamentul

CD spijinit.

Comentarii: TOTAL GENERAL 25 Nume şi semnătură/i