16
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDR EU REGULAMENTUL CE 1698/2005 RO PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013 Axa I- Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier (ianuarie 2007)

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

 • Upload
  nen

 • View
  34

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013 Axa I- Î mbun ătăţirea c ompetitivit ăţii secto arelor agricol şi forestier (ianuarie 2007). Axa I - Î mbun ătăţirea c ompetitivit ăţii secto arelor agricol şi forestier. Obiectiv general - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

2007-2013

Axa I- Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

(ianuarie 2007)

Page 2: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

Axa I - Axa I - ÎÎmbunmbunătăţirea cătăţirea competitivitompetitivităţiiăţii secto sectoarelorarelor agricol şi forestieragricol şi forestier

Obiectiv general• Dezvoltarea unei agriculturi competitive bazată pe

cunoaştere şi iniţiativă privată, capabilă de evoluţie pe termen lung, care ţine cont de resursele naturale şi prin care se asigură implementarea standardelor comunitare şi consolidarea sectorului agroalimentar

Obiective specifice– Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi prestarea

de servicii de consultanţă către agricultori şi proprietarii de pădure, în vederea creşterii capacităţii de management în confruntarea cu un mediu nou

– Restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi creşterea competitivităţii produselor agricole şi silvice

– Restructurarea sectoarelor de procesare a produselor agricole şi a forestiere.

Page 3: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA POTENŢIALULUI UMANÎMBUNĂTĂŢIREA POTENŢIALULUI UMAN

1. Formare profesională si acţiuni de informare pentru persoanele angajate in sectorul agricol şi forestier cod 111

2.-3. Utilizarea de către fermieri a serviciilor de consultantă agricolă cod 114 (A pentru perioada 2007-2009; B pentru perioada 2010 -2013)

4. Sprijin pentru exploataţiile agricole de semisubzistenţă în curs de restructurare cod 141

Page 4: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

MĂSURI CARE VIZEAZĂ CAPITALUL FIZIC ŞI MĂSURI CARE VIZEAZĂ CAPITALUL FIZIC ŞI UMANUMAN

5. Instalarea tinerilor fermieri cod 1126. Pensionarea anticipată a fermierilor si

lucrătorilor agricoli cod 1137. Sprijin pentru înfiinţarea de grupuri de

producători cod 142

Page 5: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

MĂSURI PENTRU RESTRUCTURAREA ŞI MĂSURI PENTRU RESTRUCTURAREA ŞI DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI FIZICDEZVOLTAREA POTENŢIALULUI FIZIC

8. Modernizarea exploataţiilor agricole cod 1219. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole

şi forestiere cod 12310. Ameliorarea şi dezvoltarea infrastructurilor

necesare evoluţiei şi adaptării sectoarelor agricol şi forestier cod 125

11. Restaurarea potenţialului producţiei agricole afectat de catastrofe naturale şi instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare cod 126

12. Îmbunatăţirea valorii economice a pădurilor cod 122

Page 6: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

Formare profesională si acţiuni de informare Formare profesională si acţiuni de informare pentru persoanele angajate in sectorul agricol şi pentru persoanele angajate in sectorul agricol şi

forestier forestier COD 111COD 111

OBIECTIV: Această măsură se aplică în scopul formării profesionale şi

informării producătorilor agricoli şi angajaţilor unităţilor de procesare a produselor agricole şi silvice, precum a altor activităţi pentru modernizarea activităţilor de producţie şi diversificarea activităţilor economice în spaţiul rural în diferite domenii.

BENEFICIARI: - fermieri - (producători agricoli) persoane fizice şi juridice în

conformitate cu legislaţia în vigoare;– angajaţi din agricultură şi industrie alimentară.– proprietari de padure si/sau de terenuri agricole/neagricole, in

sensul legislatiei in vigoare;– angajati ai ocoalelor silvice si ai agentilor economici din

domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere;– reprezentanti ai asociatiilor de proprietari de padure si ai

grupurilor de producatori

Valoarea maximă a subventiei: 1200 Euro/ cursant /curs

Page 7: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

ROUtilizarea de către fermieri a serviciilor de Utilizarea de către fermieri a serviciilor de

consultantă agricolă pentru perioada 2007 – 2009 consultantă agricolă pentru perioada 2007 – 2009 - COD 114 A - COD 114 A

OBIECTIV:• Sprijin acordat producătorilor agricoli si proprietarilor de padure pentru

servicii de consiliere şi utilizarea serviciilor de consiliere în evaluarea exploataţiilor agricole şi silvice si pentru intocmirea planurilor de afaceri/de management a cererilor de finanţare/cererilor de plată pentru măsurile din axele prioritare I - III.

BENEFICIARI:• Fermieri şi deţinători de păduriVOLUMUL SPRIJINULUI:• Conform Reglementării Consiliului (CE) nr. 1698/2005 volumul sprijinului

(comunitar si national) este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile• Costul maxim propus pentru serviciile de consultanţă :

– Cerere de finanţare şi plan de afaceri pentru ferme de semi-subzistenţă, tineri fermieri : 300 Euro

– Cerere de plată şi plan de management pentru măsurile din axa II : 450 Euro

– Cerere de finanţare şi plan de afaceri pentru grupuri de producatori: 600 Euro

– Memoriu justificativ/studiu de fezabilitate şi plan de afaceri pentru investiţii: până 7% din valoarea eligibilă a proiectului.

În cadrul accesării mai multor măsuri din program, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri nu poate depăsi suma maximă eligibilă de 4500 euro/beneficiar. (1500 euro/an x 3 ani).

Page 8: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

Sprijin pentru exploataţiile agricole de Sprijin pentru exploataţiile agricole de semisubzistenţă în curs de restructurare - COD semisubzistenţă în curs de restructurare - COD

141141OBIECTIV:• Obiectivul principal al sprijinului acordat prin aceasta măsură este de

a asigura restructurarea fermelor de semi-subzistenţă şi tranziţia lor către exploataţii comerciale viabile .

BENEFICIARI : • Ferme de semisubzistenta definite in conformitate cu legislaţia in

vigoare VOLUMUL SPRIJINULUI : • Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă fixă, până la valoarea

maximă de 1500 de euro/an pentru fiecare exploataţie agricolă de semi-subzistenţă, pentru o perioadă de maxim 5 ani.

Ferma de semi-subzistenţă este unitatea economică de bază pentru producţia agricolă formată de terenul agricol şi/sau incinta în care se află construcţiile, spaţiile de depozitare, utilajele şi echipamentele agricole, alte anexe, animale şi păsări, precum şi utilităţile aferente şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:– minim 20% din producţia proprie este comercializată, restul este

destinat consumului propriu;– are dimensiunea economică cuprinsă între 2 - 5,99 UDE

Page 9: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

Instalarea tinerilor fermieri - COD 112Instalarea tinerilor fermieri - COD 112OBIECTIV:

• Acordarea de beneficii speciale tinerilor agricultori poate facilita nu numai instalarea lor ci şi adaptarea structurală a exploataţiei acestora după ce s-au instalat. Prin urmare măsura de sprijin de instalare ar trebui subordonată elaborării unui plan de afaceri ca instrument care să garanteze dezvoltarea activităţilor noii exploataţii agricole în timp

• Motivarea tinerilor pentru a se stabili in mediul rural si pentru crearea de exploataţii viabile;

• Prevenirea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei prin motivarea tinerilor fermieri

BENEFICIARI:• Persoane sub 40 de ani care se instalează pentru prima dată ca

şi conducători, ai unei exploataţii agricole.VOLUMUL SPRIJINULUI: • Sprijinul pentru stabilirea tinerilor fermieri va fi acordat sub forma de

primă, numai dacă preia o exploataţie agricolă a cărei dimensiune este de peste 6 UDE, astfel:– prima acordată va fi de 10000 Euro pentru exploataţiile agricole

echivalente cu 6 UDE şi poate creşte cu cîte 500 Euro pentru fiecare UDE în plus, dar nu va putea depăşi valoarea maximă de 40000 Euro.

Page 10: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

Pensionarea anticipată a fermierilor si lucrătorilor Pensionarea anticipată a fermierilor si lucrătorilor agricoli - COD 113agricoli - COD 113

OBIECTIV:• Pensionarea timpurie din profesiile agricole va permite o

importantă transformare structurală a exploataţiilor care fac obiectul unei cedări, prin măsura de ajutor de instalare pentru tinerii agricultori şi în conformitate cu normele care o reglementează, sau printr-o cedare care urmăreşte creşterea în dimensiuni a exploataţiei

BENEFICIARI:• Fermieri având simultan calităţile de proprietari şi administratori

ai exploataţiilor agricole • Muncitori agricoliVOLUMUL SPRIJINULUI: • Suma maximă care se va acorda unui fermier care cedează o

exploataţie agricolă de minim 6 UDE va fi de 4800 Euro/an. Pentru fiecare UDE în plus se va acorda 200 Euro/an, dar nu mai mult de 18000 Euro/an

• Suma maximă care se va acorda unui lucrător agricol cu o vechime de 5 ani va fi de 1500 Euro. Pentru fiecare an lucrat în plus se va acorda 166 Euro, dar nu mai mult de 4000 Euro/an.

 

Page 11: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

Sprijin pentru înfiinţarea de grupuri de producători Sprijin pentru înfiinţarea de grupuri de producători COD 142COD 142

OBIECTIV:• Încurajarea înfiinţării de grupuri de producători în noile state membre.

Aceste grupuri de producători trebuie să aibă ca scop adaptarea producţiei şi output la cerinţele pieţei, asigurarea unei comercializări comune a produselor pe piaţă, inclusiv pregătirea pentru comercializare, centralizarea vînzărilor şi aprovizionarea cumpărătorilor cu ridicata precum şi stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producţiei, acordand o atenţie deosebită recoltelor şi disponibilităţilor.

BENEFICIARI:• Grupurile de producători recunoscute oficial până la 31 decembrie 2013 VOLUMUL SPRIJINULUI : • Sprijinul va fi acordat in rate anuale in primii 5 ani de la data la care grupul

de producatori a fost oficial recunoscut, pentru susţinerea financiară a activităţii administrative de înfiinţare şi funcţionare.

• Sprijinul va fi determinat anual, pentru fiecare grup de producători, pe baza producţiei anuale comercializate astfel:

– a) pentru valoarea producţiei comercializate de până la 1.000. 000 de Euro/an pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi al cincilea an sprijinul va fi de 5%, 5%, 4%, 3% şi 2% din valoarea acesteia;

– b) pentru valoarea producţiei comercializate de peste 1.000. 000 de Euro/an pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi al cincilea an sprijinul va fi de 2.5%, 2.5%, 2%,1.5% şi 1.5% din valoarea acesteia

Page 12: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

Modernizarea exploataţiilor agricole - COD 121Modernizarea exploataţiilor agricole - COD 121OBIECTIV:• Sprijinul comunitar pentru investitii agricole are ca obiectiv modernizarea

exploatatiile agricole pentru a-si imbunatati performanta lor economica prin utilizarea mai buna a factorilor de productie, incluzand introducerea de noi tehnologii si inovatii, care vizeaza calitatea, productia biologica, precum si diversificarea in interiorul si/sau exteriorul exploatatiei, incluzand sectorul nonalimentar si energetic, si imbunatatirea mediului, securitatea ocupationala, igiena si bunastarea animalelor din exploatatiile agricole.

BENEFICIARI: • Producători agricoli - persoane fizice şi juridice, constituite în conformitate

cu legislaţia în vigoare.VOLUMUL SPRIJINULUI:Suma totală a subvenţiei (fonduri naţionale şi fonduri UE) reprezintă: • 50 % din costurile investiţionale aprobate pentru producătorii agricoli;• 55 % din costurile investiţionale aprobate pentru producătorii agricoli din

zonele de munte şi defavorizate;• 60 % din costurile investiţionale aprobate pentru tinerii producători agricoli;• 65 % din costurile investiţionale aprobate pentru tinerii producători agricoli

din zonele de munte şi defavorizate;• 75 % pentru costurile investiţionale necesare implementării Directivei

Consiliului 91/676/EEC (nitraţi) pe o perioadă de 4 ani de la aderare.• 70 % pentru refacerea investiţiilor calamitate (inundaţii – grad de afectare

mai mare de 10%) Limita maximă a sprijinului/exploataţie: 500.000 euro

Page 13: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

ROCreşterea valorii adăugate a produselor agricole Creşterea valorii adăugate a produselor agricole

şi forestiere - COD 123şi forestiere - COD 123OBIECTIV:• Imbunatatirea prelucrării şi comercializării produselor agricole şi forestiere

primare prin susţinerea investiţiilor care au următoarele obiective: consolidarea eficienţei sectoarelor prelucrării şi comercializării, promovarea prelucrării produselor agricole şi forestiere destinate energiei regenerabile, dezvoltarea de noi tehnologii şi introducerea inovatiilor, deschiderea de noi debuşee comerciale pentru produsele de agricultură şi silvicultură, punerea accentului pe calitate, îmbunătăţirea protecţiei mediului, a securităţii la locul de munca, a igienei şi bunăstarii animalelor.

BENEFICIARI: • persoane juridice autorizate, conform legislaţiei în vigoare, din domeniul

prelucrarii primare a produselor agricole: agricultura: microîntreprinderi şi IMM-uri silvicultura: microîntreprinderi

VOLUMUL SPRIJINULUI:Sprijinul public (comunitar si national) acordat in cadrul acestei masuri nu va depasi 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii

Plafonul maxim propus este de 2 mil.euro sprijin public

Page 14: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

ROAmeliorarea şi dezvoltarea infrastructurilor Ameliorarea şi dezvoltarea infrastructurilor

necesare evoluţiei şi adaptării sectoarelor agricol şi necesare evoluţiei şi adaptării sectoarelor agricol şi forestier forestier COD 125COD 125

OBIECTIV: Adoptarea unor măsuri care contribuie la punerea în aplicare a axei privind

competitivitatea agriculturii şi a silviculturii prin:– îmbunătătirea accesibilitătii fondului agricol şi forestier.– reducerea fărămiţării excesive a terenurilor agricole. – construirea si modernizarea drumurilor de exploatatie care să asigure

accesul nerestrictionat la exploatatiile agricole rezultate in urma actiunii de comasare a parcelelor de teren agricol.

– facilitarea accesului la energie şi mărirea sistemelor de irigaţii şi drenaj in vederea imbunătătirii conditiilor de productie;

– sprijinirea investitiilor in infrastructura agricolă şi forestieră.BENEFICIARI:• Producători agricoli - persoane fizice şi juridice constituite în conformitate cu

legislaţia în vigoare;• Persoane fizice şi juridice de drept privat şi public detinătoare de suprafete

forestiere.• Consilii locale (municipale) şi asociaţii ale acestora detinatoare de teren

agricol şi/sau suprafete forestiere. VOLUMUL SPRIJINULUI: • Ajutorul public (comunitar si national) acordat in cadrul acestei masuri,

pentru investitiile publice si private de interes public, este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile

Page 15: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

Restaurarea potenţialului producţiei agricole afectat Restaurarea potenţialului producţiei agricole afectat de catastrofe naturale şi instituirea unor măsuri de de catastrofe naturale şi instituirea unor măsuri de

prevenire corespunzătoareprevenire corespunzătoare - COD 126 - COD 126OBIECTIV:• Asigurarea despăgubirii persoanelor afectate de inundaţii şi

realizarea infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor.

• Protecţia împotriva inundaţiilor a infrastructurii existente şi garantarea satisfacerii oportunităţilor economice ale generaţiilor viitoare.

• Menţinerea unor activităţi economice corespunzătoare (agricole, industriale, comerciale, de locuit şi agrement) în zonele inundabile.

BENEFICIARI:• Propietari de suprafeţe agricole şi/sau animale.• Consilii locale detinătoare de teren agricol .VOLUMUL SPRIJINULUI: • Ajutorul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei

măsuri, pentru investitiile publice de interes public, este de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile

• Plafonul maxim propus al ajutorului public pentru un proiect va fi de 1.000 000 euro

• Pentru ajutorul public pentru despăgubirea persoanelor afectate de inundaţii şi criteriile de acordare se vor stabili cadrul legislativ.

Page 16: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDREU

REGULAMENTUL

CE

1698/2005

RO

Îmbunătăţirea valorii economice a păduriiÎmbunătăţirea valorii economice a păduriiCCOD OD 122122

OBIECTIV:• Sprijinirea aplicării programelor de refacere a pădurilor slab

productive şi degradate care nu sunt corespunzătoare în raport cu potenţialul natural al staţiunilor forestiere pe care se află, prin optimizarea compoziţiilor de împădurire în raport cu politica de promovare a speciilor valoroase autohtone şi cu condiţiile staţionale.

BENEFICIARI:• proprietari/detinatori privaţi de pădure sau asociaţiile

acestora, comune, oraşe, municipii deţinătoare de pădure sau asociaţiile constituite de acestea.

VOLUMUL SPRIJINULUI:• Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul

acestei măsuri nu va depăşi 50% din totalul cheltuielilor eligibile.