of 35 /35
Kolegij: Programski jezik C++ Ak. god. 2016/2017 Doc. Dr. Sc. Marko Maliković Programiranje - Uvod -

Programiranje - uvod

Embed Size (px)

Text of Programiranje - uvod

 • Kolegij: Programski jezik C++

  Ak. god. 2016/2017

  Doc. Dr. Sc. Marko Malikovi

  Programiranje - Uvod -

 • Program koji ne radi nita

  int main()

  {

  return 0;

  }

 • Program koji ne radi nita

  int main()

  {

  return 0;

  }

  Naziv za glavnu funkciju u svakom C++ programu

  Svaki C++ program mora imati jednu i samo jednu main funkciju

  To je dio programa koji e se prvi poeti izvoditi

 • Program koji ne radi nita

  int main()

  {

  return 0;

  }

  Zagrade u koje se smjetaju (eventualni) argumenti odnosno parametri funkcije

  Za sada su zagrade prazne i tako e ostati jo dobar dio semestra

  (to su argumenti emo usvojiti kasnije tijekom kolegija )

 • Program koji ne radi nita

  int main()

  {

  return 0;

  }

  Kae da e main() kao rezultat izvoenja vratiti cijeli broj

  O povratnim vrijednostima biti e jo mnogo rijei tijekom kolegija

 • Program koji ne radi nita

  int main()

  {

  return 0;

  }

  Naredba kojom glavni program vraa pozivnom programu broj 0

  To je poruka operativnom sustavu da je program uspjeno okonan

  (u svakom operacijskom sustavu postoji skup definiranih vrijednosti

  koje bi programi trebali vraati)

 • Program koji ne radi nita

  int main()

  {

  return 0;

  }

  Poetak i kraj bloka koji sadri naredbe glavne funkcije

  Svaki blok naredbi koji se treba ponaati kao cjelina smjeta se u vitiaste zagrade

  Vidi kasnije tijekom kolegija

 • Program koji ne radi nita

  int main()

  {

  return 0;

  }

  Oznaava kraj naredbe

  Svaki zapis iza toka-zareza interpretira se kao nova naredba

 • Prvi program koji neto radi

  // Prvi program koji radi neto

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  cout

 • Prvi program koji neto radi

  // Prvi program koji radi neto

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  cout

 • Komentari preko vie redova

  /* Osim ve navedene dvije kose crte, C++ doputa

  pisanje i komentara unutar crta i zvjezdica kao

  to je pisan i ovaj komentar. */

 • Komentari preko vie redova

  /* Osim ve navedene dvije kose crte, C++ doputa

  pisanje i komentara unutar crta i zvjezdica kao

  to je pisan i ovaj komentar.

  Ovakvi komentari se mogu protezati na vie

  redaka, a da se znak za komentiranje ne mora

  ponavljati u svakom retku. */

 • Komentari preko vie redova

  /* Osim ve navedene dvije kose crte, C++ doputa

  pisanje i komentara unutar crta i zvjezdica kao

  to je pisan i ovaj komentar.

  Ovakvi komentari se mogu protezati na vie

  redaka, a da se znak za komentiranje ne mora

  ponavljati u svakom retku.

  Ovakav nain komentiranja je vrlo pogodan i za

  privremeno iskljuivanje dijelova programa. */

 • Prvi program koji neto radi

  // Prvi program koji radi neto

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  cout

 • Prvi program koji neto radi

  // Prvi program koji radi neto

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  cout

 • Prvi program koji neto radi

  // Prvi program koji radi neto

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  cout

 • Prvi program koji neto radi

  // Prvi program koji radi neto

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  cout

 • Prvi program koji neto radi

  // Prvi program koji radi neto

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  cout

 • Prvi program koji neto radi

  // Prvi program koji radi neto

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  cout

 • Prvi program koji neto radi

  // Prvi program koji radi neto

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  cout

 • Kako ispisati navodnike? Tako da ispred navodnika koje elimo ispisati stavimo

  kosu crtu u lijevo

  Na primjer: cout

 • Pokrenimo prethodni program

  Kako pomaknuti ispis nakon teksta "Dobar dan" u novi redak?

 • Tako da dodamo
 • Tako da dodamo
 • Umjesto
 • Nadovezivanje operatora za ispis cout
 • Program za zbrajanje dva broja (na prvi interaktivni program)

  // Program za zbrajanje dva broja

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  int a, b, c;

  cout > a;

  cout > b;

  c = a + b;

  cout

 • Program za zbrajanje dva broja // Program za zbrajanje dva broja

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  int a, b, c;

  cout > a;

  cout > b;

  c = a + b;

  cout

 • Program za zbrajanje dva broja // Program za zbrajanje dva broja

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  int a, b, c;

  cout > a;

  cout > b;

  c = a + b;

  cout

 • Program za zbrajanje dva broja // Program za zbrajanje dva broja

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  int a, b, c;

  cout > a;

  cout > b;

  c = a + b;

  cout

 • Program za zbrajanje dva broja // Program za zbrajanje dva broja

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  int a, b, c;

  cout > a;

  cout > b;

  c = a + b;

  cout

 • Mogunost ispravka unosa

  Prilikom ekanja koje vri naredba cin >> a; broj a nee biti pohranjen sve dok ne

  pritisnemo tipku Enter. To znai da ga moemo ispraviti ako pogrijeimo.

  Primjeujemo da se hrvatski dijakritiki znakovi ne prikazuju ispravno

  Neka nam to za sada ne smeta nego pisimo tekst bez kvacica

  O hrvatskim dijakritikim znakovima kasnije na nastavi

 • Razdvajanje znakovnih nizova Znakovni nizovi ne smiju biti razdvojeni u dva reda, a

  da se to ne naznai

  Ako napiemo:

  cout

 • Razdvajanje znakovnih nizova cout
 • Datoteke zaglavlja i biblioteke C++ datoteke (ekstenzija .cpp) nisu jedine koje postoje u C++

  programima

  Druge vrste datoteka se zovu datoteke zaglavlja (header file, include file)

  Datoteke zaglavlja obino imaju ekstenziju .h ali ponekad i .hpp ili nemaju ekstenziju

  Namjena datoteka zaglavlja je da sadre deklaracije funkcija te definicije konstanti i klasa sadranih u odgovarajuim bibliotekama

  Npr. naredba cout je deklarirana u datoteci zaglavlja iostream

  Naredbom #include zahtijevamo da sav sadraj datoteke zaglavlja iostream bude bude kopiran u nau datoteku

  Meutim, datoteke zaglavlja obino sadre samo deklaracije, a ne sadre definicije kako je neto implementirano

  Dakle, cout je samo deklarirano u datoteci zaglavlja, a definirano odnosno implementirano je u biblioteci koja se povezuje u na program tijekom povezivanja (linkanja)