19
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО – ИНДУСТРИЈСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО – ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ БЕОГРАД МЕНАЏМЕНТ БЕОГРАД Смер: инжењерско - информатички Смер: инжењерско - информатички

Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

  • Upload
    bolepks

  • View
    69

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ovaj rad možete slobodno koristiti u obrazovne svrhe!

Citation preview

Page 1: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО – ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО – ИНДУСТРИЈСКИ ИНДУСТРИЈСКИ

МЕНАЏМЕНТ БЕОГРАДМЕНАЏМЕНТ БЕОГРАДСмер: инжењерско - информатичкиСмер: инжењерско - информатички

Page 2: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

21. век је век информационих технологија у 21. век је век информационих технологија у коме знање представља суштински важан коме знање представља суштински важан ресурсресурс

Вештачка интелигенција се све више Вештачка интелигенција се све више употребљава у пословању, како би се употребљава у пословању, како би се донеле квалитетне одлуке на бази донеле квалитетне одлуке на бази експертког знања, кроз практичну примену експертког знања, кроз практичну примену рачунара и елктронских уређајарачунара и елктронских уређаја

Менаџери ИТ система користе експертне Менаџери ИТ система користе експертне системе као виши степен подршке системе као виши степен подршке одлучивању одлучивању

Page 3: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

Аристотел у својој књизи “Логика” описује - нека Аристотел у својој књизи “Логика” описује - нека претпоставка је истинита ако се односи на друге претпоставка је истинита ако се односи на друге ствари за које се зна да су истините (сви људи су ствари за које се зна да су истините (сви људи су смртни, па пошто је и Сократ човек и он је онда смртни, па пошто је и Сократ човек и он је онда смртан).смртан).

Једну од релативно прихватљивих дефиниција појма Једну од релативно прихватљивих дефиниција појма интелигенције дао је професор интелигенције дао је професор Christopher Christopher Evans у Evans у својој чувеној књизи "Моћни микро" својој чувеној књизи "Моћни микро" ("("The MightyThe Mighty MicroMicro" 1979 )" 1979 ). . Интелигенција је способност система да се Интелигенција је способност система да се прилагоди променама у свету и што је та способност прилагоди променама у свету и што је та способност већа, односно профињенија снага прилагођавања, већа, односно профињенија снага прилагођавања, систем је интелигентнији. систем је интелигентнији.

Вештачка интелигенција је подобласт рачунарства. Вештачка интелигенција је подобласт рачунарства. Циљ истраживања вештачке интелигенције је Циљ истраживања вештачке интелигенције је развијање програма софтвера који ће рачунарима развијање програма софтвера који ће рачунарима омогућити да се понашају на начин који би се могао омогућити да се понашају на начин који би се могао окарактерисати интелигентним.окарактерисати интелигентним.

Page 4: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

ЕЕкспертни системикспертни системи (ЕС) су рачунарски програми (ЕС) су рачунарски програми са уграђеном интелигенцијом, којима се обавља са уграђеном интелигенцијом, којима се обавља (емулира) решавање проблема на начин на који (емулира) решавање проблема на начин на који то чине експерти. то чине експерти.

KORISNIK

BAZA ZNANJA

KOMUNIKACIONI INTERFEJS

GLOBALNA BAZA PODATAKA

MEHANIZAM ZAKLJUČIVANJA

Ekspertni sistem

Конпоненте експертног система Слика преузета из књиге “Експертни системи” проф.др Зоран Чекеревац

Page 5: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

База знања је скуп чињеница везан за База знања је скуп чињеница везан за одређено подручје за које је експертни одређено подручје за које је експертни систем намењенсистем намењен

Глобална база података је радна меморија Глобална база података је радна меморија која бележи тренутни статус системакоја бележи тренутни статус система

Механизам закључивања је софтвер способан Механизам закључивања је софтвер способан да среди информације из базе знања и да на да среди информације из базе знања и да на основу тога извуче закњучке основу тога извуче закњучке

Комуникацијиски интерфејс је део који Комуникацијиски интерфејс је део који омогућава комуникацију рачунар - корисникомогућава комуникацију рачунар - корисник

Page 6: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

Програмирање је вештина израде рачунарских Програмирање је вештина израде рачунарских апликација која представља једно од апликација која представља једно од најперспективнијих занимања и грана привреде у најперспективнијих занимања и грана привреде у модерном друштвумодерном друштву

То процес писања низа наредби на одређеном То процес писања низа наредби на одређеном програмском језику по одређеном редоследупрограмском језику по одређеном редоследу

За писање програма користе се програмски језици За писање програма користе се програмски језици и развојна окружењаи развојна окружења

За писање одређеног програма потребно је За писање одређеног програма потребно је одредити пројектански тимодредити пројектански тим

Page 7: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

Пројектански тим,Пројектански тим, за сваки пројекат експертног за сваки пројекат експертног система, мора обавезно садржавати следеће система, мора обавезно садржавати следеће групе људи: групе људи:

менаџер пројекта менаџер пројекта главни пројектант (инжењер знања), главни пројектант (инжењер знања), пројектанти (инжењери знања), пројектанти (инжењери знања), експерти, експерти, корисници.корисници.

Пројектанским тимом у целини управља менаџер Пројектанским тимом у целини управља менаџер информатике или ИТ система. А научна област информатике или ИТ система. А научна област која проучава организацију развоја апликације која проучава организацију развоја апликације је информатички менаџмнт.је информатички менаџмнт.

Page 8: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

Анализа (потреба за ЕС)

Спецификација (шта ће радити ЕС)

Развој (дизајн и програмирање ЕС)

Одржавање и тестирање ЕС

Page 9: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

За разлику од чоека који поседује осећања, логику, За разлику од чоека који поседује осећања, логику, могућност памћења и сл. Електронске машне могућност памћења и сл. Електронске машне односно рачунари поседују само могућност односно рачунари поседују само могућност логичког одлучивања и памћења.логичког одлучивања и памћења.

Ово је наједноставнија логичка структура односно Ово је наједноставнија логичка структура односно основа ЕС и омогућава извршавање програмског основа ЕС и омогућава извршавање програмског кода на основу задатих услова:кода на основу задатих услова:

IF uslov THEN akcija.IF uslov THEN akcija.

IF ... THEN ... ELSE (IF - АКО, THEN - онда, ELSE - IF ... THEN ... ELSE (IF - АКО, THEN - онда, ELSE - друдругачијегачије) је контролна структура у којој је главна ) је контролна структура у којој је главна логичка испитна тлогичка испитна таачка постављена у инструкцији IF чка постављена у инструкцији IF односно ако, по задовољавању тог услова после односно ако, по задовољавању тог услова после речи THEN поставља се наредба која се извршава.речи THEN поставља се наредба која се извршава.

Page 10: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

Пример: Експертни систем за дијагностику квара на аутомобилу

Правила

R1Ако (IF) Мотор аутомобила неће да „упали“

Онда (THEN) Квар може да буде у електричном систему

R2Ако (IF) Квар може да буде у електричном систему

И (AND) Напон акумулатора је испод 10V

Онда (THEN) Квар је у акумулатору

ДијалогСистем: Да ли мотор аутомобила хоће да „упали“Корисник: Не ;почетак закључивања

Page 11: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac
Page 12: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

Језици логичког програмирања (предикатска логика)

Prolog- који се највише користи у Европи Lisp- који се највише користи у Америци

И објектно-оријентисани вештачки језици C++ Java

Page 13: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

Темељи се на предикатској логици првог реда и Темељи се на предикатској логици првог реда и користи ограничену верзију клаузалног облика познату користи ограничену верзију клаузалног облика познату као Хорнов клаузални облик. Пролог је посебно као Хорнов клаузални облик. Пролог је посебно погодан за решавање проблема који се могу описати погодан за решавање проблема који се могу описати објектима и релацијама међу њима и првенствено је објектима и релацијама међу њима и првенствено је намењен за подручје вештачке интелигенције и за намењен за подручје вештачке интелигенције и за експертне системе. Механизам људског закључивања експертне системе. Механизам људског закључивања је следећи:је следећи:

Петар и Маја су муж и жена.Петар и Маја су муж и жена. Маја живи у Крушевцу.Маја живи у Крушевцу. Ако су две особе муж и жена, оне су венчане.Ако су две особе муж и жена, оне су венчане. Ако су две особе венчане и ако једна од њих Ако су две особе венчане и ако једна од њих

живи у месту Х, онда и друга живи у месту Х.живи у месту Х, онда и друга живи у месту Х. КОНАЧНИ ЗАКЉУЧАК: Петар живи у КруКОНАЧНИ ЗАКЉУЧАК: Петар живи у КрушшевцуевцуПредикатски рачунПредикатски рачун

Муж и жена (Муж и жена (X1,X2), X1,X2), венчани (венчани (X1,X2)X1,X2), , венчани (венчани (XX3,3,XX4) & живи-4) & живи-у(у(XX4,4,XX5) живи-у (5) живи-у (XX3,3,XX5)5)

Page 14: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

SWI Prolog SWI Prolog једно од бољих једно од бољих софтверских развојних окружења, софтверских развојних окружења, за програмирање на програмском за програмирање на програмском језику Пролог.језику Пролог.

Page 15: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

CLIPS CLIPS је скраћеница од (је скраћеница од ( C LANGUAGE C LANGUAGE Integrated Production System) - Integrated Production System) - за развој за развој софтвера у области експертних системасофтвера у области експертних система, , развијен у НАСИ за потребе развоја ЕС.развијен у НАСИ за потребе развоја ЕС.

Базира се на процедуралном програмирању Базира се на процедуралном програмирању дефинисањем функција, где једна функција дефинисањем функција, где једна функција позива другу функцију.позива другу функцију.

Page 16: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

Прављење игрица попут Прављење игрица попут X-O X-O или шаха базира се или шаха базира се на ЕС.на ЕС.

У раду сам представио игрицу У раду сам представио игрицу X-OX-O коју сам коју сам програмирао у програмирао у C C програмском језику у развојном програмском језику у развојном окружењеу окружењеу DEV-C++. DEV-C++. Суштина игре је да има Суштина игре је да има девет могућности за потез.девет могућности за потез.

Tic-Tac-Toe.exe

Page 17: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

Робот је електро-механичка јединица која је у Робот је електро-механичка јединица која је у стању да аутономно, по неком програму, или под стању да аутономно, по неком програму, или под контролом човека изводи одређене задатке.контролом човека изводи одређене задатке.

ЕС су управо у роботици нашли велику примену.ЕС су управо у роботици нашли велику примену.

Page 18: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

У будућности пословни људи У будућности пословни људи односно менаџери, при доношењу односно менаџери, при доношењу пословних одлука, све више ће пословних одлука, све више ће користити информационе користити информационе технологије а поготово експертне технологије а поготово експертне системе као виши степен подршке системе као виши степен подршке одлучивању. одлучивању.

Page 19: Programiranje i razvoj Ekspertnih sistema, Stevan Bošković, prof. dr Bojan Milosavljević Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd - Mladenovac

Факултет за пословно индустријски менаџментБеоград

инжењерско-информатички смерСтеван Бошковић