23
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL ESCOLA DR. SOBREQUÉS CURS 2018-2019 1

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

PROGRAMACIÓ

GENERAL ANUAL

ESCOLA DR. SOBREQUÉS

CURS 2018-2019

1

Page 2: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

ÍNDEX

1. Introducció

2. Dades del centre

3. Matrícula

4. Objectius, estratègies i activitats generals del curs

5. Organització del centre

5.1. Equip directiu

5.2. Claustre de professors

5.3. Coordinadors

5.4. Altres coordinacions

5.5. Personal no docent

6. Calendari escolar

7. Horaris

7.1. Horari dels alumnes

7.2. Horari dels mestres

7.3. Horari de substitucions

7.4. Esbarjo

7.5. Repartiment de sessions

7.5.1. Educació infantil

7.5.2. Educació primària

8. Relació família-escola

8.1. Reunions

8.1.1. Reunions col·lectives d’inici de curs

8.1.2. Visites de famílies

8.2. AMPA

8.3. Fulls informatius i pàgina web

8.4. Avaluacions i informes

8.5. Revista La Volada

8.6. Consell Escolar

9. Organització del temps

9.1. Claustre

9.2. Equip directiu

9.3. Coordinació de cicle

9.4. Coordinació de paral·lels

9.5. Coordinacions pedagògiques

9.6. Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)

9.7. Minicomissions

10. Activitats de formació

11. Pla d’emergència

12. Llibres de text

13. Altres:

13.1. Sardana a l’escola

13.2. Apadrinament lector

13.3. Excuses per llegir

13.4. Maletes viatgeres

2

Page 3: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

13.5. Ús de la biblioteca municipal

13.6. Projectes Medi Ambient

13.7. Programa neda a l’escola

13.8. Campanyes de vacunació escolar

13.9. Concurs Tísner

13.10. Robòtica

13.11. Visita a la Llar d’avis

13.12. Tallers i xerrades previstos

13.13. Campanya de recollida de roba i calçat

13.14. Jornada esportiva a Bescanó

13.15. Festes i sortides

13.16. Servei de menjador

13.17. Servei d’acollida

13.18. Activitats extraescolars

3

Page 4: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

1. Introducció

La Programació General Anual és el document que recull el conjunt d’activitats que es

pretenen desenvolupar a l’escola al llarg del curs 2018-2019. És una pauta que ens ha de

permetre dur a terme el procés educatiu amb la participació de tota la comunitat educativa.

Ha estat elaborada seguint les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres

públics de segon cicle d’educació infantil i educació primària pel curs 2018-2019, dictades pel

Departament d’Ensenyament i també a partir de la memòria del curs passat.

2. Dades del centre

L’Escola Dr Sobrequés està situada a Bescanó, un petit municipi de la comarca del Gironès.

És una escola de més de 550 alumnes repartits en 3 línies de tots els cursos exceptuant

segon i quart.

La llengua materna de la majoria dels alumnes és el català.

El nivell socioeconòmic de les famílies és mitjà-alt i el percentatge d’alumnes nouvinguts és

pràcticament inexistent.

3. Matrícula

P3 (52) P4 (58) P5 (61) 1r (69) 2n (46) 3r (62) 4t (52) 5è (79) 6è (74)

17 20 21 23 23 20 26 27 25

18 20 21 24 23 20 26 26 24

17 18 19 22 - 22 - 26 25

TOTAL ALUMNES INFANTIL TOTAL ALUMNES PRIMÀRIA

171 382

TOTAL ALUMNES ESCOLA

553

4

Page 5: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

4. Objectius, estratègies i activitats generals del curs.

OBJECTIU 1 MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS

ESTRATÈGIES

1.1. Millora de la competència comunicativa lingüística

1.2. Millora de les competències en l’àmbit matemàtic

ACTIVITATS DESTINATARIS RESPONSABLES

1.1.1. Sistematització del treball d’expressió i comprensió oral i escrita en llengua castellana a primària

Alumnes de cicle mitjà

Cap d’estudis i coordinadora de cicle

1.2.1. Sistematització del treball manipulatiu Alumnes d’infantil i primària

Cap d’estudis i coordinadores de cicle

OBJECTIU 2 MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL

ESTRATÈGIES

2.1. Millora del document d’acollida de mestres

2.2 Millora de la comunicació entre família i escola

2.3 Foment de la bona convivència dins el centre

ACTIVITATS DESTINATARIS RESPONSABLES

2.1.1. Revisió i actualització del document d’acollida de mestres Mestres del claustre

Equip directiu

2.2.1. Recollida de valoracions amb relació a l’enquesta de valoració de les famílies envers l’escola

Famílies Equip directiu

2.3.1 Recollida de valoracions amb relació a l’enquesta de valoració del claustre de professors.

Mestres del claustre

Equip directiu

5

Page 6: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

ESTRATÈGIA 1.1. Millora de la competència comunicativa lingüística.

ACTIVITAT 1.1.1. Sistematització del treball d’expressió i comprensió oral i escrita en llengua castellana a primària.

ACTUACIONS 1.1.1.1. Realització d’una sessió de treball en llengua castellana amb petit grup.

RESPONSABLE: Cap d’estudis i

coordinadora de cicle

Professorat que hi participa: mestres de primària

ALUMNAT IMPLICAT: alumnes de cicle mitjà

Àrees on s’aplica: llengua castellana

I ND I CADOR S

PROGRÉS

Resultat: Increment d’un 3% el percentatge d’alumnat que assoleix l’expressió escrita a les proves internes del centre

Vi

83.5%

Vo

86.5%

Vr Vf

Resultat: Increment d’un 3% el percentatge d’alumnat que assoleix l’ortografia en llengua castellana a les proves internes de centre

Vi

70.65%

Vo

73.65%

Vr Vf

Resultat: Increment d’un 0.5 la puntuació obtinguda per l’alumnat en l’apartat d’ortografia en llengua castellana a les proves internes de centre

Vi

6.05

Vo

6.55

Vr Vf

Font d’informació: Graelles de resultats de l’avaluació de les proves internes de centre

PROCÉS

GRAU D’APLICACIÓ

Acompliment: Percentatge de compliment de les sessions de treball previstes (mínim un 75%)

Font d’informació: Graella de programació dels mestres

QUALITAT

D’EXECUCIÓ

Programació d’activitats específiques per les sessions en petit grup.

Recull d’activitats aplicades a les sessions en petit grup

Font d'informació: Programacions de llengua castellana

GRAU

D’IMPACTE

Canvis: Programacions de les sessions en petit grup. Punt d’inici del treball que ha de seguir en els propers cursos

SÍ - NO SÍ - NO

Font d’informació: Programacions de llengua castellana.

Document de gestió PEC / PROJECTE LINGÜÍSTIC

TEMPORITZACIÓ Una sessió setmanal quinzenal amb cada grup.

METODOLOGIA (Qualitat execució)

- Es destinarà una sessió setmanal dins l’horari al treball de llengua castellana amb dos mestres, un dels quals farà la sessió amb petit grup.

- S’establiran activitats concretes d’expressió oral, d’ortografia, d’expressió escrita. - Impartirà la matèria un mestre que no sigui el tutor per tal de distingir el canvi d’accent i rol. - S’establiran coordinacions entre els mestres que imparteixen la matèria a fi de programar-la conjuntament i

compartir material - S’usaran metodologies de treball més globalitzades i dinàmiques. - Es farà ús del quadern d’aprenentatge per introduir o reforçar continguts.

RECURSOS Humans: Mestres de primària

Materials: Quadern d’aprenentatge Ed. Barcanova i materials elaborats pel mestre.

ESPAIS Aules de primària i aules de suport per a fer els petits grups

6

Page 7: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

ESTRATÈGIA 1.2. Millora de les competències en l’àmbit matemàtic

ACTIVITAT 1.2.1. Sistematització del treball manipulatiu

ACTUACIONS 1.2.1.1. Realització d’una sessió de treball de tallers matemàtics a primària. 1.2.1.2. Aplicació de treball manipulatiu a tots els cursos. 1.2.1.3. Adquisició de materials adients. 1.2.1.4. Participació en la formació específica: “matemàtiques manipulatives a infantil i primària)

RESPONSABLE: Cap d’estudis i

coordinadora de cicle

Professorat que hi participa: mestres d’infantil i primària Formadora: Elvira Figueras

ALUMNAT IMPLICAT: infantil i primària

Àrees on s’aplica: matemàtiques

I ND I CADOR S

PROGRÉS

Resultat: Increment d’un 3% el percentatge d’alumnes que superen les proves de 6è de matemàtiques en la banda mitjana-alta i alta

Vi 68.2

%

Vo 71.2

%

Vr 67.4%

Vf

Resultat: Increment d’un 3% el percentatge d’alumnes que superen les proves de 6è en l’apartat de numeració i càlcul.

Vi 68.1 %

Vo 71.1 %

Vr 64.5 %

Vf

Font d’informació: Resultats de les proves de 6è 2018-2019

Resultat: Participació del claustre a un 80% de les sessions del curs de formació.

Vi -

Vo 80 %

Font d’informació: Full d’assistència a la formació

PROCÉS

GRAU D’APLICACIÓ

Acompliment: Execució d’activitats manipulatives pactades SÍ - NO

Font d’informació: Enquesta de valoració de les activitats.

QUALITAT

D’EXECUCIÓ

Programació d’activitats a la comissió pedagògica de matemàtiques.

Font d'informació: Graella elaborada per formar línia d’escola

GRAU

D’IMPACTE

Canvis: Creació d’una línia d’escola. Aplicació d’activitats amb materials escollits.

SÍ - NO SÍ - NO

Font d’informació: Programacions dels mestres i actes de la comissió pedagògica

Document de gestió PEC / Programacions matemàtiques (acords)

TEMPORITZACIÓ Al llarg de tot el curs 30 hores de formació

METODOLOGIA (Qualitat execució)

- Assistència al curs de formació - Ús de material manipulatiu (àbacs, reglets, taules numèriques, estris de mesura, etc). - Assistència a les coordinacions pedagògiques i generació d’acords.

RECURSOS Humans: Tots els mestres que imparteixen la matèria i els que formen part del la comissió de matemàtiques.

Materials: Varietat de materials manipulatius (àbacs, reglets, palets, estris de mesura, tangrams, etc.)

Econòmics: Entre 2000 i 2500 €

FORMACIÓ Curs del PFZ “5050241505 Matemàtiques a infantil i primària”

ESPAIS Aules ordinàries i aula de matemàtiques (suport)

7

Page 8: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

ESTRATÈGIA 2.1. Millora del document d’acollida de mestres

ACTIVITAT 2.1.1. Revisió i actualització del document d’acollida de mestres.

ACTUACIONS 2.1.1.1. Actualització del document. 2.1.1.2. Presentació del document al claustre 2.1.1.3. Donar una còpia al professorat i penjar-lo a la intranet del centre.

RESPONSABLE: Equip directiu

Professorat que hi participa: tot el claustre

I ND I CADOR S

PROGRÉS

Resultat: Document acabat el gener del 2019 SÍ - NO

Font d’informació: Document acabat i penjat a la Intranet

PROCÉS

GRAU D’APLICACIÓ

Acompliment: Acompliment dels punts previstos SÍ - NO

Font d’informació: Calendari de reunions establert

QUALITAT

D’EXECUCIÓ

Lectura del document actual

Aportació de modificacions i propostes de millora

Redacció del nou document

Aprovació per part del claustre i finalització del procés.

Font d'informació: Document acabat

GRAU

D’IMPACTE

Canvis: Lectura del document per part del claustre i aplicació dels acords

Font d’informació: Document d’acollida de mestres.

Document de gestió PEC / Document d’acollida de mestres / NOFC

TEMPORITZACIÓ Primer trimestre

METODOLOGIA (Qualitat execució)

L’Equip Directiu farà un buidatge del document actual i detectarà les mancances i els punts a modificar. Farà un primer esborrany i el claustre el revisarà per completar-lo. Si cal s’arribarà a acords. Finalment l’Equip Directiu el redactarà i el distribuirà.

RECURSOS Humans: Equip Directiu i claustre.

8

Page 9: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

ESTRATÈGIA 2.2. Millora de la comunicació entre famílies i escola

ACTIVITAT 2.2.1. Recollida de valoracions amb relació a la satisfacció de les famílies envers l’escola.

ACTUACIONS 2.2.1.1. Revisió de l’enquesta de satisfacció per a les famílies. 2.2.1.2. Passar l’enquesta de satisfacció a les famílies 2.2.1.3. Buidatge de resultats de l’enquesta de satisfacció de les famílies.

RESPONSABLE: Equip Directiu

Persones que hi participen: famílies d’alumnes d’educació infantil i primària.

I ND I CADOR S

PROGRÉS

Resultat: Revisió de l’enquesta i adequació al moment actual SÍ - NO

Resultat: Obtenció de resultats satisfactoris en un 60% en la majoria de preguntes

Vi - %

Vo 60 %

Vr Vf

Font d’informació: Resultats de l’enquesta.

PROCÉS

GRAU D’APLICACIÓ

Acompliment: Enquesta passada a les famílies a final de curs SÍ - NO

Font d’informació: Recull de les respostes de l’enquesta

QUALITAT

D’EXECUCIÓ

Selecció de les preguntes adients per a les famílies

Font d'informació: Recull de les preguntes de l’enquesta.

GRAU

D’IMPACTE

Canvis: Segons els resultats reflexionarem sobre les millores que es poden dur a terme. Sí - NO

Font d’informació: Resultats de les enquestes

Document de gestió Memòria de final de curs

TEMPORITZACIÓ Finals del tercer trimestre

METODOLOGIA (Qualitat execució)

Es revisaran i s’elaboraran preguntes adequades per a l’enquesta. S’enviarà un formulari a les famílies i/o es penjarà a la Web del centre Es farà un buidatge dels resultats per tal de reflexionar-hi.

RECURSOS Humans: Equip Directiu

Materials: Formulari de Google i Web de l’escola

9

Page 10: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

ESTRATÈGIA 2.3. Foment de la bona convivència dins el centre

ACTIVITAT 2.2.1. Recollida de valoracions amb relació a la satisfacció del claustre de professors

ACTUACIONS 2.2.1.1. Revisió de l’enquesta de satisfacció per als mestres. 2.2.1.2. Passar l’enquesta de satisfacció al claustre. 2.2.1.3. Buidatge de resultats de l’enquesta de satisfacció dels mestres.

RESPONSABLE: Equip Directiu

Persones que hi participen: tots els mestres del claustre.

I ND I CADOR S

PROGRÉS

Resultat: Revisió de l’enquesta i adequació al moment actual SÍ - NO

Resultat: Obtenció de resultats satisfactoris en un 75% en la majoria de preguntes

Vi - %

Vo 75 %

Vr Vf

Font d’informació: Resultats de l’enquesta.

PROCÉS

GRAU D’APLICACIÓ

Acompliment: Enquesta passada als mestres a final de curs SÍ - NO

Font d’informació: Recull de les respostes de l’enquesta

QUALITAT

D’EXECUCIÓ

Selecció de les preguntes adients per als mestres

Font d'informació: Recull de les preguntes de l’enquesta.

GRAU

D’IMPACTE

Canvis: Segons els resultats reflexionarem sobre les millores que es poden dur a terme. Sí - NO

Font d’informació: Resultats de les enquestes

Document de gestió Memòria de final de curs

TEMPORITZACIÓ Finals del tercer trimestre

METODOLOGIA (Qualitat execució)

Es revisaran i s’elaboraran preguntes adequades per a l’enquesta. S’enviarà un formulari als mestres i/o es penjarà a la Intranet del centre Es farà un buidatge dels resultats per tal de reflexionar-hi.

RECURSOS Humans: Equip Directiu

Materials: Formulari de Google i Intranet del centre.

10

Page 11: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

5. Organització del centre

5.1. Equip directiu

Directora: Glòria Casas i Boadella

Cap d’estudis: Mònica Bonet i Clos

Secretari: Narcís Xabadia i Palmada

5.2. Claustre de professors

El claustre de professors està format per 37 mestres segons la disposició següent:

EDUCACIÓ INFANTIL

P3A - Núria Ventura P3B - Mònica Rodríguez

P3C - Aida Valentí SUPORT I ESPECIALITATS Helena Boix Mariona Dalmau Roser Carbonés Carme Villodre TEI - Lis Vidal

P4A - Marta Villacampa Ma José Miñana

P4B - Anna Casellas P4C - Cèlia Baster

P5A - Bibiana Trapero Alba Esteve

P5B - Laura Mosquero Ester Alba

P5C - Ma Carme Mir Elisabeth Masoliver

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1rA - Montse Julià 1rB - Mercè Huix 1rC - Carme Anglada ANGLÈS Hermínia Cullell Pilar García Ester Pérez Narcís Xabadia Mercè Roura Clara Seguí

2nA - Montserrat Eugenio

2nB - Ma Rosa Santiago

3rA - Eva Toribio 3rB - Josep Lluís Felipe 3rC - Àngela Estolt

4tA - Montse Danés 4tB - Núria Cros

5èA - Anna Soy 5èB - Clara Colls 5èC - Clara Seguí EDUCACIÓ FÍSICA Raül Quintana Joan Noguera Àngela Estolt

6èA - Mercè Roura 6èB - Sílvia Conde 6èC - Raquel Bat-llosera

EDUCACIÓ ESPECIAL Eva López Jordi Hernández

AUDICIÓ I LLENGUATGE Maria Poch

RELIGIÓ Sílvia Pou

MÚSICA Mònica Bonet Carme Villodre Raquel Bat-llosera

A més d’aquestes tutories i especialitats el mestres faran suport a diversos grups o impartiran

matèries concretes per completar l’horari dels alumnes.

11

Page 12: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

5.3. Coordinadors

Educació infantil: Ma Helena Boix Informàtica: Joan Noguera

Cicle inicial: Montserrat Eugenio Biblioteca: Montse Danés

Cicle mitjà: Núria Cros Lingüística i cohesió social: Hermínia Cullell

Cicle superior: Anna Soy Riscos laborals: Raül Quintana

5.4. Altres coordinacions

Les persones responsables d’aquestes tasques disposen d’alguna sessió alliberada en

el seu horari per tal de dur-les a terme. També tenen la responsabilitat de difondre

les informacions, dinamitzar activitats, etc.

BIBLIOTECA Montse Danés i Anna Casellas

RISCOS LABORALS Raül Quintana

INFORMÀTICA Joan Noguera

LINGÜÍSTICA Hermínia Cullell

5.5. Personal no docent

ADMINISTRATIU Jesús González

CONSERGE Jordi Moner

VETLLADORA Sandra Costa

PSICOPEDAGOGA EAP Pilar Vilà

CREDA Matilde Oliver

ASSISTENT SOCIAL DE REFERÈNCIA Paula Pagès

12

Page 13: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

6. Calendari escolar

En Base a l’Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del

curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, signada pel conseller

d’Ensenyament de la Generalitat, i després de l’aprovació del Consell Escolar del centre, un

cop establerts els dies de lliure disposició i la jornada continuada, el calendrai escolar per el

curs 2018-2019 queda establert de la següent manera:

VACANCES

NADAL: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019+, ambdós inclosos.

SETMANA SANTA: del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ: 2/11/18, 7/12/18, 1/3/19/, 4/3/19

JORNADA CONTINUADA: del 10 al 21 de juny (horari alumnes: de 9 a 1, si es queden a dinar sortiran a les 3)

ALTRES

L’adaptació de P3 es farà el 12, 13 i 14 de setembre i es decidirà per sorteig quins alumnes assistiran a classe al

matí i quins a la tarda de manera alterna.

13

Page 14: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

7. Horaris

7.1. Horari dels alumnes

L’horari de l’activitat escolar pels alumnes del Centre serà:

● Matí de 9 a 2/4 d’1

● Tarda: de 3 a 2/4 de 5

● SEP postlectiu (alumnat de 1r a 6è): dimecres i divendres de 2/4 d’1 a la 1.

● Horari de jornada continuada (del 10 al 21 de juny) de 9 a 1. L’alumnat que faci ús

del menjador sortirà a les 3 de la tarda.

Les portes de l’escola s’obriran 5 minuts abans del començament de les classes tant del matí

com de la tarda i es tancaran 10 minuts després de la finalització de la jornada escolar.

7.2. Horari dels mestres

L’horari dels mestres és de 24 hores lectives i 6 hores de permanència al centre, de les quals

4 coincideixen tot el claustre: dilluns, dimarts, dimecres i dijous en horari del migdia. Les

dues hores restants s’especifiquen en l’horari personal de cada mestre. Aquestes hores de

permanència al centre es dediquen a fer coordinacions, programacions, entrevistes amb

famílies, preparació de materials, etc.

7.3. Horari de substitucions

En cas d’absències de professorat l’escola sol·licita als Serveis Territorials d’Ensenyament la

presència d’un mestre substitut per tal de cobrir la baixa.

Per cobrir absències de curta durada s’ha establert un horari de guàrdies que cobriran les

absències seguint els criteris de prioritat següents:

● Mestres que tinguin suport en aquell moment.

● Desdoblaments.

● Tallers.

● Altres alternatives.

7.4. Esbarjo

El temps d’esbarjo dels alumnes s’ha de considerar com a part integrant de l’activitat escolar

i indispensable per a un millor rendiment de l’alumne. Ateses les peculiaritats dels nivells i

del treball de cada cicle l’horari és el següent:

● Educació infantil: de ¾ d’11 a 2/4 de 12

● Educació primària: de les 11 a 2/4 de 12

A educació primària la pista gran es repartirà de la següent manera:

● Dilluns: cicle superior

● Dimarts: cicle inicial

● Dimecres: dia sense pilota.

● Dijous: cicle mitjà

● Divendres: pati dinamitzat.

Les entrades i sortides al pati es faran de manera lliure i calmada mestre soni la música a

través de la megafonia.

S’establiran torns de 4 professors per fer vigilància durant el temps d’esbarjo per tal d’evitar

conflictes i garantir el seguiment de normes per part de l’alumnat. Els dilluns els alumnes de

primària podran fer ús de la biblioteca amb la supervisió d’una mestra.

14

Page 15: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

7.5. Repartiment de les sessions

7.5.1. Educació infantil

Es treballarà als matins seguint la metodologia d’aules temàtiques i/o tallers

matemàtics (científics, artistes i joc simbòlic). Sempre que es pugi es faran

agrupaments amb ¾ parts dels alumnes del grup classe, la resta d’alumnes

s’agruparan amb el ¼ restant de les altres classes del nivell per fer

psicomotricitat o educació musical.

A les tardes es faran tallers que inclouen: sortides pel poble, hort, english,

informàtica, audiovisuals, educació emocional, biblioteca, tardes de famílies,

etc.

Aquestes activitats es veuran concretades en l’horari de cada grup.

7.5.2. Educació primària

Cada grup d’alumnes tindrà el seu horari concret per treballar setmanalment

el mateix nombre de sessions de cada matèria. Tindran en comú:

● La primera mitja hora de cada dia per fer pla lector (un dels dies

amb un mestre de suport)

● 1 sessió setmanal de tallers matemàtics amb un mestre de suport

per poder treballar amb grups reduïts.

● 1 sessió setmanal amb mig grup per fer expressió escrita.

● 1 sessió setmanal amb mig grup per fer anglès.

● 1 sessió setmanal de medi en llengua anglesa (cada nivell farà un

tema acordat).

● 3 sessions setmanals de medi per treballar els temes escollits de

cada nivell. Aquest treball es farà de manera globalitzada i

prioritzant metodologies de treball cooperatiu i de cerca

d’informació.

8. Relació família-escola

8.1. Reunions

A fi de transmetre informació de les famílies dels alumnes sobre el procés d’aprenentatge, la

formació i la instrucció de cadascun dels cursos i els objectius que es pretenen assolir, tots

els nivells realitzaran un mínim de dues entrevistes amb les famílies: una xerrada col·lectiva i

una entrevista personal individualitzada.

Les famílies podran venir a informar-se sobre l'evolució dels aprenentatges dels seus fills i

filles sempre que vulgui, prèvia concertació d’entrevista amb els mestres corresponents. Així

mateix els tutors podran sol·licitar entrevistes personals amb les famílies sempre que ho

considerin necessari per tal d’afavorir la millora de l'aprenentatge dels seus alumnes així

com la millora de la convivència al grup.

8.1.1. Reunions col·lectives d’inici de curs

P3 - 07 de setembre 1r - 06 de setembre 4t - 25 de setembre

P4 - 26 de setembre 2n - 24 de setembre 5è - 18 de setembre

P5 - 19 de setembre 3r - 20 de setembre 6è - 27 de setembre

15

Page 16: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

Les reunions corresponents a P3 i 1r es fan abans de començar el curs escolar per

tal de donar a les famílies tota la informació necessària per a tenir un bon inici

d’etapa i aclarir possibles dubtes que puguin sorgir. La resta de reunions es

procurarà que es facin sempre abans de la primera quinzena d’octubre i tenint en

compte que les de 3r i 5è s’hauran de fer durant es primers 15 dies del curs

escolar ja que corresponen a canvis de cicle.

8.1.2. Visites de famílies

Les entrevistes particulars de cada família es realitzaran generalment durant el 2n

trimestre. Cada tutor/a informarà a les famílies del seu horari d’atenció i si cal

proporcionarà certa facilitat dins el seu horari per trobar un hora adequada per a

totes dues parts.

El tutor o mestre especialista que ha assistit a la reunió deixa constància escrita

de cada entrevista i ho arxiva a la carpeta corresponent de cada alumne,

d’aquesta manera es poden consultar els temes tractats i els acords als quals s’ha

arribat al llarg de tots els cursos.

8.2. AMPA

L’AMPA col·labora i participa activament en la gestió de serveis del centre ja que

constitueix un eix vertebrador en la construcció d’una cohesió social entre tots els

estaments de l'escola. Es realitzen coordinacions sempre que siguin necessàries

entre la direcció del centre i l’AMPA.

8.3. Fulls informatius i pàgina web

L’escola proporcionarà periòdicament fulls informatius a les famílies per tal de

recordar les normatives o bé per fer arribar notícies o avisos importants.

També es podrà accedir a la informació a través de la pàgina Web que s’anirà

actualitzant de forma periòdica. També s’utilitzarà el correu electrònic per enviar

informacions a les famílies.

8.4. Avaluacions i informes

Amb l’objectiu de transmetre a les famílies la informació sobre el procés

d’aprenentatge dels seus fills s’entregaran les qualificacions en forma de butlletí de

notes segons la normativa vigent. Aquests butlletins es faran arribar al finalitzar cada

trimestre i a final de curs.

8.5. Revista la Volada.

La Revista la Volada aquest any publicarà la seva edició número 9. Es fa una

publicació única a final de curs que recull activitats dutes a terme al llarg de tot el

curs escolar i que inclou tots els cursos d’educació infantil i primària.

Està establert que la portada i el central de la revista el decidirà el cicle que queda

exempt per rotació d’organitzar una festa a l’escola.

8.6. Consell Escolar

El Consell Escolar es reunirà un cop al trimestre i sempre que els temes a tractar ho

requereixin.

16

Page 17: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

Es preveu que es realitzin les reunions de Consell Escolar següents:

● Setembre: aprovació de la memòria escola i del pla de funcionament del menjador.

● Octubre/novembre: aprovació de la programació general del curs.

● Gener/febrer: aprovació de l’estat de comptes i del pressupost del centre.

● Maig/juny: preinscripció, matrícula, aprovació del calendari i l’horari escolar per al

curs següent i tancament del curs.

● * Durant aquest curs escolar hi haurà eleccions al Consell Escolar, per tant es preveu

que hi hagi algunes reunions extraordinàries.

● Aquestes reunions es faran generalment els dimecres a les 7 de la tarda.

9. Organització del temps

9.1. Claustre

Les reunions de claustre es faran els dimarts de 2/4 d’1 a 2/4 de dues. En aquestes

reunions hi han d'assistir tots els mestres exceptuant aquells que hagin demanat un

permís extraordinari per excusar-se. Aquestes reunions serviran per tractar temes

d’organització i funcionament de l’escola i per arribar a acords organitzatius i

pedagògics. La resta d’informacions es passaran a través dels coordinadors de cicle o

del correu electrònic.

9.2. Equip directiu

Es reunirà:

● Els dilluns d’¼ de 5 a 5 per gestió econòmica.

● Els dijous de 2/4 de 12 a 2/4 d’una per actualització de documents

● Els divendres de 3 a 2/4 de 5 per coordinació

● Cada dia d’11 a 2/4 de 12 per temes urgents o dels dia a dia.

9.3. Coordinació de cicle

Es reuniran tots els mestres del cicle cada dimarts de 2/4 d’1 a 2/4 de 2 per tractar

temes diversos:

● Programar i coordinar aspectes de cicle com sortides, activitats complementàries,

xerrades, tallers…

● Unificar criteris curriculars i metodològics.

● Actualitzar programacions didàctiques.

● Fer el seguiment conjunt d’alumnes i grups.

● Vetllar per la coordinació amb els altres cicles per tal de garantir la continuïtat de

línia d’escola.

● Tractar i pactar temes comuns de normes, valors, comportament de l’alumnat o de

grups i unificar actuacions.

● Organitzar una festa escolar anual.

● Fer el seguiment de la PGA

La coordinadora del cicle serà qui presidirà les reunions de cicle i serà l’encarregada

de fer les actes de les reunions, de transmetre les informacions, etc.

Les coordinadores de cada cicle es trobaran cada divendres amb la cap d’estudis de

2/4 de 12 a d2/4 d/1.

17

Page 18: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

9.4. Coordinació de paral·lels

Els mestres d’un mateix nivell o d’una mateixa especialitat es reuniran 1 cop per

setmana (generalment el dimecres) per programar les activitats que es realitzaran en

els propers dies i per preparar el material necessari.

9.5. Coordinacions pedagògiques

Generalment es reunian quinzenalment: a educació primària els dilluns de 2/4 d’1 a

2/4 de 2 i a educació infantil els dijous a la mateixa hora.

Periòdicament aquestes reunions seran intercicles per tal de compartir experiències i

generar una línia d’escola consistent.

Aquest any les comissions pedagògiques es reuniran primordialment per tractar

temes relacionats amb les matemàtiques i per fer una programació de plàstica.

9.6. Comissió d’atenció a la diversitat

Els mestres d’educació especial i audició i llenguatge es trobaran 1 cop a les setmana

coincidint en dijous (sempre que sigui possible) ja que és el dia que hi ha reunió de

l’EAP. Periòdicament assisitirà a aquestes reunions la Cap d’Estudis. En aquestes

reunions es farà el seguiment dels alumnes que reben atenció o que estan esperant

rebre-la i es farà seguiment de qui ho requereixi. També es procurarà mantenir

actualitzada tota la informació psicopedagògica, de centre d’atenció externa, de

l’EAP, etc.

Un cop al trimestre es reunirà la CAD que la configuren els mestres esmentats i a

més dels coordinadors de cicle.

Un cop al trimestre es reunirà la CAD social, que la configuren els mestres d’atenció a

la diversitat, l’EAP, l’educadora social, la directora i/o la cap d’estudis.

9.7. Minicomissions

Aquestes comissions es reuniran 2 cops a principi de curs per decidir, de manera

ràpida, temes que afectaran a tot el curs. Si cal que es reuneixin alguna vegada més

els seus membres ho establiran. Aquestes “minicomissions” són les següents:

● Revista: decidirà terminis i repartirà alguns temes.

● Decoracions: marcarà unes dates per decorar l’escola, unes espais i unes

temàtiques.

● Bon rotllo: s’encarregarà de dinamitzar alguns actes en moments puntuals per tal de

treballar la cohesió social entre els metres.

● Inventari: s’encarregarà de fer inventari de material de matemàtiques i de ciències i

de crear un mecanisme de control.

10. Activitats de formació

Els objectius del Pla de Formació de l’escola seran afavorir la participació dels mestres de

l’escola en cursos de formació, per tal de millorar la tasca docent.

● Tot el claustre participarà a l’assessorament inclòs en el PFZ “5050241505

Matemàtiques a infantil i primària”. Aquest curs de 30 hores el realitzarà la

formadora Elvira Figueras Latorre amb la intenció de treballar el càlcul i la numeració

i ajudar al claustre a generar una línia d’escola a partir d’uns materials i unes

18

Page 19: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

estratègies concretes. Es realitzarà duran 10 sessions els dijous de 2/4 d’1 a les 2 i

complementat de sessions a l’aula.

● La directora assistirà a les coordinacions periòdiques amb els directors de Gironès-

Est que tindran lloc al CRP. Generalment aquestes reunions se celebraran els

dimecres de 9 a 1.

● La Cap d’Estudis assistirà periòdicament a les reunions del Seminari de Caps

d’Estudis del Gironès. Se celebraran els dijous de 9 a 1.

● L’administratiu del centres es formarà i serà formador en diversos cursos de gestió

amb Esfer@ alguns matins al llarg de curs.

● Tot l’equip directiu assistirà quan sigui convocat a cursos de gestió amb Esfer@.

11. Pla d’emergència

Tal i com disposa la normativa del Departament d’Ensenyament es realitzarà el simulacre

d’aplicació del Pla d’Emergència del Centre, durant el primer trimestre del present curs

escolar.

D’acord amb les disposicions del Departament d’Ensenyament el Centre ha nomenat una

persona que serà coordinador de Riscos Laborals, en Raül Quintana, que col·laborarà amb

l’equip directiu en tots aquells aspectes que es refereixen al Pla d’Emergència del Centre.

12. Llibres de text

Continuem amb l’aplicació del projecte de socialització i reutilització de llibres de text que

s’utilitzaran al centre (Projecte aprovat pel Departament d’Ensenyament i que comptava

amb la col·laboració de l’Ajuntament).

Aquest curs escolar s’ha introduït a primària la compra de llibres de lectura. L’alumnat se’ls

emportarà a casa un cop finalitzada la seva lectura amb la finalitat d’anar confeccionant una

petita biblioteca a casa.

L’escola continua facilitant a tots els alumnes les llibretes d’escola a fi d’aconseguir unificar

models. Formaran part del material escolar que l’escola proporciona als alumnes de primària

un cop feta l’aportació de la quota de material.

13. Altres:

L’escola participarà en activitats i projectes de caire molt divers:

13.1. Sardana a l’escola

Els alumnes de cinquè faran un taller de sardanes patrocinat per la Diputació de

Girona. Estem pendents de les dates.

13.2. Apadrinament lector

Com cada any els alumnes de cinquè curs es convertiran en padrins de lectura dels

alumnes de segon durant unes sessions.

També es dinamitzaran activitats de lectura de contes o petites representacions

entre cicles.

13.3. Excuses per llegir

Un cop més els alumnes podran participar en el projectes excuses per llegir

dinamitzat pel CDR del Gironès. Enguany en la modalitat “Un munt de llibres”

s’intentarà assolir l’alçada de la xemeneia de la Grober (25 m).

19

Page 20: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

13.4. Maletes viatgeres

Un any més els alumnes d’educació infantil i de cicle inicial seguiran el projecte de

maletes viatgeres amb contes que aniran i vindran a casa durant una setmana.

Aquest curs s’ha iniciat el projecte de maletes viatgeres a cicle mitjà, on

transportaran maletes amb enigmes. I també maletes a cicle superior amb jocs de

taula individuals o col·lectius.

13.5. Ús de la biblioteca municipal

És alumnes d’educació infantil fan ús de la Biblioteca Municipal a les tardes, amb el

vistiplau de l’Ajuntament de Bescanó

13.6. Projectes Medi Ambient:

● Missió: Apilo

● Euronet 50/50

● Recollida selectiva

● Estalvi de paper i fotocòpies

13.7. Programa neda a l’escola

Els alumnes de 2n participaran en aquest programa de la Diputació de Girona durant

el 2n i 3r trimestre del curs escolar a la piscina de Salt. S’ha sol·licitat una subvenció

per a l’activitat i el transport a l’ajuntament de bescanó i a la Diputació de Girona.

13.8. Campanya de vacunació escolar

Com cada any, es vacunaran a l’escola els alumnes de 6è, seguint les indicacions del

Departament de Salut segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (Ordre

SLT/175/2016, de 20 de juny, que modifica el Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel qual

s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.

Administrarà les vacunes la infermera de pediatria del centre d’atenció primària de

Bescanó (Sílvia Cairó) amb l’objectius de facilitar l’accés a la vacunació i continuar

amb el calendari de vacunacions inciait a la infància.

Per dur a terme correctament aquesta vacunació s’informarà a les famílies a través

d’una carta de l’Agència de Salut Pública de Catalunya acompanyada d’una carta de

la infermera. Les dates de vacunació d’aquest curs escolar són les següents:

● dimecres 31 d’octubre

● dimecres 28 de novembre

● dimecres 22 de maig

13.9. Concurs Tísner

Per segon any els alumnes de 6è participaran al concurs Tísner de creació de jocs per

tal de treballar el text instructiu i general cohesió de grup.

13.10. Robòtica

20

Page 21: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

Per primer cop es faran activitats de robòtica a tots els cursos de Primària.

S’inclouran dintre les sessions de tallers matemàtics. Es treballaran depenent del

nivell: Bee-bots, Code, Scratch, Mackey-Mackey

13.11. Visita a la Llar d’avis

Com cada any els alumnes de l’escola aniran a cantar o fer petites representacions a

la llar d’avis Santa Anna. Aquest any es pretén ampliar d’una a tres les seves visites

13.12. Tallers i xerrades previstos

● Mosquit tigre: 5è

● Tortugues: 3r

● Tallers de l’entorn: 3r i 5è

● Orenetes: 5è

● Taller raspallada a l’escola: 1r i 2n

● Un dia al dentista: 3r

● Internet segura: 6è

● Visita d’autors, escriptor Francesc Miralles: 5è

13.13. Campanya de recollida de roba i calçat

L’escola participa un any més en la recollida de roba i calçat que organitza l’entitat

SOS Àfrica

13.14. Jornada esportiva a Bescanó

Després de l’èxit de la diada de l’Activitat Física que es va dur a terme el curs passat,

coordinats pel Consell Esportiu del Gironès, l’Ajuntament de Bescanó i diverses

entitats del poble, es va acordar repetir-ho novament aquest curs.

La jornada es realitzarà el dia 12 d’abril i es demanarà col·laboració a les

ortanitzacions esmentades i a col·laboradors particulars.

13.15. Festes i sortides

Durant el present curs escolar celebrarem les següents festes:

● La Tardor: coordinada i organitzada per Educació Infantil.

● Nadal: coordinada i organitzada per Cicle Inicial.

● Festa de la Primavera: coordinada i organitzada per Cicle Mitjà.

Cada festa serà oberta a les famílies de l’Etapa o Cicle que l’organitza.

● Festa de Fi de Curs: Col·labora tota l’escola.

21

Page 22: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

Les sortides i colònies previstes per aquest curs escolar són les següents:

22

Page 23: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL › ceip-drsobreques › wp-content › uploads › usu… · 13.1. Sardana a l’escola 13.2. Apadrinament lector 13.3. Excuses per llegir 13.4. Maletes

13.16. Servei de menjador

El funcionament del Menjador Escolar es reigrà d’acord amb el Pla de Funcionament

de Menjador aprovat pel Consell Escolar amb el vistiplau del Departament

d’Ensenyament.

L’AMPA ha prorrogat el contracte amb les empreses CAPGIR i TOT OCI per a la gestió

dels serveis i del cobrament dels rebuts.

Els preus fixats del servei són de 5,40 €/ dia pels alumnes fixos i 6,10 € / dia pels

alumnes eventuals; mantenint el preu dels últims cursos.

13.17. Servei d’acollida

S’ofereix un servei d’acollida matinal a totes les famílies que ho requereixin . Aquest

servei l’ofereix l’AMPA i el gestiona l’empresa TOT OCI.

L’horari del servei és de ¾ de 8 fins a les 9 del matí i es portarà a terme al menador

de l’escola

13.18. Activitats extraescolars

L’AMPA ofereix i gestiona diverses activitats extraescolars a les famílies. Aquestes

activitats es duen a terme a la tarda i només al migdia es faran activitats que siguin

lúdiques.

Enguany les activiats extraescolars que es duen a terme són les següents:

● Plàstica

● Educació emocional

● Taekwondo

● Dansa/Rítmica

● Informàtica/mecanografia

● Circ

Cada tutor tindrà una llista amb els alumnes del seu grup que assiteixin a activitats

extraescolars.

Bescanó, octubre de 2018

23