of 75/75
Politechnika Warszawska Program kierunku Biotechnologia Studia I - stopnia Spis treści Semestr 1.................................................... 3 Matematyka..................................................3 Fizyka i biofizyka..........................................4 Chemia ogólna i nieorganiczna...............................5 Ochrona środowiska i ekologia...............................7 Biologia komórki............................................8 Grafika inżynierska.........................................9 Semestr 2................................................... 10 Matematyka.................................................10 Fizyka i biofizyka.........................................11 Informatyka................................................12 Chemia ogólna i nieorganiczna..............................13 Chemia fizyczna............................................14 Biologia komórki...........................................16 Semestr 3................................................... 17 Informatyka................................................17 Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych......18 Chemia analityczna.........................................19 Chemia organiczna..........................................21 Genetyka ogólna............................................22 Mechanika płynów...........................................23 Semestr 4................................................... 24 Chemia organiczna..........................................24 Biochemia..................................................25 Biochemia..................................................26 Inżynieria bioprocesowa....................................27 Semestr 5................................................... 29 Biologia molekularna.......................................29 Mikrobiologia ogólna i przemysłowa.........................30 Enzymologia................................................31 Biotechnologia.............................................32 Aparatura procesowa........................................33 Semestr 6................................................... 34 Mikrobiologia ogólna i przemysłowa.........................34 Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt.............35 Biotechnologia.............................................37 Inżynieria genetyczna......................................38 Semestr 7................................................... 39 Systemy zapewniania jakości................................39 Ochrona własności intelektualnej w biotechnologii..........40 1

Program szczegółowy zajęć dydaktycznych 01 … · Web viewLiteratura A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 1987, 2002. Chemia nieorganiczna, Praca zbiorowa

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Program szczegółowy zajęć dydaktycznych 01 … · Web viewLiteratura A. Bielański, Podstawy...

Program szczegowy zaj dydaktycznych 01 semestru studiw w MCB PW

Politechnika Warszawska

Program kierunku Biotechnologia

Studia I - stopnia

Spis treci

3Semestr 1.

3Matematyka

4Fizyka i biofizyka

5Chemia oglna i nieorganiczna

7Ochrona rodowiska i ekologia

8Biologia komrki

9Grafika inynierska

10Semestr 2

10Matematyka

11Fizyka i biofizyka

12Informatyka

13Chemia oglna i nieorganiczna

14Chemia fizyczna

16Biologia komrki

17Semestr 3

17Informatyka

18Fizykochemiczne podstawy procesw biotechnologicznych

19Chemia analityczna

21Chemia organiczna

22Genetyka oglna

23Mechanika pynw

24Semestr 4

24Chemia organiczna

25Biochemia

26Biochemia

27Inynieria bioprocesowa

29Semestr 5

29Biologia molekularna

30Mikrobiologia oglna i przemysowa

31Enzymologia

32Biotechnologia

33Aparatura procesowa

34Semestr 6

34Mikrobiologia oglna i przemysowa

35Kultury tkankowe i komrkowe rolin i zwierzt

37Biotechnologia

38Inynieria genetyczna

39Semestr 7

39Systemy zapewniania jakoci

40Ochrona wasnoci intelektualnej w biotechnologii

41Blok specjalnociowy: Biotechnologia Przemysowa

41Projektowanie procesw biotechnologicznych

42Procesy wymiany masy i energii

43Inynieria bioreaktorw

44Blok specjalnociowy: Mikrobioanalityka

44Metrologia biochemiczna oraz akwizycja pomiarowa

45Elektrochemiczne metody bioanalityczne

46Analiza biomateriaw

47Biotechnologia materiaw polimerowych

48Blok specjalnociowy: Biotechnologia Chemiczna Leki i Kosmetyki

48Laboratorium syntezy i biotransformacji

49Podstawy technologii kosmetykw

50Technologia biocydw

51Blok specjalnociowy: Biotechnologia w Inynierii rodowiska

51Chemia wody, ciekw i osadw

52Technologia ciekw i osadw

Semestr 1

Przedmiot:

Matematyka

Rok

1

Rodzaj zaj

Wykad / wiczenia

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

60 + 60

Odpowiedzialny

dr Tomasz Traczyk

Wydzia MiNI PW

Punkty kredytowe

8

Opis przedmiotu

Powtrzenie pojcia granicy i pochodnej funkcji jednej zmiennej.

Caka Riemanna. Definicja caki oznaczonej. Wasnoci caki. Zastosowania geometryczne i fizyczne.

Caka nieoznaczona. Definicja funkcji pierwotnej i caki nieoznaczonej. Wasnoci caki nieoznaczonej. Caki podstawowych funkcji. Caka oznaczona ze zmienn grn granic cakowania. Gwne twierdzenia rachunku cakowego zwizek caki oznaczonej i nieoznaczonej.

Techniki cakowania. Cakowanie przez czci i przez podstawienie. Cakowanie funkcji wymiernych przez rozkad na uamki proste. Sprowadzanie caki pewnych typw funkcji niewymiernych do caek z funkcji wymiernych.

Caki niewaciwe.

Rozwinicie pojcia pochodnej. Twierdzenia o wartoci redniej. Wzr Taylora. Ekstrema lokalne. Monotoniczo funkcji, wklso i wypuko wykresu funkcji. Badanie funkcji. Funkcje okrelone w sposb uwikany.

Rwnania rniczkowe zwyczajne. Rwnania o zmiennych rozdzielonych, rwnania jednorodne. Rwnania Bernoulliego. Rwnania liniowe pierwszego rzdu i rwnania liniowe drugiego rzdu o staych wspczynnikach.

Cigi i szeregi liczbowe. Kryteria zbienoci szeregw liczbowych. Szeregi potgowe. Rozwijanie funkcji w szereg Taylora.

Macierze i wyznaczniki. Macierz odwrotna. Ukady rwna liniowych. Twierdzenie Kroneckera i Capelliego. Wzr Cramera.

Wektory na paszczynie i w przestrzeni. Iloczyn skalarny i iloczyn wektorowy. Prosta na paszczynie i w przestrzeni. Paszczyzna w przestrzeni. Rwnanie paszczyzny, wzajemne pooenie paszczyzn. Odlego punktu od paszczyzny i od prostej.

Liczby zespolone. Definicja dziaa arytmetycznych i podstawowe wasnoci. Posta trygonometryczna liczby zespolonej.

Literatura

1. L.Maurin, M.Mczyski, T.Traczyk: Matematyka

- podrcznik dla studentw wydziaw chemicznych, tom I i II.

2. M.Mczyski, J.Muszyski, T.Traczyk, W.akowski: Matematyka

- podrcznik podstawowy dla WST, tom I i II.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Egzamin

Przedmiot:

Fizyka i biofizyka

Rok

1

Rodzaj zaj

Wykad / wiczenia

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

60 + 30

Odpowiedzialny

dr hab. Irma ledziska

Wydzia Fizyki PW

Punkty kredytowe

8

Opis przedmiotu

Wykad

1. Wstp. Miejsce fizyki w innych naukach przyrodniczych. Podstawowe oddziaywania wystpujce w przyrodzie. Definicje podstawowych jednostek fizycznych.

2. Elementy mechaniki

Kinematyka i dynamika punktu materialnego. Mechanika klasyczna i relatywistyczna. Kinematyka i dynamika ukadu punktw materialnych. Dynamika bryy sztywnej. Prawa zachowania energii, pdu i momentu pdu. Siy zachowawcze i niezachowawcze. Pole grawitacyjne jako pole si zachowawczych.

3. Drgania i ruch falowy

Ruch harmoniczny prosty, drgania tumione, zjawisko rezonansu. Rodzaje fal, interferencja i spjno, dyspersja. Klasyczne rwnanie falowe.

4. Elektryczno i magnetyzm.

Pole elektryczne, linie pola. Energia elektrostatyczna. Definicja strumienia pola. Prawo Gaussa i jego zastosowania. Pojemno elektryczna. Energia pola elektrycznego. Wasnoci dielektrykw. Prd elektryczny. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Pole magnetyczne. Ruch czsteczek naadowanych w polu magnetycznym i elektrycznym. Cyklotron i synchrocyklotron. Prawo Ampera. Indukcja elektromagnetyczna i prawo Faradaya. Betatron. Rwnania Maxwella. Wytwarzanie i rozchodzenie si fal elektromagnetycznych. Widmo fal elektromagnetycznych. Mikrofale i ich zastosowania. Oddziaywanie pola elektromagnetycznego na organizm czowieka. Biopotencjay.

5. Statyka i dynamiki cieczy i gazw

Przepyw laminarny i turbulentny. Rwnanie cigoci cieczy. Rwnanie Bernouliego i jego zastosowania. Biofizyka ukadu krenia.

6. Elementy fizyki statystycznej.

Mikroskopowy model gazu doskonaego. Rwnanie gazu doskonaego. Rozkad Maxwella prdkoci czsteczek. Rozkad Boltzmana.

wiczenia

1. Dziaania na wektorach. Kinematyka punktu materialnego.

2. Dynamika punktu materialnego.

3. Elementy mechaniki relatywistycznej.

4. Opis zderze w ukadzie laboratoryjnym i rodka masy.

5. Dynamika bryy sztywnej.

6. Energia i praca. Siy zachowawcze. Warunek istnienia potencjau.

7. Drgania proste i wymuszone.

8. Pole elektryczne w prni i dielektrykach. Prawo Gaussa.

9. Pole magnetyczne. Prawo Ampera. Indukcja elektromagnetyczna.

10. Drgania w obwodach prdu zmiennego.

Literatura

1. Cz. Bobrowski, "Fizyka-krtki kurs", WNT.

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki t. 1-5, PWN.

3. I. W. Sawieliew, "Kurs Fizyki", t. 1-3. PWN.

4. W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok, "Podstawy Fizyki", Oficyna Wydawnicza PW.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Wykad - egzamin, wiczenia - sprawdziany pisemne

Przedmiot:

Chemia oglna i nieorganiczna

Rok

1

Rodzaj zaj

Wykad / wiczenia

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

60 + 30

Odpowiedzialny

Wykad: dr in. Janusz Zachara

wiczenia: dr in. Irena Gorzkowska

Wydzia Chemiczny PW

Punkty kredytowe

6

Opis przedmiotu

Wykad

Celem wykadu jest przedstawienie budowy materii na poziomie mikro- i makrowiata ze szczeglnym uwzgldnieniem teorii wiza chemicznych. Wykad wzbogacony jest o elementy chemii bionieorganicznej i zawiera opis struktury i waciwoci waniejszych biokompleksw. Wykad omawia nastpujce zagadnienia:

Budowa materii

Ukad okresowy pierwiastkw

Rodzaje wiza i typy zwizkw chemicznych

Budowa ukadw makroskopowych

Reakcje chemiczne.

Wodr i jego zwizki, gazy szlachetne.

Pierwiastki drugiego okresu i ich zwizki:

Chemia pierwiastkw pierwszej i drugiej grupy ukadu okresowego.

Pierwiastki trzeciego okresu i ich zwizki. Chlor i siarka. Fosfor. Krzem i glin.

Chemia wybranych pierwiastkw przejciowych i wewntrzprzejciowych.

wiczenia

Celem wicze jest zapoznanie studentw z teoretycznymi podstawami oblicze chemicznych dla wybranych dziaw chemii oglnej oraz utrwalenie tych wiadomoci poprzez rozwizanie pewnej liczby zada. wiczenia obejmuj takie zagadnienia, jak:

1. Stechiometria i roztwory

Podstawowe pojcia i prawa chemiczne. Wzory chemiczne. Prawa gazowe, rwnanie stanu gazu doskonaego. Uamek wagowy, objtociowy, molowy. Stechiometryczne rwnanie reakcji. Ukadanie rwna chemicznych. Obliczenia na podstawie rwnania reakcji chemicznej. Pojcie roztworu, stenie procentowe, molowe, molarne. Przeliczanie ste. Rozcieczanie i zatanie roztworw.

2. Rwnowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitw

Pojcie reakcji odwracalnej i stanu rwnowagi. Wpyw parametrw stanu na rwnowag chemiczn regua przekory. Reakcje kwasowo-zasadowe. Iloczyn jonowy wody, pH roztworu. Mocne i sabe elektrolity. Hydroliza. Roztwory buforowe.

3.

Potencja utleniajco-redukujcy. Potencja standardowy. Przewidywanie kierunku reakcji chemicznej na podstawie potencjaw standardowych. Ogniwa galwaniczne. Sia elektromotoryczna ogniwa.

Literatura

1. A. Bielaski, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 1987, 2002.

2. Chemia nieorganiczna, Praca zbiorowa pod red. L. Kolditza, PWN, Warszawa 1994.

3. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna. Podstawy. PWN, Warszawa 1995.

4. Z. Gontarz, Zwizki tlenowe pierwiastkw bloku sp, WNT, Warszawa 1993.

5. Z. Gontarz, A. Grski, Jednopierwiastkowe struktury chemiczne, WNT, 1998. Wersja elektr.: Biblioteka Cyfrowa PW http://bcpw.bg.pw.edu.pl/

6. A.F. Williams, Chemia nieorganiczna - podstawy teoretyczne, PWN Warszawa 1986.

7. A.F. Wells, Strukturalna chemia nieorganiczna, WNT, Warszawa 1993.

8. A. Grski, Chemia, T. I - Budowa i przemiany materii, PWN, Warszawa 1974.

9. E. Skrzypczak, Z. Szefliski, Wstp do fizyki jdra atomowego i czstek elementarnych, PWN, Warszawa 1995.

10. Z. Galus, wiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2007.

11. A. liwa (red.), Zbir zada z chemii oglnej i nieorganicznej, PWN, Warszawa 1987.

12. K. Juszczyk, J. Nieniewska, wiczenia rachunkowe z chemii oglnej, wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1986 (wyd. II 1992).

13. W. Ufnalski, Podstawy oblicze chemicznych z programami komputerowymi, WNT, Warszawa 1999.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Wykad egzamin pisemny i ustny, wiczenia - trzy sprawdziany pisemne

Przedmiot:

Ochrona rodowiska i ekologia

Rok

1

Rodzaj zaj

Wykad / wiczenia

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

30 + 15

Odpowiedzialny

Wykad: dr Anna Rutkowska-Naroniak

wiczenia: dr Elbieta Pajor

Wydzia I PW

Punkty kredytowe

3

Opis przedmiotu

Wykad

rodowiska przyrodnicze ekosfera jako zbir ekosystemw naturalnych i poddanych antropopresji. Ekosystem jego struktura przestrzenna, czci skadowe i funkcjonowanie. Zasady obiegu materii i przepywu energii w ukadach ekologicznych. Produkcja pierwotna i wtrna. acuchy, poziomy i sieci troficzne. Gwne cykle biogeochemiczne pierwiastkw. Obieg wody w przyrodzie. Podstawowe prawa ekologiczne: prawo minimum Liebiega i zasada tolerancji Shelforda. Zasady i pojcia dotyczce organizacji na poziomie biocenozy. Rnorodno biologiczna. Organizacja na poziomie populacji. Siedlisko i nisza ekologiczna. Wpyw czynnikw antropogenicznych na funkcjonowanie ekosystemw wodnych i ldowych. Degradacja gleb. Zanieczyszczenia atmosfery. Gwne rodzaje zanieczyszcze zwizane z produkcj roln, hodowlan oraz wytwarzane przez energetyk i rne rodzaje przemysu. Odpady komunalne: problem ich skadowania i unieszkodliwiania. Systemy monitoringu zanieczyszcze rodowiska. Sozologiczne podstawy ksztatowania rodowiska ycia czowieka. Midzynarodowe konwencje dotyczce ochrony rodowiska. Przepisy prawne i organizacja ochrony rodowiska w Polsce.

wiczenia

Przygotowanie przez studentw referatw przy wykorzystaniu literatury fachowej (czasopisma, materiay konferencyjne, Internet). Wiodca tematyka: Rnorodno biologiczna ekosystemw/biocenoz oraz sposoby jej oceny. Rodzaje zanieczyszcze zwizane z produkcj roln, hodowlan i przemysow. Systemy monitoringu zanieczyszcze rodowiska. Podstawowe cykle biogeochemiczne pierwiastkw a dziaalno gospodarcza czowieka.

Literatura

1. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. Krtkie wykady Ekologia, PWN. Warszawa 2005

2. Lampert W., Sommer U., Ekologia wd rdldowych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001

3. Weiner J.2003.ycie i ewolucja biosfery. Warszawa. Wydaw. Nauk PWN

4. Pullin A.,S.2004.Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Warszawa Wydaw. Nauk PWN

5.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Biologia komrki

Rok

1

Rodzaj zaj

Wykad

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

30

Odpowiedzialny

dr Tomasz Somczyski

Wydzia I PW

Punkty kredytowe

3

Opis przedmiotu

Budowa komrki prokariotycznej i eukariotycznej. Chemiczne skadniki komrki. Procesy katalityczne i wykorzystanie energii przez komrki. Procesy metaboliczne katabolizm i anabolizm. Budowa bon plazmatycznych i transport przez bony Poczenia midzykomrkowe.

Wewntrzne systemy bon komrki eukariotycznej, skadniki cytoszkieletu. Wewntrzkomrkowa lokalizacja procesw metabolicznych: mitochondria, chloroplasty. Jdro komrkowe i organizacja materiau genetycznego. Podziay komrki -mitoza i mejoza. Kontrola cyklu komrkowego i mier komrki. Tkanki rolinne i zwierzce budowa i funkcje.

Literatura

1. B. Alberts i wsp. Podstawy biologii komrki, PWN, Warszawa 2005.

2. W. Kilarski Strukturalne podstawy biologii komrki, PWN, Warszawa 2003.

3. P. Wojtaszek, A. Wony, L. Ratajczak Biologia komrki rolinnej, PWN Warszawa 2006.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Grafika inynierska

Rok

1

Rodzaj zaj

Projekt

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

30

Odpowiedzialny

dr in. ukasz Makowski

dr in. Wojciech Orciuch

Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest opanowanie najwaniejszych zasad krelenia rysunku technicznego oraz nabycie umiejtnoci korzystania z oprogramowania typu CAD do tworzenia rysunkw. Program obejmuje:

Zasady rzutowania prostoktnego, rysowanie widokw, przekrojw, pprzekrojw, przekrojw czstkowych i kadw. Podstawowe zasady wymiarowania. Tworzenie rysunkw zoeniowych. Rysowanie pocze czci maszynowych.

Interfejs graficzny, przestrze robocza i profil uytkownika w programie AutoCAD. Narzdzia do tworzenia i edycji obiektw rysunkowych. Tryby lokalizacji i funkcje ledzenia. Kreskowanie przekrojw, fazowanie, skalowanie i wymiarowanie obiektw rysunkowych. Wykorzystanie warstw rysunkowych. Rozmieszczenia i style wydruku. Konwersja grafiki wektorowej na mapy bitowe.

Literatura

1. T. Dobrzaski "Rysunek techniczny maszynowy", Prestel 2006

2. Jaskulski A. "AutoCAD 2007/Lt2007 + wersja polska i angielska. Kurs projektowania", Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

3. Piko A.: "AutoCAD 2007 PL", Helion 2007

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Semestr 2

Przedmiot:

Matematyka

Rok

1

Rodzaj zaj

Wykad / wiczenia

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

60+30

Odpowiedzialny

dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga

Wydzia MiNI PW

Punkty kredytowe

7

Opis przedmiotu

Odlego punktw w przestrzeniach dwu- i wicej wymiarowych. Otoczenie punktu. Zbiory otwarte i domknite. Obszary spjne i jednospjne. Pojcie krzywej regularnej i jej parametryzacji.

Funkcje wielu zmiennych. Dziedzina i wykres funkcji dwch zmiennych. Granica funkcji, cigo funkcji. Pochodne czstkowe. Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Warunki konieczne i warunki dostateczne istnienia ekstremum. Warto najmniejsza i warto najwiksza funkcji cigej w zbiorze domknitym. Funkcje uwikane jednej i wielu zmiennych. Ekstrema funkcji uwikanej.

Caki wielokrotne. Obszar normalny wzgldem osi i wzgldem paszczyzny wsprzdnych. Zamiana caki wielokrotnej na cak iterowan. Wsprzdne biegunowe, walcowe i sferyczne. Zamiana zmiennych w cace wielokrotnej. Zastosowanie caek w geometrii i fizyce.

Liczby zespolone. Definicja dziaa arytmetycznych i podstawowe wasnoci. Posta trygonometryczna liczby zespolonej. Cz rzeczywista i cz urojona liczby zespolonej. Potgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych. Cigi i szeregi.

Funkcje zmiennej zespolonej. Pochodna. Rwnania Cauchy-Riemanna. Caka funkcji zespolonej po krzywej regularnej. Wzr cakowy i twierdzenie cakowe Cauchyego. Szeregi zespolone. Szereg Taylora i szereg Laurenta dla funkcji zespolonej. Funkcje analityczne. Klasyfikacja punktw osobliwych funkcji zespolonej. Residuum funkcji zespolonej. Obliczanie caki za pomoc residuw.

Caka krzywoliniowa skierowana i nieskierowana funkcji rzeczywistej. Pole wektorowe. Twierdzenie Greena.

Zastosowanie caek w geometrii i fizyce.

Przeksztacenie Laplacea i jego wasnoci. Przeksztacenie odwrotne metoda uamkw prostych, residuw, splot. Zastosowanie przeksztacenia Laplacea do rozwizywania rwna rniczkowych zwyczajnych i o pochodnych czstkowych.

Literatura

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Egzamin

Przedmiot:

Fizyka i biofizyka

Rok

1

Rodzaj zaj

Wykad / wiczenia

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

45+15

Odpowiedzialny

dr hab. Irma ledziska

Wydzia Fizyki PW

Punkty kredytowe

6

Opis przedmiotu

Wykad

1. Elementy fizyki atomowej.

Promieniowanie termiczne, zastosowania podczerwieni, promieniowanie reliktowe. Zjawisko fotoelektryczne i jego zastosowania. Zjawisko Comptona. Hipoteza fal de Broglie'a i jej dowiadczalne potwierdzenie.Zasada nieoznaczonoci Heisenberga.Rwnanie Schrdingera. Czstka w studni potencjau, nanotechnologia. Kwantowy oscylator harmoniczny. Zjawisko tunelowe i jego zastosowania (mikroskop tunelowy i mikroskop si atomowych). Modele atomu.Widma emisyjne i absorpcyjne atomw i czsteczek.Momenty magnetyczne, zjawisko Zeemana, rezonans magnetyczny. Promieniowanie rentgenowskie, tomografia komputerowa. Emisja wymuszona. Lasery i holografia.Oddziaywanie promieniowania laserowego na tkanki.

2. Elementy fizyki ciaa staego.

Struktura cia krystalicznych. Cieke krysztay i ich zastosowani. Ciaa amorficzne i ich zastosowania. Teoria przewodnictwa cieplnego.Model pasmowy cia staych. Wasnoci gazu elektronowego. Rozkad Fermiego-Diraca. Teoria przewodnictwa elektrycznego. Nadprzewodnictwo i jego zastosowania. Przewodnictwo elektryczne pprzewodnikw, pprzewodniki samoistne i domieszkowe. Zcze n-p i jego zastosowanie. Wasnoci magnetyczne cia staych, diamagnetyzm, paramagnetyzm. Rodzaje spontanicznego uporzdkowania momentw magnetycznych: ferromagnetyzm, antyferromagnetyzm i ferrimagnetyzm.

3. Elementy fizyki jdrowej

Budowa jdra atomowego. Prawo rozpadu promieniotwrczego, szeregi promieniotwrcze, datowanie ska i materiaw pochodzenia organicznego. Wasnoci rozpadw alfa, beta i gamma. Oddziaywanie promieniowania jdrowego z materi. Szkodliwo biologiczna promieniowania. Modele struktury jdra atomowego:model powokowy i kroplowy.Reakcje rozszczepienia. Reaktor jdrowy. Podstawowe odziaywamia i skadniki materii leptony i kwarki. Systematyka czstek elementarnych. Reakcje syntezy termojadrowej. Teria wielkiego wybuchu. Ewolucja i budowa Wszechwiata.

wiczenia

1. Korpuskularne wasnoci promieniowani elektromagnetycznego.

2. Promieniowanie termiczne.

3. Zjawisko fotoelektryczne i efekt Comptona.

4. Fale materii de Broglie'a.

5. Widmo atomu wodoru i jonw wodoropodobnych.

6. Wektorowy model atomu, stany atomw wieloektronowych.

7. Rozszczepienie linii widmowych atomw w polu magnetycznym.

8. Promieniowanie rentgenowskie, widmo cige i charakterystyczne.

9. Widma pasmowe czsteczek, poziomy oscylacyjne i rotacyjne.

10. Prawo rozpadu promieniotwrczego. Energia wizania jdra atomowego.

11. .

Literatura

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki t. 1-5, PWN.

2. Cz. Bobrowski, "Fizyka-krtki kurs", WNT.

3.W. Sawieliew, "Kurs Fizyki", t. 1-3. PWN .

4. W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok, "Podstawy Fizyki", Oficyna Wydawnicza PW.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Wykad - egzamin, wiczenia - zaliczenie zaj

Przedmiot:

Informatyka

Rok

1

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

30

Odpowiedzialny

dr in. Mariusz Zalewski

Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

Posugiwanie si edytorem tekstu Word, na poziomie pozwalajcym na bezproblemowe przygotowywanie tekstw technicznych. Umiejtno sporzdzania wykresw i wykonywania skomplikowanych oblicze inynierskich przy uyciu arkusza kalkulacyjnego Excel.

Praca w rodowisku sieciowym Novell. Edytor Word formatowanie tekstu, style, sekcje, obiekty (rysunki, tabele, rwnania). Posugiwanie si edytorem rwna. Arkusz kalkulacyjny Excel. Zaawansowane obliczenia przy uyciu arkusza kalkulacyjnego. Wykresy i obliczenia statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym. Obliczenia inynierskie. Wykorzystanie pakietu SOLVER.

Literatura

1. M. Langer Po prostu Word 2003 PL, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2004.

2. M. Langer Po prostu Excel 2003 PL, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2004.

3. D. M. Bourg Excel w nauce i technice. Receptury, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Chemia oglna i nieorganiczna

Rok

1

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

30

Odpowiedzialny

dr in. Irena Gorzkowska

Wydzia Chemiczny PW

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

1. Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. Podstawowy sprzt laboratoryjny.

2. Jakociowa analiza wybranych kationw.

3. Jakociowa analiza wybranych anionw.

4. Iloczyn rozpuszczalnoci.

5. Wodne roztwory elektrolitw.

6. Hydroliza soli. Roztwory buforowe.

7. Reakcje kompleksowania.

8. Reakcje utleniania-redukcji. Potencja utleniajco-redukujcy. Ogniwa galwaniczne.

Literatura

1. Laboratorium chemii oglnej i nieorganicznej. Skrypt dla studentw - Zakad Chemii Nieorganicznej, Wydzia Chemiczny P.W., Warszawa 2000.

2. Z. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1988.

3. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, T. 1, PWN, Warszawa 1985.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Chemia fizyczna

Rok

1

Rodzaj zaj

Wykad

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

45

Odpowiedzialny

dr hab. in. Tadeusz Hofman

Wydzia Chemiczny PW

Punkty kredytowe

5

Opis przedmiotu

Celem wykadu jest przedstawienie oglnych definicji, poj i zasad do opisywania konkretnych zagadnie fizykochemicznych oraz omwienie przemian materii z jednej postaci w drug i zjawisk fizycznych towarzyszcych przemianom chemicznym i wpywajcym na nie.

Przedmiot obejmuje podstawy fenomenologicznej chemii fizycznej. Skada si z trzech podstawowych dziaw: termodynamiki (1/2), kinetyki chemicznej (1/4) i elektrochemii (1/4), w ktrych omawiane s nastpujce tematy.

Termodynamika: Podstawy termodynamiki klasycznej; Zasady termodynamiki; termochemia; warunki rwnowagi i zachodzenia procesw; rwnowagi fazowe w czystych skadnikach; rwnowagi chemiczne; rwnowaga ciecz-para, ciecz-ciecz, ciecz-ciao stae w ukadach dwu- i trjskadnikowych; rwnowaga osmotyczna.

Kinetyka chemiczna: Podstawowe pojcia kinetyki; teorie szybkoci reakcji; izotermy adsorpcji; reakcje katalityczne; reakcje z faz sta; reakcje enzymatyczne; podstawy fotochemii.

Elektrochemia: Waciwoci roztworw elektrolitw; przewodno; teoria Debye'a-Hckela; potencja dyfuzyjny; potencjay pogniw; korozja metali.

Literatura

1. H.Buchowski, W.Ufnalski "Podstawy termodynamiki", WT, Warszawa, 1994

2. H.Buchowski, W.Ufnalski "Przemiany i rwnowagi fazowe. Termodynamika roztworw", Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1994

3. H.Buchowski, W.Ufnalski "Gazy, ciecze, pyny", WT, Warszawa, 1994

Praca zbiorowa "Chemia fizyczna", PWN, Warszawa, 1980

4. K.Pigo, Z.Ruziewicz, "Chemia fizyczna", PWN, Warszawa, 1986

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Egzamin

Przedmiot:

Chemia fizyczna

Rok

1

Rodzaj zaj

wiczenia

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

30

Odpowiedzialny

dr hab. in. Tadeusz Hofman

Wydzia Chemiczny PW

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

1. Podstawy termodynamiki chemicznej

I zasada termodynamiki. Termodynamiczne przemiany substancji czystych. Rwnowagi fazowe w ukladach jednoskadnikowych. Zwizki pomidzy funkcjami termodynamicznymi w ukadach wieloskadnikowych. Rwnowagi fazowe w ukadach dwu- i trjskadnikowych. Rwnowagi w ukadach reagujacych.

2.Kinetyka chemiczna

Interpretacja pomiarw kinetycznych w ukadach izochorycznych, periodycznych. Wyznaczanie rzdu reakcji i staych szybkoci reakcji prostych i zoonych. Reakcje nastpcze i metoda stanu stacjonarnego. Wpyw temperatury na sta szybkoci reakcji. Teoria zderze, teoria stanu przejciowego

3. Eklektrochemia

Interpretacja wynikw pomiarw przewodnictwa elektrolitw. Wyznaczanie liczb przenoszenia; wsplczynnik aktywnoci i aktywno elektrolitw mocnych. Zastosowanie pomiarw SEM

Literatura

1. W.Ufnalski "wiczenia rachunkowe z chemii fizycznej", WPW, Warszawa, 1982

2. A.W.Adamson, "Zagadnienia z chemii fizycznej" PWN, Warszawa, 1978

3. J.Demichowicz-Pigoniowa "Obliczenia fizykochemiczne", PWN, Warszawa, 1984

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Biologia komrki

Rok

1

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

30

Odpowiedzialny

dr Elbieta Pajor

dr Anna Rutkowska- Naroniak

Wydzia I PW

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

Elementy komrki prokariotycznej i eukariotycznej; jdro komrkowe plastydy, ciana komrkowa, materiay zapasowe. Okrelanie skadnikw chemicznych komrek. Przemiany metaboliczne zachodzce w komrkach: badanie procesu fotosyntezy, pomiar syntezy ATP w chloroplastach; oddychanie pomiar potencjau redox acucha oddechowego. Stan ywotnoci i odywienia komrki. Podziay komrek mitoza. Morfologia glonw, grzybw i pierwotniakw. Budowa tkanek rolinnych merystematycznych i staych, funkcjonalne ukady tkankowe. Obserwacje tkanek zwierzcych nabonkowej, cznej, miniowej i nerwowej

Literatura

1. B. Alberts Podstawy biologii komrki PWN

2. W. Kilarski Strukturalne podstawy biologii komrki PWN

3. M. Wyrzykiewicz- Raszewska, H. Kuwik Komrka rolinna .Wybrane zagadnienia z botaniki Wydawnictwo Akademii Rolniczej. Pozna

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Semestr 3

Przedmiot:

Informatyka

Rok

2

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

60

Odpowiedzialny

dr in. Mariusz Zalewski

Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

3

Opis przedmiotu

Zasada dziaania programu Mathcad. Wpisywanie tekstu, rwna i funkcji. Wektory i macierze. Tworzenie wykresw. Rozwizywanie rwna nieliniowych. Rozwizywanie ukadu rwna nieliniowych. Interpolacja danych. Rozwizywanie rwna rniczkowych. Obliczenia na symbolach. Programowanie w Mathcad: komendy warunkowe, komendy ptli, metody numeryczne.

Literatura

1. W. Paleczek MathCAD 2001 Professional, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.

2. Z. Pakowski, M. Gbowski Symulacja procesw inynierii chemicznej, Politechnika dzka, 2001.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Fizykochemiczne podstawy procesw biotechnologicznych

Rok

2

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

30

Odpowiedzialny

dr Ryszard Barea

Wydzia Chemiczny PW

Punkty kredytowe

5

Opis przedmiotu

Celem laboratorium jest:

egzemplifikacja zjawisk istotnych z punktu widzenia technologii chemicznej ibiotechnologii, bdcych przedmiotem zainteresowania chemii fizycznej,

zapoznanie z metodami i metodyk pomiarw stosowanych w badaniach fizykochemicznych,

stworzenie fizykochemicznych podstaw instrumentalnych metod analizy.

Wykonywane sze wicze obejmuje nastpujce dziay:

pomiar podstawowych wielkoci fizykochemicznych charakteryzujcych faz,

rwnowagi fazowe w ukadach jedno- i wieloskadnikowych,

waciwoci warstwy midzyfazowej i ukadw koloidalnych,

statyka chemiczna,

kinetyka chemiczna,

elektrochemia,

spektroskopia.

Warunkami koniecznymi zaliczenia laboratorium s: akceptacja ocenianych sprawozda (raportw) zwykonywanych wicze, zdanie dwch kolokwiw (tematyka kadego z nich dotyczy trzech wicze) oraz uzyskanie cznej oceny powyej 50% maksymalnej

Literatura

R. Barea, A. Sporzyski, W. Ufnalski "Chemia fizyczna, wiczenia laboratoryjne", WPW, Warszawa, 1987

L. Sobczyk, A. Kisza, K. Gartner, A. Kroll "Eksperymentalna chemia fizyczna", PWN, Warszawa, 1982

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Chemia Fizyczna (wiczenia audytoryjne)

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Chemia analityczna

Rok

2

Rodzaj zaj

Wykad

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

15

Odpowiedzialny

prof. dr hab. in. Maria Balcerzak

Wydzia Chemiczny PW

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

Celem wykadu jest zapoznanie studentw z metodami bada jakociowego i ilociowego skadu rnych substancji ze szczeglnym uwzgldnieniem prbek o matrycy biologicznej i oznaczania ladowych iloci analitw.

W wykadzie omawiane s: sposoby pobierania reprezentatywnych prbek badanych materiaw oraz przechowywania w warunkach zapewniajcych trwao oznaczanych skadnikw; etapy przygotowywania prbek do oznacze substancji rnymi technikami analitycznymi stosowanymi w zalenoci od poziomu ste analitw, ich waciwoci i obecnoci substancji przeszkadzajcych w oznaczeniach; rda zanieczyszczenia prbek na etapach ich przygotowania do kocowej detekcji i sposoby ich eliminacji.

Zasadnicz cz wykadu stanowi omwienie chemicznych i instrumentalnych metod oznaczania. Prezentowane s metody umoliwiajce oznaczanie substancji nieorganicznych i organicznych, w tym szczeglnie w materiaach biologicznych. Omawiane s techniki immunochemiczne; instrumentalne techniki spektroskopowe: absorpcyjna spektroskopia czsteczkowa (UV-VIS-IR), atomowa absorpcyjna spektrometria (AAS), optyczna analiza emisyjna (OES) i techniki wykorzystujce promieniowanie rentgenowskie; spektrometria mas z wykorzystaniem rnych metod jonizacji; techniki elektroanalityczne; sensory chemiczne i czujniki biologiczne; techniki chromatograficzne (chromatografia gazowa (GC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)) i elektroforeza kapilarna (CE).

W wykadzie przedstawione s metody kontroli jakoci wynikw analitycznych.

Literatura

1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, tom 1 i 2, PWN, Warszawa, 2006.

2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa 2004.

3. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2004.

4. Chemia analityczna - wiczenia laboratoryjne praca zbiorowa pod redakcj I. Guch i M. Balcerzak, Oficyna Wydawnicza PW, 2007.

5. Bieca literatura naukowa prezentacje przygotowane przez wykadowc z podaniem materiaw rdowych.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Chemia oglna i nieorganiczna, postawy chemii organicznej

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Chemia analityczna

Rok

2

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

60

Odpowiedzialny

dr in. Iwona Guch

Wydzia Chemiczny PW

Punkty kredytowe

4

Opis przedmiotu

CZ I klasyczne metody analizy

1. Alkacymetria

Oznaczanie: kwasu octowego, zawartoci substancji kwasowych w mleku, stenia K2SO4 w roztworze z wykorzystaniem silnie kwasowego kationitu w postaci wodorowej

2. Kompleksometria

Oznaczanie: Fe, Al., Mg, Ca w popiele pomineralizacyjnym z rolin, cynku w preparatach farmaceutycznych, kwasu askorbowego (porednie) w owocach cytrusowych, twardoci cakowitej wody

3. Redoksometria

Oznaczanie: cukrw prostych, chemicznego zapotrzebowania tlenu, kwasu mrwkowego lub szczawiowego w obecnosci kwasu cytrynowego, aldehydu mrwkowego lub acetonu, kwasu askorbowego w preparatach w preparacie handlowym wit. C

4. Analiza strceniowa

Oznaczanie: jonw chlorkowych w szlamie leczniczym metod Volharda, jonw chlorkowych w wodzie z Wisy i wodzie wodocigowej metod Mohra

5. Analiza wagowa

Oznaczanie: potasu w penicylinie, fosforanw w nawozie i poywce dla rolin

CZ II instrumentalne metody analizy

1. Spektrofotometria

Oznaczanie: poziomu bakteriologicznego skaenia mleka, penicylin w mieszaninie dwuskadnikowej, kwasu octowego, etanolu w mieszaninach fermentacyjnych, penicylin w mieszaninie (z wykorzystaniem spektrofotometrii rniczkowej), fenyloalaniny i tyrozyny w mieszaninie, barwnikw w mieszaninie wieloskadnikowej

2. Absorpcyjna spektrometria atomowa

Oznaczanie: wapnia i magnezu w wodzie pitnej, manganu w roztworze kwasu cytrynowego

3. Spektralna analiza emisyjna

Analiza skadu pierwiastkowego wybranych materiaw rzeczywistych (rudy, gleby, nawozy, cieki), oznaczanie metali cikich w mieszaninie fermentacyjnej z biosyntezy kwasu cytrynowego i w ciekach

4. Potencjometria

Charakterystyka elektrody szklanej i wyznaczanie pH roztworw wodnych, charakterystyka jonoselektywnej elektrody potasowej lub chlorkowej i oznaczanie potasu lub chlorkw w napojach, oznaczanie kwasu octowego i chlorowodorowego w mieszaninie metod miareczkowania potencjometrycznego w rodowisku acetonowo-wodnym, oznaczanie chlorkw, bromkw i jodkw metod miareczkowania potencjometrycznego, oznaczanie chlorkw w wodzie wodocigowej

5. Elektroforeza kapilarna

Oznaczanie aminokwasw w odywkach dla sportowcw

6. Wysokosprawna chromatografia cieczowa

Rozdzielanie i oznaczanie kwasw karboksylowych i konserwantw

7. Chromatografia gazowa

Oznaczanie kwasw karboksylowych w produktach procesw fermentacyjnych oraz etanolu obok metanolu

Literatura

1. Chemia analityczna - wiczenia laboratoryjne praca zbiorowa pod redakcj I. Guch i M. Balcerzak, Oficyna Wydawnicza PW, 2007.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Chemia organiczna

Rok

2

Rodzaj zaj

Wykad / wiczenia

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

60 + 30

Odpowiedzialny

dr in. Tadeusz Mizerski

Wydzia Chemiczny PW

Punkty kredytowe

7

Opis przedmiotu

Wykad

Tre wykadu obejmuje elementarne wiadomoci z zakresu nomenklatury, budowy i wasnoci zwizkw organicznych, stereochemii i mechanizmw reakcji oraz elementy syntezy organicznej.

Podstawowe pojcia chemii organicznej. Podstawy klasyfikacji zwizkw organicznych. Rodzaje wiza w zwizkach organicznych. Polaryzacja. Efekt indukcyjny. Wolne rodniki, karbokationy i karboaniony. Tworzenie wiza. Pojcie elektrofila i nukleofila. Zjawisko rezonansu. Zasady zapisywania struktur granicznych. Efekty elektronowe i steryczne. Izomeria. Przestrzenna budowa zwizkw wgla. Pojcie chiralnoci, enencjomerii i racematu. Kwasowo i zasadowo zwizkw organicznych. Alkany. Cykloalkany. Alkeny. Alkiny. Dieny. Areny. Izomeria optyczna. Chlorowcopochodne. Zwizki metaloorganiczne. Alkohole i fenole. Etery. Zwizki siarkoorganiczne. Nitrozwizki. Aminy. Aldehydy i ketony. Kwasy karboksylowe. Pochodne kwasw karboksylowych. Lipidy. Wglowodany. Aminokwasy i biaka. Zwizki heterocykliczne. Kwasy nukleinowe. Alkaloidy

wiczenia

wiczenia audytoryjne maj na celu:

- ugruntowanie materiau wykadowego i - w miar potrzeb - wyjanianie studentom trudniejszych zagadnie z materiau przerobionego na wykadzie.

- uatwienie studentom - poprzez odpowiednio dobrane zadania - samodzielnego zrozumienia najwaniejszych zagadnie i zalenoci a take samodzielnego rozwizywania problemw i nabycia umiejtnoci zastosowania przyswojonej wiedzy.

- nauczenie studentw optymalnego planowania syntez chemicznych.

- egzekwowanie systematycznoci w zakresie przyswajania materiau i opanowywania przedmiotu.

Rozwizywanie ze studentami problemw z zakresu przerobionego na wykadach materiau.

- 4 kartkwki z zakresu materiau biecego.

- 4 Kolokwia dwugodzinne obejmujce wiksze partie materiau przerobionego na wykadach i wiczeniach

Do kadych wicze studenci obowizani s przygotowa okrelone partie materiau w oparciu o wykad, polecone podrczniki oraz otrzymane na wykadzie zadania treningowe dotyczce poszczeglnych grup zwizkw organicznych.

Literatura

1. Mastalerz P., "Chemia organiczna", PWN, 1986

2. Morrison E., Boyd E., "Chemia organiczna", PWN, 1985

3. Mc Murry J., "Chemia organiczna", PWN, 2000

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Egzamin

Przedmiot:

Genetyka oglna

Rok

2

Rodzaj zaj

Wykad

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

30

Odpowiedzialny

prof. dr hab. Magdalena Boguta

Wydzia Chemiczny PW, Instytut Biotechnologii

Punkty kredytowe

3

Opis przedmiotu

Celem wykadu jest przedstawienie istoty informacji genetycznej oraz wyjanienie sposobu jej przekazywania. Intencj wykadowcy przyblienie poj oraz metod badawczych, ktrymi operuje wspczesna genetyka w celu zrozumienia ostatnich odkry i osigni.

Studenci dowiedz si jak komrki przechowuj, wykorzystuj i przekazuj informacj genetyczn. Scharakteryzowane bd genetyczne bazy danych. Podana zostanie charakterystyka genomw, poczynajc od bakterii i grzybw, poprzez roliny i zwierzta a do czowieka oraz metody analizy sekwencji DNA. Omwione bd bioinformatyczne metody porwnywania sekwencji DNA oraz obecnie stosowane metody okrelania funkcji genw. Wprowadzone zostanie pojcie mutacji i zmiennoci genomw. Wiedza z genetyki wspczesnej bdzie skonfrontowana z pojciami genetyki klasycznej i mechanizmem dziedziczenia cech. Zmienno genomw bdzie potraktowana jako punkt wyjcia dla zrozumienia molekularnego mechanizmu ewolucji i genezy powstania czowieka. Pokazane bd Scharakteryzowane zostan wspczenie podejmowane przedsiwzicia analizy ludzkich genomw. Studenci poznaj sposb ustalania zwizku midzy zmianami genetycznymi a chorobami u ludzi. W trakcie wykadu bd omawiane podstawowe techniki pracy z DNA, jak sekwencjonowanie, PCR i hybrydyzacja. Studenci poznaj zasady konstruowania bankw genw, klonowania i modyfikowania genw. Podane zostan przykady wykorzystania klonowania do produkcji lekw, szczepionek i organizmw genetycznie zmodyfikowanych. Omwione zostan zastosowania praktyczne wiedzy genetycznej, jak testy wykrywajce choroby, genetyczne modyfikacje zwierzt i rolin, uywanie odciskw DNA w postpowaniu sdowym czy wreszcie potencjalne moliwoci wykorzystania komrek macierzystych. Poruszane bd take zagadnienia z zakresu genomiki i epigenetyki, aby przedstawi jak biaka, RNA i DNA wsppracuj ze sob, tworzc ywy ukad. Osobny wykad powicony bdzie koncepcji i perspektywom klonowania organizmw wyszych.

Wykad z genetyki umoliwi wyrobienie wasnego pogldu na moliwoci wykorzystania wiedzy o genomach oraz kreowania organizmw genetycznie zmodyfikowanych.

Literatura

1. T.A. Brown Genomy, PWN 2001

2. P. Berg i M. Singer Jzyk genw, Pruszyski i Ska, 1997

3. Alberts i in. Podstawy Biologii komrki, PWN 2005

4. P C Winter i in. Genetyka. Krtkie wykady, PWN 2000

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Mechanika pynw

Rok

2

Rodzaj zaj

Wykad

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

30

Odpowiedzialny

prof. dr hab. in. Marek Mitosek

Wydzia I PW

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

W czasie kursu omawiane s podstawowe wiadomoci z mechaniki pynw oraz problemy z zakresu hydrauliki, wane z punktu widzenia potrzeb studentw kierunku biotechnologia, szczeglnie w specjalnoci biotechnologia w inynierii rodowiska. Materia obejmuje midzy innymi zagadnienia z zakresu transportu pynw w rurocigach i kanaach, przepyww w orodkach porowatych, filtracji osadu, opywu cia i sedymentacji osadu. Omawiane s take charakterystyczne zjawiska wystpujce w strumieniu cieczy i gazu.

Program wykadw:

Wasnoci fizyczne pynw

Statyka pynw

Podstawowe pojcia ruchu pynu

Hydrauliczne obliczanie przewodw

Zjawisko Venturiego

Ruch cieczy w kanaach otwartych (bezcinieniowych)

Wypyw cieczy przez otwory.

Dynamiczne dziaanie strumienia na ciaa opywane, opadanie swobodne i sedymentacja osadu.

Podstawowe waciwoci gazw, wypyw adiabatyczny gazu, pion gazowy.

Przepywy w orodkach porowatych, filtracja osadu.

Pomiary lepkoci cieczy.

Kawitacja.

Zasady podobiestwa fizycznego

Literatura

1. M. Mitosek Mechanika pynw w inynierii i ochronie rodowiska OWPW, 2007

2. M. Mitosek Mechanika pynw w inynierii i ochronie rodowiska Wyd. Nauk.PWN, 2001

3. M.Mitosek, M.Matlak, A.Kodura Zbir zada z hydrauliki dla inynierii i ochrony rodowiska OWPW, 2008

4. Praca zbiorowa pod red. M. Matlaka, A. Szustra wiczenia laboratoryjne z mechaniki pynw, OWPW, 2002

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Semestr 4

Przedmiot:

Chemia organiczna

Rok

2

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

75

Odpowiedzialny

dr in. Ewa Koaczkowska

Wydzia Chemiczny PW

Punkty kredytowe

5

Opis przedmiotu

Wykonanie dwu wicze wstpnych dotyczcych oczyszczania zw. organicznych

Wykonanie piciu preparatw jednoprzejciowych.

wiczenia z preparatyki:

Zestawy preparatw przydzielane poszczeglnym studentom s zrnicowane i mog podlega zmianie w trakcie semestru. Wszystkie zestawy speniaj nastpujce warunki:

- Konieczno wykonania przez studenta (przynajmniej jednokrotnie) wszystkich typowych procesw i czynnoci laboratoryjnych: destylacja zwyka, destylacja z par wodn, destylacja prniowa, krystalizacja, ekstrakcja, reakcja z mieszaniem mechanicznym, reakcja w rodowisku bezwodnym, reakcja w niskiej temperaturze, suszenie, wkraplanie, pomiar temp. topnienia.

Kade wiczenie dotyczy innej grupy reakcji. Kady student wykonuje nastpujce procesy: bromowanie lub nitrowanie, estryfikacja, redukcja nitrozwizku, diazowanie, utlenianie i reakcja acylowania Friedla-Craftsa. Skala trudnoci wykonywanych procesw i czynnoci ulega w kolejnych wiczeniach stopniowemu podwyszeniu.

Przed przystpieniem do wykonywania zada indywidualnych studenci poszczeglnych grup laboratoryjnych zapoznawani s ze sposobami poszukiwania kart bezpieczestwa odczynnikw (poczone z wiczeniami praktycznymi).

Literatura

Vogel A., "Preparatyka organiczna", WNT 1984 lub 2006

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Biochemia

Rok

2

Rodzaj zaj

Wykad

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

60

Odpowiedzialny

prof. nzw. dr hab. in.

Ryszard Ostaszewski

Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

6

Opis przedmiotu

1. Budowa i funkcje organelli komrkowych - wiadomoci podstawowe.

2. Aminokwasy- struktura, rola i przemiany.

3. Biaka - budowa, funkcje, przemiany

4. Enzymy,

5. Koenzymy i witaminy.

6. Cukrowce- podzia i struktura.

7. Cukrowce- rola i przemiany.

8. Glikoliza, przemiany pirogronianu.

9. Cykl Krebsa.

10. Proces utleniania biologicznego.

11. Przemiany w acuchu oddechowym.

12. Tuszczowce- budowa, rola i przemiany.

13. Budowa zwizkw wysokoenergetycznych.

14. Energetyka reakcji biochemicznych.

15. Kwasy nukleinowe- budowa i funkcje.

Literatura

1. L.Streyer "Biochemia", PWN, Warszawa 2000, wyd. II

2. P.Moszczyski, R.Rita ,,Biochemia witamin" PWN, 1999.

3. B.Hames., N.Hooper, J.Houghton "Krtkie wykady. Biochemia" PWN, 1999.

4. L.Kyszejko-Stefanowicz "Cytobiochemia" PWN, 1995.

5. P.Kamaun, J.-P.Leroux, P.H.Beaune, C.Marsac, F.Demaugre "FDQ Biochemistry", B.C.Decker Inc., Burlington, 1986.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

chemia organiczna

Forma zaliczenia

Egzamin

Przedmiot:

Biochemia

Rok

2

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

90

Odpowiedzialny

dr in. Maciej Pilarek

Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

5

Opis przedmiotu

Program wicze obejmuje praktyczne zapoznanie si z tematyk biochemii aminokwasw, peptydw, biaek, cukrowcw, tuszczowcw, enzymw oraz kwasw nukleinowych. Zakres wicze obejmuje poznanie budowy i waciwoci w/w grup zwizkw. Umoliwia praktyczne zapoznanie si z metodami ilociowego oznaczania biaka, okrelania parametrw kinetyki reakcji enzymatycznych, oznaczania cukrowcw, metodami chromatograficznymi i elektroforetycznymi.

1. Aminokwasy, peptydy i biaka

Budowa i waciwoci aminokwasw. Identyfikacja aminokwasw przy pomocy charakterystycznych reakcji wskanikowych. Budowa i waciwoci peptydw oraz biaek - metody izolacji i oczyszczania. Charakterystyczne reakcje peptydw oraz biaek. Dializa. Sczenie molekularne. Ilociowe oznaczanie biaka metod Lowryego

Przegld metod oznaczania biaka: metoda Lowry, Bradford, mikrobiuretowa, w UV.

2. Enzymy

Kinetyka reakcji enzymatycznych. Wyznaczanie staej Km oraz oznaczanie aktywnoci fosfatazy kwanej. Odwzorowania graficzne Lineweavera-Burka, Hanesa-Woolfa, Woolfa-Augustinsson- Hofstee. Specyficzno substratowa enzymw trawiennych. Stopniowy rozkad skrobi przez amylaz linow. Hydroliza kwasowego roztworu kazeiny przez pepsyn symulacja procesu fizjologicznego. Oznaczanie aktywnoci trypsyny metod Ansona.

2.3. Oksydoreduktazy:

Oznaczanie oksydazy cytochromowej, oksydazy polifenolowej, peroksydazy i katalazy.

3. Cukrowce

Enzymatyczna hydroliza sacharozy. Otrzymywanie preparatu inwertazy z drody. Prba Benedicta. Hydroliza sacharozy. Budowa i waciwoci cukrowcw. Identyfikacja mono i disacharydw przy pomocy charakterystycznych reakcji wskanikowych. Wpyw zmiany pH na cukry. Hydroliza skrobi. Oznaczanie cukrw redukujcych metod Nelsona. Waciwoci redukujce cukrw. Ilociowe oznaczanie sacharozy.

4. Kwasy nukleinowe

Waciwoci biochemiczne kwasw nukleinowych. Wpyw pH rodowiska, czynnika odwadniajcego na kwasy nukleinowe. Reakcje ze zhydrolizowanym i niezhydrolizowanym materiaem genetycznym. Elektroforeza. Rodzaje elektroforezy. Izolacja, trawienie i elektroforeza plazmidowego DNA.

5. Tuszczowce

Budowa i waciwoci lipidw. Otrzymywanie ekstraktu lipidowego. Rozdzielenie i charakterystyka barwnikw rolinnych.

Literatura

1. J. Walory, M. Pilarek, M. Kalinowska, H. Jaworowska-Deptuch "Biochemia. wiczenia laboratoryjne", OWPW, Warszawa 2003

2. L. Stryer Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

3. L. Kyszejko-Stefanowicz (ed.), wiczenia z biochemiii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

chemia organiczna

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Inynieria bioprocesowa

Rok

2

Rodzaj zaj

Wykad

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

60

Odpowiedzialny

dr in. Jan Nowosielski

Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

6

Opis przedmiotu

Procesy cieplne. Procesy wymiany masy. Podstawy inynierii bioreaktorw: Bioreaktory o dziaaniu okresowym i pokresowym. Bioreaktory o dziaaniu cigym. Dynamika reaktorw przepywowych. Reaktory idealne i nieidealne. Reaktor z recyrkulacj i ukady reaktorw. Napowietrzanie hodowli. Moc mieszania przy barbotau, zatrzymanie gazu w cieczy, powierzchnia midzyfazowa. Szybkoci absorpcji tlenu podczas napowietrzania hodowli wgbnych.

Bilansowanie bioreaktora. Bilans masowy oglny i bilans skadnika. Bilans elementarny procesu wzrostu biomasy. Wspczynniki wydajnoci. Bilans tlenu i stopnie redukcji. Bilans energetyczny procesu wzrostu biomasy. Podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych. Rwnanie Michaelisa-Menten. Hamowanie reakcji enzymatycznych. Dezaktywacja enzymw. Kinetyka wzrostu biomasy. Wzrost biomasy w hodowli okresowej. Fazy wzrostu. Definicja szybko wzrostu biomasy. Modele wzrostu biomasy. Szybko zuycia substratu i przemiana podstawowa. Kinetyka tworzenia produktu.

Obliczanie przebiegu procesu hodowli w bioreaktorze okresowym i w bioreaktorze o dziaaniu cigym z idealnym przepywem tokowym. Bioreaktor przepywowy z idealnym mieszaniem. Sterylne i niesterylne zasilanie bioreaktora przepywowego. Stacjonarny i niestacjonarny przebieg procesu. Bioreaktor cigy z zawracaniem biomasy. Bioreaktor pokresowy z cigym dozowaniem poywki.

Procesy rozdzielania mieszanin.

Literatura

1. J. Ciborowski, Inynieria procesowa, WNT, Warszawa 1973.

2. R. Pohorecki, S. Wroski, Kinetyka i termodynamika procesw inynierii chemicznej, WNT, Warszawa 1977.

3. K.W. Szewczyk, Bilansowanie i kinetyka procesw biochemicznych, OWPW, Warszawa 2000.

4. S. Aiba, A. E. Humphrey, N. F. Millis, Inynieria biochemiczna, WNT, Warszawa 1977

5. W.W. Kafarow, A. J. Winarow, L. S. Gordiejew, Modelowanie reaktorw biochemicznych, WNT, Warszawa 1983.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

matematyka, chemia fizyczna, mechanika pynw

Forma zaliczenia

Egzamin

Przedmiot:

Inynieria bioprocesowa

Rok

2

Rodzaj zaj

Projekt

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

B-BT-15-P4

Godzin

30

Odpowiedzialny

dr in. Jan Nowosielski

Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

4

Opis przedmiotu

Projekt 1. Obliczanie wspczynnikw wnikania i przenikania ciepa. Wyznaczanie zmian temperatury przy ogrzewaniu i chodzeniu cieczy w zbiornikach. Wyznaczanie koniecznej powierzchni wymiany ciepa w prostych wymiennikach przeponowych o dziaaniu cigym przy przepywie przeciwprdowym, wspprdowym i w prdzie skrzyowanym o ronej konfiguracji. Napowietrzanie hodowli wgbnych. Obliczanie mocy mieszania, zatrzymania gazu, powierzchni midzyfazowej i szybkoci absorpcji tlenu.

Projekt 2. Bilans elementarny procesu wzrostu. Modelowanie przebiegu procesu hodowli w bioreaktorze okresowym i w bioreaktorze o dziaaniu cigym z idealnym mieszaniem. Analiza stacjonarnego i niestacjonarnego przebiegu procesu w bioreaktorze przepywowym przy uwzgldnieniu sterylnego i niesterylnego zasilania bioreaktora.

Projekt 3. Destylacja prosta rniczkowa. Obliczanie czasu procesu i stopnia rozdzielenia mieszaniny. Wyznaczanie potrzebnej liczby pek w kolumnie rektyfikacyjnej. Stopniowana i ciga ekstrakcja przeciwprdowa.

Literatura

1. J. Ciborowski, Inynieria procesowa, WNT, Warszawa 1973.

2. K.W. Szewczyk, Bilansowanie i kinetyka procesw biochemicznych, OWPW, Warszawa 2000.

3. J. Badyga, M. Henczka, W. Podgrska, Obliczenia w inynierii bioreaktorw, OWPW, Warszawa 1996.

4. S. Aiba, A. E. Humphrey, N. F. Millis, Inynieria biochemiczna, WNT, Warszawa 1977.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

matematyka, chemia fizyczna, mechanika pynw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Semestr 5

Przedmiot

Biologia molekularna

Rok

3

Rodzaj zaj

wykad / laboratorium

semestr

zimowy

symbol przedmiotu

Godzin

30 + 30

Odpowiedzialny

Prof. dr hab. Magdalena Boguta

Wydzia Chemiczny PW, Instytut Biotechnologii)

Punkty kredytowe

5

Opis przedmiotu

Wykady powicone bd kolejnym etapom ekspresji informacji genetycznej. Omwiona zostanie dynamika struktury chromatyny oraz podstawy pamici molekularnej. Przedstawiony bdzie mechanizm replikacji DNA i synchronizacji replikacji z cyklem komrkowym. Przedstawione zostan mechanizmy naprawy uszkodze w DNA oraz skutki ich nieprawidowego funkcjonowania. Omwiona bdzie kontrola cyklu komrkowego i apoptoza. Kolejne wykady powicone bd transkrypcji RNA oraz mechanizmom regulacji transkrypcji u bakterii i organizmw wyszych. Etapy postranskrypcyjnej ekspresji genu, ktre bd omawiane, to obrbka, skadanie, eksport i degradacja mRNA. Osobny wykad bdzie powiecony zjawisku interferencji RNA. Studenci poznaj rwnie mechanizm obrbki rRNA i powstawania rybosomu. Omwiona bdzie szczegowo translacja u bakterii i eukariontw z uwzgldnieniem szeregu mechanizmw, ktre ten proces reguluj. Kolejne wykady powiecone bd roli biaek opiekuczych w fadowaniu syntetyzowanych polipeptydw oraz roli ubikwitynacji w kontrolowanej degradacji biaek. Studenci usysz o molekularnych podstawach wybranych chorb zwizanych z agregacj biaek i genezie powstawania prionw. Omwione zostan molekularne mechanizmy transportu biaek w komrce. Studenci poznaj zasady rnicowania komrek oraz czynniki odpowiedzialne za starzenie. Bdzie rwnie mowa o mechanizmach przekazywania sygnaw i molekularnym podou nowotworw.

W trakcie trwania poszczeglnych wykadw bd omawiane wybrane metody pracy w laboratorium biologii molekularnej. Wykady bd uzupeniane omwieniem aktualnych doniesie o nowych odkryciach z dziedziny biologii molekularnej.

Literatura

1. Alberts i in. Podstawy Biologii komrki, PWN 2005

2. P.C. Turner Biologia Molekularna. Krtkie wykady. PWN 2001

3. J. Bal Biologia molekularna w medycynie, PWN, 2006

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

biochemia, genetyka oglna

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot:

Mikrobiologia oglna i przemysowa

Rok

3

Rodzaj zaj

Wykad

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

60

Odpowiedzialny

Prof. nzw. dr hab. Danuta Czajkowska

Wydzia Chemiczny PW, Instytut Biotechnologii

Punkty kredytowe

6

Opis przedmiotu

Morfologia bakterii, grzybw i wirusw, struktury komrkowe i metody rozmnaania. Zarys fizjologii i systematyki mikroorganizmw. Wpyw czynnikw rodowiskowych na wzrost i przeywalno drobnoustrojw. Mikroflora gleby, wody i powietrza. Rola mikroorganizmw w obiegu wgla, azotu, siarki i fosforu oraz w samooczyszczaniu wd.. Niekorzystne dziaanie drobnoustrojw jako czynnikw psujcych ywno, powodujcych rozkad i korozj materiaw czy wywoujcych choroby ludzi, rolin i zwierzt. Metody izolacji i identyfikacji drobnoustrojw oraz sposoby doskonalenia szczepw przydatnych w procesach biotechnologicznych (metody klasyczne i technologia rekombinacji DNA). Metody przechowywania szczepw warunkujce zachowanie ich cech biotechnologicznych. Metody okrelajce wielko populacji drobnoustrojw, w tym rwnie najnowsze metody instrumentalne. Niszczenie drobnoustrojw wprowadzajcych zakcenia w produkcji ywnoci, w przemyle biotechnologicznym i farmaceutycznym oraz metody sprawdzajce efektywno zastosowanych procedur. Wykorzystanie bakterii i grzybw w podstawowych procesach biotechnologicznych (browarnictwo, winiarstwo, produkcja drody piekarskich, produkcja etanolu, antybiotykw, kwasw organicznych, probiotykw, aminokwasw, bakteriocyn, fermentowanej ywnoci) oraz w przygotowaniu kultur starterowych. Zastosowanie rekombinowanych szczepw w procesie otrzymywania produktw wanych z punktu widzenia zdrowia czowieka (hormonu wzrostu, insuliny, immunoszczepionek).

Literatura

1. Libudzisz Z., Kowal K.: Mikrobiologia Techniczna, t.I i II. Wydawnictwo Politechniki dzkiej, 2000

2. Kunicki-Goldfinger W.: ycie bakterii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

chemia organiczna i biochemia

Forma zaliczenia

Egzamin

Przedmiot

Enzymologia

Rok

3

Rodzaj zaj

wykad / laboratorium

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

30+15

Odpowiedzialny

Prof. dr hab. Magdalena Bretner

Wydzia Chemiczny PW, Instytut Biotechnologii

Punkty kredytowe

5

Opis przedmiotu

Wykad

Celem wykadu jest zapoznanie suchaczy z kataliz enzymatyczn, budowa i funkcj enzymw, a take z nowoczesnymi metodami biotransformacji zwizkw chemicznych, w ktrych wykorzystywane s izolowane enzymy, lub preparaty tkankowe i ywe mikroorganizmy.

W trakcie wykadu omwione bd :

Budowa, waciwoci fizykochemiczne i biologiczne oraz podzia enzymw.

Sposoby wyodrbniania, oczyszczania enzymw, metody badania aktywnoci oraz okrelania struktury, zaleno midzy struktur a funkcj.

Przedstawione bd funkcje enzymw w organizmie oraz znaczenie medyczne i przy projektowaniu lekw.

Podane bd teoretyczne podstawy katalizy enzymatycznej, moliwoci jej wykorzystania w syntezie chemicznej, oraz przykady jej przemysowego zastosowania do otrzymywania rnego typu zwizkw chemicznych, w tym take pproduktw do syntezy zwizkw biologicznie czynnych (leki, pestycydy, rodki zapachowe, smakowe itp.).

Laboratorium

Wydzielanie i oczyszczanie enzymw, metody badania ich aktywnoci. Reakcje stereospecyficzne z udziaem enzymw (biotransformacje). Biosynteza i biotransformacja - wsplne cechy i rnice. Zalety i wady biokatalizy. Immobilizacja enzymw. Przykady przemysowego zastosowania katalizy enzymatycznej.

Literatura

1. P. Kafarski i B. Lejczak: Chemia Bioorganiczna, PWN 1994.

2. K.W. Szewczyk: Technologia biochemiczna OWPW, 1995

3. A. Chmiel: Biotechnologia, PWN 1993

4. K. Faber: Biotransformations in Organic Chemistry, Springer - Verlag 1997.

5. R. K. Murray, D. K. Granner, P. A. Mayes, V. W. Rodwell Biochemia Harpera

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Biochemia

Forma zaliczenia

zaliczenie

Przedmiot:

Biotechnologia

Rok

3

Rodzaj zaj

Wykad + projekt

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

30+15

Odpowiedzialny

prof. dr hab. in Krzysztof W. Szewczyk

Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

Celem wykadu jest przedstawienie podstawowych technik stosowanych w technologii biochemicznej , opanowanie przez studentw umiejtnoci tworzenia i analizy schematw technologicznych i zestawiania bilansw procesw mikrobiologicznych. Wykad obejmuje nastpujce zagadnienia:

Rozwj biotechnologii. Etapy rozwoju biotechnologii i ich charakterystyka.

Procesy biotechnologiczne. Specyfika i podstawowe elementy procesu biotechnologicznego. Typowe schematy procesw biotechnologicznych. Podstawowe zagadnienia ekonomiki procesw technologicznych, zasady technologiczne.

Selekcja, doskonalenie szczepw przemysowych. Gwne grupy mikroorganizmw o znaczeniu przemysowym. Kryteria i metody selekcji szczepw. Metody zwikszania produkcyjnoci szczepw. Inynieria metaboliczna.

Przechowywanie szczepw przemysowych. Przygotowywanie inokulum. Schematy przygotowywania inokulum dla hodowli wgbnych. Inokulum dla hodowli w podoach staych.

Media hodowlane. Potrzeby pokarmowe mikroorganizmw. Charakterystyka typowych skadnikw mediw hodowlanych. Optymalizacja skadu poywek. Sterylizacja poywek. Praca w warunkach jaowych.

Bilansowanie procesw biotechnologicznych. Masowy bilans elementarny. Bilans energetyczny. Ograniczenia termodynamiczne. Kinetyka wzrostu drobnoustrojw. Niestrukturalne modele wzrostu. Strukturalne modele wzrostu. Statystyczne modele populacji drobnoustrojw.

Hodowle mikroorganizmw. Hodowle okresowe. Hodowle okresowe z cigym dozowaniem poywki. Hodowle cige. Unieruchomianie komrek i enzymw. Hodowle w podoach staych. Hodowle fototrofw.

Bioreaktory. Klasyfikacja bioreaktorw. Typowe rozwizania konstrukcyjne.

Wydzielanie i oczyszczanie produktw procesw biochemicznych. Typowe i specyficzne techniki wydzielania i oczyszczania produktw.

Literatura

1. Podstawy biotechnologii przemysowej, pr. zb., WNT, 2007

2. K.W.Szewczyk "Technologia biochemiczna" OWPW 2003

3. K.W.Szewczyk "Bilansowanie i kinetyka procesw biochemicznych" OWPW 2005

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

inynieria bioprocesowa

Forma zaliczenia

zaliczenie

Przedmiot:

Aparatura procesowa

Rok

3

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

45

Odpowiedzialny

dr in. Bogumia Wrzesiska

Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

4

Opis przedmiotu

Wprowadzenie do zaj w laboratorium z uwzgldnieniem zagadnie BHP, zasad obsugi aparatury procesowej i prowadzenia dowiadcze, opracowania i przedstawiania wynikw oraz procedury dopuszczenia do wykonywania i zaliczania wicze.

Wykonanie 12 wicze spord niej wymienionych:

1. Przepywy pynw

2. Badanie charakterystyki pomp

3. Klasyfikacja hydrauliczna

4. Rozdzielanie zawiesin w wirwce sedymentacyjnej

5. Filtracja w prasie filtracyjnej

6. Filtracja membranowa (mikrofiltracja i odwrcona osmoza)

7. Mieszanie cieczy

8. Fluidyzacja trjfazowa

9. Hydrodynamika kolumny z wypenieniem

10. Wymienniki ciepa

11. Suszenie konwekcyjne

12. Suszenie rozpyowe

13. Klimatyzacja powietrza

14. Odpylanie gazw.

Przygotowanie sprawozda z wykonanych wicze obejmujcych: obliczenia i ich zestawienia, wykresy, schematy, podsumowania i wnioski oraz odpowiedzi na problemy zadane przez prowadzcego.

Literatura

1. Warych J., Aparatura Chemiczna i Procesowa, Oficyna Wydawnicza PW, 2004

2. Praca zbiorowa pod red. J. Warycha, Laboratorium Aparatury Procesowej.wiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza PW, 2006

3. Selecki A., Grado L., Podstawowe procesy przemysu chemicznego, WNT, Warszawa 1985

4. Basiski H., Modziski B., Aparatura przemysu chemicznego, WNT, Warszawa 1983

5. Kostro J., Elementy, urzdzenia i ukady automatyki, WSiP, Warszawa, 1998

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Inynieria bioprocesowa

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Semestr 6

Przedmiot:

Mikrobiologia oglna i przemysowa

Rok

3

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

60

Odpowiedzialny

dr hab. Ewa Karwowska

Wydzia I PW

Punkty kredytowe

3

Opis przedmiotu

Podstawowe techniki bada mikrobiologicznych. Przygotowanie szka i pod. Metody hodowli mikroorganizmw, techniki posiewu na podoa stae i pynne. Sprzt stosowany w badaniach mikrobiologicznych. Morfologia bakterii obserwacje przyyciowe oraz preparatw barwionych. Morfologia grzybw mikroskopowych. Obserwacje mikroskopowe kolonii, pseudomycelium, mycelium, workw. Obserwacje przyyciowe komrek drody. Morfologia glonw i pierwotniakw. Obserwacje mikroskopowe przedstawicieli wybranych grup systematycznych. Oznaczanie aktywnoci oddechowej mikroorganizmw metod testu TTC i metod OXITOP. Okrelanie aktywnoci dehydrogenazy bursztynianowej oraz zdolnoci do wytwarzania katalazy i oksydazy cytochromowej mikroorganizmw. Wykrywanie produktw metabolizmu mikroorganizmw: rozkad cukrw, fermentacja mlekowa, wytwarzanie acetylometylokarbinolu, indolu, amoniaku, barwnikw, biosynteza dekstranu. Udzia bakterii w obiegu wgla, azotu i siarki. Nitryfikacja, denitryfikacja, amonifikacja, wizanie azotu. Utlenianie siarki, dysymilacyjna redukcja siarczanw. Rozkad celulozy i skrobi. Wyznaczanie krzywej wzrostu bakterii. Oznaczanie przynalenoci gatunkowej bakterii na podstawie cech morfologicznych, hodowlanych i fizjologicznych. Zastosowanie testw API w diagnostyce mikrobiologicznej. Okrelanie form wzrost bakterii. Analiza bakteriologiczna wody, gleby i powietrza. Badanie zdolnoci drody do przeprowadzania fermentacji alkoholowej. Biosynteza kwasu cytrynowego. Metody eliminacji drobnoustrojw z powietrza.

Literatura

1. wiczenia laboratoryjne z mikrobiologii oglnej. Red. A. Grabiska-oniewska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

-

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot

Kultury tkankowe i komrkowe rolin i zwierzt

Rok

3

Rodzaj zaj

Wykad / laboratorium

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

30 + 30

Odpowiedzialny

dr in.Maciej Pilarek

Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

4

Opis przedmiotu

Wykad 1 Pojcia podstawowe; zalety i korzyci oraz wady i mankamenty hodowli komrkowych i tkankowych; historia bada; rnice hodowli komrek rolinnych i zwierzcych.

Wykad 2. Eksplantaty i organogeneza. Media hodowlane. Rolinne regulatory wzrostu. Wspczesna teoria komrkowa; totipotentno komrek rolinnych; merystemy pierwotne i wtrne; eksplantaty rolinne; organogeneza w warunkach in vitro. Podzia mediw hodowlanych; skadniki poywek; przykady podoy komercyjnych. Efekty dziaania, transport i dystrybucja,przykady naturalnych i syntetycznych rolinnych regulatorw wzrostu.

Wykad 3. Tkanka kalusowa. Zawiesiny komrkowe. Wytwarzanie kalusa in vivo i in vitro; morfologia i fizjologia komrek kalusa; genom tkanki kalusowej; otrzymywanie tkanki kalusowej in vitro oraz jej pasaowanie; monitorowanie hodowli; organogeneza kalusa. Otrzymywanie zawiesiny komrek rolinnych; heterogeniczno zawiesiny; warunki i techniki hodowli wgbnych komrek rolinnych; metody pomiaru gstoci komrek; krzywa wzrostu komrek rolinnych.

Wykad 4. Hodowle korzeni. Korzenie izolowane i wonikowate (transformowane); korzenie wonikowate in vivo; plazmid Ri i etapy transformacji komrki rolinnej; indukcja korzeni wonikowatych in vitro; monitorowanie wzrostu korzeni; kinetyka wzrostu korzeni wonikowatych; wpyw skadnikw podoa na hodowle korzeni; modyfikacje genetyczne korzeni wonikowatych.

Wykad 5-6. Hodowle komrek rolinnych w bioreaktorach. Historia bada; aspekty biotyczne i techniczne; fizjologiczno-behawioralne rnice komrek mikroorganizmw i komrek rolinnych; agregacja komrek rolinnych oraz metody jej przeciwdziaania; transfer tlenu; wpyw mieszania na zawiesin komrek rolinnych; hydrodynamiczny stres komrkowy; wpyw napre cinajcych na rolinn cian komrkow; parametry procesu hodowli komrek w bioreaktorach; zakaenia mikrobiologiczne; wybr techniki hodowli; funkcje bioreaktorw; typy tradycyjnych bioreaktorw; charakterystyka bioreaktorw specjalnych do hodowli rolinnego materiau biologicznego.

Wykad 7-8. Zastosowania rolinnych kultur tkankowych. Oglne aspekty mikrorozmnaana klonalnego rolin; mikrorozmnaanie przez stymulacje rozwoju pdw bocznych; mikrorozmnaanie przez stymulacj rozwoju pdw przybyszowych; embriogeneza somatyczna; ekonomika mikrorozmnaania; technologia sztucznych nasion; przemysowa produkcja rolinnych metabolitw wtrnych; glikozydy, alkaloidy, barwniki, zwizki zapachowe i przeciwutleniacze; ekonomika produkcji rolinnych metabolitw wtrnych.

Wykad 9. Zaliczenie czci dotyczcej biotechnologii rolin.

Wykad 10. Klasyfikacja zwierzcych hodowli komrkowych. Zalety i ograniczenia metod hodowli komrek zwierzcych in vitro, metabolizm komrek zwierzcych w warunkach in vitro; mono-, ko- i multikultury; hodowle pierwotne; hodowle zawiesin komrek i hodowle komrek adherentnych; hodowle przestrzenne.

Wykad 11. rodowisko i media hodowlane. rodowisko hodowli, charakterystyka nonikw powierzchni i sposoby jej modyfikacji; poywki naturalne i syntetyczne; charakterystyka surowicy oraz jej funkcje, rda i skadniki; zamienniki surowicy; media niezawierajce surowicy; pozostae skadniki poywek; bufory i regulacja pH medium hodowlanego.

Wykad 12. Linie komrkowe. Wyprowadzanie linii komrkowych; techniki klonowania; linie komrkowe o nieograniczonym czasie ycia; transformacja spontaniczna i indukowana; linie komrkowe o ograniczonym czasie ycia; przywe wzrostu komrek zwierzcych hodowanych in vitro; pasaowanie hodowli komrek adhezjozalenych; przechowywanie komrek i ich krioprezerwacja; przykady linii komrkowych; banki linii komrkowych.

Wykad 13. Modele in vitro. Metody alternatywne; ksenobiotyki; warunki i czas ekspozycji komrek; dawki ksenobiotykw; metody okrelania cytotoksycznoci; przykady modeli in vitro; walidacja modeli in vitro; idea 3R i prawodawstwo europejskie; modele in vitro w toksykologii.

Wykad 14. Przeciwciaa monoklonalne. Komrki macierzyste. Przeciwciaa poli- i monoklonalne; budowa i otrzymywanie przeciwcia monoklonalnych; ograniczenia stosowalnoci i nowe generacje przeciwcia monoklonalnych; diagnostyczne i terapeutyczne zastosowania medyczne; przeciwciaa monoklonalne w technikach analitycznych. Komrki macierzyste, pochodzenie i plastyczno komrek macierzystych; otrzymywanie i hodowla komrek macierzystych; zastosowanie i perspektywy zastosowa; banki komrek macierzystych.

Wykad 15. Zaliczenie czci dotyczcej komrek zwierzcych / Zaliczenie caoci materiau.

Literatura

1. S. Malepszy (praca zbiorowa) Biotechnologia rolin, PWN, Warszawa 2004.

2. O.L. Gamborg, G.C. Philips Plant Cell, Tissue and Organ Culture. Fundamental Methods, Springer-Verlag, Berlin 1995.

3. S. Stokosowa (praca zbiorowa) Hodowla komrek i tkanek, PWN, Warszawa 2004.

4. A. Doyle, J.B. Griffiths Cell and Tissue Culture: Laboratory Procedures in Biotechnology, J. Willey & Sons, Chichester 1998.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Biochemia

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot

Biotechnologia

Rok

3

Rodzaj zaj

Wykad + projekt

Semestr

Letni

Symbol przedmiotu

Godzin

30+ 15

Odpowiedzialny

prof. dr hab. in. Krzysztof W. Szewczyk Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

8

Opis przedmiotu

Otrzymywanie biomasy mikroorganizmw. Produkcja drody piekarnianych. Hodowla mikroalg. Probiotyki. Fermentacja etanolowa. Produkcja kwasw organicznych: kwas mlekowy, ocet, kwas cytrynowy, kwas glukonowy. Biotechnologie przemysu mleczarskiego. Orientalne produkty fermentacyjne. Produkcja polisacharydw i ich zastosowania. Produkcja aminokwasw. Produkcja preparatw enzymatycznych i ich zastosowanie. . Szczeglne wymagania biotechnologii farmaceutycznych. Produkcja antybiotykw. Produkcja witamin. Witamina B12, witamina C. Biotransformacje: techniki biotransformacji, zastosowania biotransformacji w biotechnologiach farmaceutycznych - produkcja sterydw. Surowice i szczepionki: dziaanie i wytwarzanie. Preparaty krwiopochodne. Biofarmaceutyki drugiej generacji. Hydrobiometalurgia: charakterystyka organizmw chemolitoroficznych, mechanizmy biologicznego ugowania metali, techniki biougowania. Biotechnologie rodowiskowe: charakterystyka ciekw, tlenowe metody utylizacji ciekw, biologiczne metody usuwania zwizkw azotu i fosforu. Technologie biogazu. Utylizacja odpadw staych. Biologiczne metody oczyszczania gazw. Kierunki rozwoju biotechnologii przemysowej

Literatura

1. Podstawy biotechnologii przemysowej, pr. zb., WNT, 2007

2. K.W. Szewczyk "Technologia biochemiczna" Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

inynieria bioprocesowa

Forma zaliczenia

Egzamin (wykad), zaliczenie (projekt)

Przedmiot

Inynieria genetyczna

Rok

3

Rodzaj zaj

Wykad / laboratorium

Semestr

letni

Symbol przedmiotu

Godzin

30 + 30

Odpowiedzialny

Dr hab. Jacek Bardowski

IBB PAN

Punkty kredytowe

5

Opis przedmiotu

Celem wykadu jest przedstawienie podstawowych technik genetyki molekularnej stosowanych w laboratoriach badawczych i wynikw tego stosowania, dla uzyskania genetycznie modyfikowanych organizmw potencjalnie uytecznych w biotechnologii

Omawiane zagadnienia bd obejmoway:

Utrwalenie poj: geny i ich struktura, regulacja ekspresji genw, funkcje sekwencji DNA, szczeglnie sekwencji kodujcych biaka (ORF) i RNA.

Wprowadzenie do inynierii genetycznej: definicje i cele, historia odkry, zarys oglny.

Metody wprowadzania DNA do komrek bakteryjnych: transformacja, koniugacja, fuzja protoplastw, transfekcja.

Wektory informacji genetycznej w bakteriach: wektory do klonowania, ekspresji, regulacji i sekrecji.

Genomy i ich rozmiary: genomika, genomika funkcjonalna, genomika porwnawcza, metagenomika, biologia systemw.

Elementy pozachromosomalne: ruchoma pula genw, plazmidy, sekwencje insercyjne, transpozony, geny o znaczeniu adaptacyjnym i biotechnologicznym, bakteriofagi.

Bakteriofagi: lizogenizujce i lityczne, struktura genomu, cykl rozwojowy

Metody wyodrbniania DNA i tworzenie bankw genw: shot-gun, synteza chemiczna, odwrotna transkrypcja, PCR, zakresy ich stosowalnoci oraz dziedziny zastosowa.

Identyfikacja modyfikowanych genetycznie komrek: genotypowa, fenotypowa, analizy globalnej ekspresji genw: mikromacierze DNA, proteomika; mikromacierze fenotypowe (API-testy, PhMicroarray-Biolog) metody bioinformatyczne.

Biotechnologia rolno-spoywcza: probiotyki, bakteriofagi, ywno funkcjonalna, suplementy ywnoci, nutrigenomika.

Biotechnologia medyczna: genom czowieka i podstawowych patogenw czowieka; nowe leki, szczepionki (szczepionki doustne), terapie (fagoterapia); terapia genowa.

Bezpieczestwo prac z zakresu inynierii genetycznej: zasady bezpiecznej pracy, GMO korzyci czy zagroenia?

Literatura

1. P. Wgleski (red.), Genetyka molekularna, wydanie 6 zmienione, PWN 2006

2. Z. Libudzisz, K. Kowal, Mikrobiologia techniczna, PWN 2007(tom1) 2008(tom2)

3. Kwartalnik Biotechnologia Wyd. Komitet Biotechnologii PAN i IChB PAN

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

biochemia, biologia molekularna

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Semestr 7

Przedmiot

Systemy zapewniania jakoci

Rok

4

Rodzaj zaj

Wykad / wiczenia

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

30 + 30

Odpowiedzialny

Prof. dr hab. in K.W. Szewczyk

Wydzia IChiP PW

Punkty kredytowe

4

Opis przedmiotu

Celem wykadu jest omwienie podstawowych zasad zapewniania jakoci w produkcji i pomiarach zgodnie z normami ISO 9001:2000 i EN 17025:2005.Studenci powinni opanowa podstawowe pojcia z zakresu zarzdzania jakoci i umiejtno analizy procesw z punktu widzenia zapewniania jakoci.

Wykad rozpoczyna si od przedstawienia podstawowych funkcji zarzdzania i miejsca zarzdzania jakoci w funkcjonowaniu organizacji. Nastpnie omawiane s zasady zarzdzania jakoci wg. ISO 9001:200, dokumentacja systemu i obowizkowe procedury. Przedstawiane s metody cigego doskonalenia systemu zapewniania jakoci (zgodnie z ISO 9004:2000). Szczegowo omawiane jest systemem zapewniania jakoci bada w laboratorium pomiarowych zgodnie z norm PN/EN ISO/IEC 17025, nadzr nad wyposaeniem badawczym i pomiarowym, odczynnikami, wzorcami oraz materiaami pomocniczymi, metody kontroli jakoci bada, kontrola statystyczna wynikw.

Zwile przedstawiane s systemy zarzdzania rodowiskiem wg norm z serii PN-ISO 14000.

Wykad koczy si omwieniem systemw certyfikacji i akredytacji w Polsce i Unii Europejskiej, procedury uzyskiwania akredytacji i certyfikacji, utrzymywanie systemw jakoci.

Literatura

1. A. Hamrol, Zarzdzanie jakoci z przykadami, PWN, 2008

2. A.Hamrol , W.Mantura Zarzdzanie Jakoci. Teoria i praktyka, PWN, 2008

3. D.Lock Podrcznik zarzdzania jakoci, PWN, 2002

4. Sawomir Wawak Zarzdzanie jakoci: teoria i praktyka, Helion, 2006

5. Zarzdzanie Jakoi, pr. zb. J.Bagiski (red), OWPW, 2005

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

egzamin

Przedmiot

Ochrona wasnoci intelektualnej w biotechnologii

Rok

4

Rodzaj zaj

Wykad

Semestr

zimowy

Symbol przedmiotu

Godzin

30

Odpowiedzialny

Dr hab. Helena akowska-Henzel

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

Celem wykadu jest zapoznanie studentw z podstawowymi zagadnieniami ochrony wasnoci intelektualnej w biotechnologii.

Zakres tematyczny obejmuje:

Zagadnienia wstpne, podstawowe pojcia. Najwaniejsze umowy midzynarodowe w dziedzinie ochrony patentowej. System ochrony patentowej w Polsce. Wynalazek przedmiot patentu. Pozytywne przesanki zdolnoci patentowej. Przesanki negatywne zakazy patentowania. Zakres patentu i ochrony patentowej. Ograniczenia patentu.

Podmiot uprawniony do patentu. Umowy licencyjne. Umowy o przeniesienie praw. Postpowanie przed Urzdem Patentowym w sprawie uzyskania patentu. Ochrona prawa do patentu i patentu. Ustanie ochrony patentowej.

Literatura

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Blok specjalnociowy: Biotechnologia Przemysowa

Przedmiot

Projektowanie procesw biotechnologicznych

Rok

4

Rodzaj zaj

Projekt

Semestr

VII (zimowy)

Symbol przedmiotu

Godzin

45

Odpowiedzialny

Dr in. Waldemar Wiechecki

Punkty kredytowe

3

Opis przedmiotu

Celem przedmiotu przedstawienie podstaw i zasad projektowania procesw biotechnologicznych oraz praktyczna znajomo metod projektowania i opracowania wybranych elementw dokumentacji projektowej przemysowych procesw biotechnologicznych.

Pojcia podstawowe, etapy dziaalnoci inwestycyjnej-akty prawne, struktury i elementy procesw przetwrczych, projektowanie procesw przetwrczych i zakadw przemysowych, biochemiczna i biotechnologiczna koncepcja procesu, rozwj procesu biotechnologicznego, organizacja projektowania, projektowanie procesu biotechnologicznego, projekt procesowy- zakres, struktura, forma, projekt techniczny zakres, podzia branowy , struktura i forma dokumentacji technicznej, wykonawczej i eksploatacyjnej.

wiczenia projektowe w zakresie wybranych elementw projektu procesowego

Literatura

1. K.W. Szewczyk: Technologia biochemiczna. OWPW, Warszawa 2003,

2. K.W. Szewczyk: Bilansowanie i kinetyka procesw biochemicznych. OWPW, Warszawa, 2005,

3. P. Praeve, U.Faust, W.Sittig, D.A. Sukatsch: Fundamentals of Biotechnology, VCH, Weinheim 1987,

4. U.E. Vierstur, A.M. Kuzniecow, W.W. Sawienkow: Bioreaktory. Zasady oblicze i doboru. WNT, Warszawa 1990,

5. Chmiel: Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa 1991

6. J. Bever, A. Stein, H. Teichmannn: Zaawansowane metody oczyszczania ciekw. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO Bydgoszcz 1997,

7. G. Buraczewski, B. Bartoszek: Biogaz. Wytwarzanie i wykorzystanie. PWN, Warszawa 1990.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot

Procesy wymiany masy i energii

Rok

4

Rodzaj zaj

Wykad + wiczenia

Semestr

VII (zimowy)

Symbol przedmiotu

Godzin

30+15

Odpowiedzialny

Prof. nzw. dr hab. in. Eugeniusz Molga

Punkty kredytowe

3

Opis przedmiotu

Wykad stanowi kompendium wiedzy dotyczcej zjawisk przenoszenia energii i masy, poszerzone o podstawowe informacje dotyczce przenoszenia pdu. Celem wykadu jest zapoznanie studentw z metodami stosowanymi do oblicze profili prdkoci, temperatur i ste w typowych ukadach spotykanych w biotechnologii. Zakres wykadanego materiau obejmuje zarwno przenoszenie molekularne jak i konwekcyjne w odniesieniu do: przepywu pynw w przewodach (w tym rwnie pynw nie-niutonowskich), przenoszenia ciepa i masy w prostych ukadach geometrycznych, ukadach homogenicznych oraz w ukadach wielofazowych z udziaem kropli, pcherzy i drobnoziarnistego ciaa staego.

wiczenia audytoryjne maj na celu praktyczne stosowanie przekazanej wiedzy do rozwizywania typowych przypadkw spotykanych w biotechnologii.

Literatura

1. R. Pohorecki, S. Wroski, Kinetyka i termodynamika procesw inynierii chemicznej, WNT, 1979

2. R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Transport Phenomena, J. Wiley & Sons, Inc. New York, 2001

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot

Inynieria bioreaktorw

Rok

4

Rodzaj zaj

Wykad

Semestr

VII (zimowy)

Symbol przedmiotu

Godzin

45+30

Odpowiedzialny

Prof. dr hab. in. Jerzy Badyga

Punkty kredytowe

4

Opis przedmiotu

Celem kursu jest nauka projektowania bioreaktorw w oparciu o kinetyk wzrostu mikroorganizmw, kinetyk reakcji biochemicznych i hydrodynamik reaktora.

Tre wykadu: Kinetyka produkcji biomasy i wytwarzania produktu (w tym modele strukturalne i segregowane), typy bioreaktorw, zjawiska transportowe w bioprocesach (przenoszenie masy gaz-ciecz, okrelenie kLa, pola powierzchni midzyfazowej, zatrzymania gazu), obliczenia bioreaktorw idealnych i nieidealnych, powikszanie skali, wpyw napre hydrodynamicznych na materia biologiczny, dynamika bioreaktora (analiza stabilnoci), dynamika kultur mieszanych, reakcje enzymatyczne (kataliza enzymatyczna reakcji prostych i zoonych, enzymy unieruchomione).

Literatura

1. R. Pohorecki, S. Wroski, Kinetyka i termodynamika procesw inynierii chemicznej, WNT, 1979

2. R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Transport Phenomena, J. Wiley & Sons, Inc. New York, 2001

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Blok specjalnociowy: Mikrobioanalityka

Przedmiot

Metrologia biochemiczna oraz akwizycja pomiarowa

Rok

4

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

VII (zimowy)

Symbol przedmiotu

Godzin

60

Odpowiedzialny

Prof. dr hab. in. W. Wrblewski

Punkty kredytowe

4

Opis przedmiotu

Celem laboratorium jest zapoznanie studentw z nowoczesnymi technikami pomiarowymi w metrologii biochemicznej oraz z obecnie stosowanymi metodami akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych. Program laboratorium zakada przedstawienie kilku zaawansowanych technik analitycznych, skorelowanych z potrzebami nowoczesnej kontroli bioanalitycznej rodowiska, analizy biochemicznej oraz kontroli analitycznej bioprocesw. Bloki tematyczne obejmuj: techniki analityczne rnice si sposobem zbierania i charakteru sygnau umoliwiajce analiz ladowych bioanalitw nieorganicznych i organicznych. Wykonanie wicze zwizane bdzie z przygotowaniem prbki do analizy, przygotowaniem ukadu pomiarowego, optymalizacj warunkw pomiaru, uoeniem algorytmu procedury pomiarowej i wyborem waciwej metody akwizycji, przetwarzania oraz interpretacji otrzymanych wynikw.

Literatura

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie pisemne

Przedmiot

Elektrochemiczne metody bioanalityczne

Rok

4

Rodzaj zaj

Wykad + wiczenia

Semestr

VII (zimowy)

Symbol przedmiotu

Godzin

15+15

Odpowiedzialny

Prof. dr hab. in. E. Malinowska

Dr in. . Grski

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest szczegowe przedstawienie studentom problematyki wykorzystania technik elektrochemicznych w bioanalizie. W wykadzie uwzgldnione zostan: rnorodne techniki woltamperometryczne, potencjometria, detektory konduktometryczne w technikach rozdzielania a take biosensory z przetwornikami elektrochemicznymi. Wstpnie scharakteryzowane bd rodzaje bioanalitw (substancji nieorganicznych i organicznych). Omwione bd podstawy teoretyczne poszczeglnych technik, ich moliwoci i ograniczenia, wymagania dotyczce przygotowania prbek do analizy, a take przykady zastosowania elektrochemicznych technik analitycznych w materiaach biologicznych, jak rwnie podczas monitorowania procesw biotechnologicznych. W ramach wicze studenci zaproponuj zastosowanie technik elektroanalitycznych do konkretnej prbki lub procesu biochemicznego.

Literatura

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Forma zaliczenia

Zaliczenie zaj

Przedmiot

Analiza biomateriaw

Rok

4

Rodzaj zaj

Wykad + wiczenia

Semestr

VII (zimowy)

Symbol przedmiotu

Godzin

15+15

Odpowiedzialny

Prof. dr hab. in. M. Balcerzak

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

Wykad omawia podstawowe zagadnienia dotyczce analityki biomateriaw z wykorzystaniem nowoczesnych technik instrumentalnych, w tym gwnie spektrometrii mas sprzonej z nowoczesnymi rdami jonizacji. Scharakteryzowane s rodzaje analitw (substancji nieorganicznych i organicznych) o zasadniczym znaczeniu dla bada skadu biomateriaw. Omwione s etapy przygotowania prbek do detekcji wybranych substancji w rnych, najczciej spotykanych matrycach biologicznych (wodach, produktach ywnociowych, tkankach biologicznych) i innych biomateriaach. Przedstawione s metody oceny jakoci wynikw analiz.

Literatura

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

Chemia analityczna I, Chemia analityczna II

Forma zaliczenia

seminarium

Przedmiot

Biotechnologia materiaw polimerowych

Rok

4

Rodzaj zaj

Wykad + Laboratorium

Semestr

VII (zimowy)

Symbol przedmiotu

Godzin

30+15

Odpowiedzialny

Dr in. Andrzej Plichta

Punkty kredytowe

2

Opis przedmiotu

Celem wykadu jest omwienie metod biotechnologicznych otrzymywania materiaw polimerowych z wykorzystaniem substancji biologicznych oraz organizmw ywych a take biotechnologicznych metody otrzymywania monomerw i surowcw do syntezy materiaw polimerowych.

W wykadzie uwzgldnione bd wiadomoci na temat biotechnologicznych procesw degradacji materiaw polimerowych. W wykadzie szczeglna uwaga powicona bdzie degradacji hydrolitycznej, enzymatycznej, bakteryjnej, z udziaem grzybw oraz kompostowania.

Uwzgldnione bd rwnie biotechnologiczne zastosowania materiaw polimerowych.

stosowane w medycynie oraz dziedziny ich zastosowa.

W ramach laboratorium planowane s 3 eksperymenty 5 godzinne:

1. kopolimeryzacja laktydu z -kaprolaktonem i badania szybkoci biodegradacji,

2. modyfikacja skrobi ziemniaczanej,

3. synteza poliestrw alifatycznych metod polikondensacjii badania degradacji hydrolitycznej

Literatura

1. Alexander Steinbchel, Biopolymers, Wiley-VCH, London, 2004.

2. Red. Buddy D. Ratner and Allan S. Hoffman, Biomaterials Science, an Introduction to Materials in Medicine, Academic Press, London, 1996.

3. Ed. John W. Boretos, Murray Eden, Contemporary Biomaterials, Noyes Pub., New Jersey, 1984.

4. Ruth Freitag, Synthetic Polymers for Biotechnology and Medicine Eurekah.com / Landes Bioscience, Georgetown, 2003.

Wymagane wczeniejsze zaliczenie przedmiotw

chemia organiczna

Forma zaliczenia

egzamin pisemny + sprawozdanie z laboratorium

Blok specjalnociowy: Biotechnologia Chemiczna Leki i Kosmetyki

Przedmiot

Laboratorium syntezy i biotransformacji

Rok

4

Rodzaj zaj

Laboratorium

Semestr

VII (zimowy)

Symbol przedmiotu

Godzin

105

Odpowiedzialny