PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA, 5. APRIL 2018 .Udele¾bo na strokovnem usposabljanju Kulturni

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA, 5. APRIL 2018 .Udele¾bo na strokovnem usposabljanju...

Cankarjev dom Kulturni bazar 2018

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KULTURO

MINISTRSTVO ZA IZOBRAEVANJE,ZNANOST IN PORT

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KULTURO

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA, 5. APRIL 2018

V CANKARJEVEM DOMU, PREERNOVA CESTA 10, LJUBLJANA

Jubilejni, deseti Kulturni bazar 2018 prinaa bogat program strokovnega usposabljanja. Skoraj petdeset dogodkov na ta dan udeleencem omogoa, da si program oblikujete po svojih potrebah in eljah.

Program predstavlja razline naine, kako nam je z medresorskim sodelovanjem uspelo okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi tevilna kreativna partnerstva, ki danes e pripomorejo ne le k inovativnejemu unemu okolju, temve spodbujajo tudi kreativno miljenje, socialno vkljuenost, krepijo drubene veine ter imajo tevilne druge pozitivne uinke na razvoj posameznikov in drube.

Strokovno usposabljanje namenjamo:

strokovnim delavcem s podroja vzgoje in izobraevanja: - vrtcev, osnovnih in srednjih ol, - osnovnih ol s prilagojenim programom ter zavodov za vzgojo in izobraevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, - glasbenih ol, dijakih domov, ljudskih univerz, javnih zavodov (ZRS, CPI, ACS, COD ...);

strokovnim delavcem iz kulture in kulturnim ustvarjalcem;

strokovnim delavcem ire strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vkljuujete kulturnovzgojne vsebine (npr. prehrana, zdravje, okolje in prostor, port );

nartovalcem politik in strokovnim delavcem na pristojnih ministrstvih in dravnih ustanovah, ki v razlinih resorjih skrbite za programe in projekte za otroke in mladino;

nartovalcem politik in strokovnim delavcem v obinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraevanje oz. drubene dejavnosti;

strokovnim delavcem in tudentom razlinih fakultet in akademij;

vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.

Program je zasnovan tako, da so vsebine zanimive za vse natete skupine strokovnih delavcev, zato tega pri posameznih dogodkih ne navajamo posebej. Pri dogodkih, pri katerih je vsebinski poudarek prilagojen doloeni skupini vzgojno-izobraevalnega sistema, je to posebej oznaeno (vrtec V, osnovna ola O, srednja ola S).

2Cankarjev dom Kulturni bazar 2018

REPUBLIKASLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

MINISTRSTVOZA ZDRAVJE

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KULTURO Partnerji

Slovenska nacionalna komisijaza UNESCO

Organizacija Zdruenihnarodov za izobraevanje,

znanost in kulturo

astna pokroviteljica

PRIJAVE

Udelebo na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar 2018 si zagotovite z e-prijavo, ki je vaa vstopnica na izbrane dogodke.

e si elite izbrati program, ki vam bo najbolj po meri glede na vae zanimanje in podroje dela, vam priporoamo, da se prijavite im prej, saj je tevilo sedeev v dvoranah in predavalnicah omejeno.

Prijavo poljite im prej, najpozneje pa do 20. marca 2018.

Potrdilo o udelebi na strokovnem usposabljanju prejmete vsi, ki se udeleite dogodkov v skupnem obsegu vsaj osmih olskih ur.

Udeleite se lahko tudi le posameznih dogodkov, vendar je tudi v tem primeru potrebna e-prijava (kot vstopnica).

Vrtcem in olam prav posebej priporoamo, da se usposabljanja na Kulturnem bazarju udelei ve strokovnih delavcev posameznega VIZ (strokovni delavci razlinih predmetov in podroij, razlinih stopenj izobraevanja, tudi svetovalne slube, olski knjiniarji ).

Udeleba na strokovnem usposabljanju je za vse udeleence brezplana.

3Cankarjev dom Kulturni bazar 2018

LINHARTOVA DVORANA

9.0010.00

Kulturno-umetnostna vzgoja v digitalni dobi, plenarno predavanje

Predava: Gerfried Stocker, umetniki direktor festivala Ars Electronica, Linz, Avstrija

eprav bi tevilni menili, da se je naa digitalna doba zaela ele pred kratkim z iphonom ipd., je zgodovina medijske umetnosti pravzaprav e precej dolga. Danes lahko prepoznamo, da tevilna od teh starih umetnikih del in eksperimentov dajejo edinstven uvid v nenehno kulturno spreminjanje, ki ga povzroa digitalna revolucija. Tako ta e predstavlja pomemben del nae kulturne dediine in, kar je e pomembneje, potencialno mono orodje za razumevanje kulturnih znailnosti naega asa.

Kulturna dediina 21. stoletja bo povsem digitalna bodisi izhajajoa iz digitalnega okolja bodisi zapisana in upodobljena z digitalnimi sredstvi. Na izziv je, kako se s tem spoprijeti. Kako shraniti in predstaviti zgodnja dela digitalne in medijske umetnosti v naih arhivih, muzejih? Morda je e pomembneje vpraanje, kako razviti ustrezno kulturo hkratnega digitalnega in fizinega bivanja ter kako obenem ohraniti svojo individualnost in biti v stalni povezanosti s svetom.

Brez posebnega vizionarnega razmiljanja lahko uvidimo, da gre za izzive mlaji generaciji, vendar smo mi tisti, ki jih moramo izobraziti, jih pripraviti za to novo kulturo. Kulturno-umetnostna vzgoja ima pomembno vlogo v tem ustvarjalnem procesu.

Predavanje bo v angleini, zagotovljen bo simultani prevod v slovenino.

O predavatelju:

Gerfried Stocker je medijski umetnik in inenir telekomunikacij. Leta 1991 je ustanovil x-space, ekipo za izvajanje interdisciplinarnih projektov, ki je ustvarila in izvedla tevilne instalacije in performanse z elementi

interakcije, robotike in telekomunikacij. Od 1995 je Gerfried Stocker umetniki direktor festivala Ars Electronica. V obdobju 199596 je vodil skupino umetnikov in tehnikov, ki so razvili pionirske strategije Ars Electronica Centra ter vzpostavili interni raziskovalni in razvojni oddelek Ars Electronica Futurelab. Od leta 2004 sta njegova poglavitna odgovornost zasnova in izpeljava mednarodnih razstav, ki jih organizira Ars Electronica, od 2005 pa tudi nartovanje in tematsko umeanje novega, razirjenega Ars Electronica Centra.

11.0012.30

Na kratko o kratkih, voden ogled programa kratkih filmov

Selitev (iga Virc, Slovenija, 2016, 14 min), Zdravi ljudje za razvedrilo (Zdravi ljudi za razonodu, Karpo Godina, Jugoslavija, 1971, 14 min), Vsiljivki (Vill Mark, Thea Hvistendahl, Norveka, 2016, 5 min), Dobro unoveno popoldne (Martin Turk, Slovenija, 2016, 7 min)

Filmski izbor in pogovor so pripravili: Peter Cerovek in Matev Jerman, Drutvo Kraken; Barbara Kelbl, Kinodvor; in dr. Maja Krajnc, Slovenska kinoteka

Prednost kratkega filma je, da si na enem samem obisku kina, v sklopu ene ali dveh olskih ur, lahko ogledamo ve filmskih naslovov. Tako lahko v kratkem asu raziskujemo, spoznavamo ter med seboj primerjamo razline filmske zvrsti, anre, avtorske pristope, govorice in raznovrstne tematike. Filmski izbor lahko vsaki znova prilagajamo starostni skupini in vsebinam, ki jih z otroki in mladimi elimo obravnavati. Ob tokratnem ogledu filmskega programa se bomo sprehodili skozi sceno kratkega filma pri nas in v tujini, spoznali posamezne delenike ter se dotaknili pedagoke vrednosti kratkega filma za filmsko vzgojo in ire vzgojno-izobraevalne dejavnosti.

18.0019.00

Sklepna prireditev Kulturnega bazarja 2018 iCankar, detektivka za mlade

Reija:Marua Kink; igrajo:Nataa Keser, Jure Kopuar/Vid Klemenc in Domen Vali; kostumografija in scenografija:Tina Bona; avtor glasbe:Kristijan Krajnan; oblikovanje svetlobe:Jaka Varmu; lektura:Simon erbinek; izvrna produkcija: Mija piler; produkcija: Zavod Margareta Schwwarzwald, Cankarjev dom in Mestno gledalie Ptuj

V predstavi bodo gledalci podrobneje spoznali lik in delo Ivana Cankarja, enega najvejih mojstrov slovenske besede in prvega slovenskega poklicnega pisatelja, ter prelomne dogodke iz njegovega ivljenja. Cankarja kot upornika z razlogom, ki bi bil s svojimi idejami z lahkoto tudi tukaj in zdaj. Ti dogodki se bodo prepletali z nekaterimi njegovimi literarnimi zgodbami, ki bodo tvorile celoto. Mone, skoraj filmske podobe, ki jih v svojih delih ustvari z besedami, sestavljajo mozaik ivljenja heroja, o katerem se bodo uili v olah e leta po njegovi smrti.

Cankar tako pride blije, ne izgubi pa svoje skrivnostnosti in pomenskosti. Obeta se nam torej napeta zgodba, sestavljena iz resninih dogodkov njegovega ivljenja in dogodkov, ki jih je spletla njegova domiljija.

foto

: rub

ra (

arhi

v A

rs E

lect

roni

ce)

vir:

arhi

v C

anka

rjeve

ga d

oma

4Cankarjev dom Kulturni bazar 2018

KOSOVELOVA DVORANA

9.0010.30

Plesne degustacije, kratke predstavitve projektov in programov

Sodelujejo: EnKnapGroup, Emanat, CoFestival, Festival Velenje in mladi plesni ustvarjalci

Na plesnih degustacijah bomo predstavili odlomke iz profesionalnih plesnih produkcij, pedagoke programe profesionalnih plesnih intitucij, festivale, projekte in avtorske plese mladih plesnih ustvarjalcev, nastalih na temo kulturne dediine. Po predstavitvah bo as za pogovor, na katerem bodo ustvarjalci (tako profesionalci kot mladi plesalci, stari med 8 in 14 let) odgovarjali na vpraanja o procesu dela in doivljanju plesa.

11.3013.00

Radiotelevizija Slovenija: odgovornost in privilegij delati za otroke in mlade Izobraevanje o kakovostnih medijskih vsebinah, namenjenih mladi publiki, in zakaj so kljunega pomena

Izvajajo: ustvarjalci programov za otroke in mlade na Radiu Slovenija, Televiziji Slovenija in MMC RTV Slovenija

Kakne so naloge medija s statusom javnega zavoda in kako se uresniujejo? Kaj Radiotelevizijo Slovenija loi v mnoici medijskih vsebin, ki smo je deleni? Kako s spremljanjem kakovostnih otrokih in mladinskih medijskih vsebin otroke in mladostnike motivirati k irjenju obzorij,