PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ NA OBSZARZE 4 1. Wprowadzenie do ¢â‚¬â€Programu rozwoju turystyki wodnej

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ NA OBSZARZE 4 1. Wprowadzenie do...

 • Urząd Marszałkowski

  Województwa Zachodniopomorskiego

  PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ

  NA OBSZARZE DORZECZA RZEKI ODRY

  ORAZ JEZIORA DĄBIE I JEZIORA MIEDWIE

  Mgr Michał Bucholz

  Dr hab. Leszek Butowski

  Dr Krzysztof Łopaci ński

  Dr Jan Owsiak

  Dr Janusz Sewerniak

  IInnssttyyttuutt TTuurryyssttyykkii

 • Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza rzeki Odry oraz Jeziora Dąbie i Jeziora Miedwie Praca wykonana na zlecenie Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Instytucie Turys tyki Sp. z o.o. Instytut Turystyki Sp. z o.o. 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 341, lok. 265 Szczecin, listopad 2012

 • 1

  SPIS TREŚCI

  1. Wprowadzenie do „Programu rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza

  rzeki Odry oraz jeziora Dąbie i jeziora Miedwie. ......................................................... 4

  1.1. Informacje wprowadzające. ....................................................................................... 4

  1.2. Obszar realizacji „Programu…”. ................................................................................ 6

  1.3. Cele realizacji „Programu…”. .................................................................................... 7

  1.4. Zakres rzeczowy „Programu…”. ............................................................................... 7

  1.5. Charakter i zakres konsultacji z partnerami ............................................................... 8

  2. Potencjał obszaru dorzecza rzeki Odry oraz jeziora Dąbie i jeziora Miedwie

  w zakresie turystyki wodnej. ......................................................................................... 10

  2.1. Walory naturalne w zakresie turystyki wodnej. ....................................................... 10

  2.1.1. Jeziora. .............................................................................................................. 11

  2.1.2. Rzeki. ................................................................................................................ 16

  2.1.3. Obszary ochrony przyrody. .............................................................................. 17

  2.2. Infrastruktura techniczna do rozwoju i uprawiania turystyki

  wodnej i zagospodarowanie jezior i rzek. ................................................................ 23

  2.2.1. Drogi i dostępność komunikacyjna. ................................................................. 23

  2.2.2. Baza noclegowa i gastronomiczna. .................................................................. 24

  2.2.3. Zagospodarowanie jezior i rzek. ...................................................................... 25

  2.2.4. Wodne szlaki turystyczne. ................................................................................ 27

  2.3. Infrastruktura społeczna dla turystyki wodnej. ........................................................ 28

  2.3.1. Podmioty obsługi turystyki wodnej. ................................................................. 28

  2.3.2. Zarządzanie i organizacja łowisk. .................................................................... 30

  2.3.3. Informacja turystyczna. .................................................................................... 32

  2.3.4. Organizacje turystyczne i związane z turystyką. ............................................. 33

  2.4. Oferta produktu turystycznego. ................................................................................ 34

  2.5. Promocja turystyki wodnej. ...................................................................................... 35

  3. Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju śródlądowej turystyki wodnej w

  województwie Zachodniopomorskim na obszarze realizacji „Programu…”. .......... 37

  3.1. Śródlądowa turystyka wodna w Polsce: ................................................................... 37

  3.1.1. Rynek turystyczny w Polsce, Europie i na świecie. ......................................... 37

  3.1.2. Rynek śródlądowej turystyki wodnej. .............................................................. 41

  3.1.3. Rynek śródlądowej turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim 46

 • 2

  3.2. Polityka instytucji zarządzających akwenami wodnymi i obszarami

  przyrodniczymi chronionymi prawem. .................................................................... 51

  3.3. Kierunki rozwoju turystyki innych obszarów pojeziernych i dorzeczy w Polsce:... 56

  3.3.1. Rozwój innych obszarów pojeziernych. ........................................................... 56

  3.3.2. Sztuczne zbiorniki wodne z funkcją turystyczną. ............................................ 63

  3.3.3. Rzeki i szlaki kajakowe. ................................................................................... 64

  4. Projekty i inwestycje na rzecz rozwoju turystyki wodnej. ......................................... 68

  4.1. Charakterystyka projektów i inwestycji w zakresie turystyki wodnej: .................... 68

  4.1.1. Rodzaje projektów i inwestycji w zakresie turystyki wodnej. ......................... 68

  4.1.2. Kluczowe projekty i inwestycje w zakresie turystyki wodnej. ........................ 69

  4.2. Projekty i inwestycje w zakresie zagospodarowania akwenów i ich nabrzeży:....... 71

  4.2.1. Projekty i inwestycje w zakresie infrastruktury służącej

  bezpośrednio do uprawiania turystyki wodnej. ................................................ 71

  4.2.2. Projekty i inwestycje w zakresie urządzeń i instalacji hydrotechnicznych

  oraz prac hydrotechnicznych oraz inne inwestycje, w tym drogowe. .............. 74

  4.3. Projekty w zakresie poprawy atrakcyjności produktu turystycznego. ..................... 75

  4.4. Projekty na rzecz promocji turystyki wodnej. .......................................................... 77

  5. Analiza SWOT śródlądowej turystyki wodnej na obszarze realizacji

  „Programu…”. ............................................................................................................... 79

  5.1. Analiza SWOT. ........................................................................................................ 79

  5.2. Rekomendacje. ......................................................................................................... 82

  6. Identyfikacja celów i działań dla rozwoju turystyki wodnej na obszarze realizacji

  „Programu…”. ............................................................................................................... 84

  6.1. Cele i działania dla „Programu…”: .......................................................................... 84

  6.2. Odniesienie do regionalnych dokumentów strategicznych. ..................................... 85

  6.3. Proponowane działania, zadania i programy operacyjne na rzecz rozwoju

  turystyki wodnej – rozwinięcie. ............................................................................... 90

  7. Koncepcja budowy produktu turystycznego w zakresie turystyki wodnej na

  obszarze programu rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza rzeki Odry

  oraz jeziora Dąbie i jeziora Miedwie w oparciu o potencjał turystyki wodnej. ....... 92

  7.1. Założenia teoretyczne do budowy produktu turystycznego opartego na potencjale

  turystyki wodnej. ...................................................................................................... 92

  7.2. Proponowane produkty oparte na potencjale turystyki wodnej. .............................. 97

  7.3. Odbiorcy produktu – segmenty główne i uzupełniające. ....................................... 100

 • 3

  7.4. Wytyczne do budowania marki turystycznej opartej na potencjale turystyki

  wodnej. ................................................................................................................... 104

  7.5. Wytyczne realizacyjne dla wdrażania koncepcji produktu turystycznego. ............ 107

  8. Zakończenie. ................................................................................................................. 110

  9. Wykaz partnerów do konsultacji. ............................................................................... 111

  10. Spis rysunków i tabel. .................................................................................................. 112

  11. Wykaz źródeł. ............................................................................................................... 114

 • 4

  1. Wprowadzenie do „Programu rozwoju turystyki wodnej na obszarze

  dorzecza rzeki Odry oraz jeziora Dąbie i jeziora Miedwie”.

  1.1. Informacje wprowadzające.

  „Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza rzeki Odry oraz jeziora

  Dąbie i jeziora Miedwie” został opracowany w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie

  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie ze Specyfikacją

  Istotnych Warunków Zamówienia, jako jeden z czterech programów dla czterech