Click here to load reader

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

 • View
  36

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „RADOŚĆ” Z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ W KWIDZYNIE. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „RADOŚĆ”. Założenia programu. Cele główne programu. Szczegółowe cele programu. Struktura programu. Realizacja programu. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

 • Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Czyste powietrze wok nas

  PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGORADOZ GRUP OBKOWW KWIDZYNIE

 • PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNERADO

 • 7 ust.1 pkt 7

  Zaoenia programu

  Cele gwne programuStruktura programuSzczegowe cele programu7 ust.1 pkt 6Realizacja programu7 ust.1 pkt 8

 • Zaoenia programu

  Ochrona dzieci przed szkodliwym wpywem dymu tytoniowego.

  Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziaem rodzicw i opiekunw.

  Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programw antytytoniowych.

  Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wyksztacenie u dzieci wiadomej postawy ochrony wasnego zdrowia w sytuacjach, gdy s skazane na bezporedni kontakt z palcymi.

  Program moe by rozszerzony na rodowisko lokalne.

 • Cele gwne programuWzrost kompetencji rodzicw w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycj na dym tytoniowy.

  Zwikszenie umiejtnoci dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywaj w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy doroli pal przy nich tyto.

 • Szczegowe cele programuWyksztacenie umiejtnoci rozpoznawania rnych rde dymw.

  Wyksztacenie umiejtnoci rozpoznawania rnych dymw, wydobycie dymu papierosowego.

  Zwikszenie wraliwoci dzieci na szkodliwo dymu papierosowego.

  Zwikszenie wiedzy na temat skutkw palenia papierosw.

  Zwikszenie wraliwoci dzieci na miejsca, w ktrych mog by naraane na dym.

 • Struktura programuProgram skierowany do dzieci skada si z piciu zaj warsztatowych.

  Poszczeglne zajcia skoncentrowane s na odbiorze wrae poprzez oddziaywanie na wiele zmysw dzieci oraz dostosowane s rozwoju poznawczego, aktywnoci, dowiadcze i potrzeb dziecka.

  Partnerami programu na poziomie krajowym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dziecistwa Wolnego od Tytoniu.

 • TYTUY ZAJI. WYCIECZKAII. CO I DLACZEGO DYMI?III. JAK SI CZUJ, KIEDY DYMI PAPIEROS?IV. CO SI DZIEJE, GDY LUDZIE PAL PAPIEROSY? V. JAK UNIKA DYMU PAPIEROSOWEGO?

 • Od kilku lat w przedszkolu realizujemy program edukacji antynikotynowej pod hasem Czyste powietrze wok nas. Zajcia przeprowadzane s w rnych formach: wycieczki, warsztaty, zabawy badawcze, zajcia plastyczne, zajcia muzyczne, turnieje, spotkanie z pielgniark, zabawy dramowe, rozmowy.

 • I. WYCIECZKAPodczaswycieczkidzieciobserwowayrnerdadymw: dym z fabryk, z komina, spaliny samochodw oraz ludzi palcych papierosy. Po powrocie z wycieczki dzieci opowiaday o swoich wraeniach. Podejmoway prby wyjanienia, na czym polega szkodliwy wpyw dymu i spalin na zdrowie i samopoczucie czowieka. Wycieczka ulicami osiedla obserwacje rde dymw - pojazdyWycieczka ulicami osiedla obserwacje rde dymw - kominyWycieczka ulicami osiedla obserwacje rde dymw - fabryki Wycieczka ulicami osiedla obserwacje rde dymw - pojazdy

 • Co si dzieje, gdy ludzie pal papierosy? Uwiadomienie dzieciom skutkw palenia papierosw oraz przebywania w zadymionym pomieszczeniuZapoznanie z anatomi czowieka, osuchiwanie kolegi za pomoc stetoskopu.Ogldanie ilustracji przedstawiajcych puca zdrowe i chore,Poznanie historii Dinusia, ogldanie bajki z serii Byo sobie ycie- PucaUczestniczenie w zabawach pantomimicznych.

 • Malowanie na duym formacie papieru praca zbiorowa Co i dlaczego dymi? Zlokalizowanie rnych rde dymw,Okrelenie rnych rodzajw dymw,Okrelenie przyczyn wydobywania si dymw.

 • Wykonanie tabliczek z hasem NIE PAL PRZY MNIE!.

 • CO I DLACZEGO DYMI?W czasie zaj warsztatowych dzieci:

  Okrelaycechydymupapierosowego

  Uwiadamiaysobie,ejestonszkodliwydlazdrowiaczowieka,

  Zobaczyy jakiesskutkipaleniapapierosw,

  Poznaymiejsca,wktrychmogbynaraonenawdychaniedymupapierosowego,

  Wykonayznaczek"zakazpalenia"

  Przygotowayulotkizachcajcedorzuceniapalenia,

 • W czasie zaj warsztatowych dzieci wykonayznaczek"zakazpalenia" oraz przygotowayulotkizachcajcedorzuceniapalenia.

 • Podczas zabaw badawczych dzieci poznay budow papierosa, wykonay wiczenia oddechowe uwiadamiajc sobie, i oddychanie wieym powietrzem jest zdrowe. Podczas zabaw badawczych dzieci poznay budow papierosa.

 • W trakcie spotkania z pielgniark przeprowadzono rozmow na temat Co si dzieje, gdy ludzie pal papierosy?. Dzieci zostay zapoznane ze szkodliwoci dymu dla ludzi i rodowiska, uwiadomiono dzieciom skutki palenia papierosw oraz przebywania w zadymionym pomieszczeniu. Dzieci poznay sposoby radzenia sobie w sytuacjach, kiedy inni pal. Przedszkolaki otrzymay samoprzylepne znaczki zakazu palenia, a take zaprojektoway i wykonay znaczki wasnego pomysu, ktre nakleiy na drzwiach do swojego pokoju.

 • Dzieci miay moliwo okrelania zapachw miych i nieprzyjemnych dla nich. Na zajciach plastycznych dzieci wykonay prac technik collage Papieros straszak. W czasie zajcia dzieci samodzielnie ozdabiay papieros, pisay hasa antynikotynowe na filtrze i wykonay wystawk prac. Na zakoczenie kade dziecko zabrao swj model papierosa do domu i pokazao swoim najbliszym.

 • Codziennie take miay moliwo kolorowania rnego rodzaju obrazkw tematycznie zwizanych z omawian problematyk. Malowalimy rwnie na duym formacie papieru praca zbiorowa Co i dlaczego dymi?. W tej pracy dzieci w formie graficznej przedstawiy wraenia z wycieczki: maloway rda trujcego dymu: kominy fabryk, pojazdy, ogrzewanie mieszka.

 • Zadaniem dzieci byo take wykonanie plakatw Brzydki wiat plakatw Zielony wiat. Poprzez wykonanie tej pracy dzieci zrozumiay, e dba o rodowisko powinien kady czowiek. Bo kolorowy, cudowny wiat wok nas odpowiada dzieciom bardziej ni szary, smutny, w ktrym nie wida ycia i radoci.Dzieci w czasie pracy nad plakatemDzieci w czasie pracy nad plakatem

 • Smutny i wesoy wiat w oczach dzieci

 • Dzieci miay moliwo ukadania bajki Czyste powietrze wok nas. Dzieci wymylay bajk o zdrowym wiecie, czystym, penym soca i zieleni, bez dymw, wiecie w jakim chcieliby y.Na zajciach muzycznych dzieci miay moliwo nauki piosenki pt. Dinu, Czyste powietrze wok nas. Dzieci poznay sowa i melodie piosenek, potrafiy odpowiada na pytania dotyczce treci piosenki, dzieci potrafiy wyklaska i wytupa rytm piosenki oraz przedstawi scenki pantomimiczne.Zabawy dydaktyczne, badawcze i dramowe pozwoliy przedszkolakom na poznanie rde dymu, szkodliwoci dymu papierosowego i dlaczego naley unika kontaktu z palaczami i miejscami, w ktrych pal, e doroli nie powinni pali przy dzieciach, naraajc ich zdrowie, e palenie papierosw jest szkodliwe dla zdrowia dzieci, ale i dorosych, i doprowadza do wielu gronych chorb min.,

 • Dzieci poznay hasa, ktre zapraszaj dorosych do nie palenia i wiedz jak je zastosowa w swoim rodzinnym domu. A take tworzyy nowe.Zakaz palenia !Nie pal przy mnie! Nie pal dbaj o moje zdrowie!Mamo tato chc by duy, silny i zdrowy!Tu nie wolno pali!

 • Zajcia miay charakter warsztatowy i ta forma dostarczaa dzieciom najwicej okazji do uczenia si przez dowiadczenie. Zastosowano metod aktywizujc, prac w maych grupach oraz wspierajc rol nauczyciela.Program antytytoniowy realizowany w naszym przedszkolu ma jasno sprecyzowane cele dydaktyczno- wychowawcze. Uwzgldnia prawa dziecka. Angauje dom rodzinny dziecka do wsppracy w propagowaniu zdrowia. Umoliwia twrcz aktywacj dziecka w rnych formach(plastyczno- konstrukcyjnej muzycznej, ruchowej). Uczy tolerancji.Gazetka dla rodzicw w holu przedszkola

 • Podsumowaniem cyklu zaj by quiz z udziaem dzieci z grup Plastusie i Plastelinki, w ktrym dzieci mogy pochwali si zdobytymi nowymi wiadomociami na temat profilaktyki antynikotynowej. Oto jego przebieg: TURNIEJ MIDZYGRUPOWY CZYSTE POWIETRZE WOK NAS Wymie 5 rde dymw (komin, ognisko, samochd, papieros, wieca...).Czy papierosy zatruwaj rodowisko naturalne? Wyjanij dlaczego?Czy papierosy szkodz zdrowiu? Wyjanij dlaczego?Opisz w paru sowach jak wyglda powietrze? Zastanw si co zanieczyszcza powietrze w twojej okolicy?Czy takim samym powietrzem oddycha si w miecie i w lesie?Narysuj Dinusia.Narysuj znaczek Zakaz palenia papierosw.Wybierz waciwy obrazek zakaz palenia, Dinu, .Znajd 10 szczegw, ktrymi rni si obrazki.U obrazek Dinu. Rzuty woreczkiem do kosza.Przeskoki przez rozoone papierosy modele.piew piosenki o bohaterze programu Dinsiu.

  Po zakoczeniu turnieju dzieci miay moliwo obejrzenia wystawy prac wykonanych przez dzieci, podziwianiu prac i porwnywaniu.

 • Wszystkie dzieci bardzo aktywnie uczestniczyy w realizacji treci programowych, wykazay due zainteresowanie w/w tematem. Zajcia miay charakter warsztatowy i ta forma dostarczaa dzieciom najwicej okazji do uczenia si przez dowiadczenie. Zastosowano metod aktywizujc, prac w maych grupach oraz wspierajc rol nauczyciela. Program antytytoniowy realizowany w naszym przedszkolu ma jasno sprecyzowane cele dydaktyczno- wychowawcze. Uwzgldnia prawa dziecka.

  Angauje dom rodzinny dziecka do wsppracy w propagowaniu zdrowia.

  Umoliwia twrcz aktywacj dziecka w rnych formach(plastyczno- konstrukcyjnej muzycznej, ruchowej). Uczy tolerancji. Uczy praktycznych umiejtnoci radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby pal papierosy. Edukacja antytytoniowa staje si niezbdnym elementem wychowania spoecznego. Socjalizacja od podstaw, od najmodszych lat jest konieczna, zwaywszy na szczeglnie niekorzystne zjawisko biernego palenia.

 • Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza:

  Zmniejszon gotowo szkoln Zaburzenia rozwoju psychoruchowego Zaburzenia zachowania dziecka

  Zwikszon czsto wystpowania przewlekego zapalenia ucha rodkowego i konieczno interwencji chirurgicznej

  Zmniejszenie odpornoci immunologicznej organizmu.

 • W trakcie realizacji projektu dzieci wrczay listy swoim rodzicom. Odby si take marsz przeciw paleniu. Dzieci z wykonanymi przez siebie papierosami przeszy ulicami osiedla.List do Rodzicw

 • DZIKUJEMY