Click here to load reader

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA - · PDF filepotrebama preduzeća i aktom o sitematizaciji radnih mesta. Finansijsko-računovodstveni sektor zadužen je za knjigovodstvene poslove, fakturisanje,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA - · PDF filepotrebama preduzeća i aktom o sitematizaciji...

 • 1

  PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA

  ZA 2018. GODINU I TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE

  POSLOVNO IME: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PROGRES" SEDIŠTE: BAČKI PETROVAC PRETEŽNA DELATNOST: SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE ŠIFRA DELATNOSTI: 3600 MATIČNI BROJ: 08198748 PIB: 101270151 JBBK: 85956

  OSNIVAČ: SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

  Bački Petrovac, novembar 2017.

 • 2

  SADRŽAJ

  1. OPŠTI PODACI 2. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU 3. ANALIZA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU 4. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI 5. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I RASHODA PO NAMENAMA ZA 2018. GODINU 6. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI 7. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJE 8. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE 9. PLAN INVESTICIJA 10. PLANIRANE NABAVKE 11. KREDITNA ZADUŽENOST 12. TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE

 • 3

  1. OPŠTI PODACI Profil preduzeća

  Javno komunalno preduzeće "Progres" Bački Petrovac osnovano je odlukom Skupštine Opštine Bački Petrovac dana 30. marta 1990. godine. Od dana osnivanja do danas, osnivački akt je pretrpeo više izmena a zadnje su vršene u toku 2016. i 2017. godine pre svega zbog usklađivanja osnivačkog akta i ostalih opštih akata preduzeća sa novim Zakonom o javnim preduzećima i potrebama proširenja delatnosti koje preduzeće može da obavlja, kao i poverenim poslovima koje isključivo obavlja preduzeće u javnom interesu.

  U skladu sa odredbama Zakona o radu o radu donet je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP Progres, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i osnivačkim aktom donet je Statut preduzeća na koji je Skupština Opštine Bački Petrovac dala saglasnost. Pojedinačni kolektivni ugovor za JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac zaključen je 2015. godine i ističe u toku 2018. godine, pa je potrebno pristupiti pregovaranju i zaključenju novog PKU izmedju direktora preduzeća, sindikalne organizacije preduzeća i osnivača.

  Zakonski okvir kojim se uređuje poslovanje JKP "Progres" odnosno zakoni koji uređuju poslovanje Javnog komunalnog preduzeća su:

  ● Zakon o komunalnim delatnostima (Sl.glasnik RS, br. 88/2011 i 104/2016 ) ● Zakon o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS, br. 15/2016) ● Zakon o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS, br. 72/2009...145/14) ● Zakon o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) ● Zakon o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br.36/2011 i 99/2011,83/2014 i dr zakon i 5/2015) ● Zakon o obligacionim odnosima (Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) ● Zakon o PDV (Sl.glasnik RS, br. 84/2004...) ● Zakon o računovodstvu (Sl.glasnik RS, br. 62/2013) ● Zakon o reviziji (Sl.glasnik RS, br. 62/2013) ● Zakon o radu (Sl.glasnik RS, br. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) ● Zakon o zaradama u javnim preduzećima (Sl.glasnik RS, br. 93/2012) ● Zakon o porezu na dohodak građana(Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. Izn) ● Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS, br. 84/2004...47/2013) i čitav niz drugih zakona, koji utiču na poslovanje javnog preduzeća.

  Podzakonski akti koji imaju uticaj na poslovanje JKP "Progres" Bački Petrovac su: - Statut opštine Bački Petrovac (Sl. list Opštine Bački Petrovac, br.1/2014-prečišćen tekst), - Statut preduzeća, - Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, - Opštinska Odluka o komunalnim delatnostima (sl.list Opšt. B. Petrovac, br. 17/2012…) - Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

 • 4

  - Odluka o prvim izmenama i dopunama odluke osnivanju JKP "Progres" Bački Petrovac- prečišćeni tekst (Sl.list opštine B.Petrovac, br. 14/2016) i Odluka o drugim izmenama i dopunama odluke o osnivanju JKP ‘’Bački Petrovac’’ (Sl.list opštine B.Petrovac, br. 6/2017). - Pojedinačni kolektivni ugovor za JKP ‘’Progres’’ Bački Petrovac.

  U skladu sa osnivačkim aktom i Statutom, pretežna delatnost preduzeća je: 36.00-Skuplјanje, prečišćavanje i distribucija vode.

  Pored pretežne delatnosti preduzeće može da obavlja i sledeće delatnosti:

  37.00 – Uklanjanje otpadnih voda

  38.11 - Skuplјanje otpada koji nije opasan

  38.20 – Tretman i odlaganje otpada

  38.21 – Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

  38.32 – Ponovna upotreba razvrstanih materijala

  39.00 – Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravlјanja otpadom

  42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva

  43.11 – Rušenje objekata

  43.12 – Pripremna gradilišta

  43.22 – Postavlјanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizovanih sistema

  43.29 – Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

  43.31 – Malterisanje

  43.32 – Ugradnja stolarije

  43.33 – Postavlјanje podnih i zidnih obloga

  43.34 – Bojenje i zastaklјivanje

  43.91 – Krovni radovi

  43.99 – Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

  46.73 – Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

  46.77 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima

  47.00 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 • 5

  47.80 – Trgovina na malo na tezgama i pijacama

  47.81 – Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama

  47.82 – Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama

  47.89 – Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

  69.10 – Pravni poslovi

  69.20 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje

  70.10 – Upravlјanje ekonomskim subjektom

  70.22 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravlјanjem

  81.10 – Usluge održavanja objekata

  81.21 – Usluge redovnog čišćenja zgrada

  81.22 – Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

  81.29 – Usluge ostalog čišćenja

  81.30 – Usluge uredjenja i održavanja okoline

  82.10 – Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti

  82.11 - Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

  82.19 – Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

  96.03 – Pogrebne i srodne delatnosti

  Preduzeće obavlјa navedene delatnosti u naselјenim mestima Bački Petrovac i Kulpin, a iste može obavlјati i u širem regionu.

  Preduzeću se od osnivača dodelјuje isklјučivo pravo za obavlјanje delatnosti pružanja komunalnih usluga i u vezi s tim, poveravaju se sledeće komunalne usluge:

  - Prečišćavanje i odvodjenje otpadnih voda, - Deponovanje smeća i održavanje deponije, - Održavanje javnih zelenih površina, - Formiranje, negovanje i održavanje cvetnih površina, - Uredjivanje i održavanje pijaca, - Mašinsko i ručno suzbijanje štetne bilјke ambrozije, - Orezivanje i košenje zaštitnog sloja pojasa puta, bankina i trouglova preglednosti, - Odvođenje atmosferske kanalizacije, - Poslovi održavanja saobraćajnih površina u zimskim uslovima (''zimska služba''),

 • 6

  - Uredjivanje i održavanje groblјa i kapele, - Uredjivanje prirodno i kulturno ambijentalnih prostora.

  Poverene komunalne usluge preduzeće obavlјa na teritoriji Bačkog Petrovca i Kulpina.

  JKP "Progres" Bački Petrovac posluje sredstvima u javnoj svojini. Celokupna sredstva za obavljanje redovne delatnosti obezbeđuju se od prihoda preduzeća. Jedino sredstva za investicije obezbeđuju se iz budžeta opštine, pokrajine ili republike kao i po osnovu projekata iz drugih izvora. JKP "Progres" Bački Petrovac nije tokom 2017. godine dobijao sredstva iz Opštine Bački Petrovac u vidu subvencija za finansiranje redovne delatnosti.

  Misija, vizija i ciljevi

  Preduzeće JKP "Progres" Bački Petrovac je osnovano radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa za građane naseljenih mesta u kojima obavlja te delatnosti.

  Najznačajnija delatnost preduzeća je snabdevanje građana pijaćom vodom. Kvalitet vode na pojedinim mestima nije zadovoljavajućeg kvaliteta. To se pre svega odnosi na Kulpin gde je voda neodgovarajućeg kvaliteta pre svega zbog povećane koncentracije arsena.

  Voda iz Eko-česmi u Bačkom Petrovcu i Kulpinu je u toku 2017. godine bila ispravna za piće.

  U Bačkom Petrovcu tokom 2017. godine problem sa arsenom nije izražen, te je voda većim delom godine bila ispravna za piće.

  Iz napred navedene konstatacije proističe i osnovni zadatak za narednu i sledeće godine, a to je poboljšanje kvaliteta pijaće vode, ali i obezbeđivanje dovoljne količine vode u Bačkom Petrovcu i u Kulpinu. U ovom trenutku u Bačkom Petrovcu može se računati samo na dva bunara (B1 i B6). Bunar B-1, je najstariji, ali daje najkvalitetniju vodu. U 2016. godini je izbušen novi bunar