Click here to load reader

Program poslijediplomskog doktorskog studija strojarstva

 • View
  268

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Program poslijediplomskog doktorskog studija strojarstva

 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

  PRIJEDLOG POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA

  Strojarstvo

  Split, xx. srpnja 2012.

  Sveuilite u Splitu

  Dekan

  Prof. dr. sc. Sran Podrug

  Rektor

  Prof. dr. sc. Ivan Pavi

 • N A S T A V N I P L A N I P R O G R A M

  Poslijediplomski doktorski studij: Strojarstvo

  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

  Ruera Bokovia 32, HR-21000 Split

  Telefon: + 385 21 305 777

  Telefaks: + 385 21 305 776

  [email protected]

  http: //www.fesb.hr

  mailto:[email protected]

 • P O S L I J E D I P L O M S K I S T U D I J : S T R O J A R S T V O

  2

  SADRAJ 1. UVOD............................................................................................................................................................. 3

  1.1. RAZLOZI ZA POKRETANJE STUDIJA ........................................................................................................................................ 3 1.2. DOSADANJA ISKUSTVA U PROVOENJU EKVIVALENTNIH ILI SLINIH PROGRAMA ................................................... 6 1.3. OTVORENOST STUDIJA PREMA POKRETLJIVOSTI STUDENATA ......................................................................................... 7 1.4. UKLJUIVANJE STUDENATA U ZAJEDNIKI PROGRAM S INOZEMNIM SVEUILITIMA ............................................... 7 1.5. OSTALI ELEMENTI I POTREBNI PODACI ................................................................................................................................. 7

  2. OPI DIO ...................................................................................................................................................... 8

  3. OPIS PROGRAMA ...................................................................................................................................... 13

  3.1. STRUKTURA I ORGANIZACIJA DOKTORSKOG PROGRAMA ............................................................................................... 13 3.2. POPIS KOLEGIJA, SEMINARA I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKIH AKTIVNOSTI ............................................................... 18 3.3. OPIS PREDMETA ....................................................................................................................................................................... 23 3.4. OPIS SEMINARA ....................................................................................................................................................................... 93 3.5. UVJETI I NAIN STUDIRANJA .............................................................................................................................................. 102 3.6. SUSTAV SAVJETOVANJA I VOENJA KROZ STUDIJ .......................................................................................................... 104 3.7. POPIS PREDMETA ILI MODULA KOJE STUDENTI MOGU UPISATI S DRUGIH STUDIJA ................................................. 104 3.8. POPIS PREDMETA I/ILI MODULA KOJI SE MOGU IZVODITI NA STRANOM JEZIKU ....................................................... 104 3.9. KRITERIJI I UVJETI PRIJENOSA ECTS BODOVA ............................................................................................................... 104 3.10. NAIN ZAVRETKA STUDIJA ............................................................................................................................................... 104 3.11. UVJETI NASTAVKA STUDIJA ................................................................................................................................................ 104 3.12. UVJETI I STJECANJA POTVRDE (CERTIFIKATA) O APSOLVIRANOM DIJELU PROGRAMA .......................................... 105 3.13. UVJETI I NAIN STJECANJA DOKTORATA BEZ POHAANJA NASTAVE I POLAGANJA ISPITA ................................... 105 3.14. MAKSIMALNA DULJINA TRAJANJA STUDIJA .................................................................................................................... 105

  4. UVJETI IZVOENJA STUDIJA .............................................................................................................. 106

  4.1. MJESTA IZVOENJA STUDIJSKIH PROGRAMA .................................................................................................................. 106 4.2. PODACI O PROSTORU I OPREMI PREDVIENOJ ZA IZVOENJE STUDIJA ...................................................................... 106 4.3. POPIS ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA NA KOJIMA SE TEMELJI DOKTORSKI PROGRAM ........................... 106 4.4. INSTITUCIJSKO RUKOVOENJE DOKTORSKIM PROGRAMOM ........................................................................................ 109 4.5. UGOVORNI ODNOSI IZMEU STUDENATA I NOSITELJA DOKTORSKOG STUDIJA ....................................................... 110 4.6. IMENA NASTAVNIKA I SURADNIKA KOJI IZVODE NASTAVU ......................................................................................... 110 4.7. POPIS NASTAVNIH BAZA ZA PROVOENJE PRAKTINE NASTAVE ............................................................................... 205 4.8. OPTIMALAN BROJ STUDENATA NA STUDIJU .................................................................................................................... 205 4.9. PROCJENA TROKOVA STUDIJA PO STUDENTU ................................................................................................................ 205 4.10. FINANCIRANJE POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA ................................................................................................................ 205 4.11. NAIN PRAENJA KVALITETE I USPJENOSTI IZVEDBE POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA .......................................... 206

  5. OSTALE NAPOMENE .............................................................................................................................. 207

 • P O S L I J E D I P L O M S K I S T U D I J : S T R O J A R S T V O

  3

  1. UVOD

  1.1. Razlozi za pokretanje studija

  Podruje strojarstva jedan je od najdinaminijih sektora europske i svjetske ekonomije.

  Razvitak ovog sektora pokree temeljite promjene u svim podrujima rada i ivota. Strojarstvo

  danas predstavlja izrazito iroko i interdisciplinarno podruje tehnikih znanosti tako da praktiki

  nema ljudske djelatnosti u kojoj izravno ili neizravno ne pridonosi znaajno njenom razvoju.

  Strojarstvo obuhvaa vrlo irok raspon razliitih tehnikih znanja koja se primjenjuju u gotovo

  svim gospodarskim sustavima: poljoprivredi, graevinarstvu, kemijskoj i procesnoj industriji,

  medicini itd. Ovo je podruje takoer usko povezano i dijelom obuhvaa niz disciplina iz polja

  temeljnih tehnikih znanosti. Navedeno podruje prepoznato je kao podruje od strateke vanosti

  za razvitak drutva. Europska komisija je zajedno s industrijom angairana na poticanju razvoja

  novih edukacijskih programa u ovom podruju kao preduvjeta za razvoj drutva. Potreba za

  poveanjem broja obrazovanih strunjaka i znanstvenika u ovom podruju istaknuta je i u

  Strategiji razvitka Republike Hrvatske za 21. stoljee.

  Kontinuiran i brz razvoj ovog podruja potican novim saznanjima i dostignuima nuno

  trai i odgovarajui proces naobrazbe. Osnovni preduvjet breg razvoja drutva, te dranja koraka

  s razvijenim svijetom upravo su vrhunski obrazovani strunjaci i znanstvenici. Od njih se

  zahtijevaju metodoloki sustavna znanja i iskustva iz podruja inenjerstva, s posebnim

  naglaskom na otvorenosti novim konceptima i inovativnim rjeenjima.

  Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo ima za cilj obrazovanje znanstvenika i

  strunjaka za vodee i najsloenije poslove u podruju strojarstva u gospodarstvu, visokokolskim

  ustanovama i institutima te dravnim i drugim javnim institucijama.

  Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju utvruje zakonsku obvezu

  usklaivanja studijskih programa s Bolonjskom deklaracijom. Predloeni studijski program

  predstavlja transformaciju dosadanjeg poslijediplomskog znanstvenog studijskog programa

  Strojarstva u skladu s preporukama Bolonjske deklaracije i trendovima na renomiranim europskim

  sveuilitima. Obrazovanje studenata provodi se prvo kroz preddiplomski studij u trajanju od 6

  semestara, a zatim kroz diplomski studij u trajanju od jo 4 semestra. Nastavak obrazovanja na III

  razini, provodi se poslijediplomskim doktorskim studijem u trajanju od 6 semestara.

  Predloeni poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo temelji se na mentorskom sustavu.

  Student se uz pomo mentora i uz prikladan izbor kolegija moe usmjeravati prema odabranim

  znanstvenim granama ili interdisciplinarnim istraivanjima iz znanstvenih polja strojarstva i temeljnih

  tehnikih znanosti. Svi ponueni kolegiji ustrojeni su u skladu s ECTS bodovnim sustavom.

  Mogunost slobodnog izbora pojedinih kolegija omoguava studentima upotpunjavanje i

  produbljivanje znanja u skladu s njihovim znanstvenim interesima. Studentima se omoguava upis

  kolegija doktorskih studija drugih sastavnica Sveuilita u Splitu ili sastavnica drugih sveuilita ime

  se ostvaruje dodatna dimenzija interdisciplinarnosti znanstvenog i strunog usavravanja.

 • P O S L I J E D I P L O M S K I S T U D I J : S T R O J A R S T V O

  4

  Razvoj znaajnog dijela gospodarstva i sektora javnih djelatnosti orijentiranih proizvodnji

  dominantno se oslanja upravo na znanstvenike i strunjake ovog profila. Stoga e intenzivniji

  razvitak regije jo snanije istaknuti potrebu za veim brojem strunjaka u podruju strojarstva.