3
Na osnovu 6lana 58. stav 2.Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK br. 15/00) iilana 15. stav 1. Pravilnika o arhivistiEkim zvanjima, uslovima i naiinu sticanja osnovnih i vi5ih strudnih zvanja u arhivskoj djelatnosti, br. 1011-38-1417113 od 22.01.2013. godine, Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi: PROGRAM ZA POLAGANJE STRUENOG ARHIVARSKOG ISPITA kandidata sa sredniom struinom spremom toPct Dto 1. Ustavno uredenje Bosne i Hercegovine, Federaciie Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona Ustavno uredenje Bosne i Hercegovine - historijski razvoj i savremeno stanje, osnovne karakteristike druStveno-ekonomskih, nacionalnih i dru5tveno-politidkih odnosa, nadleZnosti organa centralne vlasti, entitetskih i kantonalnih nivoa, mjesto i uloga op6ine kao lokalne zajednice, prestruktuiranje vlasnidkih odnosa, koncept liberalne demokratije i otvorenog dru5tva, medunarodno prisustvo i uticaj, put ka medunarodnim integracijama i drugo. Literatura: o Priru6nik za pripremanje strudnog ispita sluZbenika i pripravnika organa uprave sa srednjom Skolskom spremom, izdavad Ministarstvo pravde Tuzlanskog kantona, 1999. godine, autori: Ruzmira Bajri6 i Hajrudin ImSirovi6. 2. Upravni postupak Upravni postupak, osnovna nadela, nadleZnost, stranka i njeno zastupanje, komuniciranje organa i stranaka, dostavljanje pisama, rokovi, povrat u preda5nje stanje, odrZavanje reda, drugostepeni postupak pravni lijekovi, izvr5enje rje5enja i zakona, provodenje zakona. Literatura: o Priru6nik za pripremanje strudnog ispita sluZbenika i pripravnika organa uprave sa srednjom Skolskom spremom, izdavad Ministarstvo pravde Tuzlanskog kantona, 1999. godine, autori: Ruzmira Bajri6 i Hajrudin Im5irovi6.

program polaganja arhivarski_SSS.pdf

  • Upload
    ngoque

  • View
    233

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: program polaganja arhivarski_SSS.pdf

Na osnovu 6lana 58. stav 2.Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TKbr. 15/00) iilana 15. stav 1. Pravilnika o arhivistiEkim zvanjima, uslovima i

naiinu sticanja osnovnih i vi5ih strudnih zvanja u arhivskoj djelatnosti, br.1011-38-1417113 od 22.01.2013. godine, Ministar obrazovanja, nauke, kulture i

sporta Tuzlanskog kantona donosi:

PROGRAMZA POLAGANJE STRUENOG ARHIVARSKOG ISPITA

kandidata sa sredniom struinom spremom

toPct Dto

1. Ustavno uredenje Bosne i Hercegovine, Federaciie Bosne i

Hercegovine i Tuzlanskog kantona

Ustavno uredenje Bosne i Hercegovine - historijski razvoj i savremeno stanje,osnovne karakteristike druStveno-ekonomskih, nacionalnih i dru5tveno-politidkihodnosa, nadleZnosti organa centralne vlasti, entitetskih i kantonalnih nivoa, mjesto i

uloga op6ine kao lokalne zajednice, prestruktuiranje vlasnidkih odnosa, konceptliberalne demokratije i otvorenog dru5tva, medunarodno prisustvo i uticaj, put ka

medunarodnim integracijama i drugo.

Literatura:o Priru6nik za pripremanje strudnog ispita sluZbenika i pripravnika

organa uprave sa srednjom Skolskom spremom, izdavadMinistarstvo pravde Tuzlanskog kantona, 1999. godine, autori:Ruzmira Bajri6 i Hajrudin ImSirovi6.

2. Upravni postupak

Upravni postupak, osnovna nadela, nadleZnost, stranka i njeno zastupanje,komuniciranje organa i stranaka, dostavljanje pisama, rokovi, povrat u preda5njestanje, odrZavanje reda, drugostepeni postupak pravni lijekovi, izvr5enje rje5enja i

zakona, provodenje zakona.

Literatura:o Priru6nik za pripremanje strudnog ispita sluZbenika i pripravnika

organa uprave sa srednjom Skolskom spremom, izdavadMinistarstvo pravde Tuzlanskog kantona, 1999. godine, autori:Ruzmira Bajri6 i Hajrudin Im5irovi6.

Page 2: program polaganja arhivarski_SSS.pdf

II POSEBNI DIO

3. Arhivsko zakonodavstvo (propisi koji se odnose na obtastarhivistike)

Historijski razvoj arhivskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini iokruZenju.Najznadajuniji arhivski propisi kao i drugi propisi u kojima se ureduju pitanja saarhivskom gradom.

Arhivska grada kao pokretno kulturno dobro u nacionalnim i medunarodnimpropisima o za5titi kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda, odnosno kulturnihdobara u uvjetima mira i u vanrednim okolnostima.

Literatura:o Zakon o arhivskoj djelatnosti <<Sluibene novine TK>, br. 15/00),o Pravilnik o arhivistiEkim zvanjima, uslovima i nadinu sticanja

strudnih zvanja u arhivskoj djelatnosti (<Sl. novine TK>, br. 9/0{.),o Uredba o organizovanju i na6inu vr5enja arhivskih poslova u

pravnim Iicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, (<S!. novine FBiH>, br.121031,

o Pravilnik o odabiranju arhivske grade iz registraturskogmaterijala, (Sl. novine TK, br. 16/09.).

o Uredba o primopredaji arhivske grade izmedu imalaca arhivskegrade i nadleZnog arhiva (<Sl. novine TK>, broj 9/02),

4. Kancelarijsko poslovanje

Kancelarijsko poslovanje: primanje, otvaranje, pregledanje, zavodenje i

rasporedivanje akata, zdrulivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u radu, rad saktima, razvodenje predmeta i akata, rokovnik predmeta, otpremanje po5te i

stavljanje predmeta i akata u arhivu (arhiviranje) i rukovodenje istim do predajenadleZnom arhivu (odabiraje bezvrijednog registratu rskog materijala i sl.)

Literatura:o Prirudnik za pripremanje stru6nog ispita sluZbenika i pripravnika

organa uprave sa srednjom Skolskom spremom, izdavadMinistarstvo pravde Tuzlanskog kantona, 1999. godine, autori:Ruzmira Bajri6 i Hajrudin !m5irovi6.

o Uredba o kancelirijskom postovanju u organima uprave isluZbama za upravu Federacije Bosne i Hercegovine (<Sl. novineFederacije BiH>, br. 20/98),

o Uputstvo o kancelarijskom poslovanju u organima uprave isluibama za upravu u Federacija BiH (Sl. novine F BiH br. 30/98).

. Uputstvo o izmjenama i dopunama uputstva o na6inu vr5enjakancelarijskog poslovanja u organima uprave i sluibama zaupravu u Federacfii BiH (Sl. novine F BiH br.49/98).

5. Arhivistika

Arhivi: historijat, pojam i uloga, vrste i zadaci arhiva, arhivskifondovi i zbirke,

Page 3: program polaganja arhivarski_SSS.pdf

L

informativna, kulturno-prosvjetna i naudna djelatnost. Arhivska zgrada, arhivskoosoblje, arhivska biblioteka i dr. Historijat arhivistike: pojam, zadaci, razvoj, odnosarhivistike i drugih pomo6nih historijskih nauka, predmet izudavanja, razvoi arhivistikeu Bosni i Hercegovini. Arhivi: pojam i uloga, vrste arhiva, uloga arhiva u druStvu,arhivi i informatidke tehnologije, zadaci savremenih arhiva.Registraturna grada: osobenosti, nastajanje, za5tita, ophodenje sa registraturnomgradom u procesu kancelarijskog iarhivskog poslovanja, odabiranje i izlu6ivanje.Arhivska grada: pojam arhivske grade, vrste arhivske grade, preuzimanje arhivskegrade, kori5tenje arhivske grade, skeniranje, mikrofilmovanje i drugi oblici za5titearhivske grade,

Literatura:o Azem Koilar, Arhivistika u teoriji i praksi kni. 1, Tuzla 1995.o Azem KoZar,lvan Balta, Pomo6ne historijske znanosti i arhivistika,

Tuzla 2004.

6. Arhivi i informacione tehnologije

lnformacione tehnologije: arhivska grada na novim nosiocima informacija,pra6enje nastajanja grade, ophodenje sa gradom, upravljanje digitalnim zapisima,problematika originalnosti grade na elektronskim zapisima, problematika preuzimanjagrade na savremenim medijima, informati6ka arhivistika, idr.

Literatura. Azem KoZar,lvan Balta, Pomo6ne historijske znanosti i arhivistika,

Tuzla 2004.. Arhivska praksa, br. 1 i 2,lzdavadi Regionalni istorijski arhiv Tuzla,

Dru5tvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine - Ogranak Tuzla,Tuzla 1998/99.

Stupanjem na snagu ovog Programa, prestaie vaZiti Program za polaganiestrudnog arhivistiEkog ispita broj: 10/1-34-9126!?4. od 25.6.2004. godine.

BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineMinistarstvo obrazovanja,nauke, kulture i sportaTUZLANSKI KANTON

Broi: 1ot1-48- 1fu43 ns.Tuira, 0v lTzott.