PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA, 13. pos¥â€ugiwanie si¤â„¢ przyrz¤dami i aparatur¤ pomiarow¤;

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA, 13. pos¥â€ugiwanie...

 • Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

  PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

  TECHNIK ORTOPEDA, 321403

  O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

  wersja po recenzjach

  Warszawa 2012

 • Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

  PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA 321403

  TYP SZKOŁY: SZKOŁA POLICEALNA

  1. TYP PROGRAMU: MODUŁOWY

  2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

  3. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA:

  Autorzy: mgr Kinga Augustowska-Kruszyńska, mgr Paweł Rybak,

  Recenzenci:prof. Marek Synder, dr n. med. Artur J. Bogucki

  Konsultanci: mgr Urszula Wojtkiewicz

  4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

  Program nauczania dla zawodu technik ortopeda opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

   Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

   Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.

   Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.

   Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.

   Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r.

   Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami.

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i

  środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz.U.04.276.2739)

 • Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz.U.05.41.396)

   Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r.

   Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami.

  USTAWA o wyrobach medycznych, z dnia 20 maja 2010 r.; Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679

  USTAWA o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, z dnia 12 maja 2011 r.;

  Dz.U.2011.122.696

  USTAWA o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych

  innych ustaw, z dnia 13 stycznia 2012 r.; Dz.U. z 25.01.2012 r., poz. 95

  5. CELE GŁÓWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

  Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

  Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

  W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową

 • Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

  przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

  W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

  Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  6. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ORTOPEDA

  Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika. Prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi, wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych, dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej, pobiera miary, wykonuje pozytywy gipsowe, dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

  Technikiem ortopedą może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie technik ortopeda i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

  2) opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;

  3) dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;

  4) dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

  5) podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia; w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta. (Podstawa programowa kształcenia w zawodach, 2012)

  W pracy zawodowej do zadań technika ortopedy należy:

 • Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

  1. korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i fizjopatologii narządu ruchu w diagnostyce i projektowaniu przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego;

  2. projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego; 3. planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny; 4. nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym; 5. instruowanie pacjenta o sposobach eksploatacji i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego; 6. ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji; 7. współuczestniczenie we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z protezą kończyny; 8. wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych; 9. dobieranie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorz