Click here to load reader

PROGRAM NAUCZANIA DLA Web view2019-01-09 · Posługiwanie się językiem obcym w branży odlewniczej 30 ... wykorzystując program komputerowy wspomagający projektowanie. ... Na

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM NAUCZANIA DLA Web view2019-01-09 · Posługiwanie się językiem obcym w branży...

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

Szkoa zawodowa szko pozytywnego wyboru

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk wramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ODLEWNIK 311705

O STRUKTURZE MODUOWEJ

TYP SZKOY: TECHNIKUM

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2012

Autorzy: mgr in. Andrzej Szymczak, mgr in. Elbieta Michalska

Recenzenci: dr in. Krzysztof Symela, Pawe Pierzchalski

Lider grupy branowej: mgr Zbigniew Zalas

Koordynator prac liderw branowych: mgr Bogusawa Wojtczak

Koordynator merytoryczny projektu: mgr Emilia Maciejewska

Menader projektw systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer

Redakcja iskad: zesp Hortpress Sp. zo.o.

Publikacja powstaa wramach projektu systemowego Szkoa zawodowa szko pozytywnego wyboru w ramach Dziaania 3.4 Otwarto systemu edukacji w kontekcie uczenia si przez cae ycie, Priorytet III Wysoka jako systemu owiaty, Program Operacyjny KAPITA LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Orodek Wspierania Edukacji Zawodowej iUstawicznej. Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk wramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Copyright by Krajowy Orodek Wspierania Edukacji Zawodowej iUstawicznej

Warszawa 2012

Krajowy Orodek Wspierania Edukacji Zawodowej iUstawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartaska 1B

www.koweziu.edu.pl

SPIS TRECI

51.PODSTAWY PRAWNE KSZTACENIA ZAWODOWEGO

52.OGLNE CELE I ZADANIA KSZTACENIA ZAWODOWEGO

63.INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ODLEWNIK

64.UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTACENIA W ZAWODZIE TECHNIK ODLEWNIK

75.POWIZANIA ZAWODU TECHNIK ODLEWNIK Z INNYMI ZAWODAMI

86.Szczegowe CELE KSZTACENIA W ZAWODZIE TECHNIK ODLEWNIK

87.PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM

88.KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ODLEWNIK Z PODSTAW PROGRAMOW KSZTACENIA OGLNEGO

109.PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ODLEWNIK

1410.PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGLNYCH MODUW W ZAWODZIE TECHNIK ODLEWNIK

14311705.M1. Stosowanie technologii ikonstrukcji mechanicznych

25311705.M2. Wykonywanie odleww

44311705.M3. Technologia topienia metali

52311705.M4. Przygotowanie produkcji iprzeprowadzanie kontroli jakoci wodlewni

64311705.M5. Podejmowanie dziaalnoci gospodarczej wbrany odlewniczej

72Praktyki zawodowe

91ZACZNIKI

91ZACZNIK 1. EFEKTY KSZTACENIA DLA ZAWODU TECHNIK ODLEWNIK ZAPISANE WROZPORZDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTACENIA W ZAWODACH

101ZACZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTACENIA DLA ZAWODU TECHNIK ODLEWNIK

124ZACZNIK 3. USZCZEGOWIONE EFEKTY KSZTACENIA DLA ZAWODU TECHNIK ODLEWNIK

1. PODSTAWY PRAWNE KSZTACENIA ZAWODOWEGO

Program nauczania dla zawodu technik odlewnik opracowany jest zgodnie znastpujcymi aktami prawnymi:

ustawa zdnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z2004 r. Nr 256, poz. 2572 zpn. zm.) ze szczeglnym uwzgldnieniem ustawy zdnia 19 sierpnia 2011 r. ozmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z2011 r. Nr 205, poz. 1206),

rozporzdzenie MEN zdnia 23 grudnia 2011 r. wsprawie klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z2012 r., poz. 7),

rozporzdzenie MEN zdnia 7 lutego 2012 r. wsprawie podstawy programowej ksztacenia wzawodach (Dz. U. z2012 r., poz. 184),

rozporzdzenie zdnia 7 lutego 2012 r. wsprawie ramowych planw nauczania wszkoach publicznych (Dz. U. z2012 r., poz. 204),

rozporzdzenie MEN zdnia 15 grudnia 2010 r. wsprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),

rozporzdzenie MEN zdnia 21 czerwca 2012 r. wsprawie dopuszczania do uytku wszkole programw wychowania przedszkolnego iprogramw nauczania oraz dopuszczania do uytku szkolnego podrcznikw (Dz. U. z2012 r., poz. 752),

rozporzdzenie MEN zdnia 30 kwietnia 2007 r. wsprawie warunkw isposobu oceniania, klasyfikowania ipromowania uczniw isuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw iegzaminw wszkoach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 zpn. zm.),

rozporzdzenie MEN zdnia 17 listopada 2010 r. wsprawie zasad udzielania iorganizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wpublicznych przedszkolach, szkoach iplacwkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),

rozporzdzenie MEN zdnia 31 grudnia 2002 r. wsprawie bezpieczestwa ihigieny wpublicznych iniepublicznych szkoach iplacwkach (Dz. U. z2003 r. Nr 6, poz. 69 zpn. zm.),

rozporzdzenie Ministra Gospodarki zdnia 30 grudnia 1999 r. wsprawie bhp wodlewniach metali (Dz. U. z2000 r. Nr 3, poz. 37),

rozporzdzenie Ministra Gospodarki z30 padziernika 2002 r. wsprawie minimalnych wymaga dotyczcych bhp wzakresie uytkowania maszyn przez pracownikw podczas pracy (Dz. U. z2002 r. Nr 191, poz.1596),

rozporzdzenie Ministra Pracy iPolityki Spoecznej zdnia 29 listopada 2002 r. wsprawie najwyszych dopuszczalnych ste inate czynnikw szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U. z2002 r. Nr 217, poz.1833).

2. OGLNE CELE I ZADANIA KSZTACENIA ZAWODOWEGO

Celem ksztacenia zawodowego jest przygotowanie uczcych si do wykonywania pracy zawodowej iaktywnego funkcjonowania na zmieniajcym si rynku pracy wwarunkach wspczesnego wiata.

Zadania szkoy iinnych podmiotw prowadzcych ksztacenie zawodowe oraz sposb ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodzcymi wotoczeniu gospodarczo-spoecznym, na ktre wpywaj wszczeglnoci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesw gospodarczych ispoecznych, rosncy udzia handlu midzynarodowego, mobilno geograficzna izawodowa, nowe techniki itechnologie, atake wzrost oczekiwa pracodawcw wzakresie poziomu wiedzy iumiejtnoci pracownikw.

W procesie ksztacenia zawodowego wane jest integrowanie ikorelowanie ksztacenia oglnego izawodowego, wtym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych wprocesie ksztacenia oglnego, zuwzgldnieniem niszych etapw edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy oglnej powizanej zwiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiejtnoci zawodowych absolwentw szk ksztaccych wzawodach, a tym samym zapewni im moliwo sprostania wyzwaniom zmieniajcego si rynku pracy.

W procesie ksztacenia zawodowego s podejmowane dziaania wspomagajce rozwj kadego uczcego si, stosownie do jego potrzeb imoliwoci, ze szczeglnym uwzgldnieniem indywidualnych cieek edukacji ikariery, moliwoci podnoszenia poziomu wyksztacenia ikwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu koczeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu ksztacenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartoci na uczenie si przez cae ycie oraz mobilnoci edukacyjnej izawodowej absolwentw ma suy wyodrbnienie kwalifikacji wramach poszczeglnych zawodw wpisanych do klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego.

Opracowany program nauczania pozwoli na osignicie powyszych celw oglnych ksztacenia zawodowego.

3. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ODLEWNIK

Absolwent szkoy ksztaccej wzawodzie technik odlewnik powinien by przygotowany do wykonywania zada zawodowych zwizanych zeksploatacj iobsug maszyn iurzdze stosowanych wprzemyle odlewniczym oraz opracowania dokumentacji technologicznej, przeprowadzania kontroli jakoci inadzorowania procesu produkcyjnego wodlewni.

Realia obecnego rynku pracy stawiaj due moliwoci zatrudnienia dla osb, ktre posiadaj wiedz iumiejtnoci wykonywania innych ni obsuga maszyn iurzdze odlewniczych wprzemyle odlewniczym. Dlatego te absolwent szkoy ksztaccej wzawodzie technik odlewnik, powinien posiada niezbdn wiedz teoretyczn ipraktyczn zzakresu technologii formy irdzenia, metalurgii topienia metali iich stopw, sporzdzania dokumentacji technologicznej odlewanych czci maszyn, przeprowadzania kontroli jakoci procesu produkcyjnego wodlewni. Powinien by take przygotowany do kierowania maymi zespoami ludzkimi.

4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTACENIA W ZAWODZIE TECHNIK ODLEWNIK

Odlewnictwo jest jedn ze strategicznych gazi przemysu dla gospodarki kadego pastwa. Odlewy znajduj zastosowanie we wszystkich sektorach przemysu. Pomimo znacznego postpu wtechnologii tworzyw sztucznych ipowszechnego stosowania ich wprzemyle igospodarstwie domowym, odlewy wykonywane ze stopw elaza imetali nieelaznych. Wynika to gwnie zcech uytkowych stopw odlewniczych.

Postp techniczny itechnologiczny dotyczy rwnie odlewnictwa iodleww. Nowe stopy odlewnicze o wysokich parametrach uytkowych inowe technologie odlewania powoduj cigy popyt na odlewy. Odlewnictwo oprcz przemysowego wykorzystania jest te dziedzin wytwarzania wyrobw artystycznych.

Absolwenci szk ksztaccych wzawodzie technik odlewnik znajd zatrudnienie zarwno wduych imaych odlewniach, jak isamodzielnie mog prowadzi dziaalno gospodarcz.

5. POWIZANIA ZAWODU TECHNIK ODLEWNIK Z INNYMI ZAWODAMI

Kwalifikacje M.4. iM.5. s podstaw ksztacenia dla zawodu operator maszyn iurzdze odlewniczych. Kwalifikacja M.37. jest podstaw do doksztacenia wzawodzie technik odlewnik. Efekty ksztacenia wsplne dla obszaru ksztacenia okrelone kodem PKZ(M.a), PKZ(M.d) oraz PKZ(M.m) stanowi podbudow do ksztacenia wwielu zawodach robotniczych oraz na poziomie technika wobszarze mechanicznym igrniczo-hutniczym.

W PKZ(M.a) zapisane s efekty ksztacenia stanowice podbudow do ksztacenia wzawodach: mechanik-operator pojazdw imaszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysowej iurzdze precyzyjnych, mechanik-monter maszyn iurzdze, mechanik pojazdw samochodowych, operator obrabiarek skrawajcych, lusarz, kowal, monter kadubw okrtowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrtowy, technik budownictwa okrtowego, technik pojazdw samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdw samoch

Search related