Program Latihan HOKI 2010

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  1/12

  PROGRAM LATIHAN HOKI.

  1. PROGRAM LATIHAN TAHUNAN

  Rancangan latihan dibahagikan kepada 4 Fasa.

  Tempoh masa untuk setiap Fasa dibahagikan kepada mengikut jumlah

  minggu dalam satu bulan.

  FASA :-

  Fasa 1 - Persediaan Umum

  Fasa 2 - Persediaan Khusus

  Fasa - Pra Pertandingan ! Pertandingan

  Fasa 4 - Transisi

  Jenis jenis latihan :-

  1" Kemahiran # Teknikal "

  2" Fi$ikal - %itar& 'eda& %() dan *ebanan.

  " Taktikal

  4" Psikologi # +ental Training "

  Jenis-jenis kemahian :-

  1. +enga,al *ola

  2. +engelecek *ola

  . +emukul dan menahan *ola

  4. +enolak

  . +enguis

  . +enceduk

  /. +enghantar

  0. +enerima

  . +engelak

  1. +erebut11. +enjaga 3ol # Penjaga 3ol "

  12. Permainan *erpasukan

  1. Posisi dan Formasi

  14. 3erakan Terancang

  1. (udut Pendek

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  2/12

  Program latihanHOKI 2010

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  3/12

  FASA - FASA LATIHAN.!"#$#%"#$$&

  'ULAN Tem()h FASA AKTI*ITI +ATATAN.

  567+*7R +inggu 1 1 Taklimat dan (asaran

  +inggu 2 1 Persediaan

  +inggu 1 Kemahiran dan Fi$ikal #%()"

  +inggu 4 1 Kemahiran dan Fi$ikal #%()"

  )8(7+*7R +inggu 1 2 Kemahiran dan Fi$ikal #%()"

  +inggu 2 2 Kemahiran dan Taktikal

  +inggu 2 Kemahiran dan Taktikal

  +inggu 4 Kemahiran &Taktikal 9 Psikolgi

  ':U:R8 +inggu 1 2 Kemahiran dan Fi$ikal #%itar"

  +inggu 2 2 Kemahiran dan Fi$ikal #%itar"

  +inggu 2 Kemahiran dan Fi$ikal #%itar"

  +inggu 4 Kemahiran &Taktikal 9 Psikolgi

  F7*RU:R8 +inggu 1 Kemahiran &Taktikal 9 Psikolgi

  +inggu 2 1 Kemahiran dan Taktikal

  +inggu 2 Kemahiran dan Taktikal

  +inggu 4 :T:R: ;5 K8T: UT:R:

  +:< +inggu 1

  +inggu 2

  +inggu 2 PKSR $.

  +inggu 4 +(() K8T: UT:R:

  :PR8% +inggu 1 +(() K8T: UT:R:

  +inggu 2

  +inggu

  +inggu 4 1

  +78 +inggu 1 1 K7+ =5K8 T:=:P 1.

  +inggu 2 1

  +inggu 1

  +inggu 4 1

  'U +inggu 1 1

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  4/12

  PROGRAM LATIHAN MINGGUAN.

  1. PROGRAM LATIHAN TAHUNAN

  Program %atihan dibahagikan kepada %8+: bahagian.

  Tempoh masa untuk setiap latihan dikira berdasarkan kepada penggal persekolahan.*ahagian 8 dan 88 dijalankan dalam penggal pertama manakala *ahagian 888& 86 dan 6

  dijalankan dalam penggal kedua.

  Kesinambungan pencapaian dan pencapaian kemahiran di,ujudkan dalam penga-

  gihan dan pemilihan akti>iti semasa menjalankan latihan.

  *:=:38: 'U+%:= +833U *U%: P733:%

  8 0 minggu 567+*7R - )8(7+*7R 2 2

  88 0 minggu ':U:R8 - F7*RU:R8 21 1

  888 0 minggu +:< - :PR8% 21 1

  86 1 minggu +78 - 535( 21 2

  6 0 minggu (7PT7+*7R - 5KT5*7R 21 2

  40 minggu T:=U 2-21

  K,MAHIRAN % 'AHAGIAN I II III I* * K,K,RAPAN

  1. +enga,al *ola 1 1 1 2

  2. +engelecek *ola 2 1 1

  . +emukul dan menahan *ola 2 1 1

  4. +enolak dan ?slap@ shot 2 1 1 1 1

  . +enguis 1 1 1 1 1 2

  . +enceduk 1 1 1 1 2

  /. +enghantar 2 1 1 2

  0. +enerima 1 1 1 1

  . +engelak 1 1 1

  1. +erebut 1 1 1 1

  11. +enjaga 3ol # Penjaga 3ol " 1 1 1 1 1

  12. Permainan *erpasukan 1 1 1 1 1. Posisi dan Formasi 1 1 1

  14. 3erakan Terancang 1 1 1 1

  1. (udut Pendek 1 1 1 1 2

  1. P78%:8: A (K8%%( T7(T 1 1 1 1 1

  JUMLAH 12 1 1 1 44

  Program latihanHOKI 2010

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  5/12

  (7K5%:= K7*:3(:: P7RP:)U:

  11 U%U K8T:& P7R:K

  PR53R:+ %:T8=: =5K8 21

  P,RMAINAN : HOKI

  'ULAN 'ian Kemahian AKTI*ITI +ATATAN

  56 Mena/al ')la 1. +enimang bola atas

  kaBu # statik"

  2. +enimang bola atas

  kaBu # bergerak "

  . 3abungan :kti>iti1 dan

  akti>iti 2.

  56 Menele0ek ')la 1. Kelecek %onggar ClooseC dribble

  2. Kelecek 8ndia Cindian dribbleC. Kelecek Rapat Cclose dribbleC

  Mem1k1l an menahan 1. Pukulan Kaki Kiri

  ')la 2. +enahan

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  6/12

  Program latihan hoki skp

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  7/12

  (7K5%:= K7*:3(:: P7RP:)U:

  11 U%U K8T:& P7R:K

  R:

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  8/12

  'AHAGIAN III - K,MAHIRAN

  'il. 'ian Kemahian S12-Kemahian +ATATAN

  1. +enga,al *ola 1.1 +enimang bola atas

  kaBu # statik"

  1.2 +enimang bola atas

  kaBu # bergerak "

  1. 3abungan 1.1 dan

  1.2

  2. +emukul dan menahan .1 Pukulan Kaki Kanan

  *ola .2 +enahan

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  9/12

  'AHAGIAN I* - K,MAHIRAN

  'il. 'ian Kemahian S12-Kemahian +ATATAN

  1. +enolak 2.1 Tolakan Terus!Flat

  2.2 Tolakan Kilas

  (lap (hot 2. (lap (hot )ekat

  2.4 (lap (hot 'auh

  2. +enerima .1 +enerima cara =adapan

  .2 +enerima cara Kilas

  . +enerima bola Udara

  . +erebut /.1 Re>erse Tackle

  /.2 Poke Tackle!'ab

  /. Flat Tackle4. +enjaga 3ol 0.1 Kemahiran menahan

  P7':3: 35% 0.2 +enga,al (udut

  0. Kemahiran menendang

  . Permainan *erpasukan 12.1 Prinsip - %ebar D'auhD

  (okonganD%iputanD

  +obiliti D Ubahsuai

  12.2 +enBerang

  12. *ertahan

  . 3erakan Terancang .1 Pukulan 1 ela

  (7T P87

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  10/12

  SEKOLAH KEBANGSAAN

  PERPADUAN

  31150 ULU KINTA

  PROGRAM

  P,M'ANGUNAN

  HOKITAHUN "##3%"#$#

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  11/12

 • 7/26/2019 Program Latihan HOKI 2010

  12/12

  PROGRAM LATIHAN JANGKA PENDEKFASA - FASA LATIHAN.(2006)

  BULAN HARI FASA AKTIVITI ATATAN.

  JANUARI

  FEBRUARI

  MAC