of 32 /32
1 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO www.mg.gov.si, e: [email protected] Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana t: 01 400 3600, f: 01 400 3577 REPUBLIKA SLOVENIJA PROGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ ZA OBDOBJE 2010 – 2014

Program internacionalizacije 2010 -2014 - izvoznookno.si · finan čne krize, ki ima negativen u činek tudi na slovensko gospodarstvo. ... Med gospodarskimi družbami je bilo v letu

Embed Size (px)

Text of Program internacionalizacije 2010 -2014 - izvoznookno.si · finan čne krize, ki ima negativen u...

1

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

www.mg.gov.si, e: [email protected] Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana t: 01 400 3600, f: 01 400 3577

REPUBLIKA SLOVENIJA

PROGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ

ZA OBDOBJE 2010 2014

2

KAZALO 1. UVOD....................................................................................................................................................3

1.1. Svetovni scenarij............................................................................................................................3 1.2. Vpetost Slovenije v mednarodne tokove .......................................................................................3

2. CILJI IN PRIORITETE PROGRAMA ............................................................................................5 2.1. Ciljna tria ..................................................................................................................................7 2.2. Kljuni sektorji ..............................................................................................................................8 2.3. Slovenski gospodarski subjekti......................................................................................................9

3. NOSILCI POLITIKE SPODBUJANJA INTERNACIONALIZACIJE ........................................9 3.1. Gospodarska diplomacija.............................................................................................................10

4. DEJAVNOSTI IN NAINI SPODBUJANJA INTERNACIONALIZACIJE.............................10 4.1. Informativne ter podporne aktivnosti ..........................................................................................14 4.1.1. Zbiranje in posredovanje zunanje trgovinskih informacij ter svetovanje (spletni portal IzvoznoOkno) ..........................................................................................................................................15 4.1.2. Opravljanje informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev za tuje gospodarske subjekte .....15 4.2. Analiza trnih prilonosti ter svetovanje .....................................................................................15 4.2.1. Trne analize in raziskave (pomo za trne analize in raziskave tujih trgov) .........................16 4.2.2. tudije izvedljivosti (pomo za tudije izvedljivosti/smotrnosti vstopa na nove izvozne trge) .. .................................................................................................................................................17 4.2.3. Poslovno svetovanje za internacionalizacijo ...........................................................................20 4.3. Promocijske in pospeevalne aktivnosti ......................................................................................21 4.3.1. Vhodne in izhodne gospodarske delegacije.............................................................................21 4.3.2. Sejemske predstavitve (pomo za udelebo slovenskih podjetij na sejmih) ...........................21 4.3.3. Konference, seminarji, okrogle mize.......................................................................................23 4.3.4. Poslovni klubi in slovenske hie..........................................................................................24 4.3.5. Opravljanje drugih nalog, ki prispevajo k uspeneji internacionalizaciji slovenskih podjetij ... .................................................................................................................................................25 4.4. Izobraevanje za mednarodno poslovanje ...................................................................................25 4.4.1. Akademija internacionalizacije ...............................................................................................25 4.4.2. Priprava izvoznega narta........................................................................................................26 4.5. Financiranje internacionalizacije (SID) .......................................................................................27 4.5.1. Zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov .............................................27

5. NAIN FINANCIRANJA.................................................................................................................28 6. ZAKLJUEK ....................................................................................................................................28

3

1. UVOD Internacionalizacija pomeni proces vkljuevanja v mednarodne aktivnosti in je odgovor na prilonosti in izzive, ki jih prinaa globalizacija. Internacionalizacija mora biti glavni del dolgorone strategije podjetij, e posebej to velja za mala in srednje velika podjetja. Uinkovita vladna politika se mora zato osredotoiti na poveanje zavedanja po internacionalizaciji ter pripraviti niz politik in programov, ki bodo podjetjem pomagale premagovati ovire na poti k internacionalizaciji, tudi z individualno podporo. e posebej je to pomembno v asu gospodarske in finanne krize, ki ima negativen uinek tudi na slovensko gospodarstvo. Pravna podlaga za sprejem Programa Vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 2014 je Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS t. 86/04 v nadaljevanju ZSTNIIP), ki definira spodbujanje internacionalizacije kot dejavnosti in ukrepe, ki prispevajo k veji konkurennosti v mednarodni menjavi rezidentov, predvsem s spodbujanjem izvoza, spodbujanjem racionalizacije nabavnih virov in spodbujanjem izhodnih tujih neposrednih investicij. ZSTNIIP Vladi Republike Slovenije v 10. lenu nalaga, da sprejme program spodbujanja internacionalizacije podjetij.

1.1. Svetovni scenarij Svetovno gospodarstvo, ki je v krizi e vse od sredine leta 2008, se po monejem gospodarskem oivljanju v nekaterih azijskih dravah po zadnjih ocenah mednarodnih institucij, tudi OECD, e popravlja. Najbolj prizadeta gospodarstva so Velika Britanija, Nemija, ZDA, Japonska in Italija, med tem ko so vzhajajoa gospodarstva, z izjemo Rusije, manj prizadeta. Globalna gospodarska in finanna kriza je zlasti vplivala na izjemen padec obsega svetovne trgovine. Padec svetovne trgovine, upoasnitev in znianje vseh elementov poslovanja od proizvodnje, naroil, nalob, prihodkov in e posebej mednarodnih blagovnih in storitvenih tokov, so v prvi polovici leta 2009 spremljali veliki padci bruto domaega proizvoda1. Kriza je v tevilnih dravah spodbudila tudi uvedbo protekcionistinih ukrepov. Svetovno gospodarstvo lahko zmerno okrevanje priakuje v letu 2010, ko naj bi se okrepilo za 3,1 odstotka, vendar so tveganja za morebitne popravke e vedno znatna. V letu 2010 bi utegnile razvite drave zabeleiti 1,3-odstotno rast, najve pa bodo k hitrejemu okrevanju svetovnega gospodarstva prispevala hitro-razvijajoa se gospodarstva, kot sta indijsko in kitajsko2.

1.2. Vpetost Slovenije v mednarodne tokove Slovensko gospodarstvo je e tradicionalno zelo vezano na sodelovanje s tujino. Na to vpliva majhnost trga in njegova odprtost. Kot lanica EU ima Slovenija ustrezen zakonodajni okvir, ki omogoa nemoteno internacionalizacijo.

1 SKEP, Konjunkturna gibanja , t. 3, november 2009 2 Polletno poroilo Mednarodnega denarnega sklada (IMF), 1.10.2009

4

V zadnjih letih je Slovenija ohranila pozicijo na tevilnih trgih, zahvaljujo izboljanju nivoja konkurennosti. Na lestvici globalne konkurennosti je Slovenija napredovala iz 42. mesta po oceni za leti 2008-2009 na 37. mesto za leti 2009-20103. V letu 2009 se je s krizo za slovenska podjetja izjemno zmanjalo tuje povpraevanje tudi po slovenskih proizvodih in sicer zlasti v dravah, ki so tradicionalne zunanje trgovinske partnerice Slovenije. V letu 2008 je Slovenija izvozila za 19,8 milijard EUR blaga, kar predstavlja 53 odstotkov BDP. Tabela 1: Blagovna menjava Slovenije s tujino v letih 2008 in 2009 2008 2009 Mio EUR Rast v % Mio EUR Rast v % IZVOZ 19.808 2,1 16.054 -19,0

EU 27 13.675 -0,2 11.219 -18,0 Drave nelanice 6.133 7,6 4.835 -21,2

UVOZ 23.046 7,2 17.067 -25,9 EU 27 17.942 5,7 13.427 -25,2 Drave nelanice 5.104 12,7 3.639 -28,7

SALDO MENJAVE -3.238 -1.013 EU 27 -4.267 -2.208 Drave nelanice 1.030 1.196

Vir: Statistini urad RS, podatki za 2009 so zaasni

Podatki za leto 2009 kaejo, da se je v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2008 izvoz zmanjal za 19,0 odstotkov, od tega v drave EU za 18,0 odstotkov in v drave nelanice e nekoliko bolj, in sicer za 21,2 odstotkov, uvoz na drugi strani se je leta 2009 v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2008 zmanjal kar za 25,9 odstotkov.

Tabela 2: Regionalna struktura blagovne menjave s tujino v letih 2007, 2008 in 2009, delei v odstotkih IZVOZ UVOZ 2007 2008 2009 2007 2008 2009 EU 27 70,6 69,0 69,9 78,9 77,9 78,7 Drave nelanice 29,4 31,0 30,1 21,1 22,1 21,3

Vir: Statistini urad RS, podatki za 2009 so zaasni

Podatki za leto 2007, 2008 in 2009 kaejo, da na podroju izvoza struktura glede na trge EU in drave nelanice ostaja praktino nespremenjena, in sicer 70:30 v korist drav EU, prav tako tudi na strani izvoza razmerje ostaja skoraj nespremenjeno, in sicer 79:21 v korist drav EU. V letu 2008 je bilo v Sloveniji evidentiranih 152.541 podjetij, od tega je bilo gospodarskih drub 31,2 odstotkov in samostojnih podjetnikov posameznikov 48,3 odstotkov4.

3 WEF, The Global Competitiveness Report 2009-2010 4 Statistini urad RS, november 2009

5

Grafikon 1: Struktura velikosti gospodarskih drub v Sloveniji v letu 2008 in dele ustvarjenih istih prihodkov od prodaje na tujem trgu v letu 2008

1,51,5

4,6

92,466,9

13,8

9,3

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

velike drube srednje velikedrube

majhne drube mikro drube

Velikost drube

Del

e

dele ustvarjenih istih prihodkov od prodaje na tujem trgu v letu 2008

struktura velikosti gospodarskih drub v Sloveniji v letu 2008

Med gospodarskimi drubami je bilo v letu 2008 le 1,5 odstotka velikih drub, ki so ustvarile 66,9 odstotkov vseh istih prihodkov gospodarskih drub od prodaje na tujem trgu, srednje velikih je bilo prav tako 1,5 odstotka in so ustvarile 13,8 odstotkov vseh istih prihodkov gospodarskih drub od prodaje na tujem trgu, majhnih je bilo 4,6 odstotkov in so ustvarile 9,3 odstotkov vseh istih prihodkov gospodarskih drub od prodaje na tujem trgu, mikro pa je bilo kar 92,4 drub in so ustvarile 10,0 odstotkov vseh istih prihodkov gospodarskih drub od prodaje na tujem trgu. Najve poslovnih prihodkov so gospodarske drube ustvarile s prodajo na domaem trgu, kar 68,3 odstotkov, s prodajo na trgu EU 19,3 odstotkov ter s prodajo na trgu izven EU le 9,6 odstotkov5.

Samostojni podjetniki posamezniki so kar 92,2 odstotkov istih prihodkov od prodaje ustvarili na domaem trgu, na trgu EU 6,2 odstotkov in na trgu izven EU 1,6 odstotkov6. Malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) je tako v prvi vrsti potrebno pomagati, da izkoristijo prednosti, ki jim jih lahko prinese izvoz. Potrebno je izboljanje dostopa na trge in olajevanje trgovine, poleg tega se mora vladna politika usmeriti v aktivnosti, ki bodo izboljale kompleksno poslovno okolje, v katerem delujejo podjetja (infrastruktura, bilateralno sodelovanje, finanna podpora in storitve, ki postajajo vedno bolj pomemben faktor za izkorianje poslovnih prilonosti na globalnem trgu). 2. CILJI IN PRIORITETE PROGRAMA Cilj spodbujanja internacionalizacije podjetij je, da se z uinkovito uporabo javnih in zasebnih finannih sredstev izbolja konkurennost rezidentov v mednarodni menjavi in da se zmanjajo stroki in tveganja pri vstopih rezidentov na trge izven obmoja Slovenije. Spodbujanje internacionalizacije oz. odprtosti gospodarstva ter spodbujanje tujih investicij se v okviru programskega prorauna uvrata v skupno razvojno politiko Podjetnitvo in konkurennost, razvojni

5 AJPES, Informacija o poslovanju gospodarskih drub v RS v letu 2008 6 AJPES, Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v RS v letu 2008

6

program Rast in razvoj podjetij ter razvojni podprogram Spodbujanje tujih investicij in odprtosti gospodarstva in zasledujeta iste cilje, saj lahko tuje neposredne investicije (TNI) smatramo za najvijo stopnjo internacionalizacije. Strateki cilji programa so:

1. Poveanje internacionalizacije slovenskih podjetij sposobnost podjetij izkoristiti prilonosti, ki jih predstavlja globalizacija, je vitalnega pomena oz. predpogoj za generiranje rasti in zaposlenosti v drubi, tako na kratek kot na dolgi rok.

2. Poveanje geografske diverzifikacije slovenskega izvoza in prilonosti slovenskih MSP za sodelovanje na svetovnih trgih ter zagotavljanje boljih pogojev za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru Slovenija je danes mono odvisna od gospodarskega stanja evropske soseine, kar posledino predstavlja tveganje velikih konjunkturnih nihanj. Za vejo gospodarsko stabilnost in konstantno gospodarsko rast je zato pomembno poveati geografsko diverzifikacijo slovenskega izvoza in na ta nain zmanjati odvisnost Slovenije od gospodarskih nihanj v soseini (odpiranje novih trgov). Proaktivna trgovinska politika, predvsem podroje razlinih trgovinskih ukrepov, ima pri tem lahko pomemben vpliv, zlasti v smislu poveanja prilonosti slovenskih podjetij v globaliziranem gospodarstvu, bodisi z zagotavljanjem transparentnosti bodisi s prepreevanjem protekcionistinih ukrepov (tarifne oprostitve, sploni sistem preferencialov, ukrepi trgovinske zaite, uvozna dovoljenja). Slovenska MSP imajo pogosto posebne potrebe glede spodbud s podroja internacionalizacije zaradi omejenih izkuenj in nezadostno razvitih povezav na tujih trgih.

Specifini cilji programa so:

1. poveanje izvoza ter poveanje izvoza MSP v celotnem izvozu, 2. poveanje izvoza na prioritetna ciljna tria, 3. poveanje javno-spodbujevalnih spodbud za podroje internacionalizacije slovenskega

gospodarstva, 4. poveanje prepoznavnosti slovenskega gospodarstva v tujini, 5. zagotavljanje novih TNI, ki bodo prispevale k ustvarjanju vije dodane vrednosti v doloeni

dejavnosti oz. v gospodarstvu, in zmanjanje ovir za TNI. Specifine cilje bomo merili z naslednjimi kazalci:

- dele izvoznikov med slovenskimi podjetji, - dele izvoza MSP v celotnem izvozu, - vrednost izvoza na prioritetna ciljna tria, - tevilo predstavnitev, herinskih podjetij slovenskih podjetij v tujini, skupnih podjetij s

slovenskim kapitalom v tujini in drugih oblik sodelovanja, - obseg zavarovanj izvoznih kreditov in investicij pred nemarketabilnimi riziki, - pokritost izvoza in neposrednih investicij slovenskih podjetij v tujini z zavarovalnimi instrumenti

skupine SID banka, - poveanje letnih prilivov iz naslova TNI, - razmerje med TNI in tevilom prebivalcev, - zagotovitev najmanj 2 zaetnih visoko tehnolokih TNI letno, - tevilo in vrsta ovir, ki jih zaznavajo tuji investitorji.

Priakovani rezultati spodbujanja internacionalizacije so tako (1) veje tevilo izvoznikov, (2) veji izvoz MSP v celotnem izvozu, (3) veji dele izvoza na prioritetne (nove) trge (4) veja vrednost inovativnih in visokotehnolokih izdelkov v izvozu, (5) veja prepoznavnost Slovenije kot lokacije za TNI, (6) veje tevilo TNI in veja vrednost TNI, (7) nova delovna mesta ter (8) prisotnost novih tehnologij in znanj na trgu; kar bomo merili z naslednjimi kazalniki: (a) tevilo izvoznikov, (b) vrednost izvoza MSP v celotnem izvozu, (c) vrednost izvoza izdelkov inovativne in visoke tehnologije v celotnem

7

izvozu, () dodana vrednost v izvozu, (d) tevilo slovenskih podjetij, ki imajo najmanj eno predstavnitvo v tujini, (e) tevilo in vrednost TNI in (f) tevilo novih delovnih mest kot posledica TNI. Za namene ugotavljanja uinkovitosti programa spodbujanja internacionalizacije mora biti nosilcu politike spodbujanja internacionalizacije omogoen dostop do ustreznih statistinih podatkov.

2.1. Ciljna tria Promocijo in pospeevanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva bomo v prihajajoem obdobju usmerili predvsem na tria, s katerimi je obseg sedanjih poslov najveji ter na tista, kjer obstajajo najveji neizkorieni potenciali za poveanje gospodarskega sodelovanja. Sem spadajo predvsem naslednja tria:

- Drave EU s poudarkom na veji diverzifikaciji trgov ter osredotoenjem na inovativne in visokotehnoloke izdelke, ki ustvarjajo vijo dodano vrednost;

- Zahodni Balkan, kjer se bomo v prihajajoem obdobju usmerili v poveanje doseenih trnih

deleev;

- Hitro rastoi trgi BIC&SA (Brazilija, Indija, Kitajska in Junoafrika republika);

Drave BIC e vedno predstavljajo najhitreje razvijajoe se trge, s tevilnimi e neizkorienimi prilonosti. Prisotnost slovenskega gospodarstva je na teh trgih premajhna. Slednje velja tudi za Junoafriko republiko, ki poleg tevilnih prilonosti ponuja e dobro odskono desko na druge afrike trge.

- Rusija in ostale drave SND, kjer so, z izjemo Rusije, slovenska podjetja premalo prisotna kljub

pozitivni sprejemljivosti Slovenije na teh trgih in velikih prilonosti za ekspanzijo slovenskega gospodarstva;

- Arabske drave (Zalivske drave ter predvsem Libija in Egipt);

Arabske drave predstavljajo eno najbogatejih skupin drav na svetu. Drave so bogate z nafto in plinom. Danes si elijo diverzificirati temelje svojega gospodarstva, zato znatno reinvestirajo svoje preseke kapitala v velike infrastrukturne projekte, vkljuno z zdravstvenimi in izobraevalnimi ustanovami.

- Blinji vzhod (poleg e prej omenjenih arabskih drav predvsem Turija) ter Daljni vzhod

(predvsem Juna Koreja, Vietnam, Tajska in Japonska);

Turko trie je zaradi svoje velikosti in usmerjenosti k Evropi velika poslovna prilonost, esar so se slovenska podjetja tudi zaela zavedati. Veliko prilonosti je tudi v Republiki Koreji in Vietnamu, ki v zadnjih letih dosegata uspeen gospodarski razvoj. Neizkoriene prilonosti z visokotehnoloki in naprednimi tehnologijami s strani slovenskih podjetij so tudi e na Japonskem.

- Severna Amerika (predvsem ZDA in Kanada) kot najrazviteje podroje na svetu;

8

- Latinska Amerika (poleg Brazilije predvsem Argentina, Venezuela, Mehika, ile, Peru), kjer so v zadnjih letih izpeljane gospodarske reforme pomagale ustvariti bolj predvideno okolje za gospodarsko sodelovanje.

Posamezni prioritetni trgi znotraj ciljnih tri se za posamezno leto doloijo v letnem operativnem programu.

2.2. Kljuni sektorji Podroja, ki so za Slovenijo posebej perspektivna, so tista, ki omogoajo poglobitev znanja, znanstvene propulzivnosti in gospodarske uinkovitosti, utemeljene na vrednotah humane drube, in tista, ki neposredno podpirajo hitreji razvoj nosilnih gospodarskih podroij, kjer se lahko zgledujemo po evropskih prioritetah, kot so:

- informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), - napredni (novi) sintetini kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije, - kompleksni sistemi in inovativne tehnologije, - tehnologije za trajnostno gospodarstvo, - zdravje in znanost o ivljenju7.

To so podroja, ki po razpololjivih analizah izkazujejo najveji potencial za poveanje gospodarske konkurennosti in produktivnosti ter doseganje vije dodane vrednosti v izvozu, za slovensko mednarodno uveljavljanje ter za tehnoloki in razvojni napredek gospodarstva oziroma celotne drube. Izbrane so tehnologije, ki imajo lahko moan vpliv na rast gospodarstva, na poveanje zaposljivosti in so pomembne za blaginjo celotnega prebivalstva. Na teh podrojih se vzpostavljajo nove institucije (grozdi, tehnoloke mree in raziskovalni centri odlinosti itd.), ki zdruujejo najvplivneje akterje iz akademskega in poslovnega okolja. V okviru Strategije razvoja Slovenije8 so kot prioritetna podroja znotraj drugega ukrepa (Uinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj) predvidena podroja, kjer lahko raziskovalno razvojne dejavnosti prioritetno usmerjamo v tehnoloka podroja in kjer lahko raziskovalni potencial poveemo z gospodarsko dejavnostjo ter doseemo dvig dodane vrednosti: elektronske komunikacije in informacijska tehnologija, biotehnologija in farmacija, nanotehnologija, novi materiali, procesna tehnologija, okoljska tehnologija. Ciljni sektorji, ki izkazujejo bistvene konkurenne prednosti Slovenije kot lokacije za TNI, pa so:

- proizvodnja ivil in pija, - proizvodnja kemikalij in keminih izdelkov ter farmacevtskih surovin in preparatov, - proizvodnja izdelkov iz gume in plastinih mas, - proizvodnja kovinskih izdelkov, - proizvodnja elektrinih naprav, - proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, - proizvodnja strojev in naprav9.

Doloeni so na podlagi kombiniranja naslednjih kriterijev oziroma znailnosti sektorjev: identificirani sektorji so na osnovi medsebojne prepletenosti proizvodnih tokov najvplivneji in imajo najvije

7 Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje od 2006 do 2010 (NRRP) 8 Strategija razvoja Slovenije, 2005 9 Izvedba sektorske analize slovenskega gospodarstva za privabljanje TNI in definiranje bistvenih konkurennih prednosti Slovenije kot lokacije za TNI, IER, november 2009

9

razvojno-multiplikativne uinke na celotno gospodarstvo; sektorji so privlani za tuje neposredne investitorje; sektorji, ki sta jih finanna kriza in gospodarska recesija najmanj prizadeli; sektorji bodo na osnovi ocen priakovanih trendov svetovnega in slovenskega gospodarstva (predvsem tehnolokih, podnebnih in sociolokih sprememb) nosilci bodoega, trajnostno naravnanega razvoja; sektorji imajo razvojni potencial ter so perspektivni z vidika predvidevanja bodoih TNI (po UNCTAD-u).

Za uinkovito izvajanje programa internacionalizacije se bo povezalo s posameznimi razvojnimi skupinami oz. podroji. Ugotovitve razvojnih skupin bodo predstavljale podlago za delovanje na podroju spodbujanja internacionalizacije podjetij. Trni preboj je namre mono dosei predvsem z inovativnim in trno zanimivim izdelkom, ki se bo uspeno razvijal, proizvajal in tril na domaem in predvsem svetovnem trgu. Slovenija bo spodbujala tudi sektorje, ki so tradicionalno pomembni za slovensko gospodarstvo (avtomobilska industrija in proizvodnja delov za avtomobilsko industrijo, lesno-predelovalna industrija, transportno-logistini grozd, gradbenitvo, energetika in drugi).

2.3. Slovenski gospodarski subjekti Dejavnosti programa internacionalizacije so usmerjene k podjetjem z izvoznim potencialom prioritetno k MSP10 pri (prvem) vstopanju na tuje trge in iritvi njihovega poslovanja na tujih trgih, hkrati pa tudi k velikim podjetjem z izkunjami v mednarodnem poslovanju, ki elijo iriti svoje poslovanje na tujih trgih. Glavni napor je usmerjen k cilju imeti veje tevilo internacionaliziranih podjetij raje kot usmeriti se na nekaj podjetij z vejim potencialom oz. z e doseeno visoko stopnjo izvoza. Ciljne skupine, ki so jim ukrepi v programu namenjeni, so: - MSP:

pri prvem vstopanju na tuje trge in MSP zaetniki, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih,

- velika podjetja pri iritvi in diverzifikaciji poslovanja na tujih trgih. 3. NOSILCI POLITIKE SPODBUJANJA INTERNACIONALIZACIJE Politika internacionalizacije je uinkovita na nivoju drave samo, e uspe oblikovati sinergijo in integracije med pobudami in predlogi vseh vladnih in nevladnih institucij, med katerimi pristojnostmi in cilji je internacionalizacija slovenskih podjetij. Nosilec politike spodbujanja internacionalizacije v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za gospodarstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve. Izvajalci politike spodbujanja internacionalizacije na drugi strani so: Javna agencija RS za podjetnitvo in tuje investicije, Diplomatska predstavnitva in konzulati RS v tujini, SID Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno podjetnika zbornica Slovenije, druge panone zbornice ter druge institucije (Slovenska turistina organizacija, Slovenski podjetniki sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, slovenski poslovni klubi v tujini, tehnoloki parki). Nosilec politike spodbujanja internacionalizacije skrbi za koordinacijo aktivnosti navedenih subjektov in iskanje sinergij med njimi. Med glavnim nosilcem politike spodbujanja internacionalizacije in izvajalci politike spodbujanja internacionalizacije bodo podpisani memorandumi, kjer se bosta opredelila oblika in nain sodelovanja. 10 Cikel internacionalizacije slovenskih MSP je zaradi specifinosti okolja (odprtost gospodarstva, majhnost notranjega trga, ipd.) primerjalno hitreji od drugih, vejih gospodarstev.

10

Hkrati se bo pri nartovanju in izvedbi internacionalizacije sodelovalo na razlinih organizacijskih ravneh, to je na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

3.1. Gospodarska diplomacija Gospodarska diplomacija predstavlja pomemben vidik spodbujanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Ministrstvo za zunanje zadeve izpopolnjuje in iri svojo mreo diplomatskih predstavnitev in konzulatov RS v tujini in razvija sistem poveane uinkovitosti. Poleg omenjene mree, ki predstavlja kljuno orodje pri izvajanju gospodarske diplomacije, ministrstvo iri mreo astnih konzulov, poslovnih klubov, krepi e obstojee poslovne vezi ter odpira vrata slovenskemu gospodarstvu pri prodoru na tuja tria. Prav tako so lahko pomemben element internacionalizacije slovenskega gospodarstva tudi Slovenci, ki ivijo v zamejstvu in po svetu. Potrebno je izkoristiti tudi vsebinsko sinergijsko povezovanje na podroju diplomacije med mreo diplomatskih predstavnitev in konzulatov RS v tujini ter morebitnimi mreami ostalih institucij, kot na primer mreo povezanih podpornih drub SID banke na podroju Jugovzhodne Evrope (odkup terjatev, izterjava dolgov, spremljanje stanja rizikov, bonitetne informacije,). Med glavne naloge gospodarske diplomacije pri spodbujanju internacionalizacije sodijo naslednje aktivnosti:

posredovanje aktualnih informacij o poslovnem okolju, spremembi zakonodaje z gospodarskega podroja, konkretnih poslovnih prilonosti na tujih trgih, javnih razpisov, krepitev neformalnih stikov ipd.,

pomo podjetjem pri navezovanju poslovnih stikov preko gospodarskih delegacij, udelebe na splonih in specializiranih gospodarskih sejmih na dravni in regionalnih ravneh itd.,

spodbujanje povezovanja podjetij v obstojee poslovne klube in ustanavljanje novih poslovnih klubov z namenom pomoi malim in srednjim podjetjem pri prodoru na tuje trge,

uveljavitev interesov slovenskega gospodarstva na tujih trgih, promocija slovenskega gospodarstva kot lokacije za TNI, iskanje poslovnih prilonosti slovenskemu gospodarstvu preko Slovencev v zamejstvu in po svetu, drugo.

4. DEJAVNOSTI IN NAINI SPODBUJANJA INTERNACIONALIZACIJE Namen dejavnosti internacionalizacije je pomo podjetjem v razlinih fazah izvozne aktivnosti, od predizvozne aktivnosti, trnega vstopa kot tudi samega izvoznega poslovanja ter utrjevanja poloaja na trgu. Podjetja imajo razline potrebe in se sreujejo z razlinimi izzivi, zato so dejavnosti raznolike, mnogotevilne in individualizirane. Programi, ki vkljuujejo individualno pomo, so z vidika uinkovitosti najuspeneji in mono poveujejo monost podjetja, da se bo uspeno vkljuilo v internacionalizacijo, saj so prilagojeni aktualnim razmeram na trgu in dejanskim potrebam podjetij. Republika Slovenija spodbuja internacionalizacijo podjetij s sofinanciranjem naslednjih dejavnosti: 1. Informativne ter podporne aktivnosti:

1.1. Zbiranje in posredovanje zunanje trgovinskih informacij (spletni portal IzvoznoOkno), 1.2. Opravljanje informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev za tuje gospodarske subjekte;

2. Analiza trnih prilonosti ter svetovanje: 2.1. Trne analize in raziskave (pomo za trne analize in raziskave tujih trgov), 2.2. tudije izvedljivosti (pomo za tudije izvedljivosti/smotrnosti vstopa na nove izvozne

trge),

11

2.3. Poslovno svetovanje za internacionalizacijo; 3. Promocijske in pospeevalne aktivnosti:

3.1. Vhodne in izhodne gospodarske delegacije, 3.2. Sejemske predstavitve (pomo za udelebo slovenskih podjetij na sejmih), 3.3. Konference, seminarji in okrogle mize, 3.4. Poslovni klubi in slovenske hie, 3.5. Opravljanje drugih nalog, ki prispevajo k uspeneji internacionalizaciji slovenskih

podjetij; 4. Izobraevanje za mednarodno poslovanje:

4.1. Akademija internacionalizacije, 4.2. Izobraevanje za pripravo izvoznega narta;

5. Financiranje internacionalizacije (SID): 5.1. Zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov.

Razpredelnica 1: Dejavnosti spodbujanja internacionalizacije glede na velikost podjetja in stopnjo internacionalizacije Ciljna skupina Dejavnosti MSP: prvi vstop MSP: zaetniki

1.1 Zbiranje in posredovanje zunanje trgovinskih informacij (spletni portal izvozno okno) 1.2 Opravljanje informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev za tuje gospodarske subjekte 2.3 Poslovno svetovanje za internacionalizacijo 3.1 Vhodne in izhodne gospodarske delegacije 3.2 Sejemske predstavitve (pomo za udelebo slovenskih podjetij na sejmih) 3.3 Konference, seminarji in okrogle mize 3.4 Poslovni klubi in slovenske hie 4.1 Akademija internacionalizacije 4.2 Izobraevanje za pripravo izvoznega narta 5.1 Zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov

MSP: diverzifikacija poslovanja

1.2 Opravljanje informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev za tuje gospodarske subjekte 2.1 Trne analize in raziskave (pomo za trne analize in raziskave tujih trgov) 2.2 tudije izvedljivosti (pomo za tudije izvedljivosti/smotrnosti vstopa na nove izvozne trge) 3.1 Vhodne in izhodne gospodarske delegacije 3.2 Sejemske predstavitve (pomo za udelebo slovenskih podjetij na sejmih) 3.3 Konference, seminarji in okrogle mize 3.4 Poslovni klubi in slovenske hie 4.1 Akademija internacionalizacije 4.2 Izobraevanje za pripravo izvoznega narta 5.1 Zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov

Velika podjetja: diverzifikacija poslovanja

1.2 Opravljanje informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev za tuje gospodarske subjekte 2.1 Trne analize in raziskave (pomo za trne analize in raziskave tujih trgov) 2.2 tudije izvedljivosti (pomo za tudije izvedljivosti/smotrnosti vstopa na nove izvozne trge) 3.1 Vhodne in izhodne gospodarske delegacije 3.2 Sejemske predstavitve (pomo za udelebo slovenskih podjetij na

12

sejmih) 3.3 Konference, seminarji in okrogle mize 5.1 Zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov

Slovenske gospodarske subjekte bomo osveali o pomenu, potrebi in koristih internacionalizacije ter dejavnostih, ki jih Republika Slovenija v ta namen nudi. Dodeljevanje dravnih pomoi Dejavnosti, ki se nanaajo na dodeljevanje dravnih pomoi, dodeljene MSP za svetovalne storitve in udelebo MSP na sejmih, se izvajajo ob upotevanju splonih nael dodeljevanja dravnih pomoi do 31.12.2013, kot sledi v nadaljevanju:

pomo se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) t. 800/2008 z dne 6.8.2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoi za zdruljive s skupnim trgom z uporabo lenov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Mala in srednja podjetja (MSP) so podjetja, kot jih doloa priloga I Uredbe Komisije (ES) t. 800/2008 z dne 6.8.2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoi za zdruljive s skupnim trgom z uporabo lenov 87 in 88 Pogodbe;

intenzivnost pomoi: do 50 % vrednosti upravienih strokov. V kolikor pomo za svetovalne storitve MSP in udelebo MSP na sejmih presega 2.000.000 EUR na podjetje in na projekt, je pomo potrebno individualno priglasiti Evropski komisiji.

V skladu z Uredbo Komisije (ES) t. 800/2008 z dne 6.8.2008 se pomoi za MSP ne uporabljajo za naslednje dejavnosti:

a) primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, plutastih izdelkov in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeajo mleko in mlene proizvode,

b) predelava in trenje kmetijskih proizvodov v primerih: i. kadar je znesek pomoi doloen na podlagi cene oziroma koliine takih

proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,

ii. kadar je pomo pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

c) ribitvo in ribogojnitvo, d) premogovnitvo.

Pomo ne bo dodeljena za dejavnosti, povezane z izvozom, in sicer za pomo, neposredno povezano z izvoenimi koliinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mree ali z drugimi tekoimi stroki v zvezi z izvozno dejavnostjo.

Pomo ne sme biti odvisna od prednostne uporabe domaega blaga pred uporabo uvoenega blaga.

Pomo ni dovoljena za podjetje, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odlobe Komisije, ki je pomo razglasila za nezakonito in nezdruljivo s skupnim trgom.

Do spodbud niso upraviena podjetja, ki so: a) v prisilni poravnavi, steaju ali likvidaciji, b) oz. podjetja v teavah v skladu s Smernicami Skupnosti o dravni pomoi za reevanje in

prestrukturiranje podjetij v teavah (UL C 244 z dne 1.10.2004, str. 2) in Zakonom o pomoi za reevanje in prestrukturiranje gospodarskih drub v teavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, t. 44/07). MSP, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne tejejo kot podjetja v teavah v smislu Smernic Skupnosti o dravni pomoi za reevanje in prestrukturiranje podjetij v teavah, razen e izpolnjujejo merila za steajni postopek po predpisih, ki urejajo finanno poslovanje podjetij;

13

kumulacija: pri dodelitvi pomoi veljajo zgornje meje sofinanciranja upravienih strokov v okviru posameznih ukrepov ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomo dodeljena za posamezni namen in ali je pomo dodeljena v okviru ve shem ali individualnih pomoi hkrati. Dodelitev spodbud se ne more zdruiti s podporo de minimis za iste upraviene stroke, e bi bile s tem preseene dovoljene meje intenzivnosti spodbud. Kadar podjetje prejme pomo v obliki tveganega kapitala ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomo, lahko najvija dovoljena stopnja intenzivnosti pomoi za svetovalne storitve znaa do 40 odstotkov upravienih strokov svetovanja. Znianje ne presega zneska vloenega tveganega kapitala. Dajalec pomoi bo od prejemnika pred dodelitvijo pomoi pridobil pisno izjavo o e prejetih (ali zaproenih) javnih sredstvih za iste upraviene stroke;

spodbujevalni uinek: pomo je mogoe dodeliti samo, e je prosilec zanjo vloil vlogo za dodelitev dravne pomoi pred zaetkom izvajanja aktivnosti.

Dejavnosti, ki se nanaajo na dravnih pomoi, dodeljene po pravilu de minimis, se izvajajo ob upotevanju splonih nael dodeljevanja dravnih pomoi do 31.12.2013, kot sledi v nadaljevanju:

pomo se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) t. 1998/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za dravno pomo de minimis (Uradni list EU L 379, 28.12.2006, str. 5 10),

intenzivnost pomoi: skupna vrednost pomoi, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proraunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoi (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaa zgornja dovoljena meja pomoi 100.000,00 EUR).

Pomoi, dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

Do de minimis pomoi niso upraviena podjetja iz sektorjev: a) ribitva in ribogojstva, b) premogovnitva, c) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o

ustanovitvi Evropske skupnosti, d) pomoi, dodeljene podjetjem, ki delujejo na podroju predelave in trenja kmetijskih

proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: i. e je znesek pomoi doloen na podlagi cene ali koliine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ii. e je pomo pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

e) podjetja v teavah. Pomo ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje drave ali drave lanice, kot je pomo, neposredno povezana z izvoenimi koliinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mree ali drugimi tekoimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomo ne bo pogojena s prednostjo rabe domaega blaga pred rabo uvoenega; kumulacija: e je prejemnik za iste upraviene stroke prejel ali namerava prejeti tudi drugo

dravno pomo, skupni znesek prejete pomoi ne sme presei dovoljenih intenzivnosti drugih dravnih pomoi;

Priglasitelj bo od prejemnika pomoi pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o 1. morebitnih e prejetih (ali zaproenih) de minimis pomoeh in 2. drugih e prejetih (ali zaproenih) dravnih pomoeh za iste upraviene stroke in zagotovil,

da z dodeljenim zneskom pomoi de minimis, ne bo preseena zgornja meja de minimis pomoi ter intenzivnosti pomoi po drugih predpisih.

Dajalec pomoi bo pisno obvestil prejemnika, da je pomo dodeljena po pravilu de minimis. Dejavnosti, ki se nanaajo na dodeljevanje dravnih pomoi za usposabljanje, se izvajajo ob upotevanju splonih nael dodeljevanja dravnih pomoi do 31.12.2013, kot sledi v nadaljevanju:

14

pomo se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) t. 800/2008 z dne 6.8.2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoi za zdruljive s skupnim trgom z uporabo lenov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Mala in srednja podjetja so podjetja, kot jih doloa priloga I Uredbe Komisije (ES) t. 800/2008 z dne 6.8.2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoi za zdruljive s skupnim trgom z uporabo lenov 87 in 88 Pogodbe;

intenzivnost pomoi: do 25 % vrednosti upravienih strokov za posebno usposabljanje in do 60 % vrednosti upravienih strokov za splono usposabljanje. Intenzivnost pomoi se lahko povea, in sicer do najveje intenzivnosti pomoi v viini 80 % upravienih strokov, v naslednjih primerih:

a) za 10 odstotnih tok, e je usposabljanje namenjeno invalidom ali prikrajanim delavcem; b) za 10 odstotnih tok, e je pomo dodeljena srednjemu podjetju, in c) za 20 odstotnih tok, e je pomo dodeljena malemu podjetju.

e se pomo dodeli za podroje pomorskega transporta, lahko znaa njena intenzivnost 100 % upravienih strokov, ne glede na to, ali gre za posebno ali splono usposabljanje, e so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) oseba, ki se usposablja, ne sme biti aktivni, temve pomoni lan posadke in b) usposabljanje se mora izvajati na krovu ladij, ki so vpisane v evidenco Skupnosti.

V kolikor pomo za usposabljanje presega 2.000.000 EUR na podjetje in na projekt, je pomo potrebno individualno priglasiti Evropski komisiji. Kadar projekt pomoi hkrati zajema elemente posebnega in splonega usposabljanja, ki jih za izraun intenzivnosti pomoi ni mogoe loiti, ter kadar ni mogoe ugotoviti, ali je usposabljanje posebno ali splono, je treba uporabiti intenzivnosti pomoi, ki veljajo za posebno usposabljanje.

V skladu z Uredbo Komisije (ES) t. 800/2008 z dne 6.8.2008 se pomo za usposabljanje ne uporablja za predelava in trenje kmetijskih proizvodov v primerih:

i. kadar je znesek pomoi doloen na podlagi cene oziroma koliine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje

ii. kadar je pomo pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

Pomo ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje drave ali drave lanice, kot je pomo, neposredno povezana z izvoenimi koliinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mree ali drugimi tekoimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomo ne bo pogojena s prednostjo rabe domaega blaga pred rabo uvoenega; kumulacija: pri dodelitvi pomoi veljajo zgornje meje sofinanciranja upravienih strokov v

okviru posameznih ukrepov ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomo dodeljena za posamezni namen in ali je pomo dodeljena v okviru ve shem ali individualnih pomoi hkrati. Dodelitev spodbud se ne more zdruiti s podporo de minimis za iste upraviene stroke, e bi bile s tem preseene dovoljene meje intenzivnosti spodbud. Kadar podjetje prejme pomo v obliki tveganega kapitala ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomo za usposabljanje, se lahko najvija dovoljena stopnja intenzivnosti pomoi za usposabljanje znia za 20 odstotkov.

Podrobneja merila in pogoji se doloijo v posameznem javnem razpisu ali na drug nain v skladu z veljavno zakonodajo. Program Vlade RS za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010-2014 predstavlja osnovo za prijavo sheme dravnih pomoi s podroja internacionalizacije.

4.1. Informativne ter podporne aktivnosti

15

4.1.1. Zbiranje in posredovanje zunanje trgovinskih informacij ter svetovanje (spletni

portal IzvoznoOkno) Pri internacionalizaciji poslovanja je med kljunimi potrebami podjetij v ospredju celovita, visokokakovostna in pravoasna informiranost o poslovnem okolju na tujih trgih. V ta namen so podjetjem na voljo predvsem informacije o:

- gospodarsko-poslovnem okolju na tujih trgih (gospodarski in politini sistem), - trnih gibanjih (potencialni izvozni trgi, struktura in velikost trga, konkurenna situacija na trgu,

distribucijske mree), - pogojih in monih poteh vstopa na tuj trg (potencialni poslovni partnerji, carine, davki,

pristojbine,), - potencialnih poslovnih partnerjih, njihovi kredibilnosti in boniteti podjetij, - pravno-formalnih podlagah delovanja na ciljnem trgu (zakonodaja in postopki ustanavljanja

podjetij, predstavnitev), - ukrepih ekonomske politike vlad posameznih drav, - tehninih predpisih (standardi kakovosti, tehnoloki trendi), - ostalih koristnih informacijah za podjetja (obnaanje potronikov, prosto-carinske cone,

tehnoloki parki, ). Informacije so na voljo na spletnem portalu JAPTI IzvoznoOkno (www.izvoznookno.si) oz. se na podlagi povpraevanja podjetij preko spletnega portala IzvoznoOkno podjetjem zagotovijo individualno. Druge informacije, ki so na voljo na spletnem portalu, so informacije o:

- mednarodni trgovini, ki podjetja seznanjajo o ukrepih trgovinske politike, monostih dostopa na tretje trge, trgovinskih ovirah in o dogodkih, ki vplivajo na njihovo izvozno-uvozno poslovanje,

- mednarodnih razpisih, - monostih iskanja in preverjanja tujih poslovnih partnerjev, - konkretnih poslovnih prilonostih na tujih trgih ter - sejmih, gospodarskih delegacijah, izobraevanju za mednarodno poslovanje in drugih dogodkih,

povezanih s tujimi trgi. Ciljna skupina, kateri je namenjena dejavnost zbiranja in posredovanja zunanje trgovinskih informacij:

MSP pri prvem vstopanju na tuje trge in MSP zaetniki.

4.1.2. Opravljanje informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev za tuje gospodarske subjekte

V okviru promocije ponudbe slovenskega gospodarstva se zagotavljajo visokokakovostne informacije o slovenskem poslovnem okolju in slovenskih ponudbenih monostih, o razvoju industrijskih grozdov, domaih industrij ter storitvenih omreij preko portala SloveniaPartner (www.sloveniapartner.si) in baze podatkov Sloexport (www.sloexport.si). Hkrati gre tudi za navezovanje stikov med predstavniki slovenskih in tujih podjetij.

4.2. Analiza trnih prilonosti ter svetovanje

16

4.2.1. Trne analize in raziskave (pomo za trne analize in raziskave tujih trgov) Dejavnost zbiranja in posredovanja zunanje trgovinskih informacij zajema tudi izdelavo trnih analiz in raziskav, namen katerih je olajati odloitev slovenskim podjetjem pri vstopu oz. nainu nastopa na izbranih tujih trgih. Vsak trg je specifien, opredeljen z lastnimi zakonitostmi in posebnostmi, kar ponavadi vpliva na njegovo segmentacijo in posledino na obnaanje podjetja na trgu. Trne analize in raziskave obsegajo zelo iroko podroje aktivnosti in se izvajajo z namenom, da dopolnijo potrebe podjetij ter njihovih managerjev z dodatnimi spoznanji o trgu. Namen trnih analiz in raziskav je analiza situacije, ki omogoa pregled, prenovo ter sintezo spoznanj o trgu, ki je predmet analize oz. raziskave. Predstavlja pomo pri odloanju in pridobivanju informacij za zmanjanje tveganja pri odloanju ter razvija nove ideje, ki so potrebne zato, da podjetje ohranja konkurennost na trgu. Ciljna skupina:

- MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih,, - velika podjetja, ki irijo in diverzificirajo poslovanje na tujih trgih.

Izdelava trnih analiz in raziskav se realizira na dva naina:

a) Ministrstvo za gospodarstvo ali JAPTI za posamezne perspektivne panoge izdela ali naroi ter objavi trne analize in raziskave ter obvesti slovenska podjetja o panonih prilonostih na tujih trgih,

b) objava javnega razpisa za sofinanciranje trnih analiz in raziskav na tujih trgih za specifine potrebe posameznih slovenskih podjetij.

Ukrep t. 1A: Pomo za trne analize in raziskave tujih trgov Namen ukrepa: Sofinanciranje trnih analiz in raziskav tujih trgov Trajanje ukrepa: 2010 - 2013 Shema pomoi: MSP Oblika pomoi: dotacija Upravieni stroki:

1. stroki svetovalnih storitev, vezanih na pripravo analize oz. raziskave, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci z ustreznimi referencami.

Izvajalci: Ministrstvo za gospodarstvo ali JAPTI bosta objavila javni razpis. Merila za izbor:

1. poslovna utemeljenost projekta (kakovost opredelitve, predstavitve in utemeljitve izbranega trga, jasnost in izvedljivost),

2. transparentna finanna konstrukcija (razmerje med stroki in rezultati), 3. absorpcijska sposobnost ciljnega trga, 4. stopnja dodane vrednosti v izdelkih, 5. predstavitev projekta s terminskim nartom, 6. inovativne in visokotehnoloke dejavnosti, 7. reference zunanjih svetovalcev,

17

8. drugo: dodatna merila bodo doloena v javnem razpisu. Intenzivnost pomoi:

- do 50 % upravienih strokov. Konni upravienci in pogoji:

- MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih. Ukrep t. 1B: Pomo za trne analize in raziskave tujih trgov Namen ukrepa: Sofinanciranje trnih analiz in raziskav tujih trgov Trajanje ukrepa: 2010 - 2013 Shema pomoi: de minimis Oblika pomoi: dotacija Upravieni stroki:

1. stroki svetovalnih storitev, vezanih na pripravo analize oz. raziskave, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci z ustreznimi referencami.

Izvajalci: Ministrstvo za gospodarstvo ali JAPTI bosta objavila javni razpis. Merila za izbor:

1. poslovna utemeljenost projekta (kakovost opredelitve, predstavitve in utemeljitve izbranega trga, jasnost in izvedljivost),

2. transparentna finanna konstrukcija (razmerje med stroki in rezultati), 3. absorpcijska sposobnost ciljnega trga, 4. stopnja dodane vrednosti v izdelkih, 5. predstavitev projekta s terminskim nartom, 6. inovativne in visokotehnoloke dejavnosti, 7. reference zunanjih svetovalcev, 8. drugo: dodatna merila bodo doloena v javnem razpisu.

Intenzivnost pomoi:

- do 100 % upravienih strokov. Konni upravienci in pogoji:

- MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, - velika podjetja, ki irijo in diverzificirajo poslovanje na tujih trgih.

Ukrepa se v primeru MSP izkljuujeta.

4.2.2. tudije izvedljivosti (pomo za tudije izvedljivosti/smotrnosti vstopa na nove izvozne trge)

18

tudije izvedljivosti so namenjene podrobneji preuitvi izvedljivosti projekta z razlinih vidikov, kot npr. s tehnolokega, ekonomskega, okoljevarstvenega in finannega vidika. Rezultati tudij so izhodia za kakovostno pripravo investicijskih projektov, ki zmanjujejo tveganja povezana s projekti ter omogoajo investitorjem enakopravno vrednotenje razlinih investicijskih projektov. Ekonomsko upravieno investiranje ni mono brez kvalitetne analize izvedljivosti oz. uinkovitosti. tudija izvedljivosti tako najvekrat vsebuje:

- analizo stanja, - primerne tehnino-tehnoloke, lokacijske in ekonomske variantne zasnove umestitve investicije

skupaj s planom proizvodnje, - opredelitev optimalne umestitve investicije, - analizo tehnine izvedljivosti (praktina izvedljivost investicije, dostopnost tehninih virov in

kadra), - opredelitev asovne izvedljivosti investicije (roki za izvedbo), - opredelitev ekonomske upravienosti investicije (analiza strokov in koristi), - analizo vplivov na okolje, - varnost investicije, - analizo tveganj.

Ciljna skupina: - MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, - velika podjetja, ki irijo in diverzificirajo poslovanje na tujih trgih.

Izdelava tudij izvedljivosti se realizira na dva naina:

a) Ministrstvo za gospodarstvo ali JAPTI za posamezne perspektivne panoge izdela ali naroi ter objavi tudije izvedljivosti,

b) objava javnega razpisa za sofinanciranje tudij izvedljivosti povezanih s tujimi trgi za posamezna slovenska podjetja.

Ukrep t. 2A: Pomo za tudijo izvedljivosti / smiselnosti vstopa na nov izvozni trg Namen ukrepa: Sofinanciranje tudij izvedljivosti / smiselnosti vstopa na nov izvozni trg Trajanje ukrepa: 2010 - 2013 Shema pomoi: MSP Oblika pomoi: dotacija Upravieni stroki:

1. stroki svetovalnih storitev, vezanih na pripravo tudije izvedljivosti / smiselnosti vstopa na nov izvozni trg, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci z ustreznimi referencami.

Izvajalci: Ministrstvo za gospodarstvo ali JAPTI bosta objavila javni razpis. Merila za izbor:

1. poslovna utemeljenost projekta (izvozni nart - kakovost opredelitve, predstavitve in utemeljitve izbranega trga, jasnost in izvedljivost, rezultati na podlagi izvoznega narta),

19

2. transparentna finanna konstrukcija (razmerje med stroki in rezultati na podlagi izvoznega narta),

3. absorpcijska sposobnost trga, 4. stopnja dodane vrednosti v izdelkih, 5. inovativne in visokotehnoloke dejavnosti, 6. reference zunanjih svetovalcev, 7. predstavitev projekta s terminskim nartom (sposobnost za izvedbo izvoznega narta-tehnina

znanja in izkunje, finanni viri), 8. drugo: dodatna merila bodo doloena v javnem razpisu.

Intenzivnost pomoi:

- do 50 % upravienih strokov. Konni upravienci in pogoji:

- MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih.

Ukrep t. 2B: Pomo za tudijo izvedljivosti / smiselnosti vstopa na nov izvozni trg Namen ukrepa: Sofinanciranje tudij izvedljivosti / smiselnosti vstopa na nov izvozni trg Trajanje ukrepa: 2010 - 2013 Shema pomoi: de minimis Oblika pomoi: dotacija Upravieni stroki:

1. stroki svetovalnih storitev, vezanih na pripravo tudije izvedljivosti / smiselnosti vstopa na nov izvozni trg, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci z ustreznimi referencami.

Izvajalci: Ministrstvo za gospodarstvo ali JAPTI bosta objavila javni razpis. Merila za izbor:

1. poslovna utemeljenost projekta (izvozni nart - kakovost opredelitve, predstavitve in utemeljitve izbranega trga, jasnost in izvedljivost, rezultati na podlagi izvoznega narta),

2. transparentna finanna konstrukcija (razmerje med stroki in rezultati na podlagi izvoznega narta),

3. absorpcijska sposobnost trga, 4. stopnja dodane vrednosti v izdelkih, 5. inovativne in visokotehnoloke dejavnosti, 6. reference zunanjih svetovalcev, 7. predstavitev projekta s terminskim nartom (sposobnost za izvedbo izvoznega narta-tehnina

znanja in izkunje, finanni viri), 8. drugo: dodatna merila bodo doloena v javnem razpisu.

Intenzivnost pomoi:

- do 100 % upravienih strokov. Konni upravienci in pogoji:

- MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih,

20

- velika podjetja, ki irijo in diverzificirajo poslovanje na tujih trgih. Ukrepa se v primeru MSP izkljuujeta.

4.2.3. Poslovno svetovanje za internacionalizacijo Poslovno svetovanje je namenjeno ugotavljanju konkurennosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju narta za internacionalizacijo. V okviru ugotavljanja konkurennosti se izvedejo sreanja svetovalca s podjetjem, ki za podjetje opravi analizo trenutnega stanja in konkurennega poloaja na domaem trgu (opis podjetja, analiza poloaja podjetja SWOT analiza, analiza proizvodov, izkuenj, sredstev, informacij, analiza izvoznega potenciala in finannih sposobnosti). V nadaljevanju se s pomojo svetovalca oblikuje strateki nart za internacionalizacijo podjetja, skladno s profilom podjetja (odloitev za izvoz, odloitev, kako se predstaviti na tujih trgih, izdelava narta za iskanje informacij, doloitev vrste strank oz. trga, na katerega podjetje eli vstopiti, organizacija virov za realizacijo izdelanega plana). Sledi uporaba narta v praksi, tudi s pomojo ostalih dejavnosti za spodbujanje internacionalizacije. Ciljna skupina:

- MSP pri prvem vstopanju na tuje trge. Svetovanje bodo izvajali zunanji izvajalci. Za namen svetovanja podjetjem se bo usposobilo tudi primerno tevilo strokovnjakov zaposlenih v institucijah, ki delujejo na podroju internacionalizacije. Ukrep t. 3: Poslovno svetovanje za internacionalizacijo Namen ukrepa: Ugotavljanje konkurennosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanje narta za internacionalizacijo Trajanje ukrepa: 2010 - 2013 Shema pomoi: MSP Oblika pomoi: dotacija Upravieni stroki:

1. stroki svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Izvajalci: Ministrstvo za gospodarstvo ali JAPTI bosta objavila javni razpis. Merila za izbor:

1. stopnja dodane vrednosti v izdelkih, 2. inovativne in visokotehnoloke dejavnosti, 3. drugo: dodatna merila bodo doloena v javnem razpisu.

Intenzivnost pomoi:

21

- do 50 % upravienih strokov. Konni upravienci in pogoji:

- MSP pri prvem vstopanju na tuje trge.

4.3. Promocijske in pospeevalne aktivnosti

4.3.1. Vhodne in izhodne gospodarske delegacije Dejavnost je namenjena:

- MSP pri prvem vstopanju na tuje trge, - MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, - velikim podjetjem pri iritvi in diverzifikaciji poslovanja na tujih trgih.

Gospodarske delegacije omogoajo podjetjem organiziran obisk na izbranih ciljnih trgih, navezovanje stikov s poslovnimi partnerji in sklepanje poslovnih dogovorov. Kljuno pri organizaciji gospodarskih delegacij je zagotoviti ustrezna poslovna sreanja med slovenskimi in tujimi podjetji. Pri pripravi delegacij je dan poudarek na ciljno usmerjenih delegacijah po panonem pristopu, z manjim tevilom podjetij ter z vkljuitvijo velikih slovenskih podjetij, ki e delujejo na izbranih ciljnih trgih in s svojimi izkunjami ter povezavami pomagajo MSP pri vstopu na nove trge. Pomembna dejavnost internacionalizacije so gospodarske delegacije, ki spremljajo najvije predstavnike drave v tujini, saj odpirajo vrata na najviji politini ravni v ciljnih dravah ter poleg tega omogoajo uinkovito navezovanje stikov s poslovnimi partnerji in sklepanje poslovnih dogovorov. Pomemben dejavnik poveanja uinkovitosti gospodarskih delegacij so tudi aktivnosti, namenjene podpori udeleencem gospodarske delegacije, v smislu pripravljalnih aktivnosti na delegacijo, nudenju ustreznih informacij pred izvedbo delegacije (analize trga, sektorske trne raziskave, mehke informacije, informacije o dobrih praksah, konkretni primeri sodelovanja in izkunje podjetij) ter nadaljnjih aktivnostih za uinkovit vstop na izbran ciljni (t.i. follow-up).

4.3.2. Sejemske predstavitve (pomo za udelebo slovenskih podjetij na sejmih) Sejemske aktivnosti so uinkovito trenjsko orodje za pospeevanje izvoza, predstavljajo tudi enega izmed pomembnih virov informacij, saj omogoajo neposredno, osebno komunikacijo s potronikom oz. poslovnim partnerjem, hkrati omogoajo tudi monost informiranja o izdelkih konkurennih podjetij ter morebitnih inovacijah. Namen dejavnosti sejemske predstavitve je omogoiti slovenskim podjetjem prodor na tuje trge s pomojo predstavitve na sejmih ali razstavah v tujini, kakor tudi splona promocija slovenskega gospodarstva.

Ciljna skupina: - MSP pri prvem vstopanju na tuje trge, - MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, - velika podjetja pri iritvi in diverzifikaciji poslovanja na tujih trgih.

22

Dejavnost podpore sejemskim predstavitvam se realizira se realizira na dva naina:

a) podpora skupinskim sejemskim predstavitvam - MG preko JAPTI podpira skupinske sejemske

nastope slovenskih podjetij na izbranih sejmih v tujini na podlagi izraenega interesa gospodarstva in sicer v obliki zakupa skupnega razstavnega prostora,

b) javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih predstavitev.

Ukrep t. 4A: Pomo za udelebo slovenskih podjetij na sejmih Namen ukrepa: Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov na tujih trgih Trajanje ukrepa: 2010 - 2013 Shema pomoi: MSP Oblika pomoi: dotacija Upravieni stroki:

1. stroki najema razstavnega prostora, 2. stroki postavitve in ureditve razstavnega prostora, 3. stroki upravljanja razstavnega prostora.

Izvajalci: Ministrstvo za gospodarstvo ali JAPTI bosta objavila javni razpis Merila za izbor:

1. poslovna utemeljenost projekta (izvozni nart - kakovost opredelitve, predstavitve in utemeljitve izbranega trga, jasnost in izvedljivost, rezultati na podlagi izvoznega narta),

2. transparentna finanna konstrukcija (razmerje med stroki in rezultati na podlagi izvoznega narta),

3. absorpcijska sposobnost ciljnega trga, 4. stopnja dodane vrednosti v izdelkih, 5. novi trgi, 6. organizacija nastopa, 7. drugo: dodatna merila bodo doloena v javnem razpisu.

Intenzivnost pomoi:

- do 50 % upravienih strokov. Konni upravienci in pogoji: Dejavnost je namenjena:

- MSP pri prvem vstopanju na tuje trge, - MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih.

Pomo je namenjena prvi udelebi MSP na katerem koli sejmu ali razstavi. Ukrep t. 4B: Pomo za udelebo slovenskih podjetij na sejmih

23

Namen ukrepa: Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov na tujih trgih Trajanje ukrepa: 2010 - 2013 Shema pomoi: de minimis Oblika pomoi: dotacija Upravieni stroki:

1. stroki najema razstavnega prostora, 2. stroki postavitve in ureditve razstavnega prostora, 3. stroki upravljanja razstavnega prostora.

Izvajalci: Ministrstvo za gospodarstvo ali JAPTI bosta objavila javni razpis. Merila za izbor:

1. poslovna utemeljenost projekta (izvozni nart - kakovost opredelitve, predstavitve in utemeljitve izbranega trga, jasnost in izvedljivost, rezultati na podlagi izvoznega narta),

2. transparentna finanna konstrukcija (razmerje med stroki in rezultati na podlagi izvoznega narta),

3. absorpcijska sposobnost ciljnega trga, 4. stopnja dodane vrednosti v izvoznih izdelkih, 5. novi trgi, 6. organizacija nastopa, 7. drugo: dodatna merila bodo doloena v javnem razpisu.

Intenzivnost pomoi:

- do 100 % upravienih strokov. Konni upravienci in pogoji: Dejavnost je namenjena:

- MSP pri prvem vstopanju na tuje trge, - MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, - velikim podjetjem pri iritvi in diverzifikaciji poslovanja na tujih trgih.

Ukrepa se v primeru MSP izkljuujeta.

4.3.3. Konference, seminarji, okrogle mize Poslovne konference so s pripravo kvalitetnega programa namenjene specifinim predstavitvam potencialno zanimivih sektorjev, omogoajo irjenje in nadgrajevanje znanja, izmenjavo izkuenj, individualna sreanja podjetij. Ob posameznih poslovnih konferencah se lahko organizirajo tudi promocijsko odmevne spremljajoe aktivnosti. Poslovne konference, seminarje in okrogle mize bodo izvajali subjekti politike spodbujanja internacionalizacije v Republiki Sloveniji. Dejavnost je namenjena vsem podjetjem, prvenstveno pa:

- MSP pri prvem vstopanju na tuje trge in MSP zaetniki,

24

- MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, - velikim podjetjem pri iritvi in diverzifikaciji poslovanja na tujih trgih.

4.3.4. Poslovni klubi in slovenske hie Poslovni klubi v tujini praviloma zdruujejo predstavnike vejih ter izkuenih slovenskih podjetjih, ki na dotinih tujih trgih e aktivno in uspeno delujejo. S svojim znanjem in izkunjami predstavljajo pomemben vir informacij malim in srednjim podjetjem, ki se za vstop na te trge ele odloajo. Prenos znanj in izkuenj poslovni klubi uresniujejo preko aktivnosti, kot so poslovna sreanja, organizacija poslovnih delegacij, promocijski nastopi ter ostale aktivnost.

Poleg podpore aktivnostim obstojeih poslovnih klubov je zelo pomembno tudi spodbujanje nastajanja novih, predvsem v tistih dravah, kjer je specifika na trgu glede vstopa ali delovanja podjetja taka, da so izkunje tam prisotnih e pomembneje. Pomemben del promocije slovenskega gospodarstva ter drave kot celote so tudi t.i. slovenske hie, ki zdruujejo na trgu prisotna slovenska podjetja, agencije, organizacije ter druge akterje. Spodbujanje oblikovanja tovrstnih hi je zato smotrno okrepiti. Dodatno bo okrepljena tudi podpora aktivnostim, ki jih izvajajo gospodarske organizacije slovenske manjine v sosednjih dravah Avstrije, Hrvake, Italije in Madarske. Ciljna skupina:

- MSP pri prvem vstopanju na tuje trge in MSP zaetniki, - MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih.

Ukrep t. 5: Pomo za izvajanje dejavnosti poslovnih klubov in slovenskih hi v tujini Namen ukrepa: Sofinanciranje izvajanja dejavnosti poslovnih klubov in slovenskih hi v tujini Trajanje ukrepa: 2010 - 2013 Shema pomoi: de minimis Oblika pomoi: dotacija Upravieni stroki:

1. stroki organizacije poslovnih dogodkov v dravi, kjer je sede kluba, hie in v Sloveniji, 2. stroki promocije, 3. stroki intelektualnih in osebnih storitev, vezanih na organizacijo poslovnih dogodkov, 4. stroki administrativne pomoi pri izvajanju aktivnosti.

Izvajalci: Ministrstvo za gospodarstvo ali JAPTI bosta objavila javni razpis. Merila za izbor:

1. tevilo in kakovost organiziranih poslovnih dogodkov v zadnjih dvanajstih mesecih, 2. kakovost nartovanih aktivnosti, 3. viina sredstev, nartovanih za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja.

25

4. drugo: dodatna merila bodo doloena v javnem razpisu. Intenzivnost pomoi:

- do 100 % upravienih strokov. Konni upravienci in pogoji: Dejavnost je namenjena:

- poslovnim klubom in slovenskim hiam v tujini.

4.3.5. Opravljanje drugih nalog, ki prispevajo k uspeneji internacionalizaciji slovenskih podjetij

K uspeneji internacionalizaciji prispevajo tudi druge dejavnosti, kot npr. promocija sodelovanja slovenskih podjetij na javnih razpisih na tujih trgih, aktivna udeleba predstavnikov RS v delovnih telesih gospodarskih integracij in mednarodnih organizacij, podpora pri razvoju oz. prilagoditvi proizvodov, ki se predvsem mednarodno trijo, sofinanciranje vzpostavitve oziroma nadgradnje spletnih strani v ve tujih jezikih

V asu globalizacije se tudi drave sooajo z vse vejo konkurenco. Znamka lahko dravi na razlinih podrojih gospodarskem, turistinem, kulturnem in drugih povea vrednost v oeh ciljnih skupin. Zato bomo na vseh promocijskih dogodkih v tujini in doma uveljavljali znamko I feel Slovenia in s tem prispevali k poveanju prepoznavnosti Slovenije.

4.4. Izobraevanje za mednarodno poslovanje Izobraevanje za mednarodno poslovanje je namenjeno dodatnemu usposabljanju slovenskih podjetij s splonimi in specifinimi znanji s podroja mednarodnega poslovanja (marketing, finance, upravljanje in organizacija za nastop na ciljnih trgih). Izobraevanje se izvaja v Sloveniji in tujini. Izvajalec je izbran z javnim naroilom. Ciljna skupina:

MSP pri prvem vstopanju na tuje trge in MSP zaetniki, MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih.

4.4.1. Akademija internacionalizacije V okviru dejavnosti izobraevanja za mednarodno svetovanje se za slovenska podjetja vzpostavi Akademija internacionalizacije, katere namen je seznaniti slovenska podjetja s sodobnimi pogledi na internacionalizacijo podjetij in institucij, od stratekih do taktinih in izvedbenih vidikov na posameznih mednarodnih trgih, spoznavanje razlinih pristopov k raziskovanju in analizi trgov, vstopnih strategij, razumevanje razlinosti kultur in poslovnega komuniciranja, seznanjanje s stratekim trenjem in izbiro ustreznih trenjskih taktik na izbranih ciljnih trgih. Izobraevanje se izvaja za veje tevilo podjetij v Sloveniji.

26

Izvajalec je izbran z javnim naroilom. Ciljna skupina:

MSP pri prvem vstopanju na tuje trge in MSP zaetniki, MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih.

4.4.2. Priprava izvoznega narta

Izvaja se izobraevanje in usposabljanje za slovenske izvoznike s podroja priprave izvoznega narta in poslovanje na tujih trgih. Prav tako se omogoi dostopnost do interaktivnih vsebin preko spletnega portala Izvozno okno s podroja izobraevanja izvoznikov. Izobraevanje se izvaja za manje tevilo udeleencev iz podjetij, ki imajo velik potencial na tujih trgih, delno lokalno ter delno v tujini na mednarodnih seminarjih v okviru ITM (International Trade Management) programa. Tovrstno izobraevanje omogoa slovenskim izvoznikom tudi vkljuevanje v mednarodni prostor, mreenje ter sklepanje poslov z udeleenci iz razlinih drav. Izvajalec je izbran z javnim naroilom. Ciljna skupina:

MSP pri prvem vstopanju na tuje trge in MSP zaetniki, MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih.

Ukrep t. 6: Izobraevanje za mednarodno poslovanje Namen ukrepa: Sofinanciranje izobraevanja za mednarodno poslovanje: Akademija internacionalizacije in Priprava izvoznega narta Trajanje ukrepa: 2010 - 2013 Shema pomoi: usposabljanje Oblika pomoi: dotacija Upravieni stroki:

1. stroki dela intruktorjev, 2. potni stroki intruktorjev in oseb, ki se usposabljajo, vkljuno z nastanitvijo, 3. drugi tekoi stroki, kot so material in zaloge, neposredno povezani s projektom, 4. amortizacija orodja in opreme v obsegu, v katerem se uporabljajo izkljuno za projekt

usposabljanja, 5. stroki vodenja in svetovanja, ki se nanaajo na projekt usposabljanja, 6. stroki oseb, ki se usposabljajo, in sploni posredni stroki (upravni stroki, najemnine, reijski

stroki) do skupnega zneska vseh drugih upravienih strokov iz tok od (1) do (5). Kar zadeva stroke dela intruktorjev, se lahko upotevajo samo ure, ko osebe, ki se usposabljajo, dejansko sodelujejo pri usposabljanju, potem ko se odtejejo vse produktivne ure.

Izvajalci: Ministrstvo za gospodarstvo ali JAPTI bosta objavila javni razpis. Merila za izbor:

27

1. dejavnost podjetja, 2. utemeljenost izvoznega narta, 3. intenzivnost mednarodnih aktivnosti podjetja, 4. reference s podroja mednarodnega sodelovanja, 5. drugo: dodatna merila bodo doloena v javnem razpisu.

Intenzivnost pomoi:

do 25 % vrednosti upravienih strokov za posebno usposabljanje in do 60 % vrednosti upravienih strokov za splono usposabljanje. Intenzivnost pomoi se lahko povea, in sicer do najveje intenzivnosti pomoi v viini 80 % upravienih strokov, v naslednjih primerih:

a) za 10 odstotnih tok, e je pomo dodeljena srednjemu podjetju, in b) za 20 odstotnih tok, e je pomo dodeljena malemu podjetju.

Konni upravienci in pogoji: Dejavnost je namenjena:

MSP pri prvem vstopanju na tuje trge in MSP zaetniki, MSP, ki irijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih.

4.5. Financiranje internacionalizacije (SID)

4.5.1. Zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov Sistem zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov, kot instrument trgovinske politike Republike Slovenije, je pomemben element celostnega spodbujanja internacionalizacije podjetij. Pooblaena institucija za izvajanje aktivnosti javno-spodbujevalnih storitev zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov je SID banka, nad izvajanjem teh aktivnosti pa bdi posebna vladna Komisija za pospeevanje mednarodne menjave. SID banka tako na podroju zavarovanja izvoznih kreditov in izhodnih neposrednih investicij, v imenu in za raun drave:

zavarovanje in pozavarovanje kratkoronih izvoznih kreditov/terjatev pred nekomercialnimi in drugimi nemarketabilnimi riziki,

zavarovanje srednjeronih izvoznih kreditov pred nekomercialnimi in/ali komercialnimi riziki, zavarovanje izhodnih investicij pred nekomercialnimi in/ali komercialnimi riziki, zavarovanje bannih (storitvenih) garancij, program izravnave obresti (PIO), s katerim Republika Slovenija pooblaeni instituciji in drugim

udeleencem programa jami za kritje obrestnih in teajnih rizikov pri financiranju mednarodnih gospodarskih poslov, in

ostale posle po pooblastilu. Za lasten raun pa opravlja posle financiranja mednarodne trgovine in (izhodnih slovenskih neposrednih) investicij kot so npr:

kreditni posli (dajanje izvoznih kreditov ter investicije v tujini za delno ali popolno financiranje ali refinanciranje poslov mednarodne menjave in investicij), s katerimi udeleencem mednarodne menjave in finannim institucijam omogoa financiranje mednarodnih gospodarskih poslov.

28

SID banka deluje na podroju internacionalizacije zlasti z namenom spodbujanja dolgoronih poslovnih transakcij, ki udeleencem omogoajo vstop in poslovanje na tujih trgih, vkljuno s podporo povezanim uvoznim transakcijam, pripravo na mednarodne gospodarske posle, investicijam in spodbudam za trajnostno rast izvoza in internacionalizacijo gospodarstva ter aktivnostim z namenom spodbujanja oziroma izvajanja poslov po koncesijskih pogojih in spodbujanja skupnega nastopa na tretjih trgih z domaimi, tujimi ali mednarodnimi subjekti. Kljune strateke usmeritve, ki jim bo SID banka sledila na podroju spodbujanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva v naslednjem stratekem/programskem obdobju so predvsem:

1. Zagotavljati ustrezno varnost in monost nastopanja na tujih trgih po mednarodno konkurennih pogojih zavarovanja in financiranja.

2. Z aktivno politiko delovanja na kljunih obstojeih trgih in odpiranjem novih trgov na letni ravni zagotavljati najmanj 900 mio EUR spodbud na podroju internacionalizacije v obliki kreditov, nalob, garancij in zavarovanj (brez obnov obstojeih kritij). Posebno pozornost namenjati internacionalizaciji MSP.

3. Z zavarovalnimi instrumenti Skupine SID banka pokriti na letni ravni najmanj 15% celotnega izvoza.

4. Razvijati nove produkte in finanni instrumentarij, prilagojen potrebam slovenskega gospodarstva oziroma konkretnim izvoznim poslom.

5. Okrepiti neposredno financiranje nerezidentov (kupcev slovenskega blaga in storitev) in druge oblike internacionalizacije (izhodne investicije, projektno financiranje, ipd.).

6. Zagotavljati podporne storitve tudi lokalno na tujih trgih, predvsem preko izgradnje Informacijskega sredia Jugo-vzhodne Evrope (odkup terjatev, izterjava dolgov, bonitetne informacije, monitoring rizikov).

7. Okrepiti pomen in sredstva za bilateralni del mednarodnega razvojnega sodelovanja (CMSR).

8. Vkljuevanje v pobude (domae in mednarodne), ki bi dodatno pospeile internacionalizacijo slovenskih podjetij (npr. v okviru sistema trgovanja in upravljanja s kjotskimi in emisijskimi kuponi, Western Balkans Investment Framework, ipd.).

5. NAIN FINANCIRANJA Vir sredstev za financiranje dejavnosti programa internacionalizacije je veinoma dravni proraun RS, kar narekuje racionalno izbiro ciljev, ukrepov in izvajanja dejavnosti, torej takih, ki bodo glede na vloena sredstva ob primerno delujoem sistemu spodbujanja zagotavljala kar najveje koristi. Za financiranje dejavnosti programa internacionalizacije bomo izkoristili tudi morebitna sredstva Evropske unije za ta namen, skladno z izvajanjem evropske kohezijske politike. SID banka za izvajanje storitev, poleg proraunskih sredstev, tudi najema kredite in izdaja dolnike vrednostne papirje ali se zadoluje v drugih oblikah in uporablja sredstva skladov EU ter druga sredstva evropskega prorauna. Prav tako uporablja razline kombinacije instrumentov finannega ineniringa. 6. ZAKLJUEK

29

Rast, razvoj in konkurennost podjetij so danes tesno povezani s iritvijo poslovanja preko meja lastne drave. Drava je zainteresirana za dolgoroni obstoj podjetja, internacionalizacija poslovanja pa je kljunega pomena, da pomaga podjetjem pri iritvi njihovega poslovanja na tuje trge in jim nudi ustrezno podporo s svojimi ukrepi in dejavnostmi. Pri tem morajo vsi subjekti politike spodbujanja internacionalizacije v Republiki Sloveniji delovati skladno, saj bo le tako le-ta najbolj uinkovita.

30

Priloga 1: Sredstva, viri sredstev, neposredni uinki, rezultati in vpliv Programa Vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 - 2014 Ukrepi oziroma projekti Sredstva

2010 Vir (t. proraunske postavke in dele postavke)

Sredstva 2011

Vir (t. proraunske postavke in dele postavke)

Neposredni uinek oz. output (ciljna vrednost)

Rezultat Uinek oz. outcome

Vpliv Programa spodbujanja internacionalizacije

Informativne ter podporne aktivnosti Zbiranje in posredovanje

zunanje trgovinskih informacij (spletni portal izvozno okno)

Opravljanje informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev za tuje gospodarske subjekte

250.000,00 evrov

6032-Spodbujanje internacionalizacije

300.000,00 evrov

6032-Spodbujanje internacionalizacije

t. podanih informacij podjetjem

t. opravljenih svetovanj domaim in tujim gospodarskim subjektom

t. izvedenih kontaktov s partnerji v tujini

Analiza trnih prilonosti ter svetovanje Trne analize in raziskave

(pomo za trne analize in raziskave tujih trgov)

tudije izvedljivosti (pomo za tudije izvedljivosti/smotrnosti vstopa na nove izvozne trge)

Poslovno svetovanje za internacionalizacijo

100.000,00 evrov 100.000,00 evrov

6032-Spodbujanje internacionalizacije

200.000,00 evrov 200.000,00 evrov

6032-Spodbujanje internacionalizacije

t. podprtih podjetij

t. podprtih MSP

t. podprtih velikih podjetij

t. dejanskih vstopov na tuje trge

Promocijske in pospeevalne aktivnosti Vhodne in izhodne

gospodarske delegacije Sejemske predstavitve

(pomo za udelebo slovenskih podjetij na sejmih)

Konference, seminarji in okrogle mize

Poslovni klubi in ''slovenske hie''

Opravljanje drugih nalog, ki prispevajo k uspeneji internacionalizaciji slovenskih podjetij

Svetovna razstava EXPO 2010 v anghaju, Kitajska

400.000,00 evrov 500.000,00 evrov 400.000,00 evrov 3.258.998,00 evrov

6032-Spodbujanje internacionalizacije

800.000,00 evrov 1.000.000,00 evrov 400.000,00 evrov 213.992,00 evrov

6032-Spodbujanje internacionalizacije

t. izvedenih aktivnosti

t. podprtih projektov podjetij

t. vstopov na tuje trge

t. novih trgov

t. sklenjenih pogodb na prioritetnih triih

obseg (vrednost) sklenjenih poslov

obseg (vrednost) sklenjenih poslov

poveanje izvoza MSP

poveanje izvoza velikih podjetij

novo-ustanovljena podjetja

nova delovna mesta

dodana vrednost/zaposlenega v podprtih podjetjih

prihodek v podprtih podjetji

tevilo podprtih podjetij z lastnikim/dolnikim virom financiranja

vrednost izvoza in TNI

31

Izobraevanje za mednarodno poslovanje Akademija

internacionalizacije Izobraevanje za pripravo

izvoznega narta

150.000,00 evrov

6032-Spodbujanje internacionalizacije

200.000,00 evrov

6032-Spodbujanje internacionalizacije

t. izvedenih izobraevanj

t. vstopov na tuje trge

t. novih trgov

Financiranje in uradna podpora (zavarovanje v imenu in za raun Republike Slovenije) internacionalizaciji (SID) Zavarovanje mednarodnih

gospodarskih poslov

2.075.363,04 evrov (vkljuno z DDV 2.490.435,60 evrov)

sredstva varnostnih rezerv vodena na TRR SI56 0291 3025 4820 406 odprt pri NLB d.d., Ljubljana na podlagi drugega odstavka 4. lena Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem II. Poglavja Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov sklenjene med MF in SID dne 01.12.2004 in na osnovi etrtega odstavka 4. lena ZZFMGP

2.075.363,04 evrov (vkljuno z DDV 2.490.435,60 evrov)

sredstva varnostnih rezerv vodena na TRR SI56 0291 3025 4820 406 odprt pri NLB d.d., Ljubljana na podlagi drugega odstavka 4. lena Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem II. Poglavja Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov sklenjene med MF in SID dne 01.12.2004 in na osnovi etrtega odstavka 4. lena ZZFMGP

t. podprtih projektov/podjetij (MSP in velikih podjetij)

t. vstopov na tuje trge

t. novih trgov

Program PIO (vplaila v sredstva rezerv PIO)

1.881.000,00 evrov

2845 Program PIO

1.750.000,00 evrov

2845 Program PIO

t. podprtih projektov/podjetij (MSP in velikih podjetij)

t. vstopov na tuje trge

t. novih trgov

Program PIO (provizija) 1.740.000,00 evrov

5447 Provizija SID

1.540.000,00 evrov

5447 Provizija SID

t. podprtih projektov/podjetij (MSP in velikih podjetij)

t. vstopov na tuje trge

t. novih trgov

32

Financiranje mednarodnih gospodarskih poslov (krediti in garancije)

307.000.000,00 evrov in 250.000.000,00 evrov za MSP

Sredstva SID banke, pridobljena na mednarodnih fin. trgih

/ / t. podprtih projektov/podjetij (MSP in velikih podjetij)

t. vstopov na tuje trge

t. novih trgov