of 42 /42
Profilul tehnic Domeniul : Mecanica Calificarea TEHNICIAN TRANSPORTURI

Profilul tehnic Domeniul : Mecanica Calificarea TEHNICIAN ...red.ismb.ro/doc/Caiet_de_practica_Tehnician_Transporturi.pdf · Chestionar pentru asigurarea feed-backului ... dozatoare

 • Author
  others

 • View
  87

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Profilul tehnic Domeniul : Mecanica Calificarea TEHNICIAN...

 • Profilul tehnic

  Domeniul : Mecanica

  Calificarea TEHNICIAN TRANSPORTURI

 • Autor:

  Prof. FLORENTINA GASPAR

  Ing. Prof. DELIA TOMESCU

  Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Bucuresti

 • I. PREZENTAREA CAIETULUI DE PRACTICĂ.....................................

  5

  II. OBIECTIVELE STAGIULUI DE PRACTICĂ ..................................

  6

  III. ORGANIZAREA STAGIULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂ .........

  7

  III.1.Cadru general ........................................................................

  7

  III.2. Părţile proiectului .................................................................

  8

  III.3. Norme de sănătate şi securitate în muncă ........................

  9

  III.4. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor ....................

  10

  III.5.Norme de igienă la locul de muncă .....................................

  11

  III.6. Activităţi susţinute de elevul practicant……………………

  12

  III.7. Descrierea meseriei şi competenţele urmărite de stagiul

  de pregătire practică …………………………………………

  13

  III.8. Fişe de documentare …………………………………………

  14

  III.9. Fişe de lucru ………………………………………………….

  18

  III.10. Sfaturi pentru o activitate eficientă ……………………….

  25

 • Pagina 4

  IV. RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR ÎN CADRUL STAGIULUI DE

  PREGĂTIRE PRACTICĂ ........................................................................

  26

  V. DESFĂŞURAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ LA AGENTUL

  ECONOMIC ...................................................................................

  27

  V.1. Informaţii privind părţile participante la stagiul de

  practică ..........................................................................................

  27

  V.2. Planificarea calendaristică a stagiului de practică ............

  29

  V.3. File de Jurnal de practică ...................................................

  31

  V.4. Chestionar pentru investigarea meseriei .........................

  36

  VI. ELEMENTE PRIVIND EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ .....

  37

  VI.1. Fişă de autoevaluare realizată la sfârşitul stagiului de

  către elevul practicant .................................................................

  37

  VI.2. Fişa de observare a activităţii zilnice a elevului

  practicant ……………………………………………………………

  39

  VI.3. Fişa de observare a nivelului de atingere a

  competenţelor specifice urmărite prin stagiul de practică ….

  40

  VI.4. Chestionar pentru asigurarea feed-backului ……………

  41

  VII. BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………… 42

 • Pagina 5

  Dragi elevi,

  Acest caiet de practică a fost conceput pentru a facilita structurarea stagiului de practică la partenerul economic, prin corelarea cunoştinţelor anterior asimilate cu cerinţele specifice unui asemenea demers.

  Caietul a fost gândit cu un nivel larg de generalizare, pentru ca fiecare elev, prin efort individual, să îşi poată construi propriul parcurs al activităţii, în condiţiile validării finale a competenţelor dobândite conform standardului de pregătire profesională.

  Pentru ca abilităţile obţinute să fie durabile, este necesară raportarea activităţilor practice la propriile cunoştinţe anterioare şi la propriile aşteptări, la colectivul şi mediul de lucru. De aceea, va trebui să dezvoltaţi activităţi ÎNAINTE, ÎN TIMPUL şi LA FINALUL stagiului. Pentru a sprijini acest demers, caietul este structurat astfel: SECVENŢĂ INTRODUCTIVĂ Aici veţi găsi informaţii privind obiectivele stagiului de practică, ce reprezintă finalitățile demersului de instruire la agentul economic partener al unității școlare.

  ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE Pentru a vă structura într-o manieră optimă activităţile, trebuie să cunoaşteţi competenţele ce trebuie formate; această parte cuprinde norme SSM obligatorii, lista competenţelor solicitate de standardul de pregătire profesională, câteva fişe de documentare şi de lucru care se bazează pe cunoştinţe anterioare, totul raportat la cadrul legislativ privind derularea stagiilor de pregătire practică.

  ACTIVITĂŢI ÎN TIMPUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Competând acestă parte, veţi identifica mai bine actorii participanţi la demersul de instruire, iar la finalul zilei de lucru veţi putea sistematiza eficient abilităţile dobândite; filele de jurnal sunt principala dovadă activităţii depuse şi cel mai important instrument pentru vă planifica îmbunătăţirea performanţelor. ACTIVITĂŢI LA FINALUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Orice demers este eficient dacă răspunde cerinţelor; aşadar, o evaluare a stagiului este obligatorie. Completând chestionarele din caiet care vă sunt adresate şi apoi comparându-le cu caracterizările elaborate de tutore şi de cadrul didactic/maistrul veţi realiza măsura în care efortul vostru a fost finalizat cu succes sau care sunt aspectele ce trebuie remediate.

  Vă dorim succes !

 • Pagina 6

  Obiectivele stagiului de practică sunt:

  1. practicarea profesiunii alese, în condiţii reale,

  astfel încât integrarea pe piața muncii să solicite

  un efort minim;

  2. dezvoltarea abilităţilor necesare alegerii propriul

  parcurs profesional;

  3. dezvoltarea capacității de reflecție, pentru ca

  elevul să identifice propriile nevoi de formare și

  să își gestioneze activitățile în conformitate cu

  personalitatea și cu așteptările sale ;

  4. înțelegerea mecanismelor care fundamentează

  învățarea pe tot parcursul vieții;

  5. responsabilizarea elevilor faţă de muncă, în

  special şi faţă de viaţă, în general.

 • Pagina 7

  III.1. Cadru general

  Prezentul stagiu de practică este organizat, coordonat şi monitorizat prin

  respectarea Ordinul nr. 3539 din 14 martie 2012 privind aprobarea contractului

  de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic.

  Prin stagiul de practică desfăşurat la agenţii economici parteneri, elevul poate demonstra însuşirea competenţelor solicitate de standardul de pregătire

  profesională, ca primă condiţie de validare a pregătirii de specialitate.

  Activităţile planificate sunt conforme cu legislaţia în vigoare şi corelează

  abilităţile teoretice şi practice asimilate în cadrul programelor anterioare cu

  cerinţele de dezvoltare incluse în Planurile de învăţământ şi Curriculumul şcolar.

  Pentru a eficientiza activităţile, elevii vor fi monitorizaţi şi îndrumaţi

  permanent de către persoanele abilitate, iar validarea stagiului se va realiza

  printr-o evaluare finală care constă în susţinerea unei probe teoretice orale şi a

  unei probe practice.

  Evaluarea finală, ca bază a notării, va fi realizată de tutore împreună cu

  cadrul didactic şi are în vedere nu numai competenţele tehnice ci şi pe cele

  comportammentale şi de integrare în colectivitate.

  Pentru a demonstra implicarea şi progresul obţinut, elevii vor consemna

  în caietul de practică lucrările efectuate, impresiile şi noile obiective privind

  nevoia de formare, pentru a putea identifica, impreună cu ceilalţi actori din

  proiect, noi oportunităţi în parcursul profesional.

 • Pagina 8

  III.2. Părţile proiectului

  A. Instituţii implicate în desfăşurarea activităţilor de practică:

  Organizatorul de practică este organizația de învăţământ preuniversitar

  acreditată sau acreditată care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative,

  potrivit legislaţiei române în vigoare.

  Partenerul de practică este agentul economic care desfăşoară activităţi

  corelate cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei Naţionale,

  care poate participa la procesul de instruire practică a elevilor şi care a întocmit în

  acest sens o Convenţie de Practică cu organizatorul de practică..

  B. Persoane implicate în desfăşurarea activităţilor de practică:

  Coordonatorul de practică este cadrul didactic desemnat de către

  organizația școlară, care asigură planificarea, organizarea şi supravegherea

  desfăşurării stagiului de practică.

  Elevul practicant este elevul organizatorului de practică ce desfăşoară

  activităţi practice pentru consolidarea şi pentru formarea abilităţilor aplicabile, în

  concordanţă cu specializarea care formează obiectul instruirii.

  Tutorele este persoana desemnată de către Partenerul de practică ca

  responsabil de îndrumarea şi monitorizarea activităţii elevului. Tutorele asigură

  respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către elev a competenţelor

  profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică. Împreună cu cadrul

  didactic completează Fişa de observare a activităţii zilnice a elevului practicant şi

  Fişa de observare a nivelului de atingere a competenţelor specifice urmărite prin

  stagiul de practică; tutorele participă la evaluarea finală

  Cadrul didactic (maistru instructor/profesor) este persoana care

  monitorizează şi evaluează activitatea elevului practicant la sediul Partenerului de

  practică. . Împreună cu tutorele completează Fişa de observare a activităţii zilnice a

  elevului practicant şi Fişa de observare a nivelului de atingere a competenţelor

  specifice urmărite prin stagiul de practică; cadrul didactic participă la evaluarea

  finală.

 • Pagina 9

  III.3. Norme de sănătate şi securitate în muncă

  Extras din Legea 319 din 2006- Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă

  CAPITOLUL IV Obligaţiile lucrătorilor

  Art. 22. - Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu

  pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului,

  astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât

  propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile

  sale în timpul procesului de muncă.

  Art. 23. - (1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art.

  22, lucrătorii au următoarele obligaţii:

  a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,

  echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;

  b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după

  utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

  c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau

  înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,

  aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste

  dispozitive;

  d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie

  de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru

  securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

  e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului

  accidentele suferite de propria persoană;

  f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este

  necesar, hpentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către

  inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii

  lucrătorilor;

  g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii

  desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile

  de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de

  activitate.

 • Pagina 10

  III.4. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor

  Conform cu Hotărârea De Guvern nr.971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru

  semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

  Semnal de salvare sau de

  prim ajutor.Situaţie de

  securitate

  Semnal de interdicţie/

  Pericol-alarmă

  Materiale şi echipamente

  de prevenire şi stingere a

  incendiilor

  Semnal de avertizare

  semnal prin care se

  avertizeaza asupra unui

  risc sau unui pericol

  Cale acces şi evacuare

  Extinctor Furtun incendiu

  Atenţie pericol general

  Direcţie de urmat

  Scara de incendiu

  Atentie pericol electric

  Centru/trusa de prim ajutor

  Accesul interzis

  Atenţie !

  Materiale nocive sau iritante

  Loc de adunare în caz de

  evacuare

  Fumatul şi focul deschis

  interzise

  Atentie ! Materiale explozive

  Pericol de explozie

  Semnale de obligativitate - semnale prin care se indică adoptarea unui anume

  comportament

  Obligaţie generală

  Conectarea la împamântare

  obligatorie

  Protecţia obligatorie a

  mainilor /picioarelor

  http://www.rubinian.com/produse_pictograme_ssm.php?id=SE001http://www.rubinian.com/produse_pictograme_ssm.php?id=SE002http://www.rubinian.com/produse_pictograme_ssm.php?id=SE003

 • Pagina 11

  III.4. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor

  Extras din ORDINUL nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

  ART. 110

  (1) Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu

  materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care

  prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la

  acestea, prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială.

  (2) În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor

  se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier

  sau obiecte, amplasarea de maşini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc.,

  care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul

  personalului de intervenţie.

  ART. 111

  (1) Accesul mijloacelor şi personalului pentru intervenţiile operative în caz de

  incendiu, în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol,

  stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanenţă

  la toate:

  a) construcţiile şi încăperile acestora;

  b) instalaţiile tehnologice şi anexe;

  c) depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, produse

  finite şi auxiliare;

  d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi la punctele

  de comandă ale acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor,

  staţii de pompare a apei, hidranţi de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu,

  bazine

  e) dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de

  incendiu: cortine de siguranţă, sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi,

  clapete de pe tubulatura de ventilare şi altele asemenea;

  ART. 123

  (1) Echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor cu

  instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi cu alte mijloace tehnice de apărare

  împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi

  dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice şi

  normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.

  III. 5.Norme de igienă la locul de muncă

  Pentru prevenirea îmbolnăvirilor , promovarea stării de sănătate şi

  optimizarea capacităţii de muncă, este necesară respectarea unor reguli de

  igienă a muncii.

  De o deosebită importanţă sunt factorii de mediu, a căror acţiune şi

  intensitate pot avea multiple aspecte interdependente ce pot genera

  îmbolnăvirea cronică sau acută a organismului. Principalii factori de mediu în

  organizaţia prestatoare de servicii auto, sunt:

  - insuficienţa volumului de aer sau calitatea viciată a acestuia;

  - deficienţe ale sistemului de venţilaţie şi iluminat ;

  - supraîncălzirea aerului ;

  - nivel intens al zgomotului ;

  - cromatica ternă a mediului ambiant;

  - amenajarea defectuoasă a locului de muncă (în special poziţia forţată a

  corpului, timp îndelungat, în supraîncordare şi efortul exagerat);

  Bolile profesionale apar ca rezultat al persistenţei, timp îndelungat, a

  unor noxe profesionale la care se adaugă insuficienţa măsurilor de protecţie

  sau nerespectarea lor. Dintre acestea, în domeniul prestărilor de servicii auto,

  putem enumera:

  - intoxicaţii cu substanţe iritante (oxid de carbon) ;

  - surditatea profesională ;

  - deformări ale sistemului musculo-scheletic .

  Pentru desfăşurarea în condiţii optime a practicii la agentul economic,

  se impune respectarea câtorva reguli specifice de igienă a muncii :

  - servirea unei mese consistente înainte de a începe lucrul ;

  - folosirea echipamentului de protecţie pe toată durata muncii, nu şi în

  afara programului de lucru, întreţinerea în bune condiţii a

  echipamentelor de protecţie ;

  - spălatul pe mâini ori de câte ori este necesar şi obligatoriu înainte de

  servirea mesei ;

  - folosirea raţională a odihnei active şi pasive ;

  - evitarea manevrării manuale a obiectelor grele şi folosirea unor

  mijloace tehnice ajutătoare specifice ;

  - evitarea poziţiei statice în picioare timp indelungat;

  - efectuarea controlului medical de fiecare data când apar tulburări ale

  stării de sănătate.

 • Pagina 12

  III.6. Activităţi susţinute de elevul practicant

  ACTIVITĂŢI

  DIDACTICE

  ACTIVITĂŢI

  TEORETICE

  ACTIVITĂŢI DE

  OBSERVARE

  ACTIVITĂŢI

  PRACTICE

  ACTIVITĂŢI DE

  EVALUARE ŞI

  VALIDARE

  Analiza modelului

  Formularea principiilor de funcţionare

  Stabilirea procesului tehnologic

  Sinteza şi transferul cunoştinţelor

  Identificarea:

  -condiţiilor de lucru

  -organelor de maşini

  -echipamentelor necesare

  -etapelor procesului tehnologic şi a

  timpului necesar

  Transferul cunoştinţelor:

  -asigurarea condiţiilor de lucru

  -selectarea organelor de maşini

  -selectarea echipamentelor necesare

  -efectuarea lucrării respectând etapele

  procesului tehnologic şi a timpului

  Diagnosticarea rezultatului lucrării

  Stabilirea conformităţii/ nrconformităţii

  STUDIU ORGANE DE MAŞINI

  DIAGNOSTIC/

  INTERVENŢIE/RAPORTARE

  La ce serveste?

  Cum funcţionează?

  Cum este conceput?

  Cum se diagnostichează/

  realizează/ validează?

  STUDIU FUNCŢIONAL

  STRATEGII GLOBALE ALE

  SISTEMULUI DE INVĂŢĂMÂNT

 • Pagina 13

  III.7. DESCRIEREA MESERIEI ŞI COMPETENŢELE URMĂRITE DE

  STAGIUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ

  Co

  mp

  ete

  nţe

  le u

  rmă

  rite

  de s

  tag

  iul d

  e p

  reg

  ăti

  re

  pra

  cti

  Unitatea de

  competenţe Competenţa

  17. ÎNTREŢINERE

  PLANIFICATĂ

  17.1.Programează activitatea de întreţinere.

  17.2. Monitorizează lucrările de întreţinere.

  17.3.Urmăreşte respectarea normelor de

  întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.

  23. DETECTAREA

  DEFECTELOR

  23.1. Selecteaza metode de control al

  semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.

  23.2. Depisteaza defectele semifabricatelor,

  pieselor, sistemelor tehnice.

  23.3. Efectueaza controlul semifabricatelor,

  pieselor, sistemelor tehnice.

  29. EXPLOATAREA

  TEHNICĂ A

  MIJLOACELOR DE

  TRANSPORT

  29.1. Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de

  transport

  29.2. Coordonează activităţile de întreţinere /

  îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

  29.3. Planifică şi urmăreşte realizarea reviziilor

  tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare

  29.4. Monitorizează activităţi de reparare a

  mijloacelor de transport.

  Descrierea meseriei (conform Anexei nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006) Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician în

  transporturi, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj,

  punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport.

  Testează prototipurile, exploateaza si estimeaza costurile de transport.

  Asigură controlul tehnic al mijloacelor de transport in vederea functionarii conform

  normelor in vigoare.

 • Pagina 14

  III.8. FIŞE DE DOCUMENTARE

  Fişa de documentare 1 – Modulul VI: Întreţinere planificată

  Tema: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A ECHIPAMENTELOR. OBIECTIVE ŞI

  TIPURI DE LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE

  Unitatea de competenţă: Întreţinere Planificată

  Competenţa: Programează activitatea de întreţinere

  asigurarea menţineriiechipamentului în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp

  evitarea uzurii excesive şi a ieşirii echipamentului în mod accidental din funcţiune

  creşterea timpului de funcţionare a echipamentului, prin mărirea duratei dintre două intervenţii, sau prin micşorarea perioadei de timp de menţinere a acestuia în reparaţii.

  creşterea timpului de funcţionare a echipamentului, prin

  mărirea duratei dintre două intervenţii, sau prin micşorarea perioadei de timp de menţinere a acestuia în reparaţii.

  creşterea timpului de funcţionare a echipamentului, prin mărirea duratei dintre două intervenţii, sau prin micşorarea perioadei de timp de menţinere a acestuia în reparaţii.

 • Pagina 15

  Fişa de documentare 2. – Modulul VII: Detectarea defectelor

  Tema: DETECTAREA DEFECTELOR CILINDRILOR MOTORULUI

  Unitatea de competenţă: Detectarea defectelor

  Competenţa individuală: Depistează defectele semifabricatelor, pieselor,

  sistemelor tehnice.

  Se verificarea starea tehnică a grupului cilindru-piston-segmenţi prin:

  1. testul de compresie folosind ca mijloc de verificare un compresmetru

  2. măsurarea cilindricităţii cilindrilor folosind ca mijloc un comparator cu bilă

  Măsurile care se impun în cazul cilindrilor uzaţi sunt:

  -pentru zgârieturi pronunţate:

  schimbarea segmenţilor

  -pentru deformări:

  alezare urmată de honuire

  Cilindrii motorului se uzează în timp, devenind ovali sau conici, iar pereţii acestora pot prezenta urme de zgârieturi.

  Manifestările cilindrilor uzaţi sunt:

  1. Mororul porneşte greu

  2. Motorul "nu trage"

  3. Consum mare de ulei

  Cauzele uzurii cilindrilor pot fi :

  1. Funcţionare îndelungată

  2. Piese sparte (segment, piston etc.)

 • Pagina 16

  Fişa de documentare 3. – Modulul VIII: Exploatarea tehnică a mijloacelor de

  transport

  Tema: OPERAŢII DE ÎNTREŢINERE/ ÎNGRIJIRE ZILNICĂ A MIJLOACELOR DE

  TRANSPORT

  Unitatea de competenţă: Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport

  Competenţa individuală: Coordoneaza activităţile de întreţinere/ îngrijire zilnică

  a mijloacelor de transport

  OP

  ER

  II D

  E Î

  NT

  RE

  ŢIN

  ER

  E Z

  ILN

  ICĂ

  A M

  IJL

  OA

  CE

  LO

  R D

  E T

  RA

  NS

  PO

  RT

  Lucrări de curăţire interioară

  -curăţirea interioaăa a caroseriei;

  - ştregerea şi curaţirea banchetelor ;

  - curăţirea interioară a geamurilor.

  Lucrări de verificări sumare şi ingrijire zilnică:

  -verificarea plinurilor;

  -verificarea stări si fixării capacelor şi bucşelor la releu; siguranţe, rezervor, pompă centrală, rezervor etc;

  -verificarea etanşeiităţii ;

  -verificarea stării bateriilor de acumulatoare;

  -controlul repartizării uniforme a ăncărcăturii.

  Controlul zilnic de siguranţă a circulaţiei, la plecarea in cursă şi supraveghere în parcurs:

  -verificarea sistemului de rulare;

  -verificarea sistemului de direcţie;

  -verificarea sistemului de frânare;

  -verificarea instalaţiei electrice.

 • Pagina 17

  Fişă de documentare 4

  Tema: MANAGEMENT INTEGRAT

  Un sistem de management integrat (SMI) este un sistem de management

  care reuneşte toate sistemele şi procesele unei organizaţii intr-un cadru unic, care să

  permită formularea unor politici şi strategii unificate. Prin intermediul sistemului

  integrat ISO, organizaţia îşi subordonează toate funcţiile unui singur obiectiv:

  îmbunătăţirea continuă a performanţelor întregii organizaţii.

  De obicei, se discută despre câteva sisteme de management : al calităţii,

  mediului, sănătăţii şi securităţii muncii, responsabilităţii publice etc. Acestea se

  numesc sisteme de management ISO deoarece fiecare beneficiază de câte un

  standard ISO care este, în acelaşi timp şi suportul pentru certificare în domeniul

  respectiv:

  SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe

  SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de Management al Mediului. Cerinţe cu

  ghid de utilizare

  SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de Management al Sănătăţii şi Securităţii

  Ocupaţionale. Cerinţe

  Prin integrarea standelor menţionate- lucru posibil deoarece ele sunt bazate

  pe principii comune şi sunt concepute pe e o structură similară a capitolelor-

  organizaţia poate adopta şi implementa cele mai bune practici privind gestionarea

  nevoilor angajaţilor, minimizarea riscurilor, monitorizarea activităţii competiţiei, în

  scopul obţinerii calităţii superioare a produselor în condiţiile respectării principiilor

  dezvoltării durabile.

  Prin luarea în considerare a diferenţelor şi analogiilor dintre cele trei sisteme

  şi privind organizaţia în ansamblu- ca sumă a unor procese ce trebuie identificate,

  implementate, ţinute sub control, monitorizate şi îmbunătăţite, se speră ca integrarea

  sistemelor calitate- mediu- SSM să fie doar începutul unei politici voluntare spre

  construirea unui sistem global, care să integreze toate valorile şi bunele practici

  umane.

  SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe

  SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de Management al Mediului. Cerinţe cu ghid de utilizare

  SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale. Cerinţe

  S.M

  .I

 • Pagina 18

  III.9. FIŞE DE LUCRU

  Fişa de lucru 1. – Modulul VI: Întreţinere planificată

  Tema: MANAGEMENTUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE PREVENTIV

  PLANIFICATĂ A ECHIPAMENTELOR SPECIFICE UNUI SERVICE AUTO

  Unitatea de competenţă: Întreţinere planificată

  Competenţa individuală: Monitorizează lucrările de întreţinere

  Politica de întreţinere a firmei reprezintă obiectivele privind menţinerea în

  funcţiune a echipamentelor, luând în considerare documentele elaborate de

  producător şi statistica defecţiunilor realizată de producător sau de utilizator.

  Completați spațiile libere din afirmațiile de mai jos.

  Documentaţia de întreţinere este

  stabilită/elaborată în faza pregătitoare

  a activității.

  Documentaţia de întreţinere include :

  1. …………………………………

  2. …………………………………

  3. ……………………………………

  Planificarea lucrărilor de întreţinere

  reprezintă stabilirea succesiunii

  operaţiilor, încadrarea în timp a

  lucrărilor necesare, stabilirea

  necesarului de resurse ..................

  .......................................................,

  alocarea .......................... către

  personalul abilitat şi elaborarea

  procedurilor de lucru.

  Planificarea lucrărilor de întreţinere

  este responsabilitatea ........................

  ...........................................................

  Activitatea de planificare a lucrărilor de

  întrţinere conţine următoarele etape:

  1. identificarea sistemului

  tehnic/componentelor care urmează sa

  fie întreţinute;

  2. definirea acţiunilor de întreţinere

  relevante;

  3. repartizarea acţiunilor;

  4. pregătirea programului de întreţinere;

  5. demararea acţiunii.

  Sistemului de întreţinere şi reparaţii

  preventiv-planificat presupune

  intervenţii tehnice specifice, realizate la

  termene dinainte stabilite

  Intervenţiile de întreţinere şi reparaţii specifice

  sistemului preventiv-planificat sunt :

  DA NU Revizie tehnică

  DA NU Reparaţie capitală

  DA NU Reparaţie de avarii

  DA NU Reaparaţie de renovare

  Sistemul de întreţinere şi reparare preventiv-planificat este superior sistemului de

  întreţinere şi reparare pe baza constatărilor deoarece .............................................

  ............................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

 • Pagina 19

  Fişa de lucru 2. – Modulul VI: Întreţinere planificată

  Tema: CATEGORII DE INTERVENŢII TEHNICE SPECIFICE SISTEMULUI DE

  ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII PREVENTIV-PLANIFICAT

  Unitatea de competenţă: Întreţinere planificată

  Competenţa individuală: Programează activitatea de întreţinere, Monitorizează

  lucrările de întreţinere

  Caracterizați tipurile de întreținere și reparații completând tabelul de mai jos.

  Întreţinerea şi

  supravegherea

  zilnică

  Când ?

  Cine ?

  Cu ce echipamente?

  Pe baza căror documente ?

  Revizia tehnică Când ?

  Cine ?

  Cu ce echipamente ?

  Pe baza căror documente ?

  Reparaţia

  curentă

  Când ?

  Cine ?

  Cu ce echipamente ?

  Pe baza căror documente ?

  Reparaţia

  capitală

  Când ?

  Cine ?

  Cu ce echipamente ?

  Pe baza căror documente ?

  Reparaţia

  accidentală

  Când ?

  Cine ?

  Cu ce echipamente ?

  Pe baza căror documente ?

  Reparaţia de

  renovare

  Când ?

  Cine ?

  Cu ce echipamente ?

  Pe baza căror documente ?

  Reparaţia de

  avarii

  Când ?

  Cine ?

  Cu ce echipamente ?

  Pe baza căror documente ?

 • Pagina 20

  Fişa de lucru 3. – Modulul VII: Detectarea defectelor

  Tema: VERIFICAREA ARBORELUI COTIT

  Unitatea de competenţă: Detectarea defectelor

  Competenţa individuală: Efectuează controlul semifabricatelor, pieselor,

  sistemelor tehnice.

  La verificarea arborelui cotit se urmăresc următoarele aspecte:

  - starea fusurilor paliere şi al fusurilor manetoane (eventuale uzuri);

  - încovoierea sau torsionarea;

  - starea canalelor de ungere;

  - microfisuri din turnare (forjare).

  Completați spațiile libere de mai jos, astfel încât ră rezulte modul de verificare a arborelui cotit.

  Starea suprafetei fusurilor si filetelor, loviturile, zgarieturile superficiale se observă

  ………………………………………………………

  Încovoierea şi torsiunea arborilor se

  verifică utilizând un …………………..

  Se poziţionează arborele pe două

  ……………… aşezate pe o placă

  de………………………

  Această verificare se efectuează şi la

  …………………., pe circumferinţă.

  Ovalitatea şi conicitatea fusurilor se

  constată prin măsurarea cu …………..

  ……………….. pe minimum… secţiuni.

  Starea orificiilor de ungere se poate verifica prin

  ………………………….….………………………………………………………………………

  …………………………..

  Microfisurile, porii, tensiunile interne (defectele ascunse din fabricaţie) se detectează

  prin metode nedistructive, acum ar fi cele cu radiaţii………………

  ……………………….sau ………………………………………………………………………

 • Pagina 21

  Fişa de lucru 4. – Modulul VII: Detectarea defectelor

  Tema: METODE DE DETECTARE A DEFECTELOR PIESELOR ŞI SISTEMELOR

  TEHNICE

  Unitatea de competenţă: Detectarea defectelor

  Competenţa individuală: Selectează metode de control al semifabricatelor,

  pieselor, sistemelor tehnice

  Defectele reprezintă neconformităţi ale pieselor, subansamblurilor sau

  ansamblurilor în raport cu un referenţial dat, care nu permit funcţionarea corectă

  a sistemului tehnic din care acestea fac parte.

  Cauzele apariţiei defectelor sunt:

  1. ……….

  2. …………..

  3. …………..

  Metodele de verificare reprezintă ansamblul principiilor şi mijloacelor necesare

  stabilitii conformităţii. Metodele de verificare pot fi:

  1. Metode vizuale

  pentru determinarea

  defectelor macroscopice

  Exemple de situaţii de

  aplicare:

  ...........................................

  ...........................................

  ...........................................

  ......................................

  2. Metode de

  verificare ce folosesc

  mijloace uzuale

  (generale)

  Exemple de situaţii de

  aplicare:

  ...........................................

  ...........................................

  ...........................................

  ......................................

  Exemple de mijloace de

  verificare:

  .....................................

  3. Metode de

  verificare ce folosesc

  mijloace speciale

  Exemple de situaţii de

  aplicare:

  ...........................................

  ...........................................

  ...........................................

  ......................................

  Exemple de mijloace de

  verificare:

  ....................................

  Metodele moderne de control nedistructic se referă la acele metode prin care se

  poate constata starea internă a unei piese/subansamblu/ansamblu făra a fi

  necesară demontarea sau distrugerea acesteia. Metodele aplicate cel mai frecvent

  utilizează :

  1. Radiaţii penetrante. Această metodă constă în………

  2. Curenţi turbionari. Această metodă constă în …..

  3. Ultrasunete. Această metodă constă în …….

 • Pagina 22

  Fişa de lucru 5. – Modulul VIII: Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport

  Tema: PROGRAMAREA ACTIVITĂŢILOR DE VERIFICARE NECESARE

  PENTRU STABILIREA STĂRII TEHNICE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT

  Unitatea de competenţă: Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport

  Competenţa individuală: Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport

  Activităţile de verificare privind starea tehnică a automobilului se pot executa: - zilnic - periodic. Activităţile de verificare prezintă următoarele etape: (Completați spațiile libere)

  Verificare iniţială Etape de realizare

  1. Proba autovehiculului

  2. ...........................................................

  3. ...........................................................

  Verificare în timpul rodajului

  Etape de realizare

  1. Testarea autovehiculului după reparare

  2. ...........................................................

  3. ...........................................................

  Verificare in timpul exploatării

  Etape de realizare

  1. Stabilirea defectelor apărute pe parcurs

  2. ...........................................................

  3. ...........................................................

  Verificare după realizarea unor operaţii de reparaţii curente

  Etape de realizare

  1. Testarea motorului după o reparaţie curentă

  2. ...........................................................

  3. ...........................................................

 • Pagina 23

  În cadrul parcurilor auto, există secţii de verificare şi reparaţii întreţinere, care au

  următoarele atribuţii: (Completați spațiile libere)

  Programarea reparaţiilor şi reviziilor:

  1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 4. .............................

  Efectuarea lucrărilor de reparaţii:

  1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 4. .............................

  Personal:

  1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 4. .............................

 • Pagina 24

  Fişa de lucru 6. – Modulul VIII: Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport

  Tema: MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE REPARARE A MIJLOACELOR DE

  TRANSPORT

  Unitatea de competenţă: Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport

  Competenţa individuală: Planifică şi urmăreşte realizarea reviziilor tehnice în

  conformitate cu legislaţia în vigoare

  Activităţile de reparare a autovehicolelor din parcurile de maşini se execută

  de către echipe cu responsabilităţi specifice în acest sens.

  Monitorizarea lucrărilor de reparare se realizează de persoanele abilitate ,

  care verifică tot fluxul tehnologic, modul de completare a documentelor,

  respectarea termenelor, respectarea procedurilor de calitate. Persoanele

  abiltate sunt: (Completați spațiile libere)

  Maistrul, (tehnicianul)

  Sarcini specifice

  1. ....................................

  2. ....................................

  3. ......................................

  4. .......................................

  5. ......................................

  Şeful de atelier

  Sarcini specifice

  1. ....................................

  2. ..................................

  Consultantul de recepţie

  Sarcini specifice

  1. ...................................

  2. ..................................

  Monitorizarea lucrărilor de reparare se realizează pe baza următoarelor

  documente:

  1. ............................................

  2. .........................................

  3. ............................................

  4. ...........................................

 • Pagina 25

  III.10. Sfaturi pentru o activitate eficientă

  1. Respectă obligaţiile pe care le ai ca elev practicant ! Deoarece acestea

  sunt concepute să ajute formarea ta profesională, vei înţelege mai bine meseria

  aleasă.

  2. Foloseşte-ţi întregul potenţial ! Tu îţi cunoşti cel mai bine interesele şi

  puterea de muncă. Identifică corect nevoia de formare şi acţionează pentru a te

  dezvolta profesional şi uman.

  3. Organizează-ti timpul ! Adesea, o bună organizare a timpului este cel mai

  important lucru ; pentru că nu vei obosi, vei avea timp şi pentru activităţile

  extraşcolare pe care nu trebuie să le neglijezi. Daca te simţi suprasolicitat fă o pauză

  şi regândeşte orarul.

  4. Relaţionează cu colegii, observă nepărtinitor comportamentele şi

  performanţele lor ! Viaţa este o competiţie pe care este bine să o priveşti ca pe un

  mare avantaj. Poţi învăţa multe de la colegii tăi şi te poţi autoevalua just. Iar meseria

  pe care ţi-ai ales-o presupune munca în echipă.

  5. Comunică mult cu angajaţii agentului economic ! În curând te vei putea

  angaja, iar informaţiile pe care le vei obţine acum, vor facilita inserţia în viitorul

  colectiv. Sau, dimpotrivă, ai putea constata că meseria aleasă nu ţi se potriveşte şi

  ţi-ai putea clădi un alt parcurs profesional.

  6. Ai încredere în tutore şi în cadrul didactic! Ei sunt abilitaţi să te îndrume

  datorită expertizei pe care o posedă ; întreabă, polemizează, nu renunţa de a îi

  solicita chiar după finalizarea stagiului.

  7. Dezvoltă şi păstrează relaţii bune cu colegii şi cu angajaţii firmei ! Îţi vor

  folosi în viitor. Acest lucru este posibil atunci cand esti apreciat pentru că îţi

  îndeplineşti sarcinile în mod responsabil şi pentru că eşti disponibil atunci când eşti

  solicitat.

  8. Comportă-te demn ! Cunoaşte-ţi atât drepturile, cât şi responsabilităţile! Fii

  politicos şi amabil, în fond, acestea sunt calităţi ale unui bun tehnician auto şi ale

  unui om matur.

 • Pagina 26

  Extras din OMECTS 3539/14.03.2012 privind aprobarea contractului de pregatire practica a elevilor din

  IPT

  ARTICOLUL 6

  Responsabilitățile practicantului

  Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică să

  respecte programul de lucru stabilit și să execute activitățile solicitate de tutore, prevăzute în

  anexa pedagogică, după o prealabilă instruire. În cazul nerespectării obligațiilor,

  practicantului i se aplică sancțiunile conform regulamentului de organizare și funcționare al

  unității de învățământ.

  Practicantul are obligația de a respecta prevederile contractului de pregătire practică

  și ale anexei pedagogice asumate prin declarațiile de angajament din Anexele A si B1 care

  fac parte integrantă din prezentul contract.

  Practicantul are obligația, pe întreaga durată a stagiului de practică, de a utiliza și de

  a completa un caiet de practică care va cuprinde informații privind:

  denumirea modulului de pregătire;

  - competențele exersate;

  - activitățile desfășurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile și temele

  de lucru realizate;

  - observațiile personale privitoare la activitatea depusă.

  Caietul de practică este verificat periodic de către tutore și cadrul didactic responsabil

  cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică.

  Caietul de practică și certificatul de practică, al cărui model este prevăzut in anexa nr.

  2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.539/2012 privind

  aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic,

  constituie dovezi ale desfășurării pregătirii practice și sunt luate în considerare la evaluarea

  și certificarea competențelor dobândite de practicant.

  Pe durata stagiului de practică, practicantul are obligația de a respecta regulamentul

  de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament,

  directorul operatorului economic/instituției partener de practică își rezervă dreptul de a anula

  obligațiile și drepturile practicantului în cauză, stabilite prin contractul de practică, după ce în

  prealabil a înștiințat directorul unității de învățământ la care este înscris elevul practicant.

  Practicantul are obligația de a-și însuși și respecta normele de securitate și sănătate

  în muncă generale și specifice partenerului de practică.

  Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are

  acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica

  unui terț sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul

  respectivului partener de practică.

 • Pagina 27

  V.1. Informaţii privind părţile participante la stagiul de practică

  DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  DENUMIRE

  ADRESA Localitate, sector, strada, nr., telefon/mail

  DIRECTOR Nume Prenume

  COORDONATOR

  PRACTICĂ

  Nume

  Prenume

  MIJLOACE DE

  ACCES

  DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

  DENUMIRE

  ADRESA

  Localitate, sector, strada, nr., telefon/fax/ mail

  OBIECTUL

  ACTIVITĂŢII

  DIRECTOR

  Nume Prenume

  MIJLOACE DE

  ACCES

 • Pagina 28

  FIŞA DE INDENTITATE A ELEVULUI PRACTICANT

  NUME

  PRENUME

  ADRESA

  TELEFON

  COD NUMERIC

  PERSONAL

  C.I.

  Seria Nr.

  UNITATEA

  ŞCOLARĂ

  CLASA

  DOMENIUL DE

  PREGĂTIRE

  CALIFICAREA

  CADRU DIDACTIC

  (cadru

  didactic/maistru)

  Nume Prenume Telefon/Email

  TUTORE

  Nume

  Prenume

  Telefon/ Email

 • Pagina 29

  V.2. Planificarea calendaristică a stagiului de practică

  MODULUL: ..........................................................................................

  DURATA STAGIULUI .............ore

  Săptămâna 1

  Ziua Data Nr.ore Locul de

  muncă

  Activități efectuate Observații

  Luni

  Marţi

  Miercuri

  Joi

  Vineri

  Cadru didactic

  Semnătura

  Tutore

  Semnătura

 • Pagina 30

  MODULUL: ..........................................................................................

  DURATA STAGIULUI .............ore

  Săptămâna 2

  Ziua

  Data

  Nr.ore

  Locul de

  muncă

  Activități

  efectuate

  Observații

  Luni

  Marţi

  Miercuri

  Joi

  Vineri

  Cadru didactic

  Semnătura

  Tutore

  Semnătura

 • Pagina 31

  V.3. File de Jurnal de practică

  Ziua 1 Data: …………………….

  SARCINA DE LUCRU

  ………………………………………………………………………………………………

  I. Descrierea modului de organizare şi derularea timpului alocat

  1. Documente necesare desfăşurării sau observării activităţii :

  2. Derularea activităţii efectuate sau observate (operaţii, echipamente,

  timp alocat):

  3. Persoane cu care am interacţionat:

  4. Întrebări pe care le-am adresat sau care mi-au fost adresate :

  5. Ce am învăţat astăzi :

  II. Bilanţul zilei

  1. Impresii personale privind derularea activităţilor zilei (momente

  interesante sau nu, sentimente etc.) :

  2. Aprecierea activităţii de către tutore sau cadru didactic:

  3. Aspecte care trebuie clarificate:

 • Pagina 32

  Ziua 2 Data: …………………….

  SARCINA DE LUCRU

  ………………………………………………………………………………………………

  I. Descrierea modului de organizare şi derularea timpului alocat

  1. Documente necesare desfăşurării sau observării activităţii :

  2. Derularea activităţii efectuate sau observate (operaţii, echipamente,

  timp alocat):

  3. Persoane cu care am interacţionat:

  4. Întrebări pe care le-am adresat sau care mi-au fost adresate :

  5. Ce am învăţat astăzi :

  II. Bilanţul zilei

  1. Impresii personale privind derularea activităţilor zilei (momente

  interesante sau nu, sentimente etc.) :

  2. Aprecierea activităţii de către tutore sau cadru didactic :

  3. Aspecte care trebuie clarificate:

 • Pagina 33

  Ziua 3 Data: …………………….

  SARCINA DE LUCRU

  ………………………………………………………………………………………………

  I. Descrierea modului de organizare şi derularea timpului alocat

  1. Documente necesare desfăşurării sau observării activităţii :

  2. Derularea activităţii efectuate sau observate (operaţii, echipamente,

  timp alocat):

  3. Persoane cu care am interacţionat:

  4. Întrebări pe care le-am adresat sau care mi-au fost adresate :

  5. Ce am învăţat astăzi :

  II. Bilanţul zilei

  1. Impresii personale privind derularea activităţilor zilei (momente

  interesante sau nu, sentimente etc.) :

  2. Aprecierea activităţii de către tutore sau cadru didactic :

  3. Aspecte care trebuie clarificate :

 • Pagina 34

  Ziua 4 Data: …………………….

  SARCINA DE LUCRU

  ………………………………………………………………………………………………

  I. Descrierea modului de organizare şi derularea timpului alocat

  1. Documente necesare desfăşurării sau observării activităţii :

  2. Derularea activităţii efectuate sau observate (operaţii, echipamente,

  timp alocat):

  3. Persoane cu care am interacţionat:

  4. Întrebări pe care le-am adresat sau care mi-au fost adresate :

  5. Ce am învăţat astăzi :

  II. Bilanţul zilei

  1. Impresii personale privind derularea activităţilor zilei (momente

  interesante sau nu, sentimente etc.) :

  2. Aprecierea activităţii de către tutore sau cadru didactic:

  3. Aspecte care trebuie clarificate:

 • Pagina 35

  Ziua 5 Data: …………………….

  SARCINA DE LUCRU

  ………………………………………………………………………………………………

  I. Descrierea modului de organizare şi derularea timpului alocat

  1. Documente necesare desfăşurării sau observării activităţii :

  2. Derularea activităţii efectuate sau observate (operaţii, echipamente,

  timp alocat):

  3. Persoane cu care am interacţionat:

  4. Întrebări pe care le-am adresat sau care mi-au fost adresate :

  5. Ce am învăţat astăzi :

  II. Bilanţul zilei

  1. Impresii personale privind derularea activităţilor zilei (momente

  interesante sau nu, sentimente etc.) :

  2. Aprecierea activităţii de către tutore sau cadru didactic:

  3. Aspecte care trebuie clarificate:

 • Pagina 36

  V.4. CHESTIONAR PENTRU INVESTIGAREA MESERIEI

  Stabiliţi o întâlnire cu un angajat al firmei, pentru un post care vă

  interesează şi investigaţi meseria/ profesia practicată de acesta, adresând

  următoarele întrebări:

  Cum şi de ce aţi ales această meserie?

  De ce aţi ales această firmă? Aţi mai lucrat şi în altă parte (meserie, firmă)?

  Care sunt calităţile nesesare pentru a putea practica această meserie?

  Care este nivelul minim de studii necesar pentru practicarea acestei meserii?

  Există stagii de formare/perfecţionare asigurate de firmă?

  Care este programul zilnic? Este regulat? Câte ore lucraţi maxim într-o săptămână?

  Se fac deplasări? Firma asigură maşină de serviciu? Este necesar permis de conducere?

  Care este venitul mediu lunar? Dar venitul minim şi cel maxim pentru această meserie?

  Care sunt posibilităţile de evoluţie în carieră?

  Postul pe care ăl ocupaţi este sigur?

  Alte întrebări

 • Pagina 37

  VI.1.Fişă de autoevaluare realizată la sfârşitul stagiului de către

  elevul practicant

  I. Socializare

  înto

  tdea

  un

  a

  Ad

  esea

  Din

  cân

  d în

  cân

  d

  Nic

  iod

  ată

  1. Am fost prezent(ă) ?

  2. Am fost punctual(ă) ?

  3. Am acceptat sarcinile care mi-au fost solicitate ?

  4. Am îndeplinit integral sarcinile care mi-au fost solicitate ?

  5. Am manifestat curiozitate ?

  6. Am fost dinamic(ă) ?

  7. M-am integrat în colectivul de lucru?

  8. Am comunicat uşor ?

  9. Mi-a plăcut să lucrez cu ceilalţi membri ai echipei ?

  10. Am avut iniţiativă ?

  11. La sfârsitul zilei de lucru am fost obosit(ă) ?

  12. Personalul a avut disponibilitatea de a-mi răspunde la

  întrebări ?

  13. Acest stagiu a fost o experienţă de viaţă utilă ?

 • Pagina 38

  II. Dezvoltare profesională

  Da

  Nu

  În mică

  măsură

  1. Cunosc competenţele profesionale pe care trebuia să le

  dobândesc?

  2. Acest stagiu a condus la îmbunătăţirea cunoştinţelor

  mele teoretice ?

  3. Competenţele mele profesionale practice s-au

  îmbunătăţit ?

  4.

  Am atins toate competenţele necesare practicării

  meseriei care au fost vizate în acest stagiu de practică ?

  5.

  Acest stagiu mi-a îmbunătăţit cunoştinţele despre

  activitatea într-o firmă ?

  6.

  Competenţele dobândite îmi vor servi ca punct de

  plecare pentru alte achiziţii ?

  7.

  Acest stagiu mă va ajuta în orientarea profesională ?

  8.

  Aş doris să mă angajez la acest agent economic ?

  Consider că

  activitatea mea

  a fost:

  Nesatisfăcătoare

  Satisfăcătoare

  Bună

  Foarte bună

 • Pagina 39

  VI.2. Fişa de observare a activităţii zilnice a elevului practicant (se

  completează de către cadru didactic şi tutore)

  Data

  Punct

  ual

  itat

  e

  Ras

  pec

  tă R

  OI

  Com

  unic

  ă cu

  cole

  gii

  Se

  inte

  gre

  ază

  în

  echip

  ă

  Îndep

  lineș

  te

  sarc

  inil

  e

  Soli

  cită

  info

  rmaț

  ii

  supli

  men

  tare

  Acc

  eptă

  info

  rmaț

  ii ș

  i

  rem

  edia

  Res

  pec

  tă S

  SM

  și

  PS

  I

  CALIFICATIV 2:

  RECOMANDĂRI:

  Nume si prenume cadru didactic:

  Semnătura :

  Nume şi prenume tutore:

  Semnătura:

 • Pagina 40

  VI.3. Fişa de observare a nivelului de atingere a competenţelor

  specifice urmărite prin stagiul de practică (se completează de către

  cadru didactic şi tutore)

  Modulul

  Competenţa

  Data

  Lucrarea

  Performanţa

  DA NU

  17.

  ÎNTREŢINERE

  PLANIFICATĂ

  17.1.

  17.2.

  17.3

  23.

  DETECTAREA

  DEFECTELOR

  23.1.

  23.2.

  23.3.

  29.

  EXPLOATAREA

  TEHNICĂ A

  MIJLOACELOR

  DE TRANSPORT

  29.1.

  29.2.

  29.3.

  29.4.

  LUCRĂRI PENTRU REFACERE:

  CALIFICATIV 2:

  RECOMANDĂRI:

  Nume si prenume cadru didactic:

  Semnătura :

  Nume şi prenume tutore:

  Semnătura:

 • Pagina 41

  VI.4. Chestionar pentru asigurarea feed-backului (completat de

  către elev)

  Aprecieri privind stagiul de practică

  Punctaj

  min1=

  max=5

  Organizarea stagiului de practică

  Adecvarea profilului partenerului de practică cu calificarea

  practicantului

  Expertiza tutorelui/ cadrului didactic

  Relevanţa activităţilor planificate pentru calificarea practicantului

  Corelarea activităţilor planificate cu nevoile individuale ale elevilor

  Dimensionarea corectă a timpului afectat lucrărilor

  Adecvarea echipamentelor necesare efectuării sarcinilor

  Comunicarea scopurilor, a obiectivelor şi competenţelor care se

  urmăresc

  Derularea stagiului de practică

  Corelarea abilităţilor teoretice cu cele practice

  Corelarea activităţilor planificate cu echipamentele disponibile

  Disponibilitatea cadrului didactic în oferirea de informaţii şi sprijin activ

  Competenţa profesională a cadrului didactic în oferirea de informaţii şi

  sprijin activ, inclusiv pentru nevoile personale

  Disponibilitatea tutorelui în oferirea de informaţii şi sprijin activ

  Competenţa profesională a tutorelui în oferirea de informaţii şi sprijin

  activ, inclusiv pentru nevoile personale

  Sprijinul materialelor–suport pentru planificarea şi desfăşurarea

  activităţilor specific stagiului

  Evaluarea stagiului de practică

  Nivelul de obiectivitate a evaluării de către cadrul didactic

  Nivelul de obiectivitate a evaluării de către tutore

  Relevanţa evaluării pentru îmbunătăţirea/dezvoltarea competenţelor

  planificate

  Relevanţa evaluării pentru parcursul profesional ulterior

 • Pagina 42

  1. Ardeleanu, Carmen, Detectarea defectelor auxiliar curricular pentru ciclul

  superior al liceulu, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, Programul

  PHARE TVET RO 2003/005-551.01.02, 2006

  2. Băltăreţu, Cerasela- Gabriela, Diagnosticarea, întreţinerea şi repararea

  automobilului, Editura: Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008

  3. Cucean, Maria, Întreţinere planificată auxiliar curricular pentru ciclul superior

  al liceulu, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, Programul PHARE

  TVET 2003/005-551.05.01-02,2006

  4. Osain, Angela, s.a., Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport auxiliar

  curricular pentru ciclul superior al liceulu, MINISTERUL EDUCAŢIEI

  CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, Proiectul Phare TVET RO 2005/017-

  553.04.01.02.04.01.03, 2008

  5. Tehnician Transporturi, Standard de Pregătire Profesională LICEU

  TEHNOLOGIC prin ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII, NIVEL 3, , Anexa nr. 1

  la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

  6. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006. Legea securitatii si sanatatii in munca.

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006

  7. OMECTS 3539/14.03.2012 privind aprobarea contractului de pregatire

  practica a elevilor din IPT, Anexa 1

  8. ORDIN 163 /2007 ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea

  Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

  9. http://www.tvet.ro/

  10. http://calitate-management.ro/sistem_integrat.htm

  http://www.edituradp.ro/editura/didactica-si-pedagogica--i1