of 57 /57
Professionsbachelor i radiografi Studieordning 4. januar 2018

Professionsbachelor i radiografi - University College ... · Radiografuddannelsens struktur og indhold ... fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse,

  • Author
    dodien

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Professionsbachelor i radiografi - University College ... · Radiografuddannelsens struktur og...

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

4. januar 2018

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

2

Indhold 1. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi .............................................................................. 4

1.1. Studieordningens opbygning ................................................................................................................................... 4

2. Radiografuddannelsens fllesdel ................................................................................................................................... 5

2.1 Fordelingen af fagomrder i ECTS-point inden for uddannelsens frste to r ......................................................... 5

2.2 Teori og klinik/praktik p uddannelsens frste to r ................................................................................................ 5

2.3 Prver p uddannelsens frste to r ........................................................................................................................ 5

2.4 Temaer p uddannelsens frste to r ....................................................................................................................... 5

2.5 Regler om merit ........................................................................................................................................................ 6

2.6 Krav til professionsbachelorprojekt .......................................................................................................................... 6

2.7 Ml for lringsudbytter afsluttet efter uddannelsens frste to r .......................................................................... 7

3. Radiografuddannelsens basisdel og studieretninger ...................................................................................................... 8

4. Radiografuddannelsens struktur og indhold .................................................................................................................. 8

4.1 Teori og klinik/praktik ............................................................................................................................................... 9

4.2 Fagomrder og fag .................................................................................................................................................... 9

4.3 Temaer i uddannelsens sidste 1 r ........................................................................................................................ 9

4.4 Uddannelsens forlb og placering af prver .......................................................................................................... 10

4.5 Prvers form og tidsmssige placering .................................................................................................................. 11

5. Radiografuddannelsens semestre ................................................................................................................................ 11

5.1 Frste semester ...................................................................................................................................................... 11

5.2 Andet semester ....................................................................................................................................................... 14

5.3 Tredje semester ...................................................................................................................................................... 17

5.4 Fjerde semester ...................................................................................................................................................... 22

5.5 Femte semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik ............................................................................................ 26

5.6 Femte semester - radiologisk billeddiagnostik ....................................................................................................... 28

5.7 Femte semester - strleterapi ................................................................................................................................ 31

5.8 Sjette semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik ............................................................................................. 33

5.9 Sjette semester - radiologisk billeddiagnostik ........................................................................................................ 36

5.10 Sjette semester - strleterapi ............................................................................................................................... 39

5.11 Syvende semester ................................................................................................................................................. 41

5.12 Krav til professionsbachelorprojekt ved UCN ....................................................................................................... 43

6. Undervisnings- og arbejdsformer ................................................................................................................................. 45

6.1 Teoretisk undervisning............................................................................................................................................ 45

6.2 Klinisk undervisning ................................................................................................................................................ 46

6.3 Sprog i undervisningen ........................................................................................................................................... 47

6.4 Mde- og deltagelsespligt....................................................................................................................................... 47

6.5 Krav til studieaktivitet ............................................................................................................................................. 47

7. Samarbejde mellem UCN og kliniske uddannelsessteder ............................................................................................. 47

7.1 Kriterier for godkendelse af kliniske undervisningssteder ...................................................................................... 47

7.2 Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder .................................................................................. 48

7.3 Studieplaner for klinisk undervisning ..................................................................................................................... 48

8. Internationalisering ...................................................................................................................................................... 49

8.1 Uddannelseselementer, som kan gennemfres i udlandet .................................................................................... 49

9. Generelle forhold ved prver ....................................................................................................................................... 49

9.1 Sprog ved prver ..................................................................................................................................................... 50

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

3

9.2 Srlige prvevilkr ................................................................................................................................................. 50

9.3 Afmelding fra prver ............................................................................................................................................... 50

9.4 Afholdelse af syge- og omprve ............................................................................................................................. 50

9.5 Brug af andres og egne arbejder............................................................................................................................. 50

9.6 Disciplinre foranstaltninger i tilflde af snyd og forstyrrende adfrd ............................................................... 50

9.7 Klager over eksamen ............................................................................................................................................... 50

10. Merit ........................................................................................................................................................................... 50

10.1 Meritvurdering (obligatorisk merit) i forbindelse med ansgning om optagelse/indskrivning p uddannelsen . 50

10.2 Meritvurdering p baggrund en ansgning, hvis den studerende ikke har opfyldt sin oplysningspligt i forbindelse med optagelse/indskrivning ...................................................................................................................... 51

10.3 Forhndsgodkendelse af merit og endelig merit .................................................................................................. 51

11. Dispensation ............................................................................................................................................................... 51

12. Ikrafttrden og overgangsordning ............................................................................................................................. 51

12.1 Overgangsordning ................................................................................................................................................. 51

12. Bilag ............................................................................................................................................................................ 53

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

4

1. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi Denne studieordning er godkendt af University College Nordjylland (UCN) i overensstemmelse med

Bekendtgrelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi, BEK nr. 507 af 30/05/2016.

Bekendtgrelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, LBK nr. 1147 af 23/10/2014.

Bekendtgrelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, BEK nr. 1047 af 30/06/2016.

Bekendtgrelse om prver i erhvervsrettede videregende uddannelser, BEK nr. 1500 af 02/12/2016.

Bekendtgrelse om karakterskala og anden bedmmelse ved uddannelser p Uddannelses- og Forskningsministeriets omrde, BEK nr. 114 af 03/02/2015.

Bekendtgrelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, BEK nr. 85 af 26/01/2016.

Er der uoverensstemmelse mellem denne studieordning og reglerne for uddannelsen i vrigt, er det de vrige regler for uddannelsen, der glder.

Studieordningen indeholder beskrivelser af radiografuddannelsens to dele; den flles og den institutionelle. Den flles del er udviklet i samarbejde mellem radiografuddannelserne ved Professionshjskolen Metropol (Metropol), University College Lilleblt (UCL) og University College Nordjylland (UCN). Den institutionelle del er udviklet af radiografuddannelsen ved UCN.

1.1. Studieordningens opbygning Studieordningen indledes med prsentation af rammerne for den flles del af radiografuddannelsen. Herefter flger den institutionelle del; frst med et overblik over uddannelsens struktur og indhold, derefter prsenteres uddannelsens 7 semestre kronologisk. Den sidste del af studieordningen indeholder beskrivelser af rammer, der gr p tvrs af semestre; undervisnings- og arbejdsformer, samarbejde mellem kliniske uddannelsessteder og UCN, studier i udlandet, prver, deltagelsespligt, merit og dispensation.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

5

2. Radiografuddannelsens fllesdel

2.1 Fordelingen af fagomrder i ECTS-point inden for uddannelsens frste to r - herunder fag med et omfang p mindst 5 ECTS-point.

Fagomrder Antal ECTS*

Sundhedsvidenskabelige fag i alt 76

Heraf Radiografi 63,5

Heraf Farmakologi 6

Naturvidenskabelige fag i alt 33

Heraf Radiografisk anatomi og fysiologi 9

Heraf Radiografisk Billeddannelse 13,5

Humanistiske fag i alt 8

Samfundsvidenskabelige fag i alt 3

I alt 120

*Fagomrderne skal til sammen give 120 ECTS.

2.2 Teori og klinik/praktik p uddannelsens frste to r

Teori og klinik/praktik Antal ECTS*

Teori 65

Klinik/praktik 55

I alt 120

*Antal teoretiske og antal kliniske/praktiske ECTS skal til sammen give 120 ECTS

2.3 Prver p uddannelsens frste to r

Ekstern teoretisk prve

Intern teoretisk prve

Interne teoretiske prver,

Intern klinisk prve

2.4 Temaer p uddannelsens frste to r

Navn p temaer og udfoldelse heraf Antal ECTS*

T1 Grundlggende viden om radiografi i patientforlb med fokus p alment forekommende rntgen-, CT - og nuklearmedicinske undersgelser og strleterapi.

Temaet omfatter viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strlebiologi og strlebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode. 30

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

6

Navn p temaer og udfoldelse heraf Antal ECTS*

T2 Grundlggende frdigheder og kompetencer i radiografi med fokus p patientforlb ved alment forekommende rntgen- og CT undersgelser og nuklearmedicinske undersgelser og strleterapi.

Temaet omfatter grundlggende frdigheder og kompetencer i radiografiske undersgelses- og behandlingssituationer. Temaet retter sig mod mdet med patienten i relation til planlgning, udfrelse og evaluering af almindeligt forekommende undersgelser og behandlinger i den radiologiske, nuklearmedicinske og strleterapeutiske praksis. Temaet omfatter ligeledes evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode anvendt i praksis. 30

T3 Viden om radiografi i patientforlb med fokus p CT -, MR- og komplekse rntgenundersgelser

Temaet har fokus p et nuanceret samfunds- og humanvidenskabeligt blik p relationen mellem patient og radiograf, herunder etiske dilemmaer i radiografi.

Temaet omfatter ny og udvidet viden inden for radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strlebiologi og strlebeskyttelse, radiografisk billeddannelse, sundhedsjura, patientsikkerhed, farmakologi, evidensbaseret radiografi samt videnskabsteori og metode. 30

T4 Frdigheder og kompetencer i radiografi med fokus p sammenhngende patientforlb ved CT-, MR- og komplekse rntgenundersgelser

Temaet omfatter frdigheder og kompetencer i planlgning, udfrelse og evaluering af billeddiagnostiske undersgelser og behandlinger, herunder grundlggende MR-, komplekse rntgen- og CT undersgelser. Temaet har fokus p omsorg, kommunikation og etik i relation til mennesker i livstruende og krisefyldte situationer. Temaet har endvidere fokus p tvrprofessionelt samarbejde som grundlag for sammenhngende patientforlb. 30

I alt 120

*Temaerne for de frste to r skal til sammen give 120 ECTS.

2.5 Regler om merit Studerende som har gennemfrt andet r p en anden uddannelsesinstitution indenfor samme uddannelse, vil ved overflytning f meriteret de frste to r uden individuel vurdering.

I vrigt henvises til den gldende adgangsbekendtgrelse for bestemmelser om merit.

Vedrrende merit for studieophold i udlandet henvises til studieordningens afsnit om internationalisering.

2.6 Krav til professionsbachelorprojekt I bachelorprojektet p Radiografuddannelsen indgr 5 praktiske/kliniske ECTS.

Bachelorprojektet bestr af en skriftlig og en mundtlig del og kan udarbejdes alene eller i grupper, mono- eller tvrprofessionelt.

Problemstillingen godkendes af uddannelsesinstitutionen.

Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes evne til at arbejde med en faglig problemstilling med afst i praksis og inddragelse af relevant teori og metode. I bachelorprojektet skal den studerende demonstrere sin selvstndige anvendelse af professionens arbejdsformer og undersgelsesmetoder og skal inddrage resultater fra praksisrelaterede udviklings-, forsgs- og forskningsarbejde samt forskningsbaseret litteratur af relevans for problemstillingen.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

7

2.7 Ml for lringsudbytter afsluttet efter uddannelsens frste to r

Lringsudbytter - viden

viden om og forstelse af fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med samt omsorgen for patienter i forskellige forlb i en hjteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostiske undersgelser

viden om, kan forst og kan reflektere over sammenhngen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og udvalgte sygdomssammenhnge med betydning for pleje og behandling, herunder relevant farmakologi og medicinhndtering

viden om, kan forst og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, udvalgte kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, prrende og personalesikkerhed

viden om, kan forst og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved udvalgte billeddiagnostiske undersgelser og behandlinger, herunder strleterapi

viden om, kan forst og reflektere over borgerens og patientens ml i forhold til tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde

viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger i professionspraksis

viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forst den kommunikative betydning i forhold til dialog og relations skabelse

viden om udvalgte metoder og standarder for kvalitetssikring og patientsikkerhed og kan reflektere over anvendelse heraf

viden om og kan reflektere over egen professionsudvelse samt egen professions opgaver og ansvarsomrder i forhold til grundlggende nuklearmedicinsk, radiologisk og strleterapeutisk praksis

viden om og kan reflektere over videnskabsteori, videnskabelige metoder, kvalitetssikring og -udvikling i forhold til radiografi

Lringsudbytter - frdigheder

vurdere og forklare grundlggende omrder indenfor radiografi i relation til kvalitet af og sammenhng i sundhedsydelser til det enkelte menneske

anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til grundlggende MR-undersgelser, grundlggende - og komplekse rntgen og CT-undersgelser p baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den ndvendige teknologi

anvende, begrunde og vurdere radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlgning, gennemfrelse og evaluering af grundlggende MR-undersgelser, grundlggende- og komplekse rntgen- og CT-undersgelser, samt vurdere teknologiens muligheder og begrnsninger med henblik p optimal udnyttelse

mestre planlgning, gennemfrelse og evaluering af undervisning og vejledning til patienter i forbindelse med grundlggende MR-undersgelser, grundlggende - og komplekse rntgen- og CT undersgelser

anvende og begrunde grundlggende sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr, radioaktive sporstoffer og udvalgte kontraststoffer i forhold til patient-, prrende- og personalesikkerhed

anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved grundlggende MR-undersgelser, grundlggende og komplekse rntgen- og CT-undersgelser

mestre medicinhndtering, observation af virkning og bivirkning og mestre adkvate handlinger samt begrunde disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin ved grundlggende MR undersgelser, grundlggende og komplekse rntgen og CT -undersgelser

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

8

Lringsudbytter - frdigheder

anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rdgivning i borger- og patientforlb i forhold til forberedelse, udfrelse og efterbehandling i svel professionspraksis som i tvrprofessionel praksis

mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at sge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder

Lringsudbytte - kompetencer

identificere egne lringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder i tilknytning til professionsudvelse

selvstndigt ptage sig ansvar for at trffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende strling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger i relation til udvalgte rntgen- og CT-undersgelser

selvstndigt informere, rdgive og inddrage patienter, prrende og samarbejdspartnere i relation til udvalgte rntgen-, CT- og MR-undersgelser

selvstndigt ptage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rdgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse udvalgte rntgen-, CT- og MR-undersgelser

selvstndigt hndtere kommunikation i forbindelse med udvalgte rntgen-, CT- og MR-undersgelser, herunder indg i en ligevrdig, dialogbaseret og vrdiskabende relation med borgere, patienter, prrende og tvrprofessionelle samarbejdspartnere

hndtere og ptage sig ansvar for anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi ved udvalgte billeddiagnostiske undersgelser og behandlinger

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov

3. Radiografuddannelsens basisdel og studieretninger De frste to studier udgr radiografuddannelsens basisdel, hvor den studerende udvikler viden, frdigheder og kompetencer i uddannelsens centrale fagomrder.

Dernst specialiserer den studerende sig i n af de tre studieretninger, der hver har et omfang p 45 ECTS:

Nuklearmedicinsk billeddiagnostik inden for klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersgelser.

Radiologisk billeddiagnostik inden for billeddiagnostiske rntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersgelser og behandlinger.

Strleterapi inden for planlgning og behandling ved strlebehandlingsforlb i relation til udvalgte krftformer (BEK nr. 507 af 30/05/2016 5).

4. Radiografuddannelsens struktur og indhold Radiografuddannelsen veksler mellem teori og klinik/praktik hvor studerende arbejder med indhold fra natur- og sundhedsvidenskab samt humaniora og samfundsvidenskab.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

9

4.1 Teori og klinik/praktik Radiografuddannelsen omfatter 120 ECTS teori og 90 ECTS klinikpraktik. Af disse i alt 210 ECTS indeholder 20 ECTS tvrprofessionelle elementer, og 20 ECTS indeholder valgfri elementer.

Semester

ECTS

Teori Klinik/praktik Heraf

studieretning Heraf tvr-

professionelle Heraf

valgfrie I alt

Flles del af studieordningen

1 30 1 30

2 10 20 3 (klinik/praktik) 30

3 25 5 3 (teori) 3 (teori) 30

4 30 3 7 30

Institutionsdel af studieordningen

5 30 15 (teori) 30

6 30 30 (klinik/praktik) 10 30

7 25 5 10 30

Alle semestre 120 90 45 20 20 210

4.2 Fagomrder og fag Radiografuddannelsens indhold af fagomrder, herunder fag med et omfang p minimum 5 ECTS.

ECTS I alt

Flles (basis) UCN (specialeretninger)

Sundhedsvidenskabelige fag 76 74 150

Heraf radiografi 63,5

Heraf farmakologi 6

Naturvidenskabelige fag 33 12 45

Heraf radiografisk anatomi og fysiologi 9

Heraf radiografisk billeddannelse 13,5

Humanistiske fag 8 2 10

Samfundsvidenskabelige fag 3 2 5

I alt 120 90 210

4.3 Temaer i uddannelsens sidste 1 r I radiografuddannelsens institutionelle del, specialeretningerne ved UCN, arbejder de studerende med temaerne:

Tema 5. Specialiseret teoretisk radiografi i relation til patientforlb der omfatter

klinisk fysiologiske- og nuklearmedicinske undersgelser

rntgen-, ultralyd- og MR undersgelser

planlgning og udfrelse af strleterapeutiske behandlinger.

Tema 6. Specialiseret klinisk radiografi i relation til patientforlb der omfatter

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

10

klinisk fysiologiske- og nuklearmedicinske undersgelser

rntgen-, ultralyd- og MR undersgelser

planlgning og udfrelse af strleterapeutiske behandlinger.

Tema 7. Perspektiveret viden om og frdigheder samt kompetencer i anvendelse af teori og metode inden for radiografi.

4.4 Uddannelsens forlb og placering af prver Der er studiestart to gange om ret. Prver placeres i forbindelse med afslutning af et semester.

Studiestart i februar

FEB MAR APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC JAN

1. SEMESTER: Grundlggende radiografi 2. SEMESTER: Grundlggende radiografi

Teori Klinik/praktik, billeddiagnostik Teori

30 ECTS heraf 1 tvrprofessionel 20 ECTS, heraf 3 tvrprofessionelle 10 ECTS

PRVE: Ekstern teoretisk mundtlig PRVE: Intern skriftlig praktisk-teoretisk

3. SEMESTER: Kompleks radiografi 4. SEMESTER: Kompleks radiografi

Strleterapi & nuklearmedicin:

Tvr-prof.

Valg-fri

Medi-cin

Klinik/praktik, billeddiagnostik og tvrprofessionelt

Teori klinik/praktik

klinik/praktik

klinik/praktik

Teori klinik/praktik

klinik/praktik

klinik/praktik

Teori

5 ECTS klinik/praktik 25 ECTS teori, heraf 3 tvrprof. og 3 valgfrie 30 ECTS, heraf 3 tvrprofessionelle og 7 valgfrie

PRVE: PRVE:

Intern teoretisk, skriftlig og mundtlig Intern, teoretisk, skriftlig (medicinhndtering)

PRVE: Intern praktisk og mundtlig

5. SEMESTER: Studieretning 6. SEMESTER: Studieretning

Teori Klinik/praktik

30 ECTS, heraf 15 ift. studieretning 30 ECTS ift. studieretning, heraf 10 tvrprofessionelle

PRVE: Intern teoretisk skriftlig og mundtlig PRVE: Ekstern praktisk og mundtlig

7. SEMESTER: Valgfri

Valgfri, teori Bachelorprojekt, teori/klinik/praktik

10 ECTS 20 ECTS, heraf 5 klinik/praktik

PRVE: Teoretisk (valgfri elementer) PRVE: Bachelorprojekt

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

11

Studiestart i september

FEB MAR APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC JAN

1. SEMESTER: Grundlggende radiografi

Teori

30 ECTS heraf 1 tvrprofessionel

PRVE: Ekstern teoretisk mundtlig

2. SEMESTER: Grundlggende radiografi 3. SEMESTER: Kompleks radiografi

Klinik/praktik, billeddiagnostik Teori Strleterapi & nuklearmedicin:

Tvr-prof.

Valg-fri

Medi-cin

20 ECTS, heraf 3 tvrprofessionelle 10 ECTS Teori klinik/praktik

klinik/praktik

klinik/praktik

Teori klinik/praktik

klinik/praktik

klinik/praktik

Teori

5 ECTS klinik/praktik 25 ECTS teori, heraf 3 tvrprof. og 3 valgfrie

PRVE: Intern skriftlig praktisk-teoretisk PRVE: PRVE:

Intern teoretisk, skriftlig og mundtlig Intern, teoretisk, skriftlig (medicinhndtering)

4. SEMESTER: Kompleks radiografi 5. SEMESTER: Studieretning

Klinik/praktik, billeddiagnostik og tvrprofessionelt Teori

30 ECTS, heraf 3 tvrprofessionelle og 7 valgfrie 30 ECTS, heraf 15 ift. studieretning

PRVE: Intern praktisk og mundtlig PRVE: Intern teoretisk skriftlig og mundtlig

6. SEMESTER: Studieretning 7. SEMESTER: Valgfri

Klinik/praktik Valgfri, teori Bachelorprojekt, teori/klinik/praktik

30 ECTS ift. studieretning, heraf 10 tvrprofessionelle 10 ECTS 20 ECTS, heraf 5 klinik/praktik

PRVE: Ekstern praktisk og mundtlig PRVE: Teoretisk (valgfri elementer) PRVE: Bachelorprojekt

4.5 Prvers form og tidsmssige placering Prver placeres i forbindelse med afslutning af et semester.

Semester Prveform Bedmmelse ECTS

1 Teoretisk Individuel Skriftlig og mundtlig Ekstern 30

2 Klinisk-teoretisk Individuel Skriftlig Intern 30

3

Teoretisk Gruppe Skriftlig og mundtlig Intern 25

Teoretisk: Medicinhndtering

Individuel Skriftlig Intern 5

4 Klinisk Individuel Mundtlig Intern 30

5 Teoretisk Gruppe Skriftlig og mundtlig Intern 30

6 Klinisk Individuel Mundtlig Ekstern 30

7

Teoretisk: Valgfrie elementer

Individuel Skriftlig Intern 10

Klinisk-teoretisk Gruppe/individuel Skriftlig og mundtlig Ekstern 20

5. Radiografuddannelsens semestre Herunder prsenteres de enkelte semestres temaer og ml for lringsudbytter samt tilrettelggelse af prver.

5.1 Frste semester Tema: Grundlggende viden om radiografi i patientforlb med fokus p alment forekommende rntgen-, CT- og nuklearmedicinske undersgelser og strleterapi.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

12

Indhold: Viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strlebiologi og strlebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode.

5.1.1 Ml for lringsudbytte p frste semester

Ml for lringsudbytte af teoretiske elementer:

Viden

Den studerende har

viden om fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forlb i en hjteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik,

viden om, kan forst og kan reflektere over sammenhngen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge af betydning for pleje og behandling, herunder farmakologi og medicinhndtering,

viden om, kan forst og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, prrende og personalesikkerhed,

viden om professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersgelser og behandlinger,

viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger,

viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forst den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,

viden om egen professionsudvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsomrder i forhold til billeddiagnostik praksis,

viden om og kan reflektere over videnskabsteori samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

Kompetencer

Den studerende kan

identificere egne lringsbehov og i tilknytning til professionsudvelse kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder,

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov.

Ml for lringsudbytte af tvrprofessionelle elementer:

Viden

viden om og kan forst borgerens og patientens ml og kan indg i tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde herom.

5.1.2 Prve p frste semester

Forml med prven er at bedmme i hvilken grad den studerende har net ml for lringsudbytte p frste semester.

5.1.2.1 ECTS-omfang

Prven omfatter 30 teoretiske ECTS, heraf 1 tvrprofessionel.

5.1.2.2 Tidsmssig placering

Se afsnit 4.5.

5.1.2.3 Forudstninger

Forudstninger for at g til prven p 1. semester er:

At den studerende opfylder mde- og deltagelsespligt i feltpraktikken i billeddiagnostisk afdeling.

Mdepligt: 30 timer.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

13

Deltagelsespligt: Udarbejdelse af en patientforlbsbeskrivelse og deltagelse i online dialog ud fra temaerne

radiografens hygiejne-adfrd og afdelingens hygiejneprocedurer.

At den studerende opfylder deltagelsespligten med fremmde p den tvrprofessionelle temadag.

Konsekvens ved fravr er et mistet prveforsg og en erstatningsopgave.

At den studerende sammen med en studiegruppe udarbejder tre skriftlige caseopgaver om radiografi i

forhold til patienter med sygdomme i hhv. bevgeapparatet, i thorax og i centralnervesystemet.

Caseopgaverne skal opfylde flgende krav:

Omfang

Maksimalt 12.000 tegn.

Litteratur

Anvendt litteratur skal afspejle niveau i ml for lringsudbytte p 1. semester.

Indhold

Problemstilling:

De studerende skal analysere og fortolke casen sledes at de studerende identificerer, argumenterer for og

beskriver problemer indeholdt i casen.

Afgrsning: De studerende skal afgrnse problemstillingen ved at vlge et problem og begrunde valget.

Problemformulering: De studerende skal fremstille en problemformulering om det valgte problem i relation til casen.

Aflevering: Aflevering af de enkelte cases vil fremg af skema.

Fremlggelse: Ved den mundtlige fremlggelse skal de studerende i gruppen komme med forslag til hvordan problemformuleringen skal lses.

Er forudstningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke g til prven, og den studerende har brugt et prveforsg.

5.1.2.4 Tilrettelggelse

Prven er ekstern, individuel og mundtlig.

Ved prvens begyndelse trkker den studerende en case, som bestr af en anonymiseret henvisning med rntgenbilleder og tekst, der beskriver den situation, patienten er i. Der kan trkkes cases indenfor radiografi i forhold til patienter med sygdomme i bevgeapparatet, i thorax eller i centralnervesystemet.

Den studerende har tid til individuel forberedelse af et mundtligt oplg med udgangspunkt i casen og med anvendelse af relevant viden inden for modulets lringsudbytte.

Den mundtlige eksamination indledes med den studerendes oplg, hvorefter eksaminator stiller sprgsml inden for ml for modulets lringsudbytte.

5.1.2.5 Anvendelse af hjlpemidler

Alle hjlpemidler er tilladt ved forberedelse og prsentation af det mundtlige oplg. Ingen hjlpemidler er tilladt under den mundtlige eksamination.

5.1.2.6 Sprog

Se afsnit 9.1.

5.1.2.7 Bedmmelse

Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

14

5.1.2.8 Omprve og sygeprve

Regler for omprve og sygeprve fremgr af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne.

5.2 Andet semester Tema: Grundlggende viden om radiografi i patientforlb med fokus p alment forekommende rntgen-, CT- og nuklearmedicinske undersgelser og strleterapi.

Indhold: Viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strlebiologi og strlebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode.

5.2.1 Ml for lringsudbytte p andet semester

Ml for lringsudbytte af kliniske elementer:

Viden

Den studerende har

viden om og kan forst fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forlb i en hjteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik,

viden om, kan forst og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, prrende- og personalesikkerhed,

viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersgelser og behandlinger,

viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger,

viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forst den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,

viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse,

viden om og kan reflektere over egen professionsudvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsomrder i forhold til billeddiagnostik praksis,

viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

Frdigheder

Den studerende kan

anvende og begrunde radiograffaglige standarder og fremstille billedmateriale til grundlggende rntgen- og CT-undersgelser p baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den ndvendige teknologi,

anvende, begrunde og vurdere radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlgning, gennemfrelse og evaluering af grundlggende rntgen- og CT-undersgelser, samt vurdere teknologiens muligheder og begrnsninger med henblik p optimal udnyttelse,

anvende og begrunde sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, prrende- og personalesikkerhed,

anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rdgivning i borger- og patientforlb i forhold til forberedelse, udfrelse og efterbehandling i svel professionsprak-sis som i tvrprofessionel praksis.

Kompetencer

Den studerende kan

identificere egne lringsbehov og i tilknytning til professionsudvelse kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder,

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

15

under vejledning trffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende strling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger,

under vejledning informere, rdgive og inddrage patienter, prrende og samarbejdspartnere om forberedelse, udfrelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling,

under vejledning ptage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rdgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udvelse af professionen,

under vejledning indg i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indg i en ligevrdig, dialogbaseret og vrdiskabende relation med borgere, patienter, prrende og tvrprofessionelle samarbejdsparter,

under vejledning ptage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst,

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov.

Ml for lringsudbytte af tvrprofessionelle elementer i klinik:

Viden

Den studerende har

viden om og kan forst borgerens og patientens ml og kan indg i tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde herom,

viden om og kan reflektere over egen professionsudvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsomrder i forhold til billeddiagnostik praksis.

Frdigheder

Den studerende kan

anvende og begrunde sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, prrende- og personalesikkerhed,

anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rdgivning i borger- og patientforlb i forhold til forberedelse, udfrelse og efterbehandling i svel professionspraksis som i tvrprofessionel praksis.

Kompetencer

Den studerende kan

identificere egne lringsbehov og i tilknytning til professionsudvelse kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder,

under vejledning informere, rdgive og inddrage patienter, prrende og samarbejdspartnere om forberedelse, udfrelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling,

under vejledning ptage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rdgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udvelse af professionen,

under vejledning indg i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indg i en ligevrdig, dialogbaseret og vrdiskabende relation med borgere, patienter, prrende og tvrprofessionelle samarbejdsparter,

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov.

Ml for lringsudbytte af teoretiske elementer:

Viden

Den studerende har

viden om og kan forst fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forlb i en hjteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

16

viden om, kan forst og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, strleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, prrende- og personalesikkerhed

viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersgelser og behandlinger

viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger

viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forst den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse

viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse

viden om og kan reflektere over egen professionsudvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsomrder i forhold til billeddiagnostik praksis

viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

Frdigheder

Den studerende kan

anvende og begrunde radiograffaglige standarder og fremstille billedmateriale til grundlggende rntgen- og CT-undersgelser p baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den ndvendige teknologi

anvende, begrunde og vurdere radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlgning, gennemfrelse og evaluering af grundlggende rntgen- og CT-undersgelser, samt vurdere teknologiens muligheder og begrnsninger med henblik p optimal udnyttelse

anvende og begrunde sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, prrende- og personalesikkerhed

anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rdgivning i borger- og patientforlb i forhold til forberedelse, udfrelse og efterbehandling i svel professionspraksis som i tvrprofessionel praksis.

Kompetencer

Den studerende kan

identificere egne lringsbehov og i tilknytning til professionsudvelse kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder,

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lre-processer og udviklingsbehov.

5.2.2 Prve p andet semester

Forml med prven er at bedmme i hvilken grad den studerende har net ml for lringsudbytte p andet semester.

5.2.2.1 ECTS-omfang

Prven omfatter 10 teoretiske og 20 kliniske ECTS, heraf 3 tvrprofessionelle.

5.2.2.2 Tidsmssig placering

Se afsnit 4.5.

5.2.2.3 Forudstninger

Forudstninger for at g til prven p 2. semester er:

Opfyldelse af mde- og deltagelsespligten i den kliniske/praktiske del af 2. semester jf. afsnit 6.4.

Aflevering af to patientforlbsbeskrivelser i den kliniske/praktiske del af 2. semester.

Er forudstningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke g til prven, og den studerende har brugt et prveforsg.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

17

5.2.2.4 Tilrettelggelse

Prven er intern, individuel og skriftlig. For holdet trkkes lod om hvilken af de 2 patientforlbsbeskrivelser, fra den kliniske del af 2. semester, der skal danne basis for en bearbejdning i en skriftlig opgave. Den studerende har 2 uger til at udarbejde den skriftlige opgave.

5.2.2.5 Krav til den skriftlige opgave

Omfang

Opgaven m maksimalt omfatte 24000 tegn inklusive mellemrum. En figur, en tabel eller et billede tller som t tegn. Det angivne antal tegn er eksklusive forside, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag.

Referencer

Anvendt litteratur og andre referencer skal afspejle niveau i ml for lringsudbytte p 2. semester. Referencerne skal vre baseret p forsknings- og udviklingsviden inden for radiografens fagomrde, og p viden om praksis i radiografprofessionen og de erhverv, uddannelsen er rettet mod.

Indhold

Den studerende skal analysere og fortolke patientforlbsbeskrivelsen og argumentere for de problematikker, der udtrykkes heri. Den studerende skal afgrnse problemstillingen ved at vlge et problem og begrunde valget. Den studerende skal bearbejde det valgte problem metodisk.

5.2.2.6 Anvendelse af hjlpemidler

Alle hjlpemidler er tilladt ved udarbejdelse af den skriftlige opgave.

5.2.2.7 Sprog

Se afsnit 9.1.

5.2.2.8 Bedmmelse

Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

5.2.2.9 Omprve og sygeprve

Generelle regler for omprve og sygeprve fremgr af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne.

1. omprve

Studerende, der gr til omprve, tilbydes vejledning i forbindelse med bearbejdning af den oprindelige opgave. Tidspunkt for aflevering af den bearbejdede opgave meddeles den studerende af studiesekretr for radiografuddannelsen.

2. omprve

Bests 1. omprve ikke tilrettelgges 2. omprve samtidig med ordinr prve for efterflgende hold. Den studerende udarbejder en ny opgave ud fra den anden patientforlbsbeskrivelse fra den kliniske/praktiske del af 2. semester. Den studerende tilbydes vejledning.

5.3 Tredje semester Tema: Viden om radiografi i patientforlb med fokus p CT-, MR- og komplekse rntgenundersgelser.

Indhold: Temaet har fokus p et nuanceret samfunds- og humanvidenskabeligt blik p relationen mellem patient og radiograf, herunder etiske dilemmaer i radiografi. Temaet omfatter ny og udvidet viden inden for radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strlebiologi og strlebeskyttelse, radiografisk billeddannelse, sundhedsjura, patientsikkerhed, farmakologi, evidensbaseret radiografi samt videnskabsteori og metode.

5.3.1 Ml for lringsudbytte p 3. semester

Ml for lringsudbytte af teoretiske elementer:

Viden

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

18

Den studerende har

viden om, kan forst og kan reflektere over fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forlb i en hjteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik, billedvejledt behandling og strleterapi,

viden om, kan forst og kan reflektere over sammenhngen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge af betydning for pleje og behandling, herunder farmakologi og medicinhndtering,

viden om, kan forst og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, strleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, prrende og personalesikkerhed,

viden om, kan forst og kan reflektere over klinisk lederskab p tvrs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner,

viden om, kan forst og kan reflektere over anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi og kan reflektere over sikkerhedsmssige aspekter herved,

viden om, kan forst og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersgelser og behandlinger, herunder strleterapi,

viden om, kan forst og reflektere over borgerens og patientens ml og kan indg i tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde herom,

viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger,

viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forst den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,

viden om og kan reflektere over egen professionsudvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsomrder i forhold til nuklearmedicinsk, billeddiagnostik og strleterapeutisk praksis

viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

Frdigheder

Den studerende kan

vurdere og formidle radiografi i relation til kvalitet af og sammenhng i sundhedsydelser til det enkelte menneske,

planlgge, gennemfre og evaluere undervisning og vejledning, mono- og tvrfagligt,

anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder.

Kompetencer

Den studerende kan

identificere egne lringsbehov og i tilknytning til professionsudvelse kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder,

tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov.

Ml for lringsudbytte af tvrprofessionelle elementer i teori:

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og kan reflektere over klinisk lederskab p tvrs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner,

viden om, kan forst og reflektere over borgerens og patientens ml og kan indg i tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde herom,

viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger,

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

19

viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forst den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,

viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

Frdigheder

Den studerende kan

vurdere og formidle radiografi i relation til kvalitet af og sammenhng i sundhedsydelser til det enkelte menneske,

planlgge, gennemfre og evaluere undervisning og vejledning, mono- og tvrfagligt,

anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder.

Kompetencer

Den studerende kan

identificere egne lringsbehov og i tilknytning til professionsudvelse kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder,

tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov.

Ml for lringsudbytte af valgfrie elementer i teori:

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og reflektere over valgfrie aktuelle temaer og problemstillinger i professionen.

Frdigheder

Den studerende kan

vurdere og formidle aktuelle temaer og problemstillinger i radiografi i relation til kvalitet af og sammenhng i sundhedsydelser til det enkelte menneske,

udvikle egen fagidentitet p baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudvelsen.

Kompetencer

Den studerende kan

identificere egne lringsbehov og i tilknytning til professionsudvelse kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder,

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov.

Ml for lringsudbytte af kliniske elementer:

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og kan reflektere over fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forlb i en hjteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik, billedvejledt behandling og strleterapi,

viden om, kan forst og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, strleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, prrende og personalesikkerhed,

viden om, kan forst og kan reflektere over klinisk lederskab p tvrs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner,

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

20

viden om, kan forst og kan reflektere over anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi og kan reflektere over sikkerhedsmssige aspekter herved,

viden om, kan forst og reflektere over borgerens og patientens ml og kan indg i tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde herom,

viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger,

viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forst den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,

viden om og kan reflektere over egen professionsudvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsomrder i forhold til nuklearmedicinsk, billeddiagnostik og strleterapeutisk praksis

viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

Frdigheder

Den studerende kan

anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder.

Kompetencer

Den studerende kan

identificere egne lringsbehov og i tilknytning til professionsudvelse kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder,

tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov.

5.3.2 Prve i radiografi p tredje semester

Forml med prven er at bedmme i hvilken grad den studerende har net ml for lringsudbytte p tredje semester.

5.3.2.1 ECTS-omfang

Prven omfatter 5 kliniske og 20 teoretiske ECTS, heraf 3 tvrprofessionelle og 3 valgfrie.

5.3.2.2 Tidsmssig placering

Se afsnit 4.5.

5.3.2.3 Forudstninger

Forudstninger for at g til prven p 3. semester er:

Opfyldelse af mde- og deltagelsespligten i den kliniske/praktiske del af 3. semester.

Opfyldelse af mde- og deltagelsespligten i det tvrprofessionelt forlb. Mdepligten glder de studerendes forberedelse til monofaglig prsentation, dialogfora og camp.

Opfyldelse af mde- og deltagelsespligten i valgfrie forlb.

Er forudstningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke g til prven, og den studerende har brugt et prveforsg.

5.3.2.4 Tilrettelggelse

Prven er intern, og bestr af et skriftligt produkt og en mundtlig eksamination. Det skriftlige produkt udarbejdes i gruppe, den mundtlige eksamination er individuel.

Den mundtlige eksamination indledes med den studerendes oplg, hvorefter eksaminator stiller sprgsml inden for ml for modulets lringsudbytte.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

21

5.3.2.5 Krav til det skriftlige produkt

Omfang

Det skriftlige produkt m ved to studerende maksimalt have et omfang p 33.600 tegn, ved 3 studerende 36.000 tegn og ved 4 studerende 38.400 tegn inklusive mellemrum. En figur, en tabel eller et billede tller som t tegn. Det angivne antal tegn er eksklusive forside, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag.

Referencer

Anvendt litteratur og andre referencer skal afspejle niveau i ml for lringsudbytte p 3. semester. Referencerne skal vre baseret p forsknings- og udviklingsviden inden for radiografens fagomrde, og p viden om praksis i radiografprofessionen og de erhverv, uddannelsen er rettet mod.

Indhold

De studerende skal argumentere for og metodisk bearbejde en problemstilling i forhold til tema p 3. semester: Kompleks radiografi.

5.3.2.6 Anvendelse af hjlpemidler

Alle hjlpemidler er tilladt ved udarbejdelse af det skriftlige produkt. Ingen hjlpemidler er tilladt under den mundtlige eksamination.

5.3.2.7 Sprog

Se afsnit 9.1.

5.3.2.8 Bedmmelse

Der gives en samlet bedmmelse efter 7-trinsskalaen, hvor det skriftlige produkt og den mundtlige prstation vgtes lige.

5.3.2.9 Omprve og sygeprve

Generelle regler for omprve og sygeprve fremgr af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne.

1. omprve

Studerende, der gr til omprve, m ikke bearbejde det skriftligt produkt, der er udarbejdet i gruppen, men kan vlge at skrive et tillg for at styrke det skriftlige produkt. Den studerende tilbydes vejledning. Tidspunkt for aflevering af tillgget meddeles den studerende af studiesekretr for radiografuddannelsen. Ved den mundtlige eksamination eksamineres den studerende bde i det oprindelige skriftlige produkt og i tillgget.

2. omprve

Bests 1. omprve ikke tilrettelgges 2. omprve samtidig med ordinr prve for efterflgende hold. Den studerende udarbejder et nyt skriftligt produkt. Den studerende tilbydes vejledning.

5.3.3 Prve i medicinhndtering p tredje semester

Forml med prven er at bedmme i hvilken grad den studerende har net ml for lringsudbytte om medicinhndtering gennem uddannelsens frste til tredje semester:

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og kan reflektere over sammenhngen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge af betydning for pleje og behandling, herunder farmakologi og medicinhndtering,

viden om, kan forst og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, strleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, prrende- og personalesikkerhed.

Kompetencer

Den studerende kan

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

22

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov i forhold til farmakologi og medicinhndtering.

5.3.3.1 ECTS-omfang

Prven omfatter 5 teoretiske ECTS.

5.3.3.2 Tidsmssig placering

Se afsnit 4.5.

5.3.3.3 Forudstninger

Forudstninger for at g til prve i medicinhndtering p 3. semester er:

Opfyldelse af mde- og deltagelsespligt i teoretisk undervisning om medicinhndtering og farmakologi p tredje semester.

Er forudstningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke g til prven, og den studerende har brugt et prveforsg.

5.3.3.4 Tilrettelggelse

Prven er intern, individuel og skriftlig.

5.3.3.5 Indhold

Prven bestr af et opgavest, der indeholder cases med konkrete sprgsml, multiple choise og forklaringsopgaver samt opgaver i medicinregning.

5.3.3.6 Anvendelse af hjlpemidler

Alle hjlpemidler er tilladt.

5.3.3.7 Sprog

Se afsnit 9.1.

5.3.3.8 Bedmmelse

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

Prven skal bests, som forudstning for, at den studerende kan fortstte p uddannelsens tredje r.

5.3.3.9 Omprve og sygeprve

Regler for omprve og sygeprve fremgr af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne.

5.4 Fjerde semester Tema: Frdigheder og kompetencer i radiografi med fokus p sammenhngende patientforlb ved CT-, MR- og komplekse rntgenundersgelser.

Indhold: Temaet omfatter frdigheder og kompetencer i planlgning, udfrelse og evaluering af billeddiagnostiske undersgelser og behandlinger, herunder grundlggende MR-, komplekse rntgen- og CT undersgelser. Temaet har fokus p omsorg, kommunikation og etik i relation til mennesker i livstruende og krisefyldte situationer. Temaet har endvidere fokus p tvrprofessionelt samarbejde som grundlag for sammenhngende patientforlb.

5.4.1 Ml for lringsudbytte p 4. semester

Ml for lringsudbytte af kliniske elementer:

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og kan reflektere over fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forlb i en hjteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik, billedvejledt behandling og strleterapi,

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

23

viden om, kan forst og kan reflektere over sammenhngen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhnge af betydning for pleje og behandling, herunder farmakologi og medicinhndtering,

viden om, kan forst og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, strleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, prrende- og personalesikkerhed,

viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersgelser og behandlinger, herunder strleterapi,

viden om, kan forst og reflektere over borgerens og patientens ml og kan indg i tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde herom,

viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger,

viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forst den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,

viden om og kan reflektere over egen professionsudvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsomrder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmssigt perspektiv i forhold til at vre aktr i det hele sundhedsvsen.

Frdigheder

Den studerende kan

vurdere og formidle radiografi i relation til kvalitet af og sammenhng i sundhedsydelser til det enkelte menneske,

anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til diagnostik, p baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den ndvendige teknologi,

anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlgning, gennemfrelse og evaluering af billeddiagnostiske undersgelser samt vurdere teknologiens muligheder og begrnsninger med henblik p optimal udnyttelse,

mestre planlgning, gennemfrelse og evaluering af undervisning og vejledning, svel mono- som tvrfagligt,

mestre medicinhndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adkvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved rntgen-, ultralyd- og MR-undersgelser,

anvende og begrunde sikkerhedsmssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, prrende- og personalesikkerhed,

udvikle egen fagidentitet p baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudvelsen,

anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved rntgen, ultralyd- og MR-undersgelser,

anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rdgivning i borger- og patientforlb i forhold til forberedelse, udfrelse og efterbehandling i svel professionspraksis som i tvrprofessionel praksis,

deltage i tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforlb,

anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfrdsteknologi, som i strst muligt omfang indtnker borgerens egne ressourcer.

Kompetencer

Den studerende kan

identificere egne lringsbehov og i tilknytning til professionsudvelse kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder,

selvstndigt ptage sig ansvar for at trffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende strling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger,

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

24

selvstndigt informere, rdgive og inddrage patienter, prrende og samarbejdspartnere om forberedelse, udfrelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling,

indg i fagligt og tvrfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og ptage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks,

selvstndigt ptage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rdgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udvelse af professionen,

under vejledning tage ansvar for medicinhndtering og medicinordination inden for en rammedelegering,

kunne hndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

informere, rdgive og inddrage patienter, prrende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udfrelse og efterbehandling af undersgelser og behandlinger,

hndtere og selvstndigt indg i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indg i en ligevrdig, dialogbaseret og vrdiskabende relation med borgere, patienter, prrende og tvrprofessionelle samarbejdsparter,

indg i tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde og med afst i et helhedsperspektiv understtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktr i det individuelle forlb,

hndtere og ptage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst,

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov.

Ml for lringsudbytte af tvrprofessionelle elementer i klinik:

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og reflektere over borgerens og patientens ml og kan indg i tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde herom,

viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger,

viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forst den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse.

viden om og kan reflektere over egen professionsudvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsomrder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmssigt perspektiv i forhold til at vre aktr i det hele sundhedsvsen.

Frdigheder

Den studerende kan

vurdere og formidle radiografi i relation til kvalitet af og sammenhng i sundhedsydelser til det enkelte menneske,

mestre planlgning, gennemfrelse og evaluering af undervisning og vejledning, svel mono- som tvrfagligt,

udvikle egen fagidentitet p baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudvelsen,

anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rdgivning i borger- og patientforlb i forhold til forberedelse, udfrelse og efterbehandling i svel professionspraksis som i tvrprofessionel praksis,

deltage i tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforlb,

anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfrdsteknologi, som i strst muligt omfang indtnker borgerens egne ressourcer.

Kompetencer

Den studerende kan

identificere egne lringsbehov og i tilknytning til professionsudvelse kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder,

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

25

indg i fagligt og tvrfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og ptage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks,

selvstndigt ptage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rdgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udvelse af professionen,

kunne hndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

informere, rdgive og inddrage patienter, prrende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udfrelse og efterbehandling af undersgelser og behandlinger,

hndtere og selvstndigt indg i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indg i en ligevrdig, dialogbaseret og vrdiskabende relation med borgere, patienter, prrende og tvrprofessionelle samarbejdsparter,

indg i tvrprofessionelt og tvrsektorielt samarbejde og med afst i et helhedsperspektiv understtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktr i det individuelle forlb,

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov.

Ml for lringsudbytte af valgfrie elementer i klinik:

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og reflektere over valgfrie aktuelle temaer og problemstillinger i professionen.

Frdigheder

Den studerende kan

vurdere og formidle aktuelle temaer og problemstillinger i radiografi i relation til kvalitet af og sammenhng i sundhedsydelser til det enkelte menneske,

udvikle egen fagidentitet p baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudvelsen.

Kompetencer

Den studerende kan

identificere egne lringsbehov og i tilknytning til professionsudvelse kontinuerligt udvikle egen viden og frdigheder,

udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forstelse for og identifikation af egne lreprocesser og udviklingsbehov.

5.4.2 Prve p fjerde semester

Forml med prven er at bedmme i hvilken grad den studerende har net ml for lringsudbytte p fjerde semester.

5.4.2.1 ECTS-omfang

30 kliniske ECTS, heraf 3 tvrprofessionelle og 7 valgfrie.

5.4.2.2 Tidsmssig placering

Se afsnit 4.5.

5.4.2.3 Forudstninger

Forudstninger for at g til prven p 4. semester er:

Opfyldelse af mde- og deltagelsespligten i den kliniske/praktiske del af 4. semester.

Deltagelse i n refleksionsvelse i den kliniske/praktiske del af 4. semester.

Er forudstningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke g til prven, og den studerende har brugt et prveforsg.

5.4.2.4 Tilrettelggelse

Prven er intern, individuel og mundtlig og bestr af en klinisk og en teoretisk del.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

26

Prven finder sted p det kliniske undervisningssted, hvor den studerende gennemfrer klinisk undervisning p 4. semester. Det kliniske undervisningssted tilrettelgger prven og tilstrber, at undersgelser, der tildeles den studerende, afspejler den kliniske hverdag.

Eksaminatorer er den kliniske vejleder, som har vret tilknyttet den studerende i det aktuelle undervisningsforlb, og en underviser fra UCN.

Der er ikke offentlig adgang til prven.

5.4.2.5 Anvendelse af hjlpemidler

Alle hjlpemidler, der anvendes i den kliniske hverdag, m anvendes under den kliniske del af prven. Ingen hjlpemidler m anvendes under den mundtlige eksamination.

5.4.2.6 Sprog

Se afsnit 9.1.

5.4.2.7 Bedmmelse

Der gives en samlet bedmmelse efter 7-trinsskalaen, hvor den kliniske og den teoretiske del vgtes lige.

5.4.2.8 Omprve og sygeprve

Regler for omprve og sygeprve fremgr af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne.

5.5 Femte semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik Tema: Specialiseret teoretisk radiografi i relation til patientforlb der omfatter undersgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik.

Indhold: Teknologi til billeddannelse og til kommunikation af billedmateriale samt p strlebiologi og strlebeskyttelse ved undersgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Farmakologi, radiografisk anatomi og fysiologi, radiologi og patologi i relation til undersgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Omsorg, kommunikation og formidling i relation til undersgelser inden for nuklearmedicinsk billeddiagnostik. Forskningsmetodologi, kvalitetsudvikling og innovation, folkesundhedsvidenskab og epidemiologi med relevans for radiografi.

5.5.1 Ml for lringsudbytte p femte semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik

Ml for lringsudbytte af teoretiske elementer, flles for de tre studieretninger:

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi indenfor radiografi og kan reflektere over sikkerhedsmssige aspekter herved,

viden om, kan forst og kan reflektere over klinisk lederskab p tvrs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner,

viden om og kan forst innovation som middel til forandring af praksis og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til radiografens praksis,

viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse,

viden om og kan reflektere over egen professionsudvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsomrder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmssigt perspektiv i forhold til at vre aktr i det hele sundhedsvsen,

viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvsnet,

viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

Frdigheder

Den studerende kan

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

27

vurdere og anvende viden om sundhedsvsenet, kvalitetssikring og sundhedskonomi og p baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforlb svel mono-, tvrprofessionelt som tvrsektorielt,

anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling,

anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde

udvikle egen fagidentitet p baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudvelsen.

Kompetencer

Den studerende kan

indg i debatter om sundhedsvsenets udvikling og den politiske prioritering med udgangspunkt i professionens ansvars- og kompetenceomrde,

hndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer.

Ml for lringsudbytte af studieretningselementer i teori:

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik og kan reflektere over sikkerhedsmssige aspekter herved,

Frdigheder

Den studerende kan

anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik p baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den ndvendige teknologi,

anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlgning, gennemfrelse og evaluering af undersgelser indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt vurdere teknologiens muligheder og begrnsninger med henblik p optimal udnyttelse,

mestre medicinhndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adkvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer, radioaktive sporstoffer og anden udvalgt medicin til brug ved undersgelser indenfor nuklearmedicinsk billeddiagnostik.

5.5.2 Prve p femte semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik

Forml med prven er at bedmme i hvilken grad den studerende har net ml for lringsudbytte p femte semester.

5.5.2.1 ECTS-omfang

Prven omfatter 30 teoretiske ECTS, heraf 15 i studieretning nuklearmedicinsk billeddiagnostik.

5.5.2.2 Tidsmssig placering

Se afsnit 4.5.

5.5.2.3 Forudstninger

Forudstninger for at g til prven p 5. semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik:

Bestet prve i medicinhndtering.

Opfyldelse af mde- og deltagelsespligt i 5. semester.

Er forudstningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke g til prven, og den studerende har brugt et prveforsg.

5.5.2.4 Tilrettelggelse

Prven er intern og bestr af et skriftligt produkt og en mundtlig eksamination. Det skriftlige produkt udarbejdes i gruppe, den mundtlige eksamination er individuel.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

28

Den mundtlige eksamination indledes med den studerendes oplg, hvorefter eksaminator stiller sprgsml inden for ml for modulets lringsudbytte.

5.5.2.5 Krav til det skriftlige produkt

Omfang

Det skriftlige produkt m ved to studerende maksimalt have et omfang p 33.600 tegn, ved 3 studerende 36.000 tegn, ved 4 studerende 38.400 tegn og ved 5 studerende 40.800 tegn inklusive mellemrum. En figur, en tabel eller et billede tller som t tegn. Det angivne antal tegn er eksklusive forside, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag.

Referencer

Anvendt litteratur og andre referencer skal afspejle niveau i ml for lringsudbytte p 5. semester. Referencerne skal vre baseret p forsknings- og udviklingsviden inden for radiografens fagomrde, og p viden om praksis i radiografprofessionen og de erhverv, uddannelsen er rettet mod.

Indhold

De studerende skal anvende metoder til kvalitetsudvikling til at argumentere for og bearbejde problemstillinger i relation til medicinsk teknologi inden for specialeretningen.

5.5.2.6 Anvendelse af hjlpemidler

Alle hjlpemidler er tilladt ved udarbejdelse af det skriftlige produkt. Ingen hjlpemidler er tilladt under den mundtlige eksamination.

5.5.2.7 Sprog

Se afsnit 9.1.

5.5.2.8 Bedmmelse

Der gives en samlet bedmmelse efter 7-trinsskalaen, hvor det skriftlige produkt og den mundtlige prstation vgtes lige.

5.5.2.9 Omprve og sygeprve

Generelle regler for omprve og sygeprve fremgr af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne.

1. omprve

Studerende, der gr til omprve, m ikke bearbejde det skriftligt produkt, der er udarbejdet i gruppen, men kan vlge at skrive et tillg for at styrke det skriftlige produkt. Den studerende tilbydes vejledning. Tidspunkt for aflevering af tillgget meddeles den studerende af studiesekretr for radiografuddannelsen. Ved den mundtlige eksamination eksamineres den studerende bde i det oprindelige skriftlige produkt og i tillgget.

2. omprve

Bests 1. omprve ikke tilrettelgges 2. omprve samtidig med ordinr prve for efterflgende hold. Den studerende udarbejder et nyt skriftligt produkt. Den studerende tilbydes vejledning.

5.6 Femte semester - radiologisk billeddiagnostik Tema: Specialiseret teoretisk radiografi i relation til patientforlb der omfatter rntgen-, CT-, MR- og ultralydundersgelser.

Indhold: Teknologi til billeddannelse og til kommunikation af billedmateriale samt p strlebiologi og strlebeskyttelse ved rntgen-, CT-, MR- og ultralydundersgelser. Farmakologi, radiografisk anatomi og fysiologi, radiologi og patologi i relation til rntgen-, CT-, MR- og ultralydundersgelser. Omsorg, kommunikation og formidling i relation til rntgen-, CT-, MR- og ultralydundersgelser. Forskningsmetodologi, kvalitetsudvikling og innovation, folkesundhedsvidenskab og epidemiologi med relevans for radiografi.

5.6.1 Ml for lringsudbytte p femte semester - radiologisk billeddiagnostik

Ml for lringsudbytte af teoretiske elementer, flles for de tre studieretninger:

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

29

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi indenfor radiografi og kan reflektere over sikkerhedsmssige aspekter herved,

viden om, kan forst og kan reflektere over klinisk lederskab p tvrs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner,

viden om og kan forst innovation som middel til forandring af praksis og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til radiografens praksis,

viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse,

viden om og kan reflektere over egen professionsudvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsomrder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmssigt perspektiv i forhold til at vre aktr i det hele sundhedsvsen,

viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvsnet,

viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

Frdigheder

Den studerende kan

vurdere og anvende viden om sundhedsvsenet, kvalitetssikring og sundhedskonomi og p baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforlb svel mono-, tvrprofessionelt som tvrsektorielt,

anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling,

anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde,

udvikle egen fagidentitet p baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudvelsen.

Kompetencer

Den studerende kan

indg i debatter om sundhedsvsenets udvikling og den politiske prioritering med udgangspunkt i professionens ansvars- og kompetenceomrde,

hndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer.

Ml for lringsudbytte af studieretningselementer i teori:

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi i forhold til rntgen-, CT-, MR- og ultralydundersgelser og kan reflektere over sikkerhedsmssige aspekter herved,

Frdigheder

Den studerende kan

anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale indenfor rntgen-, CT-, MR- og ultralydundersgelser p baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den ndvendige teknologi,

anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlgning, gennemfrelse og evaluering af rntgen-, CT-, MR- og ultralydundersgelser samt vurdere teknologiens muligheder og begrnsninger med henblik p optimal udnyttelse,

mestre medicinhndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adkvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved rntgen-, CT-, MR- og ultralydundersgelser.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

30

5.6.2 Prve p femte semester - radiologisk billeddiagnostik

Forml med prven er at bedmme i hvilken grad den studerende har net ml for lringsudbytte p femte semester.

5.6.2.1 ECTS-omfang

Prven omfatter 30 teoretiske ECTS, heraf 15 i studieretning radiologisk billeddiagnostik.

5.6.2.2 Tidsmssig placering

Se afsnit 4.5.

5.6.2.3 Forudstninger

Forudstninger for at g til prven p 5. semester - nuklearmedicinsk billeddiagnostik:

Bestet prve i medicinhndtering.

Opfyldelse af mde- og deltagelsespligt i 5. semester.

Er forudstningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke g til prven, og den studerende har brugt et prveforsg.

5.6.2.4 Tilrettelggelse

Prven er intern og bestr af et skriftligt produkt og en mundtlig eksamination. Det skriftlige produkt udarbejdes i gruppe, den mundtlige eksamination er individuel. Der tilbydes gruppevejledning og holdseminar. Nr det skriftlige produkt er afleveret, ydes ikke vejledning.

Den mundtlige eksamination indledes med den studerendes oplg, hvorefter eksaminator stiller sprgsml inden for ml for modulets lringsudbytte.

5.6.2.5 Krav til det skriftlige produkt

Omfang

Det skriftlige produkt m ved to studerende maksimalt have et omfang p 33.600 tegn, ved 3 studerende 36.000 tegn, ved 4 studerende 38.400 tegn og ved 5 studerende 40.800 tegn inklusive mellemrum. En figur, en tabel eller et billede tller som t tegn. Det angivne antal tegn er eksklusive forside, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag.

Referencer

Anvendt litteratur og andre referencer skal afspejle niveau i ml for lringsudbytte p 5. semester. Referencerne skal vre baseret p forsknings- og udviklingsviden inden for radiografens fagomrde, og p viden om praksis i radiografprofessionen og de erhverv, uddannelsen er rettet mod.

Indhold

De studerende skal anvende metoder til kvalitetsudvikling til at argumentere for og bearbejde problemstillinger i relation til medicinsk teknologi inden for specialeretningen.

5.6.2.6 Anvendelse af hjlpemidler

Alle hjlpemidler er tilladt ved udarbejdelse af det skriftlige produkt. Ingen hjlpemidler er tilladt under den mundtlige eksamination.

5.6.2.7 Sprog

Se afsnit 9.1.

5.6.2.8 Bedmmelse

Der gives en samlet bedmmelse efter 7-trinsskalaen, hvor det skriftlige produkt og den mundtlige prstation vgtes lige.

5.6.2.9 Omprve og sygeprve

Generelle regler for omprve og sygeprve fremgr af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne.

Professionsbachelor i radiografi Studieordning

31

1. omprve

Studerende, der gr til omprve, m ikke bearbejde det skriftligt produkt, der er udarbejdet i gruppen, men kan vlge at skrive et tillg for at styrke det skriftlige produkt. Den studerende tilbydes vejledning. Tidspunkt for aflevering af tillgget meddeles den studerende af studiesekretr for radiografuddannelsen. Ved den mundtlige eksamination eksamineres den studerende bde i det oprindelige skriftlige produkt og i tillgget.

2. omprve

Bests 1. omprve ikke tilrettelgges 2. omprve samtidig med ordinr prve for efterflgende hold. Den studerende udarbejder et nyt skriftligt produkt. Den studerende tilbydes vejledning.

5.7 Femte semester - strleterapi Tema: Specialiseret teoretisk radiografi i relation til patientforlb der omfatter strleterapeutisk planlgning og behandling.

Indhold: Teknologi til billeddannelse, til kommunikation af billedmateriale og til strleterapi samt p strlebiologi og strlebeskyttelse ved strleterapeutisk planlgning og behandling. Farmakologi, radiografisk anatomi og fysiologi, radiologi og patologi i relation til strleterapeutisk planlgning og behandling. Omsorg, kommunikation og formidling i relation til strleterapeutisk planlgning og behandling. Forskningsmetodologi, kvalitetsudvikling og innovation, folkesundhedsvidenskab og epidemiologi med relevans for radiografi.

5.7.1 Ml for lringsudbytte p femte semester - strleterapi

Ml for lringsudbytte af teoretiske elementer, flles for de tre studieretninger:

Viden

Den studerende har

viden om, kan forst og kan reflektere over klinisk lederskab p tvrs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner,

viden om og kan forst innovation som middel til forandring af praksis og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til radiografens praksis,

viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over de