43
1 Curs MEF A. Pascu Metoda Metoda elementului finit elementului finit (MEF) (MEF) Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de maşini şi Tribologie 2 ore curs + 2 ore laborator

Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

  • Upload
    vandang

  • View
    246

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

1 Curs MEF A. Pascu

Metoda Metoda elementului finitelementului finit (MEF) (MEF)

Prof.dr. ing. Adrian PASCUCatedra Organe de maşini şi Tribologie

2 ore curs + 2 ore laborator

Page 2: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Formarea notei:

• Lucrări laborator: 40%• Test final laborator: 20%• Bonificaţie prez. curs 20%• Test final curs : 20%

Page 3: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

“Although the finite element methodcan make a good engineer better, itcan make a poor engineer moredangerous.”

“{n timp ce metoda elementului finitpoate face ca un inginer bun s` devin`mai bun, ea poate face ca un inginerslab s` devin` mai periculos.”

Page 4: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

BibliografieBibliografie

• Bathe, K.-J.:Finite-Elemente-Methoden.Berlin, Heidelberg,NewYork: Springer 1986

• Zienkiewicz, O.C.:The Finite Element Method.McGraw-Hill 1977

• Huebner, H. K. :The Finite Element Methodfor EngineersJohn Willey & Sons 1975

• Blumenfeld, M Introducere [n metoda elementelor

finiteEd. Tehnica, 1995

• G@rbea , D.Analiz` cu elemente finiteEd. Tehnic`, 1990

• Gafi\anu, M. ].a.Elemente finite ]i de frontier` cuaplica\ii la calculul organelor dema]iniEd. tehnic` , 1987

• Pascariu, I.Elemente finite Concepte-Aplica\iiEd. Militar` , 1985

Page 5: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Scurt istoricScurt istoric• 1940‘: Utilizarea metodelor matriciale [n calculul structurilor

(Hrennicoff -1941 ]i formulare varia\ional` R.Courant- 1943)• 1950‘: Introducerea procedurilor de calcul bazate pe metoda

deplas`rilor ]i respectiv a rigidit`\ilor pentru calcululstructurilor complexe din avia\ie - formularea energetic` -Argyris-1954)

• 1980’: Metoda c@]tig` teren ]i [n alte domenii: mecanicafluidelor, electromagnetism etc.

• 1970‘: Utilizarea efectiv` ]i eficient` a MEF pentru calcululstructurilor [n industria aerospa\ial` (NASA) ]i apoi [n ceaconstructoare de automobile ( NASA->NASTRAN)

• 1960: Impunerea termenului de element finit “FiniteElement“- R.Clough-1960

• 1990’: FEM se impune ca “unealt`” standard (numeric`)pentru calculele inginere]ti

Page 6: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Organigrama etapelor la realizarea unei piese mecanice

Studiul comportamentului mecanic

Experimentare Simulare numeric`

Optimizare

Concep\ie

Prototip Modelare

Validare

Produc\ie Modific`ri

Page 7: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

• Proiectarea modern` trebuie s` fac` fa\` multor cerin\e

• O sarcin` major` este determinarea comport`rii uneistructuri mecanice sau a unor elemente structurale subefectul ac\iunilor exterioare

SistemAc\iuni R`spuns

•Concret, intrebarea esen\ial` este : care este r`spunsulstructurii atunci c@nd este supus` ac\iunilor exterioare(varia\ii de for\e, de temperaturi etc.)

Page 8: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

STAREA GLOBAL~ STAREA LOCAL~

A STRUCTURII (macro) A MATERIALULUI (micro)

AC|IUNI MECANICE(for\e, momente)

TENSIUNI(normale , tangen\iale)

DEPLAS~RI(lineare, unghiulare)

DEFORMA|II(specifice lineare, unghiulare)

3 1

4

2

Page 9: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

l {σ} = [D] * { ε} l* σ = E * ε

2 {ε} = [B ] * {δ} 2* ε = (1/ L) ∆l

3 { Fi} = [ K] * {δi} 3* F = (E*A/ L) ∆l

4 { σ} = [ D] * [B ] *{δi} 4* σ = F / A

Rela\ii generale Particularizare pentru obar` simpl` solicitat` axial

([n condi\iile accept`rii unei discretiz`ri]i a unei func\ii predefinite pentru deplas`ri )

([n condi\iile accept`rii unei discretiz`ri ]i aunei func\ii predefinite pentru deplas`ri )

F = k ∗ u

Page 10: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Direc\ia de ac\iune

x

y

z

Direc\ia normalei la planul [ncare ac\ioneaz`

τzy

τzxτzy

σz

Tensorul tensiunilor

σ τ τ

τ σ τ

τ τ σ

x xy xz

yx y yz

zx zy z

yz

xz

xy

z

y

x

τ

τ

τ

σ

σ

σ

Page 11: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Rela\ia deforma\ii specifice-deplas`ri

zv

ywγ

zwε

xw

zuγ

yvε

xv

yuγ

xuε

yzz

xzy

xyx

∂∂∂

∂∂

∂∂∂

∂∂

∂∂∂

∂∂

∂+==

∂+==

∂+==

u, v, w , sunt componentele deplas`rii dup`direc\iile x, y ]i z.

Page 12: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

{ }

=

=

),,(

),,(

),,(

0

0

0

00

00

00

zyx

zyx

zyx

yz

xz

xy

z

y

x

wvu

yz

xz

xy

z

y

x

∂∂

∂∂

∂∂

∂∂

∂∂

∂∂

∂∂

∂∂

∂∂

γγ

γε

εε

ε

{ } [ ]{ }),,( zyxδε B=

Sub form` matricial`:

Rela\ia deforma\ii specifice-deplas`ri

Page 13: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Rela\ia tensiuni-deforma\ii specifice (legea lui Hooke generalizat`)

=

yz

xz

xy

z

y

x

yz

xz

xy

z

y

x

dddsimdddddddddddddddddd

γγγεεε

τττσσσ

66

5655

464544

36353433

2625242322

161514131211

{ } [ ]{ }εσ D=Sub form` matricial`:

Page 14: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Pentru materiale omogene, izotrope, cucomportare linear`:

)1(2 ν−=

EGNot`:

( )( )

11 0 0 0

1 0 0 01 20 0 0 0 0

21 1 21 20 0 0 0 0

21 20 0 0 0 0

2

x x

y y

z z

xy xy

yz yz

zx zx

E

ν ν νν ν νσ εν ν νσ ε

νσ ετ γν ν

ντ γτ γν

− −

− − = − − − −

Page 15: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

neglijeazaseE yxzz −+−== )(0 σσν

εσ

rezult`:

2

1 01 0

(1 )10 0

2

x x

y y

xy xy

Eσ ν εσ ν ε

ντ ν γ

= − −

Pentru starea plan` de tensiuni:

Page 16: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

[ ]neglijeazase

Eyxzz ενεν

ννσε +−

−+== )1(

)21()1(0

−−

−+=

xy

y

x

xy

y

x E

γεε

ννν

νν

νντσσ

22100

0101

)21()1(

Pentru starea plan` de deforma\ii:

Page 17: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

- Rela\ii analitice directe se pot ob\ine numai pentru cazuriparticulare simple, cum sunt structurile tip bar` supuse lasolicit`ri simple. Cel mai simplu exemplu este bara solicitat`axial:

F

u

E, AL L + ∆LAF

=σ∆L = u

uLL

L 1=

∆=ε

εσ ⋅=E

uL

AEF ⋅

⋅= uF ⋅= k

Page 18: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Metode de calcul numericMetode de calcul numeric

• Programe speciale care prelucreaz` ]i adapteaz`formulele de calcul

– de ex. metodologii de calcul standardizate, nomograme

• Programe matematice generale: Mathcad, Mathematica,Maple, Matlab

• Metode numerice– Metoda diferen\elor finite– Metoda elementelor de frontier`– Metoda elementelor finite (MEF) (FEM)

Page 19: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Principiul de baz` al procedurilorPrincipiul de baz` al procedurilornumericenumerice

• Ecua\iile diferen\iale descriu comportarea structurii la nivelulunei particule infinitezimale

– pt. probleme de rezisten\` > Teoria elasticit`\ii– pt. mecanica fluidelor > Ecua\iile Navier-Stokes– pt. c@mpuri magnetice > Ecua\iile Maxwell– pt. transfer de c`ldur` [n solide > Ecua\ia Fourier

• Func\ia pe care o descrie ecua\ia diferen\ial` este o m`rimecaracteristic`:

– pt. probleme de rezisten\` > deplasarea– pt. mecanica fluidelor > viteza, presiunea– pt. c@mpuri magnetice > poten\ialul magnetic– pt. transfer de c`ldur` > temperatura

Page 20: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Principiul de baz` al procedurilorPrincipiul de baz` al procedurilornumericenumerice

• Scopul este s` ob\in` solu\ia pentru aceast` func\ie.Celelalte m`rimi rezult` din prelucrarea func\iei

• Prin procedurile specifice metodelor de rezolvarenumeric` (Utilizarea diferen\elor, a dezvolt`rilor [n serieetc.- care implic` discretizarea) problema descris` deecua\ia diferen\ial` se transform` [ntr-un sistem deecua\ii algebrice.

• Pentru solu\ionarea ecua\iilor diferen\iale se stabile]te oreprezentare aproximativ` pentru func\ia necunoscut`.

• Prin solu\ionarea sistemului de ecua\ii se determin`valorile m`rimii caracteristice [ntr-un num`r finit depuncte ]i respectiv coeficien\ii care permit definireaconcret` a func\iei de aproximare.

Page 21: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Metoda Elementului Finit (MEF)Metoda Elementului Finit (MEF)• Discretizarea - Func\ia de define]te numai pentru domenii

mici. Aceasta permite ca pentru descrierea comport`rii ei[n interiorul domeniului s` se poat` alege func\ii de form`simple, de ordin inferior.

• Func\ia de aproximare pentru [ntreaga structur` rezult` dinasamblarea func\iilor domeniilor individuale, par\iale, mici.

1 2 1 2+ =

• Aceste domenii individuale sunt denumite elemente.Punctele [n care se realizeaz` leg`tura dintre elemente suntdenumite noduri.

Page 22: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

O analogie: determinarea ariei unui cerc, consider@nd c`se cunoa]te numai formula de calcul a ariei unui triunghi:

Atr = b h/2 Acerc =

de re\inut: - utilizarea unei aproxim`ri bazat` pe folosirea deelemente mai simple, pentru care avem la dispozi\ie osolu\ie;

- sporirea exactit`\ii calculului prin rafinarea discretiz`rii

∑=

n

iitrA

1

Metoda Elementului Finit (MEF)Metoda Elementului Finit (MEF)

Page 23: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Se pot analiza astfel structruri cu forme mai complexe

Metoda Elementului Finit (MEF)Metoda Elementului Finit (MEF)

Page 24: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Entit`\ile cu care opereaz` Metoda elementuluifinit sunt nodurilenodurile ]i elementeleelementele

Exemplu:

F

u

Pentru nodul unui element destructur` solicitat uniaxial,singura deplasare ce intervineeste u

Pentru un nod, ca ]i pentru un corp exist`6 deplas`ri posibile, denumite ]i grade delibertate (DOF): trei transla\ii, notate u,v,w]i trei rotiri, notate rx,ry,rz. Pentru cazuriparticulare num`rul acestor deplas`ri estemai redus.

M`rimea fizic` urm`rit` pentru calculul structurilor mecaniceeste deplasarea. - [n urma discretiz`rii : deplasareanodurilor.

Page 25: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Pentru noduri care intervin [n condi\iile de frontier`:

{n plan preia for\e Fy, nupreia momente ]i Fx

X

Y

v=0Sunt permise rz ]i transla\ia u

Rezemarea simpl` (2D)

Preia [n plan for\eFx ]i Fy, nu preiamomente

u=0; v=0Este permis rz

Articula\ia (2D)

XY

z

Page 26: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

{n plan preia for\e Fy ]iprecum ]i momente Mz

Ghidarea

X

Y

zv=0; rz =0 Permite numai transla\ia u

Nu permite nici o deplasare

X

Y

u=0; v=0; rz =0

{ncastrarea

{n plan preia for\e Fx ]iFy precum ]i momente

Page 27: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Sprijinirea plan`

v=0; rx =0;ry =0

X

Y

zPermite deplasarile u ]i vprecum ]i rota\ia ry

Preia for\e verticaleFy ]i momente Mx,Mz

Articula\ia sferic`

X

Y

z

u=0; v=0; w=0Permite toate rota\iile, nupermite nici o deplasare

Preia for\e dup`toate direc\iile, nupreia momente

Page 28: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

ElementeleElementele se diferen\iaz`:- dup` geometrie- dup` tipul de [nc`rcare suportat- legea de comportare a materialului

Mas` concentrat` (se abstractizeaz` cu un punct )

Exemple Modelare element finit

Element cu 1nod - mass

Structur` din bare articulate( sunt abstractizate ca linii)

Element bar` cu 2 noduri(tip linie) - truss

Page 29: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Structur` din profile sudate ( se modeleaz`cu grinzi, abstractizate ca linii)

yx

z

Element grind` cu 2noduri (tip linie) - beam

Structur` plan` sub\ire, solicitat` [nplanul ei (se modeleaz` ca o suprafa\`)

Element de stare plan`de tensiuni cu trei noduri(tip suprafa\` ) - triang

Page 30: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Element de stare plan` dedeforma\ii cu 4 noduri (tipsuprafa\` ) - quad -Plane2D

p

Structur` cu l`\ime mare, pentru care se poate considerac` deforma\ia ]i solicitarea este identic` [n toatesec\iunile transversale (stare plan` de deforma\ii)

Element de solid de revolu\iecu [nc`rcare axial-simetric`Element cu 4 noduri (tipsuprafa\` ) - quad -Plane2D

Solid de revolu\ie cu [nc`rcare simetric`

p

Page 31: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Pies` din tabl` ( se modeleaz` ca osuprafa\`)

Element de [nveli] -shell (tip suprafa\`)cu 3 noduri

Pies` masiv` (se modeleaz` 3D)

Element de solid -tetra (tip volum) cu4 noduri

Page 32: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Metoda Elementului Finit (MEF)Metoda Elementului Finit (MEF)

{Fi} = [K] * {δi}Sistem de ecua\ii cu n necunoscute

[K] = Matricea de rigiditate a structurii

{δi } = Vectorul deplas`rilor [n nodurile

structurii{Fi } = Vectorul [nc`rc`rilor structurii

( aplicate [n noduri)

ContinuumDiscretizare

Material

Geometriaelementului

Condi\ii defrontier`

{nc`rc`ri

Page 33: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Grind` [ncastrat`, solicitat` de o for\` transversal` concentrat`bxhxL = 20x10x100 [mm]; E= 2,1•105 [MPa]; F = 100 [N]

Variante de abstractizare]i discretizare

Elemente de plac` cu grosimea h - shell 120 elemente 147 noduri

Elemente de stare plan` de deforma\iiPlane2D- 100 elemente 127 noduri

Elemente tip linie, de grind` solicitat`la [ncovoiere, (caracterizat` de I = bh3/12)beam - 20 elemente 21 noduri

Elemente paralelipipedice de volumsolid- 600 elemente 1175 noduri

Page 34: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Grind` [ncastrat`, solicitat` de o for\` transversal` concentrat`

Solu\ia analitic` corespunz`toareteoriei de bar`:

[ ]mm

EI3

FL3

0952,01020101,23

1210010035

3

max

=⋅⋅⋅⋅

⋅⋅=

==f

Rezultate pentru deplas`ri

Page 35: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Grind` [ncastrat`, solicitat` de o for\` transversal` concentrat`

Rezultate pentru

tensiunile σx

Solu\ia analitic` corespunz`toareteoriei de bar`:

[ ]MPa

/6bh

LF2

301020

61001002

max

=⋅

⋅⋅=

===WM

σ

Page 36: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Simularea [nc`rc`rii]asiului pe un banc deprob` (50.000 nodes)

* FE-Kongress Baden-Baden, 1998

Page 37: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Static Load Transfer

Page 38: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Persist` probleme pentruanaliza modelelelor de tipsolid: un exemplu concret -arborele cotit

• m`rimea modelului : chiar ]i1.000.000 noduri se dovedesc afi o discretizare prea grosier`pentru zonele cu concentratoride tensiuni - de exemplu zonaracord`rii marcat` [n medalion

Limit`ri: de exemplu la analiza tensiunilor

Page 39: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Astfel de aspecte pot fi tratate eficient pentru p`r\i ale modelului

Page 40: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Page 41: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Modelul original PATRAN/NASTRANpentru aceasta caroserie a fost cititde translatorul de date NASTRAN -ADINA ]i convertit [n modelulprezentat [n figur`.

Page 42: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Page 43: Prof.dr. ing. Adrian PASCU Catedra Organe de ma ini i ... · PDF fileIntroducere [n metoda elementelor finite Ed. Tehnica, 1995 ... Maple, Matlab • Metode numerice – Metoda diferen\elor

Curs MEF A. Pascu

Compara\ie a rezultatelor experimentale cu datelefurnizate de ADINA, pentru modelul analizat