Click here to load reader

Prof. dr. sc. Marinko Stojkov Životopis, znanstvena ... · PDF fileProf. dr. sc. Marinko Stojkov Životopis, znanstvena, nastavna i stru čna djelatnost Marinko Stojkov ro đen je

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Prof. dr. sc. Marinko Stojkov Životopis, znanstvena ... · PDF fileProf. dr. sc. Marinko...

 • Prof. dr. sc. Marinko Stojkov

  ivotopis, znanstvena, nastavna i struna djelatnost

  Marinko Stojkov roen je u Slavonskom Brodu 1970. godine, od oca Angela i majke Gordane. U jesen 1990. godine poinje sluati prvi semestar ETF-a, Sveuilite u Zagrebu. Nakon dvije godine odluuje se za smjer Energetika na Zavodu za visoki napon i energetiku, usmjerenje Upravljanje EES. Tijekom devetog semestra, 14. studenog 1994. godine, diplomira na ETF-u u Zagrebu sa ocjenom izvrstan. Poetkom 1995. poinje raditi u HEP, DP Elektra Slavonski Brod te nakon pripravnikog staa obnaa zadau rukovoditelja odjela odravanja u Pogonu Slavonski Brod. U razdoblju od 2001. do 1.5.2007. radi na mjestu rukovoditelja odsjeka za razvoj u HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Slavonski Brod, a potom na mjestu rukovoditelja odjela za planiranje i investicije Slube za razvoj i investicije Elektre Slavonski Brod.

  Poetkom 1996. upisuje poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i raunarstva Sveuilita u Zagrebu. Tijekom proteklih godina prisustvovao je nizu meunarodnih simpozija i objavljivao znanstvene i strune lanke na meunarodnim simpozijima i asopisima. Bio je na specijalizaciji za NN i SN kabele i kabelsku opremu u lipnju 1996. u Budimpeti.

  Nakon dvije godine radnog staa, dana 24.03.1997. poloio je struni ispit za poslove vezane za izgradnju objekata pred povjerenstvom Ministarstva prostornog ureenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske.

  14. srpnja 1998. obranio je magistarski rad na FER Zagreb na temu Odabir optimalnog naina poveanja pouzdanosti 35 kV mree Pogona Slavonski Brod. Dana 01. travnja 1999. izabran je u naslovno suradniko zvanje asistenta za znanstveno podruje Tehnike znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, grupa predmeta Elektroenergetske mree i postrojenja.

  U oujku 1999. upisuje poslijediplomski doktorski studij na FER Zagreb. U svibnju 2002. godine brani doktorsku disertaciju na temu Poboljani postupci odreivanja pokazatelja raspoloivosti EE razdjelnih mrea. U periodu 25. svibnja 07. lipnja 2003. sudjelovao je na seminaru Electric Distribution Management u Republici Irskoj.

  Dana 24. prosinca 2001. zadovoljava potrebne uvjete za upis u Imenik ovlatenih inenjera elektrotehnike ime stjee potpunu samostalnost prilikom obavljanja poslova projektiranja i nadzora na elektroenergetskim objektima i instalacijama. U dosadanjem radnom vijeku od 15 godina iza sebe ima niz uspjeno obavljenih poslova na rjeavanju problema pri odravanju, graenju, projektiranju i nadzoru 35 kV, 10 kV i 0,4 kV distributivnog postrojenja.

  U razdoblju od 1998. (nakon obranjenog magistarskog rada) do danas stalno je prisutan na ETF Osijek u naslovnom suradnikom zvanju asistent, naslovnom zvanju vieg asistenta, od 2004. naslovnom zvanju docenta i od 2010. naslovnom zvanju izvanrednog profesora. Od 1998. do danas je obavljao nastavne aktivnosti i bio nositelj niza kolegija na strunom,

 • preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju ETF Osijek u trajanju od cca 2400 norma sati.

  Za dan ETF Osijek 24.travnja 2004. dobio je zahvalnicu za doprinos razvitku Elektrotehnikog fakulteta u Osijeku. Dana 23. prosinca 2004. izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno podruje Tehnike znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvena grana Elektroenergetika, grupa predmeta Tehnika visokog napona i Distributivne mree.

  Od 1. listopada 2009. zapoljava se u trajni radni odnos na radno mjesto docenta na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. U listopadu 2009. dobiva reizbor u zvanje docenta. Dana 27. svibnja 2010. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno podruje Tehnike znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Do od 2009. do danas je obavljao nastavne aktivnosti i bio nositelj kolegija Elektrotehnika pri emu je ostvario cca 720 norma sati nastave.

  Tijekom 2010. postaje predsjednikom Katedre za energetiku na Zavodu za strojarske konstrukcije Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, a 2012. osnivanjem Zavoda za energetiku postaje predstojnik istoga. lan je IEEE Power and Energy Society. Zavrio je program izobrazbe za struno osposobljavanje i obvezno usavravanje osoba koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada, modul 1, 19.10.2010. i modul 2, 11.06.2012. na Veleuilitu u Slavonskom Brodu. U sijenju 2013. godine dobitnik je Priznanja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za realizirane projekte suradnje s gospodarstvom u akademskoj 2011./2012. godini (realizirano 6 suradnji s gospodarstvom i drugim akademskim ustanovama pri emu je realizirano 157.336,11 kn). Aktivno je sudjelovao na sljedeim Znanstvenim projektima MZT kao istraiva: 165001 Funkcionalna pouzdanost i raspoloivost razdjelnih elektroenergetskih mrea, voditelj projekta Prof. dr. sc. Lajos Jozsa; 1655116 Pouzdanost elektroenergetskog sustava u uvjetima dereguliranog trita elektrine energije i vjerojatnosna trokovna analiza elektroenergetskog sustava, voditelj projekta Prof. dr. sc. Srete Nikolovski i 165-1651481-1482 Kvaliteta i pouzdanost pogona EES Hrvatske na regionalnom tritu el. energije, voditelj projekta Prof. dr. sc. Srete Nikolovski.

  Od 01. listopada 2011. voditelj je projekta 152-0691668-1729 Istraivanje kontrole i upravljanja procesom izgaranja kod motora SUI.

  U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom podruju tehnikih znanosti, polje elektrotehnika izabran je 16. prosinca 2010. od Matinog odbora za podruje tehnikih znanosti - polje elektrotehnike i raunarstva.

  Tijekom dosadanjeg nastavnog rada sudjeluje na sljedeim kolegijima dodiplomskog, preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija Elektrotehnikog fakulteta Osijek i

 • preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu: Elektroenergetska postrojenja, Elektrine instalacije i rasvjeta, Energetske pretvorbe, Osnove energetike, Sklopni aparati, Elektrini sklopni aparati, Visokonaponska tehnika, Inenjerstvo elektroenergetskih postrojenja, Prijelazne pojave u elektrinim mreama, Elektrotehnika.

  Tijekom nastavnog rada objavio je nastavne materijale iz kolegija Energetske pretvorbe i Elektrini sklopni aparati na Elektrotehnikom fakultetu Osijek i iz kolegija Elektrotehnika na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Sveuilini udbenik Elektrini sklopni aparati, autora Marinko Stojkov, Zoran Baus, Marinko Baruki i Igor Provi, a koji se nalazi i u Planu izdavake djelatnosti Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu je proao recenziju i nalazi se u postupku odobrenja. Takoer, predloio je novi sadraj kolegija Energetske pretvorbe (sveuilini preddiplomski studij elektrotehnike) i inovirao sadraj kolegija Elektrini sklopni aparati (diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika), sadraj kolegija Sklopni aparati (struni studij elektrotehnike). Na poslijediplomskom studiju predloio je novi sadraj kolegija Inenjerstvo elektroenergetskih postrojenja (specijalistiki studij) i Prijelazne pojave u elektroenergetskim mreama (poslijediplomski doktorski studij).

  Mentor je na ukupno zavrenih 132 diplomska i zavrna rada te je u koautorstvu sa studentima objavio devet (9) radova. Uz to, bio je mentor za izradu jednog poslijediplomskog specijalistikog rada i jednog magistarskog rada (magistar znanosti). U koautorstvu sa studentom objavio je 9 radova, odnosno 3 rada u koautorstvu sa kolegom Damirom Raljeviem kojemu je bio mentor na poslijediplomskom specijalistikom studiju te dodatna dva rada sa eljkom poljariem (ETF) kojemu je mentor na poslijediplomskom studiju na ETF Osijek i 3 rada s Mirzom Atiem, kojemu je takoer mentor na poslijediplomskom studiju na ETF-u. Studenti Mario Dolibai i Anto Jurii su izradili seminarski rad Energija vjetra i vjetroelektrane pod mentorstvom Prof. dr. sc. Marinka Stojkova za koji su dobili Rektorovu nagradu 2013. godine.

  Pod njegovim mentorstvom je u tijeku izrada 1 doktorske disertacije i niza diplomskih i zavrnih radova.

  Autor je ili suautor oko 65 znanstvenih i strunih radova, pri emu je odrao 11 priopenja na meunarodnim znanstvenim konferencijama, od ega su i dva pozvana predavanja te dodatno jedno pozvano predavanje na znanstvenom skupu u RH te 6 priopenja na strunim skupovima. Ukupno je Prof. dr. sc. Marinko Stojkov objavio 3 znanstvena rada u asopisima CC kategorije, 7 znanstvenih radova u asopisima SCI-Expanded kategorije, 27 znanstvenih radova na meunarodnim znanstvenim skupovima, 2 pozvana predavanja na meunarodnim znanstvenim skupovima, 1 pozvano predavanje na znanstvenom skupu u RH i ukupno 15 priopenja na strunim skupovima. Prof. dr. sc. Marinko Stojkov autor je i dva znanstvena lanka u asopisima citiranim u sekundarnim publikacijama (kategorije B), jedan znanstveno-popularizacijski lanak i dva znanstvena rada objavljena u zborniku radova na domaem znanstvenom skupu (kategorija D).

  Prof. dr. sc. Marinko Stojkov recenzirao je dvadeset dva (22) rada u znanstvenim asopisima: u Tehnikom vjesniku (13 radova), asopisu IJECES (8 radova) i asopisu Engineering

 • review (1 rad). Pored toga to je recenzirao radove na meunarodnim znanstvenim konferencijama (CIRED 2010 1 rad, The 2nd International Natural Gas, Heat and Water Conference, 28. 30. September 2011, Osijek, Croatia 3 rada i The 3rd International Natural Gas, Heat and Water Conference, 26. 28. September 2012, Osijek, Croatia 2 rada) i 2 rada u Zborniku radova Veleuilita u Slavonskom Brodu, takoer je i recenzent knjiga: Elektrane i elektroenergetska postrojenja, autor Slavko Vueti, kolska knjiga, Zagreb, 2004., ISBN 953-0-21149-x; zbirke rijeenih zadataka Osnove elektroenergetske tehnike, autor Slavko Vueti, kolska knjiga, Zagreb, 2004., ISBN 953-0-21152-x; Programa energetske uinkovitosti Osjeko-baranjske upanije, autori: Milan Ivanovi, Hrvoje Glava, Osijek 2012. i Plana

Search related