of 28/28
Prof. dr. sc. Goran Martinović Životopis, znanstvena, nastavna I stručna djelatnost Prof.dr.sc. Goran Martinović rođen je 7. kolovoza 1969. godine u Orahovici, gdje je pohađao osnovnu školu. Srednju elektrotehničku školu pohađao je u Našicama i Osijeku. Elektrotehnički fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku upisao je 1989. godine, a 1993. diplomirao na stručnom studiju smjera elektronika s temom «Prikaz i obrada rezultata mjerenja na osobnom računalu dobivenih serijskom vezom s mjernog podsustava” kod prof.dr.sc. Željka Hocenskog. Te iste godine nastavio je studirati na sveučilišnom studiju, a diplomirao 1996. s temom "Udvostručavanje mikroupravljačkog sustava radi postizanja povećane sigurnosti i raspoloživosti" kod prof.dr.sc. Željka Hocenskog. Od 1996. godine radio je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kao mlađi asistent. Poslijediplomski studij upisao je u ožujku iste godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu iz područja Jezgra računalnih znanosti. Magistrirao je 2000. s temom “Radno okruženje za vrednovanje algoritama raspoređivanja u sustavima stvarnog vremena” kod prof.dr.sc. Lea Budina. Od 2000. radio je kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Doktorirao je 5. svibnja 2004. u području Tehničke znanosti, polje Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu s temom «Postupci raspoređivanja u raznorodnim računalnim sustavima» kod prof.dr.sc. Lea Budina. Tijekom 2004. godine, radio je kratko vrijeme kao viši asistent, a od 10. prosinca 2004. radi kao docent na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Od 15. rujna 2009. radi kao izvanredni profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju računarstvo izabran je 15. srpnja 2010 od Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polje elektrotehnike i računarstva. Od 2005. godine je prodekan za znanost na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Tijekom dosadašnjeg nastavnog rada sudjeluje i priprema niz nastavnih materijala na sljedećim predmetima dodiplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija elektrotehnike i računarstva: Digitalna elektronika, Arhitektura računala, Računala i procesi, Računalni sustavi koji toleriraju kvarove, Operacijski sustavi, Računalni sustavi stvarnog vremena, Uvod u računala i programiranje, Programiranje 1, Sistemsko programiranje, Raspodijeljeni računalni sustavi (na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku), te Uvod u računarstvo,

Prof. dr. sc. Goran Martinović - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1378_2.5.pdf · Digitalna elektronika – Zbirka zadataka / Martinović, Goran (ur.). Osijek

 • View
  284

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Prof. dr. sc. Goran Martinović -...

 • Prof. dr. sc. Goran Martinovi ivotopis, znanstvena, nastavna I struna djelatnost

  Prof.dr.sc. Goran Martinovi roen je 7. kolovoza 1969. godine u Orahovici, gdje je pohaao

  osnovnu kolu. Srednju elektrotehniku kolu pohaao je u Naicama i Osijeku.

  Elektrotehniki fakultet Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku upisao je 1989. godine, a

  1993. diplomirao na strunom studiju smjera elektronika s temom Prikaz i obrada rezultata

  mjerenja na osobnom raunalu dobivenih serijskom vezom s mjernog podsustava kod prof.dr.sc.

  eljka Hocenskog. Te iste godine nastavio je studirati na sveuilinom studiju, a diplomirao

  1996. s temom "Udvostruavanje mikroupravljakog sustava radi postizanja poveane sigurnosti

  i raspoloivosti" kod prof.dr.sc. eljka Hocenskog.

  Od 1996. godine radio je na Elektrotehnikom fakultetu u Osijeku kao mlai asistent.

  Poslijediplomski studij upisao je u oujku iste godine na Fakultetu elektrotehnike i raunarstva

  Sveuilita u Zagrebu iz podruja Jezgra raunalnih znanosti. Magistrirao je 2000. s temom

  Radno okruenje za vrednovanje algoritama rasporeivanja u sustavima stvarnog vremena kod

  prof.dr.sc. Lea Budina. Od 2000. radio je kao asistent na Elektrotehnikom fakultetu u Osijeku.

  Doktorirao je 5. svibnja 2004. u podruju Tehnike znanosti, polje Raunarstvo na Fakultetu

  elektrotehnike i raunarstva Sveuilita u Zagrebu s temom Postupci rasporeivanja u

  raznorodnim raunalnim sustavima kod prof.dr.sc. Lea Budina. Tijekom 2004. godine, radio je

  kratko vrijeme kao vii asistent, a od 10. prosinca 2004. radi kao docent na Elektrotehnikom

  fakultetu u Osijeku. Od 15. rujna 2009. radi kao izvanredni profesor na Elektrotehnikom

  fakultetu u Osijeku.

  U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom podruju tehnikih znanosti,

  znanstvenom polju raunarstvo izabran je 15. srpnja 2010 od Matinog odbora za podruje

  tehnikih znanosti polje elektrotehnike i raunarstva.

  Od 2005. godine je prodekan za znanost na Elektrotehnikom fakultetu u Osijeku.

  Tijekom dosadanjeg nastavnog rada sudjeluje i priprema niz nastavnih materijala na sljedeim

  predmetima dodiplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija elektrotehnike i raunarstva:

  Digitalna elektronika, Arhitektura raunala, Raunala i procesi, Raunalni sustavi koji toleriraju

  kvarove, Operacijski sustavi, Raunalni sustavi stvarnog vremena, Uvod u raunala i

  programiranje, Programiranje 1, Sistemsko programiranje, Raspodijeljeni raunalni sustavi (na

  Elektrotehnikom fakultetu Sveuilita J.J. Strossmayera u Osijeku), te Uvod u raunarstvo,

 • Matematika teorija raunarstva i Multimedijski sustavi (na Odjelu za matematiku Sveuilita u

  Osijeku). Tijekom 2005. i 2006. godine, ustrojio je na Elektrotehnikom fakultetu Sveuilita J.J.

  Strossmayera u Osijeku poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnike sa smjerovima

  Elektroenergetika i Komunikacije i informatika. Voditelj je navedenog studija i na njemu izvodi

  nastavu iz predmeta Upravljanje resursima i performansama u raunalnim sustavima, Grid

  raunarstvo i Multimedijski raunalni sustavi. Takoer, tijekom 2006. godine ustrojio je

  poslijediplomski specijalistiki studij Procesno raunarstvo koji vodi i na kojem izvodi nastavu iz

  predmeta Raspodijeljeni ugraeni raunalni sustavi. U zadnjih pet godina izveo je vie od 2500

  sati nastave.

  Mentor je na preko 110 obranjenih diplomskih i zavrnih radova, te 1 magistarskog rada i 1

  doktorskog rada, a pod njegovim mentorstvom u tijeku je izrada 2 doktorske disertacije i niz

  diplomskih i zavrnih radova.

  Znanstveno i struno djeluje u podruju ugraenih raunalnih sustava, raspodijeljenih raunalnih

  sustava, sustava s toleriranjem kvarova, sustava za rad u stvarnom vremenu, te samoodrivih

  raunalnih sustava. Tijekom 1996. i 1997. godine, suradnik je na projektu Procesna

  automatizacija (036006). Od 1997. do 2002. istraiva je na projektima Brzi sustavi

  modeliranja proizvodnih procesa (165013), te Raspodijeljeni ugraeni raunalni sustavi

  (0036051). a od 2002. istraiva na projektu Sustavi upravljanja i dijagnosticiranja sa

  smanjenom osjetljivou na kvarove (165103) Ministarstva znanosti i tehnologije Republike

  Hrvatske. Tijekom 2003. i 2004. godine suradnik je na strunom projektu Sustav za

  automatizaciju bioplinskog postrojenja za separaciju i pakiranje biognojiva. Od 2007. godine

  istraiva je na projektu Distribuirano raunalno upravljanje u transportu i industrijskim

  pogonima (165-0361621-2000), te voditelj projekta Postupci rasporeivanja u samoodrivim

  raspodijeljenim raunalnim sustavima (165-0362980-2002) Ministarstva znanosti, obrazovanja i

  porta Republike Hrvatske. Tijekom 2007. i 2008. godine istraiva je na TEMPUS projektu

  Colllaborative Internationalisation of Software Engineering in Croatia. Voditelj je nedavno

  odobrenog IPA IVC projekta Improving access to sustainable employment of long-term

  unemployed highly educated persons.

  Godine 2008. stekao je diplomu vanjskog auditora za kvalitetu visokog obrazovanja Agencije za

  znanost i visoko obrazovanje. Iste godine imenovan je predsjedavajuim Vijea korisnika

 • Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI) za razdoblje od jedne godine, te lanom

  Savjeta CRO NGI.

  U razdoblju od 1996. godine, boravio je na vie stranih institucija: Hochschule Bremen, Slovak

  Technical University Bratislava, Technische Universitt Wien, Universitt des Saarlandes,

  Saarbrcken. Godine 2002. sudjelovao je na konferenciji Scheduling in Computer and

  Manufacturing Systems, a 2012. na konferenciji Future Internet for e-Health u

  Meunarodnom konferencijskom i istraivakom centru za raunarstvo Schlo Dagstuhl u

  Njemakoj. Tijekom 2008. godine boravio je u sklopu istraivakog rada na projektima na

  Mlardalen University, Vsteras u vedskoj (projekt PROGRESS), te na South Carolina

  University, Columbia u SAD.

  Autor je ili suautor oko oko 90 znanstvenih i strunih radova, pri emu je odrao vie od 30

  priopenja, od ega vie od 20 na meunarodnim znanstvenim skupovima. Suautor je na pet

  sveuilinih udbenika Arhitektura raunala - Zbirka zadataka, Prirunik za laboratorijske

  vjebe iz digitalne elektronike, Digitalna elektronika, Prirunik za laboratorijske vjebe i

  Projektiranje digitalnih sklopova, Prirunik za laboratorijske vjebe. Odrao je dva pozvana

  predavanja na Sveuilitu J.J. Strossmayera u Osijeku, te na Mlardalen University u vedskoj.

  Urednik je jednog zbornika meunarodne konferencije i nekih publikacija u izdanju

  Elektrotehnikog fakulteta u Osijeku.

  Vie od 6 godina lan je ureivakog odbora asopisa Technical Gazette, vie od 2 godine

  asopisa International Journal of Synergy and Research, te godinu dana asopisa International

  Journal on Advances in Software. lan je programskog odbora i recenzent niza meunarodnih

  konferencija (preko 50 radova za konferencije: IEEE Int. Conf. on Systems, Man and

  Cybernetics, Int. Conf. on Cloud and Green Computing, Int. Conf. on Systems, Signals and

  Image Processing, MIPRO, Int. Conf. on Information Technology Interfaces i mnoge druge), te

  recenzent preko 30 radova u nekoliko meunarodnih i domaih znanstvenih asopisa (kao to su

  IEEE Transactions on Education, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A,

  Computers and Education, Computers and Electrical Engineering, Journal of Parallel and

  Distributed Computing, Tehniki vjesnik, Journal of Computing and Information Technology -

  CIT). Godine 2009. pokrenuo je meunarodni znanstveni asopis International Journal of

  Electrical and Computer Engineering Systems iji je glavni suurednik.

 • lan je KoREMA, IEEE, ACM, IACIS, Cognitive Science Society, te osniva i voditelj IEEE

  Odjela za sustave, ovjeka i kibernetiku (IEEE SMC), IEEE Hrvatska sekcija. Od 2007. godine

  lan je IEEE SMC Technical Committee on Distributed Intelligent Systems. Godine 2006.

  dobitnik je IEEE Letter of Appreciation za doprinos razvoju organizacije, znanosti i struke u

  IEEE SMC, a 2008. dobitnik Nagrade Hrvatske sekcije IEEE za izuzetan doprinos u inenjerskoj

  edukaciji.

  Govori engleski i njemaki jezik

  Izv.prof.dr.sc. Goran Martinovi Osijek, 24. rujna 2012.

  POPIS OBJAVLJENIH RADOVA

  1. Knjiga 1.1. Hocenski, eljko; Aleksi, Ivan; Martinovi, Goran. Arhitektura raunala - Zbirka zadataka / Hocenski, eljko (ur.). Osijek : Elektrotehniki fakultet u Osijeku, 2010. 1.2. Hocenski, eljko; Mati, Tomislav; Martinovi, Goran. Prirunik za laboratorijske vjebe iz digitalne elektronike / Hocenski, eljko (ur.). Osijek: Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehniki fakultet Osijek, 2010. 1.3. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran. Digitalna elektronika Zbirka zadataka / Martinovi, Goran (ur.). Osijek : Elektrotehniki fakultet u Osijeku, 2009. 1.4. Antunovi, Mladen; Martinovi, Goran; Hocenski, eljko. Projektiranje digitalnih sklopova, Prirunik za laboratorijske vjebe / Gali, Radoslav ; Modri, Boris (ur.). Osijek : Elektrotehniki fakultet Osijek, 2006. 1.5. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran; Antunovi, Mladen. Digitalna elektronika, Prirunik za laboratorijske vjebe / Gali, Radoslav (ur.). Osijek : Sveuilite J.J. Strossmayera u Osijeku, 2003.

 • 2. Poglavlje u knjizi 2.1. Martinovi, Goran; agar, Drago; Tomi, Draen. Network performance monitoring and utilization measurement // Proceedings of the European Computing Conference / Mastorakis, Nikos ; Mladenov, Valeri ; Kontargyri, Vassiliki T. (ur.). New York : Springer, 2009. Str. 601-606. (predavanje,meunarodna recenzija,saetak,znanstveni). ISBN: 978-0-387-84813-6. 2.2. Martinovi, Goran; Budin, Leo. Real-time meeting scheduling model by computer supported cooperative work // Intelligent Information Processing / Musen, Mark ; Neumann, Bernd ; Studer, Rudi (ur.). Boston : Kluwer Academic Publishers - Springer, 2002. Str. 316. ISBN: 1-4020-7171-X. 2.3. Martinovi, Goran; Hocenski, eljko; Budin, Leo. A Tool for Evaluation of Scheduling Algorithms in Real-Time Systems // Advances in Signal Processing and Computer Technologies / Antoniou, G., Mastorakis, N., Panfilov (ur.). Danvers, MA, USA : WSES Press, 2001. Str. 7. ISBN: 960-8052-37-8.

  3. Znanstveni rad objavljen u asopisu iz skupine A 3.1. Martinovi, Goran; Bajer, Draen. Elitist Ant System with 2-opt Local Search for the Traveling Salesman Problem. // Advances in Electrical and Computer Engineering. 12 (2012) , 1; 25-32 (lanak, znanstveni). 3.2. Martinovi, Goran; Balen, Josip; uki, Bojan. Performance Evaluation of Recent Windows Operating Systems. // Journal of universal computer science. 18 (2012) , 2; 218-263 (lanak, znanstveni). 3.3. Martinovi, Goran; Salai, Mario. Multimedia Requirements of Software for Computer Supported Cooperative Learning. // TTEM - Technics Technologies Education Management. 6 (2011) , 4; 1297-1308 (lanak, znanstveni). 3.4. Martinovi, Goran; Petrievac, Bruno; agar, Drago. Monitoring and Measurement of Computer Network Performance. // Technical Gazette. 17 (2010) , 3; 317-326 (lanak, znanstveni).

 • 3.5. Krile, Sreko; agar, Drago; Martinovi, Goran. Better Bandwidth Utilization of Multiple Link Capacities with Mutual Traffic Correlation. // Tehniki vjesnik : znanstveno-struni asopis tehnikih fakulteta Sveuilita u Osijeku. 16 (2009) , 4; 11-18 (lanak, znanstveni). 3.6. agar, Drago; Tomi, Draen; Martinovi, Goran. Optimization of LAN/MAN Network Model Based on Experimental Measurements. // Technical Gazette. 16 (2009) , 3; 19-25 (lanak, znanstveni). 3.7. Crnjac-Mili, Dominika; Martinovi, Goran; Ferec, Ivanka. E-learning: Situation and perspectives. // Tehniki vjesnik. 16 (2009.) , 2; 31-36 (lanak, znanstveni). 3.8. Martinovi, Goran; Meseljevi, Stjepan; Drenjanevi-Peri, Ines. The Web System for Coronary Disease Risk Estimation by Logistic Regression ("CHD Risk"). // Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeniko-dobojskog kantona. 6 (2009) ; 78-88 (lanak, znanstveni). 3.9. Martinovi, Goran; Kis-Konja, Tibor; Kradija, Zoran. Access Control System Based on Electronic Key. // Technical Gazette. 15 (2008) , 2; 3-7 (lanak, znanstveni). 3.10. Martinovi, Goran; uki, Bojan. Multicomputer System for Optical Character Recognition in Web Library Creation. // Library Collections, Acquisitions, and Technical Services. 32 (2008) , 1; 19-30 (lanak, znanstveni). 3.11. Martinovi, Goran; Aleksi, Ivan; Baumgartner, Alfonzo. Single-Commodity Vehicle Routing Problem with Pick-up and Delivery Service. // Mathematical Problems in Engineering. 2008 (2008) ; 697981-1-697981-17 (lanak, znanstveni). 3.12. Martinovi, Goran; Budin, Leo; Hocenski, eljko. Undergraduate Teaching of Real-Time Scheduling Algorithms by Developed Software Tool. // IEEE Transactions on Education. 46 (2003) , 1; 185-196 (lanak, znanstveni).

  4. Znanstveni rad objavljen u asopisu iz skupine B

  4.1. Balen, Josip; agar, Drago; Martinovi, Goran. Quality of Service in Wireless Sensor Networks: A Survey and Related Patents. // Recent Patents on Computer Science. 4 (2011) , 3; 188-202 (lanak, znanstveni). 4.2. Ile, Davor; Martinovi, Goran; Kozak, Draan.

 • Review of Potential Use, Benefits and Risks of Nanosensors and Nanotechnologies in Food. // Strojarstvo. 53 (2011) , 2; 127-136 (lanak, znanstveni). 4.3. Krpi, Zdravko; Martinovi, Goran; Vazler, Ivan. Data Clustering: Applications in Engineering. // Croatian Operational Research Review (CRORR). 1 (2010) ; 180-189 (lanak, znanstveni). 4.4. Martinovi, Goran; Livada, aslav; agar, Drago. Textual Data Compression Speedup by Parallelization. // WSEAS transactions on computers. 9 (2010.) , 8; 909-918 (lanak, znanstveni). 4.5. Martinovi, Goran; Balen, Josip; agar, Drago. Performance Evaluation Model of Optimization Methods for Wireless Sensor Networks. // WSEAS transactions on communications. 10 (2009) , 8; 1196-1105 (lanak, znanstveni). 4.6. agar, Drago; Martinovi, Goran; Rupi, Slavko. QoS Management in Experimental Environment. // WSEAS Transactions on Communications. 8 (2009) , 9; 1012-1021 (lanak, znanstveni). 4.7. agar, Drago; Martinovi, Goran; Rimac-Drlje, Snjeana. Security Analyses of IPv4/IPv6 Tunneling Tools. // WSEAS Transactions on Computers. 5 (2006.) , 1; 194-200 (lanak, znanstveni). 4.8. Martinovi, Goran. Human-centered Model of Cooperation in Building Computational Grid around Virtual Enterprises. // WSEAS Transactions on Computers. 4 (2005.) , 11; 1534-1540 (lanak, znanstveni).

  5. Znanstveni rad objavljen u asopisu iz skupine C 5.1. Simon, Janos; Martinovi, Goran; Matijevics, Istvan. WSN Implementation in the Greenhouse Environment Using Mobile Measuring Station. // International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. 1 (2010) , 1; 37-44 (lanak, znanstveni). 5.2. Martinovi, Goran. Framework of Meeting Scheduling in Computer Systems. // Issues in Information Systems. IX (2008) , 2; 560-559 (lanak, znanstveni). 5.3. Martinovi, Goran.

 • Owner/user Role in Computational Grid Extension by Non-dedicated resources. // ACM SIGGROUP Bulletin. 24 (2003) , 1; 13-13 (bibliografija, znanstveni).

  6. Znanstveni rad recenziran, objavljen u zborniku radova s meunarodnog znanstvenog skupa (D)

  6.1. Krianovi, Vinja; agar, Drago; Martinovi, Goran. Mobile Broadband Access Networks Planning and Evaluation Using Techno-economic Criteria // Proceedings of the 34th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI 2012) / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2012. 281-286 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.2. Martinovic, Goran; Horvat, Luka; Balen, Josip. Stochastic Approach on Hash Cracking // Proceedings of MIPRO 2012, 35th International Convention on Computers in Technical Systems (CTS) / Nikola Bogunovi (ur.). Opatija, Croatia : MIPRO, 2012. 1028-1032 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.3. Martinovi, Goran; Bajer, Draen. Impact of NNA Implementation on GA Performance for the TSP // Proceedings of the 5th International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications / Filipi, Bogdan ; ilc, Jurij (ur.). Ljubljana : Joef tefan Institute, 2012. 173-184 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.4. Crnjac-Mili, Dominika; Martinovi, Goran. Optimization of the Number of Clients in Insurance Companies // Interdisciplinary Management Research VII / Barkovi, Draen ; Runzheimer, Bodo (ur.). Osijek : J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, Hochschule Pforzheim University, 2011. 991-997 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.5. Kari, Miran; Martinovi, Goran; Hocenski, eljko. Automated Form Processing System Based on Sobel Operator // Proceedings of MIPRO 2011 / Bogunovi, Nikola ; Ribari, Slobodan (ur.). Opatija: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2011. 281-284 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.6. Martinovi, Goran; Attard, Andrew; Krpi, Zdravko. Proposing a New Type of CAPTCHA: Character Collage // 34. Meunarnodni skup MIPRO 2011 / ii, Dragan ; Hutinski, eljko ; Baranovi, Mirta; Mauher, Mladen ; Ordani, Lea (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO, 2011. 1447-1451 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.7. Martinovi, Goran; Bajer, Draen.

 • Impact of Double Operators on the Performance of a Genetic Algorithm for Solving the Traveling Salesman Problem // Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7076, Part I, Proceedings of International Conference on Swarm, Evolutionary, and Memetic Computing / Panigrahi, B.K. ; Suganthan, P.N. ; Das, S. ; Satapathy, S.C. (ur.). Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2011. 290-298 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.8. Martinovi, Goran; Krpi, Zdravko. Towards Green HPC Blueprints // Proceedings of the Second International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization / Villari, Massimo ; Krl, Dariusz ; Lee, YongWoo ; Zimmermann, Wolf (ur.). Rim : IARIA, 2011. 113-118 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.9. Rimac-Drlje, Snjeana; Martinovi, Goran; Zovko- Cihlar, Branka. Foveation-Based Content Adaptive Structural Similarity Index // Proceedings IWSSIP 2011 / Zovko-Cihlar, Branka ; Behlilovi Narcis ; Hadiali, Mesud (ur.). Sarajevo : Faculty of Electrical Engineering, Univ. Sarajevo, 2011. 401-404 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.10. Balen, Josip; Martinovi, Goran; Rimac-Drlje, Snjeana. Impact of the Host Operating Systems on Virtual Machine Performance // Proceedings of MIPRO 2010, 33rd International Convention, Vol. III., CTS & CIS / Nikola Bogunovi ; Slobodan Ribari (ur.). Opatija, Croatia : HU MIPRO, 2010. 47-52 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.11. Kari, Miran; Martinovi, Goran; Hocenski, eljko. Implementation and Simulation Results of Multiple Total Bandwidth Server Mechanism // Proceedings of the 8th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics / Szakal, Aniko (ur.). Subotica : IEEE Press, 2010. 423-427 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.12. Martinovi, Goran; Krpi, Zdravko; Rimac-Drlje, Snjeana. Parallelization Programming Techniques: Benefits and Drawbacks // Proceedings of the First International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization (CLOUD COMPUTING 2010) / Beklen, Ali ; Ejarque ; Jorge ; Gentzsch, Wolfgang ; Kanstren, Teemu ; Koschel Arne ; Lee, Yong Woo ; Li, Li ; Zemlicka, Michal (ur.). Lisabon : IARIA, 2010. 7-13. (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.13. Martinovi, Goran; Livada, aslav; agar, Drago. Analysis of Parallelization Effects on Textual Data Compression // Proceedings of 11th WSEAS International Conference on AUTOMATION & INFORMATION (ICAI'10)-. Bukuret : WSEAS Press, 2010. (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • 6.14. Matijevi, Domagoj; Taler, Petar; Martinovi, Goran. DISTRIBUTER - The Distributed System for Efficient Execution of Parallel Programs // MIPRO 2010 Proceedings Vol. I. (MEET & GVS) / Biljanovi, Petar ; Skala, Karolj (ur.). Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Elecrtronics and Microelectronics - MIPRO, 2010. 280-284 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.15. Popovi, Kreimir; Hocenski, eljko; Martinovi, Goran. Do the Software Architects get the Needed Support for the job They Perform? // The Fifth International Conference on Software Engineering Advances (ICSEA 2010) / Hall, Jon ; Kaindl, Hermann ; Lavazza, Luigi ; Buchgeher, Georg ; Takaki, Osamu (ur.). Nice : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2010. 123-128 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.16. Aleksi, Ivan; Martinovi, Goran; Hocenski, eljko. Simulators for Solving Traveling Salesman Problem Variations with Various Graph Search Methods // Proceedings of the 32nd International Convention on Information and Communication Technology, MIPRO09 / Bogunovi, Nikola ; Ribari, Slobodan (ur.). Opatija : MIPRO, 2009. 19-24 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.17. Crnjac, Dominika; Martinovi, Goran. Some links between game theory and decision theory in economics // Interdisciplinary Management Research / Barkovi, Draen ; Bodo Runzheimer (ur.). Osijek : J.J. Strossmayer University of Osijek, faculty of Economics Osijek, 2009. 165-175 (predavanje, meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.18. Janos, Simon; Martinovic, Goran. Web Based Distant Monitoring and Control for Greenhouse Systems Using the Sun SPOT Modules // Proceedings of 7th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics 2009. Subotica, 2009. 165-169 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.19. Janos, Simon; Martinovi, Goran. Distant Monitoring and Control for Mobile Robots Using Wireless Sensor Network // Proceedings of the International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics (CINTI 2009) / Szakal, Aniko (ur.). Budimpeta : Budapest Tech, Hungarian Fuzzy Association, 2009. 661-669 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.20. Martinovi, Goran. Resource Management System for Computational Grid Building // Proceedings of 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics-. IEEE Press, 2009. (predavanje,meunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni).

 • 6.21. Janos, Simon; Martinovic, Goran. Web Based Distant Monitoring and Control for Greenhouse Systems Using the Sun SPOT Modules // Proceedings of 7th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics 2009, Subotica, 2009, 165-169. (predavanje,meunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 6.22. Aleksi, Ivan; Martinovi, Goran; Hocenski, eljko. Simulators for Solving Traveling Salesman Problem Variations with Various Graph Search Methods // Proceedings of the 32nd International Convention on Information and Communication Technology, MIPRO09 / Bogunovi, Nikola ; Ribari, Slobodan (ur.). Opatija : MIPRO, 2009. 19-24 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.23. Crnjac, Dominika; Martinovi, Goran. Some Links Between Game Theory and Decision Theory in Economics // Interdisciplinary Management Research / Barkovi, Draen ; Bodo Runzheimer (ur.). Osijek : J.J. Strossmayer University of Osijek, faculty of Economics Osijek, 2009. 165-175 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.24. Martinovi, Goran; Krpi, Zdravko. Optimizing Sequential Programs for Parallel Execution // Proceedings of 27th Scientific Electrotechnical Conference "Science in Practice" 2009. Peuh : Institute for Information Technology and Electrical Engineering of the University of Pcs Pollack Mihly Faculty of Engineering, 2009. (predavanje,meunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 6.25. Rimac-Drlje, Snjeana; agar, Drago; Martinovi, Goran. Spatial Masking and Perceived Video Quality in Multimedia Applications // Proceeding of IWSSIP 2009 / Voliotis, Stamatis (ur.). 2009. (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 6.26. Tomi, Draen; agar, Drago; Martinovi Goran. MAN Performance Measurements and Optimization // Proceedings of the 10th International Conference on Telecommunications ConTEL 2009 / Podnar arko, Ivana ; Vrdoljak, Boris (ur.). Zagreb : Univresity of Zagreb, Faculty of Electrical Engeneering and computing, 2009. 81-87 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni) 6.27. tanfel, eljko; Martinovi, Goran; Hocenski, eljko. Scheduling Algorithms for Dedicated Nodes in Alchemi Grid // Proceedings of 2008 IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics / Marcelo H. Ang Jr. (ur.). Singapore : IEEE & Research Publishing Services, 2008. 2531-2536 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

 • 6.28. Martinovi, Goran; Crnjac-Mili Dominika; imovi Vladimir. Computational Grid in Business Applications // Pre-Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 6th CIESKS: Communiction, Information and Economic Sciences in the Knowledge Society / imovi, Vladimir ; Baki-Tomi, Ljubica ; Hubinkova, Zuzana (ur.). Zagreb : UFZG, 2008. 45-50 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.29. Kari, Miran; Martinovi, Goran; Filko, Damir. Software Tool for Simulation of Aperiodic Server Scheduling // Proceedings of 26th International Conference Science in Practice / Martinovi, Goran ; Ivanovi, Milan (ur.). Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2008. 129-132 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.30. Martinovi, Goran; Filko, Damir; Kari, Miran. Analysis of Autonomic Computing Concepts in Computational Grid Based on the ACLM Model // Advances on Software Engineering, Parallel and Distributed Systems / Kazovsky, Leonid ; Borne, Pierre, Mastorakis, Nikos ; Kuri-Morales Angel ; Sakellaris (ur.). Cambridge : WSEAS Press, 2008. 61-67 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.31. Martinovi, Goran; Gaparovi, Hrvoje; Antoni, Davor. DnD Grid - Distributed Computer Environment Based on Non-Dedicated Resources // Proceedings of IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems, DHMS 2008 / Marik, Vladimir ; Bradshaw Jeffrey M. ; Meyer Joachim ; Gruver, William A. ; Benda, Petr (ur.). Prag : Czech Technical University, IEEE SMC Society, 2008. 281-286 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.32. Martinovi, Goran; Buljan, Zlatko. Measurement of Timing Characteristics of Operating Systems // Proceedings of 11th IEEE Internationa Conference on Intelligent Engineering Systems / Rudas, Imre (ur.). Budimpeta : IEEE, 2007. 287-290 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.33. Martinovic, Goran; Karic, Miran; Zagar, Drago. Simulation Results on Multiple Sporadic Server Mechanism // Proceedings of the 29th International Conference on Information Technology Interfaces - Zagreb : / Luar-Stiffler, Vesna ; Hljuz-Dobri, Vesna (ur.). Zagreb : SRCE University Computing Centre, 2007. 627-632 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.34. tanfel, eljko; Hocenski, eljko; Martinovi, Goran. A Self Manageable Rule Driven Enterprise Application // Proceedings of the 29th International Conference on Information Technology Interfaces / Luar-Stiffler, Vesna ; Hljuz-Dobri, Vesna (ur.). Zagreb : SRCE University Computing Centre, 2007. 717-722 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

 • 6.35. Martinovi, Goran. Building of Computational Grid around Virtual Enterprises // Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications / Genco, Alessandro ; Lazakidou, Athina ; Poulos, Marios ; Balladares Ocana, Leandro (ur.). Boston : WSEAS Press, 2005. 363-368 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.36. Martinovi, Goran; Budin, Leo. Human in Computational Grid Establishment // Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics, SMC 2004. IEEE Press, 2004. 88-93 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.37. Martinovi, Goran; Budin, Leo; Hocenski, eljko. Remapping in Heterogeneous Computing // ITI 2004 : proceedings of the 26th International Conference on Information Technology Interfaces / Luar-Stiffler, Vesna ; Hljuz-Dobri, Vesna (ur.). Zagreb : University of Zagreb ; SRCE University Computing Centre, 2004. 615-620 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.38. Martinovic, Goran. Multicriterial Remapping in Heterogeneous Environment Based on Multiple Server Tasks // Proc. of IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics, SMC 2003 / Kirubarajan, T. (ur.). Piscataway, NJ, SAD : Omnipress, IEEE, 2003. 4815-4821 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.39. Martinovi, Goran. Owner/User Role in Computational Grid Extension by Non-dedicated Resources // Proceedings of the 2003 International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work / Schmidt, Kjeld ; Pendergast, Mark ; Tremaine, Marilyn ; Simone, Carla (ur.). New York, NY, SAD : ACM Press, 2003. 221-228 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.40. Martinovi, Goran; Budin, Leo; Hocenski, eljko. Static-Dynamic Mapping in Heterogeneous Computing Environment // Proceedings of International Symposium on Virtual Environments, Human-Computer Interfaces, and Measurement Systems, VECIMS 2003 / Siegel, Mel (ur.). Danvers, MA, USA : IEEE Press, 2003. 32-37 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.41. Martinovi, Goran; Budin, Leo; Hocenski, eljko. Multi-Criterial Mapping Modeling in Heterogeneous Environment // Proceedings of Information Systems Development, Methods and Methodologies, 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics / Calaos, Nagib ; Nunes da Silva, Ivan ; Molero, Jorge (ur.). Orlando, FL, USA : IIT, 2003. (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

 • 6.42. Martinovi, Goran; Budin, Leo; Hocenski, eljko. Predictive Mapping Framework in Heterogeneous Computing Environment // Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces / Budin, Leo ; Luar-Stiffler, Vesna ; Hljuz Dobri, Vesna (ur.). Zagreb : SRCE, 2003. 581-586 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.43. Martinovi, Goran. Adjustment of Sporadic Server Parameters in Multimedia Application // Proceedings of 11th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 2002-. Danvers, MA, USA : IEEE Press, 2002. 109-113 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.44. Martinovi, Goran; Budin, Leo. Real-Time Meeting Scheduling Model by Computer Supported Cooperative Work // Intelligent Information Processing / Musen, Mark; Neumann, Bernd; Studer, Rudi (ur.). Norwell, Massachusetts, USA : Kluwer Academic Press, 2002. 289-292 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.45. Martinovi, Goran. Evaluation of RealTime Scheduling Algorithms by Periodic and Aperiodic Workload // Proceedings of Information Systems Development, Methods and Methodologies, 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Volume I / Calaos, Nagib;Nunes da Silva, Ivan; Molero, Jorge (ur.). Orlando, FL, USA : IIIS, 2001. 476-479 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.46. Martinovi, Goran. Application-Based Real-Time Scheduling Extension of Windows NT // Proceedings of IEEE Internationa Conference on Intelligent Engineering Systems / Patkai, Bela, Rudas, Imre (ur.). Tampere, Finland : Tampere University of Tecnology, Finland, 2001. 437-443 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.47. Martinovi, Goran. Evaluation of RealTime Scheduling Algorithms // Tagungsband XVII. Internationale Konferenz "Science in Practice" 2001. / Moehringer, Peter (ur.). Schweinfurt, Njemaka : Wuerzburg-Schweinfurt University of Applied Science Press, 2001. 209-213 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.48. Martinovi, Goran; Hocenski, eljko; Budin, Leo. A Tool for Evaluation of Scheduling Algorithms in Real-Time Systems // Proceedings (CD)of the 5th WSES/IEEE International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, CSCC 2001 / Antoniou, G., Mastorakis, N., Panfilov, O. (ur.). Danvers, MA, USA : WSES Press, 2001. 173-179 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

 • 6.49. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran. Microcontroller Based Wireless Measurement System // Proceedings of the joint tutorial and conferences, CBSE+CTS+CIS, Computers in Technical Systems and Intelligent Systems / Budin, Leo ; Ribari, Slobodan ; Crnkovi, Ivica (ur.). Opatija : Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku-MIPRO HU, 2001. 33-37 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.50. Martinovi, Goran; Hocenski, eljko; Budin, Leo. Validation of scheduling algorithms for aperiodic tasks in the real time systems // Proceedings of the 22nd International Conference on Information Technology Interfaces / Kalpi Damir ; Hljuz Dobri, Vesna (ur.). Pula : SRCE University Computing Centre, 2000. 457-462 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.51. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran. Fault-tolerant control system evaluation by fault-injection method // Design Methods and Tools for Dependable Systems and Quality of Service / Puschner, Peter (ur.). Be : Osterreichische Computer Gesellschaft, 1999. 195-199 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.52. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran. Influence of Software on Fault -Tolerant Microprocessor Control System Dependability // ISIE`99, Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electtronics, Vol 3 of 3. Bled : IEEE Industrial Electronics Society, 1999. 1193-1197 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.53. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran. Fault Detection Evaluation of Microcontroller Dyad Control System by Fault Injection Method // Proceedings of the 8th European Conference on Power Electronics and Applications. Laussanne : European Power Electronics Association, 1999. P.1-P.9 (poster, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.54. Martinovi, Goran; Hocenski, eljko; Budin, Leo. Scheduling Algorithms for the Aperiodic Tasks in Embedded Real-Time Computing Systems // Computers in Technical Systems / Budin, Leo (ur.). Rijeka : Mipro - HU, 1999. 21-24 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.55. Martinovi, Goran; Rimac-Drlje, Snjeana. Real-time scheduling of periodic and aperiodic tasks in signal processing systems // Proceedings of 6th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP'99 / Polec, J.; Podhradsky, P.; Rozinaj G.; Sladeek, M. (ur.). Bratislava, Slovaka : FABER Bratislava, Slovaka, 1999. 161-164 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

 • 6.56. Rimac-Drlje Snjezana; Martinovi, Goran; agar, Drago. Visual Threshold of the Wavelet Quantization Noise // Proceedings of 1999 IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, INES'99 / Rudas, I.; Madarasz, L. (ur.). Koice, Slovaka : ELFA, Koice, 1999. 549-553 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad). 6.57. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran. Evaluation fault detection and fault recovery of microcontroller by fault injection // ITI '98 : proceedings of the 20th International Conference on Information Technology Interfaces / Kalpi, Damir ; Hljuz-Dobri, Vesna (ur.). Zagreb : University Computing Centre, 1998. 283-288 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.58. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran. Evaluation of Fault Detection and Fault Recovery of Microcontroller Dyad by Fault Injection // Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology Interfaces / Damir Kalpi ; Vesna Hljuz Dobri (ur.). Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 1998. 283-288 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.59. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran. Evaluation of Some Fault-Tolerant Methods In Microcontroller Dyads for Safe and High Available Control of Electrical Drives by Fault Injection // Proceedings of the 9th EDPE, The 9th International conference Electrical Drives and Power Electronics / Ban, Drago ; Beni, Zvonko (ur.). KoREMA, 1996. 171-174 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.60. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran; Veizer, Berislav. Testing and Evaluation of Dependability of Microcomputer Fault-Tolerant Systems // Proceedings of the 18th International Conference on Information Technology Interfaces / Kalpi, Damir ; Hljuz-Dobri, Vesna (ur.). Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 1996. 181-186 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.61. Rupi, Slavko; Martinovi, Goran. Fiber-Optic M-ary QAM Multichannel Video Transport // Proceedings of 38. International Conference Electronics in Marine, ELMAR 1996-. 1996. 92-96 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

 • 7. Znanstveni rad, recenziran, objavljen u zborniku radova s domaeg znanstvenog skupa

  7.1. Martinovi, Goran. Model suradnje hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva // Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva / prof.dr.sc. Pavo Barii (glavni urednik) (ur.). Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta RH, 2006. 277-281 (predavanje, domaa recenzija, objavljeni rad).

  8. Urednik zbornika znanstvenog skupa 8.1. Proceedings of 26th International Conference Science in Practice 2008 (SIP 2008), 2008.

  9. Urednik knjige

  1. Valter, Zdravko. Elektrini strojevi i pogoni s Matlabom. Osijek : Elektrotehniki fakultet Osijek, 2009 (udbenik).

 • SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIKI FAKULTET OSIJEK Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja KLASA: URBROJ: Osijek, 05. listopada 2012. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja u sastavu: prof. dr. sc. Radoslav Gali, predsjednik, prof. dr sc. Srete Nikolovski, prof. dr. sc. Tomislav vedek, prof. dr. sc. Drago agar i prof. dr. sc. Goran Martinovi na sjednici odranoj 5. listopada 2012. godine razmatralo je prijavu i natjeajnu dokumentaciju na objavljeni Natjeaj Elektrotehnikog fakulteta Osijek od 19. rujna 2012. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja raunarstvo, znanstvena grana arhitektura raunalnih sustava na Elektrotehnikom fakultetu Osijek. Uvidom u cjelokupnu natjeajnu dokumentaciju Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja utvrdilo je sljedee: a) Prijavu na Natjeaj, objavljen 19. rujna 2009. godine u Narodnim novinama, Glasu

  Slavonije i Internet stranici Sveuilita i Elektrotehnkog fakulteta Osijek za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja raunarstvo, znanstvene grane arhitektura raunalnih sustava na Elektrotehnikom fakultetu Osijek, u otvorenom roku, podnio je jedan pristupnik izv. prof. dr. sc. Goran Martinovi, izvanredni profesor na Elektrotehnikom fakultetu Sveuilita J.J. Strossmayera u Osijeku

  b) Pristupnik Natjeaja izv.prof. dr. sc. Goran Martinovi, na temelju lanka 33. i lanka 35.

  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) Odlukom Matinog odbora za podruje tehnikih znannosti znanosti polje elektrotehnika/raunarstvo od 15. srpnja 2010. godine, izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom podruju tehnikih znanosti polje raunarstvo i upisan je u Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta pod brojem 218142.

  MILJENJE POVJERENSTVA ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZBOR U ZVANJA Na temelju provjere ispunjenosti Nunih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja je utvrdilo da pristupnik Natjeaja izv.prof. dr. sc. Goran Martinovi ispunjava sljedee Nune uvjete Rektorskog zbora:

  opi uvjet iz toke I. stavka 2. Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" broj 106/06.), odnosno da ima pozitivno ocijenjene rezultate jedinstvene

 • sveuiline studentske ankete, koja je 24. i 25. svibnja 2010. godine provedena na Elektrotehnikom fakultetu Osijek prema dostavljenoj Ocjeni Povjerenstva za osiguranje i unapreenje kvalitete visokog obrazovanja Elektrotehnikog fakulteta Osijek.

  etiri (4) posebna uvjeta meu uvjetima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

  profesora iz toke IV. Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 106/06.), kako slijedi:

  da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujueg) na nekom visokom uilitu ukupno izvodio nastavu od barem esto (600) norma sati.

  Izv.prof. dr. sc. Goran Martinovi u svojstvu nastavnika na Sveuilitu J.J. Srossmayera u Osijeku, od izbora na mjesto izvanrednog profesora 15.09.2009. godine u svojstvu nastavnika izvodio je nastavu iz veeg broja predmeta uglavnom na Sveuilitu J.J. Strossmayera u Osijeku u ukupnom iznosu oko 1350 norma sati, to je vie od minimalno potrebnih esto (600) norma sati. Tablica koja slijedi prikazuje samo dio nastave koju je prof.dr.sc. Goran Martinovi odravao na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveuilita J.J. Srossmayera u Osijeku:

  Norma sati nastave R.br. Predmet 2009/10. 2010/11. 2011/12.

  Sveuilini prediplomski studij raunarstva ETF Osijek 1. Programiranje 1 60 60 60 180 2. Operacijski sustavi 90 90 90 270

  Sveuilini diplomski studij raunarstva i elektrotehnike ETF Osijek 3. Raunalni sustavi stvarnog

  vremena 90 90 90 270

  4. Distribuirani raunalni sustavi

  90 90 90 270

  Preddiplomski i diplomski studij matematike i informatike Odjel za matematiku Osijek

  10. Graa raunala 60 60 60 180 11. Metodika nastave informatike 60 60 60 180

  Ukupno norma sati: 1350

  da ispunjava etiri (4) od sljedeih osam (8) uvjeta:

  Izv.prof. dr. sc. Goran Martinovi ispunjava est (6) od osam (8) uvjeta.

  1. da je autor ili suautor dva (2) sveuilina udbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) prirunika, odnosno da je na web stranici visokog uilita postavio svoja

 • predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od strunog povjerenstva; Suautor je pet sveuilinih udbenika:

  1.1. Hocenski, eljko; Aleksi, Ivan; Martinovi, Goran. Arhitektura raunala - Zbirka zadataka / Hocenski, eljko (ur.). Osijek : Elektrotehniki fakultet u Osijeku, 2010. 1.2. Hocenski, eljko; Mati, Tomislav; Martinovi, Goran. Prirunik za laboratorijske vjebe iz digitalne elektronike / Hocenski, eljko (ur.). Osijek: Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehniki fakultet Osijek, 2010. 1.3. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran. Digitalna elektronika Zbirka zadataka / Martinovi, Goran (ur.). Osijek : Elektrotehniki fakultet u Osijeku, 2009. 1.4. Antunovi, Mladen; Martinovi, Goran; Hocenski, eljko. Projektiranje digitalnih sklopova, Prirunik za laboratorijske vjebe / Gali, Radoslav ; Modri, Boris (ur.). Osijek : Elektrotehniki fakultet Osijek, 2006. 1.5. Hocenski, eljko; Martinovi, Goran; Antunovi, Mladen. Digitalna elektronika, Prirunik za laboratorijske vjebe / Gali, Radoslav (ur.). Osijek : Sveuilite J.J. Strossmayera u Osijeku, 2003.

  Ispunjava uvjet.

  2. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) zavrnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem etiri (4) rada u koautorstvu sa studentom;

  Pod mentorstvom izv.prof. dr. sc. Gorana Martinovia obranjeno je 62 diplomska rada i izraeno 58 zavrnih radova. U koautorstvu sa studentima kojima je bio mentorom objavio je deset (10) radova (Prilog: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 6.7, 6.24, 6.31, 6.32).

  3.1. Martinovi, Goran; Bajer, Draen. Elitist Ant System with 2-opt Local Search for the Traveling Salesman Problem. // Advances in Electrical and Computer Engineering. 12 (2012) , 1; 25-32 (lanak, znanstveni). 3.2. Martinovi, Goran; Balen, Josip; uki, Bojan. Performance Evaluation of Recent Windows Operating Systems. // Journal of Universal Computer Science. 18 (2012) , 2; 218-263 (lanak, znanstveni). 3.3. Martinovi, Goran; Salai, Mario. Multimedia Requirements of Software for Computer Supported Cooperative

 • Learning. // TTEM - Technics Technologies Education Management. 6 (2011) , 4; 1297-1308 (lanak, znanstveni). 3.4. Martinovi, Goran; Petrievac, Bruno; agar, Drago. Monitoring and Measurement of Computer Network Performance. // Technical

  Gazette. 17 (2010) , 3; 317-326 (lanak, znanstveni). 3.8. Martinovi, Goran; Meseljevi, Stjepan; Drenjanevi-Peri, Ines. The Web System for Coronary Disease Risk Estimation by Logistic Regression

  ("CHD Risk"). // Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeniko-dobojskog kantona. 6 (2009)

  ; 78-88 (lanak, znanstveni). 3.9. Martinovi, Goran; Kis-Konja, Tibor; Kradija, Zoran. Access Control System Based on Electronic Key. // Technical Gazette. 15 (2008) , 2; 3-7 (lanak, znanstveni). 6.7. Martinovi, Goran; Bajer, Draen. Impact of Double Operators on the Performance of a Genetic Algorithm for Solving the Traveling Salesman Problem // Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7076, Part I, Proceedings of International Conference on Swarm, Evolutionary, and Memetic Computing / Panigrahi, B.K. ; Suganthan, P.N. ; Das, S. ; Satapathy, S.C. (ur.). Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2011. 290-298 (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). 6.24. Martinovi, Goran; Krpi, Zdravko. Optimizing Sequential Programs for Parallel Execution // Proceedings of 27th Scientific Electrotechnical Conference "Science in Practice" 2009. Peuh : Institute for Information Technology and Electrical Engineering of the University of Pcs Pollack Mihly Faculty of Engineering, 2009. (predavanje,meunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 6.31. Martinovi, Goran; Gaparovi, Hrvoje; Antoni, Davor. DnD Grid - Distributed Computer Environment Based on Non-Dedicated Resources // Proceedings of IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems, DHMS 2008 / Marik, Vladimir ; Bradshaw Jeffrey M. ; Meyer Joachim ; Gruver, William A. ; Benda, Petr (ur.). Prag : Czech Technical University, IEEE SMC Society, 2008. 281-286 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6.32. Martinovi, Goran; Buljan, Zlatko. Measurement of Timing Characteristics of Operating Systems // Proceedings of 11th IEEE Internationa Conference on Intelligent Engineering Systems / Rudas, Imre (ur.).

 • Budimpeta : IEEE, 2007. 287-290 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

  Ispunjava uvjet.

  3. da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, to dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom asopisu u koautorstvu sa studentom koji je zavrio poslijediplomski (doktorski) studij;

  Izv.prof. dr. sc. Goran Martinovi bio mentor na dvije doktorske disertacije, ali nije u suautorstvu s tim studentima koji su zavrili doktorski studij objavio dva (2) rada u znanstvenim asopisima.

  Ne ispunjava uvjet.

  4. da je odrao najmanje sedam (7) priopenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje etiri (4) priopenja na meunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na meunarodnom znanstvenom skupu;

  Izv.prof. dr. sc. Goran Martinovi odrao je vie od dvedeset (20) priopenja na znansvenim skupovima od ega vie od petnaest (15) na meunarodnim znanstvenim skupovima, to je vie od sedam (7) priopenja na znansvenim skupovima, odnosno vie od etiri (4) priopenja na meunarodnim znanstvenim skupovima.

  Neki od njih su:

  International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications, BIOMA 2012, Bohinj, Slovenija, 24-25.05.2012. (6.3)

  34. Meunarnodni skup MIPRO 2011, Opatija, 20-24.05.2011. (6.6)

  2nd International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization, CLOUD 2011, Rim, Italija, 25-30.09.2012. (6.8)

  1st International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization, CLOUD 2010, Lisabon, Portugal, 21-26.09.2010. (6.12)

  7th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics 2009, SISY 2009, Subotica, Srbija, 25-26.09.2009. (6.18)

  27th Scientific Electrotechnical Conference "Science in Practice" SiP 2009. Peuh, Maarska, 25-26.02.2009. (6.24)

  Special Focus Symposium on 6th CIESKS: Communiction, Information and Economic Sciences in the Knowledge Society, Baden Baden, Njemaka, 28-29.07.2012. (6.28)

  International Annual Conference on International Assocation for Computer Information Sysems, IACIS 2008, Savannah, GA, USA, 1-4.10.2008.

 • IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems, DHMS 2008, Atena, Grka, 9-12.03.2008. (6.31)

  11th IEEE Internationa Conference on Intelligent Engineering Systems, IEEE INES 2007, Budimpeta, Maarska, 29.06.-02.07.2007. (6.32)

  29th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI 2007, Cavtat, 25-28.06.2007. (6.33)

  IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics, SMC 2004, Den Haag, Nizozemska, 10-13.10.2004. (6.36)

  26th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI 2004, Cavtat, 7-10.06.2004. (6.37)

  International Symposium on Virtual Environments, Human-Computer Interfaces, and Measurement Systems, VECIMS 2003, Lugano, vicarska, 27-29.07.2003. (6.40)

  25th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI 2003, Cavtat, 16-19.06.2003. (6.42)

  IEEE Internationa Conference on Intelligent Engineering Systems, IEEE INES 2001, Helsinki, Finska Stockholm, vedska, 16-18.09.2001. (6.46)

  5th WSES/IEEE International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, CSCC 2001, Rethimnon, Kreta, Grka, 8-15.07.2001. (6.48)

  34. Meunarnodni skup MIPRO 1999, Opatija, 17-21.05.1999. (6.49)

  22nd International Conference on Information Technology Interfaces, ITI 1999, Pula, 13-16.06.1999. (6.50)

  Ispunjava uvjet.

  5. da je bio najmanje etiri godine lan ureivakog odbora znanstvenog asopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga;

  Meu ostalima, izv. prof. dr. sc. Goran Martinovi lan je ureivakog odbora sljedeeg asopisa:

  a. Tehniki vjesnik, 2006 - .

  Izv. prof. dr. sc. Goran Martinovi urednik je zbornika radova:

  a. Proceedings of 26th International Conference Science in Practice, SiP 2008.

  te glavni urednik meunarodnog znanstvenog asopisa

  b. International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems

  Ispunjava uvjet.

 • 6. da je recenzirao barem deset lanaka u znanstvenim asopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova;

  Izv.prof. dr. sc. Goran Martinovi recenzirao je vie od trideset (30) lanaka u znanstvenim asopisima i vie od etrdeset (40) u zbornicima radova meunarodnih konferencija od kojih su neki:

  IEEE Transactions on Education 8 lanaka

  IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A 5 lanaka

  IEEE Network 1 lanak

  Computers and Education 3 lanka

  Computers and Electrical Engineering 6 lanaka

  Journal of Parallel and Distributed Computing 1 lanak

  Automatika 1 lanak

  Tehniki vjesnik 4 lanka

  Journal of Computing and Information Technology - CIT) 1 lanak

  International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems 3 lanka

  Ispunjava uvjet.

  7. da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraivaki projekt ili sudjelovao u barem jednom meunarodnom znanstveno-istraivakom projektu;

  Izv.prof. dr. sc. Goran Martinovi vodio je (i vodi) jedan (1) znanstveno-istraivaki projekt:

  Postupci rasporeivanja u samoodrivim raspodijeljenim raunalnim sustavima, MZO RH, 165-0362980-2002, 2007-2012.

  Izv.prof. dr. sc. Goran Martinovi sudjelovao je kao vanjski suradnik u jednom

  meunarodnom znanstvenom projektu:

  PROGRESS (Predictable Embedded Software Systems), Swedish Fundation for Strategic Research, 2008-2009.

  Ispunjava uvjet.

  8. da je kao gostujui profesor ili znanstvenik boravio ukupno dvije godine na uglednim inozemnim sveuilitima ili institutima, te odrao pozvana predavanja.

  Izv.prof. dr. sc. Goran Martinovi boravio je krae od dvije godine u vie navrata na uglednim inozemnim sveuilitima ili institutima, te odrao pozvana predavanja.

  Ne ispunjava uvjet.

 • ZAKLJUAK POVJERENSTVA ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZBOR U ZVANJA Slijedom navedenog Miljenja, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja je utvrdilo da pristupnik izv.prof. dr. sc. Goran Martinovi ispunjava uvjete Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja raunarstvo, znanstvena grana arhitektura raunalnih sustava na Elektrotehnikom fakultetu Sveuilita J.J. Strossmayera u Osijeku. Povjerenstvo za provjeru ispunjavnja uvjeta za izbor u zvanja predlae da se izv.prof.dr. sc. Goran Martinovi izabere u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora na Elektrotehnikom fakultetu Sveuilita J.J. Strossmayera u Osijeku.

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja:

  ___________________________________ Prof. dr. sc. Radoslav Gali, predsjednik

  ___________________________________

  Prof. dr. sc. Srete Nikolovski, lan

  ___________________________________ Prof. dr. sc. Tomislav vedek, lan

  ___________________________________

  Prof. dr. sc. Drago agar, lan

  ___________________________________ Prof. dr. sc. Goran Martinovi, lan

 • KLASA: URBROJ: Osijek, 16. listopada 2012. Na temelju lanka 93. stavka 2. podstavka 3. i lanka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.123/03., 198/03., 105/04. i 174/04.) i lanka 47. stavka 1. podstavka 6. Statuta Elektrotehnikog fakulteta Osijek, Izvjea i prijedloga Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja od 05. listopada 2012. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora, a u skladu s lankom 19. stavkom 5. Pravilnika o izboru u znanstvena zvanja, znanstveno-nastavna i umjetniko-nastavna zvanja, nastavna, suradnika i struna zvanja i odgovarajua radna mjesta (proieni tekst), koje je donio Senat Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 3. sjednici u akademskoj 2009/2010. godini odranoj 1. veljae 2010. godine, Fakultetsko vijee Elektrotehnikog fakulteta Osijek, na 149. redovitoj sjednici odranoj 16. listopada 2012. godine, donijelo je

  O D L U K U

  1. Prof.dr.sc. Goran Martinovi, izvanredni profesor, bira se u znanstveno-nastavno

  zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja raunarstvo, znanstvene grane arhitektura raunalnih sustava na Elektrotehnikom fakultetu Osijek.

  2. Redoviti profesor iz toke 1. ove Odluke bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

  profesora na vrijeme od pet (5) godina u skladu s lankom 102. stavkom 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 146/07.).

  3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje

  redovitog profesora Senata Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno lanku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 146/07.).

  Obrazloenje

  Na temelju suglasnosti Rektorice Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 04. svibnja 2012. godine (Klasa: 112-02/12-02/2, Ur. broj: 2158-60-01-12-100) za raspis javnog natjeaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora, Fakultetsko vijee Elektrotehnikog fakulteta Osijek na sjednici odranoj 20. srpnja 2012. godine donijelo je Odluku o raspisu javnog natjeaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja raunarstvo, znanstvene grane arhitektura raunalnih sustava. Na natjeaj objavljen u Narodnim novinama, Glasu Slavonije i Internet stranici Fakulteta od 19. rujna 2012. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

 • profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja raunarstvo, znanstvene grane arhitektura raunalnih sustava u otvorenom roku prijavu je podnio samo jedan pristupnik dr. sc.Goran Martinovi, izvanredni profesor i prodekan za znanost na Elektrotehnikom fakultetu Osijek. U daljnjem postupku Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjete za izbor u zvanja utvrdilo je da je izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika proveden na temelju osobnog zahtjeva i to na temelju lanka 33. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.. Provedbu dijela postupka izbora u znanstveno zvanje izvrio je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveuilita u Splitu. Matini odbor za podruje tehnikih znanosti polja elektrotehnike i raunarstva donio je 15. srpnja 2010. godine ( Klasa: 640-03/10-01/01248 Ur.broj: 355-03-10-0004) Odluku o izboru dr.sc. Gorana Martinovia u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom podruju tehnikih znanosti polje raunarstvo. Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika MZOS utvreno je da je dr.sc. Goran Martinovi upisan u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika. Povjerenstvo za provjeru uvjeta za izbor u zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora utvrdilo je da dr.sc. Goran Martinovi ima pozitivno ocijenjene rezultate jedinstvene sveuiline studentske ankete koju je 24. i 25. svibnja 2011. godine na Elektrotehnikom fakultetu Osijek proveo Sveuilini ured za unaprjeenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja dostavilo je pozitivno Izvjee o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora dr. sc. Gorana Martinovia u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Slijedom navedenog Fakultetsko vijee Elektrotehnikog fakulteta Osijek prihvatilo je Izvjee Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor i utvrdilo da dr.sc. Goran Martinovi ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je odluilo kao u izreci.

  Dekan Prof. dr. sc. Radoslav Gali

  Dostavljeno:

  1. Senat Sveuilita u Osijeku 2. Prof. dr. sc. Goran Martinovi 3. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 4. Personalni dosje 5. Arhiva