Prof. dr. sc. Dra¥¾en Barkovi¤â€ ¥½ivotopis predlo¥¾enika s ... Ud¥¾benici i skripte (9) Znanstveni radovi

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prof. dr. sc. Dra¥¾en Barkovi¤â€ ¥½ivotopis...

 • Prof. dr. sc. Dražen Barković Životopis predloženika s opisom znanstvenog i nastavnog rada Prof. dr. sc. Dražen Barković rođen je 3. travnja 1941. u Osijeku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Maturirao je na Gimnaziji u Osijeku. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1967.godine. Tijekom studija pokazivao je stalno zanimanje za kvantitativne metode u ekonomiji. Kao student izabran je za demonstratora iz predmeta «Matematičke metode u ekonomskoj analizi» kod prof. dr. Ljubomira Martića. Diplomski rad (1967.) je postavljen u tom smislu budući da je glasio “Jedan problem transporta rješavan linearnim programiranjem”. Od 1967. stalno je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i to najprije kao asistent iz predmeta “Matematičke metode u ekonomskoj analizi”, a kasnije (1975.) kao predavač. Stupanj magistra ekonomskih znanosti stekao je 1977. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici na poslijediplomskom studiju “Organizacija i rukovođenje poduzećem” obranivši temu “Istraživanje primjene operacijskih metoda u cilju planiranja propagandnih medija” kod mentora prof. dr. Fedora Rocca s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom “ Kvantitativne metode u analizi uvođenja novog proizvoda” obranio je 1981. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kod mentora prof. dr. Tibora Karpatija Iste godine postaje docent na Ekonomskom fakultetu u Osijeku pa zatim 1984.godine izvanredni profesor na užem znanstvenom području Operacijskih istraživanja koja je već 1975. uveo u nastavni program Ekonomskog fakulteta u Osijeku (19 godina kasnije od prvog uvođenja tog predmeta u Europi). Uslijedili su izbori u zvanja redovitog profesorom 1987. godine i konačno 1998. godine u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesor u trajnom zvanju. Od asistentskih dana do stupnja redovitog profesora predavao je pored spomenutih “Matematičkih metoda” ,“Privrednu , financijsku i aktuarsku matematiku”, “Kvantitativne metode u marketingu” i “Odabrana poglavlja iz kvantitativnih metoda”. Praktičnim primjenama matematičkih metoda bavio se godinama u svojstvu sudskog vještaka za ekonomske analize na Okružnom i Trgovačkom sudu u Osijeku - posebno problemima aktuarskog vještačenja. Tijekom razdoblja od 1991. do 1996. godine predavao je na redovitom studiju “Teoriju proizvodnje”. “Analizu odlučivanja u marketingu” dr. Barković je razvio u poslijediplomski predmet na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a sličan sadržaj pod nazivom “Odlučivanje u marketingu” predavao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u okviru poslijediplomskog studija “Teorija i politika marketinga”. Na poslijediplomskom studiju “Upravljanjem poduzećem-Management” na matičnom fakultetu uveo je danas već standardni predmet na svjetskim sveučilištima - “Operacijski management” . 2000. godine pokrenuo je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku novi znanstveni poslijediplomski studij „Management“ koji je vodio s velikim uspjehom. Bolonjski procesi omogućili su dr. Barkoviću da aktivno sudjeluje u stvaranju novog nastavnog programa i posebno novog smjera managementa s preddiplomskom i diplomskom nastavom. Uz to je pokrenuo novi specijalistički poslijediplomski studij “Organizacija i management” koji trenutno upisuje 11- ta generacija poslijediplomaca i peta generacija doktorskog studija Managementa. Za predavanja na tim poslijediplomskim studijama izdao je dvije knjige: Menadžersko odlučivanje (2010.) i Uvod u operacijski menadžment, drugo prošireno izdanje (2011.). Na poslijediplomskom studiju Upravljanje javnim službama Pravnog fakulteta u Osijeku predavao je predmet Menadžment. Za predmet Kvantitativne metode u financijskom odlučivanju na poslijediplomskom studiju Financije i bankarstvo napisao posebno knjigu Operacijska istraživanja u investicijskom odlučivanju .

 • Tijekom svog pedagoškog, stručnog i znanstvenog rada dr. Barković se je profilirao u predmetima ekonomskog sadržaja koji se temelje na kvantitativnim metodama. Pratio je razne seminare ekonomskog sadržaja i koristio specijalističku praksu u okviru programa OECD (Pariz) u Francuskoj kao i u više navrata stipendiju DAAD u SR Njemačkoj te sudjelovao na znanstvenim i stručnim skupovima u Njemačkoj ( Berlin, Nürnberg), Austriji (Beč) Poljskoj (Gdansk).

  Prof. dr. Barković je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku bio u više navrata voditelj Katedre kibernetike, statistike i matematike, Katedre za ekonomsku kibernetiku, Katedre za kvantitativne metode i informatiku na kojima je pored već spomenutih izvodio slijedeće predmete koje je sam koncipirao i za koje je napisao odgovarajuće knjige: Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje te u posljednje vrijeme na poslijediplomskim studijima predmete: Marketing modeli, Operacijski management, Kvantitativne metode u financijskom odlučivanju. Dr. Dražen Barković član je uređivačkog odbora i izdavačkog savjeta časopisa “Ekonomskog vjesnika” a u razdoblju od 1991. do 1992. godine bio je glavni i odgovorni urednik “Ekonomskog vjesnika”. Bio je član gotovo svih programskih i organizacijskih odbora te recenzentskih grupa na znanstvenim skupovima partnerskih institucija Osijeka i Pforzheima u proteklih tridesetak godina čiji su rezultati objavljeni u zbornicima radova. U Tuzli je član organizacijskog odbor časopisa Economic Review. U dva navrata bio je znanstveni voditelj tih skupova koji su se održali u Osijeku i Pforzheimu pod nazivom “Probleme von Transformations-ökonomien/Transformationsprozesse in Kroatien und in den neuen Bundesländern”, Pforzheim, 1997. i Wirtschaftliche und rechtliche Aspekte der Reform-und Transitionsprozesse in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Kroatien“, Osijek ,1998. dr. Barković je bio također recenzent prijedloga za dodjelu jednu životne nagrade kao i najnovijih programa koji su rađeni prema zahtjevima Bolonjske deklaracije (Zadar, Rijeka).

  Dr. Barković je 1991. godine izabran za prodekana Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Sudbina je dr. Barkoviću dodijelila ulogu da u domovinskom ratu postane od prodekan v.d. dekana Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Taj dio života i aktivnost dr. Barković usmjerava na napore za održavanjem nastavnih i studentskih aktivnosti u uvjetima rata, na grozničavo traženje solidarnosti i pomoći stranih partnera iz Njemačke, Mađarske, Poljske i Austrije. Na istim tim prijateljskim vezama je gradio i proširivao međunarodne aktivnosti Ekonomskog fakulteta u Osijeku s partnerima iz Pforzheima, Augsburga, Gdanska, Pečuha, Giessen-Friedberga, Beča, a posebno preko programa DAAD. Prof. dr. Dražen Barković izabran je 2005. godine za prorektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Prorekor za znanost, tehnologije i međunarodnu suradnju) u mandatu od četiri godine, a zatim u drugom mandatu na funkciju prorektora za financije i poslovanje koju je obavljao sve do odlaska u mirovinu 30 rujna 2011. Ovim izborima prethodila je funkcija predsjednika savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na koju je izabran godine. U tom dinamičnom razdoblju visokoškolskog obrazovanja u kojemu su se odvijali složeni bolonjski procesi, prof. dr. Dražen Barković je bio posebno uključen u razvijanju, najprije, znanstvenih poslijediplomskih studija , a zatim specijalističkih i doktorskih studija. Aktivno je pratio potrebu razvoja Sveučilišta pa je tako najprije u svojstvu predsjednika povjerenstva, zatim voditelja modula Kulturalni menadžment i predsjednika Savjeta sudjelovao u osnivanju i razvitku nove sastavnice Sveučilšta i noviteta u hrvatskom

 • sveučilišnom životu - Kulturologije. Doprinos prof. dr. Dražena Barkovića u pomoći koju je Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pružilo osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu sastojala se je u izradi modula Menadžment koji je u praksi zaživio na temelju velike zainteresiranosti studenata. U realizaciji međunarodnih projekata u kojima je bilo uključeno Sveučilšte ( Pecs, FP7, IPA) dr. Barković nije sudjelovao samo u recepciji ovih projekata već je i sam bio voditelj dijela projekta (Geothermal Resource Assessment of the Drava Basin, FP7 pod akronimom BeAwarEU) Pod novim okolnostima i novim funkcijama od 2005.-2011. godine dr. Barković vrlo intenzivno radi na istraživačkoj i izdavačkoj djelatnosti. Pod okriljem Poslijediplomskih studija Management Ekonomskog fakulteta u Osijeku u svojstvu znanstvenog izdavača, autora, člana organizacijskog odbora objavio je sedam izdanja s ukupno 4900 stranica knjige Interdisciplinary Management Research – Interdisziplinäre Managementforschung koja je ušla u međunarodne baze Thompson, ISI, EconPapers.

  Značajan angažman pokazao je dr. Barković izdavanjem knjige Geothermal Resource Assessment of the Drava Basin (2011) kao rezultata Hungary-Croatia IPA Cross border CO- operation Programe 2007-2013 koji se temelji na interdisciplinarnom pristupu inžinjera, agronoma, ekonomista i u kojemu je dr. Barković voditelj s hrvatske strane.

  Dr. Barković je kao istraživač u projektu «Znanstvene osnove dugoročnog društveno- ekonomskog razvoja zajednice općina Osijek do 2010. godine « dao značajan modelski prilog sistemske dinamike. Među ostalim projektima dr. Barković je bio angažiran u projektima “Zakon vrijednosti u funkciji upravljanja razvojem” u kojem je dao 12 bibliografskih radova, na projektu “Teorijske i institucionalne pretpostavke poduzetničke ekonomije” dao je 10 bibliografskih radova. U projektu «Investicijsko odlučivanju» u kojemu je bio voditelj, rezultati su sažeti u njegovoj knjizi «Operacijska istraživanja u invest