Procjene nau¤†enog na vjeronauku Povijesti Crkve polaznika vjeronauka[2013.],339¢â‚¬â€œ349) ¢â‚¬¢ Uspostavljanje

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Procjene nau¤†enog na vjeronauku Povijesti Crkve polaznika...

 • Procjene naučenog na vjeronauku

  Izdavač: Crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana Salt Lake City, Utah

 • Cijenit ćemo komentare i ispravke. Molimo pošaljite ih na:

  Seminaries and Institutes of Religion Information Services 50 East North Temple Street

  Salt Lake City, UT 84150-0008 USA E-pošta: si-research@ldschurch.org

  Molimo navedite svoje ime, adresu, odjel i kolčić. Obavezno navedite naziv procjene naučenog ili vodiča za proučavanje. Zatim navedite svoje komentare.

  © 2016. Intellectual Reserve, Inc. Sva prava pridržana.

  Tiskano u Njemačkoj. Verzija 1, 12/16

  Pravo engleskog izdanja odobreno: 8/16. Pravo prevođenja odobreno: 8/16.

  Naslov izvornika: Seminary Learning Assessments Croatian

  PD60002566 119

  mailto:si-research@ldschurch.org?bcc=si-publishing@ldschurch.org&subject=Seminary Learning Assessments PD60002566

 • Sadržaj Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

  Pregled procjena naučenog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Izvršavanje prilagodbi za polaznike s invaliditetom . . . . . . . . . . . . . . . . IX

  Vodiči za proučavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Nauk i savezi 1–75 i Joseph Smith – Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Nauk i savezi 76 – Službena izjava 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stari zavjet: Postanak – Ruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Stari zavjet: 1 Samuel – Malahija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Novi zavjet: Matej – Ivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Novi zavjet: Djela – Otkrivenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Mormonova knjiga: 1 Nefi 1 – Alma 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Mormonova knjiga: Alma 17 – Moroni 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

 • Uvod

 • Pregled procjena naučenog Procjene naučenog polaznicima pomažu razumjeti, objasniti i primijeniti važne nauke i načela i svjedočiti o njima. Potrebno je uspješno dovršiti procjene naučenog za tečaj kako bi se mogla steći diploma.

  Kao učitelji ili upravitelji, možete se pripremiti gledanjem videozapisa »Najbolje prakse za procjenu naučenog« (8:30) kako biste polaznicima

  pomogli da uspješno dovrše procjene naučenog. Kad vas videozapis na to uputi, pogledajte i popunite odsjeke u dokumentu »Najbolje prakse za procjenu naučenog«.

  Također možete pomoći polaznicima da uspješno dovrše procjene naučenog tako što ćete tijekom tečaja neprestano podučavati, naglašavati i pregledavati glavne nauke i načela. Vodiči za podučavanje dani su kako bi učiteljima i polaznicima pomogli pronaći neke od glavnih nauka i načela tečaja.

  Softver za procjene naučenog pomoći će vam u upravljanju procjenom naučenog i brzom prikupljanju rezultata. Imate dvije mogućnosti za upravljanje procjenom.

  • Putem interneta. Ova mogućnost polaznicima omogućava da koriste računalo ili mobilni uređaj kako bi dovršili procjenu naučenog. Procjena se automatski boduje, a polaznici dobivaju izvješće koje pokazuje njihov rezultat i na koja su pitanja pogrešno odgovorili.

  • U pisanom obliku. Ova mogućnost polaznicima omogućava da koriste papir i olovku kako bi dovršili procjenu naučenog. Svaka lista s kružićima za odgovore ima jedinstveni kod za svakog polaznika. Skenirat ćete liste s kružićima za odgovore, a one će se automatski bodovati.

  Obuka o korištenju softvera dostupna je na sljedećim jezicima:

  kineski

  engleski

  francuski

  njemački

  talijanski

  japanski

  korejski

  portugalski

  ruski

  španjolski

  VII

  http://lds.org/go/48J

 • Izvršavanje prilagodbi za polaznike s invaliditetom Svrha prilagodbi u procjeni jest da se polaznicima s posebnim potrebama, invaliditetom ili zdravstvenim poteškoćama omogući ravnopravno sudjelovanje u provjeri s ostalim polaznicima. Učitelji bi trebali izvršiti odgovarajuće prilagodbe radi usklađivanja s posebnim potrebama, invaliditetom ili zdravstvenim poteškoćama svojih polaznika. U nastavku su smjernice koje treba razmotriti pri vršenju prilagodbi za polaznike:

  1. Utvrdite koji bi polaznici mogli imati posebne potrebe ili invaliditet. Nasamo porazgovarajte sa svakim polaznikom kako biste utvrdili njezine ili njegove posebne potrebe. Pozorno slušajte i zadržite pozitivan stav. Možete razmisliti o tome da porazgovarate s roditeljima ili vođama Crkve tih polaznika kako bi vam pomogli da bolje shvatite njihove posebne potrebe.

  2. Na temelju razgovora osmislite plan za odgovarajuću prilagodbu sukladno posebnim potrebama polaznika.

  3. Primijenite prilagodbe. Pojedinačne prilagodbe trebale bi ostati povjerljive. Nije moguće navesti sve moguće prilagodbe, međutim, u nastavku je navedeno nekoliko primjera mogućih prilagodbi:

  Prezentacija: Pripremite polazniku zvučnu verziju procjene, usmeno iznesite upute i procjenu ili polazniku pripremite verziju procjene ispisanu u velikom formatu (pogledajte web–stranicu Procjena naučenog radi trenutačno dostupnih formata procjene).

  Okruženje: Omogućite polazniku da odabere mjesto za sjedenje u učionici, osigurajte prostor s najmanjim mogućim ometanjem pažnje ili provedite procjenu u okruženju male skupine ili u drugoj prostoriji.

  Raspored ispita: Provedite procjenu u nekoliko faza ili tijekom nekoliko dana, dopustite da se razni dijelovi procjene polažu drukčijim redoslijedom, provedite procjenu u određeno doba dana ili dopustite produženo vrijeme za dovršavanje procjene.

  Odgovori: Dopustite polazniku usmene odgovore o svojim izborima, dopustite diktiranje odgovora pisaru ili u diktafon ili dozvolite da se odgovori naznače u knjižici za procjenu umjesto na listu za odgovore.

  4. Izbjegavajte prilagodbe kojima se mijenjaju ili umanjuju očekivanja u svezi sa znanjem polaznika.

  5. Gajite kristoliku ljubav prema svakom polazniku i slijedite poticaje Duha dok vršite prilagodbe za usklađivanje sukladno potrebama polaznika.

  6. Na web–stranici Crkve navedenoj u nastavku pronađite općenite informacije o pomaganju osobama s invaliditetom: lds.org/topics/disability.

  IX

 • Vodiči za proučavanje

 • Nauk i savezi 1–75 i Joseph Smith – Povijest Pitanja stihovne okosnice: Razumjeti nauk podučavan u stihovima stihovne okosnice.

  • Joseph Smith – Povijest 1:15–20

  • Nauk i savezi 1:37–38

  • Nauk i savezi 6:36

  • Nauk i savezi 8:2–3

  • Nauk i savezi 10:5

  • Nauk i savezi 13:1

  • Nauk i savezi 18:10–11

  • Nauk i savezi 18:15–16

  • Nauk i savezi 19:16–19

  • Nauk i savezi 19:23

  • Nauk i savezi 25:13

  • Nauk i savezi 46:33

  • Nauk i savezi 58:27

  • Nauk i savezi 58:42–43

  • Nauk i savezi 64:9–11

  Pitanja konteksta: Razumjeti neke od glavnih događaja ili zapisa koji daju pozadinu određenog ulomka.

  • Svjedočanstvo Olivera Cowderyja da je djelo Josepha Smitha bilo Božje djelo (vidi NiS 6:22–23)

  • Gubitak 116 stranica rukopisa i načela koje je Joseph Smith naučavao (vidi NiS 3; 10)

  • Istine naučene iz Prvog viđenja (vidi Joseph Smith – Povijest 1:11–20)

  • Opće vremenske linije ključnih događaja: Prvo viđenje, Joseph prima zlatne ploče, obnova svećeništva, uspostava Crkve i preseljenje u Kirtland u Ohiju

  • Glasnici koji su obnovili Aronovo i Melkisedekovo svećeništvo (vidi NiS 13; Joseph Smith – Povijest 1:72)

  • Središnje mjesto Siona i značenja povezana s riječi Sion (vidi NiS 57; Odani vjeri: Evanđeoska okosnica [2004.], 189–190)

  Nauci i načela: Razumjeti glavne nauke i načela podučavane u Nauku i savezima.

  • Načela koja upravljaju objavom: priprema za primanje objave (vidi NiS 9:7–9), prepoznavanje objave (vidi NiS 8:1–5), razlučivanje prave objave od lažnih ideja

  3

 • (vidi NiS 50:10–36) i razumijevanje da prorok prima objavu kako bi vodio Crkvu i da osobe s pozivima primaju objavu za svoja zaduženja (vidi NiS 28:1–7)

  • Razlozi zašto je Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana jedina istinita i živa crkva (vidi NiS 1:30; 18:1–5; 27:5–14; 33:1–6)

  • Što Nauk i savezi podučavaju o Pomirenju Isusa Krista (vidi NiS 29:30–45), krštenju (vidi NiS 20:72–74; 22:1–4), sakramentu (vidi NiS 20:77, 79; 27:1–2), darovima Duha (vidi NiS 46:8–26), braku (vidi NiS 49:15–17), misionarskom radu (vidi NiS 15:6; 33:7–10; 65:1–6), pripremi za Drugi dolazak (vidi NiS 45:32, 39, 57), Svetim pismima (vidi NiS 68:2–4), zakonu posvećenja (vidi NiS 42:30–42) i Mormonovoj knjizi (vidi NiS 20:8–12)

  • Uloga proroka Josepha Smitha u posljednjoj rasporedbi (vidi NiS 27:5–14; 65:2)

  • Uloga proroka u primanju objave za Crkvu (vidi NiS 21:1, 4–6; 28:2, 6–7; 43:1–7)

  Ključni termini: Razumjeti značenje ključnih termina.

  • Vječni život (vidi NiS 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66: