of 38/38
3.2. Financijska učinkovitost poduzetničkog pothvata Nakon što ste izradili financijske projekcije vašeg poduzetničkog pothvata potrebno je provjeriti njegovu financijsku učinkovitost (efikasnosti). Ocjena financijske učinkovitosti pomoći će vam u odgovoru na sljedeća pitanja: Je li vaš pothvat profitabilan ili ne? Je li vaš pothvat likvidan ili ne? U kojoj godini možete očekivati povrat ulaganja u vaš projekt? Je li bolje vaš novac položiti na štednju uz poznatu kamatnu stopu ili se upustiti u poduzetnički pothvat? Je li vaš pothvat osjetljiv na smanjenje opsega poslovanja, troškova ili prodajne cijene? Kako smanjiti rizike da bi vaš projekt bio prihvatljiv? Investicijski projekti se mogu klasificirati na više načina. Jedan od uobičajenih je podjela na projekte: zamjene proširenja ostale projekte. Projekti zamjene u pravilu ne uključuju kompleksnu procjenu, niti novac gotovinske tijekove, već utječu na sniženje troškova. Oni zahtijevaju niža sredstva i jednostavniju odluku, te se donose na razini proizvodnog menadžmenta. Projekti proširenja mogu biti projekti koji omogućuju proširenje obujma poslovanja. To mogu biti i ulaganja u nove proizvode ili nova tržišta koji omogućuju diversifikaciju poslovanja ili teritorijalnu diversifikaciju. Postoje i projekti koji se ne poduzimaju s namjerom generiranja budućih gotovinskih tijekova, koji spadaju u red ekoloških projekata ili pak onih čija je svrha zadovoljavanje zakonskih normi. Ocjena učinkovitosti je poseban analitički postupak. Za izradu ocjena učinkovitosti koriste se podaci na koncu određenog razdoblja, najčešće na koncu poslovne godine, a kao izvor podataka koriste se temeljna financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca, bruto bilanca, posebna financijska izvješća). Pokazatelje koje dobijemo na takav način nazivamo pokazateljima statičke učinkovitosti ili kraće statičkim pokazateljima. Za razliku od statičkih pokazatelja učinkovitosti, u praksi se sve više koriste tzv. dinamičke ocjene učinkovitosti. Razlika između statičkih i dinamičkih metoda je u tome što su statičke metode relativno jednostavnije i manje reprezentativne. Naime, one

procjena financijske učinkovitosti

  • View
    228

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of procjena financijske učinkovitosti

3.2. Financijska uinkovitost poduzetnikog pothvata Nakon to ste izradili financijske projekcije vaeg poduzetnikog pothvata potrebno je provjeriti njegovu financijsku uinkovitost (efikasnosti). Ocjena financijske uinkovitosti pomoi e vam u odgovoru na sljedea pitanja: Je li va pothvat profitabilan ili ne? Je li va pothvat likvidan ili ne? U kojoj godini moete oekivati povrat ulaganja u va projekt? Je li bolje va novac poloiti na tednju uz poznatu kamatnu stopu ili se upustiti u poduzetniki pothvat? Je li va pothvat osjetljiv na smanjenje opsega poslovanja, trokova ili prodajne cijene? Kako smanjiti rizike da bi va projekt bio prihvatljiv?

Investicijski projekti se mogu klasificirati na vie naina. Jedan od uobiajenih je podjela na projekte: zamjene proirenja ostale projekte.

Projekti zamjene u pravilu ne ukljuuju kompleksnu procjenu, niti novac gotovinske tijekove, ve utjeu na snienje trokova. Oni zahtijevaju nia sredstva i jednostavniju odluku, te se donose na razini proizvodnog menadmenta. Projekti proirenja mogu biti projekti koji omoguuju proirenje obujma poslovanja. To mogu biti i ulaganja u nove proizvode ili nova trita koji omoguuju diversifikaciju poslovanja ili teritorijalnu diversifikaciju. Postoje i projekti koji se ne poduzimaju s namjerom generiranja buduih gotovinskih tijekova, koji spadaju u red ekolokih projekata ili pak onih ija je svrha zadovoljavanje zakonskih normi. Ocjena uinkovitosti je poseban analitiki postupak. Za izradu ocjena uinkovitosti koriste se podaci na koncu odreenog razdoblja, najee na koncu poslovne godine, a kao izvor podataka koriste se temeljna financijska izvjea (raun dobiti i gubitka, bilanca, bruto bilanca, posebna financijska izvjea). Pokazatelje koje dobijemo na takav nain nazivamo pokazateljima statike uinkovitosti ili krae statikim pokazateljima. Za razliku od statikih pokazatelja uinkovitosti, u praksi se sve vie koriste tzv. dinamike ocjene uinkovitosti. Razlika izmeu statikih i dinamikih metoda je u tome to su statike metode relativno jednostavnije i manje reprezentativne. Naime, one analiziraju pojedine financijske pokazatelje u nekom konkretnom trenutku, najee na koncu poslovne godine, nakon to su sainjena temeljna financijska izvjea, kao to su Raun dobiti i gubitka, Bilanca, Bruto bilanca i dr. Meutim nas interesira to e se dogaati s projektom tijekom njegovog cijeloga vijeka trajanja. Pokazatelje o tome pruaju nam tzv. dinamike metode koje analiziraju projekt tijekom svih godina njegovog aktivizacijskog razdoblja te razdoblja eksploatacije, a one koriste, kao izvor podataka, temeljna financijska izvjea, odnosno projekcije ekonomskih i financijskih tijekova projekta. Projekcije ekonomskih tijekova nam slue za izraunavanje razdoblja (roka) povrata, iste (neto) sadanje vrijednosti i interne stope profitabilnosti, a projekcije financijskih tijekova za ocjenu likvidnosti (cash flow) projekta. U nastavku emo predoiti vie pokazatelja statike uinkovitosti, a zatim i splet ocjena uinkovitosti koje se temelje na dinamikoj analizi uinkovitosti. 3.2.1. Pokazatelji statike uinkovitosti a. Pokazatelji proizvodnosti 1. Ukupni godinji prihod / Prosjean broj radnika 2. Ukupna investicijska ulaganja / Prosjean broj radnika

3. Godinja ukupna (bruto) dobit / Prosjean broj radnika 4. Godinja ista (neto) dobit / Prosjean broj radnika 5. Godinja koliina proizvoda / Utroeni radni sati 6. Ukupni godinji prihodi / Vrijednost utroenog rada 7. Indeks fizikog obujma proizvodnje / Indeks broja zaposlenih b. Pokazatelji profitabilnosti 1. Ukupni godinji prihodi / Ukupna investicijska ulaganja 2. Godinja ukupna (bruto) dobit / Ukupna investicijska ulaganja 3. Godinja ista (neto) dobit / Ukupna investicijska ulaganja 4. Godinja zadrana dobit / Ukupna investicijska ulaganja 5. Godinja zadrana dobit + Amortizacija / Ukupna ulaganja c. Pokazatelji ekonominosti 1. Ukupni godinji prihodi / Ukupni trokovi proizvodnje 2. Godinja ukupna (bruto) dobit / Ukupni trokovi proizvodnje 3. Godinja ista (neto) dobit / Ukupni trokovi proizvodnje 4. Godinja zadrana dobit / Ukupni trokovi proizvodnje 5. Godinja zadrana dobit + Amortizacija - Anuiteti / Ukupni trokovi proizvodnje d. Pokazatelji efikasnosti 1. Ukupna ulaganja / Broj novih radnika 2. Ulaganja u stalna sredstva / Broj novih radnika 3. Ukupni godinji prihodi / Ulaganja u stalna sredstva 4. Ulaganja u stalna sredstva / Ukupna ulaganja 5. Ulaganja u trajna obrtna sredstva / Ukupna ulaganja 6. Godinja ukupna (bruto) dobit / Ukupna ulaganja 7. Godinja ista (neto) dobit / Ukupna ulaganja 8. Tui kapital / Ukupna ulaganja 9. Vlastita sredstva / Ukupna ulaganja

e. Pokazatelji uinkovitosti 1. Ukupni prihodi / Ukupna ulaganja 2. Ukupni prihodi / Broj zaposlenika 3. Ukupni prihodi / Obrtna sredstva 4. Ukupna (bruto) dobit / Ukupni prihodi 5. Ukupna (bruto) dobit / Broj zaposlenika 6. Ukupna (bruto) dobit / Ukupna ulaganja 7. Ukupna (bruto) dobit / Vlastita sredstva 8. ista (neto) dobit / Vlastita sredstva 9. Vlastita sredstva / Ukupna ulaganja 10. ista (neto) dobit + Amortizacija / Anuiteti zajmova 11. ista (neto) dobit + Amortizacija / Ukupna ulaganja e. Pokazatelji likvidnosti 1. Trenutna likvidnost = Novac + Vrijednosni papiri / Kratkorone obveze 2. Tekua likvidnost = Obrtna sredstva - Zalihe / Kratkorone obveze f. Pokazatelji financijske poluge 1. Koeficijent zaduenosti = Ukupni dug / Ukupna sredstva 2. Koeficijent pokrivenosti kamata = Bruto dobit + Kamate / Kamate Nakon to smo predoili brojne pokazatelje statike uinkovitosti projekta vano je istaknuti da svaka od predoenih ocjena, sama za sebe, ne govori puno o statikoj uinkovitosti projekta. Tek ako se usporedimo s njima komparativnim ocjenama moemo donositi odgovarajue zakljuke. U praksi se navedene ocjene kompariraju: sa pokazateljima iz prethodnoga razdoblja njegova poslovanja (analiza trenda); sa pokazateljima grane ili grupacije kojoj dotini projekt pripada sa pokazateljima drugih, njima alternativnih, projekata; sa zadanim optimalnim veliinama za dotinu granu ili grupaciju.

3.2.2. Dinamike metode za ocjenu uinkovitosti Nakon to smo se upoznali sa razliitim ocjenama uinkovitosti koje se temelje na statikom pristupu analizi uinkovitosti poduzetnikog projekta, u nastavku emo predoiti sloenije dinamike metode ocjene uinkovitosti. Za poduzetnike kao i potencijalne poslovne partnere te financijske institucije dinamike ocjene uinkovitosti znatno su reprezentativnije i zato prihvatljivije ocjene. Meu dinamikim metodama osobito se izdvajaju slijedee metode: 1. Razdoblje (rok) povrata

2. ista (neto) sadanja vrijednost 3. Relativna ista (neto) sadanja vrijednost 4. Interna stopa profitabilnosti 5. Stopa prinosa 6. Toka pokria 7. Prosjena profitabilnost 8. Ocjena likvidnosti 9. Analiza osjetljivosti (senzitivna analiza) Takoer dinamike metode za ocjenu uinkovitosti moemo podijeliti na temeljne metode i dodatne metode. Temeljne metode jesu metoda iste sadanje vrijednosti i metoda interne stope profitabilnosti dok u dodatne metode spadaju metoda razdoblja povrata, metoda diskontiranog perioda povrata, indeks profitabilnosti, stopa prinosa, prosjena profitabilnost, toka pokria profitabilnosti, analiza likvidnosti, analiza osjetljivosti.

3.2.2.1. ista (neto) sadanja vrijednost Metoda iste sadanje vrijednosti definira se kao razlika izmeu koristi i trokova projekta, odnosno, kao suviak sadanje vrijednosti primitaka nad sadanjom vrijednou izdataka. istu sadanju vrijednost projekta izraunavamo na nain da iste primitke ekonomskoga tijeka iz pojedinih godina promatranoga vijeka eksploatacije projekta preraunavamo na sadanju vrijednost pomou diskontnoga initelja iz drugih financijskih tablica sloenih kamata. Rije je o metodi koja je obrnuta od metode sloenog ukamaivanja (kamate na kamatu) i ona uzima u obzir trokove koji nastaju za investitora upravo radi ulaganja u navedenu investiciju. Navedeni trokovi se nazivaju "oportunitetni" trokovi. Prije nego to nastavimo sa predstavljanjem metode iste (neto) sadanje vrijednosti zadrat emo se na pojmu sloenog ukamaenja (kamate na kamatu). Pojam sloenog ukamaenja je temeljni pojam za razumijevanje financijske matematike. Vrijednost novca stavljenog na viegodinju tednju progresivno raste na nain da se glavnici pripisuju kamate, na koncu prve godine, a zatim na glavnicu i kamate na kamate u svim nadolazeim godinama. Opisano moemo izraziti pomou slijedeeg obrasca:

gdje su: Xo = iznos tednje na poetku r = kamatna stopa (kamatnjak) n = broj godina oroenja

Ako pretpostavimo da je iznos tednje 100, kamatna stopa 6%, a broj godina oroenja pet, koliki e na koncu razdoblja biti prirast tednje? zarada Godina 1 2 3 4 5 Faktor prirasta Oekivana zarada 106 112 119 126 134

Vano je istaknuti da ulaui novac u odreeni projekt mi se odriemo buduih primitaka s naslova tednje (kapitalizacije), koju bi inae ostvarili u promatranom razdoblju. Da bi izraunali koliki su "oportunitetni" trokovi, budue primitke ekonomskih tijekova moramo svesti na istu (neto) sadanju vrijednost metodom diskontiranja. istu sadanju vrijednost konkretnoga projekta moemo izraunati pomou slijedeega obrasca:

gdje su: Sv = ista sadanja vrijednost, Rt = isti primici u godini t, Io = poetno ulaganje, p = diskontna stopa, n = promatrani vijek trajanja projekta, t = godine vijeka projekta 1,2,3,,n. Projekt je prihvatljiv za realizaciju ako je neto sadanja vrijednost, uz pretpostavljenu diskontnu stopu, jednaka ili vea od nule (n0), a neprihvatljiv ako je neto sadanja vrijednost manja od nule (n