of 18 /18
PLANUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ REGIUNEA VEST 20142020 Sorin MAXIM Director General, ADR Vest

Procesul de planificare - AdrVest de planificare.pdf · PROCESUL&DE&PLANIFICARE&–CADRUL& INSTITUȚIONAL&! Ministerul! Fondurilor! Europene! – coordonator! şi! negociator! a documentelor!programace

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Procesul de planificare - AdrVest de planificare.pdf · PROCESUL&DE&PLANIFICARE&–CADRUL&...

 • PLANUL  PENTRU  DEZVOLTARE  REGIONALĂ    -‐  REGIUNEA  VEST  2014-‐2020  

   

  Sorin  MAXIM  Director  General,  ADR  Vest  

 • CUPRINS  

  Stadiul  procesului  de  planificare    Formule  de  alocări  financiare      Propuneri  Programe  Operaționale  

 • PROCESUL  DE  PLANIFICARE  –  CADRUL  INSTITUȚIONAL  

  ü  Ministerul   Fondurilor   Europene   –   coordonator   şi   negociator   a  documentelor  programaDce  cu  Comisia  Europeană    

   ü  Organisme  responsabile  -‐  documente  de  programare  regională  

  •  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  AdministraDei  Publice    •  Agenţiile  pentru  Dezvoltare  Regională    

  ü  Documente  de  programare  pentru  perioada  2014  –  2020  •  Strategia  Naţională  pentru  Dezvoltare  Regională  •  Planuri  pentru  Dezvoltare  Regională  •  Programe  Operaţionale  Regionale  

 • PROCESUL  DE  PLANIFICARE  -‐  REZULTAT  

  Planul   pentru   Dezvoltare   Regională   2014-‐2020   =   DOCUMENT  CARE:    •  reflectă  poliDcile  de  dezvoltare,   în   conformitate   cu   specificul   și  

  necesitățile  regionale;  •  reprezintă  baza  strategică  regională  pentru  viitoarele  programe  

  de  finanțare;  •  promovează   complementaritatea   intra   și   inter-‐regională   și  

  integrează  prioritățile  locale,  județene  și  regionale;  •  implică  parteneriatul  public  și  privat  regional  pentru  dezvoltarea  

  unei   viziuni   comune   regională   și   a   unui   portofoliul   de   proiecte  prioritare.  

 • OBIECTIVUL  GENERAL  AL  PDR  2014-‐2020  

   

   Regiunea  Vest  are  scopul  de  a  a2nge  nivelul  PIB  pe  cap  de   locuitor   şi   a   calităţii   generale   a   vieţii   similare   cu  regiunile   puternice,   non-‐capitale   din   Europa   Centrală  până  în  2020.      (între  66%  -‐  Moravia  Centrală  și  74%    -‐Boemia  Centrală)    

 • OBIECTIVELE  SPECIFICE  ALE  PDR  2014-‐2020  

  •  Accentuarea  rolului  cercetării-‐inovării    •  Concentrare  mai  clară  asupra  IMM-‐urilor  şi  invesDţiilor  directe.    •  Îmbunătățirea  nivelului  producDvității    •  Creşterea  conecDvității  şi  mobilității  în  /  și  din  regiune    •  IdenDficarea   nișelor   din   turism   și   formularea   unei   oferte   turisDce  

  agregate    

  •  Îmbunătățirea  indicatorilor  de  parDcipare  în  special  în  învăţământul  secundar  superior  și  în  învățământul  terțiar    

  •  Creşterea  calității  și  accesului  la  asistenţă  medicală  eficientă    •  Diminuarea  disparităţilor  de  dezvoltare  •  Îmbunătățirea  capacităţi  regionale  de  "dezvoltare"    

 • PRIORITĂȚI  DE  DEZVOLTARE    

  1)  Creșterea  compeDDvității  regionale  prin  promovarea  inovării  și  specializării  inteligente;  

  2)  Dezvoltarea   unei   economii   dinamice   bazată   pe   creșterea  producDvității  și  antreprenoriat;      

  3)  Îmbunătățirea   accesibilități   și   mobilității   într-‐o   regiune  conectată  intern  și  internațional;  

  4)  Dezvoltarea   capitalului   uman   și   creșterea   calității   serviciilor  publice  din  regiune;  

  5)  Promovarea   creșterii   sustenabile   prin   eficiența   uDlizării  resurselor,  energii   regenerabile   și  un  management  proacDv  al  situațiilor  de  risc;  

  6)  Încurajarea  dezvoltării  parDcularităților  specifice  comunităților  urbane  și  rurale;  

  7)  Dezvoltarea  capacității  administraDve  regionale.      

 • PROCESUL  DE  PLANIFICARE  –  PAȘII  URMĂTORI  

  -‐  septembrie   2013   –   consultarea   publică   a   variantei   drac   a  strategiei  regionale;  

  -‐  octombrie   2013   –   colectarea   unui   portofoliu   de   proiecte  strategice;  

  -‐  noiembrie  2013  –  esDmarea  necesităților  de  finanțare.  -‐  Orizontal:   In-‐put   în   documentele   de   planificare   naționale  

  (Acordul   de   Parteneriat,   variantele   drac   ale   programelor  operaționale)    

 • ALOCĂRI  FINANCIARE  -‐  PROPUNERE  MDRAP  

  Indicatori  uPlizați:      Varianta  1:  populația,  suprafața  totală,  Produsul  Intern  Brut  regional  pe  cap  de  locuitor,  pentru  perioada  2008-‐2010;  

   

  Varianta  2:  populația,  suprafața  intravilanului  urban,  Produsul  Intern  Brut  regional  pe  cap  de  locuitor,  pentru  perioada  2008-‐2010.  

 •     Nord-‐Est   Sud-‐Est   Est   Sud-‐Vest   Vest   Centru   Nord-‐Vest  

  Varianta  1  Alocări  milioane  euro  

  1.212,86   998,24   1.022,42   900,50   770,88   895,42   934,67  

  %   18,01   14,82   15,18   13,37   11,45   13,30   13,88  

  Varianta  2  Alocări  milioane  euro  

  1.196,35   920,89   1.019,91   867,69   731,90   974,31   1.023,95  

  %   17,11   13,18   14,59   12,42   10,47   13,93   14,65  

  ALOCĂRI  FINANCIARE  -‐  PROPUNERI  MDRAP  

 • ALOCĂRI  FINANCIARE  –  PROPUNERI  ADR  VEST  

  Indicatori  uPlizați:    Varianta  1:  Populația  (Ip),  suprafața  totală  (Is),  Produsul  Intern  Brut  regional  pe  cap  de  locuitor  (Ipib),  pentru  perioada  2008-‐2010;    

  Ic  =  (Ip*33%)  +  (Is*33%)  +  (Ipib*34%)    

  Varianta  2:  rata  ocupării  forței  de  muncă  în  intervalul  de  vârstă  20-‐64  de  ani  (Iro);  rata  părăsirii  Dmpurii  a  școlii  (Ipt);  rata  populației  în  grupa  de  vârstă  30-‐34  de  ani  absolventă   de   învățământ   terțiar   (Iit);   rata   populației   expuse   riscului   de   sărăcie  (Irs);  procentul  cheltuielilor  cu  acDvitățile  de  C&D  din  PIB  (Icdi);  PIB-‐ului  regional  pe  cap  de   locuitor   (Ipib)  ponderați   cu   ținta  asumată  de  România   în   cadrul  Strategiei  Europa  2020.      

  Ic  =  (Iro*10%)  +  (Ipt*10%)  +  (Iit*10%)  +  (Irs*10%)  +  (Icdi*10%)  +  (Ipib*50%)    

 •     Nord-‐Est   Sud-‐Est   Est   Sud-‐Vest   Vest   Centru   Nord-‐Vest  

  Varianta  1  Alocări  milioane  euro  

  1.057.26 975.68 986.89 936.36 889.16 952.37 937.30

  %   15,70 14,49 14,65 13,90 13,20 14,14 13,92

  Varianta  2  Alocări  milioane  euro  

  1.137,06   942,43   926,04   995,13   884,08   951,62   898,65  

  %   16,88   13,99   13,75   14,78   13,13   14,13   13,34  

  ALOCĂRI  FINANCIARE  -‐  PROPUNERI  ADR  VEST  

 • PROGRAME  OPERAȚIONALE  2014-‐2020  

  Acordul   de  Parteneriat   trimis   de  România  Comisie   Europene   în  luna  iunie  2013,  cuprinde:  

   PoliPca  UE Programul  Operațional  (PO) Alocare  miliarde  euro %  din  total

  PoliPca  de  Coeziune

  PO  Infrastructură  Mare 6,98 27 PO  Capital  Uman 2,18 8 PO  Capacitate  AdministraPvă 0.96 4 PO  Regional  (posibil  2) 6,99 27 PO  CompePPvitate 1,35 5 PO  Asistență  Tehnică 0,3 1

  Cooperare  teritorială  europeană

  Cooperare   teritorială   România-‐  Ungaria 0,6 2 Cooperare   teritorială   România-‐Bulgaria

  PoliPca  Agricolă  Comună

  PO  Dezvoltare  Rurală 6,6 25 PO  Pescuit 0,22 1

 • PROGRAMUL  OPERAȚIONAL  REGIONAL  2014-‐2020  

  Conform   variantei   drac   a   Acordului   de   Parteneriat   în   perioada  2014-‐2020,  POR  ar  urma  să  dispună  de  o  alocare  de  aproximaDv  7  miliarde  euro,  sensibil  mai  mult  decât  alocarea  de  4,4  miliarde  euro  din  perioada  2007-‐2013.      Pentru   perioada   2014-‐2020   se   are   în   vedere   elaborarea   unui  singur   POR   pentru   cele   7   regiuni   aferente   obiecDvului  convergență   și   a   unui   POR   pentru   Regiunea   BucureșD-‐Ilfov,  regiune  mai  dezvoltată.    

 • DOMENII  FINANȚATE    ÎN  CADRUL  POR  2014-‐2020  

  ObiecPv  temaPc   Tipuri  de  invesPPi  

  OT  1   Promovare  transfer  tehnologic,  dezvoltare  parcuri  șDințifice;    Sprijin  pentru  transfer  rezultate  CDI  în  sectorul  privat  

  OT  2   ImbunataPrea  accesului  la  TIC,  precum  si  calitaPi  tehnologiilor  informaPei  si  comunicarii  

  OT  3  Crearea  si  dezvoltarea  IMM-‐urilor,  inclusiv    capacitate  de  producție  și  dezvoltarea  serviciilor  (inclusiv  turism);  dezvoltarea  instrumentelor  financiare  pentru  susținerea  mediului  de  afaceri;  incubatoare  de  afaceri  

  OT  4   Reabilitare  termică  clădiri  publice  și  rezidențiale,  transport  public  urban,  refacere  căi  de  rulare,  străzi  urbane,  material  rulant,  centre  intermodale  

  OT  5   Promovarea  adaptarii  la  schimarile  climaPce,  prevenirea  si  managementul  riscului  

  OT  6     Reabilitarea  zonelor  istorice,  reabilitare  situri  industriale  în  urban,  restaurarea  patrimoniu  cultural  și  natural,  invesDții  conexe,  inclusiv  turism  

  OT  7   Reabilitare  și  modernizare  rețelelor  de  drumuri  de  importanta  regionala/locala  

  OT  8     Realizarea  incubatoarelor  de  afaceri,  sprijinirea  antreprenoriatului  pentru  crearea  de  micro-‐întreprinderi  

  OT  9  Infrastructura  socială,  infrastructura  de  sănătate,  promovarea  incluziunii  sociale  prin  imbunataDrea  accesului  la  serviciile  sociale,  culturale  și  de  recreere,  programe  integrate  pentru  zonele  și  comunitățile  sărace,    

  OT  10   Infrastructura  de  educație  

  OT  11   Asistență  tehnică  pentru  gesDonare  program  

 • DOMENII  FINANȚATE    ÎN  CADRUL  POR  2014-‐2020  

 • 1.  Studiu  regional  de  transport  şi  mobilitate  -‐  finalizat;  2.  Sustenabilitatea   –   motor   al   dezvoltării   în   Regiunea   Vest   -‐  

  finalizat;  

  3.  Studiu   de   potențial   privind   dezvoltarea   axei   Timișoara-‐Arad  centrii  de  polarizare  ai  dezvoltării  în  Regiunea  Vest  -‐  finalizat;    

  4.  Creşterea   impactului   uDlizării   fondurilor   structurale   asupra  calităţii  vieţii  locuitorilor  din  Regiunea  Vest  -‐  finalizat;  

  5.  Servicii   pentru   creșterea   compeDDvității   și   specializare  inteligentă  în  Regiunea  Vest  –  în  curs  de  finalizare.  

     

  ELABORAREA  DE  ANALIZE  ŞI  STUDII  ÎN  REGIUNEA  VEST  

 •    

  Vă  mulţumesc  pentru  atenţie!  

  www.adrvest.ro    e-‐mail:  [email protected]  

         tel/fax:    0256  /  491981,  491923