4
14 DECEMBRIE 2013 5. Vilko Eskelinen c. Finlandei. Ho- tărîrea CEDO din 17 aprilie. http://www. echr.ru/documents/manuals/Article06/Inte- rights-Art6-manual_RUS.pdf. (Accesat la data de: 08.08.2013). 6. Guţu c. Moldovei. Hotărîrea CEDO din 7 iunie 2007. http://justice.md/le/ CEDO_judgments/Moldova/GUTU. 7. Копущу Я. Предупреждение необо- снованных задержаний граждан и пре- сечение нарушений режима содержания лиц, подвергшихся аресту за правонару- шение одно из условий соблюдения прав человека. În: Revista Naţională de Drept, nr. 6-7, 2011. 8. Сурихин П.Л. Уголовная ответ- ственность за заведомо незаконное задержание. Диссертация ккандидата юридических наук, Омск, 2001. 9. Зацепина Е.М. Уголовно-правовое обеспечение реализации назначения уголовного судопроизводства. Дис- сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Улья- новск, 2005. 10. Амосов А. Е. Незаконное лишение свободы в уголовном праве России (виды и характеристика). Диссертация на со- искание ученой степени кандидата юри- дических наук. Владимир, 2008. 11. Есаков Г .А. и др. Уголовное право России. Части Общая и особенная. Курс лекций. 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва: Изд. Проспект , 2010. 12. Преступления против правосу- дия (толкование уголовного закона. ком- ментарий статей УК Р .Ф. материалы судебной практики, статистика), под редакцией А.В. Галаховой. Москва: Нор- ма, 2005. 13. Barbăneagră A., Alecu A., Berliba V. ş.a. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chişinău: Ed. Sarmis, 2009. 14. Дадаев Х. М. Уголовная ответ- ственность за незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный, 2007. 15. Borodac A. Manual de drept penal. Partea specială. Chişinău: Tipograa. Cen- trală, 2004. 16. Brînză S., Stati V. Drept penal. Par- tea specială. Vol. II. Chişinău: Tipograa centrală, 2011. 17. Brînză S., Ulianovschi X ş.a. Drept penal. Partea specială. Chişinău: Ed. Car- tier, 2005. 18. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002. În: Monitorul Ocial al R. Moldova nr. 128-129/1012 din 13.09.2002. I ntroducere. Existenţa statului de drept presupune, în primul rînd, asigurarea ordinii de drept în societatea respectivă, combaterea contravenţionalităţii ind parte com- ponentă a activităţii de asigurare a or- dinii de drept. Combaterea contravenţionalităţii nu poate examinată fără aplicarea constrîngerii juridice faţă de autorii raporturilor juridice de conict. Toto- dată, măsurile de constrîngere juridică, inclusiv sancţiunile contravenţionale, trebuie să e aplicate în strictă confor- mitate cu procedura legală. Scopul studiului constă în analiza şi cercetarea procesului contravenţio- nal, a fazelor procesului şi a conţinutu- lui lor, pentru a elucida toate elemente- le componente, particularităţile lor de bază, precum şi temeiurile de tragere la răspundere şi de aplicare a sancţiu- nilor corespunzătoare. Actualitatea temei. Răspunderea contravenţională este o formă speci- că şi recent legiferată a răspunderii juridice, iar nerespectarea normelor dreptului contravenţional are conse- cinţe negative atît pentru cetăţeni, în particular, cît şi pentru societate, în general. Metode aplicate şi materiale utilizate. Metodele aplicate în acest studiu sînt: analiza, sinteza, compara- ţia, investigaţia ştiinţică. Materialele folosite sunt: legislaţia în domeniu a Republicii Moldova; doctrina juridică naţională, cea românească și cea rusă; manuale şi tratate. Rezultate obţinute şi discuţii. Re- publica Moldova este un stat de drept, democratic, în care cetăţenii benecia- ză de drepturile şi libertăţile consacrate prin legea fundamentală – Constituţia Republicii Moldova şi prin alte legi, dar de asemenea supunînsu-se obliga- ţiilor prevăzute de acestea, ind egali în faţa legii, şi autorităţilor publice, fără nicio discriminare. Respectarea cerinţelor de supune- re în faţa legii impune stabilirea unor reguli de conduită într-un cadru legal bine determinat, care congurează conţinutul diferitelor ramuri de drept. Încălcarea unei asemenea reguli de conduită determină aplicarea sancţi- unii prevăzute de legea în vigoare în acest scop. În sfera încălcării regulilor de con- duită stabilite prin lege, un loc aparte îl ocupă contravenţiile, acestea ind faptele (acţiunile sau inacţiunile) ili- cite ce atentează la personalitate, la drepturile şi interesele legitime ale persoanei zice sau juridice, la propri- etate, la orînduirea de stat şi cea publi- că, precum şi alte fapte ilicite pentru care legislaţia prevede răspunderea contravenţională. Prin săvîrşirea unor contravenţii se creează un raport juridic (raport juri- dic de conict), în temeiul căruia sta- tul are dreptul de a aplica vinovatului sancţiunea contravenţională prevăzută PROCESUL CONTRAVENŢIONAL: FAZELE PROCESULUI ȘI CONŢINUTUL LOR Marin MIGHEREA, doctorand SUMMARY Contravention of liability is one of the basic formes in the domain of contravention strife. For the right, accurate, convenient application of the administrative-delinquency of sanction, a major rol of importance is given to the contravention of liability. In this publication the author is trying to examine the fundamental juridical institutions of the contravention of law such as: the denition of contravention of process, the connection of syntagms „contravention of process” and „contravention of procedure”, „the stages of contravention of process and their content etc. Keywords: contravention, liability of contravention, administrative-delinquency of sanction, the process of contravention, contravention procedure, the stages of contraven- tion of law. REZUMAT Răspunderea contravenţională este una dintre formele de bază din domeniul comba- terii contravenţionalităţii. În aplicarea corectă, oportună şi legitimă a sancţiunii contra- venţionale, un rol deosebit de important îi revine procesului contravenţional. În prezenta publicaţie autorul examinează instituţiile juridice de bază ale procesului contravenţional: deniţia procesului contravenţional, raportul dintre procesul contravenţional şi procedura contravenţională, dintre fazele procesului contravenţional şi conţinutul lor etc. Cuvinte-cheie: contravenţie, răspundere contravenţională, sancţiune contravenţiona- lă, proces contravenţional, procedură contravenţională, fazele procesului contravenţional.

procesul contr

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fazele proc. contr.

Citation preview

 • 14 DECEMBRIE 2013

  5. Vilko Eskelinen c. Finlandei. Ho-trrea CEDO din 17 aprilie. http://www.echr.ru/documents/manuals/Article06/Inte-rights-Art6-manual_RUS.pdf. (Accesat la data de: 08.08.2013).

  6. Guu c. Moldovei. Hotrrea CEDO din 7 iunie 2007. http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/GUTU.

  7. . - - , - . n: Revista Naional de Drept, nr. 6-7, 2011.

  8. .. - . , , 2001.

  9. .. - . - . -, 2005.

  10. . . ( ). - - . , 2008.

  11. .. . . . . 2- , . : . , 2010.

  12. - ( . - .. , ), .. . : -, 2005.

  13. Barbneagr A., Alecu A., Berliba V. .a. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chiinu: Ed. Sarmis, 2009.

  14. . . - , . . , 2007.

  15. Borodac A. Manual de drept penal. Partea special. Chiinu: Tipografia. Cen-tral, 2004.

  16. Brnz S., Stati V. Drept penal. Par-tea special. Vol. II. Chiinu: Tipografia central, 2011.

  17. Brnz S., Ulianovschi X .a. Drept penal. Partea special. Chiinu: Ed. Car-tier, 2005.

  18. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002. n: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 128-129/1012 din 13.09.2002.

  Introducere. Existena statului de drept presupune, n primul rnd, asigurarea ordinii de drept n societatea respectiv, combaterea contravenionalitii fiind parte com-ponent a activitii de asigurare a or-dinii de drept.

  Combaterea contravenionalitii nu poate fi examinat fr aplicarea constrngerii juridice fa de autorii raporturilor juridice de conflict. Toto-dat, msurile de constrngere juridic, inclusiv sanciunile contravenionale, trebuie s fie aplicate n strict confor-mitate cu procedura legal.

  Scopul studiului const n analiza i cercetarea procesului contravenio-nal, a fazelor procesului i a coninutu-lui lor, pentru a elucida toate elemente-le componente, particularitile lor de baz, precum i temeiurile de tragere la rspundere i de aplicare a sanciu-nilor corespunztoare.

  Actualitatea temei. Rspunderea contravenional este o form speci-fic i recent legiferat a rspunderii juridice, iar nerespectarea normelor dreptului contravenional are conse-cine negative att pentru ceteni, n particular, ct i pentru societate, n general.

  Metode aplicate i materiale utilizate. Metodele aplicate n acest studiu snt: analiza, sinteza, compara-ia, investigaia tiinific. Materialele folosite sunt: legislaia n domeniu a Republicii Moldova; doctrina juridic

  naional, cea romneasc i cea rus; manuale i tratate.

  Rezultate obinute i discuii. Re-publica Moldova este un stat de drept, democratic, n care cetenii beneficia-z de drepturile i libertile consacrate prin legea fundamental Constituia Republicii Moldova i prin alte legi, dar de asemenea supunnsu-se obliga-iilor prevzute de acestea, fiind egali n faa legii, i autoritilor publice, fr nicio discriminare.

  Respectarea cerinelor de supune-re n faa legii impune stabilirea unor reguli de conduit ntr-un cadru legal bine determinat, care configureaz coninutul diferitelor ramuri de drept. nclcarea unei asemenea reguli de conduit determin aplicarea sanci-unii prevzute de legea n vigoare n acest scop.

  n sfera nclcrii regulilor de con-duit stabilite prin lege, un loc aparte l ocup contraveniile, acestea fiind faptele (aciunile sau inaciunile) ili-cite ce atenteaz la personalitate, la drepturile i interesele legitime ale persoanei fizice sau juridice, la propri-etate, la ornduirea de stat i cea publi-c, precum i alte fapte ilicite pentru care legislaia prevede rspunderea contravenional.

  Prin svrirea unor contravenii se creeaz un raport juridic (raport juri-dic de conflict), n temeiul cruia sta-tul are dreptul de a aplica vinovatului sanciunea contravenional prevzut

  PROCESUL CONTRAVENIONAL: FAZELE PROCESULUI I CONINUTUL LOR

  Marin MIGHEREA,doctorand

  SUMMARYContravention of liability is one of the basic formes in the domain of contravention

  strife. For the right, accurate, convenient application of the administrative-delinquency of sanction, a major rol of importance is given to the contravention of liability. In this publication the author is trying to examine the fundamental juridical institutions of the contravention of law such as: the definition of contravention of process, the connection of syntagms contravention of process and contravention of procedure, the stages of contravention of process and their content etc.

  Keywords: contravention, liability of contravention, administrative-delinquency of sanction, the process of contravention, contravention procedure, the stages of contraven-tion of law.

  REZUMATRspunderea contravenional este una dintre formele de baz din domeniul comba-

  terii contravenionalitii. n aplicarea corect, oportun i legitim a sanciunii contra-venionale, un rol deosebit de important i revine procesului contravenional. n prezenta publicaie autorul examineaz instituiile juridice de baz ale procesului contravenional: definiia procesului contravenional, raportul dintre procesul contravenional i procedura contravenional, dintre fazele procesului contravenional i coninutul lor etc.

  Cuvinte-cheie: contravenie, rspundere contravenional, sanciune contraveniona-l, proces contravenional, procedur contravenional, fazele procesului contravenional.

 • 15DECEMBRIE 2013

  de normele administrativ-procesuale, a unor subieci ai raporturilor adminis-trativ-procesuale, special mputernicii pentru a soluiona unele litigii concrete din domeniul administrrii de stat sau c aceast procedur de soluionare tripartit a litigiilor administrative i disciplinare (adic litigiile nscute din relaiile de subordonare) n orice organ statal i prin orice metod de organi-zare a unei astfel de soluionri. Deo-sebim urmtoarele tipuri de proceduri: procedura de soluionare a propune-rilor, a cerinelor i a plngerilor, de aplicare a stimulrilor, de soluionare a abaterilor disciplinare i procedura cu privire la contraveniile administrative [10, p. 30-31].

  Savantul ucrainean V. K. karupa, specialist n dreptul administrativ, citat de A. P. Korenev, definete procedura cu privire la contraveniile adminis-trative n felul urmtor: constituie un complex de interconexiuni ale aciu-nilor organelor special mputernicite, ndreptate spre examinarea obiectiv, la timp, deplin i sub toate aspectele a tuturor circumstanelor pentru soluio-narea cazului contravenional n strict conformitate cu legislaia, asigurnd executarea deciziei emise, precum i constatnd cauzele i condiiile care au contribuit la svrirea contraveniilor, educnd cetenii n spiritul legii, astfel nct s fie respectate i aprate dreptu-rile i interesele legitime ale persoanei i s fie asigurat ordinea de drept n stat [12]. Analiznd aceast definiie, savantul rus A. P. Korenev susine c procesul administrativ este o activita-te reglementat de normele adminis-trativ-procesuale ale unor subieci ai raporturilor administrativ-procesuale special mputernicii pentru a soluio-na unele litigii concrete din domeniul administrrii de stat [12, p. 212].

  Sintetiznd opiniile doctrinare enunate mai sus, specialistul autohton S. Furdui susine c procesul adminis-trativ constituie totalitatea normelor care reglementeaz organizarea com-petent i activitatea organelor admi-nistraiei de stat i a jurisdiciei admi-nistrative, n situaiile n care acestea soluioneaz conflicte de natur con-travenional. Aceast definire se ba-zeaz pe faptul c respectiva activitate este reglementat de normele de drept de procedur i astfel stabilirea faptei juridice, precum i realizarea drepturi-lor i obligaiilor subiectelor relaiilor juridice se efectueaz numai n confor-mitate cu ordinea strict reglementat de legea procesual, care include nor-mele administrativ-procesuale respec-tive [4, p. 179].

  iar subiectul activ al contraveniei de-vine subiect pasiv al rspunderii con-travenionale i este obligat s suporte sanciunea pentru contravenia svri-t [5, p. 57].

  Raportul juridic apare astfel ca relaie social reglementat prin in-termediul normelor juridice, relaie n care subiecii snt titularii de drepturi i obligaii prevzute n norme, drepturi care pot fi realizate, la nevoie, cu aju-torul organelor de stat. Statul ns nu poate trage la rspundere contraveni-onal direct persoana, deoarece aceasta nu are drept de aplicare automat, ci va cere pedepsirea pe calea unei proceduri speciale, prevzute de lege.

  Printr-o asemenea ordine se con-tureaz un raport de procedur ntre diferii subieci care au anumite drep-turi i obligaii. Termenul de procedur este derivat din latinescul procedere, care nseamn a progresa, a avansa, a evalua, forma legal de a proceda n cazuri determinate de lege.

  Definirea procesului contraveni-onal a fost dat de un grup de autori din Federaia Rus, care snt de pre-rea c acesta reprezint activitatea re-glementat de lege pentru soluionarea litigiilor dintre prile raportului con-travenional [14, p. 16].

  O alt definire a procesului con-travenional, la fel dat de autori rui, este urmtoarea: Proces administrativ ca mod de reglementare a activitii de drept a organelor administrrii de stat [15, p. 63].

  Muli savani n domeniul admi-nistrativ trateaz mai larg noiunea de proces contravenional ca activitate a organelor de stat i a celor publice, reglementate de normele administra-tiv-procesuale, pentru soluionarea sarcinilor individuale concrete n do-meniul administrrii de stat prin con-cursul mputernicirilor legal delegate [13, p. 11].

  Prof. V. Guuleac face referire la savantul rus S. I. Kotiurghin, care de-finete procesul administrativ drept ac-tivitatea unor organe statale i obteti, special mputernicite pentru a efectua cercetarea administrativ, examinarea i emiterea deciziilor privind cazul contravenional n limitele dreptului administrativ [9, p. 327].

  Autorul G. I. Petrov remarc c no-iunile proces i procedur interacio-neaz ca un ntreg cu o parte a ntregu-lui: procedura este parte a procesului, iar procesul totalitatea procedurilor [9, p. 320].

  Ali specialiti n dreptul adminis-trativ snt de prerea c procesul admi-nistrativ este o activitate, reglementat

  de legea contravenional n vigoare [3, p. 12].

  Raportul contravenional apare astfel ca o relaie social reglementa-t prin intermediul normelor juridice, relaie n care subiectele sau titularii de drepturi i obligaii prevzute de aceste norme dispun de drepturi care pot fi realizate, la nevoie, cu ajutorul organelor de stat [7, p. 124].

  De menionat c n Legea contra-venional din 29 martie 1985, noi-unea contravenie administrativ era prevzut n art. 9, care stipula urm-toarele: Contravenia administrativ se consider fapta (aciunea sau in-aciunea) ilicit ce atenteaz la per-sonalitate, la drepturile i interesele legitime ale persoanelor fizice i celor juridice, la proprietate, la ornduirea de stat i la ordinea public, precum i alte fapte ilicite pentru care legislaia prevede rspunderea administrativ [2, art. 9].

  n noul Cod contravenional, adop-tat la 24 octombrie 2008 i intrat n vigoare la 31 mai 2009, denumirea de Contravenii administrative este substituit cu definiia Contraven-ie. La fel, codul prevede i noiunea de contravenie care se deosebete de cea precedent. n art. 10 din noua lege contravenional, constituie contraven-ie: fapta aciunea sau inaciunea ili-cit cu un grad de pericol social mai redus dect infraciunea, svrit cu vinovie, care atenteaz la valorile so-ciale ocrotite de lege, este prevzut n prezentul cod i este pasibil de sanci-une contravenional [1, art. 10].

  Apariia raportului juridic de drept contravenional este condiionat de intrarea n vigoare a normei juridice contravenionale. n doctrina juridic naional, se disting dou tipuri de ra-porturi: raport juridic de conformare i raport juridic de conflict.

  Raporturile de conformare apar odat cu intrarea n vigoare a normei juridice i constituie respectarea legis-laiei contravenionale de ctre subiec-ii dreptului destinatarii legii, care sunt obligai s respecte legea. Atta timp ct subiectul dreptului contraven-ional se afl n raport de conformare cu prevederile legale, fa de el poate fi aplicat numai convingerea, ca metod de asigurare a ordinii de drept.

  Raporturile de conflict (de contra-dicie) apar n cazul nclcrii preve-derilor legii contravenionale. n aces-te cazuri, eficiena convingerii este epuizat i apare temeiul juridic de a aplica constrngerea ca metod de ad-ministrare. Statul, fiind subiect activ, impune rspunderea contravenional,

 • 16 DECEMBRIE 2013

  n literatura de specialitate, proce-dura administrativ este definit ca ac-tivitatea organelor de stat reglementat de normele administrativ-procesuale, avnd scopul s examineze cazurile cu privire la contraveniile administrative i, n anumite situaii, s aplice sanci-uni administrative.

  n literatura juridic romn, noi-unea de procedur contravenional este definit ca activitatea organului competent ce presupune aprecierea ct mai corect a pericolului social al faptei, justa individualizare i aplicare corect a sanciunii, avndu-se n ve-dere cauzele care exclud sau nltur caracterul contravenional al faptei, sau rspunderea contravenional a fptuitorului [6, p. 68].

  Autorii de drept administrativ, re-prezentani ai doctrinei ruse, ucraine-ne, beloruse consider c procedura cu privire la contraveniile administrative este o activitate reglementat de le-gislaia n vigoare a organelor statale (persoanelor cu funcie de rspundere) ce constau n intentarea, cercetarea i soluionarea cazurilor cu privire la contraveniile administrative, precum i executarea deciziilor de aplicare a sanciunilor administrative, avnd ca scop meninerea ordinii publice i pre-venirea de noi contravenii. Autoarea din Federaia Rus N. . Kileashanova menioneaz c procesul contravenio-nal reprezint activitatea reglementa-t de legislaia n vigoare pentru solui-onarea litigiilor dintre prile raportu-lui contravenional i pentru aplicarea msurilor de impunere a statului sau prin constrngerea din partea statului [11, p. 399].

  n literatura de specialitate autoh-ton, procedura n cazurile cu privire la contraveniile administrative (pro-cedura contravenional) este definit ca o activitate reglementat de lege, desfurat de ctre organele (persoa-nele cu funcii de rspundere) mpu-ternicite, cu participarea prilor i a altor persoane ca titulari de drepturi i obligaii, avnd ca scop constatarea i examinarea cazurilor contraveniona-le, aplicarea i executarea sanciunilor contravenionale, astfel nct s se asi-gure ordinea de drept, precum i ap-rarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor [3, p. 16].

  Odat cu intrarea n vigoare a Co-dului contravenional al Republicii Moldova (31 mai 2009), este definit noiunea de proces contravenional, re-glementat n art. 374, care prevede c: Procesul contravenional reprezint totalitatea de norme din prezentul cod care reglementeaz procedura contra-

  venional [1, art. 374 alin. (1) - (2)].Din definiia procesului contraven-

  ional putem distinge urmtoarele tr-sturi ale procedurii contravenionale:

  - n primul rnd, procedura contra-venional este o totalitate de norme juridice procesuale ce conin reguli de aplicare a normelor materiale ale drep-tului contravenional;

  - n al doilea rnd, normele juridi-ce se aplic numai n caz de apariie a raporturilor juridice generale de fapta contravenional comis;

  - n al treilea rnd, procedura con-travenional presupune o activitate a organelor abilitate privind: preveni-rea, curmarea sau constatarea faptei contravenionale, examinarea cazului contravenional i emiterea deciziei asupra cazului, atacarea deciziei i re-vizuirea cazului, punerea n executare a deciziei privind aplicarea sanciunii contravenionale;

  - n al patrulea rnd, att coninutul acestei activiti, ct i organele abi-litate s examineze cazul i s emit decizia asupra cazului, alte pri ale procedurii contravenionale snt strict stabilite de legislaia contravenional n vigoare;

  - n al cincilea rnd, procedura con-travenional are ca scop i reeducarea contravenientului, constatarea cauze-lor i condiiilor n care s-a comis con-travenia.

  Ne atam opiniei expuse de prof. V. Guuleac, care definete mai larg noiunea procedurii contravenionale. Astfel, n opinia profesorului, proce-dura contravenional este o form de manifestare a procesului contraven-ional care este o totalitate de norme juridice procesuale, ce constituie me-canismul de realizare a normelor ma-teriale ale dreptului contravenional, prin care snt protejate valorile sociale din domeniul combaterii contravenio-nalitii, activitatea executiv a orga-nelor abilitate, reglementat de legis-laia n vigoare, privind prevenirea i curmarea de contravenii, constatarea i examinarea faptei contravenionale, aplicarea sanciunilor contravenionale i executarea deciziilor respective, re-socializarea contravenientului i stabi-lirea cauzelor i condiiilor care favo-rizeaz comiterea de noi contravenii [5, p. 208].

  n continuare, precizm c proce-dura contravenional are scopul de elaborare a unui mecanism bine chib-zuit, legitim de realizare a normelor materiale ale dreptului contravenio-nal privind aplicarea corect a msu-rilor de constrngere statal, inclusiv a sanciunilor contravenionale pentru

  asigurarea executrii deciziilor i de aplicare a pedepsei contravenionale.

  Procedura contravenional are ca scop i soluionarea complet i obiec-tiv a cazului contravenional, astfel nct persoana vinovat s fie sancio-nat conform legii n vigoare i nicio persoan s nu fie sancionat pe ne-drept, adic s nu se ncalce legea i aplicarea ei corect, fapta contraveni-onal comis trebuie ncadrat juridic corect, nct s nu se ajung la sanci-onarea persoanei care n realitate nu a comis o fapt contravenional.

  Scopurile procedurii contravenio-nale, n tiina juridic, mai snt defi-nite ca sarcini, deci de aici rezult c procedura are anumite sarcini. Codul cu privire la contraveniile administra-tive din 29.03.1985 (art. 232) stipula c sarcinile procedurii n cazurile cu privire la contraveniile administrative sunt: clarificarea la timp, sub toate as-pectele, deplin i obiectiv a mpreju-rrilor fiecrui caz; soluionarea lui n strict conformitate cu legislaia; asi-gurarea ndeplinirii hotrrii adoptate; stabilirea cauzelor i condiiilor care au condus la comiterea contraveniilor administrative; prevenirea contraven-iilor; educarea cetenilor n spiritul respectrii legilor, ntririi legalitii [2, art. 232].

  Potrivit legislaiei n vigoare, pu-tem distinge urmtoarele sarcini ale procedurii contravenionale:

  clarificarea la timp, sub toate as-- pectele, deplin i obiectiv a mpreju-rrilor fiecrui caz;

  soluionarea cazului contraveni-- onal n strict conformitate cu legisla-ia n vigoare;

  asigurarea executrii hotrrii - adoptate privind aplicarea sanciunilor contravenionale;

  stabilirea cauzelor i condiiilor - care favorizeaz comiterea contraven-iilor;

  prevenirea contraveniilor; - educarea cetenilor n spiritul -

  respectrii legilor, al ntririi legalitii [1, art. 1; 2].

  Aceste sarcini contribuie nemij-locit la atingerea scopului procedurii contravenionale.

  Le vom examina succint pe fiecare.Clarificarea la timp a mprejur-

  rilor fiecrui caz nseamn, n primul rnd, respectarea termenelor prevzute n art. 30, 34, 36, 450, 453, 454, 468, 469, 475, 478 din Codul contravenio-nal al RM.

  Clarificarea deplin i obiectiv a mprejurrilor fiecrui caz nseamn c n procesul constatrii faptei co-mise i al cercetrii cazului, n baza

 • 17DECEMBRIE 2013

  probelor acumulate, respectnd strict principiile de baz ale dreptului con-travenional i ale procedurii contra-venionale, este necesar s se stabi-leasc: a fost sau nu nclcat norma material a dreptului contravenional; vinovia fptuitorului; fptuitorul este sau nu subiect al rspunderii con-travenionale; circumstanele agra-vante i cele atenuante ale faptei.

  Soluionarea cazului n strict conformitate cu legislaia n vigoare nseamn c pe lng cercetarea co-rect i sub toate aspectele a cazului contravenional, decizia cu privire la aplicarea sanciunii contravenionale trebuie s fie adoptat n strict co-respundere cu cerinele legislaiei n vigoare, iar tipul i severitatea sanciu-nii contravenionale aplicate trebuie s corespund gradului de pericol social al faptei comise.

  Asigurarea executrii hotrrii adoptate este o sarcin de baz a pro-cedurii contravenionale. Sanciunea contravenional i va atinge scopul doar dac hotrrea respectiv este lu-at la timp i pe deplin executat. Pen-tru ca aceast sarcin s fie realizat, este necesar, n primul rnd, anunarea la timp a deciziei asupra cazului i n-mnarea copiei de pe decizie n decurs de 3 zile; n al doilea rnd, respectarea prescripiei de executare a deciziilor cu privire la aplicarea sanciunilor contra-venionale.

  Stabilirea cauzelor i condiii-lor care favorizeaz comiterea con-traveniilor, ca sarcin a procedurii contravenionale, asigur efectuarea profilaxiei generale a contraveniona-litii i prevenirea altor contravenii. Potrivit Codului contravenional, pro-curorul, agentul constatator, la stabi-lirea pedepsei, determin cauzele i condiiile care au favorizat svrirea contraveniei, i, n caz de necesitate, sesizeaz autoritatea respectiv sau persoana cu funcie de rspundere. n decurs de 30 de zile, persoana cu funcie de rspundere sesizeaz, n modul stabilit de lege, informeaz instana de judecat, procurorul sau agentul constatator despre msurile ntreprinse.

  Sarcinile procedurii contraveni-onale, practic, determin i fazele ei. Potrivit opiniei mprtite de majori-tatea autorilor din domeniu, procedura contravenional poate fi divizat n urmtoarele faze:

  - constatarea faptei contraveniona-le, pornirea procesului contravenional i cercetarea cazului;

  - examinarea cauzei i emiterea de-ciziei la caz;

  - atacarea deciziei emise i reexa-minarea ei, dup caz;

  - executarea deciziei (hotrrii) pri-vind aplicarea sanciunii contravenio-nale;

  - reeducarea contravenientului, precum i lichidarea cauzelor i condi-iilor ce favorizeaz comiterea de con-travenii [5, p. 261-264].

  Concluzii. n scopul aplicrii corecte i legale a sanciunii contra-venionale, ca form de constrngere statal pentru contravenia comis cu vinovie, este necesar nu numai de-terminarea corect a normei materiale nclcate (ncadrarea juridic a faptei comise), ci i respectarea strict a pro-cedurii respective.

  Sanciunea contravenional va fi aplicat legal numai n cazul n care vor fi respectate urmtoarele prevederi ale procedurii contravenionale:

  s fim n prezena coninutului - constitutiv al contraveniei comise (obiectul, latura obiectiv, subiectul, latura subiectiv);

  examinarea cauzei i emiterea - deciziei (hotrrii) de aplicare a sanc-iunii contravenionale s fie efectuat de ctre organul mputernicit (art. 393 CC al RM);

  s fie aplicat o pedeaps con-- travenional prevzut de lege (art. 32 CC al RM) i n limitele sanciunii contraveniei comise;

  decizia privind aplicarea sanc-- iunii contravenionale s fie emis (adoptat) n limitele termenului de prescripie (art. 30 CC al RM);

  la emiterea deciziei s fie luate - n consideraie circumstanele stipu-late n art. 41-46 din Codul contra-venional al RM.

  Recenzent: Victor GUULEAC,

  dr., prof. univ.

  Referine bibliografice

  Surse n limba romn 1. Codul contravenional al Republi-

  cii Moldova, adoptat prin Legea nr. 218-XVI din 24.10.2008. n: Monitorul Ofici-al al Republicii Moldova, nr. 3-6/15 din 16.01.2009.

  2. Codul cu privire la contravenii-le administrative al Republicii Moldova, adoptat la 29. 03. 1985. n: Vetile Sovietu-lui Suprem i ale Guvernului RSSM, nr. 3 din 1985, art. 47 (abrogat).

  Furdui S. 3. Procedura n cazurile cu privire la contraveniile administrative. Chiinu: Editura Centru de Drept, 2000.

  Furdui S. 4. Dreptul contravenional. Manual. Chiinu: Cartier Juridic, 2005.

  Guuleac V. 5. Tratat de drept contra-venional. Chiinu: Tipografia Central, 2009.

  iclea Al., Trcil I. D., Stan I. 6. Rspunderea contravenional: Teorie. Practic judiciar. ndrumar de constatare i sancionare a contraveniilor. Legislaie. Ed. revz. i adug. Bucureti: Atlas Lex, 1996.

  Vrabie C. 7. Teoria general a dreptu-lui. Iai, 1993.

  Surse n limba rus . ., . . 8. -

  - . : , 1989.

  . . 9. - : . . Chiinu: Elena V. I. SRL, 2007.

  . . 10. - -- . : , 1998.

  . . 11. -- . : -, , 2004.

  . . 12. - . ., . 1. : , 1996.

  . . 13. . , 1986.

  . . 14. - . : - , 1964.

  . . 15. -- . : , 1972.