Click here to load reader

PROCEDURA SSM

  • View
    8.774

  • Download
    60

Embed Size (px)

Text of PROCEDURA SSM

Se aproba DIRECTOR GENERAL/ PRESEDINTE CCSM ..................

INSTRUCTIUNI PROPRIIPRIVIND REGLEMENTARILE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

IANUARIE 2007

1.0 = SCOP =1.1

1

Prezentele instructiuni proprii stabilesc modul de detaliere si particularizare ale prevederilor Legii nr.319/2006 securitate si sanatate in munca, ale prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 (aprobate prin H.G. nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene, in Romania, ale Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in functie de particularitatile sistemului de munca din cadrul SC. MOARO TRADING S.R.L., denumit in continuare Angajator.

2.0 = DOMENIUL DE APLICARE =2.1Instructiunile proprii se aplica lucratorilor proprii, personalului temporar angajat, personalului extern, clientilor, subcontractantilor si vizitatorilor pe intreg teritoriul Angajatorului, conform Cap.4.0.

3.0 = TERMENI SI DEFINITII =3.1 Potrivit prevederilor art.13 lit.e) din Legea nr.319/2006, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, Angajatorul are obligatia sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritual prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;angajatorului. 3.2 Termenii si definitiile stabilite de legislatia de securitate si sanatate in munca, in viguare la data elaborarii prezentelor instructiuni proprii, sunt prezentate in Anexa nr.4. 3.3 Prescurtari : SSM Securitate si sanatate in munca. CSSM Comitetul de securitate si sanatate in munca. SSM-SU Compartimentul de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta (cu competente de serviciu intern de prevenire si protectie). SEPP Serviciul Extern de Prevenire si Protectie. SMSSM Sistemul de management de securitate si sanatate in munca. RRL Registrul reglementarilor legale.

4.0 = INSTRUCTIUNI PROPRII =4.1 = PREVEDERI GENERALE = Instructiunile proprii privind reglementarile interne de securitate si sanatate in munca se aplica tuturor lucratorilor proprii, personalului temporar angajat, personalului extern, clientilor, subcontractantilor si vizitatorilor pe intreg teritoriul Angajatorului. Instructiunile proprii sunt elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr.319/2006 securitate si sanatate in munca, ale prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 (aprobate prin HG nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene, in Romania, ale Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca. In acceptiunea Legii, securitate si sanatate in munca constituie ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca. 4.1.1 = CODUL MUNCII = Potrivit prevederilor Codului Muncii, in cadrul propriilor responsabilitati Angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii lucratorilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru asugurarea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si protectie in intreprindere si/sau unitate. Angajatorul va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire: a) Evitarea riscurilor; b) Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c) Combaterea riscurilor la sursa;

2

d) Adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea e) f) g) h) i)4.1.2 echipamentelor si metodelor de munca si de productie, in vederea atenuarii, cu precadere, a muncii monotone si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii; Luarea in considerare a evolutiei tehnicii; Inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos; Planificarea prevenirii; Adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala; Aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare; = OBLIGATIILE ANGAJATORULUI =

In cadrul responsabilitatilor sale stabilite de Legea nr.319/2006 securitate si sanatate in munca,ale prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 (aprobate prin HG nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene, in Romania, ale Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii in munca, Angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru: Asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor; Prevenirea riscurilor profesionale; Informarea si instruirea lucratorilor; Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

a) b) c) d)

Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile de mai sus pe baza urmatoarelor principii a) b) c) d) e) f) g) h) i)generale de prevenire: Evitarea riscurilor; Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; Combaterea riscurilor la sursa; Adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminant si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii; Adaptarea la procesul tehnic; Inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos; Dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca; Adoptarea in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala; Furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

Tinand seama de natura activitatilor si de particularitatile sistemului de munca dinintreprindere si/sau unitate, Angajatorul are obligatia:

a) Sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor b)de munca, a substantelor sau a preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca; Ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice; Sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini; Sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca; Sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

c) d) e)

3

In situatia in care in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe a) b) c) d)intreprinderi si/sau unitati, Angajatorii acestora au urmatoarele obligatii: Sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor; Sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor; Sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale; Sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenireaaccidentelor de munca si a bolilor profesionale, Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) Sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor; b) Sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii; c) Sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale; d) Sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunator functiilor exercitate; e) Sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritual prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor; f) Sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe; g) Sa ia masuri pentru asigurarea de materiale neceare informatii si instruirii lucratorilor, cu