Click here to load reader

PROCEDURA privind fundamentarea, incasarea si evidenta ... · PDF file PROCEDURA privind fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor aferentaprocesului deInvatamant COD VAl PO.12

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROCEDURA privind fundamentarea, incasarea si evidenta ... · PDF file PROCEDURA privind...

 • Str. MU2idi or. 2,1~i. 700399 Tel: 0232/210.310; Fax: 0232JZl 0.3 10 [·mail: s~rclllrial(i~univ:lJ)\\Iloma.r()

  www.ullivapollnnia.f0

  Universitatea n.ApoJlonia"din la~i EUROPEA...'1 BUSINESS ASSEMBLY, prin SOCRAfES CO~

 • ·.~....!I....'L. ~~ ""

  Universitatea "Apollonia" din Ia~i EUROJ)EAN BUSINess ASSEMBLY, prin SOCRA1'ES COMMJlrEE OF OXfORD, a deciMat

  UNIVERSI'l'ATEA APOLLONiA "BEST REGIONAL UNIVERSITY"

  SIr. Muzich .rr. 2, la~i. 100399 Tel; 01321210.310; Fax: 02321210.310 E·U\;.III: [email protected]

  www.univapollonia.ro

  INDICATORUL APROBARILOR SI AL REVIZITLOR

  Nr. RevizialData Nr.capitolului Continutul NUME SI PRENUME aplicarii ~ial paginilor modificarii

  crt. revizuite Elaborat Verificat Avizat Aprobat

  1. Procedura Elaborare completa editia 1

  >

  ,-

  ~

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  1. Scop

  1.1. Stabilirea modalitati1or ~i a responsabilitatilor privind fundamentarea, incasarea ~l evidenta taxelor aferente procesului de invatamant.

  1.2. Instituirea unei proceduri unitare care: • Sa sprijine conducerea departamentelorlfacultatilor in fundamentarea taxelor aferente procesului de invatamant astfel incat sa se asigure acopelirea cheltuielilor domeniilorl programelor de studii;

  Sa ajute beneficiarii serviciilor educationale in achitarea obligatii1or financiare; • Sa ajute reprezentantii prestatorului de servicii educationale (personalul responsabil cu incasarea taxelor ~i secretariatele) in gestiunea corecta, operativa ~i unitara a contravalorii serviciilor prestate;

  Sa asigure interfata intre persona luI cu atributii de incasare a taxelor ~i secretariate;

  2. Termeni ~i abrevieri

  Termenii sunt in conformitate cu cele hotarate in cadrul Universitatii Apollonua din Ia~i. In prezenta procedura sunt utilizate urmatoarele abrevieri ~i definitii:

  · su - Senatul Universitatii Apollonia; • CA - Consiliul de Administratie; • CQ - Consiliul Calitatii; • DAC ~'Departamentul pentru Asigurarea Calitatii; • MRF - Managementul Resurselor Financiare; • BF - Biroul Financiar-Contabilitate;

  2

  mailto:[email protected] http://www.univapollonia.ro

 • Universitatea "Apollonia" din la~i EUR01'EAN BUSlNESS ASSEMBLY, prin SOCRATES COMMI'rrEE OF OXfORD. a declarat

  UNIVER$l1'ATE,\ APOLLONIA "BEST REGIONAL UNIVERSITY"

  SIr. Mwdcii Ill'. 2.la~i.7(j039') Tel: 02321210.3 to; Fax: 02321210.310 t-TIlaiJ: [email protected])Olloniu

 • Universitatea "ApoJlonia" din la~i EUROPEAN BUSiNESS ASSEMBLY, prin SOCRATES COMMITTEE OF OXfORD. a dedarat

  UNIVERSiTATEA r\POLLONiA ,,BEST REGIONAL UNIVERSfry"

  SI!.Muzicii nt. 2, la~i, 70Q399 Tel: 0232/210.310; Fax: 0232}2lOJlO E.mail: scc{[email protected]&p\liJouja.f

 • Universitatea "ApoJlonia" din la~i EUROPEAN BUSINESS ASSEMBLY, prin SOCRATES COMMITTEE OF OXFORD. a dedarat

  UN1VERSll'AJ'EA AT'OLLOl%\ ,,B£ST REGIONAL UNiVERSITY"

  sU'. Mwdcii nl. 2, Ill~i. 70039() Tel; fJ232/2 10.310; Fa,,; 02321210.310 E-mail: seCf\[email protected]\.ia.ro

  www.univapollonia.ro

  Emiterii In 2 exemplare a chitantei care confirma efectuarea platii, numal dupa completarea exacta a datelor; Incasarii corecte a taxelor in numerar Rambursarii taxelor, in conformitate cu solicitarea studentului Dupa operarea rambursarii, casierul are obligatia de a lista Raportul de casa din WinMentor, la care anexeaza cererea, acestea urmand a fi pastrate la BF.

  3.10. Persoana din cadrul BF desemnata cu evidenta achitarii taxelor poarta raspunderea:

  Preluarii situatii10r centralizatoare de la facultati/departamente, pentru inregistrarea debitorilor din taxe;

  • Evidenta achitarii taxelor, dobanzilor prin toate modalitatile (numerar, virament, mandat);

  • Evidenta nominala ~i centralizata a rambursarii taxelor; Confruntarii situatiei debitorilor cu secretarul de facultate sau persoana desemnata de fialiatrteeJil'lllilmellir

 • Universitatea "ApoJlonia" din la~j EUROPEAN BUSINESS ASSEMBLY, p.rin SOCRAfES COMMITTEE OF OXfORD, a dcdarat

  UNIVER$lTATEA APOLLONIA ,,BEST REGlONAL UNNMSITY"

  Su Mll2ici\ nT, 2, .Ia~i, 700399 Thl: 02321210.310; fax: 02321210.31.0 [ .•mail: sCI..).

 • •~~ ..•u Universitatea "Apollonia" din la~iEUROPEAN BUSINESS ASSEMBLY, prin SOCRATES COMMITTEE OF OXfORD, a declaratUN1VERSITATEA Al'OLLONIA ,,BEST REGlONAL UNIVERSITY'SU'.Muzicii lit. 2, la~L 700J99TeL 02321210.310; FaJ

 • Universitatea "Apollo.nia" din Ia~i EUROPEAN BUSINESS ASSEMBLY, prin SOCRATES COMMlTl'EE OF OXFORD, a dcclann

  lJN)VERS1TATEA MOLl ONtA "BEST REGIONAL UNIVERSITY"

  Str.Muzicli nT. 2, la~i, 700399 Tel: 02321210.310; Fax; 02321210.310 E-mail: [email protected]!lol1ia..ro

  www.univapollonia.ro

  5. Referinte

  1. Carta UniversWitii Apollonia din Iasi; 2. Legea Educatiei Nationale m.lI20 11 ; 3. Regulament prind activitatea profesionala a studenti10r in baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS);

  I

  6. Modificare

  Pentru modificarea acestei proceduri este responsabil Pre~edintele Consiliului de Administratie. Modificarile sunt supuse avizarii DAC/CQ, CA ~i aprobarii su. Modificari se pot face ~i la initiativa Comisiei Buget-Finante a Senatului universitar.

  --.--

  .. 8

  http://www.univapollonia.ro