Click here to load reader

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU ... · PDF file2. W zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 r. ż do czasu objęcia

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROCEDURA ORGANIZOWANIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU ... · PDF file2. W zajęciach z zakresu...

1

PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 2. Rozporzdzenie MEN z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania

rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635) 3. Statut Przedszkola nr 1 w wierklanach

CELE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

1

1. Zajcia wczesnego wspomagania rozwoju maj na celu pobudzanie psychoruchowego i spoecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepenosprawnoci do podjcia nauki w szkole.

2. Wielospecjalistyczna i skoordynowana pomoc dziecku niepenosprawnemu i jego rodzinie.

3. Stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego i emocjonalnego dziecka. 4. Wyrwnywanie wystpujcych u dziecka deficytw rozwojowych. 5. Wspomaganie rozwoju dziecka w jego rodowisku poprzez ksztatowanie

podanych postaw i zachowa.

ADRESACI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 2

1. Do wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane s dzieci na podstawie opinii

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez zesp orzekajcy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

2. W zajciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane s dzieci w wieku od 2,5 r. do czasu objcia ich obowizkiem szkolnym.

ZESP WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

3

1. Zesp wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoywany przez dyrektora przedszkola.

2. W skad zespou wchodz osoby posiadajce przygotowanie do pracy z maymi dziemi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 1) pedagog posiadajcy kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepenosprawnoci

dziecka; 2) psycholog; 3) logopeda; 4) terapeuta SI.

3. Prac zespou koordynuje dyrektor przedszkola.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WCZESNEGO

WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU NR 1 W WIERKLANACH

2

ZADANIA ZESPOU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 4

1. Ustalanie harmonogramu dziaa wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny

dziecka. 2. Opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania

rozwoju dziecka, z uwzgldnieniem dziaa wspomagajcych rodzin dziecka. 3. Dokonywanie oceny efektywnoci i analizowanie skutecznoci pomocy z zakresu

wczesnego wspomagania udzielanej dziecku i jego rodzinie. 4. Wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wspomagania rozwoju

dziecka stosowanie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych dziaa.

5. Wsppraca z instytucjami wspierajcymi rozwj dziecka na przykad Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn itp.

6. Zesp wsppracuje z rodzin dziecka poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie instruktau i porad w zakresie pracy z dzieckiem w warunkach domowych.

7. Zesp dokumentuje dziaania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzi dokumentacj indywidualn dla kadego dziecka.

ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

5

1. Organizacj nadzoruje dyrektor Przedszkola nr 1 w wierklanach. Wnioski w sprawie objcia dziecka zajciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane s przez cay rok szkolny. Wnioski te zoone do 10 dnia kadego miesica umoliwi podjcie terapii z pierwszym dniem kolejnego miesica.

2. Zajcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje si w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesicu. Wymiar tych godzin ustala dyrektor Przedszkola nr 1 w wierklanach. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgod organu prowadzcego, miesiczny wymiar godzin zaj w ramach wczesnego wspomagania moe by wyszy.

3. Zajcia w ramach wczesnego wspomagania s prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodzin lub w grupie innych dzieci objtych wczesnym wspomaganiem. Liczba tych dzieci nie moe przekracza 3.

4. Zajcia odbywaj si wedug ustalonego harmonogramu zaj. Harmonogram jest zgodny z organizacj danego roku szkolnego.

5. W przypadku kiedy placwka nie zatrudnia specjalistw odpowiednich do rodzaju niepenosprawnoci dziecka, dyrektor moe odmwi przyjcia dziecka na WWRD.

DOKUMENTACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA

6

1. Zesp wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzi szczegow dokumentacj dla kadego dziecka, obejmujc: a) opinia o potrzebie zaj WWRD,

3

b) wniosek rodzica do dyrektora o zorganizowanie dziecku zaj na terenie placwki (Zacznik nr 1),

c) zarzdzenie dyrektora o powoaniu zespou wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

d) owiadczenie rodzicw dotyczce korzystania z zaj wczesnego wspomagania wycznie na terenie przedszkola nr 1 w wierklanach lub ewentualnie o korzystaniu z w/w zaj na terenie innej placwki (Zacznik 2a lub 2b)

e) owiadczenie o zaywaniu rodkw farmakologicznych (Zacznik nr 3) f) owiadczenie rodzicw/prawnych opiekunw o uczestnictwie z dzieckiem

w zajciach WWR (Zacznik nr 4), g) harmonogram zaj dziecka, h) kontrakt zawarty midzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka a

zespoem (Zacznik nr 5), i) harmonogram spotka z rodzicami (Zacznik nr 6), j) indywidualny program WWRD, k) dziennik zaj pracy z dzieckiem, l) inna specjalistyczna dokumentacja dot. dziecka, m) owiadczenie zespou dotyczce ochrony danych osobowych dziecka

(Zacznik nr 7). 2. Ponadto zesp szczegowo dokumentuje dziaania prowadzone w ramach

programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, ktry zawiera: 1) imi i nazwisko dziecka; 2) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz

dat wydania tej opinii; 3) ocen sprawnoci dziecka w zakresie: motoryki duej i integracji

sensorycznej, motoryki maej, komunikacji, procesw poznawczych, rozwoju emocjonalnego i zachowania;

4) analiz postpw oraz trudnoci w funkcjonowaniu dziecka. 3. Program okrela w szczeglnoci:

1) sposb realizacji celw rozwojowych; 2) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu; 3) sposb oceny postpw dziecka.

PRAWA I OBOWIZKI RODZICW 5

1. Rodzice/ opiekunowie prawni maj prawo do:. .

a) udziau w zajciach prowadzonych z ich dzieckiem. b) rzetelnej informacji dot. potrzeb i moliwoci rozwojowych dziecka oraz

instruktau i porad w zakresie pracy w warunkach domowych. c) indywidualnych, wczeniej ustalonych spotka z terapeutami.

2. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowizani s do: a) zapewnienia dziecku systematycznego udziau w zajciach. b) punktualnego przyprowadzania dzieci na zajcia.

4

c) cisej wsppracy z zespoem specjalistw w zakresie kontynuowania terapii w warunkach domowych.

a) przekazywania informacji/ dokumentacji dot. stanu zdrowia dziecka, diagnoz, realizowanych innych form terapii.

b) telefonicznego lub osobistego zgaszania przewidywanej nieobecnoci dziecka.

SPOSB PREZENTACJI PROCEDUR

6

1. Zapoznanie rodzicw z obowizujcymi w placwce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrzeniu kadego roku szkolnego oraz poprzez stron internetow.

2. Zapoznanie nauczycieli z treci procedur poprzez zarzdzenie nr PS1.011.029.2017.

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE

7

1. Wszystkich zmian w opracowanych procedurach moe dokona z wasnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej Dyrektor przedszkola. Wnioskodawc tych zmian moe by rwnie Rada Rodzicw. Proponowane zmiany nie mog by sprzeczne z prawem.

Procedura obowizuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

Opracowanie: Zesp ds. niepenosprawnoci

i pomocy psychologiczno pedagogicznej:

.

.

....

5

Zacznik nr 1

Wnioskodawca wierklany, dn. ..

(imiona i nazwiska rodzicw/prawnych opiekunw)

(adres zamieszkania)

Dyrektor Przedszkola nr 1 w wierklanach

Zwracam si z prob o zorganizowanie zaj wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka dla mojego/mojej syna/crki .,

uczszczajcego/uczszczajcej do Przedszkola nr 1 w wierklanach.

Do wniosku doczam opini wydan przez zesp orzekajcy Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce Leszczynach.

..

Podpis rodzicw/prawnych opiekunw

Zgoda dyrektora Przedszkola nr 1 w wierklanach na realizacj w/w zaj.

..

(data i podpis dyrektora)

6

Zacznik nr 2a

wierklany, dn. ..

Owiadczenie

Owiadczam, e moje dziecko .

nie korzysta z zaj wczesnego wspomagania rozwoju w innych placwkach.

..

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

7

Zacznik nr 2b

wierklany, dn. .

Owiadczenie

Owiadczam, e moje dziecko .

uczszcza na zajcia wczesnego wspomagania rozwoju w .

W zwizku z powyszym nie bdzie korzystao

z w/w zaj w Przedszkolu nr 1 w wierklanach.

..

(podpis rodzica)

8

Zacznik nr 3

wierklany, dn. .

Owiadczenie

Owiadczam, e moje dziecko . nie zaywa

adnych rodkw farmakologicznych / zaywa nastpujce rodki farmakologiczne:

..

(podpis rodzica)

9

Zacznik nr 4

wierklany, dn. .

Owiadczenie rodzica

Owiadczam, e bd uczestniczy/uczestniczya z moim dzieckiem na zajciach

Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka organizowanych na terenie Przedszkola nr 1

w wierklanach zgodnie z harmonogramem.

..

Podpis rodzica

Owiadczenie rodzica

Owiadczam, e nie bd uczestniczy/uczestniczya z moim dzieckiem na

zajciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka organizowanych na terenie

Przedszkola nr 1 w wierklanach z powodu:

...

.....................

W zwizku z tym zobowizuj si do konsultacji z prowadzcymi zajcia przynajmniej

raz w miesicu w celu analizy

Search related