procedura elaborare procedura

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of procedura elaborare procedura

 • 7/29/2019 procedura elaborare procedura

  1/20

  Unitatea__________________

  DepartamentManagementul Calitatii

  PROCEDURA OPERAIONALPRIVIND ELABORAREA

  PROCEDURILOROPERATIONALE

  Ediia: 1Nr.de ex.: 5Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 01Pagina 20 din 20

  Exemplar nr.: 1

  1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, areviziei in cadrul editiei procedurii operationale

  Elemente privind

  responsabilii/operatiunea

  Numele siprenumele

  Functia Data

  Semnatura

  1 2 3 4 5

  1.1. Elaborat Contabil sef 01.01.2008

  1.2. Verificat Contabil sef 01.01.2008

  1.3 Aprobat Director 01.01.2008

  1

 • 7/29/2019 procedura elaborare procedura

  2/20

  Unitatea__________________

  DepartamentManagementul Calitatii

  PROCEDURA OPERAIONALPRIVIND ELABORAREA

  PROCEDURILOROPERATIONALE

  Ediia: 1Nr.de ex.: 5Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 01Pagina 20 din 20

  Exemplar nr.: 1

  2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

  Editia/ revizia

  in cadrul editiei

  Componenta revizuita Modalitateareviziei

  Data de la care seaplica

  prevederileeditiei sau

  reviziei editiei1 2 3 4

  2.1. Editia 1 x x2.2. Revizia 12.3 Revizia 2

  2

 • 7/29/2019 procedura elaborare procedura

  3/20

  Unitatea__________________

  DepartamentManagementul Calitatii

  PROCEDURA OPERAIONALPRIVIND ELABORAREA

  PROCEDURILOROPERATIONALE

  Ediia: 1Nr.de ex.: 5Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 01Pagina 20 din 20

  Exemplar nr.: 1

  3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadruleditiei procedurii operationale

  Scopuldifuzarii Exemplarnr._____ Compartiment Functia Nume siprenume Dataprimirii Semnatura

  1 2 3 4 5 6 7

  3.1. Aplicare x x3.2. Aplicare3.3. Aplicare3.4. Informare3.5. Evidenta3.6. Arhivare3.7. Alte

  scopuri

  3

 • 7/29/2019 procedura elaborare procedura

  4/20

  Unitatea__________________

  DepartamentManagementul Calitatii

  PROCEDURA OPERAIONALPRIVIND ELABORAREA

  PROCEDURILOROPERATIONALE

  Ediia: 1Nr.de ex.: 5Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 01Pagina 20 din 20

  Exemplar nr.: 1

  4. Scopul procedurii operationale

  4.1. Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor, instruciunilor i

  formularelor care se elaboreaz, de ctre personalul ORGANIZAIEI.

  4

 • 7/29/2019 procedura elaborare procedura

  5/20

  Unitatea__________________

  DepartamentManagementul Calitatii

  PROCEDURA OPERAIONALPRIVIND ELABORAREA

  PROCEDURILOROPERATIONALE

  Ediia: 1Nr.de ex.: 5Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 01Pagina 20 din 20

  Exemplar nr.: 1

  5. Domeniul de aplicare5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplic de ctre personalul din cadrul

  _________________ desemnat cu responsabilitate n activitile de la cap 4.

  5

 • 7/29/2019 procedura elaborare procedura

  6/20

  Unitatea__________________

  DepartamentManagementul Calitatii

  PROCEDURA OPERAIONALPRIVIND ELABORAREA

  PROCEDURILOROPERATIONALE

  Ediia: 1Nr.de ex.: 5Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 01Pagina 20 din 20

  Exemplar nr.: 1

  6. Documente de referin aplicabile activitatii procedurale

  6.1. Reglementari internationale

  6.2. Legislatie primara- Ordin nr. 946/2005 pentru parobarea Codului controlului intern- Ordin nr. 1389/2006 pentru modificarea si completarea - Ordin nr. 946/2005- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv,

  republicat- Legea nr. 500/2002 privins financtele publice cu modificarile ulterioare

  6.3. Legislatia secundara

  6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.- Prevederile referitoare la controlul financiar din cap. 12 al Programului de

  guvernare pe perioada 2005 2008

  - Angajamentele asumate de Romania in cadrul capitolul 28 Controlfinanciar de negociere cu Uniunea Europeana

  6

 • 7/29/2019 procedura elaborare procedura

  7/20

  Unitatea__________________

  DepartamentManagementul Calitatii

  PROCEDURA OPERAIONALPRIVIND ELABORAREA

  PROCEDURILOROPERATIONALE

  Ediia: 1Nr.de ex.: 5Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 01Pagina 20 din 20

  Exemplar nr.: 1

  7. Definiii i prescurtri ale termenilor utilizati in procedura operationala

  7.1. Definitii ale termenilor

  Nr.Crt. Termenul Definitia si/sau daca este cazul, actul care definestetermenul1. Procedura

  operationala

  Prezentarea formalizata, in scris, a tututor pasilor ce

  trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor

  de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire laaspectul procesual

  2. Editie a uneiproceduri

  operationale

  Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei procedurioperationale, aprobata si difuzata

  3. Revizia in cadrulunei editii

  Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele

  asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor

  componente ale unei editii a procedurii operationale,actiuni care au fost aprobate si difuzate

  ... ... ...n ... ...

  7.2. Abrevieri ale termenilor

  Nr.Crt.

  Abrevierea Termenul abreviat

  1. P.O. Procedura operationala2. E Elaborare3. V Verificare4. A Aprobare5. Ap. Aplicare6. Ah. Arhivare... ... ...n ... ...

  7

 • 7/29/2019 procedura elaborare procedura

  8/20

  Unitatea__________________

  DepartamentManagementul Calitatii

  PROCEDURA OPERAIONALPRIVIND ELABORAREA

  PROCEDURILOROPERATIONALE

  Ediia: 1Nr.de ex.: 5Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 01Pagina 20 din 20

  Exemplar nr.: 1

  8. Descrierea procedurii operationale

  8.1. Generalitati

  Entitatile publice au obligatia potrivit Ordinului nr. 946/04.07.2005 cumodificarile si completarile ulterioare, sa intocmeasca proceduri operationale.

  Procedura operationala = prezentare formalizat, n scris, a tuturor pailor cetrebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizriiactivitii cu privire la aspectul procesual.

  Aceasta procedura operationala este un model. Modelul prezentat completeazasegmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitatile entitatilor publice in domeniuldezvoltarii sistemelor de management si control, procedurile operationale fiind cunoscute in

  practica si sub alte denumiri: proceduri de proces, proceduri formalizate etc.

  8.2. Documente utilizate

  Entitatile publice, in functie de marimea entitatii, de politica adoptata cu privire lasistemul propriu de management si control, de gradul de dotare, de tipurile de activitati sicomplexitatea acestora etc., pot utiliza modelul de procedura operationala in forma prezentata,in forme completate si imbunatatite cu noi componente, sau pot elabora proceduri de proces,dupa modelul altor ghiduri intalnite in practica domeniului, cu precizarea ca, indiferent deforma adoptata, trebuie avute in vedere prevederile Standardului de control intern nr. 17"Proceduri".

  Pentru o buna gestionare a elaborarii, aprobarii si aplicarii proceduriloroperationale, conducatorii entitatilor publice trebuie sa asigure derularea tuturor actiunilor

  privind elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de management si control.

  Procedurile trebuie elaborate, aprobate si aplicate in conditiile cunoasterii sirespectarii regulilor de management constituite in cele 25 de standarde de control.

  Indiferent de activitatea la care se refera, o procedura operationala poarta amprentafiecarui standard de control, din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controluluimanagerial, respectiv mediul de control, performanta si managementul riscului, informareasi comunicarea, activitatile de control, auditarea si evaluarea.

  Conditiile esentiale ale procedurilor operationale stabilesc, printre altele, ca acesteatrebuie sa fie scrise si formalizate pe suport hartie si/sau electronic, simple si specifice pentrufiecare activitate, actualizate in mod permanent si aduse la cunostinta executantilor sicelorlalti factori interesati.

  In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit, operatiunile deelaborare, avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a procedurilor operationale, se pot derulasi prin utilizarea sistemelor informatice.

  8

 • 7/29/2019 procedura elaborare procedura

  9/20

  Unitatea__________________

  DepartamentManagementul Calitatii

  PROCEDURA OPERAIONALPRIVIND ELABORAREA

  PROCEDURILOROPERATIONALE

  Ediia: 1Nr.de ex.: 5Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 01Pagina 20 din 20

  Exemplar nr.: 1

  8.3. Resurse necesare

  8.3.1. Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoarepersonale, acees la baza de date, imprimanta, internet.

  8.3.2. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile se serviciu in elaborareaprocedurilor operationale sunt:- prof. ___________- director- prof. bibliotecar- ec. contabil sef- ec. secretar- - administrator

  8.3.3. Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentruachizitionarea resurselor materiale.

  8.4. Modul de lucru

  8.4. Precizari privind componentele modelului de procedura operationala

  8.4.1. Precizari comune componentelorDatele de identificare din cartusul de capat se trec pe fiecare pagina, cu modificarile

  cerute de rubrici, acolo unde este cazul.

  Denumirea procedurii operationale si codul acesteia se stabilesc in cadrul fiecareientitati publice si trebuie sa reflecte activitatea procedurata si locul acesteia in sistemul de

Search related