of 28 /28
Priznanja in odlikovanja GZ Kokra Hotemaže, 6.11.2015

Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni...

Page 1: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Priznanja in odlikovanja GZ Kokra

Hotemaže, 6.11.2015

Page 2: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah (2015)

Pravilnik o priznanjih Gasilske zveze Kokra (2005)

Page 3: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Priznanja

• 1. priznanje Matevža Haceta; • 2. priznanje Kipec gasilca; • 3. priznanje Plaketa gasilca; • 4. odlikovanje za posebne zasluge; • 5. odlikovanje za hrabrost; • 6. gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje; • 7. odlikovanje gasilska plamenica I., II. in III. stopnje; • 8. priznanje za požrtvovalnost; • 9. priznanje Gasilske zveze Slovenije; • 10. listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji; • 11. priznanje gasilskega veterana; • 12. priznanje gasilske zveze I., II. in III. stopnje; • 13. priznanje za dolgoletno aktivno delo; • 14. priznanje za aktivno operativno delo; • 15. mladinsko priznanje; • 16. diplome, zahvale, plakete in druga pisna priznanja.

Page 4: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Mladinsko priznanje

• Se podeljuje gasilski mladini do 18. leta starosti

• Značka se podeli posameznikom za večletno prizadevno delo na gasilskem področju ter dosežen uspeh in vložen trud

• Pogoji: najmanj 5 let delovanja v gasilski organizaciji, upošteva se postopnost.

Page 5: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Priznanje za aktivno operativno delo

• Značka za 10, 20, 30 in 40 let aktivnega operativnega dela, upoštevajoč datum vstopa v gasilsko enoto ter v skladu s Pravili gasilske službe.

Page 6: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Priznanje za dolgoletno aktivno delo

• značka za 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 let aktivnega dela v prostovoljnem gasilskem društvu

• upošteva se datum vpisa v matični knjigi oziroma Vulkanu * zpoštevajoč od 7. leta starosti naprej

Page 7: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Priznanje gasilske zveze I., II. in III. stopnje

• posameznikom in organizacijam

• prispevek k organizacijski krepitvi in utrjevanju gasilskih organizacij, društev in zvez

• širjenje ideje gasilstva

• uspešno prizadevanje na področju požarnega varstva in delovanja ter reševanja ob naravnih in drugih nesrečah

• upoštevati postopnost, dobo 5 let med priznanji in * kvoto - 5 priznanj letno (8 ob obletnicah)

Page 8: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Priznanje gasilskega veterana

• v zahvalo in priznanje za uspešno ter dolgoletno delo članu prostovoljnega gasilskega društva

• starost: člani nad 63 let, članica nad 55 let in najmanj 30-letni aktivni staž v prostovoljnem gasilskem društvu

Page 9: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji

• listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji podeljuje občni zbor članu oziroma funkcionarju zveze za dolgoletno izjemno uspešno in aktivno delo ter v zahvalo za zelo pomemben oseben prispevek pri razvoju gasilske organizacije

Page 10: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Priznanje Gasilske zveze Slovenije v obliki plakete

• podeljuje samo nečlanom naše organizacije

• osebam, ki so s svojim delom pripomogle k razvoju ter krepitvi vloge gasilske organizacije

• gasilskim organizacijam iz tujine za sodelovanje in pomoč pri razvoju gasilstva

• ob obletnicah Gasilske zveze Slovenije oziroma gasilskega muzeja in drugih posebnih obletnicah v gasilstvu na državni ravni.

Page 11: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Priznanje Gasilske zveze Slovenije v obliki medalje

• podeljuje samo nečlanom naše organizacije

• posameznikom za uspešno dolgoletno medsebojno sodelovanje gasilcev iz drugih držav z našimi gasilskimi organizacijami na nivoju GZ ali GZS

Page 12: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Priznanje za požrtvovalnost

• nadomešča plamenico III.st. izven kvot

• za izredno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju ljudi ter drugih dobrin – posebno ob katastrofalnih naravnih in drugih nesrečah ter pri vodenju teh intervencij

• ponesrečencem, ki so utrpeli poškodbo na intervenciji in so postali invalidna oseba

• vloga oddana v tekočem letu oziroma najkasneje pol leta po dogodku

Page 13: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Odlikovanje gasilska plamenica I., II., III. st. Gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje

Page 14: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje

Podeljujejo se članom gasilske organizacije, gasilskim zvezam, zavodom ter drugim organizacijam, društvom in ostalim osebam za:

• strokovno usposobljenost in izkušenost, ki izstopa od sposobnosti ter izkušenosti drugih članov;

• uspešno krepitev in utrjevanje gasilske organizacije v republiškem, regijskem ali lokalnem merilu;

• uspehe na kulturnem in propagandnem področju;

• posebne uspehe pri vključitvi večjega števila novih članov v gasilsko organizacijo ter uspehe pri njihovem strokovnem usposabljanju;

• prizadevno skrb za vsestransko napredovanje v prostovoljnem gasilskem društvu ali gasilski zvezi, če delujejo na način, ko je možno oceniti osebni prispevek;

• širjenje ideje gasilstva in popularizacijo nalog gasilske organizacije ter podobno;

• zavzemanje in opravljanje prostovoljnega dela v gasilstvu.

Page 15: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Odlikovanje gasilska plamenica I., II., III. st.

• reševanje ljudi, živali in drugih dobrin iz gorečih objektov ali ob naravnih in drugih nesrečah;

• sposobnost in posebne uspehe, ki jih doseže član gasilske organizacije pri vodenju gasilske akcije ob večjem požaru ali naravnih ter drugih nesrečah;

• sposobnost in trud ter posebne zasluge, ki jih doseže član gasilske organizacije kot operativni gasilec operativne enote;

• sposobnost in trud ter posebne uspehe, ki jih doseže član gasilske organizacije pri vzgoji in usposabljanju članov, članic ter mladine.

Page 16: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Odlikovanje gasilska plamenica I., II., III. st. Gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje

• odlikovanje in plamenica sta enakovredni odlikovanji - odlikovanje se podeljuje za aktivnosti na organizacijskem področju, plamenica pa za aktivnosti na operativnem področju. Nekdo lahko prejme plamenico III. stopnje, kasneje lahko odlikovanje II stopnje

• pogoj: pridobljena vsa 3 priznanja GZ, doba med odlikovanji: 5 let

Page 17: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Odlikovanje za hrabrost

• za izredna junaška dela ali dejanja, s katerimi so rešili človeško življenje, pri tem pa izpostavili tudi svoje življenje.

• potrebno predhodno soglasje poveljnika GZS.

• Podeli se lahko članom gasilske organizacije in drugim osebam

Page 18: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Odlikovanje za posebne zasluge

• za posebej uspešno delo pri krepitvi gasilske organizacije ter za izredno delo na področju drugih gasilskih nalog v preventivi, operativi, vzgoji in usposabljanju, delu z mladimi, oziroma za druge uspešno opravljene naloge v gasilskih organizacijah, ki prispevajo k uspešnejšemu razvoju in napredku gasilstva v Sloveniji.

• pogoj: član prostovoljne gasilske organizacije, ki je prejemnik gasilskega odlikovanja I. stopnje oziroma gasilske plamenice I. stopnje, oziroma prostovoljna gasilska organizacija.

Page 19: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Priznanje Plaketa gasilca Priznanje Kipec gasilca

Priznanje Matevža Haceta

Page 20: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Priznanje Plaketa gasilca Priznanje Kipec gasilca

Priznanje Matevža Haceta • posebno visoko priznanje gasilske organizacije

za življenjsko delo na nivoju gasilskih zvez in regij, pomembnem za razvoj ter napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji.

• minimalna starost: 60 let

• je nosilecodlikovanje za posebne zasluge

• izpolnjuje kriterije in minimalno število točk, ki jih določi Upravni odbor GZS.

Page 21: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Nošenje priznanj in odlikovanj

• nosi se jih na levi strani gasilske uniforme

• le zadnja tri najvišja prejeta priznanja oziroma odlikovanja in vse nadomestne trakove.

• nosi se lahko le nadomestne trakove.

• odlikovanj in priznanj iste stopnje ter nadomestnih trakov ni dovoljeno nositi skupaj.

• značka za dolgoletno delo: nosi se lahko le značka z najvišjo letnico.

Page 22: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Pozornost pri vnosu

• značka za dolgoletno delo: upoštevati datum vpisa v PGD, starost (šteje od 7 leta naprej; torej značka za 10 let minimalno 17 let starosti

• minimalna doba med priznanji in odlikovanji: 5 let

• upoštevati kvoto na nivoju PGD – 5 priznanj

• * pri odlikovanjih in plamenicah GZS je kvota na nivoju GZ – letos 17!

Page 23: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Časovne tolerance

• za značke in priznanja na nivoju GZ se upošteva koledarsko leto – z dvomesečnim zamikom nazaj primer: za vloge oddane po 1.11.2015 se upoštevajo kriteriji za leto 2016 (do 31.10.2016)

Page 24: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Seje komisij za priznanja in odlikovanja

• razpored seje komisije za priznanja in odlikovanja GZ Kokra: 20.11.2015, 3.12.2015, 17.12.2015, 5.1.2016, 19.1.2016, 2.2.2016, 16.2.2016, 1.3.2016, 16.3.2016, 16.4.2016, 16.5.2016, 16.6.2016, 1.9.2016

• razpored seje komisije za priznanja in odlikovanja GZS: 10.12.2015 (razpored na http://www.gasilec.net/organizacija/odlikovanja)

• vloge morajo biti oddane vsaj 5 dni pred sejo

Page 25: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Statistika - članstvo

Naziv gasilske organizacije Člani PGD

Aktivni člani

Neaktivni člani

Delež aktivnih Prebivalci

Delež članov/

kraj Delež

gasilcev

Gasilci z gas.

izobrazbo Delež

izobrazba

PREDDVOR 119 116 3 97 3549* 3 3 79 68

ŠENČUR 200 198 2 99 2741 7 7 108 55

PREBAČEVO - HRASTJE 286 198 88 69 1400 20 14 42 21

VISOKO - MILJE 131 74 57 56 1095 12 7 17 23

JEZERSKO 146 134 12 92 640* 23 21 75 56

VOGLJE 265 102 163 38 639 41 16 31 30

TRBOJE 233 82 151 35 551 42 15 22 27

SREDNJA VAS 244 141 103 58 487 50 29 41 29

VOKLO 239 182 57 76 480 50 38 31 17

HOTEMAŽE 168 95 73 57 426 39 22 36 38

OLŠEVEK 92 86 6 93 313 29 27 31 36

LUŽE 148 134 14 91 301 49 45 31 23

Page 26: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Statistika - priznanja

Naziv gasilske organizacije

Dolgoletno delo

Delo v operativi

Priznanje GZ

Priznanje GZ

Priznanje Veteran

Aktivni člani

ŠENČUR 118 3 45 12 7 198

PREBAČEVO - HRASTJE 110 8 19 11 13 198

VOKLO 66 0 7 9 0 182

SREDNJA VAS 56 0 10 2 1 141

LUŽE 35 0 15 0 9 134

JEZERSKO 79 19 47 24 3 134

PREDDVOR 57 13 28 6 7 116

VOGLJE 151 0 12 12 0 102

HOTEMAŽE 44 4 5 6 8 95

OLŠEVEK 3 2 1 0 1 86

TRBOJE 85 0 8 0 6 82

VISOKO - MILJE 36 3 23 9 8 74

Page 27: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Statistika – priznanja/prebivalca

Naziv gasilske organizacije prebivalci Delež dd Delež op Delež gz Delež gzs Delež vet

PREDDVOR 3549 1,6 0,4 0,8 0,2 0,2

ŠENČUR 2741 4,3 0,1 1,6 0,4 0,3

PREBAČEVO - HRASTJE 1400 7,9 0,6 1,4 0,8 0,9

VISOKO - MILJE 1095 3,3 0,3 2,1 0,8 0,7

JEZERSKO 640 12,3 3 7,3 3,8 0,5

VOGLJE 639 23,6 0 1,9 1,9 0

TRBOJE 551 15,4 0 1,5 0 1,1

SREDNJA VAS 487 11,5 0 2,1 0,4 0,2

VOKLO 480 13,8 0 1,5 1,9 0

HOTEMAŽE 426 10,3 0,9 1,2 1,4 1,9

OLŠEVEK 313 1 0,6 0,3 0 0,3

LUŽE 301 11,6 0 5 0 3

Page 28: Priznanja in odlikovanja · Statistika - članstvo Naziv gasilske organizacije Člani PGD Aktivni člani Neaktivni člani Delež aktivnih Prebivalci Delež članov/ kraj Delež gasilcev

Vprašanja….