Click here to load reader

PRIZMA - Zavod RS za šolstvo · PDF filePiramida je _____, če so vsi njeni robovi enako dolgi. 6. Kako imenujemo pravilno tristrano piramido ?

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PRIZMA - Zavod RS za šolstvo · PDF filePiramida je _____, če so vsi njeni robovi...

 • UNE PREDLOGE

  PRIZMA

  1. Dopolni spodnjo poved.

  Prizma je ___________ geometrijsko telo, omejeno z dvema vzporednima in ____________ n-

  kotnikoma, ki ju imenujemo __________ ____________ in n paralelogrami, ki tvorijo ________

  prizme.

  2. K rtam na sliki dopii ustrezna imena delov prizme.

  a. Kateri liki sestavljajo pla tristrane prizme na sliki?

  ____________________________________________________________________________

  3. Kdaj je prizma pokonna?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  4. Kdaj je prizma pravilna?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  5. Dopolni spodnjo poved.

  Prizma je __________________, e so vsi njeni robovi enako dolgi.

  Kako imenujemo tiristrano enakorobo prizmo, pri kateri je stranski rob enak osnovnemu?

  ______________________________________________________________________________

 • 6. Poimenuj prizme na spodnji sliki.

  ____________________ _______________________ __________________

  _______________________ ________________________ ______________________

  7. Poimenuj prizmo, katere mrea je na spodnji sliki. Oznai pla prizme.

  8. Zapii formuli za povrino in prostornino prizme.

  P=

  V=

  9. Narii skico pravilne tiristrane pokonne prizme. Oznai njene robove ter viino. Zapii

  formuli za povrino in prostornino takne prizme.

 • STOEC

  1. Dopolni spodnjo poved.

  Stoec je _____________ geometrijsko telo omejeno s ____________, ki predstavlja osnovno

  ploskev ter plaem, ki ima obliko kronega _____________.

  2. K rtam na sliki dopii ustrezna imena delov stoca.

  3. Kdaj je stoec pokonen?

  ____________________________________________________________________

  4. Dopolni spodnjo poved.

  Stoec je ________________________, ko je dolina stranice stoca enaka premeru

  osnovne ploskve.

  5. Kako imenujemo oseneni del stoca? Kateri lik predstavlja?

  6. Na mrei stoca oznai pla stoca. Od esa je odvisna ploina plaa stoca?

  7. Zapii formuli za povrino in prostornino stoca.

  P=

 • V=

  8. Narii skico enakostraninega stoca. Zapii formuli za povrino in prostornino taknega

  stoca.

  9. V kaknem odnosu sta prostornina stoca in valja, ki imata enako osnovno ploskev in

  viino?

 • PIRAMIDA

  1. Dopolni spodnjo poved.

  Piramida je ______________ geometrijsko telo, omejeno z n-kotnikom, ki predstavlja

  __________ ____________ piramide ter n trikotniki, ki predstavljajo __________ piramide in se

  stikajo v vrhu piramide.

  2. K rtam na sliki dopii ustrezna imena delov piramide.

  3. Kdaj je piramida pokonna?

  __________________________________________________________________________

  4. Kdaj je piramida pravilna?

  __________________________________________________________________________

  5. Dopolni spodnjo poved.

  Piramida je __________________, e so vsi njeni robovi enako dolgi.

  6. Kako imenujemo pravilno tristrano piramido?

  _____________________________________________________________________________

  7. Poimenuj piramide na spodnji sliki. (Pozoren bodi na oznake.)

  ____________________ ______________________ __________________

 • ___________________________ _________________________

  8. Poimenuj piramido, katere mrea je na spodnji sliki. Oznai pla piramide.

  9. Zapii formuli za povrino in prostornino piramide.

  P=

  V=

  10. Narii skico pravilne enakorobe tristrane piramide. Oznai njene robove ter viino. Zapii

  formuli za povrino in prostornino takne piramide.

 • VALJ

  1. Dopolni spodnjo poved.

  Valj je ________________ geometrijsko telo, omejeno z dvema skladnima in vzporednima

  ________________, ki sta njegovi osnovni ploskvi in plaem, ki je ___________________.

  Razdalja med osnovnima ploskvama se imenuje ______________ valja.

  2. K rtam na sliki dopii ustrezna imena delov valja.

  3. Kdaj je valj enakostranien?

  ___________________________________________________________________________

  4. Kako imenujemo oseneni del valja na sliki?_______________________________________

  5. Kateri lik je osni presek enakostraninega valja?

  ____________________________________________________________________________

  _

  6. Na sliki je mrea valja. Oznai njen pla.

  Od esa je odvisna dolina oznaene stranice?

  _________________________________________

  7. Zapii formuli za povrino in prostornino valja.

 • P=

  V=

  8. Narii skico enakostraninega valja. Zapii formuli za povrino in prostornino taknega valja.

  KROGLA

  1. Dopolni spodnjo poved.

  Krogla je ______________ geometrijsko telo, omejeno s krivo ploskvijo, ki ji reemo

  ______________.

  Sfera je mnoica tok v prostoru, ki so _______________ oddaljene od sredia.

  2. K rtam na slikah dopii ustrezna imena delov krogle.

  3. Zapii formuli za povrino in prostornino krogle.

  P=

  V=

 • NAVODILA ZA DELO IN KRITERIJI VREDNOTENJA

  Splona navodila za delo v skupinah

  1. Vsak lan skupine ima pri pouku svojo tablico, z napolnjeno baterijo.

  2. Kakrne koli teave s tablico uredite pri vzdrevalcu tehnine opreme, gospodu Martinu Mikuu

  pred poukom matematike.

  3. e vam pri pouku ne uspe dokonati nalog, jih dokonajte doma.

  4. Dijak, ki je odsoten od ure, mora nadomestiti zamujene dejavnosti do prihodnje ure (dogovori se z

  ostalimi lani, naj mu pomagajo).

  1. Idejna zasnova (1 ura)

  a) Dijaki v aplikaciji Socrative zapiejo monosti za povezovanje izbrane teme z realnim

  ivljenjem ter njihovim strokovnim podrojem.

  b) Dijaki uporabijo uno bralno strategijo VN z aplikacijo Sticky Notes.

  c) Dijaki v aplikaciji Socrative izrazijo svoj interes za podroje raziskovanja.

  Kriteriji vrednotenja:

  a) Ena monost -1 toka, ve monosti -2 toki, ni odziva -0 tok

  b) Skop zapis 1 toka, obseen zapis 2 toki, ni zapisa 0 tok

  c) Odziv -1 toka, ni odziva 0 tok

  Skupno mono t. tok: 5 tok

  Dijaki se razdelijo v skupine po tiri glede na izraen interes in sposobnosti.

  2. Raziskovanje/Ustvarjanje

  Navodila za delo v skupinah 1 (v spletni uilnici) (2 uri)

  1. Une predloge reujete v dvojicah. Pri tem uporabljajte razline vire (internet, knjini

  viri). Une predloge lahko fotografirate, ker jih boste morali ob koncu ure oddati.

  Tokovani bodo z najve 5 tokami.

  2. Ker bo ena od vaih aktivnosti v prihodnosti tudi izdelovanje plakata, ki bo moral

  vsebovati slikovno gradivo, si razdelite delo. Potrebovali boste:

  - fotografije modelov geometrijskih teles iz vaega vsakdanjega okolja (mesto, ulica, park,

  dom)

  - fotografije modelov geometrijskih teles iz unih delavnic (kuhinja, streba)

  - fotografije modelov geometrijskih teles iz internetnih virov.

  Fotografije morajo ustrezati posamezni skupini teles, ki jo raziskujete. Telo mora biti

  pravilno poimenovano (npr. pravilna tiristrana prizma, kvader, enakostranini stoec

  ipd.)

  V skupen dokument (Google Drive), ki ga delite z mano, zapiite, kako ste si razdelili delo.

  Fotografije delite z mano v skupnih dokumentih (Google Drive) do naslednjega tedna.

 • 3. Vsaka skupina mora pripraviti nart dela za naslednji teden. Naslednji etrtek boste

  pripravljali gradiva za svojo skupino teles in predstavljali svoje delo ostalim soolcem. V

  ta namen si razdelite delo in pripravite nart. Pripraviti bo potrebno:

  - gradivo v elektronski obliki za svojo skupino teles (en dijak);

  - teoretine pojme boste zapisali v slovar v spletni uilnici (eden ali dva dijaka);

  Gradivo boste predstavili ostalim dijakom, zato dobro razmislite, kaj boste

  pripravili in s katero aplikacijo boste to gradivo pripravljali. Doloite osebo, ki bo

  predstavila gradivo ostalim soolcem.

  - kviz z aplikacijo Socrative s tremi vpraanji, ki se bodo nanaala na vao

  predstavitev. V kvizu mora najmanj eno vpraanje vsebovati sliko. (en dijak)

  - mrei dveh teles iz vae skupine teles (za obe mrei sami doloite podatke ter

  izraunate povrino in prostornino) (en dijak)

  4. Vse zadolitve zapiete v dokument z naslovom skupine teles (npr. Stoec, Piramide ipd.),

  ki ga delite z mano v Google-driveu.

  elim vam veliko uspeha pri delu.

  Kriteriji vrednotenja:

  Une predloge Od 0 do 5 tok glede na matematino pravilnost (90-100%-5t, 75-89%-4t, 60-74%-3t, 45-60%-2t, 30-45%-1t, 0-30%-0t)

  Fotografije Od 0 do 3 toke; Ustreznost-1t, pravilnost poimenovanja-1t, viri 1t

  Zadolitve Zadolitve so v celoti zapisane v skupnem dokumentu- 2t, zadolitve so pomanjkljivo zapisane 1t, zadolitve niso zapisane -0t

  Skupno mono tevilo tok: 10 tok

  3. Nartovanje/Ustvarjanje/Predstavitev

  Navodila za delo v skupinah 2 (v spletni uilnici) (3 ure)

  V skladu s tem, kako ste si razdelili zadolitve prejnji teden, pripravite

  - gradivo za posamezno skupino teles v elektronski obliki,

  - modele geometrijskih teles,

  - slovar in

  - kviz.

  Pojmi, opisani v slovarju, morajo biti podprti s slikami.