of 12 /12
OBLACI.RS PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA BEOGRAD, SRBIJA, 2016. Privatnost i bezbednost podataka često su glavni razlog da se korisnik odluči za računarstvo u oblaku ili protiv njega. Neki korisnici smatraju da su im podaci i virtuelne mašine u oblaku izloženi riziku, jer ne znaju ko se i kako brine za sistem. Ovaj dokument opisuje kako mts čuva Vaše podatke i virtuelne mašine. Verujemo da ćete nakon čitanja i Vi biti oni korisnici koji znaju da servisi u oblaku znače veći nivo bezbednosti nego da držite sopstvene servere u svojim poslovnim prostorima.

PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

  • Author
    others

  • View
    53

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3...

Page 1: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

OBLACI.RS

PRIVATNOST I

BEZBEDNOST

PODATAKA

BEOGRAD, SRBIJA, 2016.

Privatnost i bezbednost podataka često su glavni

razlog da se korisnik odluči za računarstvo u oblaku ili protiv njega. Neki korisnici smatraju

da su im podaci i virtuelne mašine u oblaku izloženi riziku, jer ne znaju ko se i kako brine

za sistem. Ovaj dokument opisuje kako

mts čuva Vaše podatke i virtuelne mašine. Verujemo da ćete nakon čitanja i Vi biti oni korisnici koji znaju da servisi u

oblaku znače veći nivo bezbednosti nego da držite sopstvene servere u svojim

poslovnim prostorima.

Page 2: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

2

oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka

SADRŽAJ

Uvod _________________________________________________ 3

Vlasništvo i smeštaj infrastrukture _________________ 4

Ekonomija razmera i uticaj na bezbednost ________ 5

Četiri stepena pouzdanosti data centara _________ 6

Kako su Vaši sistemi obezbeđeni? ___________________ 7

Pravni aspekt ______________________________________ 7

Kadrovski poslovi i bezbednost ____________________ 7

Fizičko i tehničko obezbeđenje ____________________ 8

Dostupnost sistema _______________________________ 9

Bezbednost aplikacija _____________________________ 9

Privatnost _________________________________________ 10

Upravljanje identitetom ___________________________ 10

Bezbednost komunikacionog kanala ______________ 10

Zaključak _____________________________________________ 11

Rečnik ________________________________________________ 12

Page 3: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka

3

Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema

kada se govori o računarstvu u oblaku. Upravo je

ovo najčešći razlog zašto korisnici odlučuju da ko-

riste oblak ili se tome protive. Interesantno je da

skeptici obično nisu IT stručnjaci i nemaju celo-

kupni uvid u sve komponente bezbednosti. U o-

vom dokumentu pojasnićemo šta je sve važno za

obezbeđenje IT sistema. Verujemo da ćete, nakon

što pročitate dokument, uvideti i moguće bezbed-

nosne propuste u IT sistemima koje danas upo-

trebljavate.

Kod IT sistema potrebno je obezbediti fizički pro-

stor, proveriti sva lica koja mogu da pristupe opre-

mi, obezbediti uslove za nesmetan i neprekidan

rad opreme, proveriti aplikacije koje upotrebljava-

te, zaštititi komunikacione kanale, te održavati

sve navedene bezbednosne sisteme.

Servisi u oblaku koje nudi mts imaju vrhunsku zaš-

titu privatnosti i bezbednosti, organizovanu u

skladu sa zahtevima standarda ISO 27001:2013.

To znači da su Vaši sistemi u oblaku zaštićeni na

svim navedenim stepenima i verovatno bezbedniji

od Vaših IT sistema. Takođe, nećete morati da

brinete da li će Vaši podaci da budu dostupni lici-

ma koja nisu ovlašćena za to.

Ako želite da imate sistem koji je u skladu s bez-

bednosnim standardima, ulaganja u opremanje i

održavanje meriće se u milijardama dinara. Ova

cena uključuje adekvatan prostor za smeštaj

opreme, adekvatnu opremu za neprekidan rad

sistema (redundantni izvori električne energije,

pristup Internetu, hlađenje i klimatizacija, protiv-

požarna zaštita), te adekvatan hardver i softver.

UVOD

Page 4: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka

4

Vlasništvo i smeštaj

infrastrukture

Kada govorimo o informacionim

sistemima i data centrima, može-

mo da posmatramo tri različita slu-

čaja u vezi sa smeštajem i vlasniš-

tvom nad opremom. IT sisteme

možete da upotrebljavate tako da

je Vaša sopstvena oprema u Vašim

prostorima (engl. on-premise), da

je Vaša oprema na lokaciji dobav-

ljača (engl. colocation) ili da je

oprema u vlasništvu dobavljača

smeštena u prostoru dobavljača

koja može i ne mora biti u oblaku

(engl. cloud computing). Računar-

stvo u oblaku dalje delimo na

infrastrukturu, platformu i softver

kao servis.

Tradicionalan pristup upravljanju

informacionim sistemima pretpo-

stavljao je nabavku potrebne opre-

me i njen smeštaj unutar prostorija

kompanije. U prošlosti mrežna

infrastruktura nije omogućavala

drugačije načine rada, ako govori-

mo o sistemima koji se upotreblja-

vaju u svakodnevnom poslovanju.

Međutim, već od njihovog nastan-

ka, računari i računarski resursi za-

kupljivali su se za povremene veće

obrade podataka. Tada su računar-

ski resursi bili vrlo oskudni i retki, a

podaci koje je bilo potrebno obradi-

ti nosili su se na fizičkim medijima

do prostora u kojem su se obrađi-

vali.

Nabavka sopstvene opreme i njen

smeštaj u sopstvenom prostoru no-

si sa sobom određene troškove.

Potrebno je izdvojiti, obezbediti i o-

sigurati adekvatan prostor, električ-

nu energiju i rezervne izvore, klima-

tizaciju, mrežne resurse, protivpo-

žarnu zaštitu, kao i ljude – fizičku

zaštitu koja će da brine o fizičkoj

bezbednosti sistema, IT stručnjake

koji će održavati opremu u isprav-

nom stanju kao i sertifikovane

stručnjake za održavanje građevine

i elektromašinskih resursa.

Ovi troškovi rastu proporcionalno

potrebnom nivou bezbednosti i

dostupnosti sistema. Ako se želi da

se postigne neprekidan rad, potre-

bno je imati redundantne sisteme,

tako da rezervni sistem uvek može

da preuzme funkciju u potpunosti i

bez prekida (npr. ako dođe do kvara

ili je potrebno servisirati neki

sistem). Kontrola pristupa takođe

je jedan od potrebnih uslova za

bezbednost sistema.

Upravo je manjak resursa za obez-

beđivanje kvalitetnog smeštaja

opreme u sopstvenom prostoru,

omogućio novi servis – smeštaj

opreme u dobro opremljenim i ču-

vanim data centrima sa širokopoja-

snim pristupom Internetu. Taj servis

poznat je pod nazivom telehousing.

On podrazumeva da svoju server-

sku infrastrukturu smestite u data

centar provajdera koji garantuje po-

sebnu fizičku bezbednost, nepre-

kidno napajanje, kontinuirano od-

vođenje toplote, adekvatne mrežne

resurse i sve ostale uslove potrebne

za bezbedan, stabilan i neprekidan

rad. Izgradnja adekvatne infrastruk-

ISO 27000

Serija standarda ISO 27000 je specijalno sastavljena za

informacionu bezbednost. Na razvoju ovih

internacionalnih standarda radile su mnoge grupe

stručnjaka širom sveta, a standardi se primenjuju takođe

i globalno. Ova serija standarda objavljena je 2005.

godine, ali neki od standarda koje uključuje ova serija

nastali su mnogo pre (npr. ITSEC koji je takođe uključen

u ovu seriju nastao je ranih 90-ih godina).

Serija se sastoji od nekoliko operativnih standarda od

kojih prvi (ISO 27001) obezbeđuje zahteve za osnivanje,

implementaciju, održavanje i konstantno unapređivanje

sistema za upravljanje informacionom bezbednošću

(ISMS od engl. Information Security Management

System). Druga grupa (ISO 27002) bavi se strukturom,

bezbednosnim politikama, organizacijom informacione

bezbednosti, kadrovskom politikom i proverama

zaposlenih, upravljanjem imovinom, kontrolom pristupa,

kriptografijom, fizičkom bezbednošću i tako dalje.

Praćenje ovih standarda prilikom izgradnje i održavanja

IT sistema garantuje najveću moguću bezbednost za

Vaše podatke i aplikacije.

Page 5: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka

5

ture za smeštaj opreme – od prostorija preko električnih

instalacija do mrežne opreme – velika je kapitalna inve-

sticija, pa samim tim samo najveće kompanije mogu da

priušte takva ulaganja.

Kod telehousing servisa, provajder je dužan da obezbedi

sve navedene resurse, a korisnik servisa ostaje i dalje za-

dužen za hardversku i softversku administraciju svoje

opreme, kao i u prethodnom slučaju.

Za razliku od telehousinga kod kojeg iznajmljujete pro-

stor, a hardver i softver su Vaši, kod zakupa infrastruktu-

re plaćate i dobijate hardver

i operativni sistem. Ali ovde

korisnik zadržava kontrolu

nad operativnim sistemima i

konfiguracijom servera, što

mu daje značajnu kontrolu

nad sistemima, ali i odgo-

vornost za pravilno rukova-

nje sistemom.

U slučaju zakupa platforme,

što pojednostavljeno može-

mo da prikažemo kao raz-

vojno okruženje u oblaku,

provajder brine o hardveru,

ali i operativnom sistemu na kojem se zasniva aplikativ-

na platforma. Tako se dodatna kontrola prebacuje na

provajdera. Takođe, provajder je odgovoran za sve

aspekte raspoloživosti sistema, odnosno brigu o resursi-

ma prema potrebama Vaših aplikacija.

Korisnik i dalje mora da brine o bezbednosti aplikacija.

To znači da aplikativna logika ne sme da sadrži sigurno-

sne rupe koje mogu da dozvole krađu ili neovlaštenu

izmenu podataka.

Prilikom upotrebe softvera kao servisa gotovo sva briga

o bezbednosti je odgovornost provajdera, a korisnik bri-

ne samo o pravima pristupa i o softveru koji se upotreb-

ljava. Logično je pretpostaviti da onaj ko brine o bezbed-

nosti za veliki broj korisnika, sistema i aplikacija ima raz-

vijene sofisticirane bezbednosne sisteme, te su Vaši po-

daci u njegovoj infrastrukturi bezbedniji nego kod Vas.

Provajder mora da obezbedi sve da onemogući pristup

neovlašćenim licima, bilo fizički ili putem mreže, ali kori-

snik određuje pravila pristupa, politiku za upravljanje po-

dacima, kao i politiku čuvanja njihove bezbednosti i pri-

vatnosti, budući da je korisnik uvek

vlasnik podataka.

Na slici se vidi da je obim posla ko-

risnika oko održavanja željenog

stepena bezbednosti i dostupnosti

najviši u slučaju kad svoju opremu

drži u sopstvenim prostorima, a

najniži kada upotrebljava softver

kao servis. Slično je i s troškovima

održavanja, posebno onima koji se

odnose na plate, edukacije i tro-

škove u vezi sa zapošljavanjem IT

stručnjaka.

Primetićete kako je i u slučaju upotrebe softvera kao

servisa potreban neko ko će da se bavi upravljanjem

pravima pristupa (obično i kupovinom softvera) te o-

bavlja administrativne zadatke kao što je promena

naprednih podešavanja softvera koji upotrebljavate.

Dakle, ako imate bilo kakvih specifičnosti i želite da

upravljate svojim informacionim sistemima i dalje će

Vam biti potrebni informatičari, razlika je u samo u broju

i nivou stručnosti ljudi koji su Vam potrebni.

Model korišćenja IT-a

Fizička bezbednost i

dostupnost Održavanje hardvera,

virtuelizacija Bezbednost operativnog

sistema i platforme Bezbednost

aplikacija Upravljanje identitetima

korisnika

So

ps

tve

na

op

rem

a

U Vašim prostorima

Telehousing

Se

rvis

i u

ob

lak

u

Infrastruktura (IaaS)

Platforma (PaaS)

Softver (SaaS)

Odgovornost

provajdera Odgovornost

korisnika

Odgovornost za bezbednost sistema u zavisnosti od modela korišćenja IT-a

Obim posla korisnika oko

održavanja željenog

stepena bezbednosti i

dostupnosti najviši je u

slučaju kad svoju

opremu drži u svojim

prostorima, a najniži

kada upotrebljava

softver kao servis

Page 6: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka

6

Ako iznajmljujete platformu, smi-

sleno je imati nekoga ko će razvijati

aplikacije na toj platformi, a kod za-

kupa infrastrukture nije na odmet

imati sistemskog administratora

koji će upravljati virtuelnim serveri-

ma. Čim iz oblaka izađete u teleho-

using, potrebni su Vam i hardverski

stručnjaci, dok će Vam za oprema-

nje data centra i održavanje njego-

ve bezbednosti biti potrebni i e-

lektričari i čuvari.

Ekonomija razmera i

uticaj na bezbednost

Kada opremate data centar prema

najvišim standardima, to je značaj-

na investicija. Stoga je ekonomija

razmera ključ efikasnosti data cen-

tara. Što je data centar veći, jedinič-

ni su troškovi po virtuelnom serveru

niži, a isto važi i za ostale resurse.

Zato veliki data centri mogu da po-

nude resurse po povoljnijim uslovi-

ma od malih.

Kako bi se postigla troškovna efika-

snost, manji data centri često rade

kompromise na području bezbed-

nosti i dostupnosti, pa ne obezbe-

đuju fizičku zaštitu sve vreme, ne-

maju razvijene sisteme za kontrolu

pristupa opremi, nemaju adekvatne

sisteme za održavanje povoljnih at-

mosferskih uslova, redundantno

napajanje električnom energijom,

pristup Internetu i slično.

Kako bi korisnici znali o kakvom se

data centru radi, upotrebljava se

kategorizacija koju je doneo Ame-

rički nacionalni institut za standar-

de (ANSI—American National Sta-

ndards Institute).

Data centri mts-a u potpunosti

ispunjavaju Tier 3 standard pojedi-

nim elementima Tier 4, što znači da

im je garantovana dostupnost

99,982% vremena. Upotrebom

servisa na Oblaci.rs imaćete na ra-

spolaganju visokodostupan i skala-

bilan sistem, uz manje kompleksno

IT okruženje i niže ukupne troškove.

Uz to, menja se i odnos prema

informacionoj tehnologiji – u tradi-

cionalnom pristupu sopstvenim

sistemom kupujete IT po visokoj

ceni koju potom morate da oprav-

date upotrebom tehnologije. U

oblaku platićete samo ono što upo-

trebljavate, i to na dnevnom nivou.

Četiri stepena pouzdanosti data centara

ANSI je data centre podelio na četiri stepena (engl. tier).

Osim kao specifikacija, ovaj se standard primenjuje i

kako bi se korisniku moglo brzo opisati o kakvom je data

centru reč.

Tier 1 u osnovi predstavlja tradicionalnu serversku sobu

bez ikakve redundancije. Očekivana dostupnost sistema

je 99,671% vremena.

Tier 2 koncipiran je tako da sistem od više elemenata

ima instaliran po jedan rezervni uređaj. Sve instalirane

komponente su u količini N+1. Očekivana dostupnost je

99,741% vremena.

Tier 3 koncipiran je tako da sva IT oprema ima dvostruko

nezavisno napajanje i hlađenje u konceptu 2N. Bazični

energetski sistemi (transformatori i agregati) koncipirani

su u redundanciji N+1. Očekivana dostupnost je

99,982% vremena.

Tier 4 koncipiran je tako da svi delovi sistema moraju biti

otporni na greške, odnosno svaki sistem ima instaliran

kompletan i potpuno nezavisan redundantni sistem. Oba

sistema imaju još dodatno instaliran po jedan rezervni

uređaj. Sve su instalirane komponente u količini 2(N+1).

Očekivana dostupnost je 99,995% vremena.

Stepen pouzdanosti Raspoloživost u vremenu

Tier 1 99,671 %

Tier 2 99,741 %

Tier 3 99,982 %

Tier 4 99,995 %

Četiri stepena pouzdanosti data centara

Page 7: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka

7

Nakon pojašnjenja osnovnih poj-

mova, vreme je da opišemo kako

mts upravlja pojedinim bezbedno-

snim komponentama. Takođe, još

jednom ćemo da upozorimo na

važnost upravljanja identitetima i

koliko je važno da Vi kao korisnik ne

napravite bezbednosni propust i na

taj način svoje lozinke učinite

dostupnima trećim licima. I najbolji

bezbednosni sistem na svetu

postaje ranjiv u takvim situacijama.

Osim upravljanja identitetima što je

vaš zadatak, pojasnićemo i preo-

stale komponente bezbednosnog

sistema i kako mts njima upravlja.

To su: fizička bezbednost, bezbed-

nost osoblja, dostupnost i nepre-

kidnost poslovanja, bezbednost

aplikacija, privatnost i pravna pita-

nja. Svaka od ovih oblasti je pose-

bno važna jer je ceo sistem bezbe-

dan koliko je bezbedan njegov naj-

slabiji element.

Primetno je da se osim tehničkih i

stručnih pitanja izdvajaju dva pita-

nja organizacionog stepena, a to su

zaposleni i zakonodavni okvir. Sto-

ga je nužno da čitava organizacija

bude svesna važnosti bezbedno-

snog sistema i da postupa u skladu

s pravilnicima, politikama i, na kraju

krajeva, u skladu sa zakonom.

Pravni aspekt

Kada govorimo o pravnom aspektu

čuvanja podataka u oblaku, važno

je napomenuti da Zakon o zaštiti

podataka o ličnosti propisuje kako

se i pod kojim uslovima mogu čuva-

ti podaci i zbirke podataka o lično-

stima. Svaka zbirka podataka mora

da ima svoju svrhu, pristanak za pri-

kupljanje podataka (osim u pose-

bnim uslovima), a mora da bude i

prijavljena u registar.

Zakon definiše i čuvanje podataka

izvan država u članu 53. Tim čla-

nom dozvoljava se iznošenje poda-

taka iz Republike Srbije u državu

članicu Konvencije o zaštiti lica u

odnosu na automatsku obradu lič-

nih podataka Saveta Evrope.

Međutim, problem je što se danas

većina provajdera servisa u oblaku

nalazi u SAD-u koji nije potpisnik

konvencije. Uz to, u državama člani-

cama EU postoji propis da se poda-

ci mogu iznositi u SAD, ako se to

odnosi na kompanije koje imaju ser-

tifikat Safe Harbour. Ovaj sertifikat

garantuje da se pomenute organi-

zacije pridržavaju propisa konvenci-

je. Problem je što zakonodavstvo

Republike Srbije ne poznaje i ne

priznaje Safe Harbour sertifikat, ta-

ko da je prilikom eventualnog zaku-

pa servera u SAD-u potrebno dobiti

dozvolu poverenika, što se u praksi

pokazalo kao dugotrajan proces.

Ako baratate podacima o ličnosti-

ma u sopstvenim sistemima i želite

da izbegnete sve te probleme, oda-

bir mts-a kao provajdera servisa u

oblaku logičan je izbor.

Kadrovski poslovi i

bezbednost

Rad data centra mts-a je usklađen

sa standardima ISO 27001:2013. To

znači da se prilikom zapošljavanja

radnika moraju poštovati određene

procedure. Svi zaposleni prolaze

proveru u zavisnosti od radnog

mesta. Što je radno mesto odgo-

vornije, to su i provere iscrpnije.

Takođe, svi radnici moraju da pot-

pišu ugovor o tajnosti podataka i ne

smeju da dele bilo kakve podatke

kojima imaju pristup na poslu. Na

kraju, ali ne i najmanje važno, sva-

kom radniku se dozvoljava uvid sa-

mo u one stvari koje su mu potre-

bne za rad, tako da niko nema pri-

stup podacima koji mu nisu potre-

bni za obavljanje posla.

KAKO SU VAŠI

SISTEMI

OBEZBEĐENI?

Page 8: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka

8

Ono što je jako važno je i da se biv-

šim radnicima odmah onemogućava

pristup svim sistemima, čim prekinu

radni odnos. Ovo se često zaboravlja

u raznim organizacijama i izvor je

mnogih bezbednosnih propusta. Isto

važi i za promenu radnog mesta.

Data centar ima i posebne bezbed-

nosne mere. U data centar ne može

da se uđe bez prethodne najave uz

navođenje razloga posete. Posetilac

ima obaveznu pratnju. Pristup opre-

mi imaju samo ovlašćena lica. Uz to,

sve ključne prostorije su u sistemu

stalnog video nadzora sa snima-

njem.

Spoljni snabdevači koji eventualno

održavaju opremu data centra pot-

pisuju poseban ugovor, a deo tog u-

govora je i spisak sertifikovanih inže-

njera koji mogu da pristupaju data

centru. Kada dođe do promena,

snabdevač je dužan da osveži spisak,

a za snabdevače važe sva pravila

kao i za druge – mogu pristupiti sa-

mo onoj opremi za koju su zaduženi,

moraju da se najave i imaju dozvole,

kao i da se njihovo kretanje prati —

gde su i kada bili.

Fizičko i tehničko

obezbeđenje

Možda i najveća razlika u odnosu na

„obične“ serverske sobe jeste fizička i

infrastrukturna bezbednost data

centara mts-a. Pre svega, lokacija ne

sme da bude rizična kao što je to de-

finisano ISO standardom. To znači

da u blizini nema objekata koji bi

mogli da budu meta napada (vojnih

ili terorističkih), da nema opasnosti

od eksplozivnog tereta i prometa bi-

lo kakvog opasnog tereta i slično.

Prostor mora biti osiguran od popla-

va i drugih nepogoda, te mora da bu-

de obezbeđena zaštita od požara.

Treba reći i da su uređaji koje mts u-

potrebljava u slučaju eventualnog

požara sertifikovani za gašenje e-

lektronske opreme. Postoji sistem za

ranu detekciju požara koji reaguje i

na najmanje promene u vazduhu, ta-

ko da može da se aktivira i na čestice

prašine.

Stoga je aktivna dvozonska zaštita,

što znači da se prave mere pokreću

tek kada na dva mesta postoji prija-

va promena u vazduhu. Ako je na sa-

mo jednom mestu, obaveštava se

samo centrala, bez aktiviranja vatro-

gasnih službi. U slučaju da je alarm

pokrenut samo na jednom mestu, o-

soblje je dužno da ručno proveri šta

se događa. Kada se aktivira sistem

za gašenje požara, sav kiseonik u pe-

riodu od 30 sekundi biva isisan iz

prostorije i tako je onemogućeno go-

renje.

Sve su prostorije obezbeđene meha-

nizmima za zaključavanje, a zna se

koje lice može da pristupi kojoj sobi.

Za pristup se upotrebljavaju identifi-

kacione kartice, sa pravima pristupa

prostorijama, a beleži se svaki ulazak

u prostoriju, tako da naknadno može

da se vidi ko je i kada bio u kojoj pro-

storiji. U odvojenim sobama nalazi se

informaciona oprema, baterije i dru-

ga oprema koja obezbeđuje stalnu

dostupnost sistema.

Što se tiče poseta spolja od strane

lica koja nisu zaposlena u data cen-

tru, njima su potrebne dve dozvole,

jedna za ulazak u zgradu, a druga za

pristup data centru. Posetioci prola-

ze bezbednosne provere kako bi do-

bili dozvolu, moraju da imaju valjan

razlog za posetu, a prilikom poseta

prate ih ovlašćena lica na svim

mestima osim u lobiju i u toaletu.

Page 9: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka

9

Lokacija je čuvana 24 časa dnevno, 7 dana nedeljno,

svih 365 dana u godini. Osim kontrole pristupa u smislu

ko sve sme da pristupi opremi, tu je i fizička zaštita pro-

stora od strane obučenih lica.

Dostupnost sistema

Da bi sistemi uvek bili dostupni (odnosno 99,99% vre-

mena), potrebno je obezbediti uslove za to. To znači da

mora da se obezbedi električna energija iz nekoliko raz-

ličitih izvora, da se u slučaju prekida napajanja iz tih

izvora mora obezbediti električna energija iz sopstvenih

sistema, te da se prilikom prekida i prebacivanja na

sopstveni izvor obezbedi neprekidno napajanje.

Neprekidno napajanje obezbeđeno je UPS sistemima s

baterijama velike snage koje unutar milisekunda preu-

zimaju napajanje sve dok dizel generatori ne krenu s

proizvodnjom električne energije. Za pokretanje dizel

generatora potrebno je 30 minuta. Kod takvih složenih

sistema potrebno je obezbediti da su sve komponente

ispravne i da mogu da preuzmu svoju ulogu, zato se u

tačnom vremenskom periodu vrše obavezna testiranja

i vode zapisnici.

Isto tako, potrebno je obezbediti i nekoliko različitih

optičkih vodova za pristup Internetu. Ovakvi data centri

ne smeju da zavise samo od jedne veze. Tu je i obezbe-

đenje pogodnih klimatizacionih uslova. Temperatura i

vlaga se strogo kontrolišu, a klimatizacioni sistem brine

da vazduh bude čist, optimalne vlažnosti i temperature

prema specifikaciji hardvera na kojem se nalaze poda-

ci.

Svi ovi sistemi su redundantni, kako

bi u slučaju kvara drugi sistem mo-

gao da preuzme čitav posao. To isto

važi i za samu informacionu opre-

mu, servere i sistem za skladištenje

podataka (mrežne disk sisteme). U

slučaju kvara ili nadogradnje, uvek

postoji rezervni sistem koji samo-

stalno može na sebe da preuzme

sav teret, a da to korisnik ni ne oseti.

Ovakva postrojenja je zato izuzetno

skupo održavati prema zadatim

standardima, pa osim značajne kapitalne investicije i-

mamo i visoke operativne troškove koji su isplativi sa-

mo kada govorimo o velikim sistemima.

Bezbednost aplikacija

Sve aplikacije koje upotrebljavate kao servis u oblaku

mts-a su proverene i bezbedne. U ponudi mts-a su

aplikacije proverenih svetskih dobavljača, a u slučaju

da se nude aplikacije manjih partnera, postoji procedu-

ra za proveru tih aplikacija, pa korisnici mogu da budu

sigurni da same aplikacije ne predstavljaju bezbedno-

sni rizik.

Međutim, ako upotreblja-

vate infrastrukturu kao

servis, Vi ste odgovorni za

sve aplikacije koje instali-

rate na server. U tom slu-

čaju mts ne zna koje Vi

aplikacije upotrebljavate,

pa tako nema mogućnost

da proveri kako te aplika-

cije funkcionišu.

Nezavisno od toga koje

servise upotrebljavate,

mts će Vas putem siste-

ma za mrežnu bezbednost zaštititi od brojnih napada

koji dolaze s mreže, baš kao da čuva i svoje podatke na

sopstvenim serverima.

Za stalnu dostupnost

sistema potrebno je

obezbediti redundantne

izvore napajanja,

redundantni pristup

Internetu, redundantnu

informacionu opremu,

kao i pogodne

klimatizacione uslove

U slučaju potrebe za sopstvenom

električnom energijom, data centar je

opremljen sa:

3 dizel agregata

47 tona nafte

Što omogućava dovoljno električne

energije za 48 sati rada data centra

pod punim opterećenjem, bez

dolivanja nafte.

Ovi generatori mogu da proizvedu 3 x 1,6

MW struje, a potpisani su i ugovori s dva

različita dobavljača nafte, tako da se u

slučaju potrebe odmah dovozi nafta do

postrojenja.

Page 10: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka

10

Privatnost

Zaštita privatnosti jedan je od osnovnih principa kojeg

se mts drži. Radnici znaju samo one informacije koje su

im potrebne za održavanje sistema, a to nisu Vaši lični

podaci za pristup serveru.

Tako podaci na računarima nisu dostupni radnicima

mts-a. Vaši serveri zaštićeni su korisničkim imenom i

lozinkom, a lozinku mts neće nikada da traži od Vas.

Slično kao šta banka nikad ne traži Vaš PIN. Lozinke su

šifrovane pomoću hash funkcije, pa čak i u slučaju pro-

vale u taj deo sistema, što je malo verovatno, neće biti

dostupne hakerima za pristup Vašim računarima.

Upravljanje identitetom

Upravljanje identitetima korisnika je uvek odgovornost

samog korisnika. Provajder ne zna pristupne podatke

korisnika, zna samo informacije potrebne za naplatu

(broj korisnika i resursi koje upotrebljavaju). Korisnik

mora da čuva svoje pristupne podatke na adekvatan

način – ne sme da zapisuje lozinke na vidljiva mesta, da

ih deli putem nezaštićenih kanala i postupa na načine

koji bi drugima mogli da otkriju te podatke.

S druge strane, mts čini sve da zaštiti te osetljive po-

datke. Lozinke se čuvaju u šifrovanom obliku, zaposleni

u mts-u nemaju pristup njima, a kada se šalju korisniku,

to se čini automatski iz sistema putem bezbednih ka-

nala. Korisniku se savetuje izmena lozinke prilikom

prvog pristupa, kako bi se dodatno zaštitio sistem.

Bezbednost komunikacionog

kanala

Infrastruktura mts-a je zaštićena vrhunskim enterprise

alatima koji štite sve servise u oblaku mts-a. Prvi ste-

pen zaštite je zaštita čitavog sistema od pretnji s Inter-

neta kao što su DDoS napadi pomoću Arbor sistema za

analizu saobraćaja od pretnji.

Cisco firewall štiti korisnike od malicioznog softvera

svih vrsta, analizirajući pakete internet protokola, tako

da prepozna i ukloni poznate pretnje. Na nivou korisni-

ka tu je i VMWare vShield koji olakšava implementaciju

antivirusnih rešenja, beleži registrovane pretnje na ni-

vou hajpervajzora, te na taj način rasterećuje resurse i

obezbeđuje virtuelnu okolinu.

Na kraju, Trend Micro Deep Security čuva sve virtuelne

mašine od malicioznog softvera i drugih pretnji s Inter-

neta, omogućava lakše upravljanje fajervolom na virtu-

elnim mašinama, te analizira logove i integritet siste-

ma.

Na taj način su zaštićeni svi računari u oblaku mts-a, u-

potrebom vrhunske tehnologije vodećih svetskih snab-

devača, a da pri tom ne troši Vaše zakupljene resurse,

niti se traži Vaše dodatno angažovanje.

Komunikacijski kanal zaštićen je vodećim svetskim rešenjima na nivou sistema

Page 11: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka

11

Kompanije koje nude servise u oblaku raspolažu struč-

njacima za sve bezbednosne stepene, od fizičke do

mrežne bezbednosti, koje manja preduzeća ne mogu

sebi da priušte. Standardi koje poštuje mts garantuju

da su svi servisi u oblaku zaštićeni prema preporukama

nadležnih institucija, da će Vaši servisi da budu bez-

bedni od pretnji, kako fizičkih, tako i onih s Interneta.

Vaši virtuelni serveri u oblaku su zaštićeni bolje nego da

su smešteni kod Vas.

Ono o čemu Vi morate da brinete jeste upravljanje

identitetima, a ako upotrebljavate infrastrukturu, odno-

sno platformu kao servis, morate da brinete i o bezbed-

nosti operativnog sistema i aplikacija. U tom slučaju, na

Vama leži odgovornost šta instalirate na server, koje

portove ste ostavili otvorene i slično. Nezavisno od to-

ga koliko ranjiv Vaš sistem bio, mts će da učini sve da

Vas zaštiti od poznatih pretnji koje dolaze s Interneta.

Kada upotrebljavate servise u oblaku, Vaši podaci se

nalaze na hardveru koji je izvanredno čuvan od fizičkog

pristupa neovlašćenih lica, a ovlašćena lica su pod sta-

lnim nadzorom. Obezbeđeni su i svi klimatizacioni uslo-

vi za nesmetan rad sistema, kao i potrebni i redundan-

tni izvori električne energije i pristup data centra Inter-

netu.

Osim ovih infrastrukturnih uslova koje retko koji korisnik

može sam da obezbedi, mts upotrebljava i najmoderni-

ju zaštitu mreže, računara i sistema za skladištenje po-

dataka, brine se o bekapu, a svi ti servisi uračunati su u

cenu i ne zahtevaju dodatan angažman korisnika.

ZAKLJUČAK

Page 12: PRIVATNOST I BEZBEDNOST PODATAKA - oblaci.rs · oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka 3 Privatnost i bezbednost podataka je glavna tema kada se govori o računarstvu u oblaku

oblaci.rs Privatnost i bezbednost podataka

12

Srpski Engleski

Oblak Cloud

Računarstvo u oblaku Cloud Computing

Privatnost Privacy

Bezbednost Security

Virtuelna mašina Virtual Machine

U Vašim prostorima On-premise

Telehousing Colocation

Pristupni podaci (akreditacije) Credentials

Provajder Provider

Infrastruktura kao servis Infrastructure as a Service (IaaS)

Platforma kao servis Platform as a Service (PaaS)

Softver kao servis Software as a Service (SaaS)

Virtuelizacioni sloj Virtualization layer

Bekap Backup

Fajervol Firewall

Slika servera Server image

Oporavak od katastrofe Disaster recovery

Beograd, Srbija, 2016.

Sva prava zadržana.

Za mts izradio www.infocumulus.com

REČNIK