Click here to load reader

Privatna zaštita

 • View
  231

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Privatna zaštita

 • Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

  1/14

  INSPEKCIJSKI POSLOVI

  Privatna zatita

  Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

 • Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

  1/14

  Sadraj Odobrenje za djelatnost privatne zatite ................................................................................................ 2

  Uvjeti koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zatite ............................. 3

  Doputenja za obavljanje poslova privatne zatite ................................................................................. 3

  ZATITARI/UVARI ............................................................................................................................. 3

  ZATITARI - TEHNIARI ....................................................................................................................... 5

  Odobrenja za djelatnost privatne zatite za unutarnje uvarske slube ................................................. 7

  Odobrenje Ustanovama za izobrazbu zatitara i uvara ......................................................................... 8

  Provedba inspekcijskog nadzora i sankcije .............................................................................................. 8

  Zatita novarskih institucija ................................................................................................................... 9

  Postupak izdavanja suglasnosti na alternativne mjere zatite ......................................................... 9

  Podzakonski akti temeljeni na Zakonu o zatiti novarskih institucija ........................................... 10

  Detektivski poslovi ................................................................................................................................. 11

  Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti (pravne osobe i obrti) .............................................. 12

  Doputenje za obavljanje detektivskih poslova (fizike osobe) ............................................................ 12

 • Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

  2/14

  Odobrenje za djelatnost privatne zatite

  Uprava za upravne i inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova, na temelju lanaka

  13., 14. i 18. Zakona o privatnoj zatiti (Narodne novine, broj: 68/03, 31/10, 139/10),

  obavlja poslove izdavanja odobrenja za djelatnost privatne zatite (tjelesne i tehnike) za

  trgovaka drutva i obrte.

  Za taj postupak stranka zahtjevu treba priloiti:

  ispunjen obrazac Z-2 (obrazac na webu)

  akt o imenovanju odgovorne osobe (za trgovaka drutva)

  akt o razvrstavanju radnih mjesta s popisom odgovornih osoba i poslova te ovlastima

  zaposlenika za svako radno mjesto (za trgovaka drutva)

  akt o razvrstavanju radnih mjesta s popisom zaposlenika i njihovim ovlastima za

  svako radno mjesto (za obrte)

  opi akt o zatitnom znaku pravne osobe opisno i grafiki (za trgovaka drutva)

  opi akt o radnoj odori (za trgovaka drutva samo za tjelesnu zatitu)

  Odgovorna osoba i vlasnik obrta duni su podnijeti zahtjev na obrascu Z-2 te ispuniti "Upitnik

  za sigurnosnu provjeru I. stupnja" koji slui u svrhu ispunjavanja sigurnosnih uvjeta za

  odgovornu osobu u pravnim osobama i obrtnika prema Zakonu o privatnoj zatiti (lanak 18.

  stavak 1. toka 8.), a koji je sastavljen temeljem Zakona o sigurnosnim provjerama

  (Narodne novine, broj: 85/08, 86/12), odnosno Uredbe o sadraju, izgledu, nainu

  ispunjavanja i postupanju s Upitnikom za sigurnosnu provjeru (Narodne novine, broj:

  114/08) u kojoj se moe nai obrazac, ili mogu osobno doi u nadlenu policijsku upravu

  prema mjestu prebivalita - Inspektorat unutarnjih poslova ili u Inspekciju za privatnu zatitu

  i detektivske poslove Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu, Ilica 335.

  Pri tome su, uz ispunjeni Upitnik, zahtjevu duni priloiti:

  presliku dokaza o obrazovanju (original na uvid) za odgovornu osobu u trgovakom

  drutvu, i to najmanje za struni naziv struni pristupnik ili struni prvostupnik,

  odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja poslove tehnike zatite mora

  imati struni naziv struni pristupnik tehnike struke ili struni prvostupnik

  tehnike struke. Za vlasnika obrta dovoljna je srednja struna sprema tehnikog

  smjera

  dokaz o opoj zdravstvenoj sposobnosti pribavljen kod specijalista medicine rada (ne

  stariji od est mjeseci).

  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_04_68_796.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_31_722.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_139_3541.htmlhttp://www.uvns.hr/UserDocsImages/dokumenti/informacijska-sigurnost/Upitnik_I.pdfhttp://www.uvns.hr/UserDocsImages/dokumenti/informacijska-sigurnost/Upitnik_I.pdfhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_85_2729.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1968.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_114_3300.html

 • Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

  3/14

  Uvjeti koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost

  privatne zatite

  Nakon ispunjenja uvjeta za odgovornu osobu, nadlena policijska uprava utvruje uvjete

  prema Pravilniku o prostornim i tehnikim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem

  se obavlja djelatnost privatne zatite (Narodne novine, broj: 29/05, 86/08), a koji mora

  biti ureen sukladno odredbama navedenog Pravilnika.

  Uplata se obavlja u korist Dravnog prorauna na iro raun broj: HR

  1210010051863000160, model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: HR 5002-713-OIB

  trgovakog drutva ili vlasnika obrta sa svrhom izdavanja odobrenja za obavljanje

  djelatnosti privatne zatite.

  Po okonanju navedenog, stranka u postupku uplauje upravnu pristojbu. Trgovaka drutva

  uplauju 6.300,00 kuna, a obrtnici 2.100,00 kuna, prema tarifnom broju 18. toka 1. i 3.

  Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj: 8/17).

  Upravna pristojba za izdavanje izmijenjenog rjeenja o odobrenju za obavljanje djelatnosti

  privatne zatite za trgovaka drutva i obrte prema tarifnom broju 18. toka 15. Uredbe o

  tarifi upravnih pristojbi iznosi 140,00 kn.

  Doputenja za obavljanje poslova privatne zatite

  Inspektorati unutarnjih poslova policijskih uprava (popis adresa PU nalazi se na web

  stranicama u PDF formatu) na temelju lanaka 20., 23. i 24. Zakona o privatnoj zatiti izdaje

  doputenja za obavljanje poslova privatne zatite (tjelesne i tehnike) za fizike osobe,

  prema mjestu prebivalita ili boravita podnositelja zahtjeva.

  ZATITARI/UVARI

  Predaja ZAHTJEVA:

  1. Ispunjen obrazac Z-2 (zaokruiti B1 za uvara, odnosno B2 za zatitara)

  2. Preslika svjedodbe (original na uvid):

  - zahtjev za zatitara: dokaz o zavrenom srednjem obrazovanju u najmanje

  trogodinjem trajanju.

  - zahtjev za uvara: dokaz o steenoj najmanje nioj strunoj spremi.

  3. Preslika osobne iskaznice.

  4. Radi osloboenja od plaanja upravnih pristojbi tijekom daljnjeg postupka moe se

  priloiti Potvrda o imovnom stanju (podie se na poreznoj ispostavi u podrunom

  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_29_501.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_86_2771.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_8_232.html

 • Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

  4/14

  uredu po mjestu prebivalita) ili drugi dokaz o pravu na oslobaanje od upravnih

  pristojbi.

  Nakon predaje zahtjeva vri se sigurnosna provjera kandidata (traje oko mjesec dana), te se

  na kunu adresu alje zakljuak (ukoliko su provjere pozitivne).

  Po dobivenom ZAKLJUKU o ispunjenju uvjeta, potrebno je zavriti IZOBRAZBU u ovlatenoj

  ustanovi za izobrazbu za zatitara/uvara.

  Nakon zavrene izobrazbe potrebno je prijaviti i poloiti STRUNI ISPIT1. (prijava za polaganje

  strunog ispita podnosi se pri Inspektoratu unutarnjih poslova)

  Za prijavu ISPITA:

  1. ispunjen obrazac Z-4 (obrazac na webu)

  2. preslika zakljuka

  3. preslika uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti

  4. original potvrde ovlatene ustanove o zavrenoj izobrazbi

  5. dokaz o uplati naknade za polaganje ispita (originalna uplatnica; iznos naknade za

  polaganje ispita se nalazi na obrascu Z-4)

  Nakon poloenog strunog ispita potrebno je podii svjedodbu (pri nadlenoj PU), te predati

  dokumentaciju za izdavanje rjeenja (obavezno unutar roka iz zakljuka).

  Iznos novane naknade za provedbu ispita za zatitara i uvara propisan je Rjeenjem o

  iznosu novane naknade za provedbu strunog ispita za zatitara i uvara (Narodne

  novine, broj: 155/04, 56/05).

  Za izdavanje RJEENJA:

  1. Preslika svjedodbe o poloenom strunom ispitu (original na uvid)

  2. Original potvrde o opoj (za uvara) ili posebnoj (za zatitara) zdravstvenoj

  sposobnosti

  3. Dokaz o uplati pristojbe u iznosu od 700,00 kn za zatitara ili 490,00 kn za uvara

  (iro raun broj: HR 1210010051863000160, model: HR64, s pozivom na broj

  odobrenja: 5002-713-OIB Primatelj: Dravni proraun Opis plaanja: Doputenje

  za obavljanje poslova zatitara ili uvara)2

  Za izdavanje ZATITARSKE/UVARSKE ISKAZNICE:

  1 Osobe koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog slubenika odnosno slubenika Ministarstva koji obavljaju nadzor poslova privatne zatite, na vojno-policijskim poslovima Min

Search related