Pristup učenicima s deficitom pažnje / hiperaktivnim poremećajem

 • View
  32

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pristup učenicima s deficitom pažnje / hiperaktivnim poremećajem. Tamara Jančevski, prof. rehabilitator. Odabrala, prevela sa hrvatskog jezika: Babić Lakatoš Roža – dipl.teol.v.med.sestra. A = attention - pažnja,pozornost D = deficit – deficit, nedostatak - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pristup učenicima s deficitom pažnje / hiperaktivnim poremećajem

 • Pristup uenicima s deficitom panje / hiperaktivnim poremeajemTamara Janevski, prof. rehabilitatorOdabrala, prevela sa hrvatskog jezika:Babi Lakato Roa dipl.teol.v.med.sestra

 • A = attention - panja,pozornost D = deficit deficit, nedostatak H = hyperactivity hiperaktivnost D = disorder poremeaj

 • Dosadanji naziviDosadanji nazivi Minimalna cerebralna disfunkcija (MCD) Hiperkinetiko impulzivni poremeaj Hiperkinetika reakcija u dejem uzrastu

  ADHD

 • Dijagnostiki kriterijum prema DSM IV6 ili vie simptoma traju najmanje 6 mesecisimptomi su maladaptivni I nekonzistentni s razvojnim stepenomNeki simptomi su postojali pre 7. godine ivotaPosledice simptoma se ispoljavaju u 2 ili vie sredina (kola,kua,posao...)Kliniki znaajno oteenje socijalnog, akademskog ili radnog funkcionisanja

 • NepanjaNe posveuju panju detaljima ili rade greke zbog nemara u kolskom zadatku, poslu ili drugim aktivnostimaesto imaju tekoa sa odravanjem panje pri obavljanju zadatka u igri esto se ini da ne sluaju i kad im se direktno obraaesto ne prate upute i ne dovravaju kolski zadatak, kune poslove ili dunosti na radnom mestu (ne zbog prkosnog ponaanja ili nerazumevanja uputa)esto imaju potekoa sa organizacijom zadataka i aktivnosti

 • - esto izbjegavaju, nevole ili odbijaju zadatke koji zahtevaju trajniji mentalni napor (kao to je kolski ili domai zadatak)esto gube stvari potrebne za ispunjavanje zadataka ili aktivnosti (npr. igrake, kolski pribor, olovke, knjige ili alat)esto ih ometaju vanjski podraajiesto zaboravljaju dnevne aktivnosti

 • Hiperaktivnostesto tresu rukama ili nogama ili se vrpolje na stolici (sedalu)Ustaju sa stolice (sedala) u razredu ili negde drugde gde se oekuje da ostanu na mestuesto preterano tre ili se penju u situacijama u kojima je to neprikladno (kod adolescenata ili odraslih osoba moe biti ogranieno na subjektivni oseaj nemira)esto imaju tekoa ako se treba mirno I tiho igrati ili obavljati slobodne aktivnostiesto su u pogonu ili kao da ih pokree motoresto preterano priaju

 • Impulsivnost- esto istravaju sa odgovorima pre nego to je dovreno pitanjeesto imaju potekoa sa ekanjem redaesto prekidaju ili ometaju druge (npr. Upadaju u razgovor ili igru)

 • Kombinovani tip- 6 ili vie simptoma nepanje i 6 ili vie simptoma hiperaktivnosti impulsivnostiKod najveeg broja dece Dominantno nepaljiv tip6 ili vie simptoma nepanje I manje od 6 simptoma hiperaktivnostiImpulsivnosti Dominantnohiperaktivno-impulsivni tip6 ili vie simptoma hiperaktivnosti impulsivnosti i manje od 6 simptoma nepanjeNepanja ipak moe biti znaajan problem

 • Poremeaj obuhvata podrujaPanjePercepcijeMotorikeUenjaMiljenjaOdnosaEmocionalnostiPonaanjaSpavanjaRazliitosti u telesnom razvoju

 • Uzroci poremeajaNeuroanatomskaNeurohemijskaNeuroendokrinolokaNeurofiziolokaHematoloka istraivanjaPsihosocijalne teorijeGenetske teorije

 • Dijagnostika

  Obiteljska anamneza Osobna anamneza Standardizirane lestvice . Informacije iz kole Neuroloki nalaz Laboratorijsko-dijagnostiki postupci

 • - kako deca sazrevaju simptomi hiperaktivnog ponaanja postaju manje uoljivi

  Hiperaktivnosti impulsivnost

  se javljaju zbog tekoa u inhibiciji reakcija, pa imaju tekoa u odabiru najprimerenijeg ponaanja u nekoj situaciji i planiranju buduih dogaaja, pa

  teko odgaaju zadovoljenje elja teko se odupiru trenutnom iskuenju bave se potencijalno opasnim aktivnostima bez razmiljanja o posledicama

 • Slab kolski uspeh-tekoe u uenju4060%dece-tekoe savremenim ogranienjima, koliinom pisanog ili itanog teksta

  konflikti sa utoritetima (tekoe se tumae kao znak lenosti, slabog oseaja odgovornosti i suprotstavljanja)Dodatne tekoe najznaajnije za rad u koli:

 • Specifine tekoe u uenju 15 - 20% dece

  Poremeaj govornog i jezinog razvoja

  Razvojno zaostajanje - npr. finamotorika

 • - karakteristika poremeaja nedostatak u izvoenju onoga to dete zna, a ne u samom znanju

  unutarnji govor (odgovoran za samousmeravanje i samokontrolu ponaanja) nije razvijen u skladu sa uzrastom

  Javlja se kod 5-7% kolske dece 4-5 puta ee kod deaka

 • ADHD nema dete koje se ponaa ivahno, dekoncentrisano i nepaljivo kada:

  kolsko gradivo mu je tekoNalazi se u prezahtevnoj situacijiPod stresom jeU porodici se dogaaju promeneIma neku fizioloku potrebu

 • Pripazimo da ne zamenimoADHDs:- intelektualnim tekoamaPoremeajem vida ili sluha Poremeajem uenjaPrkosnim ponaanjemSmetnjama ponaanjaNeurolokim smetnjamaNuspojavama lekova intelektualnim tekoama

 • Uitelj/nastavnik treba biti upoznat sa uenikovim

  sposobnostimavetinamapotrebamainteresimapredznanjimasaradnja sa roditeljimasaradnja sa razrednim stareinom

 • Prilagoditi:Sadraj

  nastavne metode,

  Oblike I sredstva rada

  nain provere znanja

 • Prilagodba nastavnih metoda, oblika i sredstva rada

  - omoguiti ueniku da sedi blizu nastavnika tako da se omogui bolji nadzor-privui panju predavanja uputa-koristiti upozoravajue geste-kombinovati verbalne i pismene upute-davati upute jednu po jednu-tiho ponoviti upute ueniku-traiti da ponovi upute radi potvrde razumevanja

 • kombinovati govorne, vizualne, pisane i imbene metodePoduavanje memorijskih tehnikaRedukovati zadatak u nekoliko izvedivih delova, u oekivanim vremenskim okvirimaesto proveravati napredakOmoguiti ueniku pomo drugih uenika, tj. Tano mu rei kome se i kako treba obratiti ako "zapne Pripremiti pisani materijal sa podcrtanim bitnim delovima i idejama vodiljamaPredoiti uz tekst bitne injenice na koje treba obratiti panjuPoduavati izradi saetaka bitnih delova teksta

 • omoguiti este prilike za ustajanje i kretanje uokolo, omoguiti prostor za kretanje- Smisliti aktivnosti koje ukljuuju i zahtevaju kretanje Razbiti aktivnosti u manje jediniceSmanjiti mogunost odvlaenja panje bukom i dogaajima uokoliniOmoguiti da se uenik aktivno ukljui u izlaganjeOsigurati razumljivost predavanja (kako se uenik ne bi "iskljuio radi nerazumevanja)Poticati samokontroluPrekidanje rada i provera uraenog

 • Davati pravovremene obavesti o promeni aktivnostiPravovremeno obavestiti o oekivanjima u sledeoj aktivnostiSpecifikovati sredstva potrebna za izvrenje aktivnostiSpecifikovati sve korake potrebne za izvrenje zadatkaAko je potrebno osigurati ueniku pomonika za organiziranje i izvravanje aktivnosti

 • Prilagoavanje naina provere znanja

  Poduavati vetine i strategije pri pisanju testaOcenjivati sadraj, ne rukopisDozvoliti i omoguiti alternativne naine provere znanja (usmeno, kucani izvetaj, audio i video prezentacije...)Dozvoliti i omoguiti alternativne naine reavanja zadataka, sa redukovanim potrebama za pisanjem (izrada mapa, grafikona, koritenje slikovnog materijala...)Omoguiti dodatno vreme

 • -koristiti jasne, itljive i pregledne forme za pisane testove

  -oznaiti linijama mesta za odgovor i ostaviti dovoljno mesta za odgovor ako je rukopis nezgrapan

  -nabrojati, napisati i izrei sve korake potrebne za izvrenje zadataka

 • Loa slika o sebi

  Emocionalne tekoe poremeaji u ponaanju

  Vano je ostvariti pozitivan odnos sa uenikom!

 • Neki vaspitni postupci

 • 1. Trenutna povratna informacija i poslediceVano je da reakcija na detetovo ponaanje (nagrada ili kazna) sledi odmah, nakon nekoliko sekundi,a ne sa odlaganjem, od npr. nekoliko sati.

 • 2. Koristite jae posledice, ono treba snanije posledice nego druga deca. Osim rei pohvale treba koristiti I opipljive nagrade kao npr. bonove, znake, naepnice

 • 3. ee poticanjeZbog problema odravanja motivacije dobro je dete ee usmeravati i prijateljski poticati na dovrenje zadatka Premda nas ponaanje deteta sa ovim poremeajem najee potie da smiljamo kazne i ukore, puno je delotvornije ako se usmerimo na nagrade Pozitivne posledice trebaju se primenjivati ee od negativnih (npr. za 1 kaznu 4 nagrade ili pohvale)

 • 4. Planiranje Ako moete predvideti problem koji e dete izazvati u nekoj situaciji unapred isplanirajte kako ete se nositi sa tim problemom Budui da deca sa deficitom panje / hiper- aktivnim poremeajem za otprilike 30% zaostaju u zrelosti ponaanja za svojim vrnjacima I jako su zaboravna, pomognite svome detetu podseanjem na plan ili pravilo

 • 5. DoslednostSledite pravilo neprianja i nepokazivanja emocija kod vaspitanjaTeko podnose promene, a bolje se ponaaju kada im je svakodnevni ivot predvidivBudite svesni dobrih i loih dana

 • Jo neki savetiBiti model primerenog ponaanjapoticati pozitivnu atmosferu u razredu ignorisati neprimereno ponaanje izolacijadavanjeposebnogzadatka

 • arobni tapi za ovakve tekoe nepostoji, a kada bi postojao bio bi sastavljen od:

  strpljenja

  smirenosti

  optimizma

  pohvale kada god je to mogue

 • LiteraturaKocijan-Hercigonja, D.,BuljanFlander,G.,Vukovi,D.:Hiperaktivnodijete uznemireni roditelji I odgajatelji, naklada Slap Phelan, T.: Sve o poremeaju pomanjkanja panje, OstvarenjeUenici sa posebnim obrazovnim potrebama -www.mzos.hrPhelan,T.:1-2-3uspjeh-uinkovita disciplina za djecu od 2 do 12 godina, OstvarenjeGreenspan, S.: Zahtjevna djeca, Ostvarenje

 • Jo korisne literatureRadni materijali za vjebanje koncentracije I panje ,OCVP Kako uiti djelotvornije, OCVP www.obiteljskicentar.hr Hiperaktivno dijete, Poliklinika za zatitu djece grada ZagrebaMoguja!-r