27
PRISTANIŠČE LIVERPOOL PRISTANIŠČE LIVERPOOL Tadej Boškin Tadej Boškin POMORSKI IN TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI POMORSKI IN TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER CENTER PLOVBNI TEHNIK PLOVBNI TEHNIK 2008/09 2008/09 IZDELEK IZ 4.IZPITNE ENOTE V PORTOROŽU,FEBRUAR 2009 MENTOR:ROKSORTA

PRISTANIŠČE LIVERPOOL

  • Upload
    maleah

  • View
    83

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IZDELEK IZ 4.IZPITNE ENOTE. PRISTANIŠČE LIVERPOOL. Tadej Boškin POMORSKI IN TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER PLOVBNI TEHNIK 2008/09. V PORTOROŽU,FEBRUAR 2009 MENTOR:ROKSORTA. Uvod. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

PRISTANIŠČE LIVERPOOLPRISTANIŠČE LIVERPOOL

Tadej BoškinTadej BoškinPOMORSKI IN TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI POMORSKI IN TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI

CENTERCENTERPLOVBNI TEHNIKPLOVBNI TEHNIK

2008/092008/09

IZDELEK IZ 4.IZPITNE ENOTE

V PORTOROŽU,FEBRUAR 2009 MENTOR:ROKSORTA

Page 2: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

UvodUvod V svojem izdelku bom predstavil V svojem izdelku bom predstavil

pristanišče Liverpool ter pojasnil pojem kaj pristanišče Liverpool ter pojasnil pojem kaj pristanišče sploh je ter zakaj si danes pristanišče sploh je ter zakaj si danes življenje brez njih težko predstavljamoživljenje brez njih težko predstavljamo..

Page 3: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Kaj sploh je pristaniščeKaj sploh je pristanišče

Pristanišče je naravno ali uetno zaščiten Pristanišče je naravno ali uetno zaščiten morski,rečni,kanalski ali jezerski bazen morski,rečni,kanalski ali jezerski bazen kjer prihajajo ladje zaradi pretovora kjer prihajajo ladje zaradi pretovora svojega tovora ali lastno zasčito predsvojega tovora ali lastno zasčito pred slabim vremenom.slabim vremenom.

Page 4: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Delitev pristaniščDelitev pristanišč

Pristanišča lahko razdelimo na:Pristanišča lahko razdelimo na:

-trgovska-trgovska

-vojna-vojna

-ribiška-ribiška

-marine-marine

Page 5: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Trgovska pristaniščaTrgovska pristanišča

Trgovska pristanišča so večinoma Trgovska pristanišča so večinoma namenjena trgovskim namenjena trgovskim ladjam(tovorne),opremljena za ladjam(tovorne),opremljena za pretovarjanje raznovrstnega tovorapretovarjanje raznovrstnega tovora

Page 6: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Vojna pristaniščaVojna pristanišča

Vojna pristanišča so namenjena Vojna pristanišča so namenjena ekskluzivno samo vojni mornarici ter ekskluzivno samo vojni mornarici ter njenim potrebam.njenim potrebam.

Page 7: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Ribiška pristaniščaRibiška pristanišča

V večini primerov so to manjša pristanišča V večini primerov so to manjša pristanišča namenjena ribiškim ladjam.Občasno se v namenjena ribiškim ladjam.Občasno se v ta pristanišča zatekajo tudi druga manjša ta pristanišča zatekajo tudi druga manjša plovila.plovila.

Page 8: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

MarineMarine

Marina je ime za manjša pristanišča Marina je ime za manjša pristanišča namenjena plovilom za prosti namenjena plovilom za prosti čas(jahte, jadrnice, itd.).čas(jahte, jadrnice, itd.).

Page 9: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Zgodovina pristanišča ter Zgodovina pristanišča ter mesta Liverpoolmesta Liverpool

LiverpoolLiverpool je pristaniško mesto in je pristaniško mesto in metropolitansko območje v metropolitansko območje v severozahodnem delu Anglije , ki se nahaja severozahodnem delu Anglije , ki se nahaja na vzhodnem bregu reke Mersey.na vzhodnem bregu reke Mersey.

V 19. stoletju je bilo pristanišče drugo V 19. stoletju je bilo pristanišče drugo najbolj dejavno v Britanskem imperiju (za najbolj dejavno v Britanskem imperiju (za Londonom) in posledično je postalo eno od Londonom) in posledično je postalo eno od središč industrije. Toda v drugi polovici 20. središč industrije. Toda v drugi polovici 20. stoletja je gospodarska pomembnost mesta stoletja je gospodarska pomembnost mesta upadla in danes je eno najbolj revnih upadla in danes je eno najbolj revnih območij v Združene kraljestvu.območij v Združene kraljestvu.

Page 10: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Zgodovinska slikaZgodovinska slika

Slika iz 1.polovice 20.stol. V ozadju lahko Slika iz 1.polovice 20.stol. V ozadju lahko vidimo stavbo,ki vidimo stavbo,ki je danes središče je danes središče pristaniščapristanišča. .

Page 11: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Statistični podatki o pristaniščuStatistični podatki o pristanišču Pod statistične podatke lahko štejemo:Pod statistične podatke lahko štejemo:

- letni pretovor(količina pretovorjenega tovora)- letni pretovor(količina pretovorjenega tovora)

- splošni podatki o - splošni podatki o pristanišču(geo.širina,geo.dolžina,glob.mor.pristanišču(geo.širina,geo.dolžina,glob.mor.

dna)dna)

- št. tovorne opreme ter vlačilcev- št. tovorne opreme ter vlačilcev

- št. in vrste terminalov- št. in vrste terminalov- št. “dokov” (bazeni)št. “dokov” (bazeni)- kontaktni podatki z pristaniščem( pozivni kontaktni podatki z pristaniščem( pozivni

znak) znak)

Page 12: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Letni pretovor pristaniščaLetni pretovor pristanišča

Letni pretovor pristanišča znaša približno Letni pretovor pristanišča znaša približno 30.miljonov t na leto.Največji pretovor 30.miljonov t na leto.Največji pretovor skozi leto so ga imeli let 2002 in je skozi leto so ga imeli let 2002 in je znašal,kar 48, 7.miljonov t.znašal,kar 48, 7.miljonov t.

Page 13: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Splošni podatki o pristaniščuSplošni podatki o pristanišču

To so:- geo.širi. 53° 26`11˝NTo so:- geo.širi. 53° 26`11˝N

- geo.dol. 03° 0`41” W- geo.dol. 03° 0`41” W

- glob. morja v kanalu 6.4-7.6 m- glob. morja v kanalu 6.4-7.6 m

- glob. morja v doku 7.1-9.1 m - glob. morja v doku 7.1-9.1 m

- glob. na naft.term. 12.5-13.4 m- glob. na naft.term. 12.5-13.4 m

- pred prihodom ladje v pristanišče - pred prihodom ladje v pristanišče

potrebna najava v pristanišče( teden potrebna najava v pristanišče( teden

prej) prej)

Page 14: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Št. dvigal ter druge pristaniške Št. dvigal ter druge pristaniške opremeopreme

Dvigala:- dvigala za kont. 5x po 100t SWLDvigala:- dvigala za kont. 5x po 100t SWL

- dvigala za razsuti tov. 4x po 50t SWL- dvigala za razsuti tov. 4x po 50t SWL

- ostala dvigala 6x po 25t SWL- ostala dvigala 6x po 25t SWL

• Vlačilci:- 4x za ladje nad 50.000 t nosilnostVlačilci:- 4x za ladje nad 50.000 t nosilnost

- 3x za ladje pod 50.000 t nosilnosti- 3x za ladje pod 50.000 t nosilnosti

Page 15: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Število in vrste terminalovŠtevilo in vrste terminalov

Vrste terminalov:- treminal za razsuti tovor Vrste terminalov:- treminal za razsuti tovor - plinski terminal - plinski terminal

- RO-RO terminal- RO-RO terminal

- kontejnerski terminal- kontejnerski terminal

- treminal za kosovni - treminal za kosovni

tovortovor

Page 16: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Terminal za razsuti tovorTerminal za razsuti tovor

Po terminal za razsuti tovor lahko štejemo Po terminal za razsuti tovor lahko štejemo vse tovore kot so: premog,staro vse tovore kot so: premog,staro železo,žito,…železo,žito,…

Ta tovor se ponavadi prevaža z ladjami, ki Ta tovor se ponavadi prevaža z ladjami, ki so namenjena samo za razsut tovor.so namenjena samo za razsut tovor.

Page 17: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Razsuti tovorRazsuti tovor

Slika prikazuje nakladanje sipkega tovora s Slika prikazuje nakladanje sipkega tovora s pomočjo tekočega pomočjo tekočega

traka. traka.

Page 18: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Plinski terminalPlinski terminal Pri plinskem terminalu je pomembno Pri plinskem terminalu je pomembno

to ,da gre za veliko odgovornost pri to ,da gre za veliko odgovornost pri manipolaciji s tem tovorom.manipolaciji s tem tovorom.

Plinski terminal v Liverpoolu , je drugi Plinski terminal v Liverpoolu , je drugi največji terminal za plin v V.B.največji terminal za plin v V.B.

Ladje ,ki prevažajo plin imajo posebne Ladje ,ki prevažajo plin imajo posebne kupole , ločene od ladijskega trupa.kupole , ločene od ladijskega trupa.

Page 19: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Slika plinskega terminalaSlika plinskega terminala

Na sliki vidimo plinski terminal ,ki je ločen Na sliki vidimo plinski terminal ,ki je ločen od ostalih terminalov.od ostalih terminalov.

Page 20: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

RO-RO terminalRO-RO terminal

Pri ro-ro terminalu vključujemo vse tiste Pri ro-ro terminalu vključujemo vse tiste tovore,ki jih pripeljemo na ladjo. To so: tovore,ki jih pripeljemo na ladjo. To so: avtomobili , vlaki ,tovornjaki ,…avtomobili , vlaki ,tovornjaki ,…

Veliko pomembno vlogo pristanišča ima Veliko pomembno vlogo pristanišča ima ro-ro terminal saj na leto pretovorijo kar ro-ro terminal saj na leto pretovorijo kar

654 tisoč vozil in ostalih transportnih 654 tisoč vozil in ostalih transportnih sredstevsredstev

Page 21: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Slika liverpoolskega ro-ro Slika liverpoolskega ro-ro terminalaterminala

Na sliki lahko Na sliki lahko

kako ladja raz-kako ladja raz-

tovarja vozila potovarja vozila po

po “rampah”,ki sopo “rampah”,ki so

namenjena prav namenjena prav

taki vrsti tovorataki vrsti tovora

Page 22: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Kontejnerski terminalKontejnerski terminal

Dan danes se večino tovora transportira preko Dan danes se večino tovora transportira preko kontejnerjev.Ladje,ki transportirajo kontejnerje so kontejnerjev.Ladje,ki transportirajo kontejnerje so liniske ter dosegajo velike hitrosti ( do 25 vozlov)liniske ter dosegajo velike hitrosti ( do 25 vozlov)

Liverpoolski kontejnerski terminal ni eden iz med Liverpoolski kontejnerski terminal ni eden iz med naj večjih terminalov v V.B. saj letni pretovor naj večjih terminalov v V.B. saj letni pretovor kontejnerjev znaša 654.000 teus.kontejnerjev znaša 654.000 teus.

• Ker je transport z kontejnerji vedno večji se je Ker je transport z kontejnerji vedno večji se je angleška vlada odločila za povečavo angleška vlada odločila za povečavo

kontejnerskega terminala ,tudi za ladje kontejnerskega terminala ,tudi za ladje postpanamxpostpanamx

Page 23: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Slika kontejnerskega terminalaSlika kontejnerskega terminala

Na sliki lahko Na sliki lahko

kontejnerskikontejnerski

terminal v času terminal v času

pretovarjanja pretovarjanja

Page 24: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Terminal za kosovni tovorTerminal za kosovni tovor

Pri terminalu za kosovni se tovor Pri terminalu za kosovni se tovor transportira v balah, paletah, raznih transportira v balah, paletah, raznih zabojnikih. Ladje , ki prevažajo tak tovor zabojnikih. Ladje , ki prevažajo tak tovor imenujemo generalne ladjeimenujemo generalne ladje

V Liverpooulu imajo ta terminal nekoliko V Liverpooulu imajo ta terminal nekoliko manj razvit.Njihov letni pretovor znaša manj razvit.Njihov letni pretovor znaša pribljižno 556.000 t na leto.pribljižno 556.000 t na leto.

Njihov terminal se uvršča na 5. mesto ,po Njihov terminal se uvršča na 5. mesto ,po količini pretovorjenega tovora na leto v količini pretovorjenega tovora na leto v

V.B.V.B.

Page 25: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

Slika terminala za kosvni tovor v Slika terminala za kosvni tovor v LiverpooluLiverpoolu

Na sliki lahko vidimo terminal za Na sliki lahko vidimo terminal za kosovni kosovni

tovor v času tovor v času

pretovarjanja.pretovarjanja.

Pri tem lahko Pri tem lahko

opazimo dvigalaopazimo dvigala

namenjena kos-namenjena kos-

vnemu tovoru vnemu tovoru

Page 26: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

ZaklučekZakluček

V zaključku lahko povem le to ,da V zaključku lahko povem le to ,da pristanišče Liverpool sodi na 8.mesto pristanišče Liverpool sodi na 8.mesto

največjih pristanišč na svetu ter z naj največjih pristanišč na svetu ter z naj večjim RO-RO terminalom v Veliki Britaniji.večjim RO-RO terminalom v Veliki Britaniji.

Page 27: PRISTANIŠČE LIVERPOOL

ViriViri

http://www.shipcanal.co.uk/http://www.shipcanal.co.uk/ http://en.wikipedia.org/wiki/Port_of_Liverpohttp://en.wikipedia.org/wiki/Port_of_Liverpo

olol http://www.btinternet.com/~philipbparkerhttp://www.btinternet.com/~philipbparker http://www.spartacus.schoolnet.co.ukhttp://www.spartacus.schoolnet.co.uk http://www.members.fortunecity.comhttp://www.members.fortunecity.com http://www.worldportsource.comhttp://www.worldportsource.com http://http://www.portwww.portofliverpool.co.ukofliverpool.co.uk