Priru¤†nik za izradu Nacionalnih akcionih planova za ... Priru¤†nik za izradu Nacionalnih akcionih planova

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Priru¤†nik za izradu Nacionalnih akcionih planova za ... Priru¤†nik za...

 • Priručnik za izradu Nacionalnih akcionih planova

  za zapošljavanje mladih

  MeĎunarodna

  organizacija

  Rada

  Ţeneva

 • 2 Priručnik za izradu Nacionalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih

 • Priručnik za izradu Nacionalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih 3

  Gianni Rosas i Giovanna Rossignotti

  Priručnik za izradu Nacionalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih

 • 4 Priručnik za izradu Nacionalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih

  Program za zapošljavanje mladih MEĐUNARODNA KANCELARIJA RADA

 • Priručnik za izradu Nacionalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih 5

  Autorska prava © 2008

  Prvo izdanje 2008

  Publikacije MeĎunarodne kancelarije rada uţivaju autorska prava prema Protokolu 2

  Univerzalne konvencije o autorskimm pravima. Pa ipak, kraći izvodi iz ovih publikacija

  mogu da budu reprodukovani bez ovlašćenja, pod uslovom da se navede izvor. Za

  dobijanje prava na reprodukovanje ili prevoĎenje, potrebno je podneti zahtev na adresu

  ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211

  Geneva 22, Switzerland, ili na email: pubdroit@ilo.org. MeĎunarodna kancelarija rada

  će sa zadovoljstvom odgovoriti na takve zahteve.

  Biblioteke, institucije i ostali korisnici registrovani u Velikoj Britaniji kod Copyright

  Licencing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631

  5500; email: cla@cla.co.uk], u Sjedinjenim Drţavama kod Centra za autorska prava

  Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978)

  750 4470; email: info@copyright.com] ili u drugim zemljama sa sličnim organizacijama

  za prava na reprodukovanje, mogu da sačine fotokopije u skladu sa dozvolama koje

  dobiju za tu svrhu.

  ISBN 978-92-2-120616-3 (Print)

  Podaci o katalogizaciji i publikacijama MOR-a

  Rosas, Gianni; Rossignotti, Giovanna

  Uputstvo za izradu nacionalnih akcionih planova za zapošljavanje moladih / Gianni

  Rosas and Giovanna Rossignotti ; MeĎunarodna kancelarija rada. - Ţeneva: MOR, 2007.

  72 str.

  ISBN 978-92-2-820616-6 (print)

  ISBN 978-92-2-820617-3 (web pdf)

  ISBN 978-92-2-820618-0 (cd rom)

  MeĎunarodna kancelarija rada

  guide / youth employment / promotion of employment / plan of action / plan

  implementation

  13.01.3

  Navodi koji se koriste u MOR-ovim publikacijama, koje su u skladu sa praksom

  Ujedinjenih nacija, kao i način predstavljanja materijala u njima, ne podrazumevaju

  izraţavanje bilo kakvog mišljenja od strane MeĎunarodne kancelarije rada u pogledu

  pravnog statusa bilo koje zemlje, oblasti ili teritorije ili njenih organa vlasti, niti u

  pogledu odreĎivanja njenih granica.

  Odgovornost za stavove izraţene u svakom pojedinačnom članku, studiji i drugim

  tekstovima počiva isključivo na njihovim autorima, i publikacije ne predstavljaju

  odobrenje od strane MeĎunarodne kancelarije rada u pogledu mišljenja koja su u njima

  izneta.

  Nazivi firmi i komercijalnih proizvoda i procesa koji se navode ne podrazumevaju

  njihovo odobrenje od strane MeĎunarodne kancelarije rada , kao što ni svako

  nenavoĎenje odreĎene firme, komercijalnog proizvoda ili procesa ne predstavlja znak

  neodobravanja.

  Publikacije MOR-a mogu se dobiti u većim knjiţarama ili lokalnim kancelarijama MOR-

  a u mnogim zemljama, ili direktno od ILO Publications, International Labour Office,

  CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalozi ili spiskovi novih publikacija su dostupni

  besplatno na gornjoj adresi, ili putem mejla: pubvente@ilo.org.

  Posetiti naš vebsajt: www.ilo.org/publns

  Pripremljeno za štampu u Švajcarskoj Štampano u Francuskoj

  MeĎunarodna organizacija rada

 • 6 Priručnik za izradu Nacionalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih

  SADRŽAJ

  Priznanje i zahvalnost autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . 7

  Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . 9

  Svrha uputstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . 11

  I deo. Proces pripreme Nacionalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih 1. Faza pre angaţovanja na razvoju NAP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . 17 2. Predlozi faza za razvoj Nacionalnih akcionih planova . . . . . . . . . . . .

  . . . . . 18

  II deo. Uputstva za razvoj Nacionalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih

  1. Sprovođenje situacione analize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . 25

  1.1 Pregled ekonomskog i socijalnog konteksta . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . 26

  1.2 Analiza položaja mladih na tržištu rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . 27

  1.3 Pregled postojećih politika i programa koji utiču na

  zapošljavanje mladih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . 30

  1.4 Institucionalni okvir i koordinacija u vezi sa zapošljavanjem

  mladih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . 37

  1.5 Razvoj saradnje u vezi sa zapošljavanjem mladih (bi- i

  multilateralna i IFIs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  2. Utvrđivanje prioriteta politike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . 39

  2.1 Identifikacija i analiza problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . 39

  2.2 Stvaranje političkih opcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . 41

 • Priručnik za izradu Nacionalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih 7

  3. Aktivnosti u vezi sa planiranjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . 45

  3.1 Krajnji cilj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . 45

  3.2 Ciljevi i prateći zadaci u vezi sa zapošljavanjem mladih . . . . . . .

  . . . . 47

  3.3 Glavni operativni rezultati i pokazatelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . 48

  3.4 Izvori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . 49

  3.5 Implementacija i mehanizam koordinacije . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . 51

  3.6 Praćenje i vrednovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . 53

  4. Identifikacija dokumenata u prilogu NAP-a . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . 54

  4.1 Model NAP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . 54

  4.2 Plan rada NAP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . 54

  4.3 Portfolio projekata NAP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . 54

  4.4 MeĎunarodni standardi rada i nacionalni zakonski

  propisi relevantni za pitanja rada i mladih . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . 55

  III deo. Aneksi obrazaca i modela za NAP

  Aneks 1: Predlog izgleda i sadrţaja dokumenta NAP-a . . . . . . . . . . . .

  . . . . 59

  Aneks 2: Pokazatelji za prikaz opšte situacije na trţištu rada . . . . . . . .

  . . . . 60

  Aneks 3: Kontrolni spisak glavnih pokazatelja mladih na trţištu rada .

  . . 62

  Aneks 4: Model za opisivanje različitih nivoa sistema obrazovanja . . .

  . . . 63

  Aneks 5: Kriterijumi za procenu učinka i dejstva projekta/programa . .

  . 64

  Aneks 6: Primer problema i pitanja u vezi sa vrednovanjem NAP-a . . .

  . . 65

  Aneks 7: Obrazac modela NAP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . 66

  Aneks 8: Predlog obrasca Plana rada NAP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . 67

 • 8 Priručnik za izradu Nacionalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih

  Aneks 9: Predlog obrasca za izradu nacrta projekta NAP-a . . . . . . . . . .

  . . 68

  Aneks 10: MeĎunarodni standardi rada relevantni za pitanja rada i

  mladih ljudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . 69

  Tabele, Okvirovi i crteži:

  Tabela 1: Različiti delovi Priručnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . 13

  Okvir 1: Partnerstvo u razvoju NAP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . 19

  Okvir 2: Pokazatelji i d