Click here to load reader

PRIRUČNIK - Weebly

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRIRUČNIK - Weebly

DRAVNA MATURA 2017./2018.
za kandidate koji su završili ili završavaju najmanje etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske
godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za uenike koji završavaju
srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu
za kandidate koji su završili ili završavaju najmanje etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
školske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za uenike koji završavaju
srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu
PRIRUNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRAVNE MATURE za kandidate koji su završili ili završavaju najmanje etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za uenike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu
Nakladnik: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11, Zagreb
Za nakladnika: Maja Juki, ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Autori: Mirjana Smolji Zlatko Zadelj Sanja Horvati Antonija Papi Mara Kovai Snjeana Bukvi Kolumbina Korpar Marija Babi
Urednica: Mirjana Smolji
Zagreb, prosinac 2017.
SADRAJ
SADRAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 OSNOVNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 PRIJAVA U SUSTAV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRAVNE MATURE I STUDIJSKIH PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . .14 PRILAGODBA ISPITNE TEHNOLOGIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 NAKNADNA PRIJAVA I PROMJENA ISPITA IZ OPRAVDANIH RAZLOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 ODJAVA PRIJAVLJENIH ISPITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 POLAGANJE ISPITA DRAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 REZULTATI ISPITA DRAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 POTVRDE O POLOENIM ISPITIMA DRAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 KALENDAR DRAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 KALENDAR DRAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. LJETNI ROK . . . . . . . . . . . .27 KALENDAR DRAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. JESENSKI ROK . . . . . . . . . .29
5
UVOD
Ovaj prirunik namijenjen je kandidatima koji su završili ili završavaju najmanje etverogo- dišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i uenicima koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu.
Ispite dravne mature provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar).
U pripremi i provedbi ispita dravne mature svi sudionici kao i kandidati duni su se pridr- avati Pravilnika o polaganju dravne mature (NN 1/13).
U priruniku su objavljene osnovne informacije o prijavi ispita dravne mature kao i rokovi kojih se svi kandidati trebaju pridravati.
Prikazani su slikovni prikazi i pojašnjenja pojedinih radnji koje kandidati trebaju napraviti u NISpVU (Nacionalnom informacijskom sustavu prijave visokih uilišta) www.postani-student.hr.
Sve informacije o ispitima dravne mature dostupne su kandidatima pozivom Infocentra na broj telefona 01/4501 899 ili slanjem upita e-poštom na adresu [email protected]
Izrazi koji se u ovome priruniku koriste u muškome rodu neutralni su i odnose se i na muške i na enske osobe.
6
od do
1. 1. 12. 2017 15. 2. 2018. prijava ispita dravne mature do 15. 2. 2018. do 12.00 sati
2. 1. 12. 2017. 27. 2. 2018. • dostava dokumentacije Centru
3. 1. 12. 2017. 16. 2. 2018. • dostava zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije
4. 15. 2. 2018. 7. 5. 2018. • naknadna prijava – samo iz opravdanih razloga • promjena prijavljenih ispita – samo iz opravdanih razloga
5. 15. 2. 2018. 17. 5. 2018. • odjava prijavljenih ispita
6. 1. 12. 2017. 2. 5. 2018. • uplata ispita dravne mature
7. 28. 5. 2018. • dostava svjedodbe o završenom 4. razredu ako kandidat završava 4. razred
8. 2. 7. 2018. • dostava završne svjedodbe
Izuzetno je vano kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrenoj stranici www. postani-student.hr na kojoj e biti objavljene sve vane obavijesti kao i uvjeti i kriteriji vrednovanja za upis na studijske programe.
7
OSNOVNE INFORMACIJE
ISPITI OBVEZATNOGA DIJELA DRAVNE MATURE Ispiti obvezatnoga dijela su ispiti iz Hrvatskoga jezika, Matematike i stranoga jezika. Obvezatni ispiti dravne mature mogu se polagati na dvjema razinama: višoj razini (A) i osnovnoj razini (B).
Uvidom u zahtjeve studijskih programa kandidat e se sam opredijeliti za razinu koju e polagati na ispitu dravne mature. Poloena viša razina (A) obvezatnoga ispita omoguuje kandidatu pristup i onim studijskim programima koji trae osnovnu razinu (B).
Kandidati koji poloe osnovnu razinu (B) ispita nemaju mogunost prijave na studijski program koji trai poloenu višu razinu (A) ispita.
ISPITI IZBORNOGA DIJELA DRAVNE MATURE Popis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku školsku godinu i objavljuje ih na svojoj mrenoj stranici.
U jednome roku moe se odabrati najviše šest izbornih ispita.
Izborni ispiti dravne mature iz stranih jezika polau se na višoj (A) razini.
Izborni ispit iz Latinskoga jezika polae se i na osnovnoj (B) razini.
Ispit iz Grkoga jezika i svi ostali izborni ispiti polau se na jednoj razini.
Meutim, pri vrednovanju za upis na studijske programe, svi se izborni ispiti, bez obzira na stvarnu razinu, jednako vrednuju.
Sadraji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji su dostupni na mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr.
Polaganje dravne mature i ispita dravne mature ureuje se Pravilnikom o polaganju dravne mature dostupnim na mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr.
8
MRENA STRANICA POSTANI STUDENT!
Ispiti dravne mature i studijski programi prijavljuju se na mrenoj stranici www.postani-student.hr kojom se pristupa NISpVU.
Kandidati koji srednjoškolsko obrazovanje završavaju školske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i uenici koji srednjoškolsko obrazovanje završavaju u inozemstvu, a u svrhu upisa studijskih programa u Republici Hrvatskoj ele prijaviti i polagati ispite dravne mature, kroz proces registracije dobivaju korisniku oznaku, lozinku, PIN i TAN.
PIN je osobni identifikacijski broj koji slui za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata.
TAN je broj kojim kandidat potvruje znaajne radnje u sustavu.
9
REGISTRACIJA
Kandidati koji završavaju najmanje etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u sustavu obrazova- nja odraslih u Republici Hrvatskoj i uenici koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu trebaju:
• registrirati se kao novi korisnik na stranici www.postani-student.hr.
Nakon registracije korisniku e SMS-om biti dostavljena korisnika oznaka, lozinka, PIN i TAN.
Ako sustav ne dozvoljava registraciju odnosno javlja poruku Registracija nije mogua, u susta- vu postoji korisnik s istim OIB-om, kandidat o tome treba obavijestiti Centar e-poštom na adresu [email protected] Obavijest treba sadravati ime, prezime i OIB kandidata, nakon ega e kandidat dobiti upute o daljnjem postupanju.
Prilikom registracije hrvatski dravljani, koji imaju dvojno dravljanstvo, mogu biti prijavljeni u sustavu samo kao hrvatski dravljani.
Ostali kandidati s dvojnim dravljanstvom u sustav se prijavljuju pod jednim dravljanstvom te ga ne mogu mijenjati unutar jedne upisne godine. !
10
Ako kandidat u trenutku prijave još pohaa završni razred srednje škole, svjedodbu završ- noga razreda dostavit e prema zadanome roku koji se nalazi na poetku ovoga prirunika odnosno do 28. svibnja 2018.
Kandidati iz inozemstva, koji ne prijavljuju ispite dravne mature ve samo studijske programe, potrebnu dokumentaciju za verifikaciju šalju Središnjem prijavnom uredu.
11
PRIJAVA U SUSTAV
Nakon što su kandidatu SMS-om isporueni korisniki podatci (korisnika oznaka, lozinka, PIN i TAN) kandidat moe napraviti prvu prijavu u sustav i pristupiti svojoj stranici.
Ako se kandidat ne uspijeva prijaviti na mrenu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne korisnike oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav e javiti poruku Prijava nije uspjela i ponuditi ponovni upis podataka.
Kod ponovnog upisa korisnikih podataka sustav e zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis niza znakova koji e biti prikazani na slici. Nuno je paljivo upisati korisniku oznaku, lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.
Ako kandidat izgubi korisnike podatke (korisniko ime, lozinku, PIN ili TAN broj) potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, poslati SMS poruku sadraja OPET na broj 666555.
U sluaju da je s korisnikom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, no kandidat i dalje ima poteškoa s prijavom potrebno je o tome obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja e-poštom na adresu [email protected] ili na broj telefona Infocentra 01/4501 899 ako prijavljuje ispite dravne mature.
12
Ako kandidat prijavljuje samo studijske programe treba se obratiti Središnjem prijavnom uredu na broj telefona 01/6274 844 ili poslati upit na poveznicu esta pitanja dostupnoj na mrenoj stranici www.studij.hr.
Svaki kandidat treba pravodobno provjeriti ispravnost korisnike oznake, lozinke, PIN-a i TAN-a kako bi, pokae li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke.
Nakon uspješne prijave i pristupanju svojoj stranici u sustavu kandidat treba:
• unijeti završne ocjene iz svih nastavnih predmeta srednje škole za svaku završenu školsku godinu pod poveznicom Moji podatci/Ocjene
• prijaviti eljene ispite dravne mature i studijske programe.
Posebna napomena:
Kandidati koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan RH i prijavljuju ispite dravne mature, svoje dokumente, šalju Središnjem prijavnom uredu osim kandidata iz BiH koji dokumente šalju Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Dokumenti se šalju poštom na adresu:
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11
10 020 Zagreb Napomena – Dokumenti za DM.
! Do 27. veljae 2018. treba poslati dokumente u svrhu potvrde ispravnosti (verifikacije) po- dataka i ocjena.
Dokumenti koje treba poslati:
• dokaz o završetku svih razreda srednje škole (ovjerene preslike svjedodbi za svaki pojedini razred)
• završnu svjedodbu srednje škole (ovjerenu presliku)
• domovnicu (ovjerenu presliku)
13
Kandidati koji su se registrirali u prijašnjemu upisnom roku i iji su osobni podaci i ocjene potvreni u sustavu, ne trebaju ponovo dostavljati dokumentaciju. Navedeni kandidati trebaju dostaviti samo ispisane i potpisane prijavnice iz sustava.
Dokumenti koji su poslani u svrhu prijave ispita dravne mature, ujedno vrijede i za prijavu stu- dijskih programa.
Zaprimljene preslike dokumenata nee se vraati kandidatima.
Ako kandidat u trenutku prijave još pohaa završni razred srednje škole, svjedodbu završnoga razreda dostavit e prema zadanome roku koji se nalazi na poetku ovoga prirunika, zakljuno do 28. svibnja 2018.
Završnu svjedodbu kandidati trebaju dostaviti do 2. srpnja 2018.
Nepotpuna dokumentacija nee se uvaiti, ime e kan- didatu biti onemoguen pristup polaganju prijavljenih ispita dravne mature i rangiranje na listama prijavljenih studijskih programa.!
Poslani dokumenti trebaju biti ovjerene preslike.
Ako kandidat pošalje originalne dokumente oni e biti vraeni kandidatu.
Osobni podatci i ocjene nee biti verificirani, a kandidatu nee biti omoguen pristup pisanju prijavljenih ispita dr- avne mature. !
14
POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRAVNE MATURE I STUDIJSKIH PROGRAMA
Nakon prijave u sustav na poveznici Moj odabir otvara se mogunost prijave ispita dravne mature i do najviše 10 studijskih programa.
Ako se kandidat ne eli prijaviti za upis na studijske programe, ve samo za polaganje ispita dravne mature, moe odabrati na poveznici Moj odabir samo ispite dravne mature.
Studijske programe potrebno je poredati prema vlastitim prioritetima. Na najviše mjesto liste prioriteta (1. mjesto) postavlja se najpoeljniji studijski program.
Kada kandidat odabere studijske programe, sustav automatski prijavljuju ispite dravne mature koje zahtijevaju ti studijski programi.
Pri odabiru prvoga studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna (B) razina, kandidatu e se ponuditi i mogunost odabira više (A) razine ispita dravne mature. Takoer, kandidat e moi odabrati i eljeni strani jezik.
15
Razine koje e kandidat polagati prikazane su neposredno uz sam naziv ispita.
Razine u ostalim stupcima tablice odnose se na zahtjeve pojedinih studijskih programa.
Brisanjem odabira odreenoga studijskog programa, ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao.
Kandidat mora sam provjeriti i samostalno korigirati razine prijavljenih ispita.
Posebna napomena:
Nakon prijave ispita dravne mature pojavljuje se cijena naknade za polaganje ispita dravne mature.
Podatci za uplatu dostupni su kandidatima na stranici u sustavu pod poveznicom Moji podatci/Zaduenja i uplate. !
Za promjenu prijavljene razine ispita dravne mature (iz više (A) u osnovnu (B) razinu i obratno) potrebno je kliknuti na slovo koje oznaava razinu ispita.
Zaduenja trebaju biti podmirena do propisanoga roka odnosno do 2. svibnja 2018.
kako bi kandidat ostvario pravo pristupa prijavljenim ispitima dr- avne mature.
16
Vano:
Uplata prijavljenih ispita dravne mature za ljetni rok 2017./2018. od 1. 12. 2017. do 2. 5. 2018.
Uplate ispita izvršene nakon 2. 5. 2018. nee se uvaiti.
Podatci za uplatu, vidljivi na stranici kandidata, osobni su i za uplatu se ne mogu upotrijebiti podatci druge osobe.
Poziv na broj odobrenja jedinstven je i generiran za svaku osobu.
!
Uplatu ispita kandidat moe izvršiti opom uplatnicom ili internet bankarstvom.
Vano:
Ako do 2. 5. 2018. uplata prijavljenih ispita nije evidentirana u sustavu kandidat ne ostvaruje pravo pisanja prijavljenih ispita.
Kandidat mora voditi rauna o vremenu potrebnom za knjienje uplaenih iznosa.
(Primjer: Uplata izvršena 24. 4. 2018. u RH bit e knjiena i evidentirana u sustavu najranije nakon tri radna dana odnosno 27. 4. 2018. Za uplatu izvršenu u inozemstvu potrebno je do sedam radnih dana.)
Sustav odjavljuje prijavljeni ispit za koji u sustavu nije evidentirana uplata do propisanoga roka.
! Ako uplata nije evidentirana, sustav odjavljuje prijavljeni, neplaeni ispit, a kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored nee imati vidljivo mjesto pisanja ispita.
Ako je kandidat uplatio prijavljene ispite dravne mature za ljetni rok, a u zadanome roku je odja- vio ispit/ispite ili ispitu/ispitima nije pristupio iz opravdanih razloga, ostvaruje pravo na prijenos uplaenih sredstava za jesenski rok 2017./2018. Ako za jesenski rok kandidat ne prijavi ispite dravne mature ostvaruje pravo na povrat upla- enih sredstava.
Za prijenos i povrat uplaenih sredstava kandidat se treba javiti e- poštom na adresu [email protected] Prijenos uplaenih sredstava nije mogue izvršiti za narednu kalendarsku godinu. Povrat upla- enih sredstava nije mogue izvršiti za prethodnu kalendarsku godinu.
Prijenos i povrat uplaenih sredstava mogue je izvršiti samo u tekuoj kalendarskoj godini.
Nakon što kandidat prijavi ispite dravne mature pod poveznicom Moje postavke treba odabrati mjesto pisanja ispita odnosno jedan od ponuenih gradova u kojima Centar organizira pisanje ispita dr- avne mature za kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2017., kandidate iz sustava obrazovanja odraslih i ostale kandidate.
Nakon odabira mjesta pisanja prijavljenih ispita dravne mature, i nakon konane odluke o prijavi ispita dravne mature, kandidat zakljuava prijavljene ispite drave mature pomou dostupnoga linka na poveznici Moj odabir pri emu upisuje TAN.
Nakon upisa TAN-a (zakljuavanja ispita) pojavljuje se link Prijavnica.
18
Prijavnicu je potrebno isprintati, potpisati i poslati poštom do 27. veljae 2018. na adresu:
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11
10020 Zagreb Napomena – Prijavnica.
PRILAGODBA ISPITNE TEHNOLOGIJE
Prema lanku 21. stavku 2. Pravilnika o polaganju dravne mature „uenici, odnosno pristupnici s teškoama ispite dravne mature polau uz primjenu prilagoene ispitne tehnologije, a na temelju odluke Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja o vrsti prilagodbe”.
Prilagodba ispitne tehnologije podrazumijeva prilagodbu ispitnih materijala i/ili ispitnoga postupka.
Kandidati koji ele pristupiti polaganju ispita dravne mature, koji imaju potrebu za prilagodbom ispitne tehnologije trebaju prouiti dokument Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispi- tima dravne mature objavljen na mrenoj stranici www.ncvvo.hr.
O potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja e-poštom na adresu [email protected]
Rok za dostavljanje obavijesti je 20. sijenja 2018. godine. Nakon toga kandidat e dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije. Svim kandidatima koji ele ostvariti pravo na prilagodbu preporuujemo da pripreme odgovarajuu dokumentaciju kao što je:
20
c) logopedska i/ili socijalno-pedagoška i/ili edukacijsko-rehabilitacijska.
ROK I NAIN DOSTAVE ZAHTJEVA ZA PRILAGODBU ISPITNE TEHNOLOGIJE Zahtjevi za prilagodbu ispitne tehnologije dostavljaju se od poetka prijave, dakle od 1. prosinca 2017. godine do 16. veljae 2018. godine iskljuivo preporuenom poštom uz povratnicu s na znakom „PIT 2018.” na adresu:
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11
10 020 Zagreb.
Vano:
Zahtjevi koji su poslani nakon zadanog roka nee se razmatrati osim u slua jevi ma naknadno nastale bolesti, nezgode ili teškoe mentalnoga zdravlja. Odbit e se svi zahtjevi za prilagodbu ispitne tehnologije koji se odnose na teškoe kandidata koje su prisutne tijekom obrazovanja ili duega razdoblja, a za koje nisu dostavljeni zahtjevi u navedenome roku.
! O moguim izmjenama ispita ili razina ispita obavijestite Centar e-poštom na adresu prilagoda.
[email protected] kako bi se uskladili podatci.
VANO:
! Sva pitanja o prilagodbi moete postaviti e-poštom na adresu [email protected], a urne
upite na telefon 01 4501 816.
21
IZ OPRAVDANIH RAZLOGA
Naknadna prijava ispita: od 15. 2. 2018. do 7. 5.2018.!
Prema Pravilniku o polaganju dravne mature, lanak 17. stavak 3., kandidat koji u propisanome roku od 1. 12. 2017. do 15. 2. 2018. do 12:00 sati ne prijavi ispite dravne mature, a za neprijavljivanje ispita ima opravdani razlog:
• tei zdravstveni problemi u razdoblju trajanja prijava ispita
• smrt u obitelji, prometna ili druga nesrea
• drugi opravdani razlozi.
Ispit/e dravne mature moe naknadno prijaviti, najkasnije 30 dana prije poetka ispitnoga ro- ka. Obrazac za naknadnu prijavu ispita bit e objavljen na mrenoj stranici www.postani-student.hr. Popunjeni obrazac i zamolbu s dokumentacijom kojom kandidat dokazuje opravdanost nemo- gunosti prijave ispita dravne mature u propisanome roku kandidat treba poslati na adresu:
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Povjerenstvo za dravnu maturu
Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11…

Search related