Click here to load reader

PRIRUČNIK - Optiprint

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRIRUČNIK - Optiprint

PRIRUNIK ZA UPOTREBU
Poštovani!
Za nesmetan rad štampaa ili multifunkcijskog ureaja (u nastavku teksta ureaj) i što
jednostavniju upotrebu i kontrolu kvalitete štampe, u priruniku Vam nudimo neke
od saveta za korišenje ureaja i rešavanje problema, koji se eventualno mogu
pojaviti.
Ukoliko rešenje ne moete pronai u priruniku ili pak niste sigurni o kojoj se situaciji
radi, za vas smo svaki dan dostupni putem servisnog e-mail-a zapisanog na zadnjoj
strani Prirunika za upotrebu. Takoe nas moete i kontaktirati putem telefona. Kod
problema sa radom ureaja i tehnikih problema, molimo nazovite servisni broj
telefona.
U vezi poteškoa prilikom korišenja ureaja te informacija o ugovorima i zakupu
dodatne opreme, moete nazvati prodajni broj telefona ili nam pisati na e-mail
adresu zapisanu na zadnjoj strani Prirunika za upotrebu.
Sve slike u Priruniku za upotrebu su simboline.
Nosioci svih prava intelektualnog vlasništva za opremu i ureaje koje koristimo su tree osobe (proizvoai),
osim za opremu na kojoj je izriito oznaeno da je proizvedena od strane kompanije Optiprint, d.o.o. (npr.
sistem Optiprint). Sa proizvoaima i distributerima originalne opreme i ureaja nismo povezani i ne
zastupamo nikoga od njih. Obrada ili ponovno punjenje kertrida, koji se koriste u radu ureaja, izvodi iskljuivo
kompanija Optiprint, d.o.o., a ne proizvoa kertrida/ureaja ili nosilac prava intelektualnog vlasništva
kertrida/ureaja.
Datum izdavanja prirunika: 1. 6. 2015
Online objavljivanje najnovije verzije Prirunika za upotrebu:
http://www.optiprint.rs/prirucnik
Tekst i slike koje se koriste u ovom priruniku su vlasništvo Optiprint, d.o.o., i zaštieni su autorskim i srodnim
pravima u skladu sa propisima koji su na snazi u Republici Sloveniji. Bez pismenog dopuštenja Optiprint, d.o.o., i
uzimajui u obzir ogranienja merodavnog autorskog prava i srodnih prava zabranjeno je bilo kakvo prepisivanje,
umnoavanje (reprodukcija) ili na neki drugi nain širenje i distribucija, osim i iskljuivo za line i nekomercijalne
svrhe, pri emu je potrebno odrati sve navode autorskog i srodnih prava. Svaka instanca reprodukcije mora sadrati
oznaku "© 2015 – Optiprint, d.o.o. ".
1.1.1 Kvalitet i brzina štampe ........................................................................................... 4
1.1.2 Razliite postavke štampe ....................................................................................... 4
1.2 BRIGA O NIVOU MASTILA U SISTEMU OPTIPRINT ................................................... 7
1.3 IZMENA INKJET KERTRIDA ..................................................................................... 7
1.4 FOTOKOPIRANJE ...................................................................................................... 8
1.5 SKENIRANJE ............................................................................................................. 9
2 NAPREDNA UPUTSTVA ........................................................................................... 11
2.1 IZBOR PAPIRA ........................................................................................................ 11
2.2 ŠTAMPANJE OMOTNICE ........................................................................................ 12
2.4 DRAJVER ................................................................................................................ 12
2.6.2 Meusobno povezivanje više ureaja ................................................................... 13
2.6.3 Vremenski odmaknuta štampa ............................................................................. 13
2.6.4 Odvojena obrada fioka za papir ............................................................................ 14
3 REŠAVANJE PROBLEMA .......................................................................................... 15
3.3 CRTE ili MRLJE KOD KOPIRANJA/SKENIRANJA ....................................................... 18
3.4 IZOBLIENI ZNAKOVI ............................................................................................. 19
3.6 OSTALE POTEŠKOE .............................................................................................. 21
4 SIGURNOSNE INFORMACIJE ................................................................................... 22
4
Ureaji imaju 3 razliite mogunosti kvaliteta štampe:
Draft: najbra postavka štampe, primerena za tekst u boji i crno-beli te manje slike
(logotip).
Normal: standardna postavka, srednja brzina štampe, primerena za štampu teksta i
manjih ili srednje velikih slika.
Best: najboljeg kvalitet, iako najsporija postavka štampe, primerena za štampu visoko
kvalitetnih slika sa velikim pokriem, fotografije preko celog lista itd.
1.1.2 Razliite postavke štampe
Ovde moete izabrati izmeu veeg broja funkcija:
– kvalitet/brzina štampe,
– veliina papira (A4, omoti …),
5
se mogu razlikovati, zavisno od verzije programa):
Postavke u programu Adobe/Acrobat Reader (.pdf dokumenti) (postavke se mogu
razlikovati, zavisno od verzije programa):
Ureaj Optiprint
Ureaj Optiprint
6
Sledei korak odabira razliitih postavki isti je kao i kod štampe iz svih programa
(postavke se mogu razlikovati, zavisno od verzije programa):
7
1.2 BRIGA O NIVOU MASTILA U SISTEMU OPTIPRINT
U sluaju da Vaš ureaj upotrebljava spoljni sistem Optiprint, nakon nekog vremena
(otprilike jedanput meseno) na poleini sistema Optiprint proverite koliinu mastila
preostalog u sistemu Optiprint. Ako se nivo spušta prema dole (kada se koja od boja
nalazi ispod oznaene crte), obavestite nas putem telefona ili e-maila.
Na to emo Vas jednom meseno podsetiti putem elektronske pošte na adresu, koju
ste nam dali za ove svrhe prilikom potpisivanja ugovora.
U sluaju da ponestane mastila, a Vi nastavite sa štampom, uništie se glava za
štampanje, u tom sluaju emo Vam za izmenu iste biti primorani naplatiti od 50 € do
80 € + PDV.
1.3 IZMENA INKJET KERTRIDA
Ako Vaš ureaj ne upotrebljava spoljni sistem Optiprint (gledaj gornju sliku), ve
upotrebljava originalne, preraene ili ponovno napunjene izvorne inkjet kertride
proizvoaa ureaja, ureaj sam javlja kad mastila nestane. Inkjet kertrid zamenite
tako da otvorite prednja vrata. Vrata povuete ka sebi na mestu oznaenom
strelicom.
8
Priekajte da se glava za štampanje pomakne u levo. Inkjet kertrid iz ureaja
otkopate pritiskom na kertrid prema ureaju. Nakon što ureaj izbaci prazan
kertrid, moete ga bez primene sile izvui iz glave za štampanje. Potom na isto mesto
umetnete pun kertrid. Pazite da prazan inkjet kertrid zamenite punim za isto
mastilo (npr. prazan inkjet kertrid M zamenite punim kertridem M) te da je kertrid
pravilno okrenut. Nakon što je kertrid umetnut, zatvorite prednja vrata.
Ureaj i raunar kod upotrebe preraenih ili ponovno napunjenih izvornih kertrida
proizvoaa ureaja mogu javiti razliita upozorenja, kao npr.:
– Neoriginalan inkjet kertrid. Kertrid nije izradio proizvoa štampaa.
Proizvoa štampaa ne moe garantovati za kvalitet ili pouzdanost opreme
drugih proizvoaa.
kertrida je korišen originalni kertrid proizvoaa štampaa.
– Prazan inkjet kertrid? Nestalo je originalnog mastila proizvoaa štampaa.
Taj kertrid moete upotrebljavati samo ako sadri pravo mastilo (K, C, M ili Y).
Pritisnite OK, ureaj e se pripremiti i moete nastaviti sa štampom.
Prazne kertride ne bacajte, ve ih obavezno vratite Optiprintovim serviserima.
1.4 FOTOKOPIRANJE
Fotokopirate preko staklene ploe ili sa ulagaa, koji prima od 35 do 50 listova A4
(zavisno od modela).
Sa staklene ploe: pojedinani listovi A4, sveske, knjige, spojeni dokumenti, listovi koji
nisu A4 formata, ošteeni ili zguvani listovi…
Preko ulagaa: upotrebljava se za više listova, papir neka bude formata A4, ravan, da
nije zguvan, bez spajalica, neošteen, uvek sa obrazom prema gore i sa glavom
papira prema napred.
U ulaga ne smete staviti papir spojen sa spajalicom, zguvan ili na neki drugi nain
ošteen papir. U sluaju da zbog nemarne upotrebe doe do ošteenja ureaja,
popravka nije ukljuena u cenu zakupa.
Pomou ekrana moete odrediti broj kopija, kvalitet štampe, a kod pojedinih modela
takoe i hoe li kopija biti dvostrana ili jednostrana. Ukoliko ne znate da li ureaj uzet
u zakup kod Optiprinta omoguava automatsko dvostrano fotokopiranje,
kontaktirajte naše servisere.
Ako radite više kopija jednog dokumenta, koji sadri više od jednog lista, pre kopiranja
na ekranu ureaja izaberite »Postavke« i zatim opciju »Reanje kopija« i
»Ukljueno«, tako da ureaj najpre kopira sve listove, sauva ih u svoju memoriju i
onda ih redom odštampa.
Otvorite ikonu ureaja na radnoj površini.
Izaberite »Scan a Document or a Photo«. Otvorie se program za skeniranje. Ovde
odaberete, hoete li dokument skenirati kao ».pdf« ili kao ».jpeg«, zatim odaberete
gde ste dokument postavili (na staklenu plou ureaja ili u automatski ulaga). Posle
završenog skeniranja ureaj Vas pita gde elite sauvati i kako elite imenovati Vaš
dokument.
10
Automatsko dvostrano skeniranje iz automatskog ulagaa omogueno je samo kod
pojedinih modela.
– Na USB ureaj
U slot na prednjoj levoj strani ureaja umetnite USB. Nakon što je USB instaliran, on
e se pojaviti na ekranu ureaja. Odaberite desnu strelicu na ekranu, zatim odaberite
"skener" i "Memorijski ureaj." Potom odaberite u boji ili crno-belo skeniranje.
– Skeniranje direktno u elektronsku poštu (samo pojedini modeli)
Najpre odaberite ikonu ureaja, koja se nalazi na radnoj površni, izaberite »Scan to E-
mail Wizard« i sledite uputsva. Tako ete postaviti elektronsku adresu sa koje moete
slati e-mail poruke.
Zatim na ureaju izberite »Skeniraj«, potom »E-mail«, unesite adresu elektronske
pošte, na koju elite skeniran dokument poslati i naziv poruke te skenirajte
dokument.
1.6 TEST ŠTAMPA odnosno IZVEŠTAJ O STATUSU ŠTAMPAA
Pomou test štampe moete izmeu ostalog proveriti ukupan broj ispisanih strana,
ukupan broj ispisanih strana u boji i IP ureaja.
Optiprint ŠTAMPA:
Na ureaju drite tipku X, dok se izveštaj ne ispiše (otprilike 5–6 sekundi).
Optiprint MULTIFUNKCIJSKI UREAJ:
Na ekranu ureaja odaberite »Instalacija«, zatim »Izveštaji« i »Izveštaj o stanju
štampaa«.
11
2 NAPREDNA UPUTSTVA
2.1 IZBOR PAPIRA
Papir stavite u fioku (prihvata do 250 listova) i putem klizaa, koji se nalazi sa strane
fioke, poravnajte do oznake na dnu fioke. Ukoliko ureaj ima dve fioke za papir,
moete obadve napuniti odjednom.
Za svakodnevnu štampu preporuujemo kvalitetan papir teine 80 g/m2. Probali smo
više varijanti te Vas moemo savetovati kod odabira. Papir sa dobrim odnosom
izmeu kvaliteta i cene moemo Vam dostaviti mi ili naš poslovni partner.
Omoguava dobar kvalitet štampe (kako teksta, tako i fotografija) i smanjuje
mogunost zaglavljivanja papira u ureaju. Za svakodnevnu štampu na A3 papir
preporuujemo kvalitetan papir teine 80-100 g/m2.
Za štampu promotivnih i vanijih dokumenata preporuujemo kvalitetniji, 100-
gramski papir, koji je prikladan za ink-jet tehnologiju štampe i prua dobar kontrast te
bolju postojanost boja.
premazani papir teine od 160 do 220 g/m2.
Za štampu fotografija preporuujemo foto papir (glossy ili matt) teine 150 g/m2 ili
više.
Najvea dozvoljena gramaa papira kojeg moemo upotrebiti za štampu je 250
g/m2, odnosno 220 g/m2 u sluaju premazanog papira. Kod upotrebe debljeg papira
ne zaboravite promeniti postavke ureaja!
12
2.2 ŠTAMPANJE OMOTNICE
Dokument za štampu na omotnice pripremite tako da veliina lista odgovara veliini
omotnice. Omotnice stavite u (gornju) fioku za papir, tako da je strana omotnice na
koju elite štampati okrenuta prema dole. Tano ih poravnajte na kliza, koji se nalazi
sa strane izvuene fioke. Ne slaite ih do vrha, kako bi ih ureaj mogao lepo uzimati.
Pre štampe odaberite i veliinu omotnice na koju ete štampati (više informacija oko
postavke veliine u rubrici »Razliite postavke štampe« koja se nalazi na stranici 1).
2.3 ŠTAMPA BEZ IVICA I FOTOŠTAMPA
Ovakav nain štampe preporuen je samo na foto ili debljem papiru (preporuen
papir teine barem 100 g/m2 za tekst i 160 g/m2 kod velike pokrivenosti bojom,
odnosno kod slika). Prvi korak jednak je kao i kod izbora postavki štampe, samo što
ovde odaberemo »Edge-to-edge A4«, odnosno »Od ivice do ivice A4«.
2.4 DRAJVER
Ukoliko na ureaj elite instalirati dodatne raunare, a nemate CD sa drajverima
(proverite je li CD priloen ureaju, pored ispisanog Prirunika za upotrebu),
upravljaki program moete skinuti sa slubene Web stranice proizvoaa ureaja.
13
U Google pretraivau upišite model ureaja + drajveri (srb. upravljaki program).
Otvorite slubenu Web stranicu proizvoaa ureaja sa drajverima, odaberite svoj
operativni sistem i preuzmite drajvere. Ako niste u potpunosti sigurni koja je prava
oznaka Vašeg ureaja, moete nam se za pomo obratiti putem e-maila.
2.5 POSTAVKE FAKSA
U veini sluajeva samo se prikljui telefonski kabl i faks e raditi. Ureaj podrava
faks u boji, iako savetujemo da se uvek šalje crno-beli faks. Ukoliko primatelj ne
poseduje faks u boji nee ga moi primiti, dok crno-beli faks moe primiti svaki
ureaj.
2.6 DODATNE MOGUNOSTI
Za pomo kod postavki iz ovog poglavlja obratite se na servisni e-mail ili na servisni
telefon.
2.6.1 Štampanje na daljinu/od kue – ePrint
Ureaj podrava funkciju štampe na daljinu, od kue, iz udaljenih podruja, poslovnih
jedinica…
2.6.2 Meusobno povezivanje više ureaja
Ako upotrebljavate više naših ureaja, moete ih meusobno povezati. Na taj nain, u
sluaju da je prvi ureaj ve zauzet, automatski poinje sa štampom drugi ureaj.
2.6.3 Vremenski odmaknuta štampa
danas da ureaj pone štampati sledei dan u odreeno vreme.
14
2.6.4 Odvojena obrada fioka za papir
Ureaj moe imati 2 fioke za papir. Mogue je postaviti da se svaka koristi odvojeno.
U jednoj se nalazi standardni kancelarijski papir sa najbrom postavkom štampe, a
druga moe biti namenjena drugaijem papiru, predštampanim listovima, foto
kvalitetu štampe itd.
3.1 SMANJEN KVALITET ŠTAMPE
U primeru slabijeg kvaliteta štampe moete je popraviti išenjem glave za
štampanje.
1) Odaberite ikonu štampaa na radnoj površini.
2) Odaberite funkciju »Maintain Your Printer«.
3) Odaberite funkciju »Clean Printheads«, priekajte priblino jedan minut i
dobiete otisnuti papir. Po potrebi postupak moete ponoviti još dva puta.
16
– Mreni veza (preko kabla UTP)
1) Otvorite internet browser i u gornju rubriku upišite IP štampaa.1
2) Na taj ete nain doi do njegovog »ugraenog web-servera«.
3) Odaberite opciju »Alati«, zatim »Alati za kvalitet štampe«.
4) Odaberite »Oisti glavu štampaa«, priekajte priblino jedan minut i dobiete
ispisanu stranicu, koja identifikuje kvalitet štampe.
5) Po potrebi postupak moete ponoviti još dva puta.
Optiprint MULTIFUNKSCIJSKI UREAJ:
2) Odaberite funkciju »išenje glave za šampanje«, priekajte priblino jedan
minut i dobiete ispisanu stranicu, koja identifikuje kvalitet štampe.
3) Postupak po potrebi ponovite još dva puta.
1 IP dobijete tako da pet sekundi drite pritisnuto dugme X na štampau.
17
Zaglavljeni papir moete ukloniti na jedan od sledeih naina.
1) Otvorite prednja vrata na nain da ih povuete prema sebi na mestu
oznaenom strelicom. Oprezno izvucite zaglavljeni papir, pazei pritom da ga
još više ne pokidate, odnosno da koji komadi ne ostane zaglavljen u ureaju.
2) Na zadnjoj strani ureaja nalazi se ispupena, duguljasta komponenta.
Istovremeno pritisnite dugme na levoj i desnoj strani komponente. Povucite je
prema sebi, odnosno dalje od ureaja, te oprezno izvucite zaglavljen papir,
pazei pritom da ga ne vuete dalje, odnosno da koji komadi ne ostane
zaglavljen u unutrašnjosti ureaja.
3) Ako se na ureaju prikae upozorenje »Motor za slaganje se zaustavio«,
izvucite (gornju) fioku za papir, proverite mesto na kojem je bila fioka i
oprezno izvucite papir.
U sluaju, da papir nije mogue ukloniti bez opasnosti od ošteenja ureaja, nazovite
Optiprintov servis ili pošaljite e-mail.
18
Ukoliko se kod kopiranja/skeniranja pojave crte ili mrlje, sledite sledea uputsva.
1) Ukoliko se crte ili mrlje pojave samo na nekim mestima (uvek na istim), za
grešku je verovatno kriva prljavština na staklu.
– Staklo najlakše oistite krpicom koja ne ostavlja vlakna. Ako krpica ostavlja
vlakna, problem se nee rešiti. Moe Vam pomoi manja koliina sredstva za
išenje stakla na krpici, ali uzimajui u obzir sigurnosna upustva te
izbegavajui preteranu upotrebu i moenje ureaja.
– Ukoliko se pojave mrlje prilikom kopiranja/skeniranja iz automatskog ulagaa,
podignite poklopac ureaja i krpicom obrišite tanak pojas stakla na levoj strani
ureaja.
– Ukoliko se pojave mrlje prilikom kopiranja/skeniranja sa staklene ploe,
podignite poklopac ureaja i krpicom prebrišite celu staklenu plou.
2) Ako se pojave crte na celoj površini lista, iskljuite ureaj, priekajte par
sekundi i ponovo ga ukljuite.
3) Ako problem ne moete otkloniti, nazovite nas na servisni broj telefona ili
pošaljite e-mail.
3.4 IZOBLIENI ZNAKOVI
Kod štampe .pdf dokumenata moe se dogoditi da se odštampaju ovakvi ili slini
znakovi:
Problem rešite tako da pre štampanja iz programa »Adobe/Acrobat Reader« klikom
na opciju »Advanced« ili »Napredno« odaberete »Print as image« oz. »Odštampaj
kao sliku«. Potvrdite i odštampajte.
Izberete napravo Optiprint
Ureaj iznajmljen kod Optiprinta moe koristiti preraene ili ponovno napunjene
izvorne inkjet kertride proizvoaa ureaja ili spomenute kertride u kombinaciji sa
sistemom Optiprint. Korisnik moe upotrebljavati samo kertride i mastilo koje
dostavi Optiprint, inae u zakupu ukljuen servis ne pokriva usluge ili popravke
kvarova koji nastaju prilikom upotrebe mastila ili kertrida drugih proizvoaa.
U sluaju da ureaj koristi preraene ili ponovno napunjene izvorne inkjet kertride
proizvoaa ureaja u kombinaciji sa sistemom Optiprint, na ekranu ureaja ili
raunara mogu se pojaviti upozorenja poput:
– Mastila je malo. Oznaenom kertridu nedostaje mastilo. Inkjet kertrid nije
potrebno zameniti odmah. Preporuujmo da na raspolaganju imate zamenski
kertrid, nakon što se inkjet kertrid isprazni i kad ga je potrebno zameniti.
– Neoriginalan ili korišen inkjet kertrid. Najmanje u jednom kertridu ponestalo
je originalnog mastila. Ukoliko ste kertride kupili kao nove, originalne, mogue
je da su lani. Ako elite i dalje koristiti kertride, odaberite OK.
– Upozorenje! Garancija za inkjet kertride ne pokriva mastilo ili kertride drugih
proizvoaa. Garancija za štampae ne pokriva usluge ili popravke kvarova koji
nastaju nakon upotrebe mastila ili kertrida drugih proizvoaa. Proizvoa
šampaa ne garantuje kvalitet ili sigurnost mastila drugih proizvoaa. Ako
elite nastaviti koristiti te kertride, odaberite OK.
– Upozorenje senzora za mastilo.
Pritiskom na »OK«, odnosno »Nastavi«, upozorenja nestanu i moete nastaviti sa
štampom. Upozorenja se ne pojavljuju sve dok ureaj ponovno ne iskljuite, stoga
savetujemo da ureaj ne iskljuujete.
Upozorenja koja se pojavljuju ako ureaj ne upotrebljava sistem Optiprint opisana su
u poglavlju 1.3.
3.6 OSTALE POTEŠKOE
Ukoliko se suoavate sa problemima koji nisu opisani u uputstvima, nazovite
Optiprintov servis ili pošaljite e-mail.
22
Prilikom upotrebe ureaja i mogueg priloenog sistema Optiprint uvek uvaavajte
sledee sigurnosne mere za smanjivanje štete zbog vatre, udara elektrine struje ili
kontakta sa mastilom:
– Poštujte sva upozorenja i uputstva na ureaju i sistemu Optiprint.
– Pre išenja ureaj ugasite i iskljuite kabl za napajanje iz utinice.
– Ureaj ne smete smestiti ili koristiti u blizini vode ili ako ste mokri.
– Ureaj i sistem Optiprint ne okreite i ne pomiite. Ako elite pomaknuti
ureaj ili sistem Optiprint na drugu lokaciju, pre toga obavezno obavestite
naše servisere.
– Ureaj i sistem Optiprint sigurno namestite na stabilnu i ravnu podlogu.
– sistem Optiprint ne sme prelaziti preko ivice stola i mora biti na stabilnoj
podlozi.
– Sistem Optiprint mora uvek stajati na istom nivou kao ureaj. Dno sistema
Optiprint mora biti uvek poravnano sa dnom ureaja i ni u jednom sluaju ne
sme biti više (takoe prilikom bilo kakvog transporta). Nikada ga ne diite
iznad nivoa ureaja.
– Sistem Optiprint ne smete otvarati, pomicati, okretati, dizati, iskljuivati ili bilo
kako neovlašeno njime rukovati.
– Ureaj namestite na sigurno mesto, na kojem niko ne moe stati na kabl ili se
spotaknuti o njega i oštetiti ga.
– Ureaj i sistem Optiprint nema delove koje bi mogao korisnik sam popraviti.
Popravku prepustite Optiprintovim serviserima.
– Upotrebljavajte samo elektrino napajanje, odnosno kabl za napajanje koji je
priloen ureaju.
– Ureaj i sistem Optiprint neka ne budu izloeni direktnom suncu ili visokim
temperaturama.
koristiti ureaj i ne dirajte mogue ostatke mastila.
– Izbegavajte kontakt mastila sa koom i oima.
23
– U sluaju kontakta mastila sa oima odmah isperite velikom koliinom vode i
po potrebi potraite pomo lekara.
– U sluaju kontakta mastila sa koom odmah isperite vodom i sapunom.
– U sluaju kontakta mastila sa odeom odmah je operite.
Zavod za zaštitu na radu d. d. je iz Slovenije dao struno mišljenje, da je sistem
Optiprint u smislu 4. lana Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda (Ur. list RS
1001/03) siguran proizvod, što znai da u normalnim ili realno predvidljivim uslovima
upotrebe, ukljuujui pokretanje, montau i propisano odravanje, ne predstavlja
nikakve opasnosti ili samo minimalnu opasnost, koja se u datom primeru uz
primerenu upotrebu proizvoda ocenjuje kao prihvatljiva.
24
PRODAJA
E-mail: [email protected]
USPON d.o.o.
E-mail: [email protected]