Click here to load reader

Priručnik #EUandME

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Priručnik #EUandME

Jeste li ikada maštali o pokretanju svog poduzea, studiranju u inozemstvu ili volontiranju kako biste pomogli zajednicama kojima je to potrebno?  Jeste li znali da vam EU moe pomoi da postignete sve te stvari?
Šezdeset posto mladih ljudi u dobi od 15 do 341 godine ne smatra da su dobro informirani o EU. Mada shvaaju za što se zalae Europska unija, veliki broj ljudi propušta mnoštvo mogunosti i prednosti na koje imaju pravo kao graani EU.
Podrška EU-a moe imati više oblika. Bilo da ste mladi poduzetnik kojemu je potrebna podrška za pokretanje nove aplikacije, digitalni nomad koji trai WiFi u udaljenim podrujima, pustolov koji je spreman pruiti pomo gdje god je to potrebno ili ljubitelj kulture u potrazi za ljepotom, postoji nešto i za vas.
Bez obzira na vašu strast, bilo da je to zdrava hrana, ista voda, vaša omiljena televizijska serija ili online kupnja, Prirunik #EUandME: Otkrijte što EU ini za vas omoguuje vam da shvatite kljunu ulogu EU-a dok vam pomae da radite ono što najviše volite.
„Ali kako EU doprinosi mom ivotu?”
1 Standard Eurobarometer 86, QD7 i QE2.
elite znati više?
gdje emo objavljivati natjecanja, filmove, prie i dogaaje diljem Europe.
U A
N D
M E
MOJA KARIJERA. MOJ IVOT. Odaberi gdje eliš ivjeti i raditi u EU.
Kako to funkcionira
Kao graaninu EU-a, prilika za rad u drugoj dravi jedno je od mojih temeljnih prava. Bez obzira na to poinjem li novu karijeru u inozemstvu
ili elim stei novu perspektivu stairanjem ili
volontiranjem, sukladno pravu EU-a, uvijek sam
pokriven sustavom socijalnog osiguranja. Takoer, imam pravo
odabrati gdje u raditi i ako radim u poduzeu ili sam
samozaposlen. Odluim li razvijati svoju karijeru, EU
e mi pomoi da pronaem pravu priliku.
17 milijuna graana EU-a ivjelo je 2017.
godine u drugoj dravi lanici EU-a.
Putovnica za karijeru Ureiva ivotopisa Europass omoguuje mi prezentaciju
vještina, kvalifikacija i postignua na nain koji je univerzalno prepoznat
u cijeloj Europi.
Drop’pin besplatna je usluga EURES-a koja nudi praktinu pomo
pri razvoju karijere. Kako bih poboljšao svoje izglede
za zapošljavanje, mogu se prijaviti za obuku, teajeve
jezika, školovanje i još mnogo toga.
1,4 milijuna graana EU-a preselilo
se 2015. godine u drugu zemlju unutar EU-a.
58 000 mladih ljudi ve se prijavilo za
mogunosti koje pruaju Europske snage solidarnosti.
1 KADA JEDNA ZEMLJA NIJE DOVOLJNA...
Zahvaljujui mojem europskom drav- ljanstvu, cijela mi je Europa na pragu. Neovisno o tome elim li biti vatrogasac na Cipru ili elektriar u  Estoniji, imam pravo ivjeti i  raditi u  bilo kojoj zemlji EU-a. Treba mi samo zdravstveno osigu- ranje i dokaz da sam u stanju financijski se uzdravati i  bilo koju zemlju EU-a mogu nazvati novim domom.
2 PRONAI PRAVI POSAO ivjeti u inozemstvu moj je ivotni san, a EURES je tu da ga ostvari. Na mrei postoji više od 1,3 milijuna mogunosti za karijeru, a  mogu dobiti i  osobnog savjetnika koji mi moe pomoi da pro- naem savršeni posao u  zemlji koju volim. Ako si u dobi od 18 do 35 godina, putem programa Tvoj prvi posao preko EURES-a dostupna ti je dodatna pomo, kao što su bespovratna sredstva za putovanje na razgovor u inozemstvo.
3 PROMIJENIMO SVIJET eliš li pomoi potrebitima? Inicijativa Europske snage solidarnosti prua pri- liku za dobrovoljni i plaeni rad mladim ljudima u dobi od 18 do 30 godina koji su eljni izazova. To bi moglo ukljuivati obnovu škole nakon potresa, rad s oso- bama s  invaliditetom u  društvenom domu ili mnogo više.
4 NAUKOVANJE U INOZEMSTVU
Recimo da sam kuhar naunik koji eli saznati više o francuskoj kuhinji ili medi- cinska sestra koja je zainteresirana za rad u Portugalu. ErasmusPro nudi mi priliku da provedem 6 do 12 mjeseci naukovanja u nekoj drugoj zemlji EU-a. Mogu dobiti praktino iskustvo rada u drugoj kulturi, a priznaje mi se kao naukovanje.
5 POVEZIVANJE S POSLODAVCIMA
Europski dani poslova europski su saj- movi karijera koji imaju za cilj predstaviti mogunosti koje su mi dostupne unutar EU-a, Islanda, Norveške, Lihtenštajna i  Švicarske. Ne moram ni fiziki prisu- stvovati dogaajima – mnogi Europski dani poslova odravaju se putem inter- neta, pa mogu nai savršen posao u dru- goj zemlji bez napuštanja udobnosti vlastitog doma.
6 NOVE KULTURE, ISTA PRAVA Odline vijesti: privremeno sam poslan u  drugu zemlju EU-a kako bih izvršio ugovor za svog poslodavca! No što je s mojim radnim pravima kad stignem? U EU-u svi radnici iz drugih zemalja auto- matski dobivaju isti skup temeljnih prava – kao što je minimalna plaa – kao i radnici iz zemlje domaina. To ne znai samo da su moja prava zaštiena diljem EU-a, ve i da inozemni pruatelji usluga ne mogu podrivati lokalnu konkurenciju niim standardom zaštite radnikih prava. To, ukratko, jami da je rad u EU-u zdrav, siguran i pošten.
U A
N D
M E
MOJE UENJE. MOJ IVOT. Proi obuku, stekni vane vještine i pripremi se za budunost.
Kako to funkcionira
u jednoj od 33 drava širom Europe i svijeta putem
programa Erasmus+. Zahvaljujui njemu,
i studenti koji unutar nove kulture ele pospješiti svoje
studiranje, kao i oni mladi zaposleni koji ele biti
obueni i pospješiti svoje mogunosti za nalaenje
radnog mjesta u jedinstvenoj okolini. Na raspolaganju mi je
i mogunost dobrovoljnog rada, jedno bogato
i oplemenjujue iskustvo koje mi omoguava
da izrazim solidarnost s drugim Europljanima.
Sve što moram uiniti jest odabrati dravu, vjebati
svoje jezine vještine i pripremati se za
nezaboravno iskustvo.
stjecati radno iskustvo ili volontirati u inozemstvu
od 2014. do 2020. godine, zahvaljujui programu Erasmus+.
Moja avantura Od tisua mogunosti dijeli vas samo nekoliko klikova.
AKo se elim prijaviti u vlastitu avanturu zvanu
Erasmus+, mogu se obratiti nacionalnom tijelu u dravi
u kojoj ivim.
oekivati u inozemstvu? Svoja prava i obveze mogu
proitati u Studentskoj povelji Erasmus+.
Kreativna Europa pomae umjetnicima i kreativcima da trae
prilike u kulturnom sektoru u inozemstvu – saznajte
kako se njima moete koristiti.
95 % Postotak studenata
programom Erasmus+.
2,2 milijarde eura Proraun programa
Erasmus+ uloen kao potpora mladim ljudima za uenje, prouavanje i razvoj u 2016. godini.
DODATNE INFORMACIJE
https://europa.eu/youreurope/ citizens/education/index_hr.htm
1 INVESTIRANJE U SEBE Brinu me troškovi studiranja ili obuke u  inozemstvu? EU je tu da pomogne! Program Erasmus+ prua poticaje za studente i ljude u strukovnom osposo- bljavanju, a ErasmusPro moe financirati 6 – 12 mjeseci prakse u inozemstvu. To znai da tko god da jesam i kakav god da imam put ili profesiju, vrijeme prove- deno daleko od kue je i korisno i finan- cijski pristupano.
2 UENJE UZ NOVU PERSPEKTIVU
Studiranje u inozemstvu moe mi pomoi da budem informiranija, kulturnija i obra- zovanija osoba – što mi daje vee mogunosti zaposlenja. Program Erasmus+ omoguuje mi studij, izobrazbu, volonti- ranje ili sudjelovanje u razmjeni mladih u jednoj od 33 zemlje diljem Europe i šire. Mogu nauiti novi jezik, otkriti novu zemlju i upoznati nove ljude – gdje li sam ono stavio putovnicu?
3 SOLIDARNOST ZA EUROPU elim li dati nešto zauzvrat zajednici? To se moe uiniti potporom novopridošlim traiteljima azila, krenjem vegetacije radi sprjeavanja poara ili pomaganjem u raspodjeli pomoi u podrujima pogo- enim katastrofama. Mogu volontirati, raditi ili odraivati vjebeniku praksu u Europskim snagama solidarnosti poma- ui zajednicama u Europi i istovremeno stjecati vrijedne nove vještine.
4 NOVI OBZORI, NOVE MOGUNOSTI
Potrebno je usavršiti francuski ili ovladati grkim? Prije nego što se preselim, mogu krenuti na digitalni teaj na web-mjestu Mrena jezina potpora Erasmus+. Štoviše, ta nova vještina i sve druge koje steknem tijekom svog boravka u inozemstvu dodatno e obo- gatiti moj ivotopis i  pomoi mi da se istaknem pred poslodavcima.
5 ISTRAIVANJE I VIŠE OD TOGA
Nikad mi nije dosta uenja? Zdrueni diplomski studij Erasmus Mundus omo- guuje mi postdiplomski studij u dvije razliite zemlje u EU-a ili izvan njega. A  kao znanstveniku, aktivnosti pro- grama Marie Skodowska-Curie mogu mi pruiti priliku da ivim, istraujem i radim u inozemstvu.
U A
N D
M E
MOJE ZDRAVLJE. MOJ IVOT. Dobij hitnu i planiranu zdravstvenu zaštitu bilo gdje u EU-u.
Kako to funkcionira
zdravstvene zaštite bilo koje druge EU drave, plus
Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske u sluaju medicinske
potrebe zahvaljujui mojoj Europskoj iskaznici
zdravstvenog osiguranja. Zakon EU-a omoguuje
mi isti tretman kao i stanovnicima drave
koju posjeujem, meutim, moram platiti sve doplate
koje stanovnici plaaju unaprijed. To znai da
slobodno mogu uivati u svemu što svaka zemlja
nudi, siguran u spoznaji da sam pokriven po pitanju
troškova ako se nešto dogodi dok sam daleko od
kue. U sluaju planirane zdravstvene zaštite
u drugoj dravi lanici (plus Island, Lihtenštajn
i Norveška), mogu se obratiti svojoj Nacionalnoj
toki za kontakt prilikom planiranja puta i raspitati
se o svojim pravima.
osiguranja bilo je u optjecaju 2014. godine.
Bez ogranienja Trebate lijek koji se izdaje na recept dok ste u inozemstvu? Moj lijenik moe mi
izdati recept koji mogu upotrijebiti u drugoj zemlji EU-a, pa mogu nastaviti uzimati
svoj lijek dok sam na putu.
1,6 milijuna Broj zahtjeva za naknadu podnesenih
2013. u okviru europskog sustava zdravstvenog osiguranja.
Imaš li pitanja? Mrea nacionalnih kontaktnih toaka
diljem Europe moe ti odgovoriti na upite o planiranom i neplaniranom lijeenju prije putovanja u inozemstvo, pa se moeš usredotoiti na ono što
ti je doista bitno tijekom boravka.
1 PUTOVNICA, PRTLJAGA, SUNANE NAOALE... OSIGURANJE!
Bilo da skijam u Italiji ili obilazim zname- nitosti Poljske, uvijek postoji mogunost da u se razboljeti ili doivjeti nesreu daleko od kue. Posjedovanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja znai da u sluaju potrebe mogu koristiti javne zdravstvene usluge i dobiti nuno lijee- nje brzo i jednostavno.
2 ODMOR BEZ STRESA Razbolio sam se u  Španjolskoj ili pao u Grkoj? Ne treba se bojati velikih lije- nikih rauna. Ako je zdravstvena zaštita besplatna za dravljane, onda e biti besplatna i za mene.
3 U SLUAJU HITNE SITUACIJE NAZOVITE 112!
Nitko se ne eli pripremati za katastrofu, ali nesree se mogu dogoditi. Ako mi je potrebna pomo, odasvud iz EU-a mogu besplatno nazvati 112 s  bilo kojeg fik- snog ili mobilnog telefona.
4 POMO NADOHVAT RUKE Imam pitanja? Sve informacije koje trebam o postupku nadoknade, dostupnim lijee- njima, troškovima i brojevima za kontakt u  hitnim situacijama mogu pronai na mrei. Prijavi se ako eliš znati više!
5 PLANIRANO I NEPLANIRANO Europska kartica zdravstvenog osigu- ranja daje mi pravo na nuno lijeenje kroz javne zdravstvene usluge, ali kao graanin EU-a mogu i planirati lijeenje u  inozemstvu (trebam porazgovarati s nacionalnom kontaktnom tokom za pruanje prekogranine zdravstvene zaštite i svojim zdravstvenim osigurava- teljem o tome prije odlaska iz zemlje).
6 SURADNJOM DO KVALITETNE SKRBI
Sreom, naši lijenici i medicinske sestre jako puno znaju o veini bolesti i obol- jenja s kojima se danas susreemo. No što e se dogoditi ako dobijem rijetku bolest koju moj lijenik nikad prije nije vidio? Europske referentne mree lije- nicima omoguuju komunikaciju sa spe- cijalistima u  više od 900 zdravstvenih ustanova kako bi se konzultirali i savje- tovali o nizu rijetkih ili sloenih bolesti u 24 tematska podruja. Oni mi zajedno mogu pruiti zdravstvenu zaštitu visoke kvalitete, a da pritom ostanem u kunom okruenju s najmilijima.
Kako to funkcionira
Biti graanin EU-a znai da mogu istraivati,
studirati ili raditi u nekoj drugoj dravi lanici EU i to
je moje temeljno pravo. Schengenski sporazum
ukinuo je granine kontrole za 26 europskih drava,
tako da, kad putujem iz jedne u drugu dravu,
mogu jednostavno putovati bez pokazivanja putovnice
ili osobne iskaznice. Neovisno o tome putujem li automobilom, zrakoplovom
ili vlakom – Europa ima najgušu eljezniku mreu u svijetu – mogu istraivati svih 270 provincija unutar
EU-a kako god elim. Štoviše, zajednika valuta
znai da u 19 drava mogu plaati u eurima. To
i mnogo drugoga daje mi slobodu beskrajnih izbora za putovanja pod zaštitom
prava EU-a, zbog ega nisam pod stresom
i osjeam se sigurno.
koje su ve pomogle osamnaestogodišnjacima da otkriju Europu tijekom 2018.
Saznajte kako se prijaviti na web-mjestu #DiscoverEU.
430 milijuna eura godišnje
Smanjenje naknada štete potrošaima zahvaljujui zaštiti
Europske unije za putovanja u paket aranmanu, što ukljuuje više prava na
otkazivanje i jasnija pravila o tome tko je odgovoran ako nešto krene po zlu.
112 Bilo gdje, bilo kada u EU-u,
ovaj besplatni broj mogao bi mi spasiti ivot. Da pozovem vatrogasce, policiju ili hitnu
pomo, samo biram broj 112.
Snaga kunih ljubimaca
Graani EU-a poput mene mogu lako putovati s kunim ljubimcima psima, makama, pa ak i tvorovima. Potrebna
im je samo Europska putovnica za kune ljubimce.
1,25 milijardi Broj putovanja na godišnjoj
razini u 26 drava Schengenskog podruja bez
potrebe za predoenjem putovnice ili osobne iskaznice.
341 milijun Broj ljudi koji svakodnevno
upotrebljavaju euro u 19 zemalja.
DODATNE INFORMACIJE
https://europa.eu/youreurope/citizens/ travel/index_hr.htm
1 PRAVA KADA SMO OŠTEENI Doivio sam kašnjenja i  otkazivanja? Kao zrani, eljezniki, brodski ili auto- busni putnik, imam prava kad putujem u EU-u. Uzmimo za primjer letenje: imam pravo na povrat sredstava i, ako mi je let otkazan, ako je odgoen za više od 3 sata ili ako mi zbog operativnih razloga ili previše rezervacija nije dopušten ukr- caj, mogu, ovisno o udaljenosti, dobiti naknadu u iznosu i do 600 eura.
2 SPREMNI ZA POLIJETANJE Potezom prsta po zaslonu telefona mogu letjeti izmeu gradova EU-a po cijeni jed- nog ruka. Trošak letenja pao je za 41 % od 1992. do 2000. godine, što je rezultat deregulacije u EU-u i liberalizacije trišta, a  to znai da danas moemo birati izmeu više zrakoplovnih tvrtki i  dobiti najpovoljniju ponudu.
3 NAKNADE POD KONTROLOM Koristim kreditnu karticu u  Barceloni, Budimpešti ili Bratislavi? Unutar EU-a, troškovi transakcije – na mrei, izvan mree, u bilo koje vrijeme – isti su kao i kod kue.
4 VONJA MOG IVOTA Autoput ili autocesta? Cesta s naplatom cestarine ili obalna cesta? Ako moju vozaku dozvolu izdaje drava EU-a, ona vrijedi bilo gdje u Uniji.
5 PUTOVNICA ZA OTKRIA Sama injenica da sam jedan od oko 500 milijuna graana EU-a omoguuje mi da istraim, radim ili ivim u razliitim, uzbudljivim europskim zemljama. Jedna putovnica, neograniene mogunosti.
6 SIGURNA VALUTA Izbrisat u tu aplikaciju za valute, izai iz mjenjanice i rei bonjour i hola euru. Ve je prisutan u 19 zemalja, a postao je neza- obilazna stavka pri putovanju u EU-u.
U A
N D
M E
MOJ TELEFON. MOJ IVOT. Zovi, šalji tekstne poruke i koristi podatke bez dodatnih troškova kad istrauješ EU.
Kako to funkcionira U lipnju 2017. EU je
izglasao nove propise kojima završava doba troškova roaminga –
što znai da, kad sam u inozemstvu na odmoru
ili putujem zbog posla, mogu koristiti telefon
gdje god se nalazim u EU-u bez dodatnih troškova. Roaming kao kod kue sad je ukljuen u svaki
telefonski ugovor o roamingu – bez obzira na
to tko je operater. Povrh toga, pravila trišnog
natjecanja u EU-u prekinula su monopole telekoma,
nudei više konkurencije i nie cijene za potrošae.
100 puta Poveanje koliine podataka
iskorištenih u roamingu izmeu 2008. i 2015.
69 % europskih graana vjeruje da e osobno imati koristi
od ukidanja naknada za roaming.
Samo 12 % osoba iskljuuje svoje mobilne telefone
i ne koristi ih dok putuju u EU-u od lipnja 2017. godine.
4 mjeseca Ako tijekom razdoblja od 4 mjeseca
provedem više vremena i upotrebljavam telefon više u inozemstvu nego u svojoj
zemlji, moj e mi se operater obratiti kako bi razgovarao o mojoj upotrebi i moda
primijeniti male dodatne troškove. Ti su dodatni iznosi do 3,2 centa po minuti
za pozive, 1 cent po SMS-u i 0,6 centa po megabajtu podataka, što e se sniziti na 0,25 centa po megabajtu do 2022.
1 42
DODATNE INFORMACIJE
https://europa.eu/youreurope/ citizens/consumers/internet- telecoms/mobile-roaming- costs/index_hr.htm
1 U ROAMINGU KAO KOD KUE Nisam u svojoj zemlji i  trebam nazvati Stockholm... Nema problema – odrava- nje kontakta kada putujete sada je lakše nego ikad prije! Ne postoje dodatni troš- kovi za upotrebu telefona u inozemstvu u EU-u, Islandu, Lihtenštajnu ili Norveškoj – iako mobilni operateri u  Finskoj, Litvi i Estoniji i dalje mogu primjenjivati vrlo male naknade za roaming. Mogu upui- vati pozive, slati poruke i  prenositi podatke, a  to e me stajati isto kao i kod kue. Nije ni udo da se upotreba mobilnog interneta tijekom putovanja u EU-u upeterostruila otkad su ukinuti troškovi roaminga!
2 PRIJEI PRSTOM! Ne mogu prestati slati poruke, pa je dobra vijest da u veini sluajeva mogu zadrati istu koliinu poziva, SMS-ova i podataka na putovanju kao i kod kue. Za neke ugovore, osobito one koji uklju- uju neogranienu koliinu podataka, moe postojati ogranienje korištenja podataka bez naknade za roaming tije- kom putovanja, ali to bi trebalo biti više nego dovoljno za moje aktivnosti na društvenim mreama.
3 SPREMNI ZA POLAZAK? Putne torbe su spremne, putovnica mi je u depu – kako sada aktivirati roaming kao kod kue? Kratak odgovor glasi: Nije potrebno! EU zahtijeva da mobilni operateri to automatski ukljue u moj paket usluga, pa bez obzira na to putu- jem li u Latviju ili Luksemburg, moj je telefon spreman za uporabu bez dodat- nih troškova.
4 VEI IZBOR, NIE CIJENE Trošak korištenja mobilnog telefona jako se smanjio u  odnosu na 1998. godinu zahvaljujui EU-u, koji je okon- ao monopol telekomunikacijskih tvrtki i  dolasku veeg broja operatera na trište. Znai, pozivi mi se produuju, ali mi se rauni smanjuju.
MOJE POVEZIVANJE. MOJ IVOT. Pregledavaj internet iz bilo koje drave EU-a.
Kako to funkcionira Zakoni EU-a kau da
bez obzira na to koliko je ruralno i udaljeno podruje
gdje ivim, ako se ono nalazi u EU-u, zajamen mi
je pristup najboljoj moguoj internetskoj vezi po
pristupanoj cijeni. Mogu pristupiti tisuama
besplatnih Wi-Fi mjesta širom Europe i preuzeti
svoje pretplatnike usluge videozapisa, muzike, igara
i sporta kuda god idem.
72 % Europljana slui se
ili videopozive.
24 godine) upotrebljava društvene mree.
50 % Europljana u dobi od 15
do 39 godina smatra da im je tijekom putovanja vaan pristup uslugama na koje
su pretplaeni.
bez internetske veze, obrati se nacionalnom
regulatornom tijelu, koje ti moe pomoi da se poveeš s internetom.
53 % Europljana rezervira putovanje, smještaj
ili ulaznice na internetu.
https://europa.eu/youreurope/ citizens/consumers/internet- telecoms/index_hr.htm
1 WWW Neovisno o  tome elim li razgovarati s  prijateljima ili prenositi najnoviju epizodu omiljene televizijske emisije, u EU-u imam pravo na osnovnu internet- sku vezu kod kue. Gdje god da se nala- zim, trebao bi postojati barem jedan pruatelj internetskih usluga koji mi moe dati pristup kvalitetnoj vezi po prihvatljivoj cijeni – to je poznato kao naelo „univerzalne usluge”. Štoviše, EU ulae više od dvije milijarde eura u jaa- nje širokopojasnog pristupa u ruralnim podrujima. Dakle, ako se prijavljujem u eškoj ili uitavam selfie iz Španjolske, znam da mogu iskoristiti najbolju moguu kunu internetsku vezu po fik- snoj i pristupanoj cijeni.
2 POŠTENA VEZA Traim lokalne vijesti ili informacije o slje- deem Europskom prvenstvu? Bez obzira na moj interes, pruatelji internetskih usluga u EU-u ne moguusporiti ni blokirati sadraj kojem pristupam radi davanja prednosti jednom web-mjestu u odnosu nad drugo. Sve dok je zakonito, sigurno i mrea nije iznimno zauzeta, mogu itati, gledati ili igrati ono što elim.
3 ZABAVA PREKO GRANICA EU vjeruje da me nacionalne granice ne bi trebale sprijeiti da uivam u dobrom filmu, albumu ili igri. Zato mogu pristu- piti svojim pretplatama na videozapise i usluge prijenosa glazbe na mrei gdje god da putujem u EU-u. Samo još jedna epizoda, a onda?
4 WIFI4EU Provjeravam vozni red vlakova dok sam u pokretu? elim se osloniti na bespla- tan javni Wi-Fi, a ne trošiti dragocjene podatke koji su mi na raspolaganju. EU ulae 120 milijuna eura u  instalaciju besplatnih javnih Wi-Fi pristupnih toaka na ak 8000 razliitih lokacija širom Europe, pa mogu ostati povezan gdje god se nalazim.
5 USAVRŠAVANJE ZNANJA Znaš li da 44 % Europljana u  dobi od 16 do 74 godine nema osnovne digitalne vještine? Štoviše, uskoro e se za 90 % radnih mjesta zahtijevati te digitalne vje- štine. Da bih stekao potrebne vještine i  pripremio se za posao sutrašnjice, mogu pristupiti inicijativi EU-a Oblici usa- vršavanja, sudjelovati na teajevima koje nude lanovi Koalicije za digitalne vje- štine i radna mjesta i saznati više o teh- nologiji i  programiranju u  jednom od tisuu dogaaja Europskog tjedna pro- gramiranja. Ako sam student, takoer se mogu prijaviti na pripravništvo u sklopu programa Digital Opportunity u drugoj europskoj zemlji i stei napredne digi- talne vještine.
U A
N D
M E
MOJA ONLINE SIGURNOST. MOJ IVOT. Propisi EU-a štite moje osobne podatke.
Kako to funkcionira
društvenim medijima, traim više informacija na mrei, otvorim bankovni raun ili
kupim kartu za vlak na internetu, dajem kljune
dijelove osobnih podataka. U EU-u zaštita mojih
osobnih podataka osnovno je pravo. Mojim osobnim
podacima mora se rukovati paljivo i odgovorno.
Organizacije su dune prikupljati podatke pravilno
i u odreenu svrhu; informacije koje prikupe
trebaju biti ograniene na ono što je neophodno i ne smiju se uvati dulje nego
što je potrebno. Moji osobni podaci moraju biti zaštieni
od gubitka, uništavanja ili krae, a organizacija
je duna to osigurati.
u suvremenom ivotu.
68…