Click here to load reader

Prirucnik Za Prakticnu Nastavu

  • View
    9.839

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prirucnik za prakticnu nastavu namenjen tehnickoj skoli druga godina elektro struke

Text of Prirucnik Za Prakticnu Nastavu

PRIRUNIK ZA PRAKTINU NASTAVU

SADRAJ1. ZATITNE MERE U ELEKTRINIM INSTALACIJAMA ............................................ 4 1.1 1.2 2. Uticaj elektrine struje na oveka .................................................................... 4 Zatita od elektrinog udara ............................................................................. 5

OSNOVNE ELEKTRONSKE KOMPONENTE ........................................................... 7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Otpornici .......................................................................................................... 7 Kondenzatori .................................................................................................. 10 Kalemovi ........................................................................................................ 12 Diode ............................................................................................................. 13 Tiristori, triaci, diaci ........................................................................................ 15 Tranzistori ...................................................................................................... 15 Oznaavanje dioda i tranzistora ..................................................................... 18 Integrisana kola ............................................................................................. 19 Opto-elektronske komponente ....................................................................... 20

2.10 Mikrokontroleri ............................................................................................... 21 2.11 SMD komponente .......................................................................................... 21 2.12 Mreni transformatori ..................................................................................... 22 2.13 Releji .............................................................................................................. 23 2.14 Zvunici i mikrofoni ........................................................................................ 23 2.15 Ostale komponente ........................................................................................ 25 3. PROVERA ISPRAVNOSTI KOMPONENATA ......................................................... 27 3.1 Multimetri ....................................................................................................... 27 3.1.1 Merenje analognim multimetrom .............................................................. 29 3.1.2 Merenje digitalnim multimetrom ............................................................... 31 Provera ispravnosti otpornika ........................................................................ 32 Provera ispravnosti osiguraa ........................................................................ 32 Provera ispravnosti transformatora i kalemova .............................................. 32 Provera ispravnosti zvunika i mikrofona ....................................................... 34 Provera ispravnosti kondenzatora.................................................................. 34 Provera ispravnosti dioda .............................................................................. 35 Provera ispravnosti bipolarnih tranzistora ...................................................... 37

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.

LEMLJENJE............................................................................................................. 39 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Alat................................................................................................................. 39 Spajanje ica lemljenjem ............................................................................... 41 Lemljenje ice na metalnoj povrini ............................................................... 42 Lemljenje otpornika na bakarnoj foliji ............................................................. 42 Lemljenje na tampanoj ploi ......................................................................... 43

4.6 5.

Lemljenje SMD komponenata ........................................................................ 44

IZRADA TAMPANIH PLOA ................................................................................ 46 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Precrtavanje crtea na plou ......................................................................... 46 Prenoenje crtea pomou Letraseta ............................................................ 47 Prenoenje crtea prenoenjem tonera ......................................................... 47 Prenoenje crtea foto postupkom ................................................................ 48 Nagrizanje ...................................................................................................... 50 Buenje rupica na tampanoj ploi ................................................................ 51 Univerzalne tampane ploe .......................................................................... 51 Laboratorijska ploa ....................................................................................... 52

1. ZATITNE MERE U ELEKTRINIM INSTALACIJAMA 1.1 Uticaj elektrine struje na ovekaovek je izloen opasnosti od elektrinog udara ako je u direktnom kontaktu sa provodnikom pod naponom ili ako se nalazi u neposrednoj blizini provodnika pod naponom. Prvo dejstvo elektrine struje koje ovek oseti kada dodirne provodnik pod naponom naziva se elektrini (strujni) udar. Izraz elektrini udar koristi se zato to u trenutku dodira provodnika pod naponom ovek nekontrolisano brzo odmie deo tela ili celo telo. Dejstvo elektrine struje na oveka moe biti: 1. toplotno; ispoljava se pojavom opekotina na koi i unutranjim organima (zbog otpornosti tela i Dulovog zakona). 2. mehaniko; ispoljava se naglim i nekontrolisanim grenjem miia, to moe dovesti do mehanikih povreda. 3. hemijsko; ispoljava se razlaganjem tkiva usled dejstva jednosmerne struje. Dejstvo elektrine struje zavisi od: 1. jaine struje; pri struji od 1mA, malim stezanjem miia, javlja se prvi oseaj da kroz telo protie elektrina struja. Struja od 20mA izaziva grenje miia grudnog koa, ime se znatno oteava disanje. Struja od 100mA smatra se smrtonosnom ako protie 3 sekunde. 2. frekvencije struje; najopasnije su struje frekvencije 50-60Hz. 3. putanje struje kroz telo; najopasnije je ako struja prolazi kroz glavu i grudni ko. 4. vremena delovanja; due delovanje izaziva vee posledice. 5. otpornosti izolacije i tela; manje otpornosti izolacije (obua, rukavice) i tela omoguavaju proticanje jae struje (Omov zakon) to dovodi do veih posledica. Otpornost tela najvie zavisi od otpornosti koe, koja, kada se ovek kupa, moe iznositi samo 500. 6. pola i uzrasta; najosetljivija su deca, zatim ene i odrasli mukarci. ovek moe da doivi elektrini udari u sledea tri sluaja: 1. sluaj ako dodirne dva provodnika (na primer, fazni i nulti provodnik) koji su na razliitom potencijalu. 2. sluaj ako dodirne provodnik pod naponom (na primer, fazni provodnik) i metalni predmet (na primer, slavina) koji je u neposrednoj vezi sa zemljom. 3. sluaj ako dodirne provodnik pod naponom (na primer, fazni provodnik) i pri tome stoji na zemlji.

Izolovano stajalite 1.sluaj

Izolovano stajalite 2.sluaj 3.sluaj

Sl.1.1 Primeri mogunosti pojave elektrinog udara

4

1.2

Zatita od elektrinog udara

Napon dodira je razlika potencijala izmeu provodnika pod naponom i zemlje, koju ovek premouje svojim telom ako dodirne provodnik pod naponom. Dozvoljeni napon dodira (50V za naizmeninu i 120V za jednosmernu struju) je napon dodira koji nije opasan za ljude. Osim pomenutih, za dozvoljeni napon dodira definisane su i druge vrednosti (na primer, u medicinskim prostorijama dozvoljeni napon dodira je 25V za naizmeninu i 60V za jednosmernu struju). Zatita od elektrinog udara podeljena je na: Zatitu od direktnog dodira, koja titi od dodira delova elektrinog kola, koji su pri normalnom radu pod naponom. Zatitu od indirektnog dodira, koja titi od previsokog napona dodira koji se, usled kvara, moe pojaviti dodirom delova koji ne pripadaju elektrinom kolu i pri normalnom radu nisu pod naponom. Istovremenu zatitu od direktnog i indirektnog dodira. Mere zatite od direktnog dodira: 1. Zatita izolovanjem delova pod naponom izolacijom koja se moe ukloniti samo njenim razaranjem. 2. Zatita pregradama ili kuitima koja onemoguavaju sluajni dodir delova pod naponom, a ne mogu se ukloniti bez upotrebe alata. 3. Zatita preprekama koje onemoguavaju sluajni dodir delova pod naponom, a mogu se ukloniti bez upotrebe alata. 4. Zatita postavljanjem van dohvata ruke delova pod naponom, tako da se onemogui sluajni dodir. Smatra se da je visina od 2,5m iznad tla dovoljna za postavljanje delova pod naponom. U horizontalnom pravcu, minimalno rastojanje za postavljanje delova pod naponom do mesta gde moe da stane ovek iznosi 1,25m. Mere zatite od indirektnog dodira: 1. Zatita automatskim iskljuenjem napajanja sastoji se u tome da se u sluaju kvara automatski, uz pomo zatitnog ureaja, iskljui napajanje i na taj nain sprei nastajanje napona dodira sa takvom vrednou i trajanjem koji bi izazvali tetna dejstva kod oveka. Ovo se postie spajanjem izloenih provodnih delova (metalna kuita ureaja) sa zatitnim provodnikom (uzemljenje) koji se kod TT sistema zatite spaja sa uzemljivaem.

Elektrini ureaj Transformator

Izloeni provodni deo Zemlja Uzemljivai Sl.1.2 TT sistem zatite

U sluaju kvara obrazuje se strujno kolo koje je na slici 1.2 oznaeno crvenom isprekidanom linijom. Kroz oznaeno strujno kolo tee znatno jaa struja nego pri normalnom radu, zbog ega osigura prekida napajanje elektrinog ureaja. 5

Za TT sistem zatite treba da bude ispunjen uslov: RAIaUdd gde je: RA otpornost izloenog provodnog dela prema zemlji, Ia struja pri kojoj zatitni ureaj automatski, za odreeno vreme, isk