Click here to load reader

Priručnik uzborne kampanje

 • View
  92

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priručnik izborne kampanje

Text of Priručnik uzborne kampanje

 • Prirunik za predizbornu kampanju

 • Prirunik za predizbornu kampanju

 • NASLOV ORIGINALA Handbuch zur Bundestagswahl 2005

  IZDAVA Fondacija Konrad Adenauer

  ZA IZDAVAA Sabina Wlkner

  UREDNICA Ivana Mari

  PREVODITELJICA Sanja Katari

  RECENZENT Doc. dr. Suad Arnautovi

  LEKTORICA Dijana Prlji

  PRIPREMA I TAMPA Arka press

  TIRA 1.000 primjeraka

  Copyright 2010. Konrad-Adenauer-Stiftung Sva prava zadrana. Ova knjiga, ili njeni dijelovi, ne smiju se reproducirati, uvati u dostupnoj bazi podataka ili prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji nain (elektronski, mehaniki, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi nain) bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika autorskih prava.

 • Sarajevo, 2010.

  Prirunik za predizbornu kampanju

 • 7Sadraj

  Uvod

  Poglavlje 1: Analiza i program

  1.1. Konkurencija nikad ne spava

  1.1.1. Kakva je situacija u zemlji/opini1.1.2. Kako je predstavljena Vaa stranka1.1.3. Kakva je pozicija ostalih stranaka

  1.2. Program: elimo da budemo uvjerljivi

  Poglavlje 2: Osnovni principi

  2.1. Sastavljanje izborne liste

  2.1.1. Termini i rokovi2.1.2. Izborni zakon i statut stranke2.1.3. Poetak predizborne kampanje

  2.2. Finansije i pravni okviri

  2.2.1. Planiranje fi nansija i fi nansijska komisija2.2.2. Uspjeno pribavljanje donacija2.2.3. Primanje donacija i potvrda o pruenoj donaciji

  2.3. Manifestacije

  2.3.1. Dozvole2.3.2. Zatita autorskih prava2.3.3. Osiguranje

  Poglavlje 3: CI i reklamna sredstva

  3.1. 'Corporate identity' za izbore

  3.1.1. Logo3.1.2. Font3.1.3. Boja

  3.2. Koritenje identiteta

  3.2.1. Mogunost koritenja3.2.2. Jednoobraznost

  3.3. Reklamna sredstva stranke

  3.3.1. Simpatina reklamna sredstva3.3.2. tampani proizvodi

  11

  13

  13

  131414

  15

  17

  17

  171718

  18

  181821

  22222222

  252626

  2627

  2727

  25

  25

  26

  27

 • 8Poglavlje 4: Servis centrale Vae stranke

  4.1. Zadaci i dostignua centrale stranke

  A: Usluge za kandidate

  4.2. Plakati

  4.2.1. Plakati kandidata4.2.2. Ostali plakati4.2.3. Oprema za plakatiranje

  4.3. Prospekti kandidata i lina reklamna sredstva kandidata

  4.3.1. Termini za fotografi ranje4.3.2. Plakati kandidata4.3.3. Prospekti kandidata4.3.4. Lina reklamna sredstva kandidata4.3.5. Kontakt osobe u centrali Vae stranke

  4.4. Osnovna oprema

  4.5. Plakati velike povrine

  4.6. Centralni govori popularnih politiara

  4.6.1. Govornici kao pokretai predizborne kampanje4.6.2. Organizacija

  B: Ostale ponude

  4.7. Ponude na internetu

  4.7.1. Mrea lanova 4.7.2. Izborna ponuda kandidatima na mrei lanova 4.7.3. Javna internet ponuda 4.7.4. Homepage kandidata!

  4.8. Online tampani portal

  Poglavlje 5: Predizborna kampanja na lokalnom nivou

  5.1. Osnovno planiranje: fi nansije teme reklamna sredstva manifestacije

  5.2. Priprema predizborne kampanje

  5.2.1. Izborni tab5.2.2. Reklamni nastup5.2.3. Timovi i podrka5.2.4. Finansije5.2.5. Planiranje termina5.2.6. Vlastite manifestacije5.2.7. Ciljne grupe5.2.8. Rezultati izbora i potencijal biraa

  5.3. Tim podrke

  5.3.1. Prednosti za registrirane lanove tima podrke5.3.2. Angairanje dobrovoljaca

  293031

  3132323232

  35363637

  4142424445454646

  3334

  29

  29

  29

  31

  33

  33

  33

  34

  34

  40

  41

  41

  41

  47

  29

  4748

 • 95.4. Period prije izborne kampanje

  5.4.1. Mobiliziranje lanova5.4.2. Predstavljanje kandidata

  5.5. Predizborne strategije na lokalnom nivou

  5.5.1. Analiza politikih odnosa na lokalnom nivou5.5.2. Statistike osnove5.5.3. Raspoloenje i javno mnijenje5.5.4. Va kandidat i politiki protivnik: analiza jakih strana i slabosti

  5.6. Akcije: Privlaenje simpatija

  5.6.1. Manifestacije nude materijal za razgovor: dogaaji i akcije5.6.2. Vrste manifestacija5.6.3. Osvajanje simpatija: ljetne akcije5.6.4. Posebne akcije5.6.5. Informativne manifestacije5.6.6. Ciljne grupe5.6.7. Stvaranje okvira

  5.7. Canvassing: info-tand

  5.7.1. Akcije na info-tandu5.7.2. Tematske akcije na info-tandu (primjeri)5.7.3. ta je sve potrebno za aktivnosti na tandu?

  5.8. Vrua faza predizborne kampanje

  5.8.1. Mobiliziranje lanova5.8.2. Mobiliziranje biraa5.8.3. Stupanje u kontakt preko pisma i elektronske pote5.8.4. Telefonski marketing

  Poglavlje 6: Prilog

  6.1. Rad sa medijima

  6.1.1. Osnovna pravila u radu sa medijima6.1.2. Odnos prema medijima 6.1.3. Rad sa medijima je rad na kontaktima 6.1.4. Po mogunosti koristite sve medije! 6.1.5. Novinarima su potrebne informacije Vi ih imate 6.1.6. Izjave za novinare6.1.7. Sastavite i odravajte novinarsku mailing-listu 6.1.8. Redakcijski rokovi 6.1.9. Fotografi je

  6.2. Oblici rada sa medijima

  6.2.1. Najava6.2.2. Izvjetaj sa dogaaja6.2.3. Izjava za novinare6.2.4. Intervju6.2.5. Pisma italaca6.2.6. Savjeti i trikovi iz prakse6.2.7. Primjer izjave za tampu

  6.3. Planiranje i oblikovanje oglasa

  6.4. Check-liste, smjernice i ostali primjeri / prijedlozi

  6.4.1. Check-lista za kandidatkinje i kandidate6.4.2. Check-lista za manifestacije i akcije6.4.3. Smjernice za mobiliziranje biraa

  49

  53

  58

  63

  64

  71

  71

  74

  81

  82

  5050

  535455

  56

  58585960606062

  636464

  838485

  65656567

  717172727273737374

  74747475777780

 • 10

  6.4.4. Smjernice za mobiliziranje lanova6.4.5. Primjer pisma novog kandidata za parlament

  lanovima stranke u njegovom regionu6.4.6. Primjer pisma dugogodinjeg parlamentarca

  lanovima stranke u njegovom regionu6.4.7. Izvjetaj o kontaktima6.4.8. Vani savjeti za telefonski marketing6.4.9. Check-lista za velike manifestacije6.4.10. Check-lista za velike govore i javne nastupe6.4.11. Check-lista za pomona sredstva6.4.12. Check-lista za termine

  6.5. Donacije i odvajanja za politike stranke

  6.5.1. Prilog: Zakon o fi nansiranju politikih stranaka

  6.6. Zakon o izborima

  6.6.1. Prilog: Izborni zakon Bosne i Hercegovine

  6.7. Obrada rezultata izbora

  6.7.1. Osigurati veinu6.7.2. Zahvalite se pomagaima i biraima6.7.3. Analiza izbora

  6.8. Berza ideja: 100 ideja do izbora

  6.8.1. Djeca i omladina, kola i slobodno vrijeme6.8.2. Za mlade i stare: slobodno vrijeme, sport i vie od toga 6.8.3. Na lokalnom nivou6.8.4. Zatita ivotne sredine6.8.5. Zajednika zabava6.8.6. Posebne akcije 6.8.7. Sigurnosna politika6.8.8. Umjetnost, kultura, istraivanje i internet za mlade i stare6.8.9. Ostalo

  6.9. Kontakt osobe, kontakti i linkovi

  6.9.1. Kontakt osobe u centrali stranke6.9.2. Adrese lokalnih ogranaka 6.9.3. Internet kao izvor informacija6.9.4. Literatura

  99

  102

  148

  149

  154

  86

  89

  90919295959697

  99

  102

  149

  153154

  148148148

  150151151152153153

  154154155160

 • 11

  Uvod

  Potovane dame i gospodo,

  imate pred sobom prirunik koji bi trebalo da Vam pomogne u pripremi narednih izbora.

  Bez obzira da li se radi o lokalnim izborima ili o izborima na dravnom nivou postoje

  neka pravila i savjeti na koje treba obratiti panju.

  Prirunik je namijenjen kako rukovodstvu stranke tako i centrali stranke i lokalnim i

  mjesnim ograncima i kandidatima. S jedne strane ovaj prirunik nudi prijedloge i

  podsticaje u vezi sa onim to centrala stranke moe da ponudi svojim kandidatima, a sa

  druge strane on pomae kandidatima da se sistematski pripreme za predizbornu

  kampanju.

  Koristite ovaj prirunik kao radnu biljenicu, to znai, izaberite ono to se odnosi na Vas

  i prilagodite to prilikama u kojima se nalazite. Tako postoji mogunost da Vaa stranka

  primjeni Poglavlje 1 na svoju aktuelnu situaciju: da sprovede analizu i predstavi svoj

  program. Ostala poglavlja moraju takoer biti prilagoena mogunostima i postojeoj

  strukturi stranke. Centrala stranke trebalo bi da se trudi da bude na usluzi svojim

  kandidatima.

  Za svake izbore vai sljedee: koliko god da je znaajan globalni trend, za izbore je

  odluujui angairan stranaki rad koji mora da se odvija i u najmanjim mjestima. Dobro

  je poznato da predizborna kampanja poinje neposredno nakon izbora. To znai da se

  stranaki rad mora vriti tokom itavog trajanja mandata. Posebno dio prirunika koji se

  odnosi na aktivnosti, rad sa medijima i internet vai nezavisno od izbora. Takoer i

  informacije o adresama i pravne savjete trebalo bi da koristite nezavisno od izbora.

  Fondacija Konrad Adenauer eli Vam mnogo uspjeha sa ovim prirunikom i nada se da e

  Vam on biti dobar savjetnik.

  S najboljim eljama,

  Vaa Fondacija Konrad Adenauer

 • 12

 • 13

  Poglavlje 1: Analiza i program

  1.1 Konkurencija nikad ne spava

  Na poetku stoji poruka

  elite da pobijedite na izborima. Da biste to postigli, bira mora da zna zbog ega treba da glasa za Vas i ba za Vas, a ne za nekog drugog. Morate mu dakle dati dobar razlog za to, to znai da Vam je potrebna poruka.

  Konkurencija nikad ne spava

  Ostale stranke se takoer trude da pridobiju birae. I one alju svoje poruke. Morate stoga da analizirate kakve e biti poruke ostalih i da li bira moe da razlikuje Vau poruku od poruka ostalih. Treba pri tome da se koncentrirate na svoje osno