Prirucnik HIV

  • View
    1.008

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Prirucnik HIV

lanovima tima CST-a elimo dati informacije koje e im pomoi u radu kako bi korisnicima pruili kvalitetnu uslugu.

ovaj je Prirunik nastao u okviru preventivnog programa Rad centara za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV koji provode Hrvatski zavod za javno zdravstvo, zavodi za javno zdravstvo Brodsko-posavske, Dubrovako-neretvanske, Istarske, Osjeko-baranjske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske upanije, Zatvorska bolnica u Zagrebu te Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi, a financira ga Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH.

Potovani itatelji,

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH Hrvatski zavod za javno zdravstvo

TATJANA NEMETH BLAI, dr.med. MIRJANA LANA KOSANOVI, dr.med. Autori: prim.mr.sc. BERNARD KAI, dr.med. prof. dr. sc. JOSIP BEGOVAC, dr.med.

Izdava: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Rockefellerova 7, Zagreb

dr.sc. ANA BOROVEKI, dr.med. dr.sc. ZORANA KLIMANI, dr.med. mr.sc. EMA NIEA GRUBER, dr.med. IVANA PAVI IMETIN, dr.med. JASMINA PAVLI, prof. IVA PEM NOVOSEL,dr.med. SUNANA ROKSANDI VIDLIKA, dipl.iur. MARIO SVIBEN, dr.med. prof. dr. sc. KSENIJA TURKOVI, dipl.iur. dr.sc. TATJANA VILIBI-AVLEK, dr.med.

Recenzenti: mr. sc. BORISLAV ALERAJ, dr. med. prof. dr. sc. IRA GJENERO-MARGAN, dr. med. Lektorice: KRISTINA ENDO, prof. NADA POLJIANIN, prof. Grafiko ureenje teksta: JASMINA PAVLI, prof. Tisak: Uvez d.o.o. Naklada: 550 Urednica: TATJANA NEMETH BLAI, dr.med.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija tampar" Hrvatski zavod za javno zdravstvo Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljevi" kola narodnog zdravlja Andrija tampar" Nastavni zavod Splitsko-dalmatinske upanije Neuropsihijatrijska bolnica Popovaa Hrvatski zavod za javno zdravstvo Hrvatski zavod za javno zdravstvo Hrvatski zavod za javno zdravstvo Pravni fakultet Sveuilita u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo Pravni fakultet Sveuilita u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Grafiko oblikovanje naslovnice: STUDIO 2M

CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 716234 ISBN: 978-953-7031-34-3 Zagreb, Hrvatska 3. izdanje, 2009.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIRUNIK ZA HIV SAVJETOVANJE I TESTIRANJEIII. dopunjeno izdanje

Zagreb, 2009.

SADRAJUVOD ZAHVALE

PREDGOVOR

1. OSNOVNE INFORMACIJE O HIV/AIDS-u, SAVJETOVANJU I TESTIRANJU NA HIV 1.3. Epidemiologija HIV/AIDS-a i osnovne informacije o lijeenju 1.3.1. Epidemiologija HIV/AIDS-a 1.3.2. Osnovne informacije o lijeenju 2. OSNOVNE VJETINE SAVJETOVANJA 2.1. Openito o savjetovanju 1.4. Testiranje na HIV 1.5. Uloga CST-a u prevenciji i lijeenju 1.1. Projekt Unaprjeivanje borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj

5 9 8

3

1

1.2. Program Poboljanje dostupnosti slube za dobrovoljno testiranje i savjetovanje (HIV-2)

8

44

20 21 33 34

2.2. Kako treba provoditi savjetovanje? 2.2.1. Osnovni preduvjeti savjetovanja 2.2.2. Osnovne vjetine savjetovanja 2.2.3. Tehnike savjetovanja 2.4. Savjetovanje poslije testiranja 3. ORGANIZACIJA I MENADMENT CENTARA ZA DOBROVOLJNO HIV SAVJETOVANJE I TESTIRANJE (CST-a) U HRVATSKOJ 3.2. Preduvjeti za uspostavljanje CST-a 3.3. Modeli implementacije 2.3. Savjetovanje prije testiranja

47

47

3.1. Osnovni principi i definicija CST-a

62

52 57

49 50 50 52

62 64 67 68 68 68 69

3.4. Praktina pitanja provedbe HIV savjetovanja i testiranja 3.4.1. Korisnici 3.4.2. Djelatnici 3.4.3. Radno vrijeme 3.7. Algoritmi savjetovanja i testiranja u CST-u 3.6. Protokol rada u CST-u

3.5. Postupak s otpadom koji nastaje pri pruanju usluge testiranja na HIV

76

70

69

3.7.1 Algoritam HIV savjetovanja i testiranja korisnika pod poveanim rizikom za infekciju HIVom (pripadnici populacija s rizinim ponaanjem) 76 3.7.2. Algoritam HIV savjetovanja i testiranja korisnika iz ope populacije 77 3.8. Marketing CST-a 4.1. Supervizija 4. SUPERVIZIJA I PODRKA SAVJETNICIMA 4.2. Stres i sindrom sagorijevanja na poslu

78

4.3. Kako razumijevanjem misli, osjeaja i ponaanja poboljati komunikaciju i smanjiti stres u radu s korisnicima CST-a 86 6. BRZI TESTOVI 6.1. Uloga brzih testova u radu CST-a 7. MONITORING I EVALUACIJA 7.2. Unutarnji nadzor 7.3. Vanjski nadzor

5. POSTUPAK KOD PROFESIONALNE IZLOENOSTI HIV-u, VIRUSIMA HEPATITISA B (HBV) I HEPATITISA C (HCV) 89 6.2. Uloga brzih testova kod ubodnog incidenta

81

81

81

94

95

7.1. Uloga monitoringa i evaluacije u radu CST-a 7.4. Zdravstvena dokumentacija u CTS-u 7.4.1. Voenje i uvanje dokumentacije 7.4.2. Obrasci za voenje dokumentacije 7.4.3. Evaluacija programa dobrovoljnog HIV savjetovanja i testiranja 8. PRIMJERI IZ PRAKSE

96 99 99

100

100

9.1. Zakonski propisi 9.1.1. uvanje lijenike tajne 9.1.2. Informirani pristanak 9.1.3. Prijavljivanje infekcije HIV/AIDS-om i CST 9.1.4. Priziv savjesti 9.1.5. Radna sposobnost osoba zaraenih HIV-om 9.1.6. Prenoenje HIV-a kao kazneno djelo 9.1.7. Komentari o zakonskim propisima i radu CST-a 9.2. Infekcija HIV-om; neka etika razmatranja 10. DODATAK

9. ZAKONSKI PROPISI I ETIKI ASPEKTI RADA U CENTRU ZA DOBROVOLJNO HIV SAVJETOVANJE I TESTIRANJE

100 101 102 109

118 119 123 125 126 127 129 130 131 140

113

118

10.1. Promjena ponaanja

10.2. Popis centara za HIV savjetovanje i testiranje u Hrvatskoj 10.4. Slike CST-a i fotoalbum dogaaja i aktivnosti 10.6. Kazalo autora i suradnika 11. POJMOVNIK LITERATURA

10.3. Popis brojeva telefona i kontakata za upuivanje na slube pomoi i podrke 10.5. Prilozi iz tiska, interneta i ostalih medija o HIV savjetovanju i testiranju

140 143

144 152

162

170 172

176

Ovaj Prirunik eli vam pribliiti koncept, naela i ulogu rada CST-a, a namijenjen je, u prvom redu, zdravstvenim djelatnicima, lijenicima, savjetnicima i lanovima njihova tima te svim drugim zdravstvenim djelatnicima i aktivistima nevladinih organizacija kojima je podruje rada i/ili interesa prevencija i dijagnostika infekcije HIV/AIDS-om te lijeenje i skrb. Nadamo se da e biti koristan za uenje i savladavanje vjetina i metoda savjetovanja i testiranja na HIV te za upoznavanje naina rada u CST-ima. Kvalitetna provedba savjetovanja i testiranja doprinijet e boljoj kvaliteti zdravstvenih usluga, poboljat e znanje stanovnitva o sigurnom spolnom ponaanju te unaprijediti mjere prevencije HIV/AIDS-a u Hrvatskoj. U Priruniku smo prikazali i objedinili sve ono to smo radili od poetka Projekta GFATM-a do danas. eljeli smo ostaviti pisani trag uspjeno provedenog projekta i nastavka aktivnosti te podijeliti steena znanja, iskustva i praksu. Opseg i sadraj treeg izdanja djelomino je izmijenjen u odnosu na prethodna dva: aurirani su epidemioloki podaci i zakonska regulativa, neka poglavlja su dopunjena novim saznanjima, a dodani su i novi radovi autora koji nisu sudjelovali u stvaranju prva dva izdanja. Prirunik, osim teoretskog objanjenja koncepta dobrovoljnog HIV savjetovanja, sadri i teme iz podruja organizacije i upravljanja kvalitetom CST-a te praktine savjete za sve savjetnike, voditelje i ostale djelatnike. Trudili smo se da Prirunik bude jednostavan za koritenje na ovom podruju rada. Zahvaljujem svim suradnicima, autorima tekstova i svima ostalima koji su pomogli u stvaranju ovoga Prirunika. Takoer, zahvaljujemo i korisnicima CST-a te Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi RH koje financira rad CST-a i izradu Prirunika. Zagreb, 2009. Tatjana Nemeth Blai, dr.med. spec. epidemiolog Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Od 2003. godine u Hrvatskoj djeluju savjetovalita za HIV (Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV; dalje CST) u kojima graani mogu dobiti savjete za zatitu i smanjenje rizika od infekcije HIV-om te se testirati na HIV ako ele. U CST-ima rade timovi strunjaka koji korisnicima pomau da se oslobode strahova i dvojbi vezanih uz rizike kojima su izloeni ili kojima su mogli biti izloeni u prolosti, te pruaju savjete kako se zatititi od HIV-a i drugih uzronika spolno prenosivih infekcija. U sluaju potrebe pruaju pomo pri upuivanju na lijeenje te na ostale slube podrke i pomoi.

PREDGOVOR

1

PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU

Jedna od tekih i odgovornih uloga lijenika je priopavanje svome pacijentu da boluje od neke teke ili neizljeive bolesti. Takva obavijest u jednom trenutku dramatino mijenja ivot i sudbinu neke osobe i predstavlja uvijek velik duevni udarac za pacijenta ali i za lijenika. Nakon poetnog stresa, nastupa vrijeme suivljavanja i prilagodbe takvom stanju. I tu se u nastojanju da to bude to uspjenije, istie uloga lijenika kao savjetnika, uitelja i potpore u prenoenju i prihvaanju ideje da bolesti prate ovjeka, da biti bolestan ne znai i biti izopen i da je boleu oteen ili ogranien ivot ipak vrijedan i dragocjen i da zadrava i dio lijepoga i za bolesnika i za njegovu obitelj i prijatelje te da u konanici ovjek nije obiljeen ili poznat po nekoj svojoj bolesti ve prema svom ljudskom djelovanju i djelu.

Stoga je za lijenika uz sve drugo medicinsko znanje ova sposobnost i vjetina od osobite vanosti. Uz znanje i vjetine iz tog podruja dobivene tijekom kompleksnog medicinskog studija i specijalizacije ovaj prirunik e lijenicima a i drugom osoblju u naim savjetovalitima za HIV/AIDS koji se stalno nalaze u opisanim osjetljivim okolnostima pomoi svojim teorijskim ali i posve praktinim, provedbenim dijelovima, da te poslove obave to bolje, na dobrobit pacijenata uvajui pri tome i svoju ivotnu ravnoteu. Zagreb, 2006. mr.sc.Borislav Aleraj, dr.med., spec. epidemiolog Hrvatski zavod za