of 57 /57

Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

Embed Size (px)

Text of Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

Page 1: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

������������� ��������������������������������������������������������������

�����

���� �!"#��$�!%&'��

(��&��'��)��*��&�������������$��"���������

�$&$�+#&!�,-���$"')!�&$#')�&�&, ".)#')�

��������������

�����/������0�1232���

Page 2: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

��

��4$5'-�

� � 3���$"�*" � � � � � � � � ��� � 1��4)!*$%&'��$"&, "4� � � � � ��� � ������������� ������������������������ � � � ��� � ���������� ����������������������������� � � � ��� � ����������� ��� ���� ������������������������ � ��� � ������������ �� ������������� �� � � � � ��� � 6���$"')!�&$#')�(&')*"����$"�� � � !�� � �������������������������������� � � � � � !�� � � �������"#$%&'� � � � � � � � !�� � � �������(")*+%�,-).� � � � � � � !�� � � �������#/'0+%&'� � � � � � � � 1�� � � �������)*"#2+%�%�34$3/+%�*"#50#&%� � � � � 1�� � � ����6��)5#,+#�7"5(#�,%0#-)8�5(")*'� � � � � �9�� � �������������������������������:�� �� ������ � � ���� � � �������'7+#�*-)2'5(#�.)+5("3.&%0#� � � � � ���� � � �������)5#�.")7+#�.)+5("3.&%0#� � � � � � ���� � � �������(3,%;('� � � � � � � � ���� � ���������������������� ��������������� � � � �6�� � � �������-'7+%�7%0#+'&� � � � � � � �6�� � � �������*)"#$+%�7%0#+'&� � � � � � � �6�� � � �������)*"#2+)�"#,")� � � � � � � ���� � � �������*)0�8"#$%&'�%4�$7'�5<0#"'�� � � � � ���� � � ����6��)+(%+3%(#(�+'$�)5-)+&%<'�� � � � � ���� � � ������ )5'2%�3�*-)2%� � � � � � � �!�� � � ������ )5'2%�%5*)$�*-)2#� � � � � � �!�� � � ����!��5-)+�+'�2#-%2+#�.)+5("3.&%0#� � � � � �1�� � � ����1��#('-0%�5(3,%;('� � � � � � � �9�� � � �����9��#('-0%�.")7+%=�.)+5("3.&%0'� � � � � ���� � � ��������)5#,+%�$#('-0%�*"%�"#.)+5("3.&%0'<'�%�$)8"'$+0'<'� � �!�� � � ��������")$3-0#+0#�%�+'5('7-0'+0#�."'(.%=�8"#$%&'�� � � �9�� � ����������� ���������� ������������ ���� � � � ���� � � �������'<)5('-+#�8"#$%&#�%�5(")*+%�,-).)7%� � � � ���� � � �������%0#-%�5(")*�+'.)+�<)+(%"'+0'� � � � � ���� � � �������%0#-%�5(")*�%4-)/#+�35*"'7+)<�)*(#"#>#+03�� � � ���� � � �������%0#-%�5(")*�%4-)/#+�=)"%4)('-+)<�)*(#"#>#+03� � � ���� � � ����6��%0#-%�5(")*�3�)7%5+)5(%�)$�*)("#5+%=�4)+'� � � � ���� � � �������#?)"<',%-+)5(�.)+5("3.&%0#�,%0#-%�5(")*� � � � ���� � � �������#=+%2.%�*")*%5%�%�+)"<#� � � � � � 6��� � 7��&, ".)#')�!"#��$�!%&')�(&')*&���$"�� � 6��� � ������������������������� ���������������� ����������� � 6��� � ����������������� ���� ����@ �� � � � � 6��� � ������������������ ���������������� � � � � 6��

8���!*#'#')�(&')*"����$"�� � � � 6��9��*&�)$��$�� � � � � � � 6��

Page 3: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

��

3����$"�*" ��

�"%"32+%.�.)0%�%<'(#�*"#$�5),)<�%<'�4'$'>3�+'�"'&%)+'-'+�+'&%+�3*)4+'(%�7'5�5'�535('7)<�.)+5("3.&%0'�*)0#$+)5('70#+)�+'47'+%=������������A*'(#+(+)�*"%0'7-0#+�*)$�+'4%7)<��������������� �����������������BC�5�&%-0#<�,"4)8�*"%5(3*'�*")0#.(%"'+03� %� %47)D#+03���5(7'"#+0#�*)5('7-0#+#�4'$'>#�*"#$�'3()"'� 0#�*)5('7%-)�,")0+#�$%-#<#C�0#"�5#�"'4%+#�),0';+0#+0'C�.)0#�53�$'+#�3�*"%"32+%.3C�."#>3�)$�4'+'(5.%=�%+?)"<'&%0'�$)�7%5).)5("32+%=���()8'�5#�2%('(#-0�3<)-0'7'�$'�37'/%��)73�2%+0#+%&3�*"%-%.)<�3*)"',#�)7)8�*"%"32+%.'���

�� *"7'� $7'� *)8-'7-0'� *"%"3&+%.'� $'+'� 0#� )*>'� %+?)"<'&%0'� )� )5+)7+)0� .)+5("3.&%0%� ,%0#-%� 5(")*C� 5�(#<#-0+%<�(#=+%2.%<�*)$'&%<'�*)�.)0%<'�5#�.)+5("3.&%0'�*"#*)4'+0#�%�.)+(")-%"'C�*)�.)0%<'�5#�<)"'�*")%47)$%(%�%�38"'D%7'(%C�;()�0#�%+'>#�),7#4'�*"#<'�("#+3(+)�7'/#>%<�(#=+%2.%<�+)"<'<'��

�+'()>� 2%+0#+%&%� ;()� 0#� ,%0#-%� 5(")*� 3� +#.%<� %+'2%&'<'� *)5(')� (%*5.'� .)+5("3.&%0'C� *")0#.('+(� 0#�),7#4'('+� &0#-%+3� .)+5("3.&%0#� ),"'$%(%� %� *"%.'4'(%� 3� 57)<� *")0#.(3�� �%<� *"%0#� ;()� 0#� <)83>#� ()-%.)� %+'2%&'�*"%<%0#+#� $'� 5%83"+'� 8"'$+0'� +%0#� <)83>'� ,#4� %+/#+0#"5.)8� 7)D#+0'C� +'")2%()� 3� ?'4%� *")0#.(%"'+0'�� �'.-#C�.)+'2+3�%�*3+3�)$8)7)"+)5(�4'�.)+5("3.&%03�*"#34%<'03�*")0#.('+(�%�"#7%$#+(�,#4�),4%"'�+'�*)5()0'+0#�*'(#+('�%�2%+0#+%&#�$'�5#�"'$%�)�7%5).)�*"#$8)()7-0#+)0�.)+5("3.&%0%��

��("#>#<�*)8-'7-03C�$'+%�53�,%(+%�*)$'&%�*)("#,+%�*")0#.('+(%<'�4'�*")0#.(%"'+0#�.)+5("3.&%0'�%4�535('7'�,%0#-%�5(")*C�.'.)�)+%=�.)0#�*"%*'$'03C�370#(+)�"#2#+)C�(%*5.)<�$%0#-3�('.)�%�$%0#-3�)+%=�.)0#�5#�+#�<)/#�+'47'(%�(%*5.%<���#>�+'.)+�3*)4+'7'+0'�(%*5.)8�$%0#-'�%5.35+%�.)"%5+%.�7"-)�>#�,"4)�*"%<%0#(%(%�$'�0#�*)�+'2#-3�,%0#-)8�5(")*'�<)83>#� "%0#;%(%� 7"-)� 7#-%.%� ,")0� .)+5("3.&%0'� %� .)+5("3.(%7+%=� $#('-0'� .)0%� 5#� 0'7-0'03� 3� %48"'$+0%� .3>'C�48"'$'C�='-'C�8)5*)$'"5.%=�%�5-%2+%=�8"'$+0%����%4,)"3�.)+5("3.&%0'�%�$#('-0'�$'+%�53�+'032#5('-%0%�5-32'0#7%���'*)2%+0#� 5#� 5� )5+)7+%<� 8#)<#("%05.%<� *)$'&%<'� %� $%5*)4%&%05.%<� +'&"(%<'� +'� "'7+%<� <#D3.'(+%<�.)+5("3.&%0'<'�� '5('7-0'�5#�5�.)5%<�.")7+%<�.)+5("3.&%0'<'�(#�+'�."'03�*"%.'430#�&%0#-%�+%4�$#('-0'�7#4'+�34�<#D3.'(+#� %� .")7+#� .)+5("3.&%0#� %� +0%=)7#� $#('-0#�� '� ."'03� 0#� $'+� *"%.'4� )5+)7+%=� *")"'23+'� <#='+%2.#�)(*)"+)5(%�%�5(',%-+)5(%��

�� 2#(7"()<� *)8-'7-03� *"%.'4'+'� 53� )5+)7+'� *"'7%-'� 4'� %47)D#+0#� (%*5.#� .)+5("3.&%0#� ,%0#-)8� 5(")*'���"%$"/'7'+0#� 0#� +#)*=)$+)� .'.)� ,%� 5#� 35*0#;+)� $)7";%-'� 8"'$+0'�� �+'()2� $),")<� *")0#.(3C� .7'-%(#(+%<�*"#$8)()7-0#+%<� #-#<#+(%<'� ,#4� *"'7%-+#� 38"'$+0#� %� $),")� %47#$#+%=� $#('-0'� +#<'� 35*0#;+)8� 4'7";#(.'�� �"%�()<#�)5),%(3�7'/+)5(�%<'03�*);(%7'+0'�*"'7%-'�+'$7%;#+0'�%�*)$3*%"'+0'���

�)5#,+3�4'=7'-3�4'�+#5#,%2+3�(#=+%2.3�%�5("32+3�*)<)>�*"%�%4"'$%�)7)8�*"%"32+%.'�%4"'/'7'<�8)5*)$%+3�$"�� �)"%53� �")8"-%>3� $%*-� %+8�� 8"'D�� � �'=7'-+)5(� � 4'�<+)8#� *"'.(%2+#� %� 5("32+#� 5*)4+'0#� $3830#<� 8)5*)$%+3��-'$%<%"3� %='+)7%>3� 34� .)0#8� 5'<� %5.3;')� %� +'32%)� <+)8#� $#('-0#� 3� "'4"'$%� .)+&#*&%0#� )7)8� 535('7'�.)+5("3.&%0'�� '�."'03�7#-%.3�4'=7'-+)5(�4"'/'7'<�"#&#+4#+(3�*")?��$"���'7-3�'")7%>3�4'�57#5"$+3�*)$";.3�%�5("32+#�5'70#(#�(%0#.)<�-',)"'()"%05.%=�%5*%(%7'+0'�*")()(%*'C�(#�*)5#,%&#�(%0#.)<�%4"'$#�)7)8�*"%"32+%.'��

�� � � � � � �3()"�

Page 4: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

��

�1�� "�&���$"&, "4�

��#.-'"'&%0'�*")%47)$'�*"#$5('7-0'�$).3<#+('&%03�.)0'�5#�%5*)"3230#�34�*)0#$%+#�*"#$8)()7-0#+#�*")%47)$#�%�

*)<'/#�.)"%5+%.3�*"%,'7%(%�*"7#�+'07'/+%0#�%+?)"<'&%0#�)�.)+5("3.&%0%�.)03�<)/#�5'8"'$%(%���5),%()�0#�7'/+)�;()�5'$"/%�)5+)7+'�3*3(5(7'�4'�%47)D#+0#���'$"/'0�$#.-'"'&%0#�*")%47)$'�$'+�0#�3�+'5('7.3�����1�3� �) )*'#&��"4%&�"�(&')*" ���$"��� &�&#)�38�:;�

��

# ')#��$"&, "4��-3/%�4'�8"'$+03E�A�B�<#D3.'(+%=�.)+5("3.&%0'C�A�B�"'7+%=�%�.)5%=�.")7+%=�*-)2'C�A�B�5(3,%;('C�A�B�+'$5("#;+%&'�%�A6�B�8)5*)$'"5.%=�8"'$+0%���4& )#,&')�(&')*"����$"���%0#-%�5(")*�5#�8"'$%�)$�8"#$%&'C�-#/'0+%&'C�5(")*+)8�,-).'C�*)*"#2+%=� "#,'"'� %� ('+.)5-)0+)8�<)"('���#.-'"%"'+%� ,%0#-%�5(")*�5#� %47)$%�3�$#,-0%+%�)$��6� &<C� '� "'5*)+%� +'�.)0#�5#�<)83� *)5('7%(%� 5#/3� $)� ���9� +'� 5(")*3� %� $)� ��99� <� +'�.)5%<�.")7)7%<'���)5#,+#�7"5(#�,%0#-)8�5(")*'�*")%47)$#�5#�4'�"'5*)+#�$)����9�%�7%;#�<#('"'�����$"�#&�(*"!��(")*+%� ,-).� 0#� %4"'D#+� )$� -'.)8� *)"),#()+'� <'".#�F�� �� 4'*"#<%+5.#� <'5#� )$� �99G�99� .8H<��� �-'7+#�$%<#+4%0#� 5(")*+)8� ,-).'� 53� ���6H�6H�6� &<C� '� $%<#+4%0#�.'+'-'�4'�+'-%0#8'+0#�53�;%"%+'��9�<<C�7%5%+'��9�<<���#"�& "���(&')*"����$"���� $)7";#+)<� 5('+03� +)5%7'� .)+5("3.&%0'� ,%0#-)8� 5(")*'�?3+.&%)+%"'�.')� ");(%-0���)$'&%�)�+)5%7)5(%�8)()7)8�5(")*'�3�(',#-%���C�'�*)$'&%�4'�*")"'23+5.3�+)5%7)5(�3�(',#-%������� "#"*&�&,%&'�(&')*"����$"���%0#-%�5(")*�5#�8"'$%�)$�8"#$%&'C�-#/'0+%&'�%�5(")*+)8�,-).'���"#$%&#�53�('.)�*")%47#$#+#�$'�5#������������ ������ ���� � � � �� � ��������� ���������� �� '.)+�*)5('7-0'+0'�8"#$%&'C�-#/'0+%&'�%5*3+#�%�'"<'(3"#�*)*"#2+%=�"#,'"'C� <%.")� ,#()+)<� A+3-('� ?"'.&%0'� '8"#8'('� *-35�&#<#+(B� 5#� *)*3+0'7'03� 34$3/+'� %� *)*"#2+'� "#,"'�A*"%,-%/+)� �9� -%('"'H<�� 5(")*'B�� �)()<� 5#� &%0#-'� *)7";%+'�5(")*'�4'-%0#� "%0#(.%<�('+.)5-)0+%<�F()+8�<)"()<�A$),%0#�5#� *"%-%.)<� .3*+0#� ,-).G%5*3+#B� .'.)� ,%� 5#� *)*3+%-#�5-03,+%&#�<#D3�,-).)7%<'���(")*� 0#� $0#-)<%2+)� +)5%7� %5()8� ("#+'� *)� 4'7";#(.3�<)+)-%(%4'&%0#� A).)�9�6�. H<��.)"%5+)8� (#"#('BC�+'.)+����5'('� +)5%7)5(� 0#� �9I� .)+'2+#C� '� &0#-).3*+'� +)5%7)5(� 5#�)5(7'"30#�+'.)+���$'+'����.)� 5#� "',%� *)$3*%"'+0#C� 3� +#$)5('(.3� 5'<)+)5%7%=�8"#$%&'C�������� � ����� �� ���� ��������� �)(*)"#� 5#�<)83�3.-)+%(%����5'('�+'.)+�<)+)-%(%4'&%0#�5(")*'������

�$"$+�#�(&')*"����$"���%0#-%�5(")*�0#�3(#<#-0#+�+'�="7'(5.)<�*'(#+(3��1�9�����)$� �1�� -%*+0'� �11�C� %43<%(#-0'� *")?�$"���+(#�%='+)7%&'���%*5.%� *")0#.(� %� *")"'23+� ,%0#-)8� 5(")*'� %4"'$%)� 0#��"'$#7%+5.%�?'.3-(#(��7#3&%-%;'�3��*-%(3���)$%(#-0�*")0#.('�,%)�0#�*")?��$"���+(#�%='+)7%>���&��&�& #')��$)4&%���")%47)$+%� *)8)+� *"#$8)()7-0#+%=� ,#()+5.%=� #-#<#+'('�.)0%�5#�*")%47)$#�4'�*)("#,#�)$"#D#+)8�8"'$%-%;('�3�5.-'$3�5� *")0#.()<� ,#()+5.#� .)+5("3.&%0#� %-%� *)� *)5#,+)0�+'"3$/,%� %+7#5(%()"'C� )$+)5+)� %47)D'2'� "'$)7'� 5#�*)$"'43<0#7'� *)$� 8"'$%-%;(#<� A�#=+%2.%� *")*%5� 4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#C�2-����B���"#$%&#�.')�*"#$8)()7-0#+%�,#()+5.%�#-#<#+(%�5#� 57"5('7'03�3����.'(#8)"%03� %5*%(%7'+0'�(#� 5#� %5*%(303� 34)"&%� %4� *")%47)$+0#� *"#<'� 3(7"D#+)<�*-'+3� %5*%(%7'+0'� A�*3('� 8)$%;+0#B� )$� 5("'+#� )7-';(#+#�*"'7+#� )5),#� A�'.)+� )� 8"'D#7+%<� *")%47)$%<'C� �!�H9!B���5*%(%7'+0#� 5#� 7";%� *).35+%<� )*(#"#>#+0#<� $)� 5-)<'�8"#$%&#���5*%(303�5#�8"#$%&#�57%0#(-)8�"'5*)+'��C9�<���&��&�& #')�(&')*"����$"���5*%(%7'+0#� 57%=� ?'4'� 5-'8'+0'� (#� .)+'&+)8� 5('+0'� 5(")*'�%47";%)� 0#� �',)"'()"%0� 4'� .)+5("3.&%0#� %� <'(#"%0'-#��"'$#7%+5.)8�?'.3-(#('��7#3&%-%;('�3��*-%(3C�3�*#"%)$3�)$���9�� G� ������1!�� �5*%(%7'+0#� 0#� 7";#+)� 3� -',)"'()"%05.%<�370#(%<'�(#�3�*"%")$+%<�370#(%<'�+'�8)()7%<�8"'D#7%+'<'���)$%(#-0�%5*%(%7'+0'�,%)�0#�*")?��$"���'7')�'")7%&���(")*� .')� &0#-)7%('� .)+5("3.&%0'� 7#>� 0#� %5*%('+� 7%;#� *3('E�A�B� .')� *")()(%*� "'*)+'� 6�9� <C� �"'D#7%+5.%� ?'.3-(#(��7#32%-%;('�3��*-%(3��11��8��A��B��C�A�B�+'�8"'D#7%+'<'�3�$7'� +'7"'('C� "'5*)+%� 6�6� %� ��9� <C� �"'D#7%+5.%� ?'.3-(#('��7#32%-%;('� 3� �*-%(3C� �1!!� %� �111�� 8�� A��G�B� C� A�B� +'�8"'D#7%+%C� "'5*)+� ��9� <C� �7"(.'� �").%)+� �*-%(C� �111�� 8��A���B���'5*)+%� %� )*(#"#>#+0'� .)0%� ,%� 5#� *)0'7%-%� *"7%� *3(� %� ,%-%�%47'+�$)�5'$'�%5*%('+%=�*)$-%0#/3�*).35+%<�%5*%(%7'+0%<'���

Page 5: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

6�

��"(#/�������),%2'0#+%�*)*"#2+%�*"#50#&%�(%*)7'�8"#$%&'��

��"(#/�������=#<'(5.%�*"%.'4�*")%47)$+)8�+'$7%;#+0'�8"#$%&#��

��"(#/�������)*"#2+%�*"#50#.�5(")*'�5�*)0#$%+'2+%<�%�3$7)0#+%<�8"#$%&'<'�

��

�"(#/��������-'8'+0#��,%0#-)8�5(")*'�

Page 6: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

��

�1�1��#"�& "����$)4&%�(&')*"����$"����1�1�3�$4#�#"�& "����"�" "����$"������"$(#"�"��)$)<)#')�

���(',#-%����0#�*"%.'4'+)�3.3*+)�3*)"',+)�)*(#"#>#+0#�A+#?'.()"%"'+)C�,#4�7-'5(%(#�(#/%+#�����. H<�B�.)0#�<)/#�

+)5%(%�,%0#-%�5(")*�7%5%+#��6�&<C�3�.)0#�5*'$'E�/,3.'C�5-)0#7%�*)$'C�*"#8"'$+%�4%$)7%�%�.)"%5+)�)*(#"#&#+0#�A. H<�B���

��� �����

1/2 6/2 6/8 7/2 7/6 7/8 8/2 8/8 9/1�� ��C� �C� �C� +# +# +# +# +# +#

������ 1C9 �C� �C� +# +# +# +# +#������� �C� 6C� �C� +# +# +# +#������� �C9 6C9 �C� +# +# +#

���������� �C� 6C6 �C� +# +#��������� �C9 6C� �C� +#����������� �C� �C� �C�

�$7)0#+#�8"#$%&#�%<'03�$7)5("3.)�7#>3�+)5%7)5(�

� &')�*&�$��"#�=;>4"4�#�$ ��$����$)4&%&

�����������?����������0��?�@������������A���=�#B;1>-

���1�1�1��*" #"����$#&+#"�"��)$)<)#')��"�" "����$"��

��(',#-%����0#�*"%.'4'+)�3.3*+)�5-)<+)�A8"'+%2+)B�)*(#"#>#+0#��.)0#�<)/#�+)5%(%�,%0#-%�5(")*�7%5%+#��6�&<C�AJ3K. H<�B��

���� �����

6/2 6/8 7/2 7/6 7/8 8/2 8/8 9/1�� �9C! �C1

������ ��C� �9C6 !C9������� ��C9 ��C! 1C9 �C!������� �!C9 ��C� �9C� !C! !C9

���������� �6C1 ��C� �9C6 1C� �C!��������� ��C� ��C� ��C� 1C� �C!����������� ��C1 �6C� ��C6 �9C� !C�

�$7)0#+#�8"#$%&#�%<'03�$7)5("3.)�7#>3�+)5%7)5(�

����������������������0��C��=�#B;1>-

4"4�#�$ ��$����$)4&%&

� &')�*&�$��"#�=;>

���

Page 7: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

��

1�6� &#& *#��)D#&+!�� "'�� ���"$(*')#&D� �)$&'*�������:�-��

�'7'"#+%�"#;#(.'5(%�'"<'"3"+%�+)5'2%��� �53�*")%47#$#+%�%4�2#-%.'�.-'5#��699����)$'(+'�'"<'(3"'�0#�('.)D#"��699����#()+�$)+0#8�*)0'5'�8"#$%&#�%���A�0�:�C�-%7#+%�<%.")�,#()+�A&#<#+(�L�+3-('�?"'.&%0'B�0#�.-'5#� ��9H�6�� �)-#"'+&%0#� *)5('7-0'+0'� '"<'(3"#� �H�69C� 8$0#� 0#� �� G� $3-0%+'� +'� .)0)0� 5#�<0#"%� ()-#"'+&%0'��#D35),+'� 570#(-'� 3$'-0#+)5(� ;%*.%� *)� 7%5%+%� 3� (-'2+)<� *)0'53� <)"'� ,%(%� <'+0'� )$� �H�� � *")<0#"'�3*)"',-0#+%=� ;%*.%�� �'.7)>'� 7'")7'� �� +)5'2'� G� $)7)-0+'� %4� 5('+$'"$+#� (7)"+%&.#� *")%47)$+0#�� #�3*)("#,-0'7'(%��� +)5'2#� 0'.)� 4'="D'-%=� 7'")7'�� )5'2%� .)$� .)0%=� 5(%5.'+0#<�*3&'� 7%;#� )$� 0#$+)8� 7'"'H�9�7'")7'�+%53�4'�3*)"',3���3.+3(#�7'")7#�*)+)7)�4'7'"%(%���)-#"'+&%0'�$%<#+4%0'�*)*"#&+)8�*"#50#.'�$)+0#8�*)0'5'�LHG���<<��

�#()+�4'�<)+)-%(%4'&%03�34$3/+%=�%�*)*"#2+%=�8"#$%&'C�-%7#+%�<%.")�,#()+�A&#<#+(�L�+3-('�?"'.&%0'B�("#,'�,%(%�.-'5#���9H�6��

�'5('7+'� 8"'$%7'� )$� .)0%=� 5#�,#()+�*")%47)$%� %-%�<3� 5#�*"%� *")%47)$+0%� $)$'03�<)"'03� %5*3+0'7'(%�4'=(0#7#� +)"<%� +'� .)0#� 3*3>30#� +)"<'��� � ��9�G�� %� 4'=(0#7#� *"#<'��#=+%2.)<�*")*%53� 4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#���*���?��������������?���-��

�(")*+%�,-).�0#�%4"'D#+�)$�-'.)8�*)"),#()+'�("8)7'2.#�<'".#�F()+8C�*")%47#$#+�3�5.-'$3�5�+)"<)<��� � � ���G�E�99�� %� �� � � ���G�H��E�996�� �*'$'� 3� 8"3*3� *")%47)$'� �C99H9C69� H<<�H(H<�� %� %<'�.7'-%(#(3�*")%47)$'����"'4"#$'���'*"#<%+5.'�<'5'�<3�0#�699�.8H<���

�'.7)>'� 5#� $).'430#� $).3<#+()<� $),'7-0'2'� 5(")*+%=� %5*3+'� A�#"(%?%.'(� (7)"+%2.#� .)+(")-#�*")%47)$+0#�,"���1G9�!H9�B��

�)-#"'+&%0#�8-'7+%=�$%<#+4%0'�5(")*+)8�,-).'�LHG���<<C�()-#"'+&%0#�4'50#.'�4'�+'-%0#8'+0#�LHG���<<���1�7�"�#" #)�����)�,�&, ".)#')������@�������;���A�E��

�.)� %<'� *)$3*%"'+0'� %47#5(%� 8'� *)� 5"#$%+%� "'5*)+'�� �#$'+� <#('-+%� *)$3*%"'2� <)/#� +)5%(%� ��� <��5(")*'�� #�5<%0#�5#�8'4%(%�+'�-#/'0+%&#�� #�5<%0#�5#�8'4%(%�+'�8"#$%&#C�7#>�5'<)�+'�5(")*+%�,-).���(")*+%�,-).�+#�)*(#"#>%7'(%�5%-)<�7#>)<�)$�����. H.)<'$3���*"#4+)�5#�)$+)5%(%�*"#<'�)*(#"#>%7'+03�,-).)7%<'�2%0'�0#�;%"%+'� *%-0#+0#<� 5<'+0#+'�� �-).)7#� 5#� 5<%0#� 3$'"'(%� 5'<)� 83<#+%<� 2#.%>#<�� #� 5.'.'(%� +%(%� ("2'(%� *)�,-).)7%<'�� �;(#>#+#� ,-).)7#� +#� 38"'D%7'(%C� 7#>� %=� *%-0#+0#<� "',%(%� 4'� 4'7";#(.#�� #� )*(#"#>%7'(%� 0#$+3�8"#$%&3�5�7%;#�)$�0#$+%<�2)70#.)<���)$'+0#�0#�*"#*)"32-0%7)�"3,)<�,-).)7'���)/+0'�-'8'+%=�.)-%&'�<)83>'�0#�5'<)�*"#.)�$'5'.'���

�����@����0�A��;������@�:�0�E��

�-'7+%�&%-0�*3+0#+0'�8"#$%&'�%�"#,'"'�0#�4';(%('�'"<'(3"#�,#()+)<���"%0#�*)*3+#�8"#$%&#�-%&'�,-).)7'�("#,'�+'()*%(%�7)$)<���-)0�<)"('�<)/#�5#�%47)$%(%�)$<'=�+'.)<�*)*3+#�8"#$%&'C�*"#(=)$+)�,-).)7#�+'()*%(%�7)$)<� %-%� +'.+'$+)�� �"8'+%4%"'(%� "'$� ('.)� $'� 5#� +#� =)$'� *)� $%0#-3� .)+5("3.&%0#� 3� .)0)0� 0#� ,#()+� 3� ?'4%�5(7"$+0'7'+0'�� �.-)+%(%� 57'� )*(#"#>#+0'� 5� 8"#$%&'� .)0#� 53� *)*3+0#+#� ,#()+)<���'� ()*-%=� $'+'� 5(")*� ("#,'�+0#8)7'(%� *)-%0#7'+0#<� 7)$)<� ,'"#<� ��� 5'('�� �"%� +%5.%<� (#<*#"'(3"'<'� A6��� %� +%/#B� +#� %47)$%(%�<)+)-%(%4'&%03�+%(%�*)5('7-0'+0#�('+.)8�5-)0'�<)"('��������������E��

�'4+'�)5-'+0'+0'�4'�"'$�+'�7%;%<�.'()7%<'�%-%�.")73�),'7%(%�('.)�$'�+'�0#$'+�,-).�$0#-30#�5%-'�$)��6�. ���

Page 8: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

!�

6���$"')!�&$#')�(&')*"����$"���6�3�4&')*" &�(&')*"����$"���

�%0#-%�5(")*�5#�5'5()0%�)$�5-%0#$#>%=�*"#$8)()7-0#+%=�$%0#-)7'E�8"#$%&'C�-#/'0+%&'�%�5(")*+%=�,-).)7'�(#�<)+)-%(+%=� $%0#-)7'� *)*3(C� 8-'7+)8� "#,"'C� *)*"#2+)8� "#,"'C� <%."),#()+'� %� ('+.)5-)0+)8� <)"('�� �4� ()C� 3�.)+5("3.&%03�5#�38"'D30#�+%4�*)5#,+%=�$%0#-)7'�+'�<0#5(%<'�$)$%"'�5(")*'�5�7%0#+&%<'C�5(3*)7%<'�%�)5('-%<�+)5'2%<'���6�3�3������:���

�"#$%&'�0#�*"#$8)()7-0#+%�$%)�%4�.)0#8�3�*)5(3*.3�$)8)()7-0#+0'�.)+5("3.&%0#�+'5('0#�8-'7+)�"#,")C�),%2+)�3$7)0#+)C�(")5("3.)�%-%�+%4�+)5'2'�"'4-%2%(#�+'<%0#+#�.')�;()�53�+)5'2%�3�*-)2%�%-%�+)5'2%�%5*)$�*-)2#���"#$%&3�0#�<)83>#�)5-'+0'(%�+'�*)0'5+%&3C�'-%�%�+'�8)"+0%�27)"�*"7%�%-%�4'$+0%����

���������� ����

� ������

���������������

����

��"(#/������)8-#$�+'�8"#$%&3�

���

��

��

�"(#/������"#50#.�8"#$%&#�,%0#-)8�5(")*'�6�3�1��������?�����

�(")*+%� ,-).� 0#� *"#$8)()7-0#+%� -'.),#()+5.%� $%)C� 4'*"#<%+5.#� <'5#� ).)� �69� .8H<��� �)5('7-0'� 5#�%4<#D3�8"#$%&'�(#�5-3/%�.')�5.#-'�4'�=)$'+0#C�'�+'.)+�4'-%0#7'+0'�"#,'"'�%�$)8)()7-0#+0'�5-)0'�('+.)8�<)"('�5-3/#� .')� .)+'2+'� .)+5("3.&%0'�� �)*"#2+%+� %� 34$3/+%<� *%-0#+0#<� $%<#+4%0#� ,-).'� 5#� <)83� *"%-'8)$%(%� %�<'+0%<�"'5*)+%<'���)$�34$3/+)8�*%-0#+0'�*)("#,'+�0#�)*"#4�0#"�5#�5<'+030#�+)5%7)5(�,-).'��

��

��

��

����

��"(#/������(")*+%�,-).�

Page 9: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

1�

6�3�6�*�A�0�:���

�#/'0+%&'�0#�*"#$8)()7-0#+%�$%)�.)0%�5-3/%�.')�)*-'('�*)*"#2+)8�"#,"'���,%2+)�5#�*)5('7-0'�+'.)+��G��,-).)7'���"%�+)"<'-+)0� ;%"%+%� "#,"'�5#�*)5('7-0'03� 0#$+)5("3.)C�'�*)�*)("#,%�5#�<)83�*)5('7%(%�$7)5("3.)� (")5("3.)� %�7%;#5("3.)���"<'(3"'� -#/'0+%&#� 0#� $)7)-0+'� 4'� *)("#,#�<)+(%"'+0'���'� ?3+.&%03� *)*"#2+)8� "#,"'� $)$'0#� 5#�4'5#,+'�'"<'(3"'���

��

�"(#/������#/'0+%&'�� �6�3�7������������@��A������0�:���

��

�� �

�����

�� �� �

�� ��

��

�"(#/���6��%0#-%�5(")*�5('+$'"$+#�7%5%+#�G�*)*"#2+%�*"#50#.���

��

!�"�"�" "�"�#$��

� ��"(#/������4$3/+%�*"#50#.�%�*)*"#2+'�"#,"'�

Page 10: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�9�

�6�3�8�����?��������?�0���E���������

�)5#,+#� 53� 7"5(#� ,%0#-)8� 5(")*'� )+#� .)$� .)0%=� 5#� *)0'7-0303� +#),%2+)� 7#-%.'� )*(#"#>#+0'C� 7#-%.%�"'5*)+%� %-%� 0#$+)� %� $"38)� %5()$),+)�� �0#;#+0#� 4'$'>#� 0#� )5(7'"#+)� $)$'(+)<� *-)2)<� %4� <%.")� ,#()+'� %-%�*)7%;#+0#<�,%0#-)8�5(")*'�34�$7)5-)0+#�5(")*+#�,-).)7#��)$�%47#$,#�$)$'(+#�*-)2#�3�*)("#5+%<�*)$"320%<'�*)("#,+)�0#�$)7)-0+)<�.)-%2%+)<�'"<'(3"#�)5%83"'(%�$3.(%-+)5(�&0#-%+#�3�*)*"#2+)<�5<0#"3�����

�%

&'(�'�)*+,

�% ��

�� �

� �� �

���

����

�����

-',�+�)./+� 0�1 � � �0 2� �)���

-',�+�)./+�

��

�"(#/������)5#,+%�,%0#-%�5(")*)7%�7#>%=E�7%5%+'C�"'5*)+'�%�+)5%7)5(%���

Page 11: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

6�1��)" )�$&'�!)�$)*%&')�&��"*"5'#&�#%$�&��

�3+%� )5+%� "'4<'.� 8"#$%&'� ,%0#-)8� 5(")*'� %4+)5%� �!� &<C� '� +)<%+'-+'� $#,-0%+'� .)+5("3.&%0#� �6� &<���-).)7%� ,%0#-)8� 5(")*'� <)83� 5#� *%-0#+0#<� 5."'(%(%� %� ('.)� +'� ."'0#7%<'� *"%-'8)$%(%� 370#(%<'� ,%-)� .)0#�8#)<#("%0#���"%�3*)"',%�5.'"'>#+)8�5(")*+)8�,-).'�+'0<'+0'�)5+'�3$'-0#+)5(�8"#$%&'�<)/#�,%(%��9�&<���5*)$�)7#� 8"'+%&#� *)-0#� 5#� *3+%� 0);� 0#$+)<�8"#$%&)<� %-%� 5#�+'*")5()� %5*)$�*"%7#/#�$'5.'�.')�)*-'('�*");%"#+)8�"#,"'���'4<'.�%�;%"%+'�*)*"#2+%=�"#,'"'�*"%-'8)D'7'03�5#��&%0#-)<�,")03�,-).)7'�(#�370#(%<'�+)5%7)5(%�%�*)("#5+%<�4)+'<'�� )83>%� )5+%� "'4<'&%� *)*"#2+)8� "#,"'� $#,-0%+#� �� &<� 53E� A�6L�K�1BC� A69L�K6�BC� A�6L�BK�1C��A�99L�K�9�BC� A��6L�K��1BC� A�69L�K�6�B� &<�� �)<%+%"'03>%� "'4<'.� 0#� ��1� &<�� �� 7%5).%<� *)("#5+%<�4)+'<'C�'��M9��9C�"'4<'.�0#��9��&<�%-%�<'+0%���)*"#2+'� "#,"'� *"#<'� *)("#,%�<)83� ,%(%� %� ;%"'C� !C� ��� %� ��� &<�� �-32'0� 0#� ()� .'$� 5#� 3� +0%<'� /#-%� ?)"<%"'(%�.)+."#('+�+)5'2�5�+)5%7)5(%�7#>)<�)$�)+#�4'�3),%2'0#+'�"#,"'��)83>#� 0#� 5*'0'+0#� 8"#$%&'� %4� $7'� 5<0#"'� *)<)>3��� 5%$'"'� 3� ,#()+3� %-%� *)<)>3� 4'7'"%7'+0'� %-%� 0#$+)8� %�$"38)8�� �)*>#C� 5*'0'+0'� ,%0#-)8� 5(")*'� 5� )5('-%<� .)+5("3.&%0'<'� %-%� <#D35),+)� 4'=7'-+)� 0#� "'$%(%�4'7'"%7'+0#<�5-%0#$#>%�)*>'�+'2#-'�.)+5("3%"'+0'�%�4'7'"%7'+0'�2#-%2+%=�.)+5("3.&%0'���6�1�3�$��������������������:�0���

�")0#.(%"'03� 5#� ('.)�$'� 5#�8"#$%&#�*)5('7-0'03�3� 5<0#"3�+'0."'>%=� "'5*)+'���*3(+)� 0#�4'*)2%+0'(%� 5�8"#$%&)<� 34� � 5'<� *)*"#2+%� 4%$� *"%� 2#<3� 0#� *)7)-0+%0#� '.)� 5#� 8"#$%&'� $0#-)<%2+)C� ,'"#<� �G�C� &<� )5-)+%�*)0'5+%&)<�+'� 4%$�� �"#<$'� 0#�<)83>#� %47)$%(%� *)-0'�)5+)8� "'4<'.'�<'+0#8�)$��!� &<C� 57'.)� ('.7)�*)-0#�+#35*)"#$%7)�0#�5.3*-0#�)$�)+)8�8$0#�+#<'�"#4'+0'�,-).)7'����(7)"#� 3� .)+5("3.&%0%� .)0%� 53� ;%"%� )$� �!� &<� ("#,'� )*'5%7'(%� 0#$+)5("3.)<� %-%� $7)5("3.)<� 8"#$%&)<� *)�"3,)7%<'����$"38)<�5<0#"3�+'0*"%.-'$+%0#�0#�4')."#+3(%�8"#$%&#�(#�*)+)7)�),30<%(%�)(7)"�� )5'2%�"'5*)+'�<'+0%=�)$���9�<C�+'�.)0#�,%�5#�("#,'-)�)5-)+%(%�+#.#�)$�8"#$%&'C�<)83�5#�?)"<%"'(%�*");%"#+%<�*)*"#2+%<� "#,")<�� �7%� +)5'2%� <)83� ,%(%� 8"#$+%C� '-%� %� .)+4)-+%�� �)$3*%"'+0#� )7'.7%=�<0#5('�<)"'� ("'0'(%�+'0<'+0#�5#$'<�$'+'����)+4)-+%�%5('&%�+'0#?%.'5+%0#�5#�"#'-%4%"'03�.)+(%+3%"'+%<�*")$3-0#+0#<�3+3("';+0%=�8"#$%&'�A7%$0#(%�&"(#/���!B��.)�5#��5<0#"�3+3("';+0%=�8"#$%&'�+#�*)$3$'"'�5'�5<0#")<�.)+4)-#C�('$'�5#C�$%)�8"#$%&'�34�)5-)+'&�.)+4)-#�%4,'&%�.'.)�,%�5#�8"#$%&#�.)+4)-#�*"#5#$-'-#�*"#.)�)5-)+&'�+'�3+3("';+0%�"'5*)+���+3("';+0%�)5-)+'&�.)+4)-#�(7)"%�+)5'2�?)"<%"'+�)$�3$7)0#+%=�8"#$%&'���)+4)-#� 0#� <)83>#� %47#5(%� 0#$+)5('7+%<� 3*3&'7'+0#<C� ('.)� $'� )$� )5-)+&'� *"#<'� 7'+%� .)+4)-3� ?)"<%"'�8"#$%&'� 5'� $)7)-0+%<� 5%$")<� 3� 8)"+0#<� *)0'53�� �%$")� 5#� $)7)-0+)� $3,).)� 37-'2%� ).)<%()� +'� 3+3("';+0#�8"#$%&#� 5� (%<�$'� 5#� ,';� +'� ()<�<0#5(3� ?)"<%"'� *)*"#2+)� "#,")� $)7)-0+#� $3-0%+#���3,)7%� .)+4)-'� 5� 2#)+#�5("'+#�37%0#.�5#�4'7";'7'03�*)*"#2+%<�"#,")<���)2+#�5("'+#�.)+4)-'C�.')�%�57#�"3,)7#�3+3("';+0%=�)(7)"'�34�8"#$%&#C�4'7";'7'03�5#�*");%"#+)<�8"#$%&)<�('.)�$'�5#�34�"3,+3�8"#$%&3�*)5('7%�$'5.'���

�'$'�5#�*)0'7%� "'5*)+�7#>%�)$�6�69�<C�$#?)"<',%-+)5(�,%0#-)8�5(")*'�%<'�-%<%(�.)0#8�5#�%5.-03230#�('.)�$'�5#�3$7)0%�57'.'�("#>'�%-%�57'.'�2#(7"('�8"#$%&'����()<�5-32'03�3$7)0#+#�8"#$%&#�?)"<%"'03�*)7)-0+)�$#?)"<',%-+#� � +)5'2#� .)0%� *"%$"/'7'03� )5('-#� 34� 4+'(+)� ");(%-0+)� $0#-)7'+0#� *)*"#2+%=� "#,'"'� %� )5('-%=�8"#$%&'���

��+#$)5('.3�$)7)-0+)8�,")0'�4%$)7'C�'�5�<)83>+);>3�*)5('7-0'+0'����5(3*)7'C�"'&%)+'-+)�0#�+'�5(3*�)5-)+%(%�+)5'2#�3�,%0#-)<�5(")*3�.)0%�5-3/#�.')�)5-)+&%�8"#$%&'���7'�<)83>+)5(�$'0#�"'&%)+'-+)�.)"%;(#+0#�*")5()"'�%�$)�$%<#+4%0'�1�9N1�9�<C�'.)�0#�+#8$0#�).)�5"#$%+#�$)*3;(#+)�*)5('7%(%����5(3*�������������

Page 12: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

����

�"(#/���!�#D3.'(+'�*-)2'�5�)(7)"%<'�%�.)+4)-'<'��

Page 13: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

�6�1�1�!�����������������:�0���

�-%2+)� "'7+%<� .)+5("3.&%0'<'� %� .)5#� 5#� *")0#.(%"'03� ('.)� $'� 5#� 8"#$%&#� *)5('7-0'03� 3� 5<0#"3�+'0."'>%=� "'5*)+'�� �"#$%&#� <)83� ,%(%� *)5('7-0#+#� 3� 5<0#"3� +'8%,'� .")7+#� *-)=#C� '-%� %� ).)<%()� +'� +03�)$+)5+)� *)$� ,%-)� .)0%<� .3()<� +'� *-)=%�� �434#('.� *"#$5('7-0'03� .")7)7%� %4"'4%()� 7#-%.%=� +'8%,'C� *"#.)� �6�5(3*+0#7'���'.)�0#�*).'4'+)�3�$#('-0%<'C�3�,%0#-)<�5(")*3�5#�0#$+)5('7+)�),-%.303�5-0#<#+'C�8"#,#+%C�37'-#C�%5('&%�5("#='C�.")7+%�)(7)"%�%�570#(-'"+%&%���,)8�<'+0%=�)*(#"#>#+0'C�+)5%7)5(�.)+5("3.&%0#�0#�-'.;#�)5%83"'(%�+'�.)5%<�.")7)7%<'�� )5%7%�535('7�.")7)7'�0#�<#D3(%<�4,)8�<+)8%=�4'=(0#7'�5-)/#+%0%�%�.)<*-%&%"'+%0%�%�5()8'�5.3*-0%� 4'� *")0#.(%"'+0#C� %4"'$,3� *"#$8)()7-0#+%=� $%0#-)7'C� .')� %� 4'� 5'<)� %47)D#+0#� +'� -%&3� <0#5('�� �"%�*")0#.(%"'+03�.)5%=�.")7)7'�7'-0'�%<'(%�+'�3<3�$'�,%0#-%�5(")*�)<)83>30#�0#$+)8�$'+'�+0#8)7)�3.-'+0'+0#�%�+'$)8"'$+03�%�*)+)7+3�3*)"',3��

��"(#/���1��%;#5("#;+%�.")7��

Page 14: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

6�1�6�����?������

�)+5("3.&%0#� 5(3,%;('� 3� (#=+%&%� ,%0#-)8� 5(")*'� 5-%0#$#� +'2#-'� *")0#.(%"'+0'� .)5%=� %� "'7+%=� *-)2'����)$<)"%;('� 5(3,%;('� *)5('7-0'03� 5#� 8"#$%&#� .)0#� *"%=7'>'03� .)5#� *-)2#� ."'.)7'� 5(3,%;('�� '.)+� 4'-0#7'+0'�8-'7+%=�%�*)*"#2+%=�"#,'"'C�+'�.)5#�*-)2#�5#�*)5('7-0'03�8'4%;('�%5*%-0#+'�%4�-'.),#()+5.%=�,-).)7'���'4%;('�5#�*)5('7-0'03�3�('+.)5-)0+%�<)"(���"%7"#<#+)�5#�327";>303�5�$7'�2'7-'���3,)7#�8'4%;('�("#,'�4'(3*%(%�.'.)�,%�5#�%4,0#8-)�+0%=)7)�"3+0#+0#���4"'$'�*"'7).3(+%=�5(3,%;('�0#�"#-'(%7+)�0#$+)5('7+'C�<'$'�5-)/#+%0'�)$�%4"'$#�"'7+#�*-)2#�0#"�$%<#4%0#�5(3,%;('�37%0#.�*)$"'43<%0#7'03�*%-0#+0#�,-).)7'�*)5('7-0#+%=�3�.)+5("3.&%03����+'2#-3�0#�<)83>'�%4"'$'�%�4'7)0%(%=�5(3,%;('����'$'�0#�+3/+)�4'7'"%7'+0#�8"#$%&'�+'�5"#$%;+0%�5(3*���=#<'�*)5('7-0'+0'� 8"#$%&'� %� -#/'0+%&'� *"%.'4'+'� 0#� +'� &"(#/3� ���9�� �� )7)<� *"%<0#"3� $)-'4+'� %� *)-'4+'� 5(3,'� 5�)$<)"%;('�+'-'4#�5#�3�%5()0�"'7+%+%���.)�5#�+#�("'/%�%5('�"'7+%+'C�.)+5("3.&%0'�5(3,%;('�5#�*)0#$+)5('7+030#���������

��

��

�"(#/����9��"#50#.�%�(-)&"(�.)+5("3.&%0#�$7)."'.)8�5(3,%;('��

����

��

���

Page 15: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�6�

6�6�4)�*'&��$& &')#)�(&')*"����$"���

�"%.'4'+�0#�5'<)�<'+0%�)$+)5+)�.'"'.(#"%5(%2+%�$%)�$#('-0'�.)0%�5#�*)0'7-0303�34�.)+5("3.&%03�,%0#-)8�5(")*'���6�6�3����������0��:��

�-'7+%<�7%0#+&#<�+'47'+�0#�)+'0�.)0%�%$#�).)<%()�+'�5<0#"�8"#$%&'�)$+)5+)�8-'7+%=�"#,'"'���+'2%&'�<3� 0#� *"%.'4'+'� +'� &"(#/3� ������ '")2%()� 0#� 7'/+)� $'� $%)� %-%� 57#� ;%*.#� 7%0#&'� *")-'4#� %4'� 27)")7'� �� �+)5'2'�2%0'� 0#�+)5%7)5(�+'"'7+)�5'237'+'� (%0#.)<�"#4'+0'�'"<'(3"#���)7";%+#�,#()+'�%�'"<'(3"#�3�*"#50#.3�7%0#+&'�<)"'03�,%(%�)$',"'+#�('.)�$'�,3$3�5'<#�4'�5#,#�$3.(%-+#���

��

0�����30

4��

��"(#/�������"#50#.�.")4�8-'7+#�7%0#+&#�

�6�6�1������������0��:��

�*)"#$+%<�7%0#+&#<C�370#(+)�"#2#+)C�+'47'+�0#�)+'0�7%0#+'&�.)0%�%$#�*'"'-#-#+)�5�8-'7+%<�"#,"%<'���+'2%&#�53�<3�*"%.'4'+#�+'�&"(#/3������� '")2%()�0#�7'/+)�$'�5#�'"<'(3"'�*)*"#2+)8�"#,"'�.7'-%(#(+)�35%$"%�3�5*)"#$+%� 7%0#+'&�� �� )7$0#� 7"%0#$%� *"#(=)$+%� +'*3('.� )� )$+)53� ,#()+'� %� '"<'3("#� 3� *"#50#.3� 7%0#+&'�� ��*).35+%<�%5*%(%7'+0%<'�+'�8"'7%('&%05.)�)*(#"#>#+0#�+'0-);%0#�"#43-('(#�*).'430#�3$7)5("32#+%�7%0#+'&��� � � � ��

�������

4��

��

Page 16: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

4��

��"(#/�������"#50#.�.")4��5*)"#$+#�7%0#+&#�

�6�6�6������������?����

�)*"#2+)�"#,")�0#�*)5#,+)�7'/'+�.)+5("3.(%7+%�#-#<#+(�0#"�O�30#$+'2'7'�*")8%,#�%�+)5%7)5(�8-'7+%=�"#,'"'� .'$'� 53� +#0#$+'.)� )*(#"#>#+%� 8"'7%('&%05.%<� )*(#"#>#+0%<'C� *)7#430#� .)+5("3.&%03� 3� =)"%4)+('-+3�&0#-%+3� %�*"#+)5%�34$3/+#� %�*)5<%2+#�5%-#�)$�)*(#"#>#+0'�3�"'7+%+%�5(")*'C�'�34�()C�*)�*)("#,%C�*");%"#+0#<�*)5('0#� "'&%)+'-'+� +)5'2� 3� *)*"#2+)<� 5<0#"3� *-)2#�� �()8'� 0#� ,%(+)� $'� "'4<'.� *)*"#2+%=� "#,'"'� +#� ,3$#�*"#7#-%.���"#(=)$+)�*"#*)"32#+%�"'4<'&%�*).'4'-%�53�$0#-)(7)"+)5(�(%0#.)<�*).35+%=�)*(#"#>#+0'��

���

"%"��"����

� ��"(#/�������"#50#.�.")4�*)*"#2+'�"#,"'�

Page 17: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

6�6�7�����0�E����:���@������;0�����

�#('-0� .)0%� *).'430#� 8)()7)� +#*"#8-#$+#� <)83>+)5(%� 3*)"',#� ,%0#-)8� 5(")*'� 3*"'7)� 0#� )7'0� .)0%�)<)83>30#�5*)0�8"#$%&'�%4�$7'�5<0#"'���"%�()<#�)$<'=�7'-0'�.'4'(%�$'�(%�5<0#")7%�<)83�,%(%�*)$�.3(#7%<'��9G��9� 5(3*+0#7'�� �'.)� 0#� *"%.'4'+)� +'� &"(#/3� ����C� ,%(+'� 5'5('7+%&'� 5*)0'� 0#� �� 5%$")� .)0#� +'.)+�)(7"$+0'7'+0'� <%.")� ,#()+'� .)+'2+)� )5%83"'7'� 34$3/+)� %� *)*"#2+)� *)5<%2+)� *)7#4%7'+0#C� '.)� 0#�*)(*)<)8+3()� 4'7'"%7'+0#<� 3()-%.)� ,)-0#�� �3,� +'� ."'03� *)*"#2+#� 8"#$%&#� %<'� 5'<)� ?3+.&%03� )5%83"'+0'�()2+#� 8#)<#("%0#C� '-%� +#� %� +)5%7)5(%� (%0#.)<� 8"'$+0#� %-%� .'5+%0#�� 2#5()� 0#� *)("#,+)� $'� 0#� 4,)8� 7#-%.)8�)*(#"#>#+0'�8-'7+)�"#,")�$7)5("3.)�%-%�7%;#5("3.)��

���

��

��

�"(#/�������"#50#.�5*)0'�8"#$%&'�%4�$7'�5<0#"'��

6�6�8��!����������������:�;���

�.)�8"#$%&#�5'<#�*)�5#,%�+%53�+'2%+0#+#�$'�.)+(%+3%"'+)�*")-'4#�*"#.)�)5-)+&'C�*)<)>3�$#('-0'�+'�&"(#/3� ���6� <)83>#� 0#� *)5(%>%� *3+%� .)+(%+3%(#(�� �"#<$'� 4'� 5'<3� +)5%7)5(� .)+(%+3%(#(� 2#5()� %� +#>#� ,%(%�+#)*=)$'+C�37%0#.�0#�.)"%5('+�4'�3<'+0#+0#�*")8%,'�%�*)7#>'+0#�."3()5(%�.)+5("3.&%0#���'$'�0#�*)("#,+'�7#>'�;%"%+'�7%0#+&'C�('$'�8'�5#�*)<)>3�-#/'0+%&'�<)/#�*");%(%(%���.)-%.)�5#�*"%<%0#+%�4'7'"%7'+0#�+'5('7'.'�;%*.%C�('$'�5#�.)+(%+3%(#(�<)/#�%5.)"%5(%(%�%�*"%�5'<)<�<)+(%"'+03���

���

� �

��

�"(#/����6��)(*3+%�.)+(%+3%(#(�+'�)5-)+&3�

Page 18: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�!�

6�6�9��#���������������

)5'2%<'�3�*-)2%�+'4%7'03�5#�.)+5("3.(%7+%�#-#<#+(%�+'5('-%�*)�+'2#-3�5*)0'�$7%0#� %-%�7%;#�8"#$%&'���%-)�$'�5#�8"#$%&#�%47)$#�.')�*"#$8)()7-0#+#C�,%-)�$'�%=�5#�*"'.(%2.%�%47)$%�+'�-%&3�<0#5('C�4'0#$+)�5�&%0#-%<�+)5'2#<���7"='�%<�0#�*"%<%(%�8"#$%&#�%4�$"38)8�5<0#"'�%�7"-)�2#5()�5<'+0%(%�8-'7+%�"'5*)+����7%5+%�)$��6�&<�"'&%)+'-+%�53�$)�"'5*)+'�)$�&&'���<����7#-%2%+%�"'5*)+'�%�)*(#"#>#+0'�)7%5%�+0%=)7'�;%"%+'���"%(%2'+�*)$'('.�0#� <)83>+)5(� *"%0#+)5'� *)*"#2+%=� 5%-'�� �"%0#+)5� <)<#+'('� %� $#?)"<',%-+)5(� 5#� -'.;#� "0#;'7'03�� �"#<'�*)("#,%� %4"'23+'� 3,'2#+%� �� � +)5'2%�<)83� ,%(%� *)5('7-0#+%� %� ),"+3()� %-%�<0#;)7%()C� *"%� 2#<3� +%0#� +3/+)�$3*-%"'+0#��� �+)5'2'��)+)-%(+'�%+'2%&'�0#�*"%.'4'+'�+'�&"(#/3��������

�"�%"��"���

��

�"(#/�������"#50#.�<)+)-%(+)8�+)5'2'�3�*-)2%�� �

�6�6�F��#�������������������

�'$'�7%5%+'�+)5'2'�3�*-)2%�+%0#�$)7)-0+'C�"',#�5#�+)5'2%�%5*)$�*-)2#���#<#-0+%�$%)�2%+%�0#$+'�%-%�7%;#�*"#$8)()7-0#+%=�8"#$%&'�.)0%<'�0#�5'�5("'+#�*)5('7-0#+'�)*-'('�� '0<'+0'�3.3*+'�7%5%+'�+)5'2'�0#��6L��K�1�&<C�'�+'0<'+0'�;%"%+'�1�&<C�7%$0#(%�&"(#/��������)7#>'+0#�7%5%+#�0#�5-),)$+)C�$).�5#�*");%"#+0#�$)8'D'�.')�7%;#."'(+%.� ;%"%+#� 8"#$%&#�� �"#<'� *)("#,%C� 37%0#.� 53.-'$+)� %4"'23+3C� *)7#4%7'+0#� 5#� 7";%� 5("#<#+%<'� .)0'�=7'('03�8)"+0#�27)")7#��� �+)5'2'���.)� 0#�*)5<%2+)�+'*"#4'+0#�*"#7#-%.)C�*"%.-'$+)�0#�3,'&%(%� 0#$'+�%-%�7%;#� ),"+3(%=��� �+)5'2'C� *"%� 2#<3�$+)� 3,'2#+)8��� �+)5'2'�<)"'� ,%(%� ,'"#<�6� &<� %5*)$� 7"='��� �+)5'2'�.)0%�?)"<%"'03�8"#$%&3��

�"�%"��"���

��

�"(#/�������"#50#.�+)5'2'�%5*)$�*-)2#�

Page 19: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�1�

6�6�G��"��������������������:�0����

�)5#,+)� "'&%)+'-+)� 0#� 5-'8'+0#� ,%0#-)8� 5(")*'� +'� 2#-%2+#� +)5'2#�� )83>+)5(� 4'7'"%7'+0'� ,%-)�8)"+0#8� ,%-)� $)+0#8� *)0'5'� 8"#$%&'� ,%0#-)8� 5("*)*'� 4'� 2#-%2+#� +)5'2#� $'0#� 7#-%.3� ;%"%+3� *"%<%0#+#���)<,%+%"'+0#� ,%0#-)8� 5(")*'� %� <#('-+%=� .)+5("3.&%0'� 3)*>#� $'0#� #?%.'5+3� .)+5("3.&%03� 4,)8� <'-#�4'*"#<%+5.#�<'5#�,%0#-)8�5(")*'���)5('-)<�%�5'<�,%0#-%�5(")*�37#-%.#�?3+.&%)+%"'�.')�<#('-+'�.)+5("3.&%0'�� #.%�)$�<)83>%=�+'2%+'�)5-)+'�+'�2#-%2+#�.)+5("3.&%0#�*"%.'4'+#�53�+'�&"(#/%<'����!G���9���5+)7+)�+'2#-)�.)0#�*"%�)7)<�5*)03�("#,'�*);(%7'(%�0#�$'�5#�-'.),#()+5.%�,-).)7%�$)7)-0+)�3$'-0#�)$�2#-%2+%=�*")?%-'C�,'"#<���9�&<C�4,)8�<)83>%=�'8"#5%7+%=�$0#-)7'+0'�3�*)5#,+%<�7-'/+%<�370#(%<'��

���

��

� �"(#/����!��4"'7+%�)5-)+�+'�2#-%2+#�+)5'2#���

��"(#/����1��)5"#$+%�)5-)+�+'�2#-%2+#�+)5'2#�

��

��"(#/����9��*3;(#+%�)5-)+�+'�2#-%2+#�+)5'2�

Page 20: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�9�

6�6�H��4����0�����?������

�-'7+%� $#('-0� 3� 5-'8'+03� 5(3,%;('� 0#� <0#5()� )5-)+'� 8"#$%&'� ."'.)7'� +'� 8"#$%&#� )$<)"%;('� %-%�<#D3.'('����(3�57"=3�"',%�5#�4'5#,+'�3+3("';+0'�;%*.'�8)"+0#8�*)0'5'�),%2+)���9���.)�5#�."'.�5(3,%;('�+#�/#-%�*)$3*%"'(%�('$'�0#�;%*.'�.)+(%+3%"'+'�%-%�0#�5'<)�34�"3,+%�$%)�'-%�+)5%7)�4'7'"#+'�4'�8)"+0%�*)0'5��;%*.'�5#�*")$3/30#�+'�57'.3�5("'+3�.')�5%$")�� '�-%&3�<0#5('�03�5#�5'7%0'�4'�*)("#,'+�.3(���"%$"/'+0#�4'�*)*"#2+#�8"#$%&#�<)/#� ,%(%� %� 4'7'"#+)C� ;()� 0#� +'")2%()� *)("#,+)� 4,)8� )$"/'+0'� ()2+#� 8#)<#("%0#�� �#('-0%� 8)"+0#8� %�$)+0#8�5*)0'�*"%.'4'+%�53�+'�&"(#/%<'������%��������%-0#+0#�,-).)7'�+'�*)("#,+#�<0#"#�*"#$5('7-0'�"#-'(%7+)�$38�*)5(3*'.C�5()8'�5#�<)/#�$%)�*")5()"'�%5*3+%(%�<%.")�,#()+)<���� �

���������� 5�62��26��

��"(#/�������#('-0�8)"+0#8�5*)0'�."'.'�

���

��

���������� 5�62��26�� �

� ��"(#/�������#('-0�$)+0#8�5*)0'�."'.'�

Page 21: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

6�6�32��4����0����������������:�0���

�4� *"#(=)$+)� *"%.'4'+#� $#('-0#C� +'� .")7+%<� .)+5("3.&%0'<'� 4,)8� 5*#&%?%2+#� 8#)<#("%0#� 0'7-0'� 5#�&%0#-%�+%4�+)7%=C�)$�.)0%=�53�5'<)�+#.%�*"%.'4'+%�3�+'5('7.3�������������������0��:�

�('+$'"$+%�.")7+%�7%0#+'&�+'5('0#�.'$'�5#�8"#$%&#�.")7+#�.)+5("3.&%0#�*"#,'&#�*"#.)�8)()7)8�4%$'���"%�()<#�5#�.)+5("3.&%0'�$)7";'7'�"3,+%&)<�%-%�*)*"#2+%<�"#,")<�����4%$+%�7%0#+'&�%47)$%�5#�3+3('"�.")7+#�.)+5("3.&%0#� ,%0#-)8� 5(")*'�� �").3(+%� *")5()"� %4<#D3� .")7+#� .)+5("3.&%0#� %� 7"='� "'7+)8� 4%$'� *)*3+0'� 5#�<%.")� ,#()+)<� %-%� %5*%-0#+%<� 3<#(.)<� )$� -'.)8� ,#()+'�� �"%� *")0#.(%"'+03� ("#,'� *'4%(%� $'� .)$� %47)D#+0'�*"#7#-%.%�+'8%,�+#�,%�$)7#)�$)�.-%4'+0'�8"#$%&'�%�5(")*'�3�?'4%�<)+('/#����()<�5-32'03�57'.'�8"#$%&'�<)"'�,%(%�.7'-%(#(+)�*"%$"/'+'�+'�5-0#<#+3�%-%�*)$3*"('�*)"#$�.")7+)8�"'5*)+'���

&'(

��

��

�"(#/�������('+$'"$+%�.")7+%�7%0#+'&�

Page 22: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

���0�;��������0���;���0�;�0���;��

�-0#<#� .")7+#� .)+5("3.&%0#� 0#$+)5('7+)� 0#� %47#5(%� )5-'+0'+0#<� 8"#$%&'� +'� 5-0#<#+0'23� )$+)5+)�5-0#<#+3�8"#$3�('.)�$'�5#�)+#�5-),)$+)�*)5('7#�57)0)<�*)0'5+%&)<�+'�*)0'5+%&3�5-0#<#+#�8"#$#�� '"'7+)�$'� *"#(=)$+)� 5-0#<#+0'2'� <)"'� ,%(%� 5%83"+)� )5-)+0#+'� %� *)� *)("#,%� *)$3*"('�� �'/+)� 0#� *"%� %47)D#+03� +'�<0#5(3�)5-)+'�*)5('7%(%�+#;()�<)"('�.'.)�,%�5#�3,-'/%-'�.)+&#+("'&%0'�+'*"#4'+0'�.)0'�(3�+'5('0#�� '.)+�()8'�5#� 3,'&303� $)$'(+#� ;%*.#� .)0#� *)*"#2+)� 7#4303� 8"#$%&#�� �)"+0#� ;%*.#�<)"'03� 5#� $),")� 7#4'(%� 4'� 8)"+0#�*)0'5#7#� 8"#$%&'C� *"#*)"32-0%7)� -'8'+)� 4'7'"%(%C� .'.)� ,%� 5#� 8"#$%&#� )5%83"'-#� )$� .-%4'+0'�� '� ."'03� 5#�*)5('7-0'03�34$3/+#�;%*.#����5-0#<#+)8�7%0#+&'��

���

�"(#/�������-0#<#�5�7%$-0%7)<�5-0#<#+0'2)<��

��0�;������������;���0�;�0���;��

�."%7'+0#� 5-0#<#+0'2#� 3� )$+)53� +'� *"#(=)$+)� "0#;#+0#� 370#(30#� *)("#,3� 4'� %47#$,)<� � 43,'� %� *)�<)83>+)5(%�+)5'�+'�."'03�8"#$%&'�����5-0#<#+%�7%0#+'&�5'$�%<'�+#;()�<'+03�7%5%+3��

��

��"(#/����6��-0#<#�5'�5."%7#+)<�5-0#<#+0'2)<�

Page 23: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

���0�;��?�@���0�;�0����

�-0#<#�,#4�5-0#<#+0'2#�%47)$%�5#�34�*)<)>�$"7#+)8�%-%�5-%2+)8�)5+)&'�.)0%�5#�*)5('7%�3�5-0#<#+3�� '�+0#8'�5#�5-)/#�8"#$%&#�0#$+'�*"#<'�$"38)0�%�<#D35),+)�*)7#/3����0#$+)<�%-%�$7%0#�-#/'0+%&#�?)"<%"'�5#�$)+0'� )*-'('� 4'� ��� .")7+%� 7%0#+'&�� �)+#.'$'� $"7#+'� %-%� 5-%2+'� *)(*)"'� <)/#� *)5-3/%(%� .')� )*-'('� ���.")7+)8�7%0#+&'�.)0%�('$'�,3$#�"'7'+�5�$)+0#�5("'+#��

��

���

����

�"(#/�������-0#<#�,#4�5-0#<#+0'2#�

Page 24: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

���0�;�������0�;��;������;�

�� *"%-%.'<'� .'$'� 5#� 8"#$%&#� )5-'+0'03� 3� 5-0#<#+3� '� 5-0#<#� %<'� 7#-%.%� "'5*)+C� ('$'� 5#� *)("#,+'�+)5%7)5(�<)/#�)5%83"'(%�%47)D#+0#<�+)5'2'�%5*)$�5-0#<#+'����+'2%&'�+)5'2'�5�.-'5%2+%<����"0#;#+0#<�*"%.'4'+�0#�+'�&"(#/3���������

��

���

�"(#/�������-0#<#�5�.-'5%2+%<�5-0#<#+%<�+)5'2#<����

Page 25: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�6�

����?��

�)+5("3.&%0'�8"#,#+'�3�+'2#-3�5#�"0#;'7'�.')�%�.)+5("3.&%0'�5-0#<#+'�34�+'*3('.�$'�8"#$%&#�%4�$7'�5<0#"'�7%;#�+%53�+'�%5()<�*"'7&3����*'.�5#�.')�<)83>+)5(�0);�0'7-0'�"0#;#+0#�5�$7%0#�8"#$%&#�3�8"#,#+3�*"#<'�&"(#/3����!C� 57'.'�3� 57)0)0� "'7+%+%� .")7+#�*-)=#C� ;()�)-'.;'7'�3*%-'7'+0#� %� *)5('7-0'+0#� 5(")*+%=�,-).)7'���.)� 5#� *"'7&%� 8"#$%&'� %4� $7'� 5<0#"'� +%(%� +#� 50#.3� +'$� 8"#,#+)<� ('$'� 5#� *)7#4%7'+0#� *)*"#2+%=� 8"#$%&'�)5(7'"30#�*)<)>3���5%$"'��

��

���

��

�� 7

��

��"(#/����!��"#,#+�5�$7%0#�8"#$%&#�

Page 26: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

7

��

�"(#/����1��"#,#+�5�0#$+)<�8"#$%&)<���

Page 27: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

��

�������)+5("3.&%0'�37'-#�3�+'2#-3� 5#� "0#;'7'�.')� %� .)+5("3.&%0'�8"#,#+'���0#;#+0#�37'-#� 5�$7%0#�8"#$%&#�

*"%.'4'+)�0#�+'�&"(#/3����9C�'�"0#;#+0#�5�0#$+)<�8"#$%&)<�+'�&"(#/3��������

��

���

�"(#/����9��7'-'�5�$7%0#�8"#$%&#���

��

�"(#/�������7'-'�5�0#$+)<�8"#$%&)<�

Page 28: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�!�

�6�6�33�����?�������0����������������:�0�;������E���0�;����"���0�0�����:���0�;��

�#5(�*")0#.(+%�4'=(0#7�0#�3,'&%7'+0#�)$+)5+)�3�*3&'7'+0#�,%0#-)8�5(")*'�%4<#D3�*)5()0#>%=�4%$)7'���'$�53�(%�4%$)7%�.7'-%(#(+%�*"%<0#"%&#C���C�,#()+5.%�%-%�.'<#+%C�('$'�5#�8"#$%&#�<)83�*)5('7%(%�70#;'+0#<�)�8)"+0%�27)"C�7%$0#(%�&"(#/�����C�.)0%�5#�)5-'+0'�+'�3+'*"%0#$�*"%*"#<-0#+)�5%$")�38"'D#+)�3�4%$���,)8�"'4-)8'�5%83"+)5(%� 37%0#.� 5#�*)5('7-0'� %� "#4#"7+)� 5%$")�� '05%83"+%0#� 0#�8)"+0%� 27)"�8"#$%&#� 4'7'"%(%� 4'� 5%$")� %� (%<#�.7'-%(#(+)�)5%83"'(%�*)("#,+3�8#)<#("%03���,7#4'(+)�0#�+'�('.7)0�.)+5("3.&%0%�34�5'<%�4%$�?)"<%"'(%�*)*"#2+)�"#,")�+)"<'-+)�%-%�*");%"#+)���

"%"���

��

��"(#/�������5-'+0'+0#�8"#$%&'�+'�4%$+'�5%$"'�

��

�"���0�0���������0�;�����:���

�<#('+0#�.)+5("3.&%0#�<#D3�*)5()0#>#�4%$)7#�3),%2'0#+)�5#�"0#;'7'�3.)*'7'+0#<�)5-)+'&'�8"#$%&'���)$�()8'�0#�)7%5+)�)�.)+."#(+%<�370#(%<'�2#5()�*)("#,+)�)5%83"'(%�7#4%7'+0#�4%$'�4'�8"#$%&#�;()�5#�),'7-0'�;%"#+0#<� )5-)+&'� 3� ),-%.3� -'5(%+'� "#*'�� �.)*'7'+0#�<)"'� ,%(%� ('.)� %47#$#+)� $'� 5#� 8"#$%&'�<)/#� 3+%0#(%C�),%2+)�+'�0#$+)<�."'03�"3*'�<)"'�,%(%�$3,-0'�� '.)+�%4"'$#�3.)*'C�&#<#+(%<�<)"()<�5#�*"%*"#<'�*"#&%4+'�-#/%;('�8"#$%&'���#-%2%+'�)5-)+'�<)/#�,%(%�6�&<�%-%�7%;#���)()<�5#�34�5'<%�4%$�?)"<%"'�7%0#+'&�*"#<'�&"(#/3�����C�'.)�*"#(=)$+)�+%0#�3�5'<)<�4%$3�*"%*"#<-0#+�.'+'-�4'�7%0#+'&����

"%"���

0�����30

���

��"(#/�������5-'+0'+0#�3.)*'7'+0#<�)5-)+&'�

Page 29: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�1�

�&@����0��?�0���E�����������@�����������������������:�0���

�)$� "#.)+5("3.&%0#� *)5()0#>%=� 8"'$+0%� 3),%2'0#+� 0#� 4'=(0#7� 4'� *)5('7-0'+0#� .)+5("3.&%0#� ,%0#-)8�5(")*'� %4+'$� *)5()0#>#� .)+5("3.&%0#� %-%� $0#-)<%2+%<� 3<#('+0#<� 3� $"7#+3� .)+5("3.&%03�� �)$� *)5('7-0'+0'�%4+'$�*)5()0#>#�$"7#+#�.)+5("3.&%0#C�8"#$%&#�,%0#-)8�5(")*'�5#�<)83�*)$3*"%0#(%�%4"#4'+%<�.)<'$%<'�P()+8�,-).'�+'�$"7#+3�.)+5("3.&%0#�4'�7"%0#<#�$).�5#�5(")*�+#�<)+)-%(%4%"'�� '.)+� ()8'�)7'�*)(*)"'�5#�4$"),%�%�+#5('0#�$)$%"�5�$"7#+)<�.)+5("3.&%0)<���.)-%.)�5#�,%0#-%�5(")*�<)"'�*)5('7%(%�3�7%5%+%�$"7#+#�.)+5("3.&%0#C�('$'�5#�*"%<0#+030#�"0#;#+0#�*"%.'4'+)�+'�&"(#/3������%-%�+0#<3�5-%2+)�� '2#-+)�34�57'.3�$"7#+3�8"#$3�$)-'4#�*)� $7%0#� 8"#$%&#� ,%0#-)8� 5(")*'� )$� +0#� )$7)0#+#� *)-%5(%"#+)<� .')� )*-'()<� 4'�<%.")� ,#()+� '-%� %� 4732+)<�%4)-'&%0)<���4+'$�$"7#+#�8"#$#�+'�*)-%5(%"#+�5#�*)5('7-0'�<%+%<'-+'�'"<'(3"+'�<"#/'�%�5-)0�,#()+'�$#,-0%+#�&&'� �� &<����)7)<� "0#;#+03� '"<'(3"'� *)*"#2+%=� "#,'"'� +'('7-0'� 5#� 5'<)� %4+'$�$"7#+%=�8"#$'���"%7"#<#+)�*"%$"/'+0#�8"#$%&'�),'7-0'�5#�70#;'+0#<�)�$"#7#+#�8"#$#�*"#.)�*)$<#('2'�)$�.)$'<'�P()+8�,-).)7'��

�����

���

�"(#/�������<#('+0#�,%0)8�5(")*'�3�*)5()0#>3�$"7#+3�.)+5("3.&%03�� �

Page 30: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�9�

6�6�31�������0�0����������0�0����������E����:���

�"-)�5#�2#5()�*"%�8"'$+0%�0'7-0'�5-32'0�$'�0#�+#.'�8"#$%&'�*"#."'(.'����()<�5-32'03�8"#$%&3�5#�<)/#�*")$3-0%(%���")$3-0#+0#�5#�),'7-0'�('.)�$'�5#�%4�0#$+#�;%*.#���9�%-%����<<�5'7%0#�5*)+'���),-%.'�('.)�$'�5#�<)/#� 383"'(%� 3��� �+)5'2� 8"#$%&#�� �*)+'� 5#� 5'��� �+)5'2#<�<)/#� 4'7'"%(%� %� *)� *)("#,%� 4'7'"%7'+0#<�?)"<%"'(%�*"'73�"#;#(.3���'$'�5#�$)$'+%�$%)���5*)+#�<)/#�)5-)+%(%�+'�4%$�*)<)>3�.)<'$'�-#/'0+%&#����)7)<�5-32'03� +%0#� *)("#,+)� *)5#,+)� *)$3*%"'+0#�."'0'�8"#$%&#���"38'�<)83>+)5(� 5#� 5'5()0%� 3� ()<#�$'� 5*)+'���),-%.'� '� +%(%� 5("#<#+'� +#� 4'7'"303� 7#>� 5#� 5-),)$+#� *)5('7#� '� 8"#$%&'� +'� 57)<� ."'03� *)$3*"#�� �%$"#+0#� %�*)7#4%7'+0#�),'7%(%�>#�5'<�<%.")�,#()+���)$3*%"'+0#�8"#$%&#�("'0#�+'0<'+0#�(0#$'+�$'+'��

� ��

�"(#/����6��")$3-0#+0#�."'(.#�8"#$%&#����

�)+#.'$'�5#�%4�+#*"#$7%D#+%=�"'4-)8'�%4�$7%0#�8"#$%&#�5'5('7-0'+0#<�<)/#�+'*"'7%(%�0#$+3�8"#$%&3���)5(3*'.� 5#� 57)$%� +'� ()� $'� 5#� ."'0#7%� .)0%� 5#� /#-#� 5'5('7%(%� )2%5(#� )$� ,#()+'� 3� $)+0#<� *)0'53� %� *"%*35(#�4'7'"%7'+03� '"<'(3"+%=� ;%*.%�3�$)+0#<� %�8)"+0#<�*)0'53���)�*)("#,%� 5#�<)/#�38"'$%(%�$)$'(+'�'"<'(3"'�3�8)"+0)0�4)+%�(#�$)$'(+'�'"<'(3"'�3�$)+0)0�4)+%C�'-%�5'$'�5'<)�%4+'$�,#()+'�*)0'5+%&#���

��"(#/������ '5('7-0'+0#�."'(.#�8"#$%&#�

Page 31: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

�6�7�� )D#&+!�"��"$#"���&���(&*#"����

#='+%2.3� )(*)"+)5(� ,%0#-)8� 5(")*'� *"'(%� 5#� *"#<'� ?'4'<'� %48"'$+0#�� �� *"7)0� ?'4%� *"'(#� 5#�5'<)5('-+#�8"#$%&#�%�5'<)5('-+%�,-).)7%�%4-)/#+%�35*"'7+)<�)*(#"#>#+03���

��$"38)0�?'4%�*"'(%�5#�&0#-)7%('�.)+5("3.&%0'�+#*)5"#$+)�+'.)+�)(*3;('+0'�*)$3*)"'�3�.)0)0�0);�+%0#�'.(%7%"'+'�*3+'�+)5%7)5(C�'-%�+%53�+'4)2+'�+%�*3+'�"'$+'�)*(#"#>#+0'���� ("#>)0�*)5-0#$+0)0� ?'4%�*"'(%� 5#�.)+5("3.&%0'�3�*3+)0�+)5%7)5(%� %�)*(#"#>#+0%<'� %� ()�35*"'7+%<�%�)+%<'�3�"'7+%+%�.)+5("3.&%0#C�370#()7'+'�*"%0#�57#8'�70#(")<�%�*)("#5)<����6�7�3����;�������E����:�����������?��������=�>���;�������E����:��

�"5(#�8"#$%&'�5('+$'"$+#�7%5%+#�.)0#�5#�+'02#;>#�0'7-0'03�3�*"'.(%2+)<�"'$3�*"%.'4'+#�53�+0%=)7%<�*)*"#2+%<�*"#50#&%<'����

��

�"(#/�������),%2'0#+%�*)*"#2+%�*"#50#&%�8"#$%&'��

)5%7)5(� 5'<)5('-+#� 8"#$%&#� ),%2+)� 0#� 370#()7'+'� +)5%7);>3� (-'2+)8� *)0'5'� 3� 5"#$%+%� 8"#$+)8�"'5*)+'�(#�+)5%7)5(%�$%0'8)+'-+%=�;('*)7'�+'�<0#5(%<'�+'07#>%=�*)*"#2+%=�5%-'���*>%�*)5(3*'.�$).'4'�+)5%7)5(%�%�5(',%-+)5(%�$'+�0#�3�+'5('7.3���')� )*(#"#>#+0#� +'� 8"#$%&%� 5#� +'-'4%� <"(7%� (#"#(� $%0#-)7'� ,%0#-)8� 5(")*'� %� /%7%� (#"#(� 2)70#.'� .)0%� %47)$%�<)+)-%(%4'&%03��"(7%�(#"#(�0#�0#$+)-%.)�"'5*)"#D#+C�'�/%7%�(#"#(�5#�+'-'4%�+'�*")%47)-0+)<�<0#5(3����

��"(#/����!��)*"#2+%�*"#50#&%�8"#$%&'�

��

��'23+5.'�+)5%7)5(�*"#50#.'�A3+3('"+0%�"#'.(%7+%�<)<#+(B�%�"'23+5.'�*)*"#2+'�5%-'�%<'03�7"%0#$+)5(%E� �

�!

� �����

���

��

� ��

�� ��� ��

��

Page 32: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

�����������������������������������������������������������������������������������

��'� (-'2+#�;%*.#�5(%5+3(%=��� �+)5'2'�%�8)"+0#�3+3("';+0#�;%*.#�$3-0%+'�%47%0'+0'�0#$+'.'�0#��9�&<�

)$+)5+)� 3$'-0#+)5(%� %4<#D3� $7'� 27)"'�� �7'0� "#43-('(� 0#� *)(7"D#+� +'� 7"-)� 7#-%.)<� ,")03� <#='+%2.%=� %�+3<#"%2.%=�*).35'���47%0'+0#�0#�<)83>#�3�,%-)�.)0)0�"'7+%+%���7%0#�%-%�7%;#�;%*.%�%4<#D3�5350#$+%=�27)")7'�$0#-303�5'<)5('-+)C�5�(%<�$'�)(.'4%7'+0#<�+'0('+0#�;%*.#�+'5(3*'�)(.'4%7'+0#�)5('-%=�;%*.%�3�5+)*3���).'4�+)5%7)5(%�5#�*")7)$%�*"#<'� � *)5(3*.3��� )5%7)5(�(-'2+)8�#-#<#+('C�*"%.'4'+�+'�"'4%+%�5%-'C�%4+)5%E�� �! ���� """ CC ��� � � �8$0#�0#E��

���

�#�" ��

�� � +'*'$+'�(-'2+'�5%-'�3�*)0#$%+)0�;%*.%�

� "�� ��Q�"'23+5.'�)(*)"+)5(�(-'2+)8�#-#<#+('�+'�%47%0'+0#�

���

�!$%&"

��

�C Q�"'23+5.'�(-'2+'�)(*)"+)5(�*)*"#2+)8�*"#50#.'�

��3-0%+'�%47%0'+0'E� �'�((���%(.)5(�#-#<#+('E�

���� ��

� �� 1�1�� �

�6�9

��6���

���

��

%$ �

�7#$#+'�7%(.)5(E�

�� �

R'.()"�"#$3.&%0#�+)"<'-+#�5%-#�)4+'2'7'<)�5'� � C�'�)7%5%�)�57#$#+)0�7%(.)5(%�%�%;>%('7'�5#�%4�3")*5.%=�-%+%0'�%47%0'+0'���'�)7'0�5-32'0C�34%<'�5#�-%+%0'�%47%0'+0'�&������������������������������������).'4�+)5%7)5(%�5#�*")7)$%�('.)D#"�*"#<'� � *)5(3*.3��� )5%7)5(�(-'2+)8�#-#<#+('C�*"%.'4'+�+'�"'4%+%�5%-'C�%4+)5%E�� �! ���� """ CC ��� � � �8$0#�0#E��

��

&)5�

���

��

��

" � +'*'$+'�(-'2+'�5%-'�3�*)0#$%+)0�;%*.%�

� "�� ��Q�"'23+5.'�)(*)"+)5(�(-'2+)8�#-#<#+('�+'�%47%0'+0#�

���

�!$%&"

��

�C Q�"'23+5.'�(-'2+'�)(*)"+)5(�*)*"#2+)8�*"#50#.'�

�3-0%+'�%47%0'+0'E� �'��)*!���'�++����

Page 33: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

�������������������������������������'5*)+�K,�(�C�'"<'(3"'C��- &".��(./*/*0

���������������������-'5(%('�(#/%+'E�

��*)0'5+%&'�8"#$%&#� 9�9�N9�91N��� K9�9��!�. H<S���(%0#-)�8"#$%&#� 9�96N9���N��� K9����9�. H<S���'"<'(3"'�8"#$%&#� ��� G��9�H�H�H�� K9�9�6!�. <S���3$%)�*)*"#2+)8�"#,"'� 9�9�N9��6N�6N9��!H���6� K9�9!���. H<S���5(")*+%�,-).�G�F()+8��99�.8H<�� A9���6N9��6G�N9�9�N9�9�BN�C9� K9�666�. H<S���('+.)5-)0+%�<)"(�G�5'$"/'+�0#�3�%5*3+%�� �8��K9�!���. H<S������ KA���!�. H<�B��� � � � ��)."#(+)�)*(#"#>#+0#E����RK��9�. ��+'�*")%47)-0+)<�<0#5(3���'23+5.)�)*(#"#>#+0#E� � ��'(�)/�-��,1'���)�"*�2

��'��((-��1'��1�"�'23+5.%�<)<#+(�5'7%0'+0'E�

C� �"�� �� 6����6��

!��!�� �

��

��

� �

�'23+5.'�*)*"#2+'�5%-'E�

�"��� ����6�����!��

���

����������������������������������������������� �

�"#�" ��

�� ���1���!�9

6���

��

��

� �

�""" �� �! 6����999H���6996��!

CC ��

�� �

��'�((����'��/1��

��6��6���99

����� �

�!�9699��6��6 6�96�9

���

�����

��

���

��

%$ �

����1�1�� ��� �

�9�9�9!1�9������6�

������

� �

� ��""" �! �� ���96����9�9�9CC ����� � �

�� �����������""�"" ���� ���� ���9���1 C �

Page 34: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

���������������������������������� � �

�"

"��

�� ��6�9�

���1&)5��6���

&)5�

9

��

��

��

�""" �� �! ��6�999H���6996����

CC ��

�� �

� �'��)*!���'�++��3�'��0�0���

�������������

����� �

�!�9699��6��6 6�96�9

���

�����

��

���

��

%$ �

����1�1�� ��� �

� ���6�9!������������

������

� �

��""" �! �� 6!����6���6�9CC ����� � �

�� �����������""�"" ���� ���� 6!����6�9 C �

Page 35: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�6�

=?>�4���@����������������E�?������

�(")*+%�,-).�3�?'4%�53=#�<)+('/#�<)"'�4'$)7)-0%(%�+)5%7)5(�4'�57'�)*(#"#>#+0'�.)0'�5#�<)83�0'7%(%���2#.30#<)�5-%0#$#>'�)*(#"#>#+0'E�

��7-'5(%('�(#/%+'�,-).'�����)*(#"#>#+0#�5()*'-)<�"'$+%.'�.)0%�<)+(%"'�5(")*�'�3�"3.'<'�0);�$"/%�(#"#(�%4+)5'�)$�9��9�. ����

�.3*+)� )*(#"#>#+0#� 2)70#.'� 5� (#"#()<� .)0%<� "3.30#� %4+)5%� ��9L9��K���� . �� � �*(#"#>#+0#� %<'� $%+'<%2.%�.'"'.(#"�*'�<3�0#�$%+'<%2.%�.)#?%&%0#+(���1�A("#+3(+)�+'+#5#+)�)*(#"#>#+0#B�����?'4%�<)."#�<)+('/#�*)0'7-030#�5#�0);�)*(#"#>#+0#�5-)0#<�&#<#+(+)8�+'<'4'�8K9��9�. H<����(")*+%�,-).�%<'�$%<#+4%0#����6N�6�9N�6�9�&<�5'�4'"#4%<'�4'�-#/'0#7#���9N��9�&<C�<'5'�<3�0#����.8��� � � � � � � �

&�������� � 4 ����� � � � � �

��7-'5(%('�(#/%+'� 9���H9���6� K9�����. H<S���('+.)5-)0+%�<)"(� 9��N�9��6� K9�9�6�. H<S�

� 8�K9���1�. H<S�� � � � � � � �

��/%7%�(#"#(� R3K����. ���'23+5.)�)*(#"#>#+0#E� � ��'(��05-��,1'(�,0�"*�2

��'���(-��5'���)�"� � � � � � ��"'+%2+%�<)<#+(�5'7%0'+0'E�

C� �"�� � �6��9�61�9�!��

!61�9���9 �

<'N ��

��

� �

�"'+%2+'�*)*"#2+'�5%-'E�

�"6� �!���!���61�9���9

<'N ���

� �� �)("#,+'�7-'2+'�%�(-'2+'�27"5()>'�+'�5'7%0'+0#E�

�7��7�$ � �9�9����9�6�9�6�9�999�6��9� ��

��

� �

� �)("#,+'�*)5<%2+'�27"5()>'�34�)5-)+'&E�

�7��7� �!�9916�9�6�9�6�96��999��!�9

���

��� �

� �)("#,+'�*)5<%2+'�27"5()>'�+'$�)5-)+&#<�Q�)$"#4E�

�7��7� �!�99�1�9���9�6�9

999��!�9��

��� �

Page 36: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

6�7�1��(�0��������������;�����0���

�'+� +'.)+� <)+)-%(%4'&%0#� .'$'� 0#� &#<#+(� 4'7";%)� 8-'7+%+3� 7#4%7'+0'C� '� ,#()+� $),%)� 5.")<+3�27"5()>3C�+)5%7)5(�.)+5("3.&%0#�,%(+)�5#�*)7#>'-'���'.'7�,#()+�$)7)-0'+�0#�$'�)5%83"'�(-'2+3�5(',%-+)5(�57%=�;%*.%C�.'.)�*)0'5+%=�('.)�%�;%*.%�%5*3+#����)7)<�5('+03�3�*3+)0�+)5%7)5(%�0#�2#-%2+%�$%)�.)+5("3.&%0#�.)0#8�5#�<)/#�*")70#"%(%���)$�8"#$%&#�)5+)7+)8� (%*'�)+� 0#�66I�.)+'2+#C�'�.)$� 0'2#�'"<%"'+%=�8"#$%&'�+)5%7)5(� 0#�7#>'�)$�16I���,)8� "#-'(%7+)�<'-)8�<)$3-'�#-'5(%2+)5(%�,#()+'�3�)7)0� ?'4%�$#?)"<',%-+)5(�5(")*'� 0#�,%(+)�7#>'�+#8)�+'.)+��!�$'+'�� )5%7)5(�5(")*+%=�,-).)7'�0#$+'.'�0#�)+)0�3�53=)<�5('+03�<)+('/#���)4+'7'03>%�$),")�*")&#5�)*(#"#>%7'+0'�8)()7)�0#�5%83"+)�$'�5#�$)5(%8+3('�+)5%7)5(�+#>#�%5.)"%5(%(%���-'5(%('�(#/%+'�0#�).)��9�I��.)+'2+)8�+#?'.()"%"'+)8�)*(#"#>#+0'�)$+)5+)�).)��!�I�.)+'2+)8�?'.()"%"'+)8���()8'�*)(*)"#�,%0#-)8�5(")*'C�'.)�0#�*)("#,+)C�<)83�,%(%�3.-)+0#+#���*"#4'+� ("#,'� ,%(%� 0#$%+)� .)$� *)$3*%"'+0'� +)7#� 8)"+0#� <#D3.'(+#� .)+5("3.&%0#� '.)� 5#� )+'� +#*)5"#$+)�%47)$%C� +'� *"%<0#"� 5-%0#$#>%� $'+�� �7%� *)5#,+%� 5*)0#7%C� 8"#$%&'� <#D35),+)C� +)5'2'� 3� *-)2%� %� %5*)$� *-)2#�<)"'03�,%(%�("#(%"'+%�.')�%�)5('-#����.)+5("3.&%0#�$'.-#�*)$3*"(#�,'"#<�+#.)-%.)�$'+'�7%;#�� '.)+� 5#$'<� $'+'� +)5%7)5(� 5#� *)7#>'7'� +'� !�I� .)$� 8"#$%&#� )5+)7+)8� (%*'� %� 1!I� .)$� 0'2#� '"<%"'+%=�8"#$%&'�� )5%7)5(�5(")*+%=�,-).)7'�3�)7)0�?'4%�%4+)5%�*"%,-%/+)��6I�.)+'2+#���3+3�+)5%7)5(�%�$#?)"<',%-+)5(�.)+5("3.&%0'C�.')�%�57'.'�'"<%"'+)�,#()+5.'C�$)5(%/#�+'.)+��!�$'+'����6�7�6��(�0�����������@��A���������;���������0���

)5%7)5(� 5#� 4'5+%7'� +'� +)5%7)5(%� '"<'(3"#� %�<%.")� ,#()+'����+)5%7)5(� ,%0#-)8� 5(")*'� 5'7%0'+0#<� %�*)5<%.)<�)$�8"'7%('&%05.%=�)*(#"#>#+0'�+#�3.-03230#�5#�-'.%�,#()+�5(")*+%=�,-).)7'�+%(%�('+.)5-)0+%�<)"(���"%� *")"'23+3� *")8%,-0%7)5(%� .)0%� 5#� "#$)7%()� %4"'D30#� 4'� "'4%+3� "'$+)8� )*(#"#>#+0'� *)("#,+)� 0#� 3.-032%(%�3(0#&'0�-'.)8�,#()+'�%�('+.)5-)0+)8�<)"('���7'0�4=(0#7�*)$3*%"3�"#43-('(%�<0#"#+0'�*")8%,'�(%0#.)<�+#.)-%.)�+#4'7%5+%=� *).35+%=� %5*%(%7'+0'�� �"%<0#"%&#C� 5'<)� 8)"+0%� 5-)0�<)"('� $#,-0%+#� 9��� &<� +'� )5+)0� 3$'-0#+)5(%�8"#$%&'�)$��!�&<�$'0#�*)7";%+3�)$��!N9��K�9���&<��;()�0#�7%;#�)$�*)7";%+#�(-'2+#�4)+#�,#()+'�3�8-'7+)<�"#,"3�.)0'� %4+)5%�6N�K�9�&<����#,-0%+'�)$�9���&<�)5('7'"30#�5#� %�4,)8�*#+#("%"'+0'� ('+.)5-)0+)8�<)"('�3�2#-%0#�-'.),#()+5.)8�,-).'���)�+'0,)-0#�*)(7"D30#�.)-%2%+'�<)"('�.)0'�5#�(");%�*)�<��5(")*+#�*)7";%+#���)5-0#$%&'�)*(#"#>#+0'�+'�5(")*3�,%(�>#�8"'+%2+%�<)<#+(%�3�%�8"'+%2+#�+'*'$+#�5%-#�T3C�('$'�$%<#4%)+%"'+0#�%<'�5-%0#$#>%�(%0#.��

�'23+5.'�+)5%7)5(�*"#50#.'�*)�8"#$%&%�

� �!�9!

��

��� �

��

�'23+5.'�*)*"#2+'�5%-'�*)�8"#$%&%�

�!�9�

��

��� �

��

�.3*+'�*)("#,+'�7-'2+'�'"<'(3"'�

%�

��� $�

�&

��� �

�)("#,+'�$)$'(+'�7-'2+'�'"<'(3"'��� ����� &&& �� �

��& G�*)7";%+'�'"<'(3"#���+)5'2'�A�8��K���6��&<�B���.3*+'�*)("#,+'�(-'2+'�'"<'(3"'�

%�

���

� $

"��

&�

�� �

�)("#,+'�$)$'(+'�(-'2+'�'"<'(3"'��� ����� &&& �� �

��& G�*)7";%+'�'"<'(3"#���+)5'2'�A�8��K�9����&<�B�

Page 37: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

�������������������������������������)7";%+'�,#()+5.)8�$%0#-'E�6�6�N�6�9�&<��'23+5.'�27"5()>'�,#()+'E�?&$�K��9H��6�K��������'�

� "�'(�(11-(�(1-�,�,,-�(((',+�+/�"*�� ��!�� ������������������������������������������������������

�%0'8)+'-#��8�"��699��'23+5.'�27"5()>'�2#-%.'E�?P$�K�699H���6�K������'��)7";%+'�,#()+5.)8�*"#50#.'E�6�9N�6�9�&<��)5<%2+'�27"5()>'�,#()+'E� � K�9��6��'�

�'23+5.'�+)5%7)5(�+'�*)*"#2+3�5%-3E�

� �� ��!��"� � H�����999�6�9�6�996�9�����9��9���9��

���������

�� �� �8��������;0�����;�@�����0��E����:��;���������������:�0�-�&�������� � 4 ����

�('-+)�)*(#"#>#+0#E��/,3.'� � K9��9�. H<����7-'5(%('�(#/%+'� � K���9�. H<����'H&�#5("%=� � K���9�. H<����5-)0#7%�*)$'� � K9�69�. H<����*"#8"'$+%�4%$)7%� � K9�69�. H<��� � � 8�K���9�. H<��

� �)"%5+)�)*(#"#>#+0#E� � *�K��99�. H<��� � � � � �� �'23+5.)�)*(#"#>#+0#E�� ����������'��,1-,�+(9��1-��(('/�)+�"H��� �����',�1��- &".��(./*/*0

�"�� �� �!�!�!�9!6��!��� �

���

� �

������

� ��� ��"�"� �����6�1�!�9�

6��!���4'$)7)-0'7'

�� 6���

����6����99�!�! !�&� �

��

� �

� ������� 9��96���6����� ����� &&& 4'$)7)-0'7'�

��& G�*)7";%+'�'"<'(3"#���+)5'2'�A�8��K���6��&<�B�

�� ���9

����

�����6����99�!�!

!�&� ��

� �

������� �9�9���9���9�� ����� &&& 4'$)7)-0'7'�

��& G�*)7";%+'�'"<'(3"#���+)5'2'�A�8��K�9����&<�B���)5+%&%�34�3),%2'0#+)�)*(#"#>#+0#�4'$)7)-0'7'03�+)5%7)5(�$)�"'5*)+'�)$���9�<���()8'�*"%0#+)5�*)*"#2+%=�5%-'�+%0#�+'�."%(%2+)<�*3(3�$%<#+4%)+%"'+0'�,%0#-)8�5(")*'�3�.)+'2+)0�?'4%�3*)"',#��

Page 38: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�!�

��

��� ��,�

&:;

"<=>

&<7?"

<�&@"?

?7�A AB

A"CA

=? ><"?

?7�A

ABA"

CA &

:;"<=?

?7�A AB

A"CA

&:;

"<=>

�?�A"

� &:;"<=&

7?7�<>@&

@D�E

�D�"*�

�E

�D�"*�

�E

��D�"*��E

���

D�"�E*�� ��!�

���

D�"E*�� ��!�

���������

����������

���������

����������

���������

����������

!"#

!$#

!%#

!&#

!'#

!(#

!)#

!*#

!+#

!",#

!""#

!"$#

!"%#

��C6

�C�9

�C99

�C!�

!C�

1C�

�C6�

9C��

�2/23

�2/32

������

��C9

�C�9

�C99

�C!�

�9C�

�9C�

�C1�

�C��

2/78

2/6F

�G

�G

��C�

�C�9

�C99

�C!�

��C�

��C6

�C�!

�C��

2/F9

2/9F

�32

�32

��C6

�C�9

�C99

�C!�

��C6

��C9

�C�1

�C�6

2/HF

2/GH

�31

�31

6�C1

�C�9

�C99

�C!�

��C9

��C�

�C1�

�C��

3/77

3/68

1�32

�32

�6C6

�C�9

�C99

�C!�

�9C�

��C�

�C��

�C!!

1/13

1/31

1�31

�31

��C�

�C�9

�C99

�C!�

�6C�

��C�

�C��

�C!1

6/13

6/36

6�31

6�32I�31

-./��/01�0��2��32.4/5��

-.361676 86�

D�E'

&:

;"<=> &<7?

""?<&:&

����������������

D1E'

&:

;"<=??7�A

ABA"

CA�

�'��,1F�9��1F�

G����

(���"*�

D+E'

&:

;"<=>�

?�A"

�<&�>C&"C&���'D��F@

�*)EF(�+)

H��� ������H

��,�"*�

D/E'

&:

;"<=&7?

7 A:

"&<>@&���'��F@*�F(�+)

�*! ����#

����"*�

D)E'

;=;

7"&7?

� AI

"&& �

&�; &;J?"C?CK?

">&

��'���F�((*���1*0,�0

�������� ������

(�1�"*�

D5E'

;=;

7"&7?

� AI

"&& �

&�; &;L? "

C?CK?

">&

��'D���F�((*���1.,+�+/E*0,�0

�� ������������

(�1�"*�

D�(E'7?� AI

"&J?J&�"&& �&�; &;J?"C?CK?

">&

���'DD)E.��1�EF1((*1((

2������

%9(�� :�

$

D��E'7?� AI

"&J?J&�"&& �&�; &;L? "

C?CK?

">&

���'DD5E.(�/+EF1((*1((

�����������������

$9,�� :�

$

7?� AI"&

;=;7"

&& �&�; &&

<D!�

�E;

L AJ>M>DI1((E

J?J&�"&& �&�; &&

���

D!�

�E;

L AJ>M>DI1((E

?J&I &"&J?J&�"&

& �&�; &;L AJ>M>

DI1((E

/56 0/- /1� 86�;16 /4��56<2��3 6��- �312�4/86

�>7

L A

J>MA

Page 39: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�1�

���;0�����;�@�����0��E����:���������������:�0�-�

�)$� $%<#+4%)+%"'+0'� 8"#$%&'� .")7+#� .)+5("3.&%0#C� *)5#,+3� *'/+03� ("#,'� ),"'(%(%� +'� )*(#"#>#+0#�5+%0#8)<���"7)C�("#,'�3(7"$%(%�+'�.)0#<�5#�*)$"3203�)*(#"#>#+0'�5+%0#8)<�),0#.(�+'-'4%C�'�)+$'�%�+'$<)"5.3�7%5%+3�-).'&%0#�),0#.('�� '�(#<#-03�(%=�*)$'('.'C�*)("#,+)�0#�)$',"'(%�)$8)7'"'03>#�)*(#"#>#+0#�5+%0#8)<���� +'5('7.3� 0#� *"%<0#"� $%<#+4%)+%"'+0'� 8"#$%&'� .")7+#� .)+5("3.&%0#� 4'� *"%),'-+)� *)$"320#� �'-<'&%0#�A*)$"320#���)*(#"#>#+0'�5+%0#8)<C�+'$<)"5.#�7%5%+#�$)��99�<B�%�4'�*)$"320#��'8"#,'�%�).)-%&#�A*)$"320#���)*(#"#>#+0'�5+%0#8)<C�+'$<)"5.#�7%5%+#�$)�699�<B��&�������� � 4 ����

�('-+)�)*(#"#>#+0#E��&"%0#*�5�-#(7'<'� � K��99�. H<����7-'5(%('�(#/%+'� � K���9�. H<����/,3.'� � K9��9�. H<��� � � 8�K��69�. H<��

� �� �)"%5+)�*")<0#+0%7)�)*(#"#>#+0#E� .��K��99�. H<��� �")<0#+0%7)�)*(#"#>#+0#�A70#('"BE�U�K���9�. H<��� �")<0#+0%7)�)*(#"#>#+0#�A5+%0#8C�*"%),'-0#BE� 5��K9�69�. H<��� �")<0#+0%7)�)*(#"#>#+0#�A5+%0#8C��'8"#,BE� 5�K���6�. H<��� ���������������������������������������������������������� ��������!�����������������������#��� � � � � �� �'23+5.)�)*(#"#>#+0#E�� ���������

���'��,1�9��1N9��,1-(�+�'��,1-��19��1-���9��,1-(�+-(�1'1�1)�"H���

1�������=&>"���$?1� @"$,@):):&��

�"�� �� 1����!�9!

���6!�6 �

���

� �

������

� ��� ��"�"� �����!���!�9�

���6!�64'$)7)-0'7'

�� ����

����6����991��� !�&� �

��

� �

� ������� 96�96��������� ����� &&& 4'$)7)-0'7'�

��& G�*)7";%+'�'"<'(3"#���+)5'2'�A�8��K���6��&<�B�

�� ���9

����

�����6����991���

!�&� ��

� �

������� ���9���9���9�� ����� &&& 4'$)7)-0'7'��

��& ��*)7";%+'�'"<'(3"#���+)5'2'�A�8��K�9����&<�B�

Page 40: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�9�

� ������������������������������������������������0����������������!���������������������������#��� � � � � �� �'23+5.)�)*(#"#>#+0#E�� ���������

���'��,1�9��1�9��,1-(�+N'��,1-��19��1-���9��,1-(�+-,��1'/�0��"H���

1�������=%>(���$?1� @"$,@):):&�

�"�� �� ��!�!�9!������� �

���

� �

������

� ��� ��"�"� �����9�1�!�9�

�������4'$)7)-0'7'

�� 6���

����6����99��! !�&� ���

� �

� ������� 9��96���6����� ����� &&& 4'$)7)-0'7'�

��& G�*)7";%+'�'"<'(3"#���+)5'2'�A�8��K���6��&<�B�

�� ���9

����

�����6����99��!

!�&� ��

� �

������� �9�9���9���9�� ����� &&& 4'$)7)-0'7'��

��& G�*)7";%+'�'"<'(3"#���+)5'2'�A�8��K�9����&<�B���

Page 41: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

��

��� ��0�

&:;

"<=>

&<7?"

<�&@"?

?7�A

ABA"

CA &

:;"<=?

?7�A

ABA"

CA &

:;"<=>

�?�A"

� &:;"<=&

7?7�<>@&

@D�E

�D�"*�

�E

ND�"*�

�E

�D�"*�

�E

��D�"*��E

���

D�"�E*�� ��!�

���

D�"E*�� ��!�

���������

����������

���������

����������

���������

����������

!"#

!$#

!%#

!&#

!'#

!(#

!)#

!*#

!+#

!",#

!""#

!"$#

!"%#

!"&#

��C�

�C69

�C�9

9C69

6C6!

!C�

!C9

�C6�

9C�9

2/21

�2/29

������

��C!

�C69

�C�9

9C69

6C6!

�9C1

1C�

�C9�

�C��

2/7H

2/73

�G

�G

�6C�

�C69

�C�9

9C69

6C6!

��C�

1C�

�C��

�C��

2/F8

2/9F

�32

�32

�6C�

�C69

�C�9

9C69

6C6!

��C!

�9C�

�C66

�C�9

3/26

2/H7

�31

�31

66C1

�C69

�C�9

9C69

6C6!

��C6

��C�

�C9�

�C�9

3/81

3/77

1�32

�32

��C6

�C69

�C�9

9C69

6C6!

�9C9

��C�

�C�1

�C!6

1/3F

1/2H

1�31

�31

��C�

�C69

�C�9

9C69

6C6!

��C9

��C9

�C�1

�C1�

6/1F

6/3G

6�31

6�32I�31

-./��/01�0��2��32.4/5��

-.361676 86�

D�E'

&:

;"<=> &<7?

""?<&:&

����������������

D+E'

&:

;"<=??7�A

ABA"

CA�

�'��,1F�9��1FN9��,1F(�+F�

!��� �� �����

��(�"*�

D/E'

&:

;"<=>�

?�A"

�<&�>C&"C&���'D�

�F@

�*)EF(�+)

H��� ������H

��,�"*�

D)E'

&:

;"<=&7?

7 A:

"&<>@&���'��F@*�F(�+)

G����

����"*�

D5E'

;=;7"

&7?

� AI

"&& �

&�; &

;J?"C?CK?

">&

��'���F�((*���1*0,�0

2������

$9'�� :�

$

D�(E'

;=;7"

&7?

� AI

"&& �

&�; &

;L? "

C?CK?

">&

��'D���F�((*���1.,+�+/E*0,�0

.��������������������!����#�

"9$�� :�

$

D��E'

7?� AI

"&J?J&�"&&

�&�; &

;J?"C?CK?

">&

���'DD)E.��1�EF1((*1((

.��������������������!������#�

,9'�� :�

$

D��E'

7?� AI

"&J?J&�"&&

�&�; &

;L? "

C?CK?

">&

���'DD5E.(�/+EF1((*1((

����������������������������

$9,�� :�

$

/56 0/- /1� 86�;16 /4���1-A 6��- �312�4/86�!.- 12B86� �-.361676 8��� /86;-59� � 5-1����A/�/ �� -�$,,��#

�>7

L AJ>MA

7?� AI"&;=;7"

&& �&�; &&

<D!��E;

L AJ>M>DI1((E

J?J&�"&&

�&�; &&

���

D!�

�E;

L AJ>M>DI1((E

?J&I &

"&J?J&�"&

& �&�; &;L AJ>M>

DI1((E

7 ?�CA"C>�?

?7�A

ABA"

CA

�C5�4/8�

Page 42: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

��

��� ��1�

&:;

"<=>

&<7?"

<�&@"?

?7�A

ABA"

CA &

:;"<=?

?7�A

ABA"

CA &

:;"<=>

�?�A"

� &:;"<=&

7?7�<>@&

@D�E

�D�"*�

�E

ND�"*�

�E

�D�"*�

�E

��D�"*��E

���

D�"�E*�� ��!�

���

D�"E*�� ��!�

���������

����������

���������

����������

���������

����������

!"#

!$#

!%#

!&#

!'#

!(#

!)#

!*#

!+#

!",#

!""#

!"$#

!"%#

!"&#

��C�

�C69

�C�9

�C96

�C��

!C�

1C�

�C6�

9C��

�2/23

�2/32

������

��C�

�C69

�C�9

�C96

�C��

�9C�

�9C�

�C16

�C��

2/76

2/68

�G

�G

��C�

�C69

�C�9

�C96

�C��

��C�

��C�

�C�6

�C��

2/F6

2/98

�32

�32

��C�

�C69

�C�9

�C96

�C��

��C1

��C1

�C6�

�C��

3/28

2/H9

�31

�31

66C�

�C69

�C�9

�C96

�C��

��C�

��C1

�C9�

�C�!

3/82

3/71

1�32

�32

�6C�

�C69

�C�9

�C96

�C��

�9C6

��C�

�C�!

�C1�

1/19

1/3F

1�31

�31

��C6

�C69

�C�9

�C96

�C��

��C�

��C�

�C1�

�C9�

6/6H

6/63

6�31

6�32I�31

-./��/01�0��2��32.4/5��

-.361676 86�

D�E'

&:

;"<=> &<7?

""?<&:&

����������������

D+E'

&:

;"<=??7�A

ABA"

CA�

�'��,1F�9��1F�9��,1F(�+FN

!��� �� �����

��(�"*�

D/E'

&:

;"<=>�

?�A"

�<&�>C&"C&���'D�

�F@

�*)EF(�+)

H��� ������H

��,�"*�

D)E'

&:

;"<=&7?

7 A:

"&<>@&���'��F@*�F(�+)

G����

����"*�

D5E'

;=;7"

&7?

� AI

"&& �

&�; &

;J?"C?CK?

">&

��'���F�((*���1*0,�0

2������

$9'�� :�

$

D�(E'

;=;7"

&7?

� AI

"&& �

&�; &

;L? "

C?CK?

">&

��'D���F�((*���1.,+�+/E*0,�0

.��������������������!����#�

"9$�� :�

$

D��E'

7?� AI

"&J?J&�"&&

�&�; &

;J?"C?CK?

">&

���'DD)E.��1�EF1((*1((

.��������������������!������#�

$9,'�� :�

$

D��E'

7?� AI

"&J?J&�"&&

�&�; &

;L? "

C?CK?

">&

���'DD5E.(�/+EF1((*1((

����������������������������

$9,�� :�

$

/56 0/- /1� 86�;16 /4���1-A 6��- �312�4/86�!.- 12B86���-.361676 8��� /86;-59� � 5-1����A/�/ �� -�',,��#

�>7

L AJ>MA

7 ?�CA"C>�?

?7�A

ABA"

CA

7?� AI"&;=;7"

&& �&�; &&

<D!��E;

L AJ>M>DI1((E

J?J&�"&&

�&�; &&

���

D!�

�E;

L AJ>M>DI1((E

?J&I &

"&J?J&�"&

& �&�; &;L AJ>M>

DI1((E

0�;16D�/�-�-C/4�

Page 43: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

�������������������������)$�$%<#+4%)+%"'+0'�.)+4)-'�5(7'"%�5#�<%0#+03�3()-%.)�;()�0#�(-'2+%�*)0'5�$)-0#�8$0#�%<'�7%;#�,#()+'�

%� 7%;#� '"<'(3"#� �� � +)5'2'�� �'/+03� ("#,'� *)57#(%(%� 8)"+0#<� A7-'2+)<B� *)0'53� %� +0#8)7)<� 5%$"#+03� 3�3+3("';+0)5(�.)+5("3.&%0#���%<%(�4'�"'5*)+�.)+4)-#�38-'7+)<�>#�,%(%�*")8%,-0%7)5(�+0#+)8�."'0'��

��

7���� ���� ������������� ��! ��� �������

��� �

��"(#/����1��=#<'�)*(#"#>#+0'��

�'1�1��'��0��',�+(�"*����'��((�"*����'0�((�"*���

���.)<,%+'&%0'�)*(#"#>#+0'E�

��� H!���999��6���9���6��6���6�� ��"���� ��������� �

�� H!����9���6���6�� ��"��� ����� �

�"��� ���� 9��9

�9

��� �

��

�"��� � G�� �����

��� �

��

����.)<,%+'&%0'�)*(#"#>#+0'E��

� H!����9���6���6�� ��"��� ����� ��

�� H!���99��6���9���6��6���6�� ��"���� �������� �

�"��� ���� �����

�9

��� �

��

�"��� � G�� 6��1

��� �

��

�����.)<,%+'&%0'�)*(#"#>#+0'E�

��� H!���999��6���9���6��6���6�� ��"���� ��������� �

��� H!���99��6���9���6��6���6�� ��"���� �������� �

�"��� ���� �����

�9

��� �

��

�"��� � G�� �����

��� �

��

�� 0��������0��&&&����;?��:�0����������0���

Page 44: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

����.3*+'�*)("#,+'�'"<'(3"'�3�*)-03E�

�1!������6���

�99����� !�&��� ���

� �

� ������ ��C ����6���1!�� !�&&& ���� ��� � )$',"'+)��8�9�

�.3*+'�*)("#,+'�'"<'(3"'�+'�-#/'03E�

�1�������6���

�99����� !�& G�� ���

� �

� ������ ��C �������91��� !�&&& � G�� G��� )$',"'+)��8�9L�8���

Page 45: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�6�

���������������������

�(")*+%�,-).�P()+8�3�?'4%�3*)"',#�<)"'�4'$)7)-0%(%�+)5%7)5(�4'�57'�)*(#"#>#+0'�.)0'�5#�<)83�0'7%(%���%(+'� 0#� "'4-%.'� 3� ?3+.&%)+%"'+03� 5(")*+)8� ,-).'� %<'� -%� 3� ("#+3(.3� )*(#"#>#+0'� ,%0#-%� 5(")*� *)5('7-0#+#�5-)0#7#C�,%-)�#5("%='�%4"'7+)C�,%-)�*-%7'03>#8�*)$'���'.-#C�0#�-%�)*(#"#>#+0#�8)"+0%=�$%0#-)7'�<)83>#�%4"'7+)�+'�,-).�%-%�*)5"#$+)�*"#.)�5-)0#7'�*)$'���"%�%4"'7+)<�)*(#"#>#+03C�$'.-#�,#4�5-)0#7'C�0'7-0'�5#�� � 7-'5(%('�(#/%+'�,-).'�8�K�9���H���6K9�����. H<S�� � .)+&#+("%"'+'�5%-'�RK�N�. ��-).�0#�+'�)5-)+&%<'�3.-0#;(#+�3�8"#$%&#C�5()8'�0#�4,")0�5-)<+%=�<)<#+'('�+'�"3,3�%�5"#$%+%�"'5*)+'�0#$+'.� ��'(�0(-(���-���-(��1*+9(�0(-(��1-(��1-(��1*+'(�(((+�1�"�

)$�()8'�'*5)",%"'�7-'5(%('�(#/%+'C��

� � �"���� 991��9!

61�9����9 �

��

� �

*"#)5('0#�4'�.)+&#+("%"'+3�5%-3�� � �"���� ����� �96�9991��9��6�9 ����� �;()�)$8)7'"'�8"'+%2+)0�5%-%�)$�

� � �"

�� ��� �9��

61�9��96�9��

��

�� �

)$+)5+)�$)*3;(#+)0��� � RK���H���K��6��. � � %-%�A��6�N�H9�61BK�����. H<��

�"%� *)5"#$)<� )*(#"#>#+03C� $'.-#� 5'� 5-)0#7%<'C� 0'7-0'� 5#� 7-'5(%('� (#/%+'� ,-).'� %� (#/%+'� 5-)0#7'� .')�"'5*)$%0#-0#+)�)*(#"#>#+0#�� '.)+�)$,%0'+0'�<)<#+'('�7-'5(%(#�(#/%+#�*"#)5('0#�4'�)5('-#�5-)0#7#�� � �"���� �96�9� �;()�)$8)7'"'�"'5*)$%0#-0#+)<�)*(#"#>#+03�)$�

� � ��� H1�

61�9�1���SH1���

61�9!�96�9!

��"����"

�� ��� �

��

��

�� �

�"%(#"%0�+)5%7)5(%�)2%()�>#�,%(%�)$"#4�,-).'�+#*)5"#$+)�34�8"#$%&3����"'+%2+'�+)5%7)5(�+'�(#<#-03�"#43-('('�%5*%(%7'+0'�%4+)5%� 6�'(��0-(���-(��1'(�((/��";()�)$8)7'"'�8"'+%2+)<�"'5*)$%0#-0#+)<�)*(#"#>#+03�)$��

� ��

�61�9��

�6� �0�0�"*�O

)$+)5+)�$)*3;(#+)<�)*(#"#>#+03�)$�� � JK����H���K����6�. H<S� %-%�A����6N�H�61BK1����. H<���

�'.-03230#�5#�$'�>#�,-).�4'$)7)-0%(%� 57%<�*)5"#$+)<�+'+#5#+%<�)*(#"#>#+0%<'�.')� %�+#*)5"#$+%<�"'5*)$%0#-0#+)8�.'"'.(#"'���#$%+3�*)4)"+)5(�("#,'�*)57#(%(%�%4"'7+%<�.)+&#+("%"'+%<�5%-'<'�%4+)5'�7#>#8�)$��C6��. �*)�,-).3�� �5*)$�)7'.7%=�)*(#"#>#+0'� ("#,'�*)5('7%(%�*)<#('2C�+'�*"%<0#"�$'5.3�'.)�5#�"'$%�)� ?'4%�<)+('/#���"-)�<'-'�%5.)"%5(%7)5(�+)5%7)5(%�,-).)7'�7'/+'�0#�%�4,)8�%4,0#8'7'+0'�3(0#&'0'�*34'+0'�.)0'�,%�5#�<)8-'�*)0'7%(%�.)$�*")50#2+)�%5.)"%;(#+#�+)5%7)5(%�-'.),#()+5.%=�,-).)7'���2����������������������������������������������������������������>�

�%$)7%�.)0%�*"#-'4#�*"#.)�*)*"#2+)8�"#,"'�%-%�,-).'�.)0%�0#�34�*)*"#2+)�"#,")C�(")5("'+)�53�)5-)+0#+%C�%�+#�*"#$5('7-0'03�4'*"'7)�.)+&#("%"'+)�)*(#"#>#+0#�+'�,-).)7#���)�<)83�*"#$5('7-0'(%�5'<)�4%$)7%�$3-0%+#�<'+0#� )$� A�G�BN9��6K��9�<�� �"#<'� *"#(=)$+)0� '+'-%4%� $)47)-0#+'� (#/%+'� ()8'� 4%$'� .'$'� 0#� *)5('7-0#+� +'�+'0+#*)7)-0+%0#<�<0#5(3�%4+)5%-'�,%�� � 8K��6�N�K�9��!�. H<S�;()� )$8)7'"'� ,#()+5.)<� 4%$3� $#,-0%+#� �9� &<� %� 7%5%+#� ����<�� �'.-03230#� 5#� $'� >#� ,-).)7%� %� ,#4� 3(0#&'0'�<#D35),+)8�("#+0'�3�5-03,+%&'<'�*"#34#(%�)*(#"#>#+0#�8)()7)�57%=�*"#8"'$+%=�4%$)7'���)0'7%�-%�5#�%*'.�5-32'0�*"#.)"'2#+0'�+)5%7)5(%C�0#$+)5('7+)�5#�3�5(")*�3,'&%�-).'-+)�*)*"#2+)�"#,")���"'+%2+'� +)5%7)5(� 8"#$+)8� ,%0#-)8� 5(")*'� 4'� *)0#$%+#� 7"5(#� 8"#$%&'� %� "'5*)+'� *"%.'4'+'� 0#� +'"#$+%<�$%0'8"'<)<��

Page 46: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

6�7�7��(�0�����������@��A������@�����;���������0���

�*(#"#>#+0#�,%0#-)8�5(")*'�3�+0#8)7)0� "'7+%+%�+'5('0#�.)$�7)$)"'7+%=�%�$%0#-)<�.)5%=�.)+5("3.&%0'�4,)8�=)"%4)+('-+%=�)*(#"#>#+0'�+'�8"'D#7%+3�*)*3(�5%-'�*)("#5'�%�70#("'C�#.5*-)4%0'�%�*)8)+5.%=�5(")0#7'�$'.-#�38-'7+)<�)$�."'(.)("'0+%=�)*(#"#>#+0'���)$�.)5%=�.)+5("3.&%0'�$)�)*(#"#>%7'+0'�3�"'7+%+%�$)-'4%�%�)$�5('-+%=�%� /%7%=� (#"#('� 4,)8� 5'<)8� *)-)/'0'� .)+5("3.&%0#��#D3� +',")0'+%<� )*(#"#>#+0%<'� +'05+'/+%0#� 0#� *)("#5+)�)*(#"#>#+0#�.)$�.)0#8'� "'4%+3�)*(#"#>#+0'�<)"'<)�*"#(*)5('7%(%� ('.)�7%5).)�$'�$)-'4%�$)�*-'5(%?%.'&%05.%=�#?#.'('C�$'.-#�$)�83,%(.'�#+#"8%0#�4,)8�$3.(%-+)5(%�.)+5("3&%0#�+'�,%-)�.)0'�$0#-)7'+0'�����6�7�8��!�������?�0���E�������������0�0��������� �"#<'� �� � �� �11�G�G�E�99�C� "#,"'5(%� 5(")*)7%� 5� %5*3+)<� A,#4� (-'2+#� *-)2#B� <)83� 5#�*")"'23+'7'(%�.')�*)+#�*-)2#�'.)�.)+(%+3%"'+'�'"<'(3"'�*)*"#2+%=�"#,'"'�*")-'4%�.")4�8"#$%&#��'.5%<'-+'�3$'-0#+)5(�*)*"#2+%=�"#,'"'�0#�)$"#D#+'�3�)7%5+)5(%�)�)5+)<�"'4<'.3�%�$3-0%+%�8"#$%&'�(#�$#,-0%+%�*-)2#����*"'7%-3� 5#� *)*"#2<'� "#,"'� *)5('7-0'03� +'� "'4<'.3��99G�69�&<C�)7%5+)�)�*)("#5+)0� 4)+%C� '�3�*)5#,+%<�370#(%<'� 7%5).#� 5#%4<%2.#� )(*)"+)5(%� %-%� %4� $"38%=� "'4-)8'� .)0#� 34").303� =)"%4)+('-+#� 5%-#C� 5<'+030#� 5#�3$'-0#+)5(�*)*"#2+%=�"#,'"'�$)�8"'+%2+%=��6�&<C�'�'"<'(3"'�5#�<)/#�*)7#>'(%�$)�.)+'2+%=��8���*)�"#,"3���6�7�9��4����;�?�������������:�0��?�0�����������

�")8%,%�.)+5("3.&%0#�,%0#-%�5(")*�<)83�5#�*")<'("'(%�3E�A�B�370#(%<'�%$#'-+%=�"3,+%=�370#('�3�.)0%<'�53�8"#$#�,%0#-)8�5(")*'� %$#-'+%<�48-),)7%<'�*"%27";>#+#�+'�<0#5(%<'�)5-'+0'+0'� %� A�B�3�5(7'"+%<�370#(%<'�8$0#�5#�4,)8�*)5()0'+0'��� �+)5'2'�%�+0%=)7)8�*)7#4%7'+0'�5�7%0#+&%<'�3*"'7)�;%*.#��� �+)5'2'�3*%+03�3�7%0#+&#���#43-('(%�<0#"#+0'�+'�%47#$#+%<�8"'$+0'<'�*).'4303�$0#-)<%2+)�3*%+0'+0#�8"#$%&'�,%0#-)8�5(")*'�3�7%0#+&#�8"'D#7%+#���7)�3*%+0'+0#�*).'430#�+#;()�7#>3�+)5%7)5(�)$�*")"'23+5.#�;()�5#�<)/#�%�4'+#<'"%(%�0#"�0#�+'�5("'+%�5%83"+)5(%��#D3(%<C�()�4+'2'0+)�3<'+030#�*")8%,#�+'�"'4%+%�"'$+)8�)*(#"#>#+0'C�8)()7)�4'��6I���70#(%�$0#-)<%2+)8�3*%+0'+0'�)5(7'"303�5#�'.)�'"<'(3"'�8"#$%&#�%<'�5'237'+�*)5-0#$+0%�8)"+0%�%�$)+0%�27)"C�4'(%<�'.)�5#�3�7%0#+'&�37-'2%�+'0<'+0#��9�&<C�4'(%<�'.)�.")4�*)5-0#$+0'�).+'�'"<'(3"+)8�.)5(3"'�8"#$%&#�*")-'4%�,'"#<�0#$+'�;%*.'���9����(#�'.)�7%0#+'&�%�4%$)7%�+'$�+0%<�%<'03�(#/%+3�7#>3�)$��H��(#/%+#�,%0#-)8�5(")*'�%-%�0#�7%0#+'&�'"<'(3")<�35%$"#+�3�4%$)7#�%-%�+)5'2#�%5*)$�+0#8'��

Page 47: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

���

������������������������;�?�������E����:�-��)<#+(�%+#"&%0#�=)<)8#+)8�,#()+5.)8�*"#50#.'�A357)0#+���*"#50#.�9�96N9��6�&<BE�

�6��

��

�96!���9��999���9��

�6�996�9��

�&%�#> ��������

����� �

�)<#+(�%+#"&%0#�'"<'(3"#�$)+0#�4)+#�A�8�BE�

����

� �91�������6�9

�99��9�

��#&> ���

������

��������� �� �

�)<#+(�%+#"&%0#�'"<'(3"#�8)"+0#�4)+#�A�8�BE�

����

� �9�6������6�9

�99��9�

��#&> ���

������

��������� �� �

��1�99

���L7�L7�

AA�

P� �

�.3*+%�<)<#+(�%+#"&%0#�,#()+5.)8�*"#50#.'�%�)5+)7+#�'"<'(3"#E�>'>�9>��9>��',�,�-�(.1�0��)$'(+%�<)<#+(�%+#"&%0#�A35-%0#$�$)$'(+#�'"<'(3"#�3�$)+0)0�%�8)"+0)0�4)+%�8"#$%&#BE�

�BA �

������� �&&> ������� � G�)7%5%�)�(%*3�8"#$%&#�

��.3*+%�<)<#+(�%+#"&%0#E��>�'>�9>��9>��9>�Q�)7%5%�)�(%*3�8"#$%&#���")8%,�35-%0#$�5('-+)8�)*(#"#>#+0'�8E�

�� >

$�

���9699999

�!�6�!�9

�")8%,�35-%0#$�*")<0#+0%7)8�)*(#"#>#+0'�9���JE�

�� >

$�

��

��9699999

�!���96�!�9

��9 �

��")%47)$+)�+'$7%;#+0#E�

�999�

�!9�!96�9�

� ����

���

����

���

���� # �

�.3*+%�*")8%,E�

��#$$$ �� 6C!��9 � ��� ���)*3;(#+%�*")8%,E�

$���'*�1('

�"#8-#$�*")8%,'�8"#$%&'�*)$�"'23+5.%<�)*(#"#>#+0#<�)7%5+)�)�+0%=)7)0�$3-0%+%�$'(�0#�(',#-'"+)E��

Page 48: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�!�

��

��� ��+�

C/

����

����

/ �/ �

E ���

��@E �

E ,>)F

EE ���

A<B

�A<� B

A&<� B

A&<� B

A <� B

A<� B

A<<B

A<<B

A<<B

A<<B

A<<B

A<<B

!"#

!$#

!%#

!&#

!'#

!(#

!)#

!*#

!+#

!",#

!""#

!"$#

!"%#

3�C6

�C��G96

9C99

9C99

9C99L99

6/61)�28

�C�

!C6

G�C!

�C!

�3/H

37/2

1�C9

�C��G96

9C69

9C69

�C6�G9�

6/8F)�28

�C6

��C�

G�C�

�C1

�2/F

39/2

6�C�

�C��G96

9C69

9C�1

�C�6G9�

6/97)�28

1C!

��C!

G�C9

�C!

2/G

3F/1

7�C6

�C��G96

9C�1

�C��

�C!�G9�

6/G2)�28

��C�

��C�

G�C!

�C�

3/9

3G/2

8�C1

�C��G96

�C�1

�C6�

�C��G9�

7/27)�28

��C1

��C�

G�C!

6C!

7/2

3H/9

96C6

�C��G96

�C1�

�C��

�C96G96

7/6F)�28

��C1

��C9

9C1

!C6

H/7

11/2

F�C�

�C��G96

�C�1

�C�1

�C��G96

8/28)�28

�9C�

��C�

�C1

��C1

38/G

17/G

-./��/01�0��2��32.4/5��

D�E'

&:;"<=> &<7?

""?<&:&

D,E'

�?�A"

�>"A

M>CAQ?�?LA"

?LIA�?"<=?L7 A

<CA=

&>?

<"?�"

A&

�&�; A

D0E'

7?� R>"&J?J&�"A&

�&�; A

;L? "

C?CK?

">

D1E'

7?� R>"&J?J&�"A&

�&�; A

;J?"C?CK?

">

D+E'

J?J&�">�

?�A"

�>"A

M>CA;<@>CAJ

J?J&�"A&

�&�; AL? "

CA>J?"CAK?"A

D/E'

;=;7"

>�?�A"

�>"A

M>CA

D)E'

7 ?L>I;<@>CAJ

<�&@"

?L?7�A

ABA"

C&D5E'

7 ?>K�?

J"?"&J

�>RA"CA

D��E'

7 ?L>I;<@>CAJ

7?= A

�"?L?7�A

ABA"

C&D��E'

;=;7"

>7 ?

L>I

D�,E'

J?7;

R�A"

>7 ?

L>ID@*�1(E

3/.�

;16 /46

!"#�$"*�4)J"$ (&*#"��&��$)4&%��$)4&%� )K�!�#)�!"#��$�!%&')�EL6/9��#B;

1 M�CL1/2��#B;

1

Page 49: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

�1�

��

��� ��/�

C/

����

����

/ �/ �

E ���

��@E �

E ,>)F

EE ���

A<B

�A<� B

A&<� B

A&<� B

A <� B

A<� B

A<<B

A<<B

A<<B

A<<B

A<<B

A<<B

!"#

!$#

!%#

!&#

!'#

!(#

!)#

!*#

!+#

!",#

!""#

!"$#

!"%#

3�C�

�C��G96

9C99

9C99

9C99L99

6/61)�28

�C!

��C�

G6C�

�C�

�6/1

39/G

1�C!

�C��G96

9C69

9C69

�C6�G9�

6/8F)�28

�9C!

��C9

G6C�

�C�

�3/9

3H/1

66C�

�C��G96

9C69

9C�1

�C�6G9�

6/97)�28

��C6

�!C�

G�C�

�C6

�2/3

12/7

76C�

�C��G96

9C�1

�C��

�C!�G9�

6/G2)�28

��C�

�9C�

G�C9

6C6

3/7

13/9

86C1

�C��G96

�C�1

�C6�

�C��G9�

7/27)�28

��C!

��C�

G�C�

�C�

7/H

16/9

9�C6

�C��G96

�C1�

�C��

�C96G96

7/6F)�28

�1C�

�1C�

9C�

�9C9

32/1

19/2

F�C�

�C��G96

�C�1

�C�1

�C��G96

8/28)�28

��C�

�!C9

6C9

��C6

3H/8

1H/9

-./��/01�0��2��32.4/5��

D�E'

&:;"<=> &<7?

""?<&:&

D,E'

�?�A"

�>"A

M>CAQ?�?LA"

?LIA�?"<=?L7 A

<CA=

&>?

<"?�"

A&

�&�; A

D0E'

7?� R>"&J?J&�"A&

�&�; A

;L? "

C?CK?

">

D1E'

7?� R>"&J?J&�"A&

�&�; A

;J?"C?CK?

">

D+E'

J?J&�">�

?�A"

�>"A

M>CA;<@>CAJ

J?J&�"A&

�&�; AL? "

CA>J?"CAK?"A

D/E'

;=;7"

>�?�A"

�>"A

M>CA

D)E'

7 ?L>I;<@>CAJ

<�&@"

?L?7�A

ABA"

C&D5E'

7 ?>K�?

J"?"&J

�>RA"CA

D��E'

7 ?L>I;<@>CAJ

7?= A

�"?L?7�A

ABA"

C&D��E'

;=;7"

>7 ?

L>I

D�,E'

J?7;

R�A"

>7 ?

L>ID@*�1(E

!"#�$"*�4)J"$ (&*#"��&��$)4&%��$)4&%�!$" #)�!"#��$�!%&')�EL1/8��#B;

1 M��L2/8��#B;

1 MNL3/1��#B;

1

3/.�

;16 /46

Page 50: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

69�

��

��� ��)�

C/

����

����

/ �/ �

E ���

��@E �

E ,>)F

EE ���

A<B

�A<� B

A&<� B

A&<� B

A <� B

A<� B

A<<B

A<<B

A<<B

A<<B

A<<B

A<<B

!"#

!$#

!%#

!&#

!'#

!(#

!)#

!*#

!+#

!",#

!""#

!"$#

!"%#

3�C�

�C��G96

9C99

9C99

9C99L99

6/61)�28

�C�

�C�

G6C9

�C6

�6/8

36/1

1�C�

�C��G96

9C69

9C69

�C6�G9�

6/8F)�28

�C!

1C6

G6C�

�C�

�6/8

37/G

6�C9

�C��G96

9C69

9C�1

�C�6G9�

6/97)�28

6C�

��C�

G�C9

�C1

�6/3

39/2

7�C�

�C��G96

9C�1

�C��

�C!�G9�

6/G2)�28

6C1

��C�

G�C�

�C�

�1/H

39/G

8�C�

�C��G96

�C�1

�C6�

�C��G9�

7/27)�28

!C9

��C�

G�C�

�C�

�1/2

3G/7

96C�

�C��G96

�C1�

�C��

�C96G96

7/6F)�28

��C�

�!C�

G�C!

�C�

�2/7

12/7

F6C!

�C��G96

�C�1

�C�1

�C��G96

8/28)�28

��C�

��C�

G�C�

1C�

1/1

16/1

-./��/01�0��2��32.4/5��

D�E'

&:;"<=> &<7?

""?<&:&

D,E'

�?�A"

�>"A

M>CAQ?�?LA"

?LIA�?"<=?L7 A

<CA=

&>?

<"?�"

A&

�&�; A

D0E'

7?� R>"&J?J&�"A&

�&�; A

;L? "

C?CK?

">

D1E'

7?� R>"&J?J&�"A&

�&�; A

;J?"C?CK?

">

D+E'

J?J&�">�

?�A"

�>"A

M>CA;<@>CAJ

J?J&�"A&

�&�; AL? "

CA>J?"CAK?"A

D/E'

;=;7"

>�?�A"

�>"A

M>CA

D)E'

7 ?L>I;<@>CAJ

<�&@"

?L?7�A

ABA"

C&D5E'

7 ?>K�?

J"?"&J

�>RA"CA

D��E'

7 ?L>I;<@>CAJ

7?= A

�"?L?7�A

ABA"

C&D��E'

;=;7"

>7 ?

L>I

D�,E'

J?7;

R�A"

>7 ?

L>ID@*�1(E

!"#�$"*�4)J"$ (&*#"��&��$)4&%��$)4&%�!$" #)�!"#��$�!%&')�EL1/8��#B;

1 M��L1/28��#B;

1 MNL3/1��#B;

1

3/.�

;16 /46

Page 51: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

6��

6�7�F����������������������;��

A�B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�BE�����*>#�)$"#$,#�A�B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�BE�������"'D#7+%�*")%47)$%�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A�B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�BE������")0#.(%"'+0#�,#()+5.%=�.)+5("3.&%0'�A�B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�BE��"%-)8�����#()+�A6B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�BE��"%-)8�����"#$8)()7-0#+%�,#()+5.%�#-#<#+(%�A�B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�BE��"%-)8�����")0#.(%"'+0#�,#()+5.%=�.)+5("3.&%0'�3�5.-'$3�5'��"7'(5.%<� )"<'<'�A�B� �'.)+�)�8"'D#7+%<�*")%47)$%<'�A � ��!�H9!BG�����*>#�)$"#$,#�A!B� �'.)+�)�8"'D#7+%<�*")%47)$%<'�A � ��!�H9!BG�������&0#+0%7'+0#�53.-'$+)5(%�A1B� �� � ���11�G��A3").)$��BE��5+)7#�*")0#.(%"'+0'�%�$0#-)7'+0'�+'�.)+5("3.&%0#G���$%)E��5+)7#�*")0#.(%"'+0'�A�9B� �� � ���11�G��A3").)$��BE��5+)7#�*")0#.(%"'+0'�%�$0#-)7'+0'�+'�.)+5("3.&%0#G���$%)E��0#-)7'+0'�+'�.)+5("3.&%0#�A��B� �� � ���11�G�G�E�99��A3").)$��BE��")0#.(%"'+0#�,#()+5.%=�.)+5("3.&%0'G�G���$%)E��*>'�*"'7%-'�%�*"'7%-'�4'�48"'$#�A��B� �� � ���11�G�G�E�99��A3").)$��BE��")0#.(%"'+0#�,#()+5.%=�.)+5("3.&%0'G�G���$%)E��*>'�*"'7%-'�Q��"#$8)()7-0#+%�,#()+5.%�#-#<#+(%�%�.)+5("3.&%0#�A��B� �� � ���11�G�G�E�996�A3").)$�!BE��")0#.(%"'+0#�.)+5("3.&%0'�)(*)"+%=�+'�*)("#5G�G���$%)E��*>'�*"'7%-'�Q��)("#5+'�$0#-)7'+0'�%�)*>%�4'=(0#7%�4'�.)+5("3.&%0#�A��B� �� � ���11�G�G�E�996�A3").)$�!BE��")0#.(%"'+0#�.)+5("3.&%0'�)(*)"+%=�+'�*)("#5G�G���$%)E��*>'�*"'7%-'�Q��*>'�*"'7%-'�4'�48"'$#�A�6B� �� � ���11�G�G�E�996�A3").)$�!BE��")0#.(%"'+0#�.)+5("3.&%0'�)(*)"+%=�+'�*)("#5G�G���$%)E��*>'�*"'7%-'�Q��)5#,+'�*"'7%-'�4'�"'4+'�8"'$%7'�%�#-#<#+(#�A��B� �� � ����G�E�99�E��*#&%?%.'&%0'�4'�4%$+#�#-#<#+(#�G��$%)E��%$+%�#-#<#+(%�)$�*)"'5()8�,#()+'�A��B� �� � ����G�H��E�996E��*#&%?%.'&%0'�4'�4%$+#�#-#<#+(#�G��$%)E��%$+%�#-#<#+(%�)$�*)"'5()8�,#()+'�A�!B� �� � �11!G�E�99�E��*#&%?%.'&%0'�<)"('�4'�4%D#�G��$%)E�)"(�4'�4%D#��

Page 52: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

6��

7��&, "K)#')�!"#��$�!%&')�(&')*&���$"���

7�3��$&') ",�&��"4&,#')��$)4&%�&���$"�#&D�(*"!" ��

�4"'$3�8"#$%&'�*"'.(%2+)�0#�)"8'+%4%"'(%�+'�5'<)<#�8"'$%-%;(3��2%<�*)7";%+'�.)0'�5#�*"#."%7'�,%0#-%<�5(")*)<�*"#-'4%��999�<�C�)7'.'7�+'2%+�*"%47)$+0#�*)5('0#�"'&%)+'-'+C�0#"�53�.'-3*%�4'�*")%47)$+03�8"#$%&'�%�-#/'0+%&'�*"#+)5%7%���"#*)"32'�5#�8"#$%&#�*"#7)4%(%�%�*)$%4'(%�+'�8"'D#7%+3�.)$�.)0%=�0#�,#()+�*)0'5+%&#�5('"�,'"#<� �!� $'+'�� �� ()<� 5-32'03� +#<'� *)5#,+%=� )8"'+%2#+0'� 3� *"%0#7)43� %� *)$%4'+03C� +)� 34� 370#(� $'� 5#�)*#"'&%0#�%47)$#�('.)�$'�+#<'�.-%4'+0'�,#()+'�8"#$%&#�*)�("7$%<�*)7";%+'<'���4"'4%()�570#/#�8"#$%&#�5('"#�0#$'+�$)�5#$'<�$'+'�<)"'03�5#�3()7'"'(%�3�.'<%)+#�%�*)$%4'(%�<%+%�$%4'-%&'<'�('.)�$'�+#<'�$)$%"'�,#()+'�5'�<#('-+%<�$%0#-)7%<'�.'<%)+'�%�$%4'-%&'�%�5.#-'���"%0#7)4�5#�)$7%0'�('.)�$'�5#�*"7%� "#$� 8"#$%&'� *)5('7-0'� +'� $"7#+#� *)$<#('2#C� *)()<� +'� *"7%� "#$� 8"#$%&'� $"7#+%� *)$<#('2%� %� )*#(� "#$�8"#$%&'��

�(")*+%�,-).)7%� 5#�*"#7)4#�3�*'-#(+)<�*'.%"'+03�;()�,-%/#�$)�5'<)8�8"'$%-%;('�� %0#�*"#*)"32-0%7)�)(7'"'(%� *)."%7.3� *'-#('� 57#� $)� ("#+3(.'� 3*)"',#� ,-).)7'���.)�*"%-%.#�$)*3;('03�+'0,)-0#� 0#� 2%('7#�*'-#(#�*)$%>%� '3()$%4'-%&)<� %-%� 8"'$%-%;+)<� $%4'-%&)<C� ;()� ,-%/#� <0#5(3� .)+5("3.&%0#� .)03� 5#� %47)$%�� �'$� 53� 3�3*)"',%� <'-#� #-#.("%2+#� $%4'-%&#� *)("#,+)� 0#� ?)"<%"'(%� .)"*3� 3� .)03� *"%.-'$+)� 5('0#� ,'"#<� �G!� 5(")*+%=�,-).)7'���

�'$�5#�"',%�8"'$%-%;+'�$%4'-%&'�"'&%)+'-+)�0#�$)+)5%(%�8"#$%&#�$%4'-%&)<�+'�<0#5()�*)5('7-0'+0'�%�()�*)� 0#$+3� %-%�7%;#�8"#$%&'���<0#;+%<�*)$3*%"'+0#<�3�53=)�*)5('7-0#+%=�,-).)7'�,3$3>#8�,%0#-)8�5(")*'�+'�)$"#D#+)<�<0#5(3C�<)/#�5#�?)"<%"'(%�<0#5()�+'�.)0#�5#�*)5('7-0'�*'-#('C�'�%4�+0#�5#�$'-0#�0#$+)5('7+)�*3+#�5(")*+%�,-).)7%���"%�*)$%4'+03�5(")*+%=�,-).)7'�7'-0'�%<'(%�+'�3<3�$'�5#�)+%�<)83�*3+%(%�5�8)"+0#�5("'+#C�'-%�%�5�$)+0#�5("'+#�,3$3>#�.)+5("3.&%0#���7�1���"4��&$#')�&�#4 &O)#')���7�1�3������?��@����������0�;�

�)$3*%"'+0#� %� +'$7%;#+0#� 3� 35.)0� 53� 7#4%�� �� )5+)7%� *)$3*%"'+0#C� '.)� 8'� %<'C� <)"'� )5%83"'(%�.)+5("3.&%0%�+)5%7)5(�%�5(',%-+)5(�3�?'4%�<)+(%"'+0'�� '$7%;#+0#�)5%83"'7'�*"'7%-'+�),-%.�8)()7#�.)+5("3.&%0#�.')� ,%� 4'7";+'� ),"'$'� 5� $)+0#� 5("'+#� ,%-'� ;()� 0#$+)5('7+%0'�� �)5-0#$+0%� 4'=(0#7�<)/#�,%(%�<0#")$'7'+� %� 4'�*)$3*%"'+0#���)$3*%"'+0#� 0#�$'.-#�3�35.)0�7#4%�5�+'$7%;#+0#<C�'�0#$+)�%�$"38)�3�35.)0�53�57#4%�5�+'2%+)<�*")%47)$+0#�8"#$%&'���;�����������������������������������������������������������������������!������������#>��

%+%<'-+3� '"<'(3"3� 8"#$%&#� 2%+#� 5'<)� $7'� �#;#(.'5('� �"<'(3"+'� )5'2'� A�� B�� �)("#,+'�5'<)+)5%7)5(�8"#$%&#�5#�*)5(%/#�3�-0#(+)<�"'4$),-03�+'.)+����5'(%C�'�3�4%<5.)<�+'.)+����5'('�)$�4'7";#(.'�,#()+%"'+0'�*)0'5+%&#���'�8"#$%&#�'"<%"'+#�5�$7'��� �+)5'2'��H�H��<<C�$)7)-0'+�"'$%035�4."%7-0#+)5(%�0#��"�V���6�<���'5*)+�$)�.)0#8'�+%0#�*)("#,+)�*)$3*%"'+0#�%4+)5%���69�<����;���������������������������������������������������������������������!������������#>��

�)(*3+)� '.(%7%"'+0#� $)$'(+#� '"<'(3"#� 3� 5'<)+)5%7)5(%� 8"#$%&'�<)83>#� 0#� 4'� ;%*.#� *)5('7-0#+#� 3�*)0'5+%&%C� '.)� 0#� 5('")5(� ,#()+'� +'0<'+0#� �!� $'+'� (#� 4'� 3+3("';+0#� ;%*.#� 8)"+0#8� *)0'5'� 5(%5+3(#� �� �+)5'2%<'���'+05.#�;%*.#�8)"+0#8�*)0'5'�+%0#�<)83>#�'.(%7%"'(%�3�5'<)+)5%7)5(%�*"%-%.)<�<)+('/#���'$%035�"K���<�$)7)-0'+�0#�4'�"'5*)+�$)���9�<���'$%035�4'."%7-0#+)5(%�"K��99�<�$)7)-0'+�0#�4'�"'5*)+���69�<��)("#,+'�$)$'(+'�'"<'(3"'�34��� ��H�H��0#��������8)"#�%�$)-0#����'$%035�4'."%7-0#+)5(%�"K��99�$)7)-0'+�0#�4'�"'5*)+�)$�6�69�<���;�����������������������������������������������������!�����������������������#>��

%+%<'-+)�+'$7%;#+0#�+'5('0#�34�"'$%035�4'."%7-0#+)5(%�"K��6���'<)+)5%7)5(�0#�<)83>'�5'<)�$)���9�<���"#.)�()8'�"'5*)+'�*)("#,+)�0#�*)$3*%"'+0#�,#4�),4%"'�+'�.)-%2%+3�38"'D#+#�'"<'(3"#�� '5%-+)�*)5(%4'+0#�+'$7%;#+0'�*)$%4'+0#<�8"#$%&'�3�5"#$%+%�"'5*)+'�+#<'�.)+5("3.(%7+)8�32%+.'�%�+%0#�*"%=7'(-0%7)���

Page 53: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

6��

�7�1�1��������0�0���0������������������

�0#-'(+%<� *)(*)"'<'� 5<'("'03� 5#� )+#� .)0#� 53� +3/+#� 4,)8� +)5%7)5(%� 535('7'� 3� ?'4%� <)+('/#���)+#.'$'� +'%<#� $%)� *)(*)"'�<)/#� ,%(%� *)5('7-0#+� 34� 5'<#� )5-)+&#� %-%� +'� ."'0#7%<'� .)+4)-'C� .'.)� ,%� 5#�)5%83"'-'�5'7";#+'�8#)<#("%0'����0#-'(+#�*)$3*)"#�0#�*"'.(%2+)�*)5('7%(%�+'.)+�;()�5#�)5+)7+#�8"#$%&#�"'5*)"#$#�+'�57)0'�<0#5('���'4<'.�<#D3�+0%<'�)5%83"'7'�5#�0#$+%<�"#$)<�,-).)7'�%-%�-#/'0+%&'<'���"'.(%2+%0#�0#�()�"'$%(%�5�"#$)<�,-).)7'�0#"�)+%�<)83�*)5-3/%(%�%�4'�=)$'+0#���)$3*)"#�5#�*)5('7-0'03�%5()$),+)�5�$"7#+%<�+'8-'7+%<�8"#$'<'���)$3*)"#�5#�*)$%/3�.-%+)7%<'�$).�+'8-'7+#�8"#$#�+#�$)('.+3�57'.3�8"#$%&3���.)� 5#� *)(*)"#� *)5('7-0'03� +'� *"#(=)$+)� %47#$#+%� ,%0#-%� 5(")*C� ('$'� 5#� %5*)$� *)(*)"#� )$+)5+)� .-%+)7'�*)5('7-0'�$'5.'�%-%�5-%2+)�.'.)�,%�5#�)5-'+0'+0#�)$7%0'-)�+'�7%;#�)$�0#$+)<�5(")*+)<�,-).3����7�1�6�������������������

�0#-'(+#� *)(*)"#� 4'� 8"#$+%� 535('7� *)5('7-0'03� 5#� 3� 5"#$+0)0� &"(%� %-%� ,-%43� 5"#$+0#� &"(#�� #('-+%�*)$3*%"'2%�%�$"7#+#�8"#$#�),%2+)�+)5#�7%;#�)$��9�. C�;()�4+'2%�$'�<)83�+)5%(%�&&'�1�<��,%0#-)8�5(")*'�3�?'4%�<)+('/#���()8'�0#�%�+'�"'5*)+�)$���9�<�$)7)-0+)��*)(*)"#�*)5('7-0'(%�57'.%=���9�<�$'.-#�*"%,-%/+)�3�5"#$%+%���3$3>%�*)-)7%&3�(#"#('�*"#34%<'03�4%$)7%C�$"383�*)-)7%&3�*"#34%<'03�*)(*)"#���()8'�0#�*"%,-%/'+�*)("#,'+�,")0�*)$3*%"'2'�0#$+'.�*)7";%+%�,%0#-)8�5(")*'�*)$%0#-0#+�5�A�9�$)��!B���7�1�7���������0����@�����

�)$3*%"'+0#�.)+4)-'�)50#(-0%7%0%�0#�4'$'('.�)$�*)$3*%"'+0'�8"#$+%=�"'5*)+'���+)�)7%5%�)�()<#�%<'�-%�.)+4)-'�.)"%0#+�A*")(3"'5*)+B� %4�8"#$%&#� %-%� 5'<)�%4�'"<'(3"+%=�;%*.%���)+4)-#�5�.)"%0#+)<�%4�8"#$%&'�+%0#�*)("#,+)�*)$3*%"'(%C�'-%�0#�*"'.(%2+)�*)"'7+'(%�%<�."'0�"'5*)+'�4,)8�()2+)5(%�8)()7#�.)+5("3.&%0#���)+4)-#�,#4�.)"%0#+'�*)("#,+)�0#�*)$3*%"'(%�%�+'�5-),)$+)<�."'03�%-%�34�5'<%�."'0���7�1�8���������0�����0����E����:���

�)$3*%"'+0#� 5*)0#7'� 8"#$%&'�<#D35),+)� %-%� 8"#$%&'� %� +)5'2'�3�*-)2%�*)5#,+)� 0#�)50#(-0%7)�<0#5()���+)�,%(+)�)7%5%�)�()<#�0#53�-%�5*)0#7%�4'7'"#+%�%-%�+%53���.)� 5*)0#7%� +%53� 4'7'"#+%C� ('$'� 5*)"#$+'� 8"#$%&'� 57'.)8� 5*)0'�<)"'� ,%(%� *)$3*"('� +'�<0#5(3� 5*)0'���7'�*)$3*)"'�<)"'�)5('(%�,'"#<�5#$'<�$'+'���)$3*%"'+0#�8-'7+#�%-%�8-'7+%=�8"#$%&'�)7%5%�)�.)+."#(+)0�5%(3'&%0%�+'�8"'D#7%+%����.)� 53� 5*)0#7%� 4'7'"#+%C� ('$'� 5*)"#$+3� 8"#$%&3� +%0#� *)("#,+)� *)$3*%"'(%C� '� *)$3*%"'+0#� 8-'7+#� )$+)5+)�8-'7+%=�8"#$%&'�)7%5%�)�.)+."#(+)0�5%(3'&%0%���"'0'+0#�*)$3*%"'+0'�('.)D#"�)7%5%�)�.)+."#(+)0�5%(3'&%0%���

Page 54: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

6��

7�6���"�� *'#')�(&')*"����$"����7�6�3��������0�0�������0�0��?�������

�)5(3*'.�<)+(%"'+0'�,-).'�3�5(")*�<)"'�5#�)$7%0'(%�*"#<'�5-%0#$#>#<E��-).)7%�5#�<)+(%"'03�('.)�$'�$0#-'(+%.�5()0%�+'�*"#(=)$+)�*)5('7-0#+%<�,-).)7%<'�� %.'.)�+#�5<%0#�5('0'(%�+'�8"#$%&'<'�%-%�-#/'0+%&'<'�� '�0#$'+�,-).�+#�5<%0#�5('(%�7%;#�)$�0#$+)8�2)70#.'���"#*)"32'�5#�5('0'(%�34�"3,)7#�,-).'C�'�*)�<)83>+)5(%�8'4%(%�+'�5'5('7+%&#�$7'�,-).'���.)�5#�%4�8#)<#("%05.%=�"'4-)8'�,-).�<)"'�534%(%�5'��6�&<�+'�<'+0#C�('$'�<3�3�()<�)<0#"3�)*'$'�%�+)5%7)5(�%�('0�5#�,-).�<)"'�%4,0#8'7'(%�*"%�=)$'+03���"#('+0#� *)� 53=)� <)+(%"'+%<� %5*3+'<'� <)"'� ,%(%� <%"+)C� ,#4� *)5.'.%7'+0'�� �"%� *)5('7-0'+03� ,-).'C� '� %�.'5+%0#C� ,-).� 5#�<)/#� 3$'"'(%� 5'<)� 83<#+%<� 2#.%>#<�� �"%0#+)5� 7#>%=� (#"#('� %-%� 7)/+0'� .)-%&%<'�<)"'� 5#�)$7%0'(%�*)<)>3�$'5'.'�.)0#�5#�*)5('7-0'03�*"#.)�,-).)7'���"%"32+%�<'(#"%0'-%�4'�"'$C�,-).)7#C�<)"(C�570#/%�,#()+�+#�5<%03�5#�8)<%-'(%�+'�0#$+)<�<0#5(3��� '0)50#(-0%7%0'� ?'4'� 0#� )+'� 3� .)0)0� 5#� *)5('7-0'03� ,#()+� %� "#,"'C� ('+.)5-)0+%� <)"(� (#� #7#+(3'-+)� &#<#+(+%�+'<'4���7�6�1��������0�0�������������?����

�)5('7-0'+0#�*)*"#2+%=�"#,'"'�7";%�5#�+'.)+�*)5('7-0'+0'�8"#$%&'C�-#/'0+%&'�%�,-).)7'���)5('7-0'+0#�5#�5'5()0%� )$� 37-'2#+0'� 8)"+0#� %� $)+0#� ;%*.#� *)*"#2+)8� "#,"'�� �)+0'� ;%*.'� 5#� *)5('7-0'� +#*)5"#$+)� %4+'$�,#()+5.)8� (%0#-'� -#/'0+%&#���)"+0'�;%*.'�5#�<)/#�*)5('7-0'(%�+'�$7'�+'2%+'�%� ()E�A�B� � %5*)$�'"<'(3"#�8)"+0#�4)+#� 8"#$%&#C� *"%� 2#<3� 5#� ;%*.'� 7#430#� /%&)<� 4'� (3� '"<'(3"3C� A�B� $'� 5#� '"<'(3"'� *)5('7%� %4+'$� '"<'(3"#�8)"+0#�4)+#�8"#$%&#���"38%�5-32'0�5#�"',%�3�*"%-%.'<'�.'$'�0#�3�8)"+0)0�4)+%�8"#$%&'�7#-%.'�.)-%2%+'�'"<'(3"#���5),%()�*'/-0%7�7'-0'�,%(%�.)$�*)5('7-0'+0'�'"<'(3"#�.)0'� 5#�+'5('7-0'C�4,)8�)$-3.#�.'.)�37-'2%(%�'"<'(3"3�.)0'� 5#�+'5('7-0'���7'.'�7#4'�*)*"#2+)8�"#,"'�3�"3,+%�7%0#+'&�<)"'�4'7";%(%�.)<'$)<�'"<'(3"#���),-%.'C�('.)�$'�5#�),3=7'(%�7%0#+'&�%�+'5('7#�8)"+0'�%�$)+0'�;%*.'�*)*"#2+)8�"#,"'���7�6�6��������0�0����0��:��

�%0#+&#�,%0#-)8� 5(")*'�*)5('7-0'03� 5#� %4+'$� 4%$)7'���'/+03� ("#,'�),"'(%(%� +'� ()�$'� 5#� 57'�*)*"#2+'�"#,"'�5%$"#�3�7%0#+&#�� '")2%(3�*)4)"+)5(�("#,'�),"'(%(%�+'�()�$'�5#�+'�38-)7%<'�*-)2#C�)5%83"'�*)7#4%7'+0#�'"<'(3"#� %4�$7'�5<0#"'� 5�*)("#,+%<�5%$"#+0%<'���'$'� 0#�,%0#-%�5(")*�4'7";+'�)$+)5+)�.")7+'�.)+5("3.&%0'C�('$'� 5#� 4'7";#&%� '"<'(3"#� 5(3*)7'� )$+)5+)� 35*"'7+%=� 5#".-'/'�<)"'03� 5'7%+3(%� %� 5%$"%(%� 3� 7%0#+&#� ,%0#-)8�5(")*'���7�6�7�&@����0����?������@��������������������

�47)D#+0#� "3,)7'� .)+4)-'� %� .")7+%=� 5("#='� )50#(-0%7)� 0#� 4,)8� 5'<#� ()2+)5(%� .)03� ("#,'� *)5(%>%���#$)7%()� 0#�*)("#,+)�*)$3*"%0#(%� ('0� "3,� %� %4"'7+'(%�8'� %-%�34�+0#8'�*)5('7%(%�$)7)-0+)�."3(3�$'5.3� %�34�+03�*"%5%-%(%�"3,)7#�8"#$%&'�+'�"'7+'+0#���7�6�8�&@��������E���0��;�����?�������E�����������������?���

�8"'$+0'�<%.")�,#()+'�<)"'�*)5(%>%�)5+)7+%�&%-0�$'�$),")�*)*3+%�*")5()"#�).)�'"<'(3"#�4,)8�+0#+#�4';(%(#�� �()8'� 0#� +'0,)-0#� *")%47#5(%� <%.")� ,#()+� 3� 7)-3<+)<� )<0#"3� �� $%0#-'� *%0#5.'� ?"'.&%0#� 9G��<<� %�0#$+)8�$%0#-'�&#<#+('���)-%2%+'�&#<#+('�0#�*"%,-%/+)��99�.8H<����)-%2%+'�7)$#��<)"'�,%(%�()-%.'�$#�5#�,#()+�5'<�"'5*)"#D30#�.'$�5#�%4-%0#�3�.'+'-#�,%0#-)8�5(")*'���"#7#-%.%�7)$)&#<#+(+%�?'.()"�A)<0#"�7)$#�%�&#<#+('B�+#� ("#,'� 4',"%+0'7'(%� 0#"� -'.%� P()+8� ,#()+� 7"-)� ,"4)� *)*%0#� *"#.)<0#"+3� .)-%2%+3� 7)$#�� �7'0� #?#.'(� 0#�*)/#-0'+� 0#"� $%0#-)<� &#<#+(+)�<-%0#.)�*")$%"#�3� -'.%�,#()+� %� 0);�7%;#� ;%"%� 4';(%(+%� )<)('2�).)�'"<'(3"+%=�;%*.%����)5#,+)� +'� .)5%<� *-)='<'� ("#,'� ,%(%� *'/-0%7� %� +#;()� 5<'+0%(%� .)-%2%+3� 7)$#� .'.)� 5#� <%.")� ,#()+� +#� ,%�%4-%0#7')�%4�+'8+3(%=�.'+'-'�,%0#-)8�5(")*'���'<)�%4-%0#7'+0#�<%.")�,#()+'�+'0,)-0#�0#�+'�<0#5(%<'�."%/'+0'�8"#$%&'�%�-#/'0+%&'����)"'7+'7'+0#�<%.")�,#()+'�3�.'+'-%<'�7";%(%�(#.�+'.)+�;()�-'.%�,#()+�3*%0#�7%;'.�7)$#�3�,#()+3C�&&'��H��5'('�+'.)+�%4-%0#7'+0'��

Page 55: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

66�

7�6�9��&@��������E���0���������0�E�;������'+.)5-)0+%�<)"(� 0#�*)5#,+)�7'/'+�5'5('7+%�$%)�,%0#-)8�5(")*'���)5('7-0'�8'� 5#�+'0"'+%0#� 0#$'+�5'(�

+'.)+�38"'$+0#�<%.")�,#()+'�$)� 0#$+)8� %-%�7%;#�$'+'���"#$38)�2#.'+0#�+%0#�*)/#-0+)� 0#"� 5#�+'$�,-).)7#� %�+0%=)7#� 5*)0#7#� 5*3;('� *"-0'7;(%+'��)"(� 5#� +'2%+%� "%0#(.%<C� .')�<0#;'7%+'�F()+8�<)"('C� &#<#+('� %� 7)$#���)$'('.�&#<#+('�5#�."#>#�).)�69I�4%<%�%�+#;()�<'+0#�-0#(%��0#;'7%+'�<)"'�,%(%�"%0#(.'�()-%.)�$'�5#�5'<'�"'4-%0#7'�*)�*)7";%+%�� '+)5%�8'�5#�5-),)$+%<�%4-%0#7'+0#<���'7+'+0#�+%0#�+3/+)C�'.)�8'�5#�"'$%C�)+$'�5#�()�<)/#�),'7%(%�<#(-)<���'$�5#�"'$%�)�.")7+)0�.)+5("3.&%0%�('$'�8'�5#�<)/#�,-'8)�*)"'7+'(%�$-#(#")<���#$+'�)$�)5+)7+%=� ?3+.&%0'� ('+.)5-)0+)8� <)"('� 0#� *)*3+0'7'+0#� 5-03,+%&'�<#D3� ,-).)7%<'�� �()8'�<'5+)>'�<)"('�+#<'�+#.3�*)5#,+3�57"=3���7'-%(#(+)�*)5('7-0#+%�('+.)5-)0+%�<)"(�.)+5("3.&%03�2%+%�7)$)+#*")*35+)<����7�6�F��&@�����A?������?�0���;��������

:,3.'�+'�,%0#-)<�5(")*3�3�+'2#-3�5#�%47)$%�5#�.')�%�+'�57'.)<�$"38)<�P()+8�4%$3���"%�53�"'&%)+'-+'�+'2%+'� %47)D#+0'� 4'7";+)8� 5-)0'� )$+)5+)� /,3.#�� �"7%� +'2%+� 0#� %4"'$'� %<*"#8+'&%0#� '� *)()<� 5#� *)5('7-0'�0#$+)5-)0+'�7'*+#+)�8%*5'+'�/,3.'C�$#,-0%+#�!G�9�<<�� '+)5%�5#�5(")0+)�%-%�"32+)���,)8�3.-0#;(#+0'�,-).)7'�8"#$%&'<'�%�*)*"#2+%<�"#,"%<'C�+#<'�)*'5+)5(%�)$�*3&'+0'�/,3.#�+'�$)$%"%<'�$7'03�"'4-%2%(%=�<'(#"%0'-'����*"7%=�("%�$)�2#(%"%�(0#$+'�+'�/,3&%�5#�*"%<0#>30#��"'4-%.'�3�,)0%�4,)8�"'4-%2%(#�,"4%+#�53;#+0'���"38%�+'2%+�0#�%4"'$'� 8-#(� <'5#� 3� $7'� ('+.'� 5-)0'�� �� *"7)<� 5-)03� 0#� <)83>#� 5('7%(%� 3),%2'0#+#� <"#/%&#�� �)$-)8'� 4'�*)5('7-0'+#�*"7)8�5-)0'�8-#(�<'5#�<)"'�,%(%�2%5('�%�$),")�+'7-'/#+'���#,-0%+'�8-#('+)8�5-)0'�<)"'�,%(%�,'"#<���<<���"#>%�+'2%+�%4"'$#�4'7";+)8�5-)0'�0#�3*)"','�('+.)5-)0+)8�<)"('�.')�8-#(�<'5#���'5('7�('+.)5-)0+)8�<)"('�<)"'�,%(%�%5(%�)+'0�.)0%�0#�%�+'�8)"+0)0�5("'+%�5(")*'���)$-)8'�<)"'�,%(%�$),")�+'7-'/#+'��7�6�G�������������?�0���;��������

�).")7%� +'� .)+5("3.&%0%� ,%0#-%� 5(")*� ,%(+)� 5#� "'4-%.303� )$� 3),%2'0#+%=C� 0#"� 0#� ,%0#-%� 5(")*� 7#-%.%<�$%0#-)<�()*-%+5.'�%4)-'&%0'�%�*'"+'�,"'+'�� '00#$+)5('7+%0%�.)5%�.")7�%<'�%4+'$�,%0#-)8�5(")*'�*)5('7-0#+3�=%$")%4)-'&%03C�+'$�+03�*)5('7-0#+#�-#(7#�4'�&"%0#*C�'�%4<#D3�-#(7%�*)5('7%(%�*"#)5('-%�$%)�()*-%+5.#�%4)-'&%0#���7%0#.�*"#<'�*)$'&%<'�%4�*")0#.('���#(7#�5#�3�.)+5("3.&%03�*"%27";>303�2'7-%<'C�*"%�2#<3�0#�<)83>#�2'7-'+0#�3�,#()+5.%�$%)�8"#$%&'C�2#-%2+%<�2'7-%<'� %-%� 2'7-'+0#�'-3<%+%05.%<�2'7-%<'�3� -'.),#()+5.%�5(")*+%�,-).���"%-%.)<�3$'"'+0'�2'7'-'� ("#,'�,%(%�)*"#4'+� $'� 5#� ,-).)7%� +#� *"#-)<#� %-%� );(#(#�� �"#*)"32'� 5#� -#(73� 5� $)+0#� 5("'+#� +'�<0#5(%<'� 8$0#� 53� 2'7-%�-).'-+)�4';(%(%�)$�*")$)"'�7)$#���-(#"+'(%7+)�5#�<)/#�5�$)+0#�5("'+#�4';(%(%�2%('7'�-#(7'�� #;()� "'5.);+%0%� .)5%� .")7� 0#�)+'0�.)$�.)0#8'� 5#�+'$�,%0#-%� 5(")*�*)5('7#� -#(7#C� '�<#D3�+0%=�*"#)5('-%� $%)�()*-%+5.#� %4)-'&%0#�� �)()<� 5#� *)5('7-0'� ?)-%0'� .')� =%$")%4)-'&%0'� A37%0#.� *'")*")*35+'BC� (#� +'� +03� -#(7#� %4�$"38)8�5<0#"'�.')�+)5'2%�&"%0#*'���

'�"'7+%<�.")7)7%<'�%4+'$�,%0#-)8�5(")*'�*)5('7-0'�5#�,%(3<#+5.'�("'.'�5�3-);.)<�)$�'-3G?)-%0'�9��G9���<<C�;()�*"#$5('7-0'�=%$")%4)-'&%03�%�*'"+3�,"'+3�� '.)+�()8'�*)5('7-0'�5#�*"#)5('-'�()*-%+5.'�%4)-'&%0'C�%4+'$�+0#�?)-%0'C�'�*)()<����#5("%=��

Page 56: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

6��

�8���!*#'#')�(&')*"����$"��

��)5#,+)� 57)05(7)�,%0#-)8� 5(")*'� 0#�<)83>+)5(� +0#8)7#�$#<)+('/#�)$+)5+)�3.-'+0'+0'� 5� (%<�$'�5#�

5'237'�7%;#�)$�19�I� �7"%0#$+)5(%�+0#8)7%=�$%0#-)7'�4'�*)+)7+3�3*)"',3���)("#,'�4'�3.-'+0'+0#<�<)/#�5#�*)0'7%(%� *"%-%.)<� +'$)8"'$+0#� .3>#� )$+)5+)� 48"'$#� .)0'� %<'� "'7+%� %-%� .)5%� .")7� %-%� *"%-%.)<� "3;#+0'�$)("'0'-%=�48"'$'���

�#<)+(%"'+0#�,%0#-)8�5(")*'�4'*)2%+0#�3.-'+0'+0#<�5-)0#7'�.)0%�53�+'$�+0%<�('.)�$'�8'�5#�5�8)"+0#�5("'+#� )2%5(%� $)� 8)-#� .)+5("3.&%0#�� �.%$'+0#� 4'*)2%+0#� ('.)� $'� 5#� 3.-)+%� 0#$+'+� "#$'� ,-).)7'� %� *)*"#2+%=�"#,'"'C�),%2+)�*"7%�"#$�34�"3,����()<�"#$3�5-)<%�5#�0#$'+�),%2+)�*"7%�,-).���$�+'5('-)8�)(7)"'C�34�-'8'+)�3$'"'+0#� 5� $)+0#� 5("'+#C� *)<)>3� .-%+)7'� %� *)� +'2#-3� *)-38#C� 83-%� 5#� 5-%0#$#>%� ,-).� $)� <0#5('� *"7)8�*)*"#2+)8� "#,"'�� �)*"#2+)� "#,")� 5#� 3.-'+0'� ;(#<'+0#<� ,#()+'� %4+'$� -#/'0+%&#� %� *"#5%0#&'+0#<� +0#8)7%=�'"<'(3"+%=� ;%*.%�� �)()<� 5#� *)5(3*'.� +'5('7-0'� $)� ."'0'� )$8)7'"'03>#8� "#$'�� �5-),)D#+'� 8"#$%&'� 5#� *)�+'2#-3� *)-38#� ,-'8)� "'4<'.+#� )$� ,-).)7'� 5-%0#$#>#8� "#$'� %� *)+'7-0'� *)5(3*'.� 3.-'+0'+0'� .')� .)$� *"7)8�)$+)5+)�*"#(=)$+)8�"#$'���5-),)D#+)0�8"#$%&%� 5#�3.-)+%� A)$;(#<'B�,#()+� %4+'$�*)0'5+%&#�2%<#� 0#�)+'�*"%*"'7+'�4'� 5.%$'+0#��/,3.3C�.)0'�5#�#7#+(3'-+)�+'-'4%-'�5�$)+0#�5("'+#�.)+5("3.&%0#C�+%0#�+#)*=)$+)�3.-'+0'(%�3.)-%.)�5'<'�)$�5#,#�+#�)(*'$+#����'.)� );(#>#+#� 5(")*+#� ,-).)7#� +'� )5-)&%<'� +#� 5<%0#� 5#� *)+)7+)� 3*)"',%(%�� �;(#>#+#� ,#()+5.#� $%0#-)7#�*)0'5+%&'�%-%�-#/'0+%&'�<)/#�5#�4'."*'(%�.7'-%(#(+%<�&#<#+(+%<�<)"()<�34�$)$'('.�� �7#4#�%-%�F()+8�<)"('���������������������������������

Page 57: Prirucnik Bijeli Strop Ante Mihanovic

6��

9��*&�)$��$��

A���B� �'+)-%>����C�7�������������������������!�� ��� ���������������>� �������� 7����.I���.M��?��S�C��7"(.'��").%)+C��*-%(��11!��

A��B� ��11�G��E��")0#.(%"'+0#�2#-%2+%=�.)+5("3.&%0'�A���B� �� � ���11�G��A3").)$��BE�?���� ���� ����������� ����������������!�� .������?���� ���� ��������A���B� �� � ���11�G��A3").)$��BE�?���� ���� ����������� ����������������!�� .������J� ����������������!�� A���B� �� � ���11�G�G�E�99��A3").)$��BE�7��� ������� � ������#��������!���.�.������?�4��������������������� A���B� �� � ���11�G�G�E�99��A3").)$��BE�7��� ������� � ������#��������!���.�.������?�4�������T7� ������� ��� ������ � ������������!�� A��6B� �� � ���11�G�G�E�996�A3").)$�!BE�7��� ������� ��������!����������#������ �.�.������?�4�������T7��� ����� ���������4���#�� ������������!�� �A���B� �� � ���11�G�G�E�996�A3").)$�!BE�7��� ������� ��������!����������#������ �.�.������?�4�������T?�4�������������� A���B� �� � ���11�G�G�E�996�A3").)$�!BE�7��� ������� ��������!����������#������ �.�.������?�4�������T7�� ������������������������ � �� A��!B� �� � ����G�E�99�E�<� !�$���!��������� � �� .0�����K���� � �������������� �����A��1B� �� � ����G�H��E�996E�<� !�$���!��������� � �� .0�����K���� � �������������� �����A���9B� �� � �11!G�E�99�E�<� !�$���!������������U .��������������U �A��B��'")7%>����C�I�� ������.������������������C��"'D#7%+5.%�?'.3-(#(��7#32%-%;('�3��*-%(3C��*-%(��11���A��B��'")7%>� � ��C� 7������ ����������� ��������!�� ��� � ����� �� ������� =����� @�.@1 � �����4C�

� �"'D#7%+5.%�?'.3-(#(��7#32%-%;('�3��*-%(3C��*-%(��11!��A��B��%='+)7%>� ��C� <�������� ��������!���C� �"3;(7)� ="7'(5.%=� 8"'D#7%+5.%=� .)+5("3.()"'C� ���� 5("��

� �'8"#,��11���A��B��%='+)7%>����%�����'.C�7������������� ���� ����� ��������!�� C��"'D#7%+5.%�?'.3-(#(���7#32%-%;('�

3��*-%(3C���1�5("���*-%(��11���A�6B��%='+)7%>���C�I�� ������.���������� ��C���"'D#7%+5.%�?'.3-(#(��7#32%-%;('�3��*-%(3C��*-%(��11���A��B�� '")7%>� ��� %� ��� %='+)7%>C� ���� �)<*03()"5.%� *")8"'<� 4'� 7"#<#+5.%� ()*-%+5.%� )$8)7)"�

"'7+%+5.%=�.)+5("3.&%0'C��"'D#7%+5.%�?'.3-(#(��7#32%-%;('�3��*-%(3��11���A��B��%='+)7%>���C�<������������� ����������������� C�*'(#+(+'�*"%0'7'��1�9����C��"/'7+%�4'7)$�4'�

%+(#-#.(3'-+)�7-'5+%;(7)��'8"#,��11���A���B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�BE�>�?�4 ��� �� �A���B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�BE�>>>�L��U ��������������� ����� ��������!�� A���B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�E�>��7��� ������� � ������#��������!���A���B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�BE�7����&�I ���A��6B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�BE�7����L�7� ������� ��� ������ � ���A���B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�,#()+5.#�.)+5("3.&%0#�A � ����6H91�%��99H9�BE�7����>�7��� ������� � ������#��������!�����������Q��������"������A���B� �#=+%2.%�*")*%5�4'�2#-%2+#�.)+5("3.&%0#�A � �����H9!B�A���B� �'.)+�)�8"'D#7+%<�*")%47)$%<'�A � ��!�H9!BG�>�?�4 ��� �� A���B� �'.)+�)�8"'D#7+%<�*")%47)$%<'�A � ��!�H9!BG�>>>�?!� ������� ��������������