PRIRODOSLOVNA TEHNIؤŒKA إ KOLA -  KOLSKI-KURIKULUM...آ  Dodatna nastava Latinski jezik 4. IZVANNASTAVNE

 • Published on
  30-Aug-2019

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • kolski kurikulum

  [2018./2019.]

  PRIRODOSLOVNA TEHNIKA KOLA - SPLIT

 • [2]

  1.UVOD

  2. DOPUNSKA NASTAVA 2.1. Dopunska nastava Hrvatskog jezika 2.2. Dopunska nastava Matematike

  3. DODATNA NASTAVA 3.1. Dodatna nastava Matematike 3.2. Dodatna nastava Matematike 3.3. Dodatna nastava Povijesti 3.4. Dodatna nastava Fizike 3.5. Dodatna nastava Engleskog jezika 3.6. Dodatna nastava Engleskog jezika 3.7. Dodatna nastava Geografije 3.8. Dodatna nastava Kemije 3.9. Dodatna nastava Kemije 3.10. Dodatna nastava Latinski jezik 4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  4.1 Debatni klub

  4.2. Europski parlament

  4.3. Festival znanosti

  4.4. Fotoklub

  4.5. Kreativni klub

  4.6. Muzeji i galerije u kolskom kurikulumu

  4.7. Planinarska sekcija Prirodoslovci

  4.8. Zastupam sebe, potujem tebe

 • [3]

  4.9. Volonterska grupa Val

  4.10. Znanstveni inkubator

  4.11. Dani kruha

  4.12. kolski sportski klub Prirodoslovac

  5. KOLSKI PROJEKTI 5.1. Projekt Cari amici europei 5.2. Projekt Holokaust

  5.3. Projekt Centar izvrsnosti iz prirodoslovlja 5.4. Projekt ICT upanija 5.5. Projekt Otvoreni dan srednjih kola 5.6. Projekt Eko-kola 5.7. Projekt Postanak i razvoj svemira kroz znanost i umjetnost 5.8. Projekt Humanitarni rad 5.9. Projekt Za tisuu radosti 5.10. Projekt kola na putu 5.11. Projekt Hranom do osmijeha 5.12. Projekt Plastinim epovima do skupih lijekova 5.13. Projekt Globe 5.14. Projekt Semep 6. TERENSKA NASTAVA 6.1. Izvanuionika nastava - Povijest 6.2. Izvanuionika nastava Posjet vjerskim zajednicama 6.3. Izvanuionika nastava to jedu Dalmatinci? 6.4. Izvanuionika nastava Sir sa cvijetom soli

 • [4]

  6.5. Izvanuionika nastava Struni posjet 6.6. Izvanuionika nastava Festival znanosti 6.7. Izvanuionika nastava Struni posjet 6.8. Izvanuionika nastava Struni posjet 6.9. Izvanuionika nastava Posjet Hrvatskom saboru 6.10. Izvanuionika nastava Dani kranske kulture 7. KOLSKI IZLETI I EKSKURZIJE

  7.1. Izgubljeni svjetovi i Park znanosti

  7.2. Posjet MC Nikola Tesla Smiljan

  7.3. Posjet Hrvatskom saboru

  7.4. kola na putu

  7.5. Posjet Vukovaru

  7.6. Meubiskupijski susret maturanata 2019.

  7.7. Jednodnevni izlet za dan kole

  7.8. Ekskurzija uenika treih razreda

  7.9. Struna ekskurzija uenika u Rim

  7.10. Jednodnevni izleti

  8. POSEBNI PROGRAMI

  8.1. Zdravstvena i socijalna zatita uenika

  8.2. Program prevencije nasilja u koli

  8.3. Program prevencije bolesti ovisnosti

  8.4. Suradnja s kulturnim institucijama

  9. OSTALE ODGOJNO OBRAZOVNE AKTIVNOSTI U KOLI

  9.1. Obiljeavanje znaajnih datuma

 • [5]

  1. UVOD

  kolski kurikulum nae kole temelji se na viziji,

  misiji i vrijednostima i naelima.

  MISIJA:

  Praenjem suvremenih trendova u pouavanju omoguavamo uenicima kvalitetan socijalni i intelektualni razvoj te ih pripremamo za uspjeno sudjelovanje na tritu rada. Gradimo kvalitetne meuljudske odnose izmeu svih subjekata odgojno-obrazovnog procesa: uenika - profesora - roditelja! Njegujemo temeljne vrijednosti: povjerenje, potovanje, suradnju i elimo da u ivot ispratimo uenike kojima e boravak u naoj koli ostati u lijepom sjeanju.

  VIZIJA:

  Djelovat emo kao centar izvrsnosti u podruju prirodoslovlja u kojem se odgojno- obrazovni rad temelji na akademskoj izvrsnosti, povjerenju, timskom radu i meusobnom potovanju. kola e biti prepoznata kao sigurna i poticajna sredina posveena stvaranju poeljnog, ugodnog i sigurnog mjesta za uenje koje e pruiti uenicima priliku da u potpunosti razviju svoje potencijale i pripreme se za ivot i rad u suvremenom okruenju.

  VRIJEDNOSTI:

  Znanje, humanost i odgovornost.

  NAELA:

  Visoka kvaliteta odgoja i obrazovanja za sve, jednakost obrazovnih mogunosti za sve, znanstvena utemeljenost, potovanje ljudskih prava i prava djece, kompetentnost i

  NE

  uimo

  za

  KOLU,

  uimo

  za

  IVOT

  Seneka

 • [6]

  profesionalna etika, demokratinost (pluralizam), samostalnost kole stupanj slobode u osmiljavanju aktivnosti, programa i projekata za uenike, pedagoki i kolski pluralizam. kolski kurikulum nastao je kao rezultat briljivo provedenog procesa samovrednovanja kole. Kroz proces samovrednovanja rada kole definirali smo strateke ciljeve :

  o unapreivanje svih oblika komunikacije u koli o poticanje profesionalnog razvoja djelatnika i ostvarivanje svih razina strunog

  usavravanja o unapreivanje odgojno-obrazovnog procesa (suvremene metode i oblici

  pouavanja i primjena suvremenih sredstava i pomagala) o promicanje aktivnosti kole na mrenim stranicama kole te u gradskim

  medijima o promicanje nulte tolerancije na bilo koji oblik nasilja u koli

  Podruja kroz koja promiemo vrijednosti i ostvarujemo ciljeve:

  PODRUJE

  CILJEVI

  kola u okruju o kola kao nositelj nekih aktivnosti na gradskoj razini (npr. humanitarni rad, ekoloke akcije, prigodne priredbe...)

  o suradnja s kulturnim

  institucijama (posjet

  kulturnim institucijama)

  o suradnja sa Zavodom

  za zapoljavanje

  profesionalno usmjeravanje i

  savjetovanje

  o suradnja s drugim kolama (zajednike akcije, razmjena iskustava i ideja preko upanijskih aktiva, vijea uenika...)

  o predstavljanje kole

  kolskih programa, projekata,

  akcija

  kolsko i razredno ozraje kolsko ozraje:

  o specifian kolski ivot

  koji oblikuje osobe koje u

  njemu sudjeluju

 • [7]

  o interakcija unutar kole - kola je prostor susretanja, ivljenja i razmjene iskustava uenika, nastavnika i roditelja

  Razredno ozraje:

  o poticajno i zdravo radno okruenje (potovanje i uvaavanje individualnih sklonosti i razliitosti svaki uenik razvija i iskazuje svoje sposobnosti i tako pridonosi posebnosti svakog razrednog odjela i kole)

  o suradnitvo, uzajamnost i solidarnost (meusobno pomaganje u savladavanju gradiva, ali i rjeavanju drugih potekoa i problema), vrnjako uenje

  o povezivanje uenika razliitih

  razreda kroz terensku nastavu, izlete i ekskurziju

  Nastavnici

  o struno usavravanje i

  o primjenjivanje novih metoda

  u obrazovnom procesu i u

  izvannastavnim aktivnostima

  o vlastitim primjerom

  primjernim odnosom prema

  radu, potenim pristupom

  svakom

  o ueniku, dosljednim

  kriterijima u ocjenjivanju,

  pravednou i iskrenou

  isticati ivotne vrijednosti i

  razvijati ih kod uenika

 • [8]

  Neodvojivost odgoja i

  obrazovanja

  o povezanost sadraja

  predvienih planom i

  programom s temeljnim

  ljudskim vrijednostima

  istinoljubivosti, potenjem,

  pravednosti, slobodom,

  ljudskim pravima,

  domoljubljem, zatitom

  okolia, brigom o zdravlju,

  tradicijskom batinom,

  kulturnim identitetom,

  interkulturalnosti

  o konkretiziranje opih znanja i

  povezivanje sa stvarnim

  ivotom

  o poticanje kritikog miljenja,

  tolerancije i empatije

  o razvijanje samopouzdanja,

  samopotovanja i svijesti o

  vlastitim potencijalima i

  granicama

  Roditelji i kola o suradnja roditelja i kole

  (roditelji i kola dijele obveze i

  ciljeve odgoja djeteta),

  o aktivna (potiu razvoj djeteta),

  odgovorna (prava i dunosti

  roditelja i kole u odgoju

  djeteta)

  o ukljuenost roditelja u kolski

  ivot - rad u kolskim tijelima

  (npr. u Vijeu roditelja)

  o aktivno sudjelovanje na

  roditeljskim sastancima i

  individualnim satovima

  informacija

 • [9]

  Vrednovanje i samovrednovanje

  o praenje i vrednovanje :

  - nastave, organizacije rada,

  kolskog ozraja,

  kompetencija nastavnika...

  o smisao vrednovanja

  praenje razvoja, uoavanje i

  razumijevanje kvalitete rada s

  ciljem daljnjega razvoja

 • [10]

  2. DOPUNSKA NASTAVA

  2.1. Dopunska nastava Hrvatskog jezika

  Naziv programa, projekta ili aktivnosti:

  DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOGA JEZIKA

  Nositelj/ica aktivnosti:

  Uenici drugih i treih razreda i profesorica

  Snjeana Krei-Juri

  Ciljevi aktivnosti: Ciljevi su usvajanje znanja, razvijanje interesa za

  pravilnu uporabu hrvatskoga jezika, razvijanje

  vjetina sluanja i itanja, pismenog i usmenog

  izraavanja, poticanje kritikog miljenja.

  Osnovna namjena aktivnosti: Nastava je namijenjena uenicima slabijeg

  predznanja i onima koji nedovoljno znaju hrvatski

  jezik i imaju potekoa u razumijevanju i

  usvajanju programskih sadraja.

  Planirani broj uenika: Ovisi o potrebama uenika.

  Planirani broj sati tjedno: 2 sata

  Nain realizacije aktivnosti: Realizira se kao grupni i individualni rad.

  Vremenik aktivnosti: Tijekom nastavne godine prema dogovorenom

  rasporedu. 74 sata.

  Trokovnik aktivnosti: Osigurava kola. Odnosi se na fotokopirane

  materijale.

  Nain vrednovanja aktivnosti: Praenje individualnog napretka uenika i

  poticanje na samovrednovanje.

 • [11]

  2.1. Dopunska nastava Matematike

  Naziv programa

Recommended

View more >