Pripreme Za Nastavu 1 Razred Gimnazije

 • View
  290

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Pripreme Za Nastavu 1 Razred Gimnazije

 • 8/16/2019 Pripreme Za Nastavu 1 Razred Gimnazije

  1/29

  Dobriša Cesarić, Pjesma mrtvog pjesnika 

  Polazišna interpretacija u udžbeniku • komunikacijski lanac:

   pisac ----------- djelo ------------- čitatelj

    ↓   - posrednik u komunikaciji između

   pisca i čitatelja   - prenosi piščeve misli i osjećaje

  Interpretacija pjesme u cijelosti

  • »Moj prijatelju« riječi su kojima se pjesnik obraća čitatelju do!ivljava "a kao prijatelja  jer će mu u svom djelu izraziti# odnosno prenijeti svoje najintimnije misli i osjećaje zato je knji"a koju čitatelj dr!i u ruci samo dio pjesnika koji spava$ %poznavši piščeve misli i osjećaje# čitatelj će "a o!ivjeti# odnosno pjesnik postaje čitateljeva java$

  Problemsko pitanje: Je li umjetničko djelo doista način da se prevlada ljudska smrtnost?

  • &ru"a stro'a problematizira odnos pjesnikove sadašnjosti i pjesnikove prošlosti$ (adašnjost je smrt# a prošlost je svijetli !ivot pretočen u rime$

  Problemsko pitanje: Kako je moguće pretočiti! život u sti"ove ili u rečenice?

  • % trećoj stro'i autor izričito spominje da je umjetničko djelo način da se pobje"ne od smrti$ % toj se stro'i od"ovara i na problemsko pitanje otvoreno nakon dru"e stro'e: pisac  je u !aru kovao sti)ove# znači bila mu je potrebna inspiracija# nada)nuće# !ar da bi mo"ao napisati pjesmu$ *ar se mo!e povezati i s boli i sa srećom# ali činjenica je da umjetničko djelo ne mo!e nastati u svojevrsnoj ravnodušnosti$ %koliko čitatelj zatvorena srca čita pjesništvo# sve je samo »sjen i mrtvo slovo«# tek kad on otvori srce# mo!e osjetiti cijelu lepezu osjećaja koju mu je prenosio pjesnik$

  Problemsko pitanje: #itate li vi otvorena ili zatvorena srca? $ašto?

  • +judska !elja za !ivotom# izra!ena preko piščeve !elje za posrednim !ivotom ,!ivotom  preko čitatelja$

  .etvrta stro'a nudi od"ovor na problemsko pitanje postavljeno u pret)odnoj stro'i: pisac će čitatelju ,koji čita otvorena srca prenijeti: »(ve svoje ljepote/0 (ve misli# sve snove#/ sve što mi vrijeme nemilosno ote#/ (ve zanose# sve ljubavi# sve nade#/ (ve uspomene0«

  Problemsko pitanje: % čemu najradije čitate i zašto?

  • 1isac se poistovjećuje s čitateljem# osjeća nje"ovu toplinu# nje"ov zanos# preuzima nje"ov svjetonazor ,obzor i nje"ove ideale ,zvijezde$

 • 8/16/2019 Pripreme Za Nastavu 1 Razred Gimnazije

  2/29

  Problemsko pitanje: Koju korist čitatelj ima od čitanja?

  • 2orist koju ima pisac od čitatelja koji čita otvorena srca je mo"ućnost da !ivi preko samo" čitatelja# da je mlad# da ljubi i da bude ljubljen$

  3pet obraćanje čitatelju:»moj neznani dru!e«$ Problemsko pitanje: & kojem su smislu danas moguća prijateljstva s 'neznanim drugovima(?

  • 1osljednji vapaj pjesnikov za !ivotom# molba čitatelju da "a probudi i ponovo o!ivi$

  Problemsko pitanje: %staju li ovakvi vapaji pisaca uzaludni? Je li u današnjem dobu interneta potisnuto čitanje i zanimanje čitatelja za knjigu?

  • (estine# u"lavnom jedanaesterac# rima ,isprekidana stilska izra!ajna sredstva:

  meta'ora , I tko je čita – u život me budi Probudi me i bit ću tvoja java…)$ 4a osnovi1jesme mrtvo" pjesnika učenici upoznaju: litotu# eu'emizam i oksimoron$

  )ovi pojmovi %čenici preko Pjesme mrtvog pjesnika upoznaju: *rste stro+a (tro'a je skup sti)ova or"aniziran da čini neku "ra'ički odvojenu cjelinu$ 5a stro'u rabimo i )rvatski naziv kitica$ (tro'e se najčešće nazivaju prema broju sti)ova: disti) ,stro'a od dva sti)a tercet , stro'a od tri sti)a katren ,stro'a od četiri sti)a sestina ,stro'a od šest sti)ova oktava ,stro'a od osam sti)ova$  4eke su stro'e zbo" u"leda i utjecaja "lasoviti) pjesnički) djela postale i bitnim osobinama stalni) oblika# kao tercina ,stalni oblik pjesme koja se sastoji od više terceta  povezani) tako da se rimuju prvi i treći sti) u svakoj stro'i# dru"i sti) s prvim u sljedećoj stro'i# a na kraju pjesme ili pojedino" pjevanja posljednji je sti) samostalan$ ()ema je tako aba bcb0mnm n$# stanca ,ottava rima 6 stro'a od osam jedanaesteraca s ustaljenim rasporedom rima ababbcc$

  *rste sti"ova (ti) je jedinica pjesničko"a "ovora određena posebnom ritmičkom# zvučnom i "ra'ičkom or"anizacijom$ 7rsta sti)a određuje se prema broju slo"ova u sti)u pa razlikujemo npr$

  osmerce ,sti) od osam slo"ova# deveterce# jedanaesterce# dvanaesterce koji su česti u lirskoj poeziji# a u epskoj deseterci$

  ,tilska izražajna sredstva (tilska izra!ajna sredstva koja ćemo upoznati su: oksimoron# eu'emizam i litota$

  )aziv Primjer %bjašnjenje -e+inicija oksimoron »0 o mrtvi živote« 1jesnik spaja Oksimoron je

 • 8/16/2019 Pripreme Za Nastavu 1 Razred Gimnazije

  3/29

   potpuno protuslovne  pojmove$

  spajanje  protuslovni)  pojmova ,npr$ ru!na ljepotica$

  eu'emizam »(amo je dio mene

  koji spava$«

  %poraba riječi

   spavati umjestoumrijeti$

  %poraba bla!e riječi

  zove se eufemizam$

  litota »0mene više nema«

  1jesnik ka!e mene više nema# umjesto mrtav sam$

   Litota je upotreba  bla!e" izraza$

    .itat koji se može iskoristiti u nastavi: » 1jesnik-pjesma-čitalac tvore jedinstvo# zatvoreni strujni kru"$ 1jesnik u pjesmu unosi sebe# dio sebe# onu ener"iju koja je oteta smrti$ 8a je ener"ija sabita u sti)ovima$ 1jesnik  je mrtav# nema "a# postao je zemlja# postao je trava# ali ne sav i ne samo zemlja i trava#  jer dio nje"ova !ivota traje u sti)ovima$ ,0

  1jesma# prema tome# nije samo jezična struktura# sistem znakova# ne"o !ivi or"anizam#dio pjesnikova bića$ 9sta !ivotna ener"ija prešla je u dru"i oblik# u pjesmu$ 1jesma je kao i pjesnik: smrtna i !ivotna$ *ivotna ener"ija sadr!ana u pjesmi postaje aktivna ako prostruji kroz !ivot# ako se probudi;$ (poj pjesme i !ivota čini čitalac$ .italac nije samo posrednik# provodnik ener"ije# ne"o dio !ivotno" kru"a pjesnik-  pjesma$ 2ru" pjesnik-pjesma-čitalac postao je zatvoren# jedinstven# a time otvoren !ivotu$ %spostavljen je kru" neprekidni) mijena# nerazorivi ciklus !ivota$« 7latko 1avletić

   pjesnik 6 u pjesmu unosi ener"iju koja je oteta smrti

    pjesma 6 sadr!i pjesnikovu !ivotnu ener"iju

    čitatelj 6 dio kru"a pjesnik-pjesma# čitatelj  je spoj pjesme i !ivota

  $animljivosti '

 • 8/16/2019 Pripreme Za Nastavu 1 Razred Gimnazije

  4/29

  Fran Mažuranić, Svemir

  Polazišna interpretacija u udžbeniku • odnos: čovjek ------- priroda

  - osobiti !ivotni trenuci kad - pitanja o !ivotu# smrti# čovjek osjeća prirodu čovjeku# svijetu# prirodi

  Interpretacija pjesme u cijelosti

  • % prvoj rečenici imamo dva osnovna motiva: motiv ljeta i motiv morske pučine$ 1reko ti) motiva uspostavljamo vezu s temom pjesme: svemir$ (vemir kao "olemo tajanstveno »područje« pred kojim čovjek osjeća nemoć# pred kojim se osjeća sićušan$ 9sto je s morem i nje"ovom tajanstvenošću i beskrajem$ Mo"uće i) je povezati i preko ljepote$

  Problemsko pitanje: & kojim ste se trenucima i sami osjećali beskrajno malenim i nemoćnim?

  • +irski subjekt osjeća disanje prirode$ 3sluškuje i "ovor prirode$ 1riroda mu ukazuje na nje"ovu beznačajnost u svemiru: čovjek u trenutku nestaje# a priroda i dalje ostaje u svojoj beskrajnoj ljepoti$

  Problemsko pitanje: Jeste li proživjeli taj osobit trenutak kad ste čuli prirodu i kad ste se osjetili sjedinjeni s njom?

  • 1itanja koja postavlja lirski subjekt su: »=ta sam ja> =to je čovjek samo prema ovomu svijetu> 6 ? što je naša zemlja prema svemiru>---«

  Problemsko pitanje: Kako biste odgovorili na ta pitanja? Ima li pitanja koja biste vi  još postavili?

  • (lijedi ukazivanje na beskraj svemira: Mjesec se vrti oko 5emlje# 5emlja s Mjesecom oko (unca# (unce se kreće oko još veće" sunca0 1otom: milijuni planeta0 »8u prestaje zvjezdoznanstvo# tu počinje vjera$«

  Problemsko pitanje: /dje je granica izme0u zvjezdoznanstva1 odnosno znanosti i vjere?

  • 5avršna pjesnikova spoznaja da u toj neizmjernosti čovjek iščezava aktualizira pitanja što je čovjek i što je ovaj svijet$ @adi se o pitanjima koja nemaju jednoznačno" i točno" od"ovora$

  Problemsko pitanje: & kojem se smislu moto može povezati sa samom pjesmom?

  • 1reko pjesme objašnjavamo odnos pjesme u prozi i crtice$

 • 8/16/2019 Pripreme Za Nastavu 1 Razred Gimnazije

  5/29

    pjesma u prozi crtica

  - na"lašene su osobine - nema na"lašene osobine lirsko"a izraza: meta'oričnost# lirsko"a izraza slikovitost# ritmičnost# osjećajnost# - ne opisuje# ne"o samo

  ritam  naznačuje neki do"ađaj

    - kratki prozni tekstovi

  )ovi pojmovi %čenici preko pjesme vemir  upoznaju sljedeće pojmove: 1jesma u prozi je na "ranici između poezije i proze$ 8o znači da ima i osobine poezije i osobine proze$ 1oetske osobine pjesme u prozi su: sa!et izraz# na"lašena osjećajnost# pjesničke slike# nerijetko i ritam$ 1rozne osobine: pisana je u prozi# a ne u sti)ovima$ .rtica

 • 8/16/2019 Pripreme Za Nastavu 1 Razred Gimnazije

  6/29

  izra!aja osobne preokupacije# snatrenja# !udnje i če!nje# strast lutanja# razmišljanja o !ivotu i svijetu# sna!no rodoljublje# stanovita mjera sumornosti# ironije# sarkazma$ Majstorstvo izvedbe to"a oblika čini "a prvim imenom )rvatske knji!evnosti u 'ormi crtice$« (tipe Aotica

  Bran Ma!uranić 6 Lišće - kratka 'abula# du)ovito i poentirano   !o

Search related